Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(50) Aika klo 14:00 17:00 Paikka Pihtiputaan kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki varapuheenjohtaja klo alkaen Kenttälä Heljä jäsen Leivonen Vuokko jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Wilkman Sari ruoka ja klo puht.palv.päällikkö Kahilainen Ari yhdyskuntatekn.päällikkö klo Poissa Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Veikko Lindlöf Puheenjohtaja Pihtipudas Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Heljä Kenttälä Erkki Kananen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 67 Kertakäyttötuotteiden hankinta / Ruoka ja puhtauspalvelut / Viitasaari ja Pihtipudas ajalle Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Tekninen lautakunta Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta Jurvansalon alueen vesi ja viemäriverkoston laajentaminen sekä toiminta alueen hyväksyminen 71 Viitasaaren teknisen lautakunnan lausunto Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus ehdotuksesta 72 Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas saliin 73 Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Viitasaari Esitys Helmiinan rantaan rakennettavasta ulkoilualueesta Kaasuaseen käyttöönotto tilapalveluiden päivystäjille Pihtiputaan Takka Oy:lle luovutetun hallin katon korjaustyöt Lisämääräraha hankesuunnittelu / Putaanvirran koulun opettajainhuone 79 Uuden päivähoitokeskuksen rakentaminen Viitasaaren keskusta alueelle Ilmoitusasiat 6/ Viitasaaren Keskitien parantamishankkeen laajentaminen välille Haapaniementie Keskitien pohjoinen liittymä 44

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelukeskus Sopukan jäähdytys 46

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heljä Kenttälä ja Erkki Kananen.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kertakäyttötuotteiden hankinta / Ruoka- ja puhtauspalvelut / Viitasaari ja Pihtipudas ajalle /240/2015 Tekninen lautakunta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoka ja puh taus pal ve lu yksik kö on pyytänyt tarjouksen ker ta käyt tö tuot teiden hankinnasta Vii ta saa ren kau pun gin ja Pih ti pu taan kunnan keit tiöiden toi mipis teisiin Ilmoi tus on julkaistu Hilmassa. Määräaikaan kello: mennessä tar jouk sen jätti Vinpak Oy, Eskimo Finland Oy ja Kespro Oy. Lisäselvityksenä pyydettiin Vinpak Oy:ltä tarjouspyynnössä mainittuja tilaa ja vas tuu lain 5 1mom mukaisia selvityksiä sekä pyydettiin hin noit te lemaan tuotteet tarjouspyynnön mukaisesti. Kespro Oy:ltä pyydettiin lisäselvitystä rahtikuluista Pihtiputaan toi mi paikkaan. Molemmilta pyydettiin lisäselvitykset toimittamaan kello: mennessä. Kespro Oy toimitti lisäselvityksen määräaikaan mennessä. Vinpak Oy ilmoitti sähköpostilla kello 14:46, että eivät pysty toimit ta maan tilaajavastuulain 5 1 mon dokumentteja sovitussa määräajassa. Tarjouksia vertailtiin vuoden kulutusarvion mukaan molemmissa kunnissa. Vinpak Oy:n hinta oli ,90 / vuosi (rahdin osuus on 880 ), Eskimo Fin land Oy:n hinta oli ,43 / vuosi (rahdin osuus on 630 ), Kespro Oy:n hinta oli ,76 / vuosi (rahdin osuus 0, kun kertakäyttötuotteet toi mi te taan elintarvikkeiden kanssa samassa kuormassa).hinnat sekä rahdit on ilmoitettu arvolisäverottomina. Hankinnassa ei ole ostomäärävelvoitetta. Tarjousvertailujen perustella Kespro Oy tarjous on edullisin. Hankintasopimus on ajalle mahdollinen optio 1 (yksi) vuot ta. Hankintasopimuksen aikana on tarkoitus kehittää Viitasaaren kaupungin ja Pih ti pu taan kunnan kotiinkuljetettavaa ateriapalvelua pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden osalta. Ohjeismateriaali: tarjouspyyntö, tarjousten avausmuistio Lisätiedot: Ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Päätetään valinta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoka ja puh taus pal ve lu yk si köi den kertakäyttötuotteiden toimittajaksi Kespro Oy. Hankinnan arvo on vuositasolla noin ,76 (alv 0%) ja sis.rahdin, kun tuotteet toimitetaan elintarviketilauksen yhteydessä toimipisteisiin. Perusteluina; hankinta on tarjouspyynnön mukainen ja edullisin. Hankintasopimus on ajalle

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Hankinnassa ei ole ostomäärävelvoitetta. Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman oli esittelemässä asiaa kokouksessa. hankintaoikaisu / valitusosoitus Toimenpiteet ote + hankintaoikaisu / valitusosoitus + tarjousten avausmuistio ja tarjousten vertailu tarjoajat

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Tekninen lautakunta 391/000/2014 Tekninen lautakunta Hyvinvointityöryhmä on toimittanut Wiitaunionin johtoryhmälle seuraavan kir jeen: "Lausuntopyyntö lautakunnille hyvinvointikertomuksen tavoitteista Viitasaaren ja Pihtiputaan valtuustot ovat hyväksyneet Wiitaunionin hy vinvoin ti ker to muk sen keväällä Hyvinvointikertomuksessa on kolme paino pis te aluet ta: asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vah vis ta minen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Jokainen toimiala on laatinut näiden painopistealueiden alle tarkempia tavoit tei ta. Pyydämme lautakunnilta suunniteltujen toimenpiteiden ai ka tau luja sekä tietoa jo nyt tehdyistä toimenpiteistä. Hyvinvointiryhmä tarvitsee nämä tiedot mennessä. Lautakunnille tiedoksi, että hyvinvointiryhmä tarvitsee jatkossa tiedot kaikis ta uusista sekä päivitetyistä strategioista ja toimintaohjelmista. Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan hyväksynyt, että toimi ala joh ta jat valmistelevat hyvissä ajoin lautakunnille asian. Teknisen lautakunnan osalta suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuus to kau del la: 1. Asukkaiden omaehtoiden terveyden edistämisen vahvistaminen. Liikuntapaikat palvelevat kuntalaisia, liikuntapaikat turvallisia ja hy vä kuntoi sia. Teknisellä toimella on vastuullaan huoltaa paikat säännöllisesti ja yllä pi tää nii den kuntoa ja resurssoida huoltoon, uusimiseen käytettävät määrä ra hat. Men nei nä vuosina on voimakkaasti panostettua liikuntapaikkojen ra ken ta mi seen, jatkossa painopiste on olevien alueiden hoito ja kun nos sa pito. 2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy Ei suunniteltuja toimenpiteitä 3. Työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ei suunniteltuja toimenpiteitä Lisätiedot; Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta merkitsee hyvinvointikertomuksen tavoitteiden to teu

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta tu mi sen tiedoksi ja antaa edellä olevan selvityksen tiedoksi hy vin voin ti työryh mäl le. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhakukielto ote hyvinvointityöryhmä ja Wiitaunionin johtoryhmä

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta 250/512/2015 Tekninen lautakunta Tekninen toimisto on pyytänyt Pihtiputaan Arvolantien ja siihen liittyvän Lau ri lan yksityistien peruskorjauksesta yhteensä noin 880 m:n matkalle. Urak ka ky se ly on jaettu neljään eri tieosuuteen, joissa rakennekerrokset raken ne taan kullekin osuudelle hieman eri ratkaisuilla. Pahimmin routiville osuuk sil le rakennekerroksessa suodatinhiekka on korvattu rakeistetulla tuhkal la ja kantavalle vähemmän routivalle osuudelle rakenteen vahvuutta paran ne taan teräsverkolla. Tekninen toimisto on pyytänyt Arvolantien rakentamisesta tarjoukset julkisten hankintojen HILMAn järjestelmän kautta ja hankinta on il moi tet tu myös Pihtiputaan kunnan nettisivuilla. Tarjousten jättö on klo 13:een mennessä. Oheismateriaali: tarjouspyyntö liitteineen Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen Teknisen toimen toimialajohtaja: ehdotus annetaan kokouksessa. Pihtiputaan Arvolantien rakentamisesta on määräaikaan kello 13:00 mennessä saatu tarjouksia neljä kappaletta, joista edullisimman tarjouksen on tehnyt Keski Suomen Kuljetus Oy. Tarjouksen hinta on ,00 (alv 0%). Pihtiputaan kunnan talousarviossa vuodelle 2015 on Arvolantien peruskorjaukseen varattu :n määräraha, joka ei riitä tarjouskyselyn laajuiseen tieosuuksien peruskorjaukseen Arvolan alueella. Tekninen lautakunta on myös päättänyt, että routivuuden pienentämiseksi Arvolantiellä käytetään rakeistettua tuhkaa suodatinkerroksen rakenteessa. Rakeistetun tuhkan hinta on noin Teknisen toimen toimialajohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta esittää edelleen Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Pihtiputaan kunnan talousarviossa vuodelle 2015 katujen päällystämiseen ( ) ja peruskorjaukseen ( ) varatuista määrärahoista käytetään Arvolantien peruskorjaukseen (päällystystyöt ja katujen peruskorjaus ).

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta valitsee Arvolantien rakentamisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Keski Suomen Kuljetus Oy:n. Urakkasopimus rakentamisesta tehdään ehdollisena niiltä osin kuin Arvolantien rakentamiseen varattu määräraha ylittyy. Rakentaminen suoritetaan suunnitellussa laajuudessa vain siinä tapauksessa, että kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahan siirron. Hyväksyttiin kokouksessa annettu päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto kohta 1 Hankintaoikaisu / valitusosoitus kohta 2 Toimenpiteet ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avausmuistio tar joa jat, ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jurvansalon alueen vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen sekä toiminta-alueen hyväksyminen 248/531/2015 Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen, tarkoittaa kaupungin omistamaa tytäryhtiötä Wii ta seudun Energia Oy:tä (WSE Oy) ja myös yksityisiä vesiosuuskuntia, toi minta aluei den mää rää mi nen ja ve si huol lon jär jes tä misen velvollisuus poh jautuu vuonna 2001 voi maan tul lee seen vesi huol to lakiin. Laissa säädetään, että kiinteistön omista ja tai hal tija vas taa kiin teistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesi huolto laissa sää de tään (vhl 6 :n 1 mom.). Jos suurehkon asu kas jou kon tar ve tai tervey del liset tai ym pä ristönsuojelulliset syyt sitä edel lyt tä vät, kunnan tulee huo lehtia sii tä, että vesihuollon palvelun saa tavuus turvataan. Vesi huolto laitok selle määri te tään toiminta alue, jos ve sihuol to lai tos vastaa yli 50 asukkaan vesi huol losta tai vedenkulutus ylittää 10 m3 vuorokaudessa. Viitasaaren kaupungin alueella toimii kaupungin omistaman Wiitaseudun Ener gia Oy:n (WSE Oy) vesihuollon lisäksi kylillä 15 vesiosuuskuntaa, jotka toimittavat veden noin 1700 asukkaalle. Kaupunkilaisista noin 80% on ver kos to ve den piirissä ja 55% vie mä ri ver kos ton piiris sä. Omien ve den hankin ta lait tei den varassa elää noin 1600 asu kas ta. Vesihuollon toiminta alue lain mukaan on alue, jolla kiinteistön liittämi nen ver kos toon on tarpeen asutuksen tai vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino ja vapaa ajan toiminnan määrän tai laadun vuok si. Ve si huol to lai tok sel la on toiminta alueellaan huolehtimisvelvollisuus ja kiin teis töl lä myös velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Liittymisestä voi daan poike ta poikkeustapauksessa, josta päättää kunnan ympäristönsuojeluviran omainen tapauskohtaisesti. Viitasaaren kaupungin alueella toiminta alueiden määrittäminen sekä nykyi sin kaupungin omistamalle vesihuoltoyhtiölle (WSE Oy), että ve si osuuskun nil le tehtiin kaupunginhallituksessa Toiminta alueiden määrittämisessä on pyritty sii hen, että alue olisi yhtenäi nen ja mahdollisimman selväpiirteinen ja että toi min ta alu een laajentamisen alueissa on otettu huomioon vesihuollon tar peet teknisten ja taloudellisten edellytysten mukaan. Aluei den toteutta misaikataulu laadittiin ohjeelliseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Vie mä röin nin toiminta alueita Viitasaaren alueelle on määritelty Viitasaa ren taa ja man alueelle ja Kymönkos ken kylätaajaman alueelle. WSE Oy on laatinut Jurvansalon alueelle vesihuoltolaitoksen eli puhtaan ve den toimittamisen ja jätevesien viemäröinnin toiminta alueen, joka on laa jen nus Viitasaaren taajaman nykyiseen voimassa olevaan vesihuollon toi min ta alu ee seen. Jurvansalon alueella kaivetaan maahan sähkökaapaleita vuo den 2015 kesällä ja samassa yhteydessä kaapeleiden kaivun ja asen nuk

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sen kanssa on taloudellista asentaa myös vesihuollon putket. Vesihuoltolain mukaan kaupunki hyväksyy alueellaan toimiville ve si huol tolai tok sil le toiminta alu een ja verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksen mu kaan tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. Viitasaarella asiasta päättä kaupun gin hal li tus (hallinto sääntö 8 ja 2 kohta). En nen ve sihuollon toi minta alu een hyväksymistä on pyy det tä vä lau sun not ELY kes kukselta, kau pungin ympäristö ja terveyden suo je lu vi ran omai silta ja lisäksi on alueella olevien kiinteistön omistajille ja halti joil le varat tava mahdolli suus tulla kuulluik si (vesihuoltolaki 8 :n 1 mo mentti). Kartta ve sihuollon toi min ta alueista asetetaan yleisesti nähtä ville 30 päivän ajaksi. Muutok senhausta ja va litus oi keu des ta on säädetty vesi huoltolain kohdissa 32 ja 33. Vesihuollon toiminta alueet päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa tai tarpeen mukaan tiheämmin. Toiminta alueet on hyvä päivittää aina uusien verkosto jen valmistumisen jälkeen. Oheismateriaali: Wiitaseudun Energia Oy:n laatima Viitasaaren Jur van salon vesihuollon laajennuksen suunnitelma ja toiminta alueen laajennus xx.xx.2015, esitellään kokouksessa. Lisätiedot: yhdyskunta tek nii kan pääl lik kö Ari Ka hi lai nen. Vs. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman ve sihuol lon toiminta alueen laajennuksen suunnitelman Jurvansalon alueelle. Suun ni tel mas sa toiminta alueen laajennus on määritetty vesi ja vie mä ri verkos tol le. 2. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta ja toiminta alueista lausunnot Kes ki Suo men ELY keskukselta ja Viitasaaren ympäristölautakunnalta. 3. Tekninen lautakunta asettaa vesihuoltosuunnitelman ja sen liitteet toiminta aluekarttoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kuulutus julkaistaan myös Viitasaaren Seutu paikallislehdessä. 4. Tekninen lautakunta esittää nähtävilläoloajan jälkeen vesihuoltosuunnitelman päivityksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto kuulutus, lausuntopyynnöt, ote tiedoksi kau pun gin hal li tus, Wiitaseudun Energia Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen, tarkoittaa kaupungin omistamaa tytäryhtiötä Wii ta seudun Energia Oy:tä (WSE Oy) ja myös yksityisiä vesiosuuskuntia, toi minta aluei den mää rää mi nen ja ve si huol lon jär jes tä misen velvollisuus poh jautuu vuonna 2001 voi maan tul lee seen vesi huol to lakiin. Laissa säädetään, että kiinteistön omista ja tai hal tija vas taa kiin teistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesi huolto laissa sää de tään (vhl 6 :n 1 mom.). Jos suurehkon asu kas jou kon tar ve tai tervey del liset tai ym pä ristönsuojelulliset syyt sitä edel lyt tä vät, kunnan tulee huo lehtia sii tä, että vesihuollon palvelun saa tavuus turvataan. Vesi huolto laitok selle määri te tään toiminta alue, jos ve sihuol to lai tos vastaa yli 50 asukkaan vesi huol losta tai vedenkulutus ylittää 10 m3 vuorokaudessa. Viitasaaren kaupungin alueella toimii kaupungin omistaman Wiitaseudun Ener gia Oy:n (WSE Oy) vesihuollon lisäksi kylillä 15 vesiosuuskuntaa, jotka toimittavat veden noin 1700 asukkaalle. Kaupunkilaisista noin 80% on ver kos to ve den piirissä ja 55% vie mä ri ver kos ton piiris sä. Omien ve den hankin ta lait tei den varassa elää noin 1600 asu kas ta. Vesihuollon toiminta alue lain mukaan on alue, jolla kiinteistön liittämi nen ver kos toon on tarpeen asutuksen tai vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino ja vapaa ajan toiminnan määrän tai laadun vuok si. Ve si huol to lai tok sel la on toiminta alueellaan huolehtimisvelvollisuus ja kiin teis töl lä myös velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Liittymisestä voi daan poike ta poikkeustapauksessa, josta päättää kunnan ympäristönsuojeluviran omainen tapauskohtaisesti. Viitasaaren kaupungin alueella toiminta alueiden määrittäminen sekä nykyi sin kaupungin omistamalle vesihuoltoyhtiölle (WSE Oy), että ve si osuuskun nil le tehtiin kaupunginhallituksessa Toiminta alueiden määrittämisessä on pyritty sii hen, että alue olisi yhtenäi nen ja mahdollisimman selväpiirteinen ja että toi min ta alu een laajentamisen alueissa on otettu huomioon vesihuollon tar peet teknisten ja taloudellisten edellytysten mukaan. Aluei den toteutta misaikataulu laadittiin ohjeelliseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Vie mä röin nin toiminta alueita Viitasaaren alueelle on määritelty Viitasaa ren taa ja man alueelle ja Kymönkos ken kylätaajaman alueelle. WSE Oy on laatinut Jurvansalon alueelle vesihuoltolaitoksen eli puhtaan

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ve den toimittamisen ja jätevesien viemäröinnin toiminta alueen, joka on laa jen nus Viitasaaren taajaman nykyiseen voimassa olevaan vesihuollon toi min ta alu ee seen. Jurvansalon alueella kaivetaan maahan sähkökaapaleita vuo den 2015 kesällä ja samassa yhteydessä kaapeleiden kaivun ja asen nuksen kanssa on taloudellista asentaa myös vesihuollon putket. Vesihuoltolain mukaan kaupunki hyväksyy alueellaan toimiville ve si huol tolai tok sil le toiminta alu een ja verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksen mu kaan tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. Viitasaarella asiasta päättä kaupun gin hal li tus (hallinto sääntö 8 ja 2 kohta). En nen ve sihuollon toi minta alu een hyväksymistä on pyy det tä vä lau sun not ELY kes kukselta, kau pungin ympäristö ja terveyden suo je lu vi ran omai silta ja lisäksi on alueella olevien kiinteistön omistajille ja halti joil le varat tava mahdolli suus tulla kuulluik si (vesihuoltolaki 8 :n 1 mo mentti). Kartta ve sihuollon toi min ta alueista asetetaan yleisesti nähtä ville 30 päivän ajaksi. Muutok senhausta ja va litus oi keu des ta on säädetty vesi huoltolain kohdissa 32 ja 33. Vesihuollon toiminta alueet päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa tai tarpeen mukaan tiheämmin. Toiminta alueet on hyvä päivittää aina uusien verkosto jen valmistumisen jälkeen. Oheismateriaali: Wiitaseudun Energia Oy:n laatima Viitasaaren Jur van salon vesihuollon laajennuksen suunnitelma ja toiminta alueen laajennus xx.xx.2015, esitellään kokouksessa. Lisätiedot: yhdyskunta tek nii kan pääl lik kö Ari Ka hi lai nen. Vs. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman ve sihuol lon toiminta alueen laajennuksen suunnitelman Jurvansalon alueelle. Suun ni tel mas sa toiminta alueen laajennus on määritetty vesi ja vie mä ri verkos tol le. 2. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta ja toiminta alueista lausunnot Kes ki Suo men ELY keskukselta ja Viitasaaren ympäristölautakunnalta. 3. Tekninen lautakunta asettaa vesihuoltosuunnitelman ja sen liitteet toiminta aluekarttoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kuulutus julkaistaan myös Viitasaaren Seutu paikallislehdessä. 4. Tekninen lautakunta esittää nähtävilläoloajan jälkeen vesihuoltosuunnitelman päivityksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto kuulutus, lausuntopyynnöt, ote tiedoksi kau pun gin hal li tus, Wiitaseudun Energia Tekninen lautakunta Jurvansalon vesihuollon toiminta alueen laajentamisesta on julkaistu kuu lutus ajalle ja kuulutus on ilmoitettu myös Viitasaaren Seutu pai kal lis leh des sä viikolla 19/2015. Vesihuollon toiminta alueen laa jennuk ses ta on pyydetty myös lausunnot Keski Suomen ELY keskukselta ja Vii ta saa ren ympäristölautakunnalta. Keski Suomen ELY keskus on antanut hankkeesta lausunnon (saa pu nut ), jossa todetaan, että toiminta alueen rajaus on mää ritel ty maastoon kiinteistön rajoja ja muita selviä maamerkkejä hyväksi käyttäen. Edelleen lausunnossa kuitenkin todetaan, että epätarkkuutta kart ta aineis tos sa esiintyy eri aikoina toteutettavien vesihuollon rakentamisen rajaus vii vois sa, jotka pitäisi selventää joko karttaselitteessä tai toi min ta alueen kirjallisessa selitysosiossa. Tapio Kuronen antamassaan vastineessa/mielipiteessä (saapunut ) to teaa, että hänellä on rakenteilla loma ajan asunto, joka si joit tuu kyseiselle vahvistettavalle vesihuollon toiminta alueelle. Lo ma asun to rakennetaan ilman vesi ja viemärijohtoja ja erillisen sau na ra ken nuk sen vesihuolto huolehditaan kantovetenä. Kuronen katsoo lo ma asun non osalta vesi ja viemäriliittymisen omalta osaltaan tar peet to mak si. ELY-keskuksen lausunnosta tekninen lautakunta toteaa: Karttaliitteen alue ra jauk sis sa punaisella ehyellä viivalla rajattu alue tarkoittaa koko toi mita alu een laajennusta vuosina Punaisen alueen sisällä vihreällä pis te vii val la rajattu alue toteutetaan kiireellisimpänä ja ensimmäisessä vaihees sa vuosina ja muut alueet punaisella ehyellä viivalla mer kityn rajauksen sisällä vuosina Tämä selventävä teksti lisätään suun ni tel ma kart taan. Tapio Kurosen vastineessa/mielipiteestä tekninen lautakunta toteaa: Toi min ta alu eel la olevien kiinteistöjen vapautuksesta vesi ja vie mä ri verkos toon liittymisestä päättää Viitasaaren ympäristölautakunta. Oheismateriaali: korjattu toiminta aluekartta

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen Vs. teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää edelleen Viitasaaren kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman Jurvansalon vesi ja viemä ri ver kos ton toiminta alueen laajennuksen Insinööritoimisto MVT Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti. Karttaliite täydennetään tek nisen lautakunnan esittämällä rajausta selventävällä tekstillä. Pohjoisen Keski Suomen ympäristötoimi on antanut hankkeesta lausunnon, jossa todetaan, että heillä ei ole Jurvansalon vesi ja viemäriverkoston toiminta alueen hyväksymisestä huomautettavaa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Viitasaaren kaupunginhallitus, ote tiedoksi Kes ki Suo men ELY keskus, Tapio Kuronen, ympäristölautakunta, Wiitaseudun energia

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Viitasaaren teknisen lautakunnan lausunto Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos- ja laajennus -ehdotuksesta 697/502/2012 Tekninen lautakunta Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt laittaa Nimenharjun alueen ase ma kaa van muutoksen ja laajennuksen vireille. Kaavoitettava alue on osa laajempaa Saparoniemi Niemenharju Putaanportti alueko ko nai suut ta, jota on pyritty kehittämään jo pitkään sekä asuin yritys että mat kailu alu ee na. Kaavoitettavan alueen ja kaavamuutosalueen yhteispinta ala on noin 22 heh taa ria. Asemakaava aluetta on tarkennettu ja pienennetty hankesuunnittelun aikana. Kaavaehdotus valmistui Se on laadittu kiinteässä yhteistyössä valtatien liit ty mä jär jes te ly jen 1. vaiheen rakennusssuunnittelun, sekä Niemenharjun mat kai lualu een suunnittelun (toimintojen sijoittelu ja mitoitus) kanssa. Yhteistyötahoina ovat ol leet Pihtiputaan kunta, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, SITO Oy sekä Kes ki Suomen ELY keskuksen liikennevastuualue. Kunnanhallitus kokouksessa on päättänyt seuraavaa: 1) päättää laajentaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun mat kailu alu een asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily ja lei riy tymis aluet ta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä ka tu ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis ja arviointisuunnitelmaan ja muu tok ses ta tiedotetaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 2) hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus ja muu tos eh dotuk sen 3) päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tar vit ta vat lausunnot. Samanaikaisesti asetetaan nähtäville myös kaavan päivitetty osal lis tu mis ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä olon aikana esittää kir jal li se na muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee osoittaa kun nan hal lituk sel le ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pih ti pu das.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomis ta jia tiedotetaan kirjeitse. Kunnanhallitus on myös päättänyt pyytää lausunnot OAS:n mukaisesti Merkittävimmät muutokset entiseen nähden: Kaavaehdotus muuttaa nelostien liittymän paikkaa noin 80 metriä pohjoiseen ny kyises tä kohdin. Kaava mahdollistaa noin k m²:n rakentamisen suurin piirtein nykyi sen motellin kohdalle. Lisäksi Lylylammen rantaan osoitetaan leirintään ja matkai luun liittyviä alueita ja rakentamista. Alueelle saa sijoittaa matkailukeskusta palve le via loma asuntoja, enintään 60 paikkaisen asuntovaunualueen, sekä niitä pal vele via huoltorakennuksia. Niemenharjuntien Koliman puolelle kaava alue ei ulotu. Kaava alue on laaja ja yhdyskuntaa palvelevien varausten selvittäminen on tärkeä. Sel vi tet tä viä kiinteistöä ja aluetta palvelevia toimintoja ovat sähkö, energia, tie tolii ken ne, kaukolämpö, vesi ja viemäriyhteyksien tarpeet. Kaavakartalla esitetty vesijohdon varaus päättyy epämääräisesti, joten sijainti on tarkis tet ta va. Kaava alueella näkyy pohjakartalla tonttialueella 20 kw:n sähkölinja, sähkölinja, jonka sijainti todennäköisesti muut tuu rakennustöiden takia. Pohjakartta hyväksytään ennen kaavan hy väk sy mis käsittelyä. Oheismateriaali: kaava asiakirjat Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta painottaa, että kaavassa tulee huomioida ja varmistaa riittävässä laa juu des sa yhdyskuntaa, tontteja ja kiinteistöjä palvelevien johtojen ja ra sit tei den merkinnnät. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote Pihtiputaan kunnanhallitus

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 356/200/2015 Tekninen lautakunta Pihtiputaan lukiossa alkaa keihäslinja syksyllä Heittolajien harrastajia on Pihtiputaalla myös muussa yleisurheilussa ja lisäksi on muita palloilulajien harrastajia. Heittoharjoitukset ei vät onnistu Pihtipudas salissa ilman lisävarustelua. Heittoharjoittelupaikkaa tar vit se vat lukion keihäslinjan lisäksi seurat (urheiluseurojen heittäjät, kuntopalloa heit tä vät lentopalloilijat, muut palloharjoitteet jne.) sekä lukion lentopalloilijat kunto pal lo hei tois sa. Heittoharjoituksia varten on varattu Pihtipudas salin Tahkon po lun puoleisesta päädystä noin 6 m:n levyinen kaista. Heittoharjoitteluja varten saliin tarvitaan heittopressu jonka taakse iskuja vai men ta va viira tai vahva kangas ja heittopaikan alle pehmennys putoville heittovälineille ja myös heittopaikalle oma heittomatto. Heittopaikka tulee suo ja ta myös sivuilta, joten heittopressun viereen tarvitaan suojaseinä tai ke vyem pi pressu avoimen salin puolelle. Heittopaikka on salin päädyssä ja nur kas sa, joten salin päätyseinän tekniikan suojaaminen voidaan toteuttaa esim. kiinteällä koteloilla. Heittoharjoittelupaikkaa voivat käyttää myös muiden lajien harjoittelijat sekä urheiluseurat. Hankinta tehdään yh dys kunta tek nii kan ja liikuntapaikkojen toimesta. Tällä hetkellä ar vio heittopaikan kustannuksista on n Suunnitelmat ja tar jous pyyn nöt välineistä tehdään kesän aikana ja hankinta toteutetaan koulujen syys lo man aikaan. Yhdyskuntatekniikka anoo lisämäärärahaa heittopaikan va rus teluun v. 2015, hankinta suoritetaan kalusteinvestointina. Lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää kalusteinvestointina :n lisämäärärahan heittopaikan va rus te luun Pihtipudas saliin. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta-alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi 106/003/2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksessa on jätetty seuraava valtuustoaloite: "Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi Liikennemäärät Nelostiellä etenkin kesäaikaan ovat todella suuret. Pihtiputaan siis ohittaa vuorokauden aikana suuri määrä autoilijoita. Miltä kylämme nyt näyttää heidän silmissään? Putaanportin alueen kunnostamiseen viihtyisäksi on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia. Mutta ei saisi unohtaa varsinaista keskusta aluetta. Pihtiputaalaisten yrittäjien keskuudessa ollaan huolissaan kunnan vetovoimasta ja viihtyisyydestä. Sen lisäksi, että kunnan tulee houkutella uusia kävijöitä, sen täytyy myös huolehtia että myös paikalliset asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Asematien kunnostaminen viime ja tänä kesänä kohentavat keskustan ilmettä, mutta edelleen Nelostien ja Asematie risteys, jonka pitäisi houkutella ihmiset kääntymään Nelostieltä keskustaan, on melko ankea. Se ei anna kuvaa kunnostetusta hyvinvoivasta keskustasta vaan hiljaisesta ja uinuvasta kylästä, jossa ei tapahdu mitään. Kesäkukkaistutukset ovat ehdottomasti positiivinen asia, mutta harmaasta betonista rakennettu sammaloituva ja heinää kasvava liikenteenjakaja voisi olla kiinnostavampikin. Risteysalueen kunnostaminen näyttäväksi ja kiinnostavaksi, Pihtiputaasta ja pihtiputaalaisesta osaamisesta jotain kertovaksi jättäisi ohikulkijoille paremman kuvan kunnastamme ja poikisi varmasti lisää keskustassa poikkeavia matkalaisia. Nelostien ja Asematien risteysalue, etenkin krouvin ja Nelostien välissä oleva ryteikköinen alue olisi ehdottomasti kunnostettava. Alue olisi oivallinen sijainti puistolle, joita Pihtiputaalla pitäisi olla enemmänkin. Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue parantaisi huomattavasti Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmettä ja antaisi kunnastamme positiivisemman kuvan ohikulkijoille. Lisäksi virkistys ja viheralueet parantavat huomattavasti asumismukavuutta ja viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. On tutkittu, että jos 10 minuuttia luonnon ääressä auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan sekä lievittää stressiä. Pienetkin minitauot vihreässä ympäristössä auttavat jaksamaan työssä (jopa paremmin kuin vuosiloma!)

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta o Esimerkiksi esittelypuisto (Vrt. Pyhäjärven kivipuisto) paikallisesta erityisosaamisesta voisi olla hyvä vaihtoehto. Nelostien läheisyys ei haittaa, kasvillisuuden avulla saadaan ihmeitä aikaan. o Sijainti näkyvällä paikalla, joen rannalla asettaa omat vaatimuksensa alueelle, mutta myös huomattavan suuret mahdollisuudet. Puistoalue voisi mennä rantaan asti ja siltojen (uusi ja vanha) välissä oleva saari voitaisiin liittää alueeseen esimerkiksi puisen kaarisillan avulla. Saareen voisi laittaa esimerkiksi pienen huvimajan oleskelua varten. Vanha kivisilta Ruukintiellä on tunnettu Pihtiputaalainen maamerkki. Olisi tärkeää saada se näkymään paremmin nelostien uudelle sillalle (näkymän avaaminen) ja valaistuksen, jota on aikaisemminkin esitetty, avulla sillasta saisi upean myös pimeään vuodenaikaan. Nelostiellä on sillan kohdalla vielä 60 km / h nopeusrajoitus, eli ohikulkijoillakin on parempi mahdollisuus huomioida silta. Sillan korostaminen jättäisi positiivisen mielikuvan Pihtiputaasta ohikulkijoille, ja näinkin voisimme saada heitä poikkeamaan kunnassamme. Tähän voisi yhdistää jotain muutakin, esimerkiksi suihkulähdettä tai jotain vesiurkutyyppistä juttua, joilla saisi lisää huomiota. Ehdotamme, että kunnassa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia tässä esiteltyjen ideoiden toteuttamisesta Pihtiputaan keskusta alueen viihtyvyyden ja vetovoiman edelleen kehittämiseksi. Pihtiputaalla Juuso Lahtinen Pihtiputaan Kokoomus Seppo Kahilainen Sitoutumaton" Valtuustoaloitteen tarkoittamat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan toimialaan. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus siirtää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: tekninen lautakunta

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pihtiputaan kunnanhallitus siirsi kokouksessaan val tuu tet tujen Seppo Kahilaisen ja Juuso Lahtisen jättämän val tuus to aloitteen käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan, jonka toimialaan esitetyt asiat kuu lu vat. Valtuustoaloite koskee Pihtiputaan keskusta alueen edelleen kehit tä mis tä. Valtuustoaloitteessa todettiin, että nelostien liikennemäärät ovat suuret eten kin kesäaikaan ja kysyttiin aiheellisesti, miltä kylämme näyttää nyt matkus ta jien silmissä. Nykytilanteessa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) on Pih tipu taan kohdalla 5300 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä noin 16%. Vuonna 2030 liikennemäärän ennustetaan olevan 7100 ajoneuvoa / vrk. Valtatie ja sen liikenne on huomioitava ja hyödynnettävä mahdollisimman hyvin paik ka kun nan elinvoimaisuutta edistettäessä. Kuten valtuustoaloitteessa tode taan, se miltä nelostien ympäristö ja taajama näyttää automatkustajan silmis sä, vaikuttaa voimakkaasti niihin mielikuviin ja ensivaikutelmiin, joita Pih ti pu taas ta syntyy. Mielikuvat ovat vahvoja vaikuttajia ja jälkeenpäin yllät tä vän vaikeasti muutettavissa. Senkin tähden myös teknisessä toimessa näh dään taajamakuvasta ja hyvästä elinympäristöstä huolehtiminen tär keäksi. Mielikuviin liittyen voi vielä todeta, että se, miltä me paikkakunnan haluam me näyttävän ulospäin, on laajempi kysymys kuin pelkästään viihtyisä taa ja ma ym pä ris tö. Siihen liittyy markkinointi, mainokset taajamassa, muu mai non ta, mobiilisivut, facebook, tuotettavat asiakirjat, po werpoint esi tyk set jne. kaikki se, mitä viestimme ulospäin. Pitää löytyä yh teinen ajatus paikkakunnan ilmeestä (mitä olemme, miltä haluamme näyttää?), jo ta sitten kokonaisvaltaisesti toteutetaan. Tämä asia ei sisältynyt var si naises ti aloitteeseen, mutta on tärkeä pitää esillä. Miellyttävä taajamakuva ( ympäristö) muodostuu useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi eritasoisesti hoidetuista viheralueista (mielellään laajempi vi her alue verk ko), hyvin hoidetuista rakennuksista pihoineen, ul ko mai noksis ta, valaistuksesta, pinnoitteista ja katukalusteista. Valtuustoaloitteessa pidettiin hyvänä Putaanportin alueen kehittämistä viihtyi säk si, mutta oltiin huolissaan keskusta alueen jäämisestä vähemmälle. Paik ka kun nan elinvoimaisuuden kannalta on ehdoton edellytys, että sekä Pu taan por tin että keskustan viihtyisyydestä ja vetovoimaisuudesta pidetään jat kos sa kin hyvää huolta. Putaanporttia on viety eteenpäin useilla hank keilla (suunnittelu ja toteutus). Rantaraitin, kivipuiston ja luontokohteiden sekä muun viherympäristön hoitoon on paneuduttava suunnitelmallisemmin (kuka tekee, kuka ohjaa, millä hoito ohjeilla). Keskustan viimeisimmät hank

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta keet ovat olleet koulukeskuksen ja Tahkonaukion rakentaminen. Näitä aluei ta täydentää aikanaan myös Niemenharjun matkailualue, jonka eri lainen palvelutarjonta turvaa sen, että ko. alue täydentää pikemminkin kuin kil pai lee Putaanportin ja keskustan kanssa. Putaanportin ja keskustan alueiden hoitoa on toteutettu jo päättyneen LA PE hank keen ja Kumppanuushankkeen työllistettyjen toimesta. Riippumatta siitä, kuka tai ketkä Putaanportin ja keskustan alueita hoitavat, on tärkeää, että työlle on riittävä ja alueiden suunnitelmista, ideasta ja hoito oh jeis ta perillä oleva työnjohto. Siitä on käyty neuvotteluja teknisessä toi mes sa. Viher ja puistoalueiden hoito kuuluu tekniselle toimistolle, joka hoi to ja neuvontatyössä käyttää paikallisia viheralueiden asiantuntijoita apu na (mm. 4H yhdistys ja kumppanuus hanke). Kunnan nurmialueiden leik kuu työt on kilpailutettu ja annettu yksityisen yrittäjän hoidettavaksi. Aluei den hyvä hoito (viihtyisä ympäristö) houkuttelee matkailijoita, mutta on iloksi myös paikkakuntalaisille. Valtuustoaloitteessa todetaan Asematien kunnostuksen kohentaneen keskus tan ilmettä, mutta ongelmaksi koettiin nelostiellä olevan Asematien liitty män ympäristö, joka antaa aloitteen tekijöiden mukaan paikkakunnasta uinu van kylän vaikutelman. He esittävät, että risteysympäristöä pitäisi kunnos taa tekemällä liikenteenjakajasta kiinnostavampi, raivaamalla Krouvin ja ne los tien välistä aluetta ja toteuttamalla ko. alueelle puisto esimerkiksi Pyhä jär ven kivipuiston tapaan paikallista osaamista esittelevänä esit te ly puis tona. Liikenteenjakajaa siistitään muun hoidon yhteydessä ja kesäkukat kau nis tavat sitä tänäkin vuonna. Liikenteenjakajaan ei voi turvallisuussyistä sijoittaa vas taa van lai sia teoksia kuin laajempiin kiertoliittymiin. Liikenteenjakajan il meen parantamisesta voidaan pyytää ideoita kuntalaisilta. Siinä on oiva mah dol li suus käyttää/esitellä esim. paikallisia kivituotteita. Koska se kuuluu liikennealueeseen, on siihen liittyvistä toimenpiteistä sovittava ELY kes kuk sen kanssa. Laajemmassa mittakaavassa paikallisten tuotteiden esit te lyä on suunniteltu toteutettavaksi Niemenharjun matkailualueella, sen mo ni toi mi alu eel la paikoituksen läheisyydessä. Hieno kivipuisto meiltä löytyy Putaanportin rantaraitilta. Se esittelee paikallisia kivilajeja ja edellyttää hoi toa. Pyhäjärven kivipuisto on ollut osa yli euron kivialan ke hittä mis han ket ta. Krouvin ja nelostien välinen alue on pahasti pusikoitunut ja sellaisenaan huo no käyntikortti taajamaan. Alue ei kuitenkaan ole asemakaavassa puisto aluet ta eikä kunnan omistuksessa ja siksi ainoa keino viedä asiaa eteenpäin on yhteistyö. Tekninen toimi neuvottelee maanomistajan kanssa alueen mai se man hoi dol li ses ta raivauksesta. Kunnan mailla tehdään resurssien mukaan maisemahoitoon liittyvää raivausta Putaanvirran rannalla ulkoilureitin lä hei syy des sä. Näkymää nelostien sillalta Heinäjoen museosillalle on avattu le väh dys alu een rantamaiseman osalta ELY keskuksen (liikennevastuualue) toi mes ta. Yhteistyötä jatketaan valtatieympäristössä taajaman kohdalla. Sil

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ta nä ky män avaamisessa on ratkaisevaa raivata hienovaraisesti myös virrassa ole vaa saarta osana kunnan omaa maisemahoitoraivausta. Tässä vaiheessa ei olla toteuttamassa siltaa saareen. Risteysympäristön maankäyttöä tar kastel laan osana syksyllä 2015 vireille tulevia Tuulirinteen ympäristön ase makaa van muutosta ja taajamayleiskaavaa. Valtatien läheisyys edellyttää melu ta son tarkempaa selvittämistä aloitteessa puistoksi ehdotetulla alueella. VN meluohjearvot taajaman virkistysalueelle ovat yöllä 50 db ja päivällä 55 db. Heinäjoen siltaympäristön hoitosuunnitelma ja museosillan va lais tus suunni tel mat on laadittu vuonna Hoitotoimenpiteitä on tehty LA PE hankkeen toimesta ja sillan tievalaistus uusittiin Ruukintien parantamisen yh teydes sä. Varsinaista sillan kohdevalaistusta ei ole toteutettu. Suunnitelmat ovat valmiina kustannusarvioineen (2009). Sillan kohdevalaistus huo mioidaan lähivuosien budjetoinnissa. Taajaman viheralueiden hoitosuunnitelman laatiminen budjetoidaan kaa voitus kat sauk ses sa esitetyn mukaisesti vuodelle Selvitys palvelee taa jama yleis kaa van tausta aineistona ja toimii ohjeena taajaman viheralueiden hoi dos sa. Asematien viheralueiden kunnossapidosta vuoden 2015 loppuun vas taa ELY keskus. Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että edellä mainittujen lukuisien kohteiden pitä mi nen yleisilmeeltään houkuttelevana ja siistinä vaatii jatkuvaa työtä. Lau ta kun ta pitää tärkeänä, että seurantaa tehdään jatkuvasti ja ilmettä kohen ta via toimia. Paikalliset toimijat valitettavasti "sokeutuvat" asioille, eikä välttämättä huomata asioita, jotka pistävät ohikulkevan silmään mai semaa rumentavina. Vireillä olevan taajaman yleiskaavan päivityksen yh teydes sä kannattaa harkita maisemasuunnittelijan laatiman toi men pi de eh dotuk sen tilaamista. Teknisen toimen toimialajohtajan muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että edellä mainittujen lukuisien kohteiden pitä mi nen yleisilmeeltään houkuttelevana ja siistinä vaatii jatkuvaa työtä. Lau ta kun ta pitää tärkeänä, että seurantaa tehdään jatkuvasti ja ilmettä kohen ta via toimia. Vireillä olevan taajaman yleiskaavan päivityksen yh teydes sä kannattaa harkita maisemasuunnittelijan laatiman toi men pi de eh dotuk sen tilaamista. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Viitasaari 154/423/2015 Tekninen lautakunta Maanrakennusmestarin lausunto: Lapsiparlamentissä käsiteltiin paljon asioita, joista osa koski tekni sen lautakunnan alaisia asioita. Teknisen toimen toimialajohtajan pyynnös tä pyysin Viitasaaren kolmen koulun koulunjohtajilta, että he oppilaiden kans sa pohtisivat mitä asioita toivoivat teknisen toimen toteuttavan heidän kou lu viih ty vyy den parantamiseksi. Osa näistä pyynnöistä on käsitelty lap sipar la men tis sä Viitasaaren koulujen toiveet Keskuskoulu: etupihan kattaminen valokatteella ( ) Kymönkosken koulu: hämähäkkikeinu (300 ), majan korjaus (400 ) ja kii pei ly te li ne (3000 ) Huopanan koulu: uudet koripallokorit (600 ), hämähäkkikeinu (300 ), par kour ra ta ( n ), rumpu (jonka sisään pääsee) ei kustannuksia, pen sai den siistiminen (tehty), kaukalon korjaus(tehdään kesällä), lii ken nemerk ki(ti lat tu) Huopanan koulun rumpu, pensaat, kaukalon korjaus ja liikennemerkki mene vät käyttömenoista ja toteutetaan tänä vuonna. Muut kohteet vaativat inves toin ti ra hoi tuk sen. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta päättää, että alle tuhannen euron hankkeet tehdään kulu van vuoden talousarviomäärärahoilla. Keskuskoulun etupihan valokate, , Huopanan koulun parkour rata, käsitellään in ves toin tisuun ni tel mas sa ja Kymönkosken koulun esittämä kiipeilyteline, kä si tel lään koulun käyttötalousarviossa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto ote tiedoksi Wiitaunionin lapsiparlamentti, sivistyslautakunta, kiin teis tö ra ken nus mes ta ri, maanrakennusmestari

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esitys Helmiinan rantaan rakennettavasta ulkoilualueesta 239/515/2015 Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta on kokouksessaan antanut tekniselle lau ta kun nal le käsiteltäväksi Jyrki Koskelan tekemän esityksen Helmiinan ran taa rakennettavasta ulkoilualueesta. Jyrki Koskelan esitys: " Esitän, että Perusturvalautakunta ehdottaa Tekniselle lautakunnalle, että Hel mii nan rantaan rakennetaan viihtyisä ja esteetön ulkoilupuisto kul ku väyli neen, penkkeineen ja katoksineen. Puisto palvelisi sulan maan aikaan Helmii nan ja Wiitalinnan sekä sairaalan ulkoiluttamistoimintaa ja toimisi samal la myös miellyttävänä viheralueena työntekijöille ja vieraille. Esi merkik si ulkoiluttamisen kannalta Terveyskeskuksen alue on tällä hetkellä kapei ne kulkuväylineen hankala ja vaarallinen liikkua. Puistoa ei tarvitsisi rakentaa kalliilla. Uskoisin, että kaupungin varastoista löy tyi si hieman käytettyjä penkkejä ja mahdollisesti jonkinlainen katoskin, joi ta olisi mahdollista kunnostaa. Jos annamme sanan kiiriä tällaisesta tarpees ta, luulisin, että eri järjestöt ja yksityiset ihmisetkin voisivat olla ha lukkai ta tukemaan lahjoituksin puiston rakentamista. Töitä tekemään voisi löytyä myös talkooporukoita esimerkiksi hoitokotien asukkaiden omaisista. Lape pro jek ti voisi olla mahdollisesti myös mukana puiston rakentamisessa. Tällaisen puiston rakentaminen ei ole kovin iso ja vaativa urakka, joten toivoi sin, ettei asia jäisi ainakaan byrokratian rattaisiin pyörimään, vaan, jos eh do tus on mahdollista toteuttaa, puisto saataisiin valmiiksi jo täksi ke säksi." Teknisen toimen toimialajohtaja: Työ on YTY töiden työlistalla. Määrärahaa alueen rakentamiseen ei ole varat tu, suuria kustannuksia aiheuttavia töitä ei valitettavasti ole mah dol lisuuk sia tehdä. Ensivaiheessa tehdään raivaukset ja maaston muotoilu. Työtä teh dään niin pitkälle, kuin taloudelliset mahdollisuudet ovat. Teknisen toimen toimialajohtajan muutettu päätösehdotus: Tekninen toimi laatii suunnitelman alueelle ja tuo sen tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus Muutoksenhakukielto ote Jyrki Koskela, perusturvalautakunta, maanrakennusmestari

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot