INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ AK ENG 8/2012 Insinööritieteiden akateeminen komitea on hyväksynyt ohjesäännön Tarkistetut ohjeet otetaan käyttöön välittömästi päätöksen jälkeen. Ohjeet on laadittu sekä opiskelijoita että opettajia varten ja niiden tarkoitus on taata opiskelijoiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tenttiohjesääntö koskee soveltuvin osin kaikkia korkeakoulussa järjestettäviä koetilaisuuksia, jos tentin vastuullinen valvoja ei perustellusta syystä muuta ilmoita. Koska ohjeet on laadittu koemuotoisia tenttitilaisuuksia silmällä pitäen, niitä voidaan soveltaa vain osittain uusimuotoisia oppimisen arviointimenetelmiä käytettäessä. 1. Tenttijärjestelyt Tentin kesto ja sisäänpääsy Tenttitilaisuudessa on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Tentti alkaa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan. Tenttipapereiden selailu on kiellettyä ennen tentin alkua. Tenttiin voi saapua 60 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta. Jos tentin alussa on ns. karenssiaika, siitä merkkinä on lappu tenttisalin ovella. Tenttiin ei voi saapua tentin alussa karenssiaikana. Karenssiaika kestää tyypillisesti minuuttia ja sen tarkoituksena on taata sujuva tentin aloitus. Karenssiajan jälkeen saapuvien on syytä käydä kysymässä valvojilta istumapaikkansa. Myöhästyjien nimet merkitään salipöytäkirjaan. Tentistä saa poistua valvojien annettua luvan, aikaisintaan 65 minuutin kuluttua nimellisestä alkamisajasta. Tentin valvoja ilmoittaa tentin päättymisestä 15 minuuttia aikaisemmin. Tentin loppumisesta ilmoittavat valvojat erikseen, loppumisaika merkitään myös näkyviin taululle. Tenttivälineet Tenteissä käytetään valvojan jakamia vastauspapereita. Kaikki jaetut vastauspaperit on palautettava tentin loppuessa. Papereiden palauttamatta jättäminen tulkitaan tenttivilpiksi, joka johtaa jatkotoimenpiteisiin. Varsinaiset vastauspaperit on merkittävä ja eroteltava mahdollisista suttupapereista. Lisää paperia voi pyytää nostamalla käden ylös. Tenttijällä on mukana omalla paikallaan pääsääntöisesti vain henkilötodistus, kirjoitusvälineet ja funktiolaskin. Välineet on pidettävä näkyvillä ja niiden lainaaminen on kielletty. Muut sallitut välineet mainitaan erikseen Nopassa. Esimerkiksi kaikenlaiset omat paperit, penaali, elektroniset muisti- ja kommunikaatiovälineet, matkapuhelimet tms. eivät ole sallittuja. Eväät sallitaan pitkissä tenteissä valvojien harkinnan mukaan. Laukut ja ulkovaatteet jätetään ensisijaisesti naulakoihin. Toissijaisesti, jos naulakoihin ei ole järjestetty valvontaa, ne jätetään tenttisalien käytäville valvojien osoittamiin paikkoihin. Laukussa olevat matkapuhelimet on suljettava tentin ajaksi. Korkeakoulu ei vastaa tenttisaliin tuotujen tavaroiden säilytyksestä ja niille mahdollisesti koituneista häviämis- yms. vahingoista. Tämän johdosta lompakkoa, rahaa tai muita arvoesineitä ei tule jättää valvonnatta muiden tavaroiden joukkoon. Tarvittaessa tällaiset arvokkaammat esineet voidaan ottaa talteen esimerkiksi tenttisalin etuosaan, josta ne pois lähtiessä annetaan ao. opiskelijalle yksilöimisen jälkeen. Salipöytäkirja ja nimilista Tenteissä pidetään salipöytäkirjaa, josta ilmenevät ainakin seuraavat asiat: tentin alkamis- ja päättymisaika, kellonaika, jolloin ensimmäiset poistuivat tentistä, myöhässä saapujien nimet, myöhässä 1

2 jätetyt tenttipaperit sekä havaitut vilpit tai -yritykset, puuttuvat paperit tai muut tentin aikana esiintyneet ongelmat. Ensimmäisen tunnin aikana kierrätetään salissa nimilista, johon merkitään tenttijän nimi ja opiskelijanumero, sekä tentittävän kurssin koodi ja nimi. Nimilista liitetään salipöytäkirjaan. Henkilöllisyyden tarkastus Tenttijän henkilöllisyys tarkistetaan automaattisesti ja poikkeuksetta paperia palautettaessa. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella henkilöllisyystodistuksella tai opiskelijakortilla. Henkilöpaperittomille voidaan järjestää mahdollisuus todentaa henkilöllisyytensä jälkikäteen. Tätä halutessaan heidän on odotettava koesalissa tentin loppumista ja seurattava valvojien ohjeita tämän jälkeen. Mikäli tenttijä ei voi todentaa henkilöllisyyttään, tentti lähtökohtaisesti hylätään. Opiskelijoiden tentissä esittämät kysymykset Tenttitehtäviin liittyviin suullisiin kysymyksiin pyritään vastamaan, mutta vain mikäli se tasapuolisuuden nimissä on mahdollista. Kysymykset voi osoittaa valvojille. Tenttijä voi kiinnittää valvojien huomion itseensä kättään nostamalla. Käymälässä käyminen Tentin aikana on rajoitettu mahdollisuus käydä käymälässä. Valvoja on velvollinen valvomaan tenttijää matkalla käymälään ja käymälässä. Käymälän ovi on jätettävä lukitsematta. Opiskelijan intimiteettiä on kunnioitettava. 2. Tenttiin liittyvät opiskelijan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet Suoritusmahdollisuuksien järjestäminen Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Kokeita varten on arviointijaksoja, joiden ajankohta vahvistetaan lukuvuosittain opetus- ja arviointijaksojen vahvistamisen yhteydessä. Lauantaitenttien ajat vahvistetaan samassa yhteydessä. Opettaja voi järjestää lisäksi kurssien suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien suoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta. Jos kurssille osallistuu suuri määrä opiskelijoita, suositellaan kokeita järjestettäväksi neljästi vuodessa. Kurssista järjestetään kokeita kulloinkin voimassa olevien, kurssin alussa ilmoitettavien tutkintovaatimusten mukaan. Opetussuunnitelmasta poistettavasta kurssista järjestetään kokeita ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Jos opiskelija haluaa tenttiä kurssin, jonka tutkintovaatimukset eivät ole koehetkellä voimassaolevia, opiskelijan tulee neuvotella kokeesta kurssin vastuuopettajan kanssa. Tenttiin ilmoittautuminen Opiskelijan tulee ilmoittautua kokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetilaisuuden järjestämistä. Ilmoittautumiset tarkistetaan ennen tenttitilaisuuden alkua ja tenttisaliin pääsevät vain ilmoittautuneet. Suurissa tenteissä saliin voidaan ottaa kaikki saapuneet, jolloin ilmoittautuminen kontrolloidaan tentin jälkeen eikä ilmoittautumatta jättäneiden tenttipapereita tarkasteta. Opettajien kanssa ei voi neuvotella eri järjestelyistä. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruutettu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmasti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta. 2

3 Tenttiympäristöä koskevat erityistarpeet tulee esittää tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. Tentin järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että erityistarpeet otetaan huomioon. Tenttikieli Korkeakoulu voi käyttää opetuksessa suomen ja ruotsin lisäksi myös muita kieliä. Kun opetuskieli on englanti, opiskelijalta edellytetään opintosuorituksen antamista pääsääntöisesti englanniksi. Opiskelijalla on oikeus kokeissa sekä kirjallisesti että suullisesti käyttää suomen tai ruotsin kieltä sekä kurssin opetuskieltä. Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä tenttikysymykset molemmilla kotimaisilla kielillä. Tenttikysymykset muulla kuin kurssin opetuskielellä tulee pyytää kurssin vastuuopettajalta erikseen viimeistään kahta viikkoa ennen tenttiä. Oikeudesta käyttää muuta kieltä päättää korkeakoulu. (Tutkintosääntö 49 ) Opintosuorituksen arvostelu ja opiskelijan tiedonsaantioikeus arvosteluperusteista Tentin arvosteluun sovelletaan Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä opintosuoritusten arvostelusta annettuja ohjeita. Opintosuorituksen arvostelusta vastaa kurssin vastaava opettaja. Opintosuoritukset arvostellaan puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti. Opintosuorituksen arvostelijaan sovelletaan esteellisyyttä koskevia hallintolain säännöksiä (hallintolaki 434/2003, 27 ja 28 ). Opintosuorituksen arvostelijan ollessa esteellinen tai tilapäisesti estynyt, koulutusohjelman johtajan on määrättävä toinen henkilö opintosuorituksen arvostelijaksi. Kurssin vastuuopettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista julkaistaan neljän viikon kuluessa tentin toimittamisesta tai muulle opintosuoritukselle annetusta jättöpäivästä. Samalla on ilmoitettava miten ja milloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua tentin arvosteluperusteisiin ja niiden soveltamiseen omalla kohdallaan. Julkaisupaikkana käytetään kurssin kotisivua. Kurssista vastaavan koulutusohjelman johtaja voi erityisistä syistä myöntää tentin korjaamisen määräaikaan pidennystä. Määräajan pidennyksen myöntämisestä on ilmoitettava viipymättä niille opiskelijoille, joita pidennys koskee. (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 30 ) Kurssin vastuuopettaja huolehtii siitä, että kurssin arvostelua koskevat tiedot ilmoitetaan opintosuoritusrekisteriin kirjattavaksi tulosten julkistamisen yhteydessä. Kirjaukset opintosuoritusrekisteriin tulee tehdä viipymättä ilmoituksen jälkeen. Kurssin koostuessa useammasta osaopintosuorituksesta suorittamisen päivämääräksi merkitään viimeisen osaopintosuorituksen päivämäärä. (Aaltoyliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 31 ) Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 3

4 4 AK ENG 8/2012 Arvostelun suorittaneen opettajan on annettava päätöksensä oikaisupyyntöön kirjallisesti. Opettajan oikaisupyynnön johdosta tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tutkintolautakunnassa noudatettavasta menettelystä tarkemmat määräykset. (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 31 ) 3. Tenttirikkomukset Tenteissä noudatetaan Aalto-yliopiston opiskelua koskevia eettisiä sääntöjä ja niiden rikkomusten käsittelyohjeita. Valvojien ohjeita tenttitilaisuudessa on noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jättäminen katsotaan raskaaksi rikkeeksi ja se voi johtaa tentin hylkäämiseen ja muihin kurinpitotoimiin. Tenttitilaisuuden valvojan on puututtava havaitsemaansa lunttausepäilyyn tai muuhun tenttitilaisuudesta annetun ohjeen vastaiseen toimintaan. Hän kirjaa havainnon, opiskelijan selityksen ja tehdyt toimet tenttitilaisuudesta pidettävään pöytäkirjaan. Tenttitilaisuuden valvoja ilmoittaa tenttitilaisuudessa havaitusta epäilystä selvittäjälle. Tenttitilaisuuden valvoja antaa ilmoituksen yhteydessä oman kirjallisen selvityksensä tapahtuneesta. Selvittäjä on korkeakoulun opintoasiain päällikkö tai muu korkeakoulun opintohallinnon asiantuntija, jolle on korkeakoulussa annettu tehtäväksi rikkomustapausten selvittäminen. Selvittämiseen kuuluu opettajan ja muiden osapuolten neuvonta menettelytavoista, selvitysten ja muun asiakirjaaineiston kerääminen, opiskelijan kuulemisen ja puhuttelun järjestäminen, osapuolten informointi ja asian valmistelu dekaanille. Selvitys tehdään siinä korkeakoulussa, jossa epäilty rikkomus on tapahtunut. Dekaani päättää jatkotoimenpiteistä selvittäjän valmisteleman selvityksen perusteella. Dekaani tai määräämänsä henkilö voi ottaa opiskelijan puhutteluun riippumatta siitä, mihin muihin toimenpiteisiin hän ryhtyy. Jos dekaani katsoo selvityksen perusteella, että kysymyksessä on ollut aiheeton epäilys tai vähäinen rikkomus, hän palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Palautuksen yhteydessä dekaani ottaa kantaa siihen, voidaanko opintosuoritus ottaa akateemiseen arviointiin vai onko se hylättävä vilpin takia. Jos dekaani katsoo, että opiskelija on menetellyt vilpillisesti eikä rikkomusta voida pitää vähäisenä, hän päättää kurinpitomenettelyn aloittamisesta. Harkinnassa huomioidaan ainakin teon toistuvuus ja vakavuus. Kurinpitomenettely tulee vireille kun dekaani ilmoittaa opiskelijalle yliopistolain mukaisesti, mistä opiskelijaa epäillään. Ilmoituksesta on käytävä ilmi myös mahdolliset kurinpitoseuraamukset Opiskelijalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ilmoituksesta. Jos dekaani päättää aloittaa kurinpitomenettelyn, asia tulee viedä rehtorin ratkaistavaksi siinäkin tapauksessa, että dekaani ei kertyneen aineiston perusteella esitä rangaistusta. Dekaani esittää rehtorille tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeiden mukaista esiselvityksen aloittamista, jos kysymyksessä on dekaanin harkinnan mukaan tutkimustoiminnassa tapahtunut rikkomus. Tällöin kurinpitomenettelyn aloittamisesta päätetään aikaisintaan vasta esiselvityksen valmistuttua. Rehtori päättää siitä, tuleeko asiaan soveltaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista menettelyä ja aloittaa esiselvitys silloinkin kun dekaani ei ole sitä esittänyt. Rehtori päättää yli-

5 opistolain mukaisesta varoituksesta. Jos varoitusta on pidettävä liian vähäisenä seuraamuksena, rehtori esittää opiskelijan määräaikaista erottamista hallitukselle. Käsiteltyään asian rehtori tai hallitus palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Palautuksen yhteydessä rehtori ottaa kantaa siihen, voidaanko opintosuoritus ottaa akateemiseen arviointiin vai onko se hylättävä vilpin takia. (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely) Yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos opiskelijan katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Jos opiskelija saa opintosuoritukseen liittyvän vilpin takia kurinpitorangaistuksen, opintosuoritus hylätään kokonaisuudessaan ilman akateemista arviointia. Eettisten sääntöjen vastaisesti tehty opintosuoritus johtaa yleensä muutoinkin opintosuorituksen hylkäämiseen, koska tällainen suoritus ei osoita vaadittua osaamista. Jos vilpin yritys ilmenee tenttitilaisuudessa, valvoja voi keskeyttää tentin tekemisen kyseisen opiskelijan osalta. Pelkästään eettisten sääntöjen rikkomuksen vuoksi opiskelijaa ei voi estää osallistumasta kurssin tai opintosuorituksen tekemiseen silloin kun mahdollisuus siihen seuraavan kerran järjestetään. Opettajalle ei kuitenkaan ole velvollisuutta ryhtyä asianmukaisesti hylätyn tai arvostelematta jätetyn tentin tai muun opintosuorituksen osalta erityisjärjestelyyn, jolla opiskelija voisi tehdä uuden opintosuorituksen. Kurssin suorittamisen edellytyksenä olevan osaopintosuorituksen arvostelematta jättäminen tai hylkääminen voi siten käytännössä johtaa koko kurssin hylkäämiseen. Yliopistolain 45 :n mukaan vilpilliseen menettelyyn syyllistynyttä opiskelijaa voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Myös toista opiskelijaa vilpissä avustanut opiskelija voi saada kurinpitorangaistuksen. Vasta opintosuorituksen arvostelun tai hyväksilukemista koskevan päätöksen jälkeen ilmenevä vilppiepäily voi johtaa aiemman päätöksen oikaisemiseen ja kurinpitotoimiin. 5

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA JA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA OPINTO-OPAS Toimittanut Seppo Hänninen Otaniemi 2011 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ESPOO 2011 OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Kati Voutilainen Eeva Seppä Annika Salama ISSN 1797-6731 ESPOO 2011 Multiprint

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Opinto-opas 2014 2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Diplomi-insinöörin tutkinto Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia 2014 Helsinki Sisällys Oppaan käyttäjälle 10 Aalto-yliopisto ja hallinto 11 Insinööritieteiden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu: Opinto-opas 2013 2014 Insinööritieteiden korkeakoulu: Diplomi-insinöörin tutkinto Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia Oy Helsinki 2013 Sisällys Oppaan käyttäjälle 1 Yliopisto ja hallinto 2 Insinööritieteiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Puolalanmäen lukio Lokakuu 2011 TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Säilytä tämä seuraaviin ohjeisiin (huhtikuu 2012) asti! Nämä ohjeet perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan viimeisimpiin tiedossa oleviin

Lisätiedot

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ 30.9.2009 1/10 Sisällys Plagiointi eli luvaton lainaaminen...3 Toimet plagioinnin ehkäisemiseksi...4 Toiminta

Lisätiedot

Abin ohjeisto 2014-2015

Abin ohjeisto 2014-2015 NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO 2014-2015 Abin ohjeisto 2014-2015 Aikataulu Toimenpide 8-10.9.2014 Kuullunymmärtämiskokeet 12.-29.9.2014 Kirjalliset kokeet Marraskuu Viikko 44 Korotustentit syksyllä valmistuville

Lisätiedot

Abin ohjeisto 2015-2016

Abin ohjeisto 2015-2016 NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO 2015-2016 Abin ohjeisto 2015-2016 Aikataulu Toimenpide 28.5.2015 Ilmoittautuminen syksyn 2015 tutkintoon 7-9.9.2015 Kuullunymmärtämiskokeet 11. - 28.9.2015 Kirjalliset kokeet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen. TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Yksiköt Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta koulutusyksiköstä, jotka ovat tekniikka, liiketalous

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavat

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012 NOPEUTETTU SANEERAUSMENETTELY SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Yrityssaneerauksen käynnistäminen ja saneerausohjelmaluonnoksen valmistelu 2.1 Aloite ja

Lisätiedot

YLEISOPAS 2013-2014 1

YLEISOPAS 2013-2014 1 1 YLEISOPAS 2013-2014 Sisällysluettelo 1. FAKTOJA KESKI-SUOMEN OPISTOSTA... 3 2. KÄYTÄNNÖN OHJEITA... 5 3. KESKI-SUOMEN OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 6 4. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 5. ARVIOINTI JA

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012 Kurinpitosäännöstö Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien noudattamista sekä urheiluhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa tilanteissa.

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot