'-. (; 1.,. Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTE$ ry:n jdsenille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "'-. (; 1.,. Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTE$ ry:n jdsenille"

Transkriptio

1 TO M N NANTARKASTUSKERTOM US Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTE$ ry:n jdsenille Olen tarkastanut Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTES ry:n kirjanpidon, tilinptiiitoksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen allekirjoittama tilinpddtos sisiiltiiti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpiidtoksestd ja hallinnosta. Tarkastus on suoritettu hyvdn tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekd tilinpdatoksen laatimisperiaatteita, sisdltod ja esittdmistapaa on tdlloin tarkastettu riittdvassd laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpddtos sisdlld olennaisia virheitii tai puutteita. Lausuntona esitdn, ettd tilinpzidtos on laadittu kirjanpitolain sekd tilinpddtostd koskevien muiden mddrdysten mukaisesti. Tilinpddtos antaa riittdvdit tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpaidtos voidaan vahvistaa sekd vastuuvapaus myontdd hallituksen jdsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta. Helsinki , "t..:;,,,..1, '-. (; 1.,.,,t,i/,'.'.T Jukka Alarautalammi toiminnantarkastaja

2 [f;:::h,, T*knotogit TOM NTAKERTOM US VUODE LT A 2013 r vlersra Vuosi oli Cotesille 60-vuotisjuhlavuosi. Johtokunta kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensd B kertaa. 2 HALLNTO 2.1 Luottamus- ja toimihenkilot Johtokunta Brita-Liisa Joutsen, puheenjohtaja asti Marja Salmelin, puheenjohtaja ldhtien Pauliina Melamies, taloudenhoitaja asti Sirpa Hara, johtokunnan jdsen, tiedottaja Mari Skyttd-Koskinen, sihteeri Leena Savisalo, johtokunnan jdsen Sirpa Uimonen, varapuheenjohtaja ldhtien ja taloudenhoitaja ldhtien Toiminnantarkastajat Jukka Alarautalammija varalla Jenni Mddttd 2.2 Yhdistyksen sdhntom56rdiset kokoukset Vuosikokous Vuosikokous pidettiin LdhiTapiolan tilossa Tapiolassa. Samalla saimme tutustua rakennukseen ja SS Palveluiden palveluesimies Seija Perdkorpi esitteli LdhiTapiolalle tuotettavaa SS- palveluratkaisua. Varsinaisessa kokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilot vuodelle Vuoden 2014 johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marja Salmelin, varapuheenjohtajaksi Sirpa Uimonen ja jdseninti jatkavat Sirpa Hara, Pauliina Melamies, Mari Skyttd- Koskinen ja Leena Savisalo. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Alarautalammi. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jenni Miidttd. Koko uksessa hyvdksytti in vuoden toimintasuu nn itelma.

3 2.3 Talous Vuonna 20'13 Cotes ry:ssd olijdsentd 199, edellisend vuonna 208. Vuoden 2013 tilinpdiitos oli 2531,03. ylijddmdinen. 3 JASENSTO 3.1 Kunniajdsenet Yhdistyksen kunniajdsenind olivat koti- ja laitostalousteknologian emerita professori Aili Jokelainen, ravitsemustieteen emerita apulaisprofessori Maija Pekkarinen, MMM Maija Jarventaus-Sorsimo ja MMM Ma'rja Riihijdirvi-Samuel. 3.2 Jdsenet Yhdistykseen kuului vuoden 2013 lopussa 199 jdsentii. 4 TOMNTA 4.1 Tiedotus Jdsenille postitettiin kolme jiisentiedotetta, joissa kdsiteltiin yhdistysasioita ja Cotesin sidosryhmien toimintaa. Jdsentiedotteessa oli aina puheenjohtajan pddkirjoitus. Tiedotteissa oli myos artikkeleita ajankohtaisista teemoista ja niissii esiteltiin Cotesin tulevat tapahtumat. Tiedotteet sekd muuta ajankohtaista asiaa Cotesin toiminnasta ovat olleet luettavissa myos Cotesi n internet-sivu i lta (www. a g ronom i li itto.filcotes). Tiedote ldhetettiin sdhkopostitse kaikille jdsenille, ja vain n 20 jiisentd ja kunniajdsentd sai paperisen tiedotteen. Myos vuosikokouksen kutsu ldhetettiin sdhkoisesti. Siihkopostilla kerrottiin myos tarvittaessa muulloin kuin varsinaisen jdsentiedotteen avulla Cotesin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista Kannanotot Cotes ry oli mukana laatimassa kannanottoa Tyotehoseuran TTS:n toiminnan jatkumisen varmistumisen puolesta, tavoitteena estdd Kotitalousosaston lopettaminen. Kodin teknologiaa ja laitostalousteknologiaa ei endd opeteta Helsingin yliopostossa. Tyotehoseuran kotitalousosaston kotitalouskoneiden puolueeton vertaileva tutkimus ja kodin teknologina menetelmien kehittdminen on supistunut ainoastaan TTS:ssd tehtdvddn tieteellisesti korkeatasoiseen tutkimustyohon Suomessa. Laitevalmistajien ja Ku luttajatutkim uskeskuksen tutkim ukset eivdt korvaa TTS : n toim intaa Stipendit Cotes pddttijakaa 300 :n opiskelijastipendin perustutkinto-opiskelijalle. Jdsenstipendi pddtettiin myontdd Elina Kydolle Virkistys ja kulttuuri

4 Yhdistyksen perinteinen johtokunnan vaihtokaronkka jdrjestettiin Ravintola Nokassa Eifman Ballet'n Anna Karenina -ndytostd oltiin seuraamassa Mukana oli 20 henkilod. Cotes ja Kotikandit jdrjestivdt yhdessd tilaisuuden Agronomiliitossa. Tilaisuuden ohjelman - Eilen, tdnddn, huomenna - tarkoituksena oli kartoittaa, millaisissa tyotehtdvissd yhdistyksen jdsenet ovat toimineet ja voisivat toimia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Tyostddn olivat kertomassa Anneli Vasara, Marja Salmelin, Mari Skyttd-Koskinen ja Sirpa Hara. Mukaan oli kutsuttu opiskelijajdrjestojen edustajat. Toukokuussa tutustuttiin niiyttelykeskus WeeGee:ssd olleeseen FUTURO 2012 nayltelyyn sekd arkkitehti Matti Suurosen Futuro-taloon. Toiminnantarkastuspdivdllinen jdrjestettiin Ravintola Salutorgetissa. Perinteinen ldhialueelle suunnattu ulkomaanmatka tehtiin Tukholmaan elokuussa, missd mukana oli 12 coteslaista ja '1 ulkopuolinen. Matkalla tutustuttiin Moderna Museumiin ja Abba-museoon. Lisdksi tehtiin Tukholman kiertoajelu. Menomatkalla tutustuttiin opastetulla kierroksella Viking Linen Grace-laivan arkkitehtuuriin. Cotesin 60 -vuotis pddjuhla juhlittiin Agronomiliiton syysjuhlien yhteydessti Turussa la osallistumalla seminaarin ja iltajuhlaan. Teatteri-ilta "Esitystalous 2", Espoon teatteri Toiminta Agronomiliitossa Minna Autio on edustanut Agronomiliiton liittovaltuustossa varsinaisena jdsenend. Katri Jakosuo on edustanut Cotesia Akavan aluetoimikunnassa Agronomiliiton Uudenmaan alueen edustajana. Brita-Liisa Joutsen on Agronomiliiton edustajanavarldsenend Opetushallituksen matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunnassa Yhteistoiminta muiden sidosryhmien kanssa vuonna 2013 Helsingin yliopisto, maatalous-metsatieteellinen tiedekunta ja Oikos ry. ( http ://wlrv. helsi n ki.f i/jarjloikos/i ndex. htm / Brita-Liisa Joutsen Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry i Mari Skyttd-Koskinen lnternational Federation of Home Economics. Yhdistys on FHE:n jdsen. Suomen FHE neuvottel ukunta : Brita-Li isa Joutsen ja Mari Skyttd-Koski ne n Naisjdrjestojen Keskusliitto ry / Brita-Liisa Joutsen Yhd istys on Naisjdrjestojen Keskusjdrjesto ry: n jdsenjd rjesto. Suomen Unifem ry./ Sirpa Hara Yhdistys on Suomen Unifem ry:n jdsen. Velkaneuvonta ry. / Pauliina Melamies

5 Yhdistys on Velkaneuvonta ry:n jdsen. Eduskunnan Kotitalouden Tukirengas / Sirpa Hara Kulutustutkimuksen Seura / Leena Savisalo - sihteeri - nettisivu : ku lutustutki m us. net) Elintarvike-ekonomistit Marja Salmelin

6 TULOSLASKEL.lA 1, VARSNAilEN TOilNTA Palkkiot Toimistokulut Posti Puhelin Pankki Muut kulut Kokouskulut JAsenmaksu Koulutuskulut ODiskeliiastiDendit Tiedotustoiminta lssentiedotteen Dainatus iluu tiedotustoiminta virkistvstoiminta Edustuskulut Sekalaiset kulut VARAN HANXNTA v, , ,00 18, s,60 v ,00 214, , , , ,14 JAsenmaksut Toiminta-avustus Muut tuotot Korkotuotot Siirto m:iereaikaistililte TLKAUDEN TULOS 3 366, ,63 16, ,63 4 1f1, , ,54 TAs Rahoilusomaisuus SamDo 8OOO MSSraaikaistalletus Siirtosaamiset vastattavaa 2 979, , ,84 16, , ,81 Oma oasoma 1,1,2013 Siirtovelat Tilikauden vliisems/alii5em _ , , a HelsinqissA \ 1/ '*k{k,t'zau-^u \:( Oma oasoma = Oma Daiatoma tilikauden tulos '.i *' :,.' -l- ' '.". ', ;-.,.; t\[., ] r '! Mari Skvtta-koskinen Brita-Liisa Jodsen,i lt {l 1\----- j t t \ t eena Savrsalo L-!'..1/'* '!r4' q\\ Siroa Hara Pauliina \4elamles

7 Kuluttajaekonomistit ja teknologit Cotes ry TilinpaiatOs Sisiilto Tau lu kko 2 : PiiiipdiivEikirja Taulukko 3: T.uloslaskelma Taulukko 4: Tase

8 Kuluttajaekonomistit ja teknologit Cotes ry TLKARTTA v TULOT 11 Sampo 111 Tili a 112 Tili b 12 Siirtosaamiset 13 Jiisenmaksut 14 Korkotuotot 15 Avustukset 16 Muut tuotot 2 MENOT 21 Palkkiot 211 Johtokunta 212 Luenno1at 2i3 Muut 214 Sosiaaliturvamaksut 22 TOMSTOKULUT 221 Posti 222 Pthelin 223 Pankkikulut 224 Mu;ut 23 KOKOUSKULUT 24 JASENMAKSUT 25 KOULUTUSKULUT 26 OPSKELJASTPENDT 27 TEDOTUSTOMNTA 27 1 J asentiedotteen painatus 27 2 Muu tiedotustoiminta 28 VRKSTYSTOMNTA 29 SEKALASET KULUT 30 SRTOVELAT

9 L 1 Kuluttataekonomistit ja teknologit Cotes ry Siirto 1.1,2O13 Siirto verkkosijoitustililla Karonkka/ Lloutsen Pankkisiirto / Savisalo Pankkisiirto /Savisalo Pankkisiirto / Salmelin Pankkisiirto/ Hara Pankkisiirto/ Kallio-Viinanen Pankkisiirto / Hara Pankkisiirto/ H6nnik6inen Pankkisiirto/ Uimonen Pankkisiirto/Ryynanen Pankkisiirto/Myyry Pankkisiirto/ loutsen Pankkisiirto/Yl6-Outinen Palvelumaksu / verkkosijoitustili Sampo/palvelumaksu Pankkisiirto/Salovaara Pankkisiirto/Vartiainen Pankkisiirto/Melamies NaisiSrjestdjen keskusliitto / Jasenmaksu Johtokunnankokous/ lvlelamies Ooppera vdliaikatarjoilu Ryynaselle /Hara / Danske BanlVpalvelumaksu lssenmaksu /UN women lssenmaksu /FHE lohtokunnankokous/ Melamies Pankkisiirto/ l.ra:ittii Pankkisiirto/ Sasi Pankkisiirto/Anttila Pankl-isiirto/ Hara Pa 1o/Turunen Par io/heikkilii lasenmaksu/velkaneuvonta Pankkisiirto/Koskela Pankkisiirto/ Joutsen pj kulukoruaus Pankkisiirto/ Salmelin Pankkisiino/ Lehtinen Kymen matkat Oy / Tukholman matka Pankkisiirto/ loutsen Pankkisiirto/ Lasander lasenmaksut /Agronomiliitto Pankkisiirto/Skyttaj-Koskinen Danske BanVpalvelumaksu Kirjanpidon oikaisu /P.Vuorisalo lohtokunnankokous/ Melamies Kymen matkat Oy / Tukholman matka Kymen matkat oy / Tukholman matka Pankkisiirto/t4;iett6 Pankkisiirto/ Turunen Pankkisiirto/Skytta-Koskinen Pankkisiirto/Anttila Pankkisiirto / Koskela Pan kkisi i rto/hei kki l5 Pankkisiirto/Lasander Pankkisiirto/Salmelin Pankkisiirto/Joutsen Pankkisiirto/ Hovi Pankkisiirto/Kreus Pankkisiirto/Heikkil.i Pankkisiirto/Nurkkala Pa.' 'irto/mskilai lo lankokous/ Melamies Pa n (-,; i i rto/td rnq v i s t Pankkisiirto/Varjonen Palautus/lqatkatoimisto Kymen matkat Pankkisiirto/Salovaara Pankkisiirto/ Raijas Pankkisairto/loutsen Espoon Kaupunagin teatteri Onnittelukukat Skytta-Koskinen/Hara Pankkisiirto/Skyttd-Koskinen Pankkisiirto/Hara lohtokunnankokous/ loutsen Toiminnantarkastuspaivallinen/Salmelin Opiskeliiastipendi/Kytci Pankkisiirto/Agronomiliilto Korko Lahjakortti ialoudenhoitajalle f 1: )o )1 221 )11 :i )6 )7 2a?q JU t1 3) ;;l 5l 5) ssl a :: 61 6) 63 :i f B2 83 a )) r. 23 _ )4-7 - ) _t_ i 19.) -1 19) a.2. ) , s. l ) f.6. 1f l 1 a _) A t -a- 21.A S g.g. 10.c l 15 g \7.g. 17.g s.e l n.s.l )5-q g. 2A.1 0. i r 1f.1) r , ,50 126,2 5 71,25 126,25 5,00 5 5,00 126,25 55,00 55, O0 5 5,00 5 5, i 3 366, ,0 0 40, , o l , i3:31 i 35o,OO i,a a, 39,90 2 3,00 7,00 9 i 2 50,0 0 49,10 a:::: ,O , ,00 1 8,50 44,00 419,50 30 l loppusaldo d k ,99 7 6s5, ,99 76s6,30 SamDo tili 76, s6t3o 2 979,69

10 6l 7l 8i s l ,l )) )3 ) \ 28i 7ql ) 13 \ i 3f 3B 3sl 40i 41 4) s2l 531 ill 56 :: 59 60l 6r l 6) L "7i 69 to f1 7) i f61 :t 79 ao 81 a) a ,o0 5072, , ,30 131,00 18, : 10 1l t l 2A B f f ,00 Korkotuotot = jotain, joka selvida verkkopankin laskelmasta, kun tilille oli laitettu aikanaan x 0, ,O0 456,00 21O,OO 0,63 30 l 3 0 l

11 7, oui ? s6l 571 s8l 5S 5n 61 5) ; i" 6eL,nl 7rl 12i 9, O0 f f6 ff f8 79 BO 81 a ,30

12 L 1 3l to r1l 1)i 1i 14 t27, 126,2 71,25 126,25 5,00 55, ,25 149,25 ].26,25 5 5,00 5 5,00 t r8l 1q )) )3 ) )a )9 ::L ar l 3l.l 36 3l 38 1: 41 4) 4i l 52 5l l ssl uol l o?i 681 5q fo l1 72,rrrl 76,00 41, ,00 ] 5 5,00 55,00 55,00 299,0o 40, o ] , ftl 111 7si 7g 44, l a r19,50 i 35 i 675, ,00 l , , , ,