VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä......

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Pohjavesialue Rakennettu ympäristö Maanomistaja Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat kaavat Muut ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Katu- ja kunnallistekninen järjestely Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus sekä seuranta...12

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Kunta Eura 050 Kylä Isovahe 405 Kortteli , ja Puistoa ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kunta Eura 050 Kylä Isovahe 405 Kortteli , ja Erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta. Asemakaavan muutoksen tunnus: Kaavan laatija REJLERS Oy 1.2. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Euran kunnan Vahenojan alueella, keskustan läheisyydessä, Valtatien 12 ja Satakunnankadun välisellä alueella. Asemakaavan muutos koskee Vahenojan rakennuskaava-aluetta. Alueen pinta-ala on noin 15,2 ha. Suunnittelualueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Vahenojan asemakaavan muutos. Voimassa oleva Vahenoja, korttelit , rakennuskaava on vuodelta Voimassa olevan kaavan määräykset eivät monelta osin vastaa nykyisen pientaloasumisen tarpeita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän tarpeita ja vaatimuksia.

4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Seurantalomake 2. Asemakaavan muutoskartta 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Asemakaavan poistokartta 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavatoimikunta on kokouksessaan päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä Asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Asemakaavamääräyksiä on muutettu vastaamaan kaavan ja rakennetun ympäristön nykytilaa. Vanhentuneet kaavamerkinnät on muutettu vastaamaan nykyistä ohjeistusta. Kortteleissa 468 ja 471 suurinta sallittua kerroslukua korotetaan lukuun 1⅔ kortteleiden länsipäädyn rakentuneen ympäristön mukaisesti. Osa alueen puistoista osoitetaan kaavassa lähivirkistysalueeksi Asemakaavan toteuttaminen Rakentaminen on mahdollista heti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Euran kunnan Isovahen kylässä. Alueen pinta-ala on noin 15,2 ha. Alue on Euran keskustan palveluiden läheisyyteen rakentunut pientalo- ja rivitaloalue, jonka lomassa on hoidettuja puistoalueita. Ilmakuva alueelta Kiinteistötietopalvelu Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Valtaosa suunnittelualueen maaperästä on hiesua ja savea. Suunnittelualueen itäosassa maaperä koostuu kuitenkin karkeasta hiedasta ja alueen pohjoisosassa esiintyy myös hiekkamoreenia. Suunnittelualueen kallioperä koostuu pääosin Satakunnan Jotunialueen hiekkakivestä. Alue sijoittuu kuitenkin osittain myös tasarakeiselle graniittikivivyöhykkeelle. (Lähde: Geologian tutkimuskeskus)

5 5 Kasvillisuus Suunnittelualue sijaitsee Euran keskustan tuntumassa ja on rakentunutta omakotitaloja rivitaloaluetta. Alueen puistot muodostuvat leikkipaikoista, rakennetuista kummuista ja hyvin hoidetusta nurmikosta, jonka lomassa kasvaa koivuja, mäntyjä ja kuusia Pohjavesialue Asemakaavan muutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee kuitenkin suunnittelualueen läheisyydessä, noin 40 metriä suunnittelualueesta lounaaseen Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Alue koostuu pääasiallisesti luvuilla rakennetuista yksikerroksista tiilipientaloista. Alueen pohjoisosassa sijaitsee yhtä kaksikerroksista rivitaloa lukuun ottamatta yksikerroksisia rivitaloja. Latotien varrella on myös puolitoistakerroksisia, jyrkkäkattoisia pientaloja. Näkymä Viljasentieltä. Palvelut Euran keskustan palvelut sijaitsevat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, alueen länsipuolella. Virkistys Alueella sijaitsevat Vahenpuisto ja Latopuisto ovat hyvin hoidettuja puistoja leikki- ja pelialueineen. Myös alueen läheisyydessä on monipuoliset virkistysalueet. Vahenpuisto.

6 6 Liikenne Suunnittelualueelle liitytään Satakunnankadulta joko Viljasentien, Latotien tai Purotien kautta. Satakunnankadun suuntaisesti suunnittelualuetta rajaa lounaassa Vahenojantie. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa Takanummentie. Tekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä sekä sähköverkko Maanomistaja Suunnittelualueella on kunnan, yritysten sekä yksityishenkilöiden omistamia kiinteistöjä Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat kaavat Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaava kumoaa alueella voimassa olleen seutukaavan. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Muut aluetta koskevat merkinnät: Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan myös niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Matkailun kehittämisvyöhykettä (mv-2). Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Ote Satakunnan maakuntakaavasta (1: ). Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.

7 7 Yleiskaava Euran keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa 2010 alue on osoitettu AP- ja VL- alueille. Pientalovaltainen asuinalue (AP). Asuntoalue, jossa asuminen sijoittuu rivi- tai omakotitaloihin. Lähivirkistysalue (VL). Alue on tarkoitettu päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön tai suojaviheralueeksi. Alueelle on osoitettu myös kevyen liikenteen väylä. Ote Euran keskustan oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Vahenoja, korttelit , rakennuskaava, joka on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa Kaavamuutos koskee kortteleita , ja Korttelit ja on ajanmukaistettu Kirkonkylänmäen asemakaavamuutoksen yhteydessä v Alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa AO 1, AO 2, AOR ja P -alueiksi. Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue, jossa kullekin rakennusalalle saa rakentaa enintään 300 m 2 kerrosalaa (AO 1 ). Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue, jossa korttelisuunnitelman mukaan kullekin rakennusalalle saa rakentaa enintään 200 m 2 kerrosalaa (AO 2 ). Rivitalojen tai erillisten pientalojen korttelialue (AOR). Puistoalue (P). Katualuetta.

8 8 Ote Euran kaavayhdistelmästä Muut Kiinteistö ja tonttijako Euran kunnan alueella kiinteistörekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Pohjakartta Alueen pohjakartta MK 1:2000 on Euran kunnan pohjakartta. Kartta täyttää annetun kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Euran kunnanvaltuuston hyväksymää Pyhäjärviseudun rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestys on tullut voimaan ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Euran kunta laati vuonna 2013 Euran asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin, jossa tarkasteltiin asemakaavojen toteutumisastetta ja ajanmukaisuutta. Selvityksen yhteydessä Euran kunnan rakennusvalvonta ilmaisi tarpeen Vahenojan rakennuskaavan päivittämiselle. Vahenojan rakennuskaava on vuodelta Voimassa olevan kaavan merkinnät ja määräykset eivät monelta osin vastaa alueen nykytilaa ja nykyisen pientaloasumisen tarpeita. Tavoitteena on muuttaa asemakaavan merkinnät ja määräykset vastaamaan toteutunutta ympäristöä sekä nykypäivän pientalo- ja rivitaloasumisen tarpeita Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavatoimikunta on päättänyt alueen kaavoituksen käynnistämisestä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat, käyttäjät ja kaikki, joiden elämään ja oloihin kaavalla saattaa olla vaikutuksia.

9 9 Osallisia: - alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat - paikallisyhdistykset - Euran kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee - Varsinais-Suomen ELY -keskus Vireilletulo Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnantalolla ja kunnan verkkosivuilla koko kaavaprosessin ajan. Kaavamuutosluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla. Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti kaavan muutosluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtävillepano kuulutetaan paikallislehdessä ja ehdotus on nähtävillä Euran kunnantalolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavamuutoksesta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Kaavamuutosehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Euran kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan muutosluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa asemakaavan muutosehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä Asemakaavan tavoitteet Kunnan tavoitteet Kunnan tavoitteena on muuttaa nykyisen asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä vastaamaan alueen nykytilaa ja sen tarpeita. Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon asemakaavoituksessa siinä määrin kuin kaavamuodon tehtävä edellyttää ja mahdollistaa. Vahenojan asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, mutta tarkemmin kaavoituksen lähtökohtia ohjaavat Satakunnan maakuntakaava, Euran keskustan osayleiskaavan ollessa oikeusvaikutukseton. Lisäksi asemakaavaa tarkastellaan yleiskaavan sisältövaatimusten pohjalta. Asemakaavan sisältövaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset.

10 Yleiskaavan sisältövaatimukset Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä. Sen mukaan yleiskaavassa on otettava huomioon: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueet (AO 1 ja AO 2 ) osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO), rivitalojen tai erillisten pientalojen korttelialue (AOR) osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Puistoalueista (P) osa osoitetaan edelleen puistoiksi (VP) ja osa lähivirkistysalueiksi (VL), jolloin alueiden hoitotaso on mahdollista järjestää paremmin vastaamaan alueiden olosuhteita ja tarkoitusta ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 15,2 ha. Alueen eri osien mitoitus esitetään tarkemmin liitteenä olevassa seurantalomakkeessa. LIITE 1. Kortteleihin on merkitty rakennusalan rajat määräävinä ja osalla tonteista lisäksi ohjeellisina. Enimmäisrakennusoikeudet on esitetty tonteilla kerrosalaneliömetreinä. Tonttijako on esitetty ohjeellisena. Pientalojen tonteilla on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohden ja rivitalojen korttelialueilla 1,2 autopaikkaa asuntoa kohden. Erillispientalojen korttelialueiden (AO) suurin sallittu kerrosluku on suurimmassa osassa kortteleita I (yksi) ja enimmäiskerrosala 200 k-m 2 tai 300 k-m 2 riippuen tontin koosta. Kortteleissa 468 ja 471 suurin sallittu kerrosluku on 1⅔ kortteleiden länsipäädyn rakentuneen ympäristön mukaisesti. Asuinpientalojen korttelialueiden (AP) suurin sallittu kerrosluku on II (kaksi). Enimmäiskerrosala vaihtelee tontin koosta riippuen välillä 500 k-m k-m 2. Asemakaavamuutoksen pinta-ala yhteensä Aluevaraukset AO yhteensä AP yhteensä VL yhteensä VP yhteensä katualue yhteensä 15,24 ha 7,05 ha 3,35 ha 0,78 ha 1,60 ha 2,46 ha Katu- ja kunnallistekninen järjestely Kaavalla ei ole vaikutusta katu- ja kunnallistekniseen järjestelyyn. Alueelle ei osoiteta uusia katuja.

11 5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonympäristöön suunnittelualueella. Kaavassa on säilytetty alueelle osoitetut viheralueet. Kaavaratkaisu tukee valtiollisia alueidenkäyttötavoitteita elinympäristön laadun osalta. Yleiskaavallisten sisältövaatimusten toteutuminen Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa yleiskaavan sisältövaatimusten suhteen. Alueelle osoitettu asuminen sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta suotuisasti lähellä ympäröiviä asuinalueita ja palveluita. Asuinkortteleiden ja rakennusoikeuksien tarkastaminen parantaa asumisen tarpeita alueella. Kaavaratkaisu ei muodosta estettä liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Kaavalla ei ole vaikutusta alueen turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Ratkaisussa otetaan huomioon ympäristön arvot niin, ettei kohtuutonta haittaa ympäristölle aiheudu. Kaava-alueella ei sijaitse rakennetun ympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita kohteita tai erityisiä luontoarvoja. Kaavassa on huomioitu asuinalueiden läheisyydessä olevat virkistysalueet sekä ulkoilureittien säilyminen Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialue. Asuinpientalojen korttelialue Muut alueet Puisto. Lähivirkistysalue Kaavan vaikutukset Vaikutusten arviointi tarkentuu kaavaprosessin edetessä. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Kaavalla ei ole merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, sillä suunnittelualue säilyy edelleen asuin- ja puistoalueiksi osoitettuna. Puistoalueiden hoitotaso laskee osalla viheralueista osoitettaessa puistoalueita lähivirkistysalueiksi. Liikenteelliset vaikutukset Kaavalla ei ole liikenteellisiä vaikutuksia. Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristölle. Vaikutukset ihmisten elinympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisten elinympäristöön. Kaavamerkintöjen ja -määräysten ollessa ajanmukaisia helpottuvat rakennuslupamenettelyt kunnassa Kaavamerkinnät ja määräykset Merkinnät ja määräykset on esitetty liitteessä 2.

12 12 6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1. Toteuttaminen ja ajoitus sekä seuranta Toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on saanut lain voiman. Euran kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo alueen rakentumista. Porissa Rejlers Oy Antinkatu 15 B Pori Kirsti Kanerva arkkitehti SAFA Anne Karlsson arkkitehti SAFA YKS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS 12.2.2015 Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot