PÄÄTÖKSEN ÄÄRELLÄ LÄHIDEMOKRATIAA TUKEVA OHJELMAFORMAATTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖKSEN ÄÄRELLÄ LÄHIDEMOKRATIAA TUKEVA OHJELMAFORMAATTI"

Transkriptio

1 PÄÄTÖKSEN ÄÄRELLÄ LÄHIDEMOKRATIAA TUKEVA OHJELMAFORMAATTI FORMAATIN KUVAUS Minna Tarkka, Saija Salonen (m-cult), Jenni Niemiaho, Raisa Laukkanen (Forum Virium Helsinki)

2 OHJELMAKONSEPTI Päätöksen äärellä on osallistava, lähidemokratian toteutumista edistävä ohjelmaformaatti. Ohjelmakonsepti yhdistää yhteisömedian käytäntöjä: kevyen tuotantomallin videota, kansalaisjournalismia ja datavisualisointia. Keskeisessä osassa on uusien mediataitojen välittäminen osallistuville yhteisöille. Päätöksen äärellä -ohjelman aihe liittyy kaupungin/kunnan suunnitelmaan tai valmisteilla olevaan päätökseen, johon yhteisöt haluavat vaikuttaa. Ohjelman näkökulman päättävät yhteisöt itse. Päätöksen äärellä -ohjelmakokonaisuus koostuu kolmesta pääosiosta, joiden toteutus tapahtuu yhteistuotantona yhteisöjen kanssa. Päätöksen äärellä ohjelmakokonaisuuden osiot *TAUSTA videoreportaasit (2 x n. 3 min), jotka taustoittavat aihetta *TILASTO animoitu datavisualisointi (n. 1 min) joka havainnollistaa päätösvaihtoehtoja *PUHE keskusteluohjelma (60 min.) jonka insertteinä TAUSTA- ja TILASTO-osiot esitetään Ohjelmakokonaisuus toteutetaan yhteisömedian periaatteita noudattaen osallistuvalla tuotantomallilla, jossa yhteisöt saavat valmennusta ja tukea omaan tuotantoonsa. Ohjelman konseptia on kehitetty vaiheittain vuodesta 2010 alkaen osana Stadi.TV -kanavan toimintaa. Keväällä 2014 tehdyn pilottihankkeen puitteissa ohjelmaan liitettiin uusi datavisualisoinnin osio (Tilasto) ja kaikki ohjelmaosiot tehtiin kiinteässä yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Päätöksen äärellä -tuotannon tavoitteet *tuoda asukkaiden ääni päättäjien kuuluviin myös vaalikausien välillä *tarjota yhteisöille uusia mediataitoja käytännön mediatuotannon puitteissa *tuottaa ajankohtaisia, kiinnostavia ohjelmia paikallisista teemoista

3 TUOTANTOKAUSI Tässä dokumentissa Päätöksen äärellä -formaatti kuvataan yhden tuotantokauden osalta. Tuotantokausi on 2 kuukauden jakso, jonka aikana tuotetaan 3 Päätöksen äärellä -ohjelmakokonaisuutta kolmen yhteisön tärkeiksi kokemista päätöksentekoon liittyvistä aiheista. Ihanteellisesti tuotantokauden kesto on 2 kuukautta / 8 viikkoa. Tiiviimpikin tuotanto on mahdollinen, mutta käytännössä yhteisöjen osallistuminen ja oppimisprosessi voi silloin vaikeutua: on muistettava että yhteisöjen edustajat osallistuvat tuotantoon oman työnsä ohella! Vuositasolla tuotantokausia on luontevasti kaksi: kevät- ja syyskausi, jolloin vuodessa tuotetaan 6 ohjelmakokonaisuutta. Tuotantokauden yhteisöt ja aiheet valitaan verkossa julkaistavan avoimen kutsun kautta. Kutsu toteutetaan sähköisellä lomakkeella, jossa yhteisö esittelee aiheen ja saa tietoja tuotannon yhteisöiltä vaatimasta työstä. Kutsu on mielekästä avata kevät- tai syyskauden alussa, jotta ehdotuksille ja valinnoille jää riittävästi aikaa ennen tuotantoa. Päätöksen äärellä - yhteisöhaku *Yhteisön nimi *Päätös tai suunnitelma, johon yhteisö haluaa vaikuttaa *Yhteisön tavoite ja näkökulma *Työryhmän osallistujat (3-5 henkilöä, yhteyshenkilön kontaktitiedot) *Ohjelman alustava kuvaus (työnimi, sisältö) Yhteisöjen valinnassa tärkeitä kriteereitä ovat päätöksen ajankohtaisuus ja kiinnostavuus asukkaiden kannalta sekä yhteisöjen mahdollisuus sitoutua ajallisesti pitkäkestoiseen tuotantoon.

4 HENKILÖSTÖ JA OSALLISTUJAT Päätöksen äärellä -ohjelman toteutuksesta vastaavat yhteistyössä ohjelman tuotanto- ja koulutushenkilöstö sekä yhteisöjen edustajat. Tutor on Päätöksen äärellä -ohjelmakokonaisuuden vastuutuottaja, joka tukee yhteisön toimitustyötä, tarjoaa koulutusta ja vastaa tuotannon etenemisestä ajallaan. Tutor on yhteisön tukena ensimmäisestä suunnittelutapaamisesta kuvauksiin ja ohjelmien jakeluun. Tutorilta vaaditaan video-ohjelman tuotannon hallinnan lisäksi yhteisöpedagogista osaamista, jossa innostaminen ja osallistujien valmentaminen omien näkökulmien esiin tuomiseen ja taitojen kehittämiseen on keskeistä. Ohjelman vastaavana tuottajana tutorin tehtävä on myös pitää tuotanto realistisissa puitteissa. Yksi tutor voi vastata useamman yhteisön valmennuksesta, mutta parempi tulos saavutetaan jos kullakin yhteisöllä ja aiheella on tuotantokaudella oma vastuutuottajansa.tutor-ryhmä vastaa yhteistyössä tuotantokauden koordinoinnista. Tutorien lisäksi tuotannossa mukana ovat datavisualisoinnin asiantuntija ja monikameratuotannon kuvausryhmä: ohjaaja (miksaus), studio-ohjaaja (=tutor), 2 kuvaajaa ja äänitarkkailija. Päätöksen äärellä -tuotanto- ja koulutushenkilöstö (1 tuotantokausi = 3 yhteisöä/ohjelmaa) *Tutorit 3 x 16 htpv *Datavisualisoinnin asiantuntija - 1,5 htpv *Keskusteluohjelman kuvausryhmä 3 x 4 htpv Yhteisöjen osallistujaryhmä Päätöksen äärellä -tuotannossa on kooltaan ihanteellisesti 3-5 henkilöä ohjelmaa kohti. Yhteisö valitsee joukostaan päätoimittajan, joka toimii yhteisön vastaavana ja yhteyshenkilönä koko Päätöksen äärellä -tuotannon ajan. Päätoimittajan lisäksi vähintään 2 henkilön tulisi sitoutua tuotantoon sen koko keston ajaksi. Ydinryhmän lisäksi henkilöitä voi osallistua tarvittaessa eri ohjelmaosioiden toteutukseen. Tutor sopii työryhmän vastuualueet ja aikataulut heti tuotannon alkaessa. Arvio yhteisöjen kokonaistyömäärästä yhden ohjelmakokonaisuuden tuotannossa on 20 htpv / 1 htkk. 8 viikon tuotantokaudella tämä tarkoittaa keskimäärin 2,5 henkilötyöpäivää viikossa jakautuen useammalle henkilölle.

5 TUOTANTOPROSESSI Päätöksen äärellä -tuotantokausi etenee 8 viikon aikana yhteisestä intropajasta insertteinä toimivien TAUSTA- ja TILASTOosioiden tuotannon kautta PUHE-ohjelman intensiiviseen kuvauspäivään. Intropaja on kaikille tuotantokauden yhteisöille yhteinen työpaja, jonka aikana ohjelmakokonaisuuden synopsis ja treatment valmistetaan. Pajassa osallistujat saavat myös yhteisen valmennuksen videoreportaasin ja datavisualisoinnin tuotantoon. Yhteinen aloituspaja tehostaa tuotantoa ja toimii yhteisöjen vertaisoppimisen ympäristönä. Pajaan sisältyy luento- ja ryhmätyöskentelyä ja sen päätteeksi yhteisöt esittelevät ohjelmansa kokonaiskonseptin ja osioiden sisällöt tiiviisti. Päätöksen äärellä -treatment eli käsikirjoituksen tiivistelmä *Ohjelman otsikko *Tiivis sisältökuvaus viestintää varten *Tausta-reportaasin aiheet ja näkökulmat (2 kpl) *Tilasto-animaaton aihe ja näkökulma *Puhe-ohjelman keskustelijat Intropajan jälkeen alkaa varsinainen tuotanto, joka etenee viikottaisten tutorin ja työryhmän tapaamisten puitteissa osio kerrallaan. TAUSTA-osiossa ohjelmakokonaisuuteen tuotetaan 2 videoreportaasia (n. 3 min), jotka luovat aiheelle taustaa eri näkökulmista. Reportaasit toimivat PUHE-ohjelman insertteinä ja ne julkaistaan itsenäisinä videoklippeinä, joita yhteisö voi hyödyntää viestinnässään. Reportaasin lähtökohtana voi olla esimerkiksi asiantuntija- tai katuhaastattelu, toiminnan tai paikan esittely. Reportaasi voi kiteyttää yhteisöjen näkökulman puheenvuoro- tai kampanjatyyppiseen muotoon. TAUSTA-tuotannossa yhteisöt oppivat kevyen ja tehokkaan videotuotannon perusteet. Kuvaukset toteutetaan 1-2 kameran ja mikrofonin avulla ja osallistujat vastaavat kuvauksista itse tutorin ohjauksessa. Ohjelmat editoidaan tiiviiseen muotoon ja niihin lisätään musiikkia sekä otsikko- ja lopputekstiplanssit ennen julkaisua. TAUSTA-reportaasien tuotantoon kuuluu käsikirjoitustapaaminen, 2 kuvausta sekä kahden itsenäisen insertin editointi. Koulutuksesta ja ohjauksesta sekä ohjelman viimeistelystä julkaisuvalmiiksi vastaa tutor, yhteisöistä osallistujia työvaiheeseen on 2-3 henkilöä.

6 TILASTO-osiossa tuotetaan animoitu datavisualisointi (n. 1 min.) joka havainnollistaa yhteisön näkökulmaa aiheeseen. Työssä hyödynnetään hallinnon avointa dataa ja muita tilastotiedon lähteitä. Animaatio toimii PUHE-ohjelman inserttinä ja se julkaistaan myös itsenäisenä videoklippinä. TILASTO-osion vaativin tehtävä on aiheen kannalta keskeisen datan löytäminen sekä parhaiten yhteisön näkökulmaa tukevan visualisointikonseptin luominen. Työssä yhteisöä tukee tutorin lisäksi datavisualisoinnin asiantuntija.tilastotieto visualisoidaan animaatioksi, johon lisätään selittävä teksti tai spiikki. TILASTO-animaation tuotantoon kuuluu käsikirjoitustapaaminen, datan, kuva- ja ääniaineiston hakua sekä animaation toteutus. Mikäli työryhmässä ei ole animaation ja graafisen suunnittelun osaajaa, tutorin rooli korostuu animaation tuotannossa. TAUSTA- ja TILASTO -osioiden toteutuksessa käytetään itse tuotetun videon ja äänen lisäksi Creative Commons -lisensoitua musiikki- ja kuva-aineistoa. CC-lisenssi ja aineiston tekijä mainitaan ohjelman lopputeksteissä. TAUSTA- ja TILASTO-klippien valmistuttua tuotanto siirtyy viimeiseen vaiheeseen, jossa valmistaudutaan PUHE-ohjelman keskusteluun ja kuvauksiin. PUHE-ohjelma on keskusteluohjelma (60 min.), jossa yhteisöjen edustajat, asiantuntijat ja päättäjät kokoontuvat käsittelemään aihetta. TAUSTA-reportaasit ja TILASTO-animaatio esitetään ohjelman insertteinä. Keskustelun juontajana toimii yhteisön valitsema edustaja. PUHE-ohjelman esituotannossa puhujat varmistetaan ja heille toimitetaan kysymykset hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Juontajaa valmennetaan ja hänen tuekseen luodaan ohjelmakaavio, joka kuvaa ohjelman kulun minuutin tarkkuudella. PUHE-ohjelmakaavio *Ohjelman avaus, johdanto aiheeseen ja puhujien esittely *Ohjelman jaksotus alateemoihin *Kysymykset puhujille, vastauksiin ja keskusteluun varattu aika *Inserttien siijoittuminen kokonaisuuteen *Johtopäätökset ja lopetus PUHE-ohjelman kuvaukset järjestetään yhteisöjen valitsemassa tilassa, joka ihanteellisesti liittyy aiheeseen tai yhteisön toimintaan. Kuvauksissa voi olla paikalla myös yleisöä; yleisökysymyksiä ei ohjelmaformaattiin kuitenkaan sisälly. Kuvausten henkilöstö tulee tuottajalta, jolloin yhteisöjen edustajat voivat keskittyä sisältöön. He voivat myös toimia kuvauksissa avustavissa tehtävissä esimerkiksi äänitarkkailijana tai robottikameran ohjaajana.

7 VIESTINTÄ JA JAKELU Päätöksen äärellä -tuotantokauteen sisältyy runsaasti sisäistä ja ulkoista viestintää liittyen itse tuotantoprosessiin sekä ohjelmien jakeluun ja levitykseen. Tuotantoprosessin sisäistä viestintää tukee yhteisön oma Google Drive -kansio, johon kaikki ohjelman suunnitteluun liittyvä aineisto tallennetaan. Ohjelmakohtaisen sähköpostiviestinnän lisäksi voi ideoiden kehittelyä ja pikaviestintää varten työryhmän toivoessa luoda suljetun facebook-ryhmän. Päätöksen äärellä -ohjelmien jakelu tapahtuu netissä. Levityksessä hyödynnetään tuottajan ja yhteisöjen omia verkkopalveluita sekä sosiaalista mediaa (YouTube, Facebook). Helsingin seudulla jakelu on tehty Stadi.TV -palveluun luodulla Päätöksen äärellä -kanavalla ja lisäksi ohjelmia on julkaistu YouTubessa. Ohjelmat on lisäksi jaettu yhteisöjen omilla sivuilla sekä aiheeseen liittyvissä facebook-ryhmissä. Tiiviit TAUSTA- ja TILASTO -klipit leviävät netissä tehokkaimmin. Niiden julkaiseminen on mielekästä tehdä välittömästi valmistumisen jälkeen, jolloin ne markkinoivat tulevaa PUHE-keskusteluohjelmaa. Yhteisöjen rooli ohjelmien levityksessä ja viestinnässä on olennaisen tärkeä, sillä he tuntevat parhaiten aiheensa sidosryhmät ja päättäjät. Ohjelmien keskeinen kohdeyleisö ovat asukkaiden lisäksi kaupungin/kuntahallinnon virkamiehet ja valtuustoedustajat. Heille ohjelmista viestitään suoralla sähköpostiviestinnällä. Tuotantokaudelle valituista yhteisöistä ja valmistuneista ohjelmista voidaan lisäksi tiedottaa uutiskirjeellä. Ohjelmalla on tunnus ja tekstiplansseja yhtenäistävä graafinen ohjeistus. Tunnuslogon animoitua versiota käytetään alkutrailerissa ja tunnus tuodaan bannerina tai taustapahvina keskusteluohjelman kuvauksiin.

8 TILAT JA TEKNIIKKA TAUSTA- ja TILASTO-osioiden tuotanto tapahtuu tuottajan tai yhteisön tiloissa ja siihen tarvitaan kevyen videotuotannon kalusto ja ohjelmistot TAUSTA- JA TILASTO-inserttien tuotantokalusto *1-2 kevyen tuotannon videokameraa *laadukas mikrofoni, kuulokkeet (mahdollisesti myös ääninauhuri esim. Zoom) *tietokone videoeditoinnin ohjelmisto (esim. Premiere) ja tietokone *visualisointiin tarvittavat ohjelmat esim. Photoshop, After Effects PUHE-ohjelman tuotanto on tehokkainta toteuttaa monikamerakalustolla, jolloin ohjelma miksataan kuvausten yhteydessä ja ohjelma voidaan halutessa lähettää myös suorana. Kuvausten jälkeen tehtävä tiivis jälkieditointi antaa kuitenkin mahdollisuuden korjata livemiksausta, mikä parantaa lopullisen ohjelman laatua. PUHE-ohjelman kuvauskalusto *2 robottikameraa *1 videokamera + mahdollisuus liitttää lisäkameroita *Kuvamikseri *Insertti-, grafiikka- ja streaming -tietokone/et (Macbook Pro) *Tallennin (HD) *Äänimikseri *Nappi- sekä kapulamikrofonit keskustelijoille Mikäli kuvaukset toteutetaan muulla kuin robottikamerakalustolla, tulee tämä huomioida myös kuvaushenkilöstön määrässä, jolloin tarvitaan useampi kameramies. AIKATAULU JA RESURSSIT Ihanteellinen aikataulu ja arvio ajankäytöstä tuotanto- ja koulutushenkilöstön sekä yhteisöjen osallistujien osalta on kuvattu yhden tuotantokauden osalta seuraavan sivun taulukossa. Yhden ohjelmakokonaisuuden koulutukseen ja tuotantoon kuluu yhteensä 2 henkilötyökuukautta, josta 1 htkk on tuotanto- ja koulutushenkilöstön työtä ja 1 htkk yhteisöjen työtä.

9 PÄÄTÖKSEN ÄÄRELLÄ FORMAATTI: TUOTANTOKAUDEN AIKATAULU JA RESURSSIT (3 YHTEISÖÄ JA OHJELMAKOKONAISUUTTA) Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7 Viikko 8 SUUNNITTELU INTROPAJA Ohjelman synopsis TAUSTA käsikirjoitus: TILASTO käsikirjoitus ja PUHE käsikirjoitus: ja treatment. aiheet, datan haku spiikit, kysymyk-set Yhteisöjen opas- haastateltavat ja ja insertit tus tuotantoon. aikataulu aikataulutus 3 yhteisöä / 15 hlö 3 yhteisöä / 2-3 hlö 3 yhteisöä / 2 hlö a 3 yhteisöä / 2-3 hlö a 1 pv a 1 pv 1 pv a datavisualisti 3 tutoria a 3 tutoria data- 3 tutoria a a 1 pv visualisti a TUOTANTO TAUSTA kuvaukset: 2 TILASTO visualisointi: PUHE kuvaukset: keskustelu ja haastattelua / grafiikat, insertit, miksaus kenttäkuvausta animaatiot 3 yhteisöä 2 hlö a 3 yhteisöä/2 hlö a 3 yhteisöä/3 hlö a 3 tutoria a 1 pv 3 tutoria a 1 pv, (datavisualisti 1 pv) Ohjaaja, studioohjaaja (tutor), kuvaajat, äänitarkkailija 3x5x1pv JÄLKITUOTANTO VIESTINTÄ JA LEVITYS TAUSTA leikkaus: TILASTO PUHE -ohjelmien 2 inserttiä jälkituotanto: viimeistely, viimeistely, spiikit tunnukset 3 yhteisöä/3hlö a 3 yhteisöä/2 hlö a 1pv 3 tutoria a 2 pv 3 tutoria a 1 pv 3 tutoria a 0.5 pv TAUSTA -klipin julkaisu (optio) TILASTO -klipin julkaisu (optio) PUHE -ohjelmien julkaisu 3 yhteisöä a 0.5 pv 3 yhteisöä a 0.5 pv 3 yhteisöä a 0.5 pv 3 tutoria esituotanto a 2 pv viestintä /koord a viestintä /koord a viestintä /koord a viestintä /koord a viestintä / koord. a 1 pv viestintä /koord a 1 pv viestintä /koord. a 1 pv HENKILÖTYÖPÄIVIÄ YHTEENSÄ / 3 OHJELMAA HTKK/ OHJELMA INTRO TAUSTA TILASTO PUHE Osallistujat / yhteisöt 61.5 htpv 1.03 htkk Tuotanto/koulutushenkilöstö 62.5 htpv 1.04 htkk