Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki"

Transkriptio

1 Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu

2 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa Sivu

3 Maaseutuohjelman tavoitteet Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia Sivu

4 Hakujen alkaminen ja valintajaksot Ensimmäinen osa hausta käynnistyi o Yritystuet sekä kehittämishankkeista tiedonvälityshankkeet o Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet ja EIP-hankkeet Toinen osa hausta alkaa kesäkuussa x o Koulutushankkeet ja yhteistyötoimenpiteen hankkeet, yritysryhmien kehittämishankkeet Haku on tämän jälkeen jatkuvaa, joten hakemuksia voi laittaa HYRRÄÄN kaiken aikaa, mutta päätökset tehdään vasta valintajaksojen jälkeen Sivu

5 Valintajaksot 2015 (koskevat ELY-keskuksia, mutta ei Leader-rahoitusta) Kehittämishankkeet oelokuun ja lokakuun loppu Yritystuet otoukokuun, heinäkuun ja lokakuun loppu Sivu

6 Kun valintajakso päättyy, hakemukset pisteytetään, laitetaan paremmuusjärjestykseen ja valitaan parhaat, myönteisen rahoituspäätöksen saavat hankkeet Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan rahoittajan ohjaamana työstää yhdessä hakijan kanssa: esim. budjetin pienentäminen, tukikelvottomien toimenpiteiden poistaminen tai muiden hankkeiden kanssa päällekkäisen tekemisen välttäminen Vuonna 2015 rahoituspäätösten tekoon päästään näillä näkymin syys-lokakuussa Sivu

7 Vuosien rahoitusvarat (VARELY yht. n. 12,8 M sekä kolme Leaderryhmää yht. n. 2,4 M + kuntarahoitus) Toimenpide / VARELY Kehittämishankkeet Yritystuet Yhteistyö * Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen * Koulutus ja tiedonvälitys * Yritysten investoinnit ja perustaminen * Yhteensä ~ 4,2 milj. ~ 8,5 milj. Sivu

8 Kehittämishankkeiden valintakriteerit (Kullakin Leader-ryhmällä omat, paikalliset valintakriteerit) Kaksi ensimmäistä kriteeriä ovat samat kaikissa kehittämistoimenpiteissä omissä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? omillainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? Muut kriteerit vaihtelevat hieman toimenpiteittäin Sivu

9 Julkinen rahoitus = ELY-keskuksen rahoitus (EU:n ja valtion rahoitus) sekä muu julkinen rahoitus ELY-keskusten hankkeissa myös muuta julkista rahoitusta kartutetaan koko ohjelmakaudella 2,25 % Yhteistyö- ja tiedonvälityshankkeissa ei yksityisen rahoituksen kerryttämistä vaadita, mikäli hanke toimii riittävän yleisellä tasolla (eli tukea ei tulkita valtiontueksi), mutta sen sijaan näissä hankkeissa voidaan tavoitella 10 %:n muun julkisen rahoituksen osuutta, kuten esim. elinkeinojen kehittämishankkeissa maakunta- ja seutukuntatasolla (eli yhteistyöhankkeissa) Sivu

10 Kehittämishankkeiden tukitasot ELY-keskuksen rahoittamana eri hanketyypeillä on kiinteät julkisen rahoituksen ja yksityisen rahoituksen vaatimukset: Koulutushankkeet, julkinen rahoitus 90 tai 70 % Tiedonvälityshankkeet, julkinen rahoitus 100 % Yhteistyöhankkeet, julkinen rahoitus % Maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen, julkinen rahoitus 100 % Maaseudun palveluihin ja kylien kehittämiseen liittyvät investoinnit, % (ks. myös s. 14) (Valtioneuvoston asetus 539/2015) Huom! Kiinteät tukitasot eivät koske Leader-hankkeita! Sivu

11 Koulutus Ei saa kuulua osaksi perus- tai jatkokoulutustutkintoa Laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja ja toteuttaja Laajuus vähintään 20 x 45 min, enintään 45 opintopistettä (tai vastaavat määrät) Pääsääntöisesti ryhmille annettavaa monimuotokoulutusta Sivu

12 Koulutushankkeet Tukitasot (ml. muu julkinen rahoitus) Yleinen, ei valtiontukea sisältävä koulutus ja jota ei ole rajattu yhteen toimialaan => julkinen tuki 90 % Koulutus maatalouden alkutuotannon ja maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tai metsätalousalalla toimiville => julkinen tuki 90 % Muiden mikro- ja pienyritysten koulutuksen julkinen tuki 70 % Sivu

13 Tiedotus tiedon välittämiseen kehitetään uusia, ajasta ja paikasta riippumattomia toimintatapoja koko tuotanto- ja toimintaketjun huomioiminen maaseudun uusista, lupaavista yritystoiminnoista ja ansaintamahdollisuuksista tiedottaminen uuden tiedon hyödyntäminen, toimialojen välinen oppiminen, mahdollisimman laaja yhteistyö yhteistyön uudet mahdollisuudet mm. innovaatiotoiminnassa ja kansainvälistymisessä Sivu

14 Tiedonvälityshankkeet Tukitasot (ml. muu julkinen rahoitus) Tiedonvälityshankkeet 100 %, kun toimet eivät kohdistu vain tietyille yrityksille ja toimialoille Tiedonvälityshankkeissa demonstraatiot mahdollisia ja ns. esittelyhankkeisiin voi sisältyä myös investointeja; tuki demonstraatioon liittyviin investointeihin 60 % tai 100 %, kun hakijana julkisyhteisö Leader-toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö, mm. maaseudun asukkaiden koulutukset ja tiedonvälitystoimet Sivu

15 Maaseudun kylien ja palveluiden kehittäminen Uudet tulevaisuuden työmahdollisuudet ja innovatiiviset yritystoiminnan ratkaisut maaseudun palveluiden tuottamiseksi Maaseudun säilyttäminen houkuttelevana ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä Kylien infrastruktuurin, ml. tietoliikenneyhteyksien kehittäminen asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten parantamiseksi (Leader) ELY-keskus => pääsääntöisesti maakunnalliset ja seutukuntien väliset kehittämishankkeet Sivu

16 Kylien ja palveluiden kehittämishankkeet Tukitasot (ml. muu julkinen rahoitus) Yleishyödyllinen kehittämishanke, 100 % Yleishyödyllinen investointihanke 75 / 70 / 50 % ojulkisyhteisöt 100 % (muu julk. väh. 30 %) Yksityisestä rahoitusosuudesta voidaan korvata vastikkeettomalla työllä 100 % Sivu

17 Yhteistyö Tavoitteena elinkeinojen edistäminen Perustuu aitoon yhteistyöhön Määritelmä yhteistyöhankkeesta: Kahden tai useamman toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää uusien toimintatapojen luomista, käyttöönottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudistusten kehittämistä maaseutuelinkeinojen edistämiseksi Sivu

18 Yhteistyöhankkeet Tukitasot (ml. muu julkinen rahoitus) Yhteistyön kehittäminen (toimet eivät kohdistu vain tietyille yrityksille ja toimialoille), 100 % Klusterihankkeet enintään / 3 v (jos kyseessä on uusi tai uutta toimintaa aloittava klusteri) Pilottihankkeet 80 / 60 % Yritysryhmähankkeille (3-10 yritystä) tuki 75 % ja se myönnetään vähämerkityksisenä tukena (de minimis -tukena) Sivu

19 YHTEISTYÖ- TOIMENPIDE (tp 16) Yritysryhmä pientä yritystä (!matkailu=mikrot!) - tuki jyvitetään de minimis-tueksi - vapaasti yrityskohtaista kehittämistä - tukitaso 75 % - kehitetään uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita - markkinointia edeltävä pilotointi - tukitaso 60 % yrityksiä mukana - tietoa pienille yrityksille uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi; prototyyppien rakent. - tukitaso 80 % yrityksiä mukana - aktivointihankkeet, neuvontahankkeet - koordinointihankkeet; valtakunnalliset, alueiden väliset, alueelliset - kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita - tukitaso 100 %

20 Hankesuunnitelma Hankesuunnitelma tehdään HYRRÄÄN, (ei erillisenä liitteenä). Hankesuunnitelman muoto on seuraava: 1. HAKIJA o Selvitys toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä resursseista 2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA o Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua? 3. HANKKEEN TAVOITTEET o Mitä tavoitteita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan? Sivu

21 4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA o Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi o Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt o Minkälaisia riskejä on ja miten niihin varaudutaan o Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet? 5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATEGIAAN. MITEN AIEMMAT HANKKEET ON HUOMIOITU? o Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita? o Miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut muut hankkeet? Sivu

22 6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU o Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? o Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta on tiedotettu? o Muut tahot, joille hanke kohdistuu? 7. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? 8. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN? 9. TIEDOTTAMINEN o Tähän kirjoitetaan tiedotussuunnitelma. Miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen? Sivu

23 Ympäristöhankkeet vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätykseen 6,5 miljoonan euron erillismääräraha Hanke- ja yritystukiin Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-alueille Varsinais-Suomi 3,0 milj. euroa Muut euroa / ELY Varsinais-Suomi koordinoi ja hallinnoi alueiden yhteishankkeet Yritystuet ratkaisee ao. ELY Sivu

24 Ympäristöhankkeet vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätykseen Tavoitteena Tehostaa vaikuttavuutta koordinaatiolla ja yhteistyöllä Laajoja hankkeita, joissa eri toimijatahot koottuna yhteen Vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin sekä erityisesti edistää ravinteiden kierrätystä Valintakriteerit Edistää vesiensuojelua ja kohdentuu alueille, joissa vesistöjen tila on hyvää huonompi Edistää ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä Edistää uusia käytäntöjä tai aikaansaa pysyväisluonteista yhteistyötä Sivu

25 Maaseutuohjelmaan liittyviä aineistoja: o Valtakunnallinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja siihen liittyvää aineistoa: o Varsinais-Suomen alueellinen maaseudun kehittämisstrategia ja suunnitelma => valitse alue => Varsinais-Suomi => OIKOPOLUT (elinkeinot, maaseudun kehittäminen) => tutustu suunnitelmaan o Leader-ryhmät / Paikallinen kehittäminen Varsin Hyvä ry => Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry => I samma båt Samassa veneessä ry => Sivu

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Härmän kuntokeskus 29.1.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 26.1.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 - Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla 2007-2013 Kehittämishankkeet 5,8 milj.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 www.maaseutu.fi Sisällysluettelo 1 Maaseudun kehittämisohjelman nimi... 12 2 Jäsenvaltio ja hallinnollinen alue...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot