Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi."

Transkriptio

1 Vakuutusväen Liitto VvL ry Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä liitoksi, liiton varsinaisia jäseniä jäsenyhdistyksiksi ja jäsenyhdistysten varsinaisia jäseniä henkilöjäseniksi. 2 Tarkoitus Liiton tarkoituksena on toimia vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden palkkauksellisten, ammatillisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen parantamiseksi sekä jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Liiton tarkoituksena on myös 1. edistää edustamiensa jäsenryhmien ammatillista järjestäytymistä 2. edistää vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa 3. toimia vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskentelevien toimihenkilöiden ammattitaidon sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämiseksi 4. toimia demokraattisten periaatteiden ja vapaan ammattijärjestötoiminnan edistämiseksi yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 5. edustaa jäseniään ja toimia jäsenten puolesta heitä koskevissa kysymyksissä 6. edistää vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalle töihin sijoittuvien opiskelijoiden järjestäytymistä liiton jäsenyhdistyksiin 3 Toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: 1. Tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella liiton tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja koulutustyötä, valmistelee ja hoitaa edustamansa alan henkilöstön palkkaus- ym. neuvottelut, tekee jäsentensä puolesta valtakunnalliset työehto- ja palkkasopimukset sekä valvoo työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamista. 2. Kantaa jäseniltään jäsenmaksuja. Liitto voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia. 3. Myöntää jäsenyhdistyksille ja näiden jäsenille työtaistelu-, oikeudenkäynti- ja opintoavustuksia sekä muita avustuksia liiton tarkoitusperien tukemiseksi.

2 4. Voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa, järjestää arpajaisia, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata oikeustoimissa sekä harjoittaa kustannustoimintaa. Edellä mainittua toimintaa varten liitto hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. 5. Liitolla on jäsenistön työehto- ja palkkaetujen toteuttamista varten tukirahasto, jota kartutetaan jäsenyhdistysten jäseniltä perityillä jäsenmaksuilla. Liitolla voi olla muitakin rahastoja jäsenistön etujen toteuttamiseksi. 6. Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää alan henkilöstön etujen valvomista. 4 Poliittinen sitoutuneisuus Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 5 Liiton kieli Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. 6 Jäsenet Varsinaiset jäsenet Liiton varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka edustavat vakuutus-, rahoitus- ja sijoitusalalla työskenteleviä toimihenkilöitä. Yhdistyksillä on liiton hyväksymät säännöt. Jäseneksi pyrkivän yhdistyksen on toimitettava kirjallinen anomus liiton hallitukselle. Anomukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt, jäsenluettelo sekä selvitys toimihenkilöistä osoitteineen. Hallitus antaa tiedon anomuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun asiasta on tehty päätös. Hylkäävän päätöksen johdosta yhdistys voi valittaa kirjallisesti edustajistolle kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa tiedon saatuaan. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet Edustajisto voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi liiton toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Edustajisto voi kutsua kunniajäseneksi liiton toiminnassa ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksu Jokainen jäsenyhdistys maksaa jäsenmaksua sen määrän, jonka edustajiston syyskokous vuosittain vahvistaa. Edustajistolla on oikeus määrätä korko viivästyneelle jäsenmaksulle. Ylimääräinen jäsenmaksu

3 Hallitus voi pakottavissa tilanteissa esittää edustajistolle ylimääräisen jäsenmaksun kantamista. Sen suuruus jäsenyhdistyksien jäsentä kohden on enintään yksi neljäsosa (1/4) kalenterivuodeksi määrätyn jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus voi esittää ylimääräistä jäsenmaksua vain kerran kalenterivuodessa. Ylimääräinen jäsenmaksu on maksettava edustajiston määräämänä aikana. 7 Jäsenvelvoitteet Jäsenyhdistys on velvoitettu näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi seuraavaan: 1. antamaan viipymättä liitolle edunvalvontatyössä tarvittavat tiedot 2. toimittamaan liitolle yhtiökohtaiset työehto- ja palkkasopimukset kuukauden kuluessa sopimusten hyväksymisestä 3. toimittamaan liitolle toiminta- ja tilikertomuksensa edelliseltä toimintavuodelta kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä 4. ilmoittamaan liitolle varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksistaan ja niissä käsiteltävistä asioista vähintään kahta viikkoa ennen kokousta sekä varaamaan liiton edustajille tilaisuuden osallistua kokouksiin sekä tilaisuuksiin, joilla on liiton kannalta yleistä merkitystä 5. huolehtimaan, että liitto saa viipymättä uusien jäsenten henkilötiedot ja yhdistyksestä eronneiden nimet sekä yhdistyksen hallinnossa sekä sen jäsenistössä tapahtuneet nimi-, osoite- ym. muutokset 6. ilmoittamaan viipymättä liiton elimissä toimivien jäsentensä jäsenkelpoisuuden lakkaamisesta, ilmoittamaan liitolle työtaisteluun valmistautumisesta ennen uhkavaatimuksen jättämistä ja varaamaan liiton edustajalle tilaisuuden osallistua työriidan ratkaisemista koskeviin neuvotteluihin 8 Erottaminen ja eroaminen Liiton hallituksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, jos se ei maksa jäsenmaksuaan, jos se on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin se liittoon liittyessään on sitoutunut tai jos se on toiminut liittoa vahingoittavalla tavalla. Jäsenyhdistyksellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä edustajistolle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa päätöksestä. Jos edustajisto kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsenyhdistystä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, päätös tulee voimaan heti. Jos jäsenyhdistys, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen päättää erota liitosta, eroamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta edustajistolle sen pöytäkirjaan. Eroavan ja erotetun jäsenyhdistyksen on suoritettava kaikki taloudelliset velvoitteet, jotka kuuluvat yhdistykselle sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tai erottaminen tapahtuu. Edustajistolla on oikeus määrätä korko viivästyneille maksuille.

4 9 Liiton johto Edustajisto ja hallitus muodostavat liiton johdon. Liiton ylin päätösvalta on edustajiston kokouksella. Toimeenpanovalta on hallituksella. 10 Edustajiston jäsenet Jäsenet Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus saada edustajistoon yksi (1) varsinainen ja kaksi (2) varajäsentä henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 150-lukua kohti. Jokaisella edustajalla on yksi ääni. Jäsenyhdistykset asettavat edustajiston valintavuonna pidettävissä kevätkokouksissaan edustajiston jäsenehdokkaat ja valitsevat ehdokkaat jäsenäänestyksellä. Edustajiston jäsenet valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi. Vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa yhdistyslain 29 3 momentin 2 kohdan mukaisesti ja noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Yhdistyksen jäsenmääräksi katsotaan henkilöjäsenmäärä, joka on rekisteröity liiton henkilöjäsenrekisteriin mennessä edustajiston valintaa edeltävänä vuonna. Hallitus ilmoittaa jäsenyhdistyksille niiden edustajien lukumäärän viimeistään valintavuoden helmikuussa. Jos yhdistys liittyy jäseneksi edustajiston valintavuoden tai edustajiston valintojen välisenä aikana, jäsenmäärä määräytyy sen mukaan, paljonko yhdistyksellä oli jäseniä, kun se hyväksyttiin liiton jäseneksi. Edustajiston jäsenen on oltava jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Jos tämä jäsenyys lakkaa, myös edustajiston jäsenyys päättyy. Varsinaisen jäsenen tilalle tulee varajäsen. Jäsenyhdistyksellä on oikeus kokouksessaan valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen tai varajäsen sellaisen jäsenen tilalle, jonka jäsenyys edustajistossa on päättynyt tai kun varajäsen on siirtynyt edustajiston varsinaiseksi jäseneksi. Vaalissa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkaa ensimmäisessä vaalituloksen vahvistamisen jälkeisessä kokouksessa. Toimikausi loppuu kun uusi vaaleilla valittu edustajisto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa. Edustajisto valitsee ensimmäisessä valintansa jälkeisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustajiston varsinaisista jäsenistä. Liiton hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat eivät voi olla äänivaltaisia edustajiston jäseniä. Jos edustajiston jäsen valitaan hallitukseen, hänen on erottava edustajistosta.

5 Läsnäolo- ja puheoikeus Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä, varajäsenillä ja liiton toimiston henkilökunnalla on läsnäolo- ja puheoikeus edustajistossa. Edustajisto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 11 Edustajiston kokoontuminen Edustajiston kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinaiset edustajiston kokoukset Varsinaisia edustajiston kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Liiton hallitus määrää kokouksen paikan ja tarkemman ajan. Ylimääräinen edustajiston kokous Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, jos edustajisto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Se pidetään myös jos vähintään yksi viidesosa (1/5) edustajiston jäsenistä tai yksi viidesosa (1/5) liiton varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu edustajiston jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Jos kokous kutsutaan koolle käsittelemään vain työmarkkinakysymyksiä, kirjallinen kokouskutsu voidaan lähettää edustajiston jäsenille ja jäsenyhdistyksille vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. 12 Äänivaltaisuus, päätöksenteko ja aloiteoikeus edustajiston kokouksissa Äänivaltaisuus Äänivaltaisuus edustajistossa on vain jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenyhdistysten edustajilla. Päätöksenteko Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestyspäätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ja umpilippuäänestyksissä arpa. Äänestys on suoritettava umpilipuin, jos sitä koskevaa ehdotusta on kannatettu. Henkilövaaleissa on noudatettava edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä. Hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalissa käytetään

6 enemmistövaalitapaa ja vaaditaan ehdoton äänten enemmistö. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa yhdistyslain 29 3 momentin 2 kohdan mukaisesti. Aloiteoikeus Aloiteoikeus edustajistossa on hallituksella, edustajiston jäsenillä ja jäsenyhdistyksillä. Aloitteet on jätettävä hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kirjallinen kysely Jos edustajiston jäsen haluaa edustajiston varsinaisessa kokouksessa selvityksen liiton hallitukselta jostakin yksilöidystä asiasta, hänen on jätettävä lyhyt kirjallinen kysely hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi vastata harkintansa mukaan kirjallisesti tai suullisesti. 13 Edustajiston kokoukset Kevätkokouksessa käsitellään: 1. hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta edellisenä vuonna 2. tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta 3. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen 4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 5. aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot 6. muut esityslistassa mainitut asiat Syyskokouksessa käsitellään: 1. selonteko työehto- ja palkkasopimuskehityksestä sekä määritellään liiton lähiajan työehto- ja palkkasopimustehtävät 2. toiminnan ja talouden suuntaviivat kaksivuotiskausittain. Niitä täsmennetään ja tarvittaessa uusitaan vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa 3. päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista, edustajiston ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakulukorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioiden perusteista 4. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle 5. päätetään yhdistyksille suoritettava jäsenmaksupalautus 6. seuraavan kalenterivuoden talousarvio 7. aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot 8. muut esityslistassa mainitut asiat Edustajiston jäsenten valintaa seuraavassa ensimmäisessä kokouksessa valitaan: 1. edustajiston varsinaisista jäsenistä edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2. hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ensimmäistä varapuheenjohtajaa liiton I varapuheenjohtajaksi ja toista varapuheenjohtajaa liiton II varapuheenjohtajaksi

7 3. kaksi (2) tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla KHT tai HTM-pätevyyden omaava sekä näille varamiehet. Tilintarkastajien toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää neljä (4) kalenterivuotta Kun hallituksen 14 :n mukainen toimikausi päättyy, edustajisto valitsee syyskokouksessaan hallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen varapuheenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Edustajiston kokouksella on oikeus valita uusi liiton puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, muu hallituksen jäsen, varajäsen, tilintarkastaja, tilintarkastajan varamies, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimikauden loppuun, jos joku heistä eroaa tai estyy pysyvästi hoitamaan tehtäviään. Vaalista on mainittava kokouskutsussa. Edustajisto päättää myös seuraavista asioista: 1. liiton liittymisestä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin keskus- ym. järjestöihin ja niistä eroamisesta 2. kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä 3. valtakunnallisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta 4. palkka- ja työehtosopimuksen hyväksymisestä, ellei edustajisto ole jättänyt hyväksymisvaltaa hallitukselle Edustajisto voi päättää neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä jäsenyhdistysten jäsenten keskuudessa. Edustajisto päättää hallituksen esityksestä koko liittoa koskevan työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Muutoin on järjestettävä neuvoa-antava jäsenäänestys, jonka jälkeen edustajisto saa tehdä päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ylimääräinen edustajiston kokous Ylimääräisessä edustajiston kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, jos asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa. 14 Hallitus Jäsenet Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä ja kolmesta (3) viiteen (5) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi valintakokouksen päätyttyä. Kausi kestää valintaa seuraavana toisena kalenterivuonna pidettävään edustajiston syyskokoukseen ja edustajiston valintavuonna edustajiston valintaa seuraavaan ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. Koollekutsuminen

8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tämän ollessa estyneenä ensimmäisen tai toisen varapuheenjohtajan kutsusta tai kun se itse niin päättää. Hallitus kokoontuu myös jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti, erikseen ilmoitettua asiaa varten. Päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kahdeksan (8) jäsentä on saapuvilla, puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajalla sekä liiton asiamieskuntaan kuuluvilla. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muutoin edellyttävät: 1. Määritellä liiton puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan välinen tehtävien jako sekä määritellä hallituksen eri jäsenten tehtävät ja vastuualueet. 2. Johtaa liiton toimintaa edustajiston päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. 3. Johtaa liiton työehto- ja palkkasopimustoimintaa edustajiston hyväksymän ohjelman mukaisesti. 4. Ohjata jäsenyhdistysten toimintaa sekä valvoa sääntöjen ja edustajiston päätösten noudattamista. 5. Valmistella edustajiston käsiteltäviksi tulevat asiat, kutsua kokoukset koolle sekä toimeenpanna edustajiston päätökset. 6. Nimittää keskusvaalilautakunta, joka toimeenpanee edustajiston vaalit ja vahvistaa vaalin tuloksen. 7. Huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta. 8. Vahvistaa jäsenyhdistysten säännöt ja sääntömuutokset sekä hyväksyä uudet jäsenet. 9. Vahvistaa liiton toimiston johto- ja taloussääntö. 10. Päättää liiton myöntämistä avustuksista. 11. Pitää luetteloa liiton jäsenistä ja jäsenyhdistyksien henkilöjäsenistä. 12. Hoitaa liiton juoksevat asiat. 13. Nimetä konttori- ja kenttämiesvaliokunnat valmistelemaan ja valvomaan työehto- ja palkkasopimustoimintaa. Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten muitakin työryhmiä. 14. Edustaa liittoa. 15. Pitää yhteyttä jäseniin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Nimenkirjoittajat Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa ja juoksevissa asioissa toiminnanjohtaja yksin. Tositetarkastajat

9 Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään kaksi tositetarkastajaa. Heidän tehtävänään on valvoa liiton varain- ja omaisuudenhoitoa. Toiminta- ja tilivuosi Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuutta (6) viikkoa ennen edustajiston kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle neljää (4) viikkoa myöhemmin. 15 Luottamus- ja toimihenkilöt Luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton jäsenyhdistysten jäseniä. Toiminnanjohtajan valitsee edustajisto. Hän on liiton ensimmäinen toimihenkilö ja toimiston johtaja. Hänen tehtävänään on ohjata hallituksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti liiton toimintaa. Muut toimiston toimihenkilöt hoitavat tehtäviään hallituksen vahvistaman ohjesäännön ja toiminnanjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus valitsee ja erottaa kaikki toimihenkilöt lukuun ottamatta toiminnanjohtajaa. 16 Alueellinen yhteistoiminta Liiton jäsenyhdistyksien henkilöjäsenet voivat perustaa alueellisia yhteistyöelimiä vakuutusalalla työskentelevien yhteishengen vahvistamiseksi ja alueellisen tiedotus- ja koulutustyön hoitamiseksi. Näiden säännöt vahvistetaan liiton sääntöjen 6 :n toisen (2) kohdan mukaisesti. Liiton hallitus vahvistaa toiminta-alueen rajat ja toimintaohjeet. 17 Sääntöjen muuttaminen Näihin sääntöihin ja vaalijärjestykseen voidaan tehdä muutoksia edustajiston päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen annetuista äänistä. Sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 18 Liiton purkautuminen Liiton purkautuminen voidaan ottaa esille ainoastaan jos siitä on mainittu edustajiston kokouskutsussa. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Purkautumispäätös on hyväksytyksi tullakseen vahvistettava edustajiston toisessa, aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Ainakin toisen purkautumisesta päättävän edustajiston kokouksen on oltava varsinainen edustajiston kokous.

10 Liiton purkautuessa jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus on luovutettava vakuutusalalla työskentelevien toimihenkilöiden järjestötoimintaa edistäviin tarkoituksiin viimeisen edustajiston kokouksen määräämällä tavalla. 19 Saavutetut jäsenoikeudet Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 20 Siirtymäsäännös Näihin sääntöihin siirrytään, kun vuonna 2007 valitun edustajiston toimikausi päättyy vuonna Uutta vaalijärjestystä noudatetaan ensimmäisen kerran vuonna 2011 pidettävissä edustajiston jäsenten vaalissa. Hyväksytty edustajistossa

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT 1 SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä keskusseura, nimi on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Sen kotipaikka on Porin

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7)

Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7) Kansallinen senioriliitto ry Säännöt 1 (7) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta ja talous 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on Kansallinen senioriliitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoitus on olla kokoomuslaisten toimijoiden yhdyslinkkinä kansainvälisyyskasvatus ja maahanmuuttajatyössä.

Yhdistyksen tarkoitus on olla kokoomuslaisten toimijoiden yhdyslinkkinä kansainvälisyyskasvatus ja maahanmuuttajatyössä. SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 9.12.2008 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA ALUE JA KIELET Yhdistyksen nimi on Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt

Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry 28.11.2015 1/6 Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry ja

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 26.11.2012 ja 25.3.2013. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot