Rahoitusilta Varkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusilta Varkaus 16.2.2015"

Transkriptio

1 Rahoitusilta Varkaus

2 Illan käsikirjoitus: Mannaa Mansikasta Leader-rahoitus ja muut rahoitusvälineet yleishyödyllisen toimintaan, Sanna Kauvosaari Yhdistysten varainhankinnan mahdollisuuksia, Kyläasiamies Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät Ideavartit; villiä ideointia hankkeiksi ja alueen kehittämiseksi Tilaisuus päättyy

3 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden maaseutualueet Yhdistys 1 Suomen 54:stä Leader-ryhmästä, jotka myöntävät Leader-rahoitusta alueelleen oman, paikallisen strategiansa (Mannaa Mansikasta) mukaisesti Yhdistyksen julkinen rahoituskehys ajalle ,6 milj. euroa, josta 20 % tulee toimialueen kunnilta

4 Varkauden aluerajaus HUOM! Varkauden keskustamainen kaupunkialue (ks. kartta) on rajattu sekä suorien yritystukien että yleishyödyllisten investointitukien ulkopuolelle. Varkauden kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa hakijan on osoitettava perustellusti hankkeen hyödynsaajajoukon tulevan muualta kuin kaupungin keskustaajamasta.

5 Hankerahoituksen reunaehtoja ja rahoituksen haku Toimintaa ohjaavat lait: Laki maaseudun kehittämisestä 28/2014 Vna maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014 Rahoituksen haku: Rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat Pääasiallinen tarkoitus muu kuin taloudellinen toiminta Sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa (www.mavi.fi/hyrra) 04/15. Julkisen tuen määrä minimi 5000 ja maksimi Poikkeuksena Leader-ryhmän teemahanke, jossa ei minimirajaa

6 Mannaa Mansikasta strategia lyhyesti Painopiste 1: Minä ja Me: aktiivinen osallisuus Tavoitteet: Nuorten yrittäjyyskasvatuksen tukeminen ja vakiinnuttaminen Uusien tapojen ja toimintamuotojen löytyminen, jotta paikallinen ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa

7 Toimenpiteet: Nuorten yrittäjyyskasvatuksen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen pilottikunnissa kehittämishankkeina Yksilön hyvinvointia lisäävät laajakaistatoimet (esim. sisällöntuotanto verkkoon) Osa-aikaisten asujien ja maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen kehittämishankkeilla Tuetaan uusien tapojen ja toimintamuotojen löytymistä, jotta paikallinen ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa Nuorten ja iäkkäiden paikallisvaikuttamisen lisäämiseen tähtäävät kehittämishankkeet/kokeilut Sähköisen osallistumisen toimintamallin kehittäminen Lähimmäisistä välittämisen lisäämiseen tähtäävät toimet.

8 Painopiste 2: Laadukas vapaa-aika ja asuminen Tavoitteet: Arjen sujuvuuden turvaaminen kylillä Eri-ikäisten maaseutuasukkaiden vapaa-ajantoiminnan säilyttäminen monipuolisena Elinympäristön ja luonnon säilyttäminen puhtaana Kyläkaavoituksen edistäminen Kylien mahdollisuuksien tukeminen sähköisiin palveluihin verkon reunoilla Monikulttuurisuuden edistäminen ja kansainvälistyminen Osa-aika -asukkaiden ja paluumuuttajien lisääminen alueella

9 Toimenpiteet: Harrastusmahdollisuuksien säilymisen tukeminen kehittämishankkein, yhteisöllisten tilojen tukeminen rajatummin Kylien erilaisten asumismuotojen kehittäminen Vihreää ajattelua ja kierrätystä edistävät hankkeet Kylien ja kulttuurimaisemien maisemanhoitosuunnittelun tukeminen Tiedottaminen ja kyläkaavaan johtavien selvitysten rahoittaminen Monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä edistävä teemahanke Maaseutukulttuurin säilymistä tukevat toimet Etätyötä edistävät toimet

10 Painopiste 2 jatkuu Etätyötä edistävät toimet Osa-aika -asukkaiden ja paluumuuttajien lisäämiseen tähtäävät toimet Nuorten kasvattaminen monikulttuurisuuteen Uusien toimintamallien etsintä ja synnyttäminen kansainvälisyyttä hyödyntäen Kylien kehittämis- ja turvallisuussuunnitelmat

11 Painopiste 3: Osaaminen, työ ja elinkeinotoiminta Tavoitteet: Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja kannattavuuden parantaminen Uusien yritysten tukeminen ja innovaatioiden edistäminen Uusien yrittämisen ja palvelutuotannon muotojen tukeminen Uusien tapojen löytäminen tuottaa uusia palveluita Uusien tukikelpoisten yritysten saaminen hakijoiksi Paikallisten palvelujen turvaaminen

12 Toimenpiteet: Uusien ja toimivien pienyritysten investointien ja kehittämishankkeiden tukeminen Innovaatioiden edistäminen ja savolainen hulluus Maaseudun palvelukeskuksien syntymistä edistävien selvityshankkeiden tukeminen Palveluiden järjestämistä koskevat pilottihankkeet Etätyötä edistävät toimet Yritysten kv. Toimet

13 Painopiste 3: Osaaminen, työ ja elinkeinotoiminta, Jatkuu Pienyritysten markkinoinnin ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen Kehittämishanke, jonka tavoitteena saada nuoret palaamaan opiskelujen jälkeen kotiseudulleen työhön Laajakaistan mahdollisuuksien hyödyntämistä lisäävä koulutus yrityksille (verkkoliiketoiminta, markkinointi) Alueen elintarviketeollisuutta ja erikoiskasvinviljelyä tukevat toimet Luontomatkailun monipuolistamiseen tähtäävät toimet (palveluiden tuotteistaminen, yhteistyöverkostojen luominen)

14 Erilaiset tukimuodot ja tuen määrä (% hyväksyt. kokonaiskustannuksista) Yleishyödyllinen investointituki, tukitaso max. 60 %, kuntien, kuntayhtymän/srk:n hallinnoimana max. 50 % Yleishyödyllinen kehittämishanketuki, tukitaso max %, kunnan/kuntayhtymän/srk:n hallinnoimiin hankkeisiin max. 90 % Yhteistyöhanke, väh. kaksi yhteisöä mukana, tuki vastuulliselle toimijalle max. 90 % Teemahanke, tukitaso sisällöstä riippuen % Koulutushanke, tukitaso max. 100 % Tiedonvälityshanke, tukitaso max. 100 %

15 Talkootyö ohjelmakaudella Yksityisenä rahoituksena hyväksytään Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista Työn tekijä vähintään 15-vuotias Arvo 10 /tunti työntekijää kohden Arvo 40 /tunti työntekijää + konetta kohden Enintään 75% yksityisestä rahoituksesta (kunnat 100%)

16 Hankevalintamenettely Perustuu yleisasetukseen 1303/2013, artikla 34 Avoin ja syrjimätön valintamenettely Jääviyssääntöjen noudattaminen Valinta tehtävä julkisesti nähtävillä olevilla valintakriteereillä (Leader-ryhmien kotisivuilla) Asettaa toimet järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne - edistävät strategian tavoitteiden saavuttamista - ovat laadukkaita - sopivia paikalliseen kehittämistyöhön Dokumentoida valintakriteereiden käyttö

17 Yhteiset linjaukset PS:n Leader-ryhmät ovat päättäneet yhtenäisistä käytännöistä rahoitettavien hankkeiden valinnassa ja tukitasoissa koko ohjelmakaudelle selventävät rahoituspäätösten tekemistä turvaavat toimijoiden alueellisen tasapuolisuuden Linjauksena sovittu kohteita, joita ei pääasiassa rahoiteta - esim. lahtivajat, kyläkirjat, reitistöjen kunnostamiset, moottoriajoneuvoreitistöt, infra, laajakaistarunko ja ampumaradat (maamassojen vaihto)

18 Hankkeiden valintamenettely ja kriteerit Mannaa Mansikasta strategiassa esitetyt hankevalintakriteerit: Jokaisen Mansikka ry:n kehittämisohjelman kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää seuraavat ns. peruskriteerit eli hankkeen tulee: olla Mansikan kehittämisstrategian mukainen edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista sisältää tarve ja idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta olla suunnitelmiltaan realistinen (toteutettavissa mm. aikataulullisesti ja kustannusten suhteen) olla riittävästi hallinnollista osaamista ja resursseja hankkeen toteuttamiseksi olla riittävä vieraan kielen kommunikointivalmius, jos hanke on kansainvälinen

19 Hankevalintakriteerit Lisäksi hanke saa pisteen jokaisesta täyttämästään alla luetellusta kriteeristä. Saadakseen rahoituksen, tulee hankkeen saada tästä osiosta vähintään kolme (3) pistettä. Hankkeen tulee: edistää työllisyyttä edistää yrittäjyyttä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä parantaa olemassa olevan yrityksen palveluntarjontaa parantaa alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä edistää nuorten yritteliäisyyttä edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä edistää olemassa olevien tilojen tehokkaampaa käyttöä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista edistää oppimista ja osaamista sisältää kokeilevia ideoita edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista

20 Kansainvälisten hankkeiden valinta Kansainvälisten hankkeiden tulee täyttää vähintään kaksi (2) seuraavista kriteereistä. Kansainvälisen hankkeen tulee: tuoda lisäarvoa hakijayhteisön toimintaan tuoda mukanaan uusia ideoita alueelle edistää tietotaidon ja osaamisen vaihtoa hankkeen keskeisten sidosryhmien välillä edistää hyvien käytäntöjen leviämistä edistää Mansikan toiminta-alueen tuotteiden ja/tai palveluiden tunnettuutta maailmalla edistää monikulttuurisuutta

21 Ideointia teemahankkeesta Vähintään joka toinen vuosi yhdistys käynnistää ns. erillisen teemahaun, jonka etuja ovat: Korkeampi tukiprosentti Ei minimitukirajaa 5000 Tuen nopeampi kierto Vuonna 2015 käynnistyviä teemoja (ei vielä hallituksen lopullista päätöstä: Asuinympäristön virkistyskäytön sekä luontomatkailukohteiden kohentamiseen tähtäävät rakenteet ja rakennelmat. Yhteisten tilojen käyttöä lisäävät pieninvestoinnit MITÄ MUUTA???

22 Hankemaailman tärkeitä huomioitavia Hakeminen tapahtuu KATSO-tunnisteella eli yhdistyksillä on oltava myös Y-tunnus Väliaikaisrahoituksen varmistaminen tärkeää; avustus tulee aina jälkikäteen!!

23 Yhdistyksen hallitus v Jäsen Varajäsen erovuoroisuusvuosi Kolmikannan osa, jota edustaa Minna Ropponen Puheenjohtaja 2015 Suonenjoki julkisyhteisö Heikki Kiiski Alma Hyvönen 2016 Tervo yhdistys Matti Vepsäläinen Seija Korhonen 2017 Rautalampi/Tervo julkisyhteisö Esko Ropponen Pekka Hahl 2017 Varkaus yhdistys Aila Riikonen Juuso Markkanen 2016 Vesanto maaseudun asukas Alois Böhmisch Osmo Pulliainen 2016 Leppävirta yhdistys Helena Kauppinen Pekka Manninen 2017 Suonenjoki/Tervo maaseudun asukas Jaana Lyytinen-Tuomela Ari Virta 2015 Rautalampi maaseudun asukas Pirjo Korhonen Aino Kanniainen 2015 Leppävirta julkisyhteisö Petri Markkanen Eino Kuhmonen 2015 Vesanto nuorisojäsen Päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee yhdistyksen hallitus!!

24 Ohjelmakauden aikataulu ja hyödyllisiä linkkejä Mitä luultavimmin rahoitushaut käynnistyvät huhtikuussa Tiedotamme hauista kotisivuillamme ja facebookissa; liity seuraajaksemme, niin saat ajankohtaisimman tiedon heti!! Nyt hyvää aikaa viimeistellä hankesuunnitelmat valmiiksi, käytä apuna esim. Mansikan hankesuunnittelurunkoa (www.mansikkary.fi > hakuopas)

25 För idéer i mänsklig skala Kehittämisyhdistys Mansikka Ainonkatu Suonenjoki p