Maaseutuohjelman hanketuet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuohjelman hanketuet 2014 2020"

Transkriptio

1 Maaseutuohjelman hanketuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1

2 Yleistä Tukea myönnetään tiedonvälitys-, koulutus-, yhteistyö-, kehittämis-, ja investointihankkeisiin Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueidenvälisiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä Myönnettävän tuen määrä vähintään Tukitasot ovat kiinteät ELY-keskuksen hankkeissa Käsitteitä: - Tuki = EU + valtion rahoitusosuus. Maaseuturahaston (EU) rahoitusosuus on 42 % Sivu 2

3 Tiedonvälityshanke Tukitaso 100 %. Tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille. Sisältö: maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita - Uudet tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmät - Muut liiketoimintaa olennaisesti parantavat menetelmät - Energia-, ympäristö- ja maaseututietous Esittelytoimiin voidaan tukea myöntää 60 % - kohtuulliset investointikustannukset - esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa Sivu 3

4 Koulutushanke Tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista viljelijöille, metsänomistajille sekä yrittäjille ja yritysten työntekijöille Maaseudun asukkaille suunnattu koulutus rahoitetaan Leader-rahoituksen kautta Hankkeen sisältö, kohderyhmä ja hankkeen tuloksen avoimuus vaikuttavat tukitasoon Kurssien lisäksi esim. verkkokoulutuksena, työpajoina, valmennuksena Koulutuksen laajuus: väh. 20 x 45min, enint. 45 op Koulutushanke täydentää osaamista, eikä voi kuulua osana perus- tai jatkotutkintoon Sivu 4

5 Koulutushankkeen tukitasot Kohderyhmä ei rajattu toimiala tai toimijajoukko: julkinen tuki max 90 % Pk yritykset, alkutuotanto, metsätalous, maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen: julkinen tuki max 90 % Maaseudun pienyritykset (muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä); julkinen tuki 70 % Rajattu osallistujajoukko muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä; pienyrittäjät: julkinen tuki 75, tuki myönnetään de minimis-tukena osallistujille -> mahdollistaa yrityskohtaiset toimenpiteet Sivu 5

6 Yhteistyö toimenpide Elinkeinotoiminnan edistäminen yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen kautta - Aitoa yhteistyötä, vähintään kaksi yhteisöä. - Tukiprosentti riippuu hankkeen lopputuotteesta, miten yrityskohtaisia toimenpiteet ovat ja ketkä ovat hyödynsaajina (100, 80, 75 tai 60 %) Yhteistyöhankkeessa voi kehittää yritysten verkostoitumista esimerkiksi: - muodostamalla uusia ketjuja tai klustereita - kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia - toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia - kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä. Sivu 6

7 Yhteistyö toimenpide, tukitasot Yhteistyöhanke joka ei sisällä valtiontukea: julkinen tuki 100 % (EU+ valtio) - aktivointi, pienet selvitykset, koordinointi, yritysryhmien kokoaminen - Hankkeelle luetaan eduksi, jos se sisältää muuta julkista rahoitusta (esim kuntarahoitus) Yhteistyöhanke, jonka hyödynsaajina ovat pienet yritykset (0 50 htv); julkinen tuki 80 % - Avoin hanke, hankkeen tuloksesta tiedotetaan laajasti. - Tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai tätä tukevaan pilotointiin. Sivu 7

8 Yhteistyö toimenpide, tukitasot Yhteistyöhanke, jonka hyödynsaajina ovat pienet yritykset (0 50 htv); julkinen tuki 60 % - hankkeen tuloksesta tiedotetaan - Kehitetään uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilotointia, testausta ja esittelyä. Yritysryhmä, johon osallistuu 3-9 yritystä; julkinen tuki 75 %. - de minimis ehtoinen, mahdollistaa yrityskohtaiset toimenpiteet - osallistujien yhteistyösopimus vaaditaan, nimetyt yritykset, - Ei maa- ja metsätalouteen Uuden klusterin muodostamisen tukemisessa tukikatto Sivu 8

9 EIP / maaseudun innovaatioryhmät (Operational Groups) Innovaatioon tähtäävä ryhmä koostuu tutkimuksen, neuvonnan, asiantuntijoiden, viljelijöiden, metsänomistajien sekä markkinatoimijoiden edustajista. Hankkeen kesto 3-5 vuotta. Tuki haetaan Hämeen ELY-keskuksesta Hankkeiden valinnasta vastaa valintaryhmä MMM:n johdolla. Tukitaso enintään 100 % Sivu 9

10 Yleishyödyllinen kehittäminen maaseudulla Maaseudun palveluiden ja kylien viihtyisyyden edistäminen kehittämis- ja investointihankkeilla Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat Yleishyödyllisyys: hyöty ei rajoitettu, lopputulosta ei saa suojata, ei lakisääteisen perustehtävän hoitamiseen. Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tukitaso 100 % Paikalliset hankkeet ja pelkästään maaseudun asukkaille suunnatut hankkeet rahoitetaan Leaderryhmien kautta Sivu 10

11 Yleishyödyllinen investointi Rakennuksen, rakennelman, rakenteen rakentaminen, korjaaminen, laajentaminen, rakennuksen hankinta Koneita, laitteita Pienimuotoinen vesihuolto, laajakaista Tukitaso 75 % (jos hakijana julkisoikeudellinen yhteisö tukitaso EU + valtio on 100 % jolloin vaaditaan muu julkinen rahoitusosuus 30 %). - Poikkeus: tukitaso tietoliikenneyhteyksiin 70 % ja vesihuoltoon 50 % Tukikelpoiset kustannukset näissä max 1 milj. euroa. ELY rahoittaa vain poikkeustapauksessa yleishyödyllisiä investointeja, Sivu 11 - rahoitusta puoltaa hankkeen saama muu julkinen rahoitus (esim kuntarha)

12 Valtakunnalliset hankkeet Hankkeet, jotka toteutetaan valtakunnallisesti haetaan Hämeen ELY-keskuksen kautta Ensin toteutetaan avoin ideahaku Ideat arvioidaan ja osa valitaan jatkoon Sen jälkeen varsinainen hankehaku ja rahoitettavien hankkeiden valinta Yksi hakukierros per vuosi Tukitaso määräytyy tukimuodon mukaan Sivu 12

13 Alueiden väliset hankkeet ELY-keskukset suosivat alueiden välisiä hankkeita, mikäli ne ovat hankkeen luonteeseen sopivia Hanke haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke pääosin toimii Hallinnoiva ELY-keskus tekee tukipäätöksen, mutta muilta ELY-keskuksilta tarvitaan puoltava lausunto (ELY hoitaa lausuntopyynnöt) Tukitaso määräytyy tukimuodon mukaan Sivu 13

14 Kansainväliset hankkeet Toimenpide 16: Yhteistyö, - Leader-ryhmien kautta haettavat: Toimenpide 1: Koulutus ja tiedotus, Toimenpide 7: Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen, Toimenpide 16: Yhteistyö, Toimenpide 19: Leader Pääkumppani Päähakija Yhteistyösopimus Sivu 14

15 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena vähentää hallinnollista taakkaa Ollut jo käytössä ESR ja EAKR rahastoissa Valittava kustannusmalli on perusteltava hakemuksessa 24 % flat rate 15 % flat rate Kertakorvaus, lump sum Todellisiin kustannuksiin perustuva Päätöksellä hyväksyttyä kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen toteutuksen Sivu 15

16 Yksinkertaistetut kustannusmallit / kertakorvaus Kertakorvaus (Lump sum) - Malliin soveltuville hankkeille - Hakijan on esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen (selvitykset hintatasosta, palkoista jne.) - Kertakorvauksen määrä määritellään ennalta rahoituspäätöksessä - Kustannusten kohtuullisuus arvioidaan tukea myönnettäessä - Vain toteutusaikaa voidaan muuttaa - Enintään julkista tukea Sivu 16

17 Yksinkertaistetut kustannusmallit /Flat rate Tuensaajan on esitettävä ja todennettava vain osa kustannuksista, eli ns. välittömät kustannukset, todellisiin kustannuksiin perustuen Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia (prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset) ei tarvitse todentaa kirjanpidon ottein tai tosittein, eikä tarkastaa - 24 % flat rate; kaikki välilliset kustannukset - 15 %; ei sis. Matkakuluja, koska maksetaan toteutuneen mukaan Välilliset kustannukset lasketaan % hyväksytystä palkkakustannuksesta Sivu 17

18 Välilliset kustannukset: Hankehenkilöstön matkakustannukset Muut kokous- ja neuvottelukulut kuten tarjoilukulut Hankehenkilöstön toimitilojen vuokrat Hankkeen hallinnointia varten hankittavat pienhankintaluonteiset toimistotarvikkeet, aineet ja materiaalit hankehenkilöstölle Hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstölle hankittavien laitteiden ja koneiden kulut Sivu 18

19 Tukikelpoiset kustannukset Hankkeen tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, hankesuunnitelmassa eritelty Tukipäätöksessä hyväksytyt kustannukset Palkkaus- ja palkkio (rekrytointi), matkat, ostopalvelut vuokrat, muut kustannukset (hintataso, tarjoukset kilpailutus). Kehittämishankkeilla ei ole euromääräistä ylärajaa mutta rahoitettavien hankkeiden valinnassa hankkeiden kustannustehokkuus ja vaikuttavuus arvioidaan ja pisteytetään, ohjelmaa tehokkaimmin toteuttavat hankkeet rahoitetaan. Sivu 19

20 Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset Lähipiirihankinnat, jollei hankinnasta ole riittävästi tarjouksia muilta tahoilta Rahoituksesta aiheutuvat kustannukset kuten korot, provisiot ja varainsiirtovero Leasingkustannukset, jos kone tai laite siirtyy hakijan omistukseen Osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksuerät, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana Arvonlisävero, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi Sivu 20

21 Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset Kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta; Kustannukset, jotka eivät aiheudu hankkeen toteuttamisesta Palkat ja palkkiot siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan määrän; Muut palkkaukseen kuuluvat kustannukset kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuvat kustannukset Sivu 21

22 Tuen hakeminen Hakemus jätetään mieluiten sähköisesti Hyrräjärjestelmän kautta (www.mavi.fi/hyrra) Paperilomakkeet löytyvät sivulta Suomi.fi Hanketta ei saa aloittaa ennen hakemuksen vireille tuloa Hakemus tulee vireille, kun siinä on esitetty seuraavat Sivu 22 tiedot: - Tuen hakija ja hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke - Yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma - Haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma - Toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä, rahoitus ja haetun tuen määrä

23 HYRRÄ Ohjelmakauden uusi sähköinen tukijärjestelmä Hakija voi jättää paperihakemuksen, mutta toivotaan sähköisen järjestelmän käyttöä! Nopeuttaa asiointia Hakija pystyy seuraamaan käsittelyn etenemistä Helppo täydentää hakemusta ja hakea maksua kun tiedot kertaalleen syötetty, ei enää paperiarkistoa Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa Järjestelmä vielä valitettavan keskeneräinen, ELY-keskus ja Leader-ryhmät auttavat järjestelmän kaytössä Sivu 23

24 Hyrrä jatkuu Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä - Katso-tunniste perustetaan osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Saat valtuudet täyttää ja allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti yrityksen tai yhdistyksen nimissä. - Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus Kun kirjautuu Hyrrään omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HSTkortti), järjestelmä varmistaa automaattisesti, että on valtuus toimia yrityksen tai yhdistyksen edustajana. Sivu 24

25 Valintaperusteet Joka toimenpiteelle on omat valtakunnallisesti yhtenevät valintaperusteet Hankkeiden valintakriteerit löytyvät sivulta Hanketukien valintaperusteissa: - Joka kohdasta voi saada 0 3 pistettä - Hankkeen tulee saada vähintään 1 kahdesta kysymyksestä Valtakunnallisilla hankkeilla on omat valintaperusteet Sivu 25

26 Valintaperusteet Koulutushankkeen valintaperusteet 1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %) 2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja (30 %) 3. Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista? (20%) 4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %) Sivu 26

27 Tiedonvälityshankkeen valintaperusteet 1. Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %) 2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %) 3. Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä? (20 %) 4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %) Sivu 27

28 Yhteistyö- ja innovaatiohankkeiden valintaperusteet 1. Miten hyvin hanke toteuttaa ohjelman ja suunnitelman strategiaa ja tavoitteita (30 %) 2. Millainen on esityksen kustannustehokkuus, laatu, vaikuttavuus ja toteutettavuus (30 %) 3. Miten hanke edistää elinkeinojen kehitystä hyödyntämällä tietoa ja osaamista (20 %) 4. Miten hyvin hanke edistää kumppanuutta ja sitoutumista (20 %) Sivu 28

29 Yleishyödyllisten investointien valintaperusteet 1. Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %) 2. Millainen on hankesuunnitelman laatu: kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %) 3. Missä määrin hanke lisää uudistumista ja toimintamahdollisuuksia? (20 %) 4. Missä määrin hanke edistää yhteistyötä ja osallisuutta? (20 %) Sivu 29

30 Mahdollisuudet / Velvoitteet Useampi hakija; tuensiirto-> sopimus toimijoiden kesken Ohjausryhmä vaaditaan isoissa hankkeissa Luontoissuoritukset - Osuus enintään 75 % yksityisestä rahoituksesta ja kuntavetoisessa hankkeessa 100 %. - Talkootyöläisten minimi ikä 15 v, palkka 15 /h, ja 30 /h työkoneelle, - Ei hyväksytä yhteistyötoimenpiteessä eikä koulutus- tai tiedotushankkeessa Kustannusten kohtuullisuuden arviointi; viitekustannukset, tarjoukset, kilpailutus Sivu 30

31 Mahdollisuudet / Velvoitteet Viestintä - Tiedotuskyltti investointien yhteydessä kun kustannus > ja A3 juliste kun investointi < Tiedotuskyltteihin, julisteisiin ja verkkosivustoille on lisättävä maaseuturahaston logo, iskulause ja EU lippu Hankkeen kesto voi olla enintään 3 v ( 5v) Samaan hankkeeseen voi sisältyä useita toimenpiteitä kun tukitasot ovat samat - Eri tukitason toimenpiteitä ei voi yhdistää -> koko hankkeen tukitaso määräytyy alimman mukaan Investointi oltava tuensaajan hallinnassa vähintään 5 v tuen viimeisestä maksuerästä. Sivu 31

32 Maksuerät Yleishyödyllinen investointi - Enintään 6 erässä - Viimeinen erä vähintään 20% myönnetystä tuesta Kertakorvaus - Enintään 3 erässä - Ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi myös ertakorvauksessa Tuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen määräajan päättymisestä - Lomaraha ja lomapalkka tai korvaus kuukauden kuluessa siitä, kun se on maksettu Sivu 32

33 Maksuerät Kehittämishankkeen tuki maksetaan vuosittain enintään 4 erässä Kehittämishanketukea voidaan maksaa ennakkoon Kehittämistuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa - Enintään 24 kuukauden hankkeissa tuen haku harvemmin Sivu 33

34 Lisätietoja hanketuista Uudenmaan ELY-keskuksessa; - Juha Mäkinen, puh Maria Konsin-Palva, puh Maaseutu.fi Uusimaaseutu.fi Suomi.fi (lomakkeet) Mavi.fi Ely-keskus.fi Sivu 34

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Rahoituksen haku Rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat Pääasiallinen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015 Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015 SILMU ry paikallinen Leader-ryhmä Kaksikielinen yhdistys, perustettu vuonna 2007 Vastaavaa toimintaa on ollut alueella vuodesta 1996

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Hakijan ohje koskien 11.5 alkavaa yritys- ja hanketukien hakua

Hakijan ohje koskien 11.5 alkavaa yritys- ja hanketukien hakua Hakijan ohje koskien 11.5 alkavaa yritys- ja hanketukien hakua Haettavilla hankkeilla tuetaan Manner-Suomen maaseutuohjelman, Lapin alueellisen maaseudun kehittämisstrategian sekä Lapin maakuntaohjelman

Lisätiedot

Viisari. Hankesuunnittelu kevät 2015. Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta)

Viisari. Hankesuunnittelu kevät 2015. Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta) Viisari Hankesuunnittelu kevät 2015 Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta) Alueemme maaseudun kehittäminen kiteytyy seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: elinkeinot ja yrittäjyys monipuolista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja

EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja alueelliset yhteistyöhankkeet 24.042015 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 - Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla 2007-2013 Kehittämishankkeet 5,8 milj.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje Tällä lomakkeella haetaan Keski-Suomen liiton myöntämää kansallista maakunnan kehittämisrahaa hankkeeseen, jonka kustannukset ilmoitetaan kertakorvausmallin (lump sum) avulla.

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot