Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi."

Transkriptio

1 Vakuutusväen Liitto VvL ry Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä liitoksi, liiton varsinaisia jäseniä jäsenyhdistyksiksi ja jäsenyhdistysten varsinaisia jäseniä henkilöjäseniksi. 2 Tarkoitus Liiton tarkoituksena on toimia vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden palkkauksellisten, ammatillisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen parantamiseksi sekä jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Liiton tarkoituksena on myös 1. edistää edustamiensa jäsenryhmien ammatillista järjestäytymistä 2. edistää vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa 3. toimia vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden ammattitaidon sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämiseksi 4. toimia demokraattisten periaatteiden ja vapaan ammattijärjestötoiminnan edistämiseksi yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 5. edustaa jäseniään ja toimia jäsenten puolesta heitä koskevissa kysymyksissä 6. edistää vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalle töihin sijoittuvien opiskelijoiden järjestäytymistä liiton jäsenyhdistyksiin 3 Toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 1. Tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella liiton tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja koulutustyötä, valmistelee ja hoitaa edustamansa alan henkilöstön palkkaus- ym. neuvottelut, tekee jäsentensä puolesta valtakunnalliset työehto- ja palkkasopimukset sekä valvoo työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamista. 2. Kantaa jäseniltään jäsenmaksuja. Liitto voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia. 3. Myöntää jäsenyhdistyksille ja näiden jäsenille työtaistelu-, oikeudenkäynti- ja opintoavustuksia sekä muita avustuksia liiton tarkoitusperien tukemiseksi.

2 4. Voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa, järjestää arpajaisia, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata oikeustoimissa sekä harjoittaa kustannustoimintaa. Edellä mainittua toimintaa varten liitto hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. 5. Liitolla on jäsenistön työehto- ja palkkaetujen toteuttamista varten tukirahasto, jota kartutetaan jäsenyhdistysten jäseniltä perityillä jäsenmaksuilla. Liitolla voi olla muitakin rahastoja jäsenistön etujen toteuttamiseksi. 6. Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää alan henkilöstön etujen valvomista. 4 Poliittinen sitoutuneisuus Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 5 Liiton kieli Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. 6 Jäsenet Varsinaiset jäsenet Liiton varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka edustavat vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskenteleviä toimihenkilöitä. Yhdistyksillä on liiton hyväksymät säännöt. Jäseneksi pyrkivän yhdistyksen on toimitettava kirjallinen anomus liiton hallitukselle. Anomukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt, jäsenluettelo sekä selvitys toimihenkilöistä osoitteineen. Hallitus antaa tiedon anomuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun asiasta on tehty päätös. Hylkäävän päätöksen johdosta yhdistys voi valittaa kirjallisesti edustajistolle kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa tiedon saatuaan. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet Edustajisto voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi liiton toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Edustajisto voi kutsua kunniajäseneksi liiton toiminnassa ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksu Jokainen jäsenyhdistys maksaa jäsenmaksua sen määrän, jonka edustajiston syyskokous vuosittain vahvistaa. Edustajistolla on oikeus määrätä korko viivästyneelle jäsenmaksulle. Ylimääräinen jäsenmaksu

3 Hallitus voi pakottavissa tilanteissa esittää edustajistolle ylimääräisen jäsenmaksun kantamista. Sen suuruus jäsenyhdistyksien jäsentä kohden on enintään yksi neljäsosa (1/4) kalenterivuodeksi määrätyn jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus voi esittää ylimääräistä jäsenmaksua vain kerran kalenterivuodessa. Ylimääräinen jäsenmaksu on maksettava edustajiston määräämänä aikana. 7 Jäsenvelvoitteet Jäsenyhdistys on velvoitettu näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi seuraavaan: 1. antamaan viipymättä liitolle edunvalvontatyössä tarvittavat tiedot 2. toimittamaan liitolle yhtiökohtaiset työehto- ja palkkasopimukset kuukauden kuluessa sopimusten hyväksymisestä 3. toimittamaan liitolle toiminta- ja tilikertomuksensa edelliseltä toimintavuodelta kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä 4. ilmoittamaan liitolle varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksistaan ja niissä käsiteltävistä asioista vähintään kahta viikkoa ennen kokousta sekä varaamaan liiton edustajille tilaisuuden osallistua kokouksiin sekä tilaisuuksiin, joilla on liiton kannalta yleistä merkitystä 5. huolehtimaan, että liitto saa viipymättä uusien jäsenten henkilötiedot ja yhdistyksestä eronneiden nimet sekä yhdistyksen hallinnossa sekä sen jäsenistössä tapahtuneet nimi-, osoite- ym. muutokset 6. ilmoittamaan viipymättä liiton elimissä toimivien jäsentensä jäsenkelpoisuuden lakkaamisesta, ilmoittamaan liitolle työtaisteluun valmistautumisesta ennen uhkavaatimuksen jättämistä ja varaamaan liiton edustajalle tilaisuuden osallistua työriidan ratkaisemista koskeviin neuvotteluihin 8 Erottaminen ja eroaminen Liiton hallituksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, jos se ei maksa jäsenmaksuaan, jos se on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin se liittoon liittyessään on sitoutunut tai jos se on toiminut liittoa vahingoittavalla tavalla. Jäsenyhdistyksellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä edustajistolle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa päätöksestä. Jos edustajisto kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsenyhdistystä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, päätös tulee voimaan heti. Jos jäsenyhdistys, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen päättää erota liitosta, eroamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta edustajistolle sen pöytäkirjaan. Eroavan ja erotetun jäsenyhdistyksen on suoritettava kaikki taloudelliset velvoitteet, jotka kuuluvat yhdistykselle sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tai erottaminen tapahtuu. Edustajistolla on oikeus määrätä korko viivästyneille maksuille.

4 9 Liiton johto Edustajisto ja hallitus muodostavat liiton johdon. Liiton ylin päätösvalta on edustajiston kokouksella. Toimeenpanovalta on hallituksella. 10 Edustajiston jäsenet Jäsenet Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus saada edustajistoon yksi (1) varsinainen ja kaksi (2) varajäsentä henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 150-lukua kohti. Jokaisella edustajalla on yksi ääni. Jäsenyhdistykset asettavat edustajiston valintavuonna pidettävissä kevätkokouksissaan edustajiston jäsenehdokkaat ja valitsevat ehdokkaat jäsenäänestyksellä. Edustajiston jäsenet valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi. Vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa yhdistyslain 29 3 momentin 2 kohdan mukaisesti ja noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Yhdistyksen jäsenmääräksi katsotaan henkilöjäsenmäärä, joka on rekisteröity liiton henkilöjäsenrekisteriin mennessä edustajiston valintaa edeltävänä vuonna. Hallitus ilmoittaa jäsenyhdistyksille niiden edustajien lukumäärän viimeistään valintavuoden helmikuussa. Jos yhdistys liittyy jäseneksi edustajiston valintavuoden tai edustajiston valintojen välisenä aikana, jäsenmäärä määräytyy sen mukaan, paljonko yhdistyksellä oli jäseniä, kun se hyväksyttiin liiton jäseneksi. Edustajiston jäsenen on oltava jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Jos tämä jäsenyys lakkaa, myös edustajiston jäsenyys päättyy. Varsinaisen jäsenen tilalle tulee varajäsen. Jäsenyhdistyksellä on oikeus kokouksessaan valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen tai varajäsen sellaisen jäsenen tilalle, jonka jäsenyys edustajistossa on päättynyt tai kun varajäsen on siirtynyt edustajiston varsinaiseksi jäseneksi. Vaalissa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkaa ensimmäisessä vaalituloksen vahvistamisen jälkeisessä kokouksessa. Toimikausi loppuu kun uusi vaaleilla valittu edustajisto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa. Edustajisto valitsee ensimmäisessä valintansa jälkeisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustajiston varsinaisista jäsenistä. Liiton hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat eivät voi olla äänivaltaisia edustajiston jäseniä. Jos edustajiston jäsen valitaan hallitukseen, hänen on erottava edustajistosta.

5 Läsnäolo- ja puheoikeus Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä, varajäsenillä ja liiton toimiston henkilökunnalla on läsnäolo- ja puheoikeus edustajistossa. Edustajisto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 11 Edustajiston kokoontuminen Edustajiston kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinaiset edustajiston kokoukset Varsinaisia edustajiston kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Liiton hallitus määrää kokouksen paikan ja tarkemman ajan. Ylimääräinen edustajiston kokous Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, jos edustajisto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Se pidetään myös jos vähintään yksi viidesosa (1/5) edustajiston jäsenistä tai yksi viidesosa (1/5) liiton varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu edustajiston jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Jos kokous kutsutaan koolle käsittelemään vain työmarkkinakysymyksiä, kirjallinen kokouskutsu voidaan lähettää edustajiston jäsenille ja jäsenyhdistyksille vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. 12 Äänivaltaisuus, päätöksenteko ja aloiteoikeus edustajiston kokouksissa Äänivaltaisuus Äänivaltaisuus edustajistossa on vain jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenyhdistysten edustajilla. Päätöksenteko Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestyspäätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ja umpilippuäänestyksissä arpa. Äänestys on suoritettava umpilipuin, jos sitä koskevaa ehdotusta on kannatettu. Henkilövaaleissa on noudatettava edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalissa käytetään

6 enemmistövaalitapaa ja vaaditaan ehdoton äänten enemmistö. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa yhdistyslain 29 3 momentin 2 kohdan mukaisesti. Aloiteoikeus Aloiteoikeus edustajistossa on hallituksella, edustajiston jäsenillä ja jäsenyhdistyksillä. Aloitteet on jätettävä hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kirjallinen kysely Jos edustajiston jäsen haluaa edustajiston varsinaisessa kokouksessa selvityksen liiton hallitukselta jostakin yksilöidystä asiasta, hänen on jätettävä lyhyt kirjallinen kysely hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi vastata harkintansa mukaan kirjallisesti tai suullisesti. 13 Edustajiston kokoukset Kevätkokouksessa käsitellään: 1. hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta edellisenä vuonna 2. tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta 3. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen 4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 5. aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot 6. muut esityslistassa mainitut asiat Syyskokouksessa käsitellään: 1. selonteko työehto- ja palkkasopimuskehityksestä sekä määritellään liiton lähiajan työehto- ja palkkasopimustehtävät 2. toiminnan ja talouden suuntaviivat kaksivuotiskausittain. Niitä täsmennetään ja tarvittaessa uusitaan vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa 3. päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista, edustajiston ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakulukorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioiden perusteista 4. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle 5. päätetään yhdistyksille suoritettava jäsenmaksupalautus 6. seuraavan kalenterivuoden talousarvio 7. aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot 8. muut esityslistassa mainitut asiat Edustajiston jäsenten valintaa seuraavassa ensimmäisessä kokouksessa valitaan: 1. edustajiston varsinaisista jäsenistä edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2. hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ensimmäistä varapuheenjohtajaa liiton I varapuheenjohtajaksi ja toista varapuheenjohtajaa liiton II varapuheenjohtajaksi

7 3. kaksi (2) tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla KHT tai HTM-pätevyyden omaava sekä näille varamiehet. Tilintarkastajien toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää neljä (4) kalenterivuotta Kun hallituksen 14 :n mukainen toimikausi päättyy, edustajisto valitsee syyskokouksessaan hallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen varapuheenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Edustajiston kokouksella on oikeus valita uusi liiton puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, muu hallituksen jäsen, varajäsen, tilintarkastaja, tilintarkastajan varamies, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimikauden loppuun, jos joku heistä eroaa tai estyy pysyvästi hoitamaan tehtäviään. Vaalista on mainittava kokouskutsussa. Edustajisto päättää myös seuraavista asioista: 1. liiton liittymisestä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin keskus- ym. järjestöihin ja niistä eroamisesta 2. kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä 3. valtakunnallisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta 4. palkka- ja työehtosopimuksen hyväksymisestä, ellei edustajisto ole jättänyt hyväksymisvaltaa hallitukselle Edustajisto voi päättää neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä jäsenyhdistysten jäsenten keskuudessa. Edustajisto päättää hallituksen esityksestä koko liittoa koskevan työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Muutoin on järjestettävä neuvoa-antava jäsenäänestys, jonka jälkeen edustajisto saa tehdä päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ylimääräinen edustajiston kokous Ylimääräisessä edustajiston kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, jos asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa. 14 Hallitus Jäsenet Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä ja kolmesta (3) viiteen (5) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi valintakokouksen päätyttyä. Kausi kestää valintaa seuraavana toisena kalenterivuonna pidettävään edustajiston syyskokoukseen ja edustajiston valintavuonna edustajiston valintaa seuraavaan ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. Koollekutsuminen

8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tämän ollessa estyneenä ensimmäisen tai toisen varapuheenjohtajan kutsusta tai kun se itse niin päättää. Hallitus kokoontuu myös jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti, erikseen ilmoitettua asiaa varten. Päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kahdeksan (8) jäsentä on saapuvilla, puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajalla sekä liiton asiamieskuntaan kuuluvilla. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muutoin edellyttävät: 1. Määritellä liiton puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan välinen tehtävien jako sekä määritellä hallituksen eri jäsenten tehtävät ja vastuualueet. 2. Johtaa liiton toimintaa edustajiston päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. 3. Johtaa liiton työehto- ja palkkasopimustoimintaa edustajiston hyväksymän ohjelman mukaisesti. 4. Ohjata jäsenyhdistysten toimintaa sekä valvoa sääntöjen ja edustajiston päätösten noudattamista. 5. Valmistella edustajiston käsiteltäviksi tulevat asiat, kutsua kokoukset koolle sekä toimeenpanna edustajiston päätökset. 6. Nimittää keskusvaalilautakunta, joka toimeenpanee edustajiston vaalit ja vahvistaa vaalin tuloksen. 7. Huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta. 8. Vahvistaa jäsenyhdistysten säännöt ja sääntömuutokset sekä hyväksyä uudet jäsenet. 9. Vahvistaa liiton toimiston johto- ja taloussääntö. 10. Päättää liiton myöntämistä avustuksista. 11. Pitää luetteloa liiton jäsenistä ja jäsenyhdistyksien henkilöjäsenistä. 12. Hoitaa liiton juoksevat asiat. 13. Nimetä konttori- ja kenttämiesvaliokunnat valmistelemaan ja valvomaan työehto- ja palkkasopimustoimintaa. Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten muitakin työryhmiä. 14. Edustaa liittoa. 15. Pitää yhteyttä jäseniin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Nimenkirjoittajat Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa ja juoksevissa asioissa toiminnanjohtaja yksin. Tositetarkastajat

9 Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään kaksi tositetarkastajaa. Heidän tehtävänään on valvoa liiton varain- ja omaisuudenhoitoa. Toiminta- ja tilivuosi Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuutta (6) viikkoa ennen edustajiston kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle neljää (4) viikkoa myöhemmin. 15 Luottamus- ja toimihenkilöt Luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton jäsenyhdistysten jäseniä. Toiminnanjohtajan valitsee edustajisto. Hän on liiton ensimmäinen toimihenkilö ja toimiston johtaja. Hänen tehtävänään on ohjata hallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti liiton toimintaa. Muut toimiston toimihenkilöt hoitavat tehtäviään hallituksen vahvistaman ohjesäännön ja toiminnanjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus valitsee ja erottaa kaikki toimihenkilöt lukuun ottamatta toiminnanjohtajaa. 16 Alueellinen yhteistoiminta Liiton jäsenyhdistyksien henkilöjäsenet voivat perustaa alueellisia yhteistyöelimiä vakuutusalalla työskentelevien yhteishengen vahvistamiseksi ja alueellisen tiedotus- ja koulutustyön hoitamiseksi. Näiden säännöt vahvistetaan liiton sääntöjen 6 :n toisen (2) kohdan mukaisesti. Liiton hallitus vahvistaa toiminta-alueen rajat ja toimintaohjeet. 17 Sääntöjen muuttaminen Näihin sääntöihin ja vaalijärjestykseen voidaan tehdä muutoksia edustajiston päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen annetuista äänistä. Sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 18 Liiton purkautuminen Liiton purkautuminen voidaan ottaa esille ainoastaan jos siitä on mainittu edustajiston kokouskutsussa. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Purkautumispäätös on hyväksytyksi tullakseen vahvistettava edustajiston toisessa, aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Ainakin toisen purkautumisesta päättävän edustajiston kokouksen on oltava varsinainen edustajiston kokous.

10 Liiton purkautuessa jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus on luovutettava vakuutusalalla työskentelevien toimihenkilöiden järjestötoimintaa edistäviin tarkoituksiin viimeisen edustajiston kokouksen määräämällä tavalla. 19 Saavutetut jäsenoikeudet Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 20 Siirtymäsäännös Näihin sääntöihin siirrytään, kun vuonna 2007 valitun edustajiston toimikausi päättyy vuonna Uutta vaalijärjestystä noudatetaan ensimmäisen kerran vuonna 2011 pidettävissä edustajiston jäsenten vaalissa. Hyväksytty edustajistossa

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot