Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(50) Aika klo 14:00 17:00 Paikka Pihtiputaan kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki varapuheenjohtaja klo alkaen Kenttälä Heljä jäsen Leivonen Vuokko jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Wilkman Sari ruoka ja klo puht.palv.päällikkö Kahilainen Ari yhdyskuntatekn.päällikkö klo Poissa Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Veikko Lindlöf Puheenjohtaja Pihtipudas Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Heljä Kenttälä Erkki Kananen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 67 Kertakäyttötuotteiden hankinta / Ruoka ja puhtauspalvelut / Viitasaari ja Pihtipudas ajalle Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Tekninen lautakunta Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta Jurvansalon alueen vesi ja viemäriverkoston laajentaminen sekä toiminta alueen hyväksyminen 71 Viitasaaren teknisen lautakunnan lausunto Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus ehdotuksesta 72 Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas saliin 73 Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Viitasaari Esitys Helmiinan rantaan rakennettavasta ulkoilualueesta Kaasuaseen käyttöönotto tilapalveluiden päivystäjille Pihtiputaan Takka Oy:lle luovutetun hallin katon korjaustyöt Lisämääräraha hankesuunnittelu / Putaanvirran koulun opettajainhuone 79 Uuden päivähoitokeskuksen rakentaminen Viitasaaren keskusta alueelle Ilmoitusasiat 6/ Viitasaaren Keskitien parantamishankkeen laajentaminen välille Haapaniementie Keskitien pohjoinen liittymä 44

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Palvelukeskus Sopukan jäähdytys 46

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heljä Kenttälä ja Erkki Kananen.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kertakäyttötuotteiden hankinta / Ruoka- ja puhtauspalvelut / Viitasaari ja Pihtipudas ajalle /240/2015 Tekninen lautakunta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoka ja puh taus pal ve lu yksik kö on pyytänyt tarjouksen ker ta käyt tö tuot teiden hankinnasta Vii ta saa ren kau pun gin ja Pih ti pu taan kunnan keit tiöiden toi mipis teisiin Ilmoi tus on julkaistu Hilmassa. Määräaikaan kello: mennessä tar jouk sen jätti Vinpak Oy, Eskimo Finland Oy ja Kespro Oy. Lisäselvityksenä pyydettiin Vinpak Oy:ltä tarjouspyynnössä mainittuja tilaa ja vas tuu lain 5 1mom mukaisia selvityksiä sekä pyydettiin hin noit te lemaan tuotteet tarjouspyynnön mukaisesti. Kespro Oy:ltä pyydettiin lisäselvitystä rahtikuluista Pihtiputaan toi mi paikkaan. Molemmilta pyydettiin lisäselvitykset toimittamaan kello: mennessä. Kespro Oy toimitti lisäselvityksen määräaikaan mennessä. Vinpak Oy ilmoitti sähköpostilla kello 14:46, että eivät pysty toimit ta maan tilaajavastuulain 5 1 mon dokumentteja sovitussa määräajassa. Tarjouksia vertailtiin vuoden kulutusarvion mukaan molemmissa kunnissa. Vinpak Oy:n hinta oli ,90 / vuosi (rahdin osuus on 880 ), Eskimo Fin land Oy:n hinta oli ,43 / vuosi (rahdin osuus on 630 ), Kespro Oy:n hinta oli ,76 / vuosi (rahdin osuus 0, kun kertakäyttötuotteet toi mi te taan elintarvikkeiden kanssa samassa kuormassa).hinnat sekä rahdit on ilmoitettu arvolisäverottomina. Hankinnassa ei ole ostomäärävelvoitetta. Tarjousvertailujen perustella Kespro Oy tarjous on edullisin. Hankintasopimus on ajalle mahdollinen optio 1 (yksi) vuot ta. Hankintasopimuksen aikana on tarkoitus kehittää Viitasaaren kaupungin ja Pih ti pu taan kunnan kotiinkuljetettavaa ateriapalvelua pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden osalta. Ohjeismateriaali: tarjouspyyntö, tarjousten avausmuistio Lisätiedot: Ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Päätetään valinta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoka ja puh taus pal ve lu yk si köi den kertakäyttötuotteiden toimittajaksi Kespro Oy. Hankinnan arvo on vuositasolla noin ,76 (alv 0%) ja sis.rahdin, kun tuotteet toimitetaan elintarviketilauksen yhteydessä toimipisteisiin. Perusteluina; hankinta on tarjouspyynnön mukainen ja edullisin. Hankintasopimus on ajalle

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Hankinnassa ei ole ostomäärävelvoitetta. Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman oli esittelemässä asiaa kokouksessa. hankintaoikaisu / valitusosoitus Toimenpiteet ote + hankintaoikaisu / valitusosoitus + tarjousten avausmuistio ja tarjousten vertailu tarjoajat

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Tekninen lautakunta 391/000/2014 Tekninen lautakunta Hyvinvointityöryhmä on toimittanut Wiitaunionin johtoryhmälle seuraavan kir jeen: "Lausuntopyyntö lautakunnille hyvinvointikertomuksen tavoitteista Viitasaaren ja Pihtiputaan valtuustot ovat hyväksyneet Wiitaunionin hy vinvoin ti ker to muk sen keväällä Hyvinvointikertomuksessa on kolme paino pis te aluet ta: asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vah vis ta minen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Jokainen toimiala on laatinut näiden painopistealueiden alle tarkempia tavoit tei ta. Pyydämme lautakunnilta suunniteltujen toimenpiteiden ai ka tau luja sekä tietoa jo nyt tehdyistä toimenpiteistä. Hyvinvointiryhmä tarvitsee nämä tiedot mennessä. Lautakunnille tiedoksi, että hyvinvointiryhmä tarvitsee jatkossa tiedot kaikis ta uusista sekä päivitetyistä strategioista ja toimintaohjelmista. Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan hyväksynyt, että toimi ala joh ta jat valmistelevat hyvissä ajoin lautakunnille asian. Teknisen lautakunnan osalta suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuus to kau del la: 1. Asukkaiden omaehtoiden terveyden edistämisen vahvistaminen. Liikuntapaikat palvelevat kuntalaisia, liikuntapaikat turvallisia ja hy vä kuntoi sia. Teknisellä toimella on vastuullaan huoltaa paikat säännöllisesti ja yllä pi tää nii den kuntoa ja resurssoida huoltoon, uusimiseen käytettävät määrä ra hat. Men nei nä vuosina on voimakkaasti panostettua liikuntapaikkojen ra ken ta mi seen, jatkossa painopiste on olevien alueiden hoito ja kun nos sa pito. 2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy Ei suunniteltuja toimenpiteitä 3. Työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ei suunniteltuja toimenpiteitä Lisätiedot; Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta merkitsee hyvinvointikertomuksen tavoitteiden to teu

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta tu mi sen tiedoksi ja antaa edellä olevan selvityksen tiedoksi hy vin voin ti työryh mäl le. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhakukielto ote hyvinvointityöryhmä ja Wiitaunionin johtoryhmä

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta 250/512/2015 Tekninen lautakunta Tekninen toimisto on pyytänyt Pihtiputaan Arvolantien ja siihen liittyvän Lau ri lan yksityistien peruskorjauksesta yhteensä noin 880 m:n matkalle. Urak ka ky se ly on jaettu neljään eri tieosuuteen, joissa rakennekerrokset raken ne taan kullekin osuudelle hieman eri ratkaisuilla. Pahimmin routiville osuuk sil le rakennekerroksessa suodatinhiekka on korvattu rakeistetulla tuhkal la ja kantavalle vähemmän routivalle osuudelle rakenteen vahvuutta paran ne taan teräsverkolla. Tekninen toimisto on pyytänyt Arvolantien rakentamisesta tarjoukset julkisten hankintojen HILMAn järjestelmän kautta ja hankinta on il moi tet tu myös Pihtiputaan kunnan nettisivuilla. Tarjousten jättö on klo 13:een mennessä. Oheismateriaali: tarjouspyyntö liitteineen Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen Teknisen toimen toimialajohtaja: ehdotus annetaan kokouksessa. Pihtiputaan Arvolantien rakentamisesta on määräaikaan kello 13:00 mennessä saatu tarjouksia neljä kappaletta, joista edullisimman tarjouksen on tehnyt Keski Suomen Kuljetus Oy. Tarjouksen hinta on ,00 (alv 0%). Pihtiputaan kunnan talousarviossa vuodelle 2015 on Arvolantien peruskorjaukseen varattu :n määräraha, joka ei riitä tarjouskyselyn laajuiseen tieosuuksien peruskorjaukseen Arvolan alueella. Tekninen lautakunta on myös päättänyt, että routivuuden pienentämiseksi Arvolantiellä käytetään rakeistettua tuhkaa suodatinkerroksen rakenteessa. Rakeistetun tuhkan hinta on noin Teknisen toimen toimialajohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta esittää edelleen Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Pihtiputaan kunnan talousarviossa vuodelle 2015 katujen päällystämiseen ( ) ja peruskorjaukseen ( ) varatuista määrärahoista käytetään Arvolantien peruskorjaukseen (päällystystyöt ja katujen peruskorjaus ).

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta valitsee Arvolantien rakentamisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Keski Suomen Kuljetus Oy:n. Urakkasopimus rakentamisesta tehdään ehdollisena niiltä osin kuin Arvolantien rakentamiseen varattu määräraha ylittyy. Rakentaminen suoritetaan suunnitellussa laajuudessa vain siinä tapauksessa, että kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahan siirron. Hyväksyttiin kokouksessa annettu päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto kohta 1 Hankintaoikaisu / valitusosoitus kohta 2 Toimenpiteet ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avausmuistio tar joa jat, ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jurvansalon alueen vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen sekä toiminta-alueen hyväksyminen 248/531/2015 Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen, tarkoittaa kaupungin omistamaa tytäryhtiötä Wii ta seudun Energia Oy:tä (WSE Oy) ja myös yksityisiä vesiosuuskuntia, toi minta aluei den mää rää mi nen ja ve si huol lon jär jes tä misen velvollisuus poh jautuu vuonna 2001 voi maan tul lee seen vesi huol to lakiin. Laissa säädetään, että kiinteistön omista ja tai hal tija vas taa kiin teistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesi huolto laissa sää de tään (vhl 6 :n 1 mom.). Jos suurehkon asu kas jou kon tar ve tai tervey del liset tai ym pä ristönsuojelulliset syyt sitä edel lyt tä vät, kunnan tulee huo lehtia sii tä, että vesihuollon palvelun saa tavuus turvataan. Vesi huolto laitok selle määri te tään toiminta alue, jos ve sihuol to lai tos vastaa yli 50 asukkaan vesi huol losta tai vedenkulutus ylittää 10 m3 vuorokaudessa. Viitasaaren kaupungin alueella toimii kaupungin omistaman Wiitaseudun Ener gia Oy:n (WSE Oy) vesihuollon lisäksi kylillä 15 vesiosuuskuntaa, jotka toimittavat veden noin 1700 asukkaalle. Kaupunkilaisista noin 80% on ver kos to ve den piirissä ja 55% vie mä ri ver kos ton piiris sä. Omien ve den hankin ta lait tei den varassa elää noin 1600 asu kas ta. Vesihuollon toiminta alue lain mukaan on alue, jolla kiinteistön liittämi nen ver kos toon on tarpeen asutuksen tai vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino ja vapaa ajan toiminnan määrän tai laadun vuok si. Ve si huol to lai tok sel la on toiminta alueellaan huolehtimisvelvollisuus ja kiin teis töl lä myös velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Liittymisestä voi daan poike ta poikkeustapauksessa, josta päättää kunnan ympäristönsuojeluviran omainen tapauskohtaisesti. Viitasaaren kaupungin alueella toiminta alueiden määrittäminen sekä nykyi sin kaupungin omistamalle vesihuoltoyhtiölle (WSE Oy), että ve si osuuskun nil le tehtiin kaupunginhallituksessa Toiminta alueiden määrittämisessä on pyritty sii hen, että alue olisi yhtenäi nen ja mahdollisimman selväpiirteinen ja että toi min ta alu een laajentamisen alueissa on otettu huomioon vesihuollon tar peet teknisten ja taloudellisten edellytysten mukaan. Aluei den toteutta misaikataulu laadittiin ohjeelliseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Vie mä röin nin toiminta alueita Viitasaaren alueelle on määritelty Viitasaa ren taa ja man alueelle ja Kymönkos ken kylätaajaman alueelle. WSE Oy on laatinut Jurvansalon alueelle vesihuoltolaitoksen eli puhtaan ve den toimittamisen ja jätevesien viemäröinnin toiminta alueen, joka on laa jen nus Viitasaaren taajaman nykyiseen voimassa olevaan vesihuollon toi min ta alu ee seen. Jurvansalon alueella kaivetaan maahan sähkökaapaleita vuo den 2015 kesällä ja samassa yhteydessä kaapeleiden kaivun ja asen nuk

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sen kanssa on taloudellista asentaa myös vesihuollon putket. Vesihuoltolain mukaan kaupunki hyväksyy alueellaan toimiville ve si huol tolai tok sil le toiminta alu een ja verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksen mu kaan tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. Viitasaarella asiasta päättä kaupun gin hal li tus (hallinto sääntö 8 ja 2 kohta). En nen ve sihuollon toi minta alu een hyväksymistä on pyy det tä vä lau sun not ELY kes kukselta, kau pungin ympäristö ja terveyden suo je lu vi ran omai silta ja lisäksi on alueella olevien kiinteistön omistajille ja halti joil le varat tava mahdolli suus tulla kuulluik si (vesihuoltolaki 8 :n 1 mo mentti). Kartta ve sihuollon toi min ta alueista asetetaan yleisesti nähtä ville 30 päivän ajaksi. Muutok senhausta ja va litus oi keu des ta on säädetty vesi huoltolain kohdissa 32 ja 33. Vesihuollon toiminta alueet päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa tai tarpeen mukaan tiheämmin. Toiminta alueet on hyvä päivittää aina uusien verkosto jen valmistumisen jälkeen. Oheismateriaali: Wiitaseudun Energia Oy:n laatima Viitasaaren Jur van salon vesihuollon laajennuksen suunnitelma ja toiminta alueen laajennus xx.xx.2015, esitellään kokouksessa. Lisätiedot: yhdyskunta tek nii kan pääl lik kö Ari Ka hi lai nen. Vs. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman ve sihuol lon toiminta alueen laajennuksen suunnitelman Jurvansalon alueelle. Suun ni tel mas sa toiminta alueen laajennus on määritetty vesi ja vie mä ri verkos tol le. 2. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta ja toiminta alueista lausunnot Kes ki Suo men ELY keskukselta ja Viitasaaren ympäristölautakunnalta. 3. Tekninen lautakunta asettaa vesihuoltosuunnitelman ja sen liitteet toiminta aluekarttoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kuulutus julkaistaan myös Viitasaaren Seutu paikallislehdessä. 4. Tekninen lautakunta esittää nähtävilläoloajan jälkeen vesihuoltosuunnitelman päivityksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto kuulutus, lausuntopyynnöt, ote tiedoksi kau pun gin hal li tus, Wiitaseudun Energia Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen, tarkoittaa kaupungin omistamaa tytäryhtiötä Wii ta seudun Energia Oy:tä (WSE Oy) ja myös yksityisiä vesiosuuskuntia, toi minta aluei den mää rää mi nen ja ve si huol lon jär jes tä misen velvollisuus poh jautuu vuonna 2001 voi maan tul lee seen vesi huol to lakiin. Laissa säädetään, että kiinteistön omista ja tai hal tija vas taa kiin teistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesi huolto laissa sää de tään (vhl 6 :n 1 mom.). Jos suurehkon asu kas jou kon tar ve tai tervey del liset tai ym pä ristönsuojelulliset syyt sitä edel lyt tä vät, kunnan tulee huo lehtia sii tä, että vesihuollon palvelun saa tavuus turvataan. Vesi huolto laitok selle määri te tään toiminta alue, jos ve sihuol to lai tos vastaa yli 50 asukkaan vesi huol losta tai vedenkulutus ylittää 10 m3 vuorokaudessa. Viitasaaren kaupungin alueella toimii kaupungin omistaman Wiitaseudun Ener gia Oy:n (WSE Oy) vesihuollon lisäksi kylillä 15 vesiosuuskuntaa, jotka toimittavat veden noin 1700 asukkaalle. Kaupunkilaisista noin 80% on ver kos to ve den piirissä ja 55% vie mä ri ver kos ton piiris sä. Omien ve den hankin ta lait tei den varassa elää noin 1600 asu kas ta. Vesihuollon toiminta alue lain mukaan on alue, jolla kiinteistön liittämi nen ver kos toon on tarpeen asutuksen tai vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino ja vapaa ajan toiminnan määrän tai laadun vuok si. Ve si huol to lai tok sel la on toiminta alueellaan huolehtimisvelvollisuus ja kiin teis töl lä myös velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Liittymisestä voi daan poike ta poikkeustapauksessa, josta päättää kunnan ympäristönsuojeluviran omainen tapauskohtaisesti. Viitasaaren kaupungin alueella toiminta alueiden määrittäminen sekä nykyi sin kaupungin omistamalle vesihuoltoyhtiölle (WSE Oy), että ve si osuuskun nil le tehtiin kaupunginhallituksessa Toiminta alueiden määrittämisessä on pyritty sii hen, että alue olisi yhtenäi nen ja mahdollisimman selväpiirteinen ja että toi min ta alu een laajentamisen alueissa on otettu huomioon vesihuollon tar peet teknisten ja taloudellisten edellytysten mukaan. Aluei den toteutta misaikataulu laadittiin ohjeelliseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Vie mä röin nin toiminta alueita Viitasaaren alueelle on määritelty Viitasaa ren taa ja man alueelle ja Kymönkos ken kylätaajaman alueelle. WSE Oy on laatinut Jurvansalon alueelle vesihuoltolaitoksen eli puhtaan

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ve den toimittamisen ja jätevesien viemäröinnin toiminta alueen, joka on laa jen nus Viitasaaren taajaman nykyiseen voimassa olevaan vesihuollon toi min ta alu ee seen. Jurvansalon alueella kaivetaan maahan sähkökaapaleita vuo den 2015 kesällä ja samassa yhteydessä kaapeleiden kaivun ja asen nuksen kanssa on taloudellista asentaa myös vesihuollon putket. Vesihuoltolain mukaan kaupunki hyväksyy alueellaan toimiville ve si huol tolai tok sil le toiminta alu een ja verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksen mu kaan tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. Viitasaarella asiasta päättä kaupun gin hal li tus (hallinto sääntö 8 ja 2 kohta). En nen ve sihuollon toi minta alu een hyväksymistä on pyy det tä vä lau sun not ELY kes kukselta, kau pungin ympäristö ja terveyden suo je lu vi ran omai silta ja lisäksi on alueella olevien kiinteistön omistajille ja halti joil le varat tava mahdolli suus tulla kuulluik si (vesihuoltolaki 8 :n 1 mo mentti). Kartta ve sihuollon toi min ta alueista asetetaan yleisesti nähtä ville 30 päivän ajaksi. Muutok senhausta ja va litus oi keu des ta on säädetty vesi huoltolain kohdissa 32 ja 33. Vesihuollon toiminta alueet päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa tai tarpeen mukaan tiheämmin. Toiminta alueet on hyvä päivittää aina uusien verkosto jen valmistumisen jälkeen. Oheismateriaali: Wiitaseudun Energia Oy:n laatima Viitasaaren Jur van salon vesihuollon laajennuksen suunnitelma ja toiminta alueen laajennus xx.xx.2015, esitellään kokouksessa. Lisätiedot: yhdyskunta tek nii kan pääl lik kö Ari Ka hi lai nen. Vs. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman ve sihuol lon toiminta alueen laajennuksen suunnitelman Jurvansalon alueelle. Suun ni tel mas sa toiminta alueen laajennus on määritetty vesi ja vie mä ri verkos tol le. 2. Tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta ja toiminta alueista lausunnot Kes ki Suo men ELY keskukselta ja Viitasaaren ympäristölautakunnalta. 3. Tekninen lautakunta asettaa vesihuoltosuunnitelman ja sen liitteet toiminta aluekarttoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kuulutus julkaistaan myös Viitasaaren Seutu paikallislehdessä. 4. Tekninen lautakunta esittää nähtävilläoloajan jälkeen vesihuoltosuunnitelman päivityksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto kuulutus, lausuntopyynnöt, ote tiedoksi kau pun gin hal li tus, Wiitaseudun Energia Tekninen lautakunta Jurvansalon vesihuollon toiminta alueen laajentamisesta on julkaistu kuu lutus ajalle ja kuulutus on ilmoitettu myös Viitasaaren Seutu pai kal lis leh des sä viikolla 19/2015. Vesihuollon toiminta alueen laa jennuk ses ta on pyydetty myös lausunnot Keski Suomen ELY keskukselta ja Vii ta saa ren ympäristölautakunnalta. Keski Suomen ELY keskus on antanut hankkeesta lausunnon (saa pu nut ), jossa todetaan, että toiminta alueen rajaus on mää ritel ty maastoon kiinteistön rajoja ja muita selviä maamerkkejä hyväksi käyttäen. Edelleen lausunnossa kuitenkin todetaan, että epätarkkuutta kart ta aineis tos sa esiintyy eri aikoina toteutettavien vesihuollon rakentamisen rajaus vii vois sa, jotka pitäisi selventää joko karttaselitteessä tai toi min ta alueen kirjallisessa selitysosiossa. Tapio Kuronen antamassaan vastineessa/mielipiteessä (saapunut ) to teaa, että hänellä on rakenteilla loma ajan asunto, joka si joit tuu kyseiselle vahvistettavalle vesihuollon toiminta alueelle. Lo ma asun to rakennetaan ilman vesi ja viemärijohtoja ja erillisen sau na ra ken nuk sen vesihuolto huolehditaan kantovetenä. Kuronen katsoo lo ma asun non osalta vesi ja viemäriliittymisen omalta osaltaan tar peet to mak si. ELY-keskuksen lausunnosta tekninen lautakunta toteaa: Karttaliitteen alue ra jauk sis sa punaisella ehyellä viivalla rajattu alue tarkoittaa koko toi mita alu een laajennusta vuosina Punaisen alueen sisällä vihreällä pis te vii val la rajattu alue toteutetaan kiireellisimpänä ja ensimmäisessä vaihees sa vuosina ja muut alueet punaisella ehyellä viivalla mer kityn rajauksen sisällä vuosina Tämä selventävä teksti lisätään suun ni tel ma kart taan. Tapio Kurosen vastineessa/mielipiteestä tekninen lautakunta toteaa: Toi min ta alu eel la olevien kiinteistöjen vapautuksesta vesi ja vie mä ri verkos toon liittymisestä päättää Viitasaaren ympäristölautakunta. Oheismateriaali: korjattu toiminta aluekartta

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen Vs. teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää edelleen Viitasaaren kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa Wiitaseudun Energia Oy:n laatiman Jurvansalon vesi ja viemä ri ver kos ton toiminta alueen laajennuksen Insinööritoimisto MVT Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti. Karttaliite täydennetään tek nisen lautakunnan esittämällä rajausta selventävällä tekstillä. Pohjoisen Keski Suomen ympäristötoimi on antanut hankkeesta lausunnon, jossa todetaan, että heillä ei ole Jurvansalon vesi ja viemäriverkoston toiminta alueen hyväksymisestä huomautettavaa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi vs. teknisen toimen toimialajohtaja Ari Kahilainen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Viitasaaren kaupunginhallitus, ote tiedoksi Kes ki Suo men ELY keskus, Tapio Kuronen, ympäristölautakunta, Wiitaseudun energia

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Viitasaaren teknisen lautakunnan lausunto Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos- ja laajennus -ehdotuksesta 697/502/2012 Tekninen lautakunta Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt laittaa Nimenharjun alueen ase ma kaa van muutoksen ja laajennuksen vireille. Kaavoitettava alue on osa laajempaa Saparoniemi Niemenharju Putaanportti alueko ko nai suut ta, jota on pyritty kehittämään jo pitkään sekä asuin yritys että mat kailu alu ee na. Kaavoitettavan alueen ja kaavamuutosalueen yhteispinta ala on noin 22 heh taa ria. Asemakaava aluetta on tarkennettu ja pienennetty hankesuunnittelun aikana. Kaavaehdotus valmistui Se on laadittu kiinteässä yhteistyössä valtatien liit ty mä jär jes te ly jen 1. vaiheen rakennusssuunnittelun, sekä Niemenharjun mat kai lualu een suunnittelun (toimintojen sijoittelu ja mitoitus) kanssa. Yhteistyötahoina ovat ol leet Pihtiputaan kunta, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, SITO Oy sekä Kes ki Suomen ELY keskuksen liikennevastuualue. Kunnanhallitus kokouksessa on päättänyt seuraavaa: 1) päättää laajentaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun mat kailu alu een asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily ja lei riy tymis aluet ta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä ka tu ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis ja arviointisuunnitelmaan ja muu tok ses ta tiedotetaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 2) hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus ja muu tos eh dotuk sen 3) päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tar vit ta vat lausunnot. Samanaikaisesti asetetaan nähtäville myös kaavan päivitetty osal lis tu mis ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä olon aikana esittää kir jal li se na muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee osoittaa kun nan hal lituk sel le ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pih ti pu das.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomis ta jia tiedotetaan kirjeitse. Kunnanhallitus on myös päättänyt pyytää lausunnot OAS:n mukaisesti Merkittävimmät muutokset entiseen nähden: Kaavaehdotus muuttaa nelostien liittymän paikkaa noin 80 metriä pohjoiseen ny kyises tä kohdin. Kaava mahdollistaa noin k m²:n rakentamisen suurin piirtein nykyi sen motellin kohdalle. Lisäksi Lylylammen rantaan osoitetaan leirintään ja matkai luun liittyviä alueita ja rakentamista. Alueelle saa sijoittaa matkailukeskusta palve le via loma asuntoja, enintään 60 paikkaisen asuntovaunualueen, sekä niitä pal vele via huoltorakennuksia. Niemenharjuntien Koliman puolelle kaava alue ei ulotu. Kaava alue on laaja ja yhdyskuntaa palvelevien varausten selvittäminen on tärkeä. Sel vi tet tä viä kiinteistöä ja aluetta palvelevia toimintoja ovat sähkö, energia, tie tolii ken ne, kaukolämpö, vesi ja viemäriyhteyksien tarpeet. Kaavakartalla esitetty vesijohdon varaus päättyy epämääräisesti, joten sijainti on tarkis tet ta va. Kaava alueella näkyy pohjakartalla tonttialueella 20 kw:n sähkölinja, sähkölinja, jonka sijainti todennäköisesti muut tuu rakennustöiden takia. Pohjakartta hyväksytään ennen kaavan hy väk sy mis käsittelyä. Oheismateriaali: kaava asiakirjat Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta painottaa, että kaavassa tulee huomioida ja varmistaa riittävässä laa juu des sa yhdyskuntaa, tontteja ja kiinteistöjä palvelevien johtojen ja ra sit tei den merkinnnät. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote Pihtiputaan kunnanhallitus

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 356/200/2015 Tekninen lautakunta Pihtiputaan lukiossa alkaa keihäslinja syksyllä Heittolajien harrastajia on Pihtiputaalla myös muussa yleisurheilussa ja lisäksi on muita palloilulajien harrastajia. Heittoharjoitukset ei vät onnistu Pihtipudas salissa ilman lisävarustelua. Heittoharjoittelupaikkaa tar vit se vat lukion keihäslinjan lisäksi seurat (urheiluseurojen heittäjät, kuntopalloa heit tä vät lentopalloilijat, muut palloharjoitteet jne.) sekä lukion lentopalloilijat kunto pal lo hei tois sa. Heittoharjoituksia varten on varattu Pihtipudas salin Tahkon po lun puoleisesta päädystä noin 6 m:n levyinen kaista. Heittoharjoitteluja varten saliin tarvitaan heittopressu jonka taakse iskuja vai men ta va viira tai vahva kangas ja heittopaikan alle pehmennys putoville heittovälineille ja myös heittopaikalle oma heittomatto. Heittopaikka tulee suo ja ta myös sivuilta, joten heittopressun viereen tarvitaan suojaseinä tai ke vyem pi pressu avoimen salin puolelle. Heittopaikka on salin päädyssä ja nur kas sa, joten salin päätyseinän tekniikan suojaaminen voidaan toteuttaa esim. kiinteällä koteloilla. Heittoharjoittelupaikkaa voivat käyttää myös muiden lajien harjoittelijat sekä urheiluseurat. Hankinta tehdään yh dys kunta tek nii kan ja liikuntapaikkojen toimesta. Tällä hetkellä ar vio heittopaikan kustannuksista on n Suunnitelmat ja tar jous pyyn nöt välineistä tehdään kesän aikana ja hankinta toteutetaan koulujen syys lo man aikaan. Yhdyskuntatekniikka anoo lisämäärärahaa heittopaikan va rus teluun v. 2015, hankinta suoritetaan kalusteinvestointina. Lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää kalusteinvestointina :n lisämäärärahan heittopaikan va rus te luun Pihtipudas saliin. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta-alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi 106/003/2014 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksessa on jätetty seuraava valtuustoaloite: "Valtuustoaloite Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmeen edelleen kehittämiseksi Liikennemäärät Nelostiellä etenkin kesäaikaan ovat todella suuret. Pihtiputaan siis ohittaa vuorokauden aikana suuri määrä autoilijoita. Miltä kylämme nyt näyttää heidän silmissään? Putaanportin alueen kunnostamiseen viihtyisäksi on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia. Mutta ei saisi unohtaa varsinaista keskusta aluetta. Pihtiputaalaisten yrittäjien keskuudessa ollaan huolissaan kunnan vetovoimasta ja viihtyisyydestä. Sen lisäksi, että kunnan tulee houkutella uusia kävijöitä, sen täytyy myös huolehtia että myös paikalliset asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. Asematien kunnostaminen viime ja tänä kesänä kohentavat keskustan ilmettä, mutta edelleen Nelostien ja Asematie risteys, jonka pitäisi houkutella ihmiset kääntymään Nelostieltä keskustaan, on melko ankea. Se ei anna kuvaa kunnostetusta hyvinvoivasta keskustasta vaan hiljaisesta ja uinuvasta kylästä, jossa ei tapahdu mitään. Kesäkukkaistutukset ovat ehdottomasti positiivinen asia, mutta harmaasta betonista rakennettu sammaloituva ja heinää kasvava liikenteenjakaja voisi olla kiinnostavampikin. Risteysalueen kunnostaminen näyttäväksi ja kiinnostavaksi, Pihtiputaasta ja pihtiputaalaisesta osaamisesta jotain kertovaksi jättäisi ohikulkijoille paremman kuvan kunnastamme ja poikisi varmasti lisää keskustassa poikkeavia matkalaisia. Nelostien ja Asematien risteysalue, etenkin krouvin ja Nelostien välissä oleva ryteikköinen alue olisi ehdottomasti kunnostettava. Alue olisi oivallinen sijainti puistolle, joita Pihtiputaalla pitäisi olla enemmänkin. Kunnostettuna ja hyvin hoidettuna alue parantaisi huomattavasti Pihtiputaan keskusta alueen yleisilmettä ja antaisi kunnastamme positiivisemman kuvan ohikulkijoille. Lisäksi virkistys ja viheralueet parantavat huomattavasti asumismukavuutta ja viihtyisyyttä sekä hyvinvointia. On tutkittu, että jos 10 minuuttia luonnon ääressä auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan sekä lievittää stressiä. Pienetkin minitauot vihreässä ympäristössä auttavat jaksamaan työssä (jopa paremmin kuin vuosiloma!)

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta o Esimerkiksi esittelypuisto (Vrt. Pyhäjärven kivipuisto) paikallisesta erityisosaamisesta voisi olla hyvä vaihtoehto. Nelostien läheisyys ei haittaa, kasvillisuuden avulla saadaan ihmeitä aikaan. o Sijainti näkyvällä paikalla, joen rannalla asettaa omat vaatimuksensa alueelle, mutta myös huomattavan suuret mahdollisuudet. Puistoalue voisi mennä rantaan asti ja siltojen (uusi ja vanha) välissä oleva saari voitaisiin liittää alueeseen esimerkiksi puisen kaarisillan avulla. Saareen voisi laittaa esimerkiksi pienen huvimajan oleskelua varten. Vanha kivisilta Ruukintiellä on tunnettu Pihtiputaalainen maamerkki. Olisi tärkeää saada se näkymään paremmin nelostien uudelle sillalle (näkymän avaaminen) ja valaistuksen, jota on aikaisemminkin esitetty, avulla sillasta saisi upean myös pimeään vuodenaikaan. Nelostiellä on sillan kohdalla vielä 60 km / h nopeusrajoitus, eli ohikulkijoillakin on parempi mahdollisuus huomioida silta. Sillan korostaminen jättäisi positiivisen mielikuvan Pihtiputaasta ohikulkijoille, ja näinkin voisimme saada heitä poikkeamaan kunnassamme. Tähän voisi yhdistää jotain muutakin, esimerkiksi suihkulähdettä tai jotain vesiurkutyyppistä juttua, joilla saisi lisää huomiota. Ehdotamme, että kunnassa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia tässä esiteltyjen ideoiden toteuttamisesta Pihtiputaan keskusta alueen viihtyvyyden ja vetovoiman edelleen kehittämiseksi. Pihtiputaalla Juuso Lahtinen Pihtiputaan Kokoomus Seppo Kahilainen Sitoutumaton" Valtuustoaloitteen tarkoittamat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan toimialaan. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus siirtää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: tekninen lautakunta

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pihtiputaan kunnanhallitus siirsi kokouksessaan val tuu tet tujen Seppo Kahilaisen ja Juuso Lahtisen jättämän val tuus to aloitteen käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan, jonka toimialaan esitetyt asiat kuu lu vat. Valtuustoaloite koskee Pihtiputaan keskusta alueen edelleen kehit tä mis tä. Valtuustoaloitteessa todettiin, että nelostien liikennemäärät ovat suuret eten kin kesäaikaan ja kysyttiin aiheellisesti, miltä kylämme näyttää nyt matkus ta jien silmissä. Nykytilanteessa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) on Pih tipu taan kohdalla 5300 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä noin 16%. Vuonna 2030 liikennemäärän ennustetaan olevan 7100 ajoneuvoa / vrk. Valtatie ja sen liikenne on huomioitava ja hyödynnettävä mahdollisimman hyvin paik ka kun nan elinvoimaisuutta edistettäessä. Kuten valtuustoaloitteessa tode taan, se miltä nelostien ympäristö ja taajama näyttää automatkustajan silmis sä, vaikuttaa voimakkaasti niihin mielikuviin ja ensivaikutelmiin, joita Pih ti pu taas ta syntyy. Mielikuvat ovat vahvoja vaikuttajia ja jälkeenpäin yllät tä vän vaikeasti muutettavissa. Senkin tähden myös teknisessä toimessa näh dään taajamakuvasta ja hyvästä elinympäristöstä huolehtiminen tär keäksi. Mielikuviin liittyen voi vielä todeta, että se, miltä me paikkakunnan haluam me näyttävän ulospäin, on laajempi kysymys kuin pelkästään viihtyisä taa ja ma ym pä ris tö. Siihen liittyy markkinointi, mainokset taajamassa, muu mai non ta, mobiilisivut, facebook, tuotettavat asiakirjat, po werpoint esi tyk set jne. kaikki se, mitä viestimme ulospäin. Pitää löytyä yh teinen ajatus paikkakunnan ilmeestä (mitä olemme, miltä haluamme näyttää?), jo ta sitten kokonaisvaltaisesti toteutetaan. Tämä asia ei sisältynyt var si naises ti aloitteeseen, mutta on tärkeä pitää esillä. Miellyttävä taajamakuva ( ympäristö) muodostuu useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi eritasoisesti hoidetuista viheralueista (mielellään laajempi vi her alue verk ko), hyvin hoidetuista rakennuksista pihoineen, ul ko mai noksis ta, valaistuksesta, pinnoitteista ja katukalusteista. Valtuustoaloitteessa pidettiin hyvänä Putaanportin alueen kehittämistä viihtyi säk si, mutta oltiin huolissaan keskusta alueen jäämisestä vähemmälle. Paik ka kun nan elinvoimaisuuden kannalta on ehdoton edellytys, että sekä Pu taan por tin että keskustan viihtyisyydestä ja vetovoimaisuudesta pidetään jat kos sa kin hyvää huolta. Putaanporttia on viety eteenpäin useilla hank keilla (suunnittelu ja toteutus). Rantaraitin, kivipuiston ja luontokohteiden sekä muun viherympäristön hoitoon on paneuduttava suunnitelmallisemmin (kuka tekee, kuka ohjaa, millä hoito ohjeilla). Keskustan viimeisimmät hank

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta keet ovat olleet koulukeskuksen ja Tahkonaukion rakentaminen. Näitä aluei ta täydentää aikanaan myös Niemenharjun matkailualue, jonka eri lainen palvelutarjonta turvaa sen, että ko. alue täydentää pikemminkin kuin kil pai lee Putaanportin ja keskustan kanssa. Putaanportin ja keskustan alueiden hoitoa on toteutettu jo päättyneen LA PE hank keen ja Kumppanuushankkeen työllistettyjen toimesta. Riippumatta siitä, kuka tai ketkä Putaanportin ja keskustan alueita hoitavat, on tärkeää, että työlle on riittävä ja alueiden suunnitelmista, ideasta ja hoito oh jeis ta perillä oleva työnjohto. Siitä on käyty neuvotteluja teknisessä toi mes sa. Viher ja puistoalueiden hoito kuuluu tekniselle toimistolle, joka hoi to ja neuvontatyössä käyttää paikallisia viheralueiden asiantuntijoita apu na (mm. 4H yhdistys ja kumppanuus hanke). Kunnan nurmialueiden leik kuu työt on kilpailutettu ja annettu yksityisen yrittäjän hoidettavaksi. Aluei den hyvä hoito (viihtyisä ympäristö) houkuttelee matkailijoita, mutta on iloksi myös paikkakuntalaisille. Valtuustoaloitteessa todetaan Asematien kunnostuksen kohentaneen keskus tan ilmettä, mutta ongelmaksi koettiin nelostiellä olevan Asematien liitty män ympäristö, joka antaa aloitteen tekijöiden mukaan paikkakunnasta uinu van kylän vaikutelman. He esittävät, että risteysympäristöä pitäisi kunnos taa tekemällä liikenteenjakajasta kiinnostavampi, raivaamalla Krouvin ja ne los tien välistä aluetta ja toteuttamalla ko. alueelle puisto esimerkiksi Pyhä jär ven kivipuiston tapaan paikallista osaamista esittelevänä esit te ly puis tona. Liikenteenjakajaa siistitään muun hoidon yhteydessä ja kesäkukat kau nis tavat sitä tänäkin vuonna. Liikenteenjakajaan ei voi turvallisuussyistä sijoittaa vas taa van lai sia teoksia kuin laajempiin kiertoliittymiin. Liikenteenjakajan il meen parantamisesta voidaan pyytää ideoita kuntalaisilta. Siinä on oiva mah dol li suus käyttää/esitellä esim. paikallisia kivituotteita. Koska se kuuluu liikennealueeseen, on siihen liittyvistä toimenpiteistä sovittava ELY kes kuk sen kanssa. Laajemmassa mittakaavassa paikallisten tuotteiden esit te lyä on suunniteltu toteutettavaksi Niemenharjun matkailualueella, sen mo ni toi mi alu eel la paikoituksen läheisyydessä. Hieno kivipuisto meiltä löytyy Putaanportin rantaraitilta. Se esittelee paikallisia kivilajeja ja edellyttää hoi toa. Pyhäjärven kivipuisto on ollut osa yli euron kivialan ke hittä mis han ket ta. Krouvin ja nelostien välinen alue on pahasti pusikoitunut ja sellaisenaan huo no käyntikortti taajamaan. Alue ei kuitenkaan ole asemakaavassa puisto aluet ta eikä kunnan omistuksessa ja siksi ainoa keino viedä asiaa eteenpäin on yhteistyö. Tekninen toimi neuvottelee maanomistajan kanssa alueen mai se man hoi dol li ses ta raivauksesta. Kunnan mailla tehdään resurssien mukaan maisemahoitoon liittyvää raivausta Putaanvirran rannalla ulkoilureitin lä hei syy des sä. Näkymää nelostien sillalta Heinäjoen museosillalle on avattu le väh dys alu een rantamaiseman osalta ELY keskuksen (liikennevastuualue) toi mes ta. Yhteistyötä jatketaan valtatieympäristössä taajaman kohdalla. Sil

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ta nä ky män avaamisessa on ratkaisevaa raivata hienovaraisesti myös virrassa ole vaa saarta osana kunnan omaa maisemahoitoraivausta. Tässä vaiheessa ei olla toteuttamassa siltaa saareen. Risteysympäristön maankäyttöä tar kastel laan osana syksyllä 2015 vireille tulevia Tuulirinteen ympäristön ase makaa van muutosta ja taajamayleiskaavaa. Valtatien läheisyys edellyttää melu ta son tarkempaa selvittämistä aloitteessa puistoksi ehdotetulla alueella. VN meluohjearvot taajaman virkistysalueelle ovat yöllä 50 db ja päivällä 55 db. Heinäjoen siltaympäristön hoitosuunnitelma ja museosillan va lais tus suunni tel mat on laadittu vuonna Hoitotoimenpiteitä on tehty LA PE hankkeen toimesta ja sillan tievalaistus uusittiin Ruukintien parantamisen yh teydes sä. Varsinaista sillan kohdevalaistusta ei ole toteutettu. Suunnitelmat ovat valmiina kustannusarvioineen (2009). Sillan kohdevalaistus huo mioidaan lähivuosien budjetoinnissa. Taajaman viheralueiden hoitosuunnitelman laatiminen budjetoidaan kaa voitus kat sauk ses sa esitetyn mukaisesti vuodelle Selvitys palvelee taa jama yleis kaa van tausta aineistona ja toimii ohjeena taajaman viheralueiden hoi dos sa. Asematien viheralueiden kunnossapidosta vuoden 2015 loppuun vas taa ELY keskus. Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että edellä mainittujen lukuisien kohteiden pitä mi nen yleisilmeeltään houkuttelevana ja siistinä vaatii jatkuvaa työtä. Lau ta kun ta pitää tärkeänä, että seurantaa tehdään jatkuvasti ja ilmettä kohen ta via toimia. Paikalliset toimijat valitettavasti "sokeutuvat" asioille, eikä välttämättä huomata asioita, jotka pistävät ohikulkevan silmään mai semaa rumentavina. Vireillä olevan taajaman yleiskaavan päivityksen yh teydes sä kannattaa harkita maisemasuunnittelijan laatiman toi men pi de eh dotuk sen tilaamista. Teknisen toimen toimialajohtajan muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että edellä mainittujen lukuisien kohteiden pitä mi nen yleisilmeeltään houkuttelevana ja siistinä vaatii jatkuvaa työtä. Lau ta kun ta pitää tärkeänä, että seurantaa tehdään jatkuvasti ja ilmettä kohen ta via toimia. Vireillä olevan taajaman yleiskaavan päivityksen yh teydes sä kannattaa harkita maisemasuunnittelijan laatiman toi men pi de eh dotuk sen tilaamista. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Viitasaari 154/423/2015 Tekninen lautakunta Maanrakennusmestarin lausunto: Lapsiparlamentissä käsiteltiin paljon asioita, joista osa koski tekni sen lautakunnan alaisia asioita. Teknisen toimen toimialajohtajan pyynnös tä pyysin Viitasaaren kolmen koulun koulunjohtajilta, että he oppilaiden kans sa pohtisivat mitä asioita toivoivat teknisen toimen toteuttavan heidän kou lu viih ty vyy den parantamiseksi. Osa näistä pyynnöistä on käsitelty lap sipar la men tis sä Viitasaaren koulujen toiveet Keskuskoulu: etupihan kattaminen valokatteella ( ) Kymönkosken koulu: hämähäkkikeinu (300 ), majan korjaus (400 ) ja kii pei ly te li ne (3000 ) Huopanan koulu: uudet koripallokorit (600 ), hämähäkkikeinu (300 ), par kour ra ta ( n ), rumpu (jonka sisään pääsee) ei kustannuksia, pen sai den siistiminen (tehty), kaukalon korjaus(tehdään kesällä), lii ken nemerk ki(ti lat tu) Huopanan koulun rumpu, pensaat, kaukalon korjaus ja liikennemerkki mene vät käyttömenoista ja toteutetaan tänä vuonna. Muut kohteet vaativat inves toin ti ra hoi tuk sen. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta päättää, että alle tuhannen euron hankkeet tehdään kulu van vuoden talousarviomäärärahoilla. Keskuskoulun etupihan valokate, , Huopanan koulun parkour rata, käsitellään in ves toin tisuun ni tel mas sa ja Kymönkosken koulun esittämä kiipeilyteline, kä si tel lään koulun käyttötalousarviossa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto ote tiedoksi Wiitaunionin lapsiparlamentti, sivistyslautakunta, kiin teis tö ra ken nus mes ta ri, maanrakennusmestari

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Esitys Helmiinan rantaan rakennettavasta ulkoilualueesta 239/515/2015 Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta on kokouksessaan antanut tekniselle lau ta kun nal le käsiteltäväksi Jyrki Koskelan tekemän esityksen Helmiinan ran taa rakennettavasta ulkoilualueesta. Jyrki Koskelan esitys: " Esitän, että Perusturvalautakunta ehdottaa Tekniselle lautakunnalle, että Hel mii nan rantaan rakennetaan viihtyisä ja esteetön ulkoilupuisto kul ku väyli neen, penkkeineen ja katoksineen. Puisto palvelisi sulan maan aikaan Helmii nan ja Wiitalinnan sekä sairaalan ulkoiluttamistoimintaa ja toimisi samal la myös miellyttävänä viheralueena työntekijöille ja vieraille. Esi merkik si ulkoiluttamisen kannalta Terveyskeskuksen alue on tällä hetkellä kapei ne kulkuväylineen hankala ja vaarallinen liikkua. Puistoa ei tarvitsisi rakentaa kalliilla. Uskoisin, että kaupungin varastoista löy tyi si hieman käytettyjä penkkejä ja mahdollisesti jonkinlainen katoskin, joi ta olisi mahdollista kunnostaa. Jos annamme sanan kiiriä tällaisesta tarpees ta, luulisin, että eri järjestöt ja yksityiset ihmisetkin voisivat olla ha lukkai ta tukemaan lahjoituksin puiston rakentamista. Töitä tekemään voisi löytyä myös talkooporukoita esimerkiksi hoitokotien asukkaiden omaisista. Lape pro jek ti voisi olla mahdollisesti myös mukana puiston rakentamisessa. Tällaisen puiston rakentaminen ei ole kovin iso ja vaativa urakka, joten toivoi sin, ettei asia jäisi ainakaan byrokratian rattaisiin pyörimään, vaan, jos eh do tus on mahdollista toteuttaa, puisto saataisiin valmiiksi jo täksi ke säksi." Teknisen toimen toimialajohtaja: Työ on YTY töiden työlistalla. Määrärahaa alueen rakentamiseen ei ole varat tu, suuria kustannuksia aiheuttavia töitä ei valitettavasti ole mah dol lisuuk sia tehdä. Ensivaiheessa tehdään raivaukset ja maaston muotoilu. Työtä teh dään niin pitkälle, kuin taloudelliset mahdollisuudet ovat. Teknisen toimen toimialajohtajan muutettu päätösehdotus: Tekninen toimi laatii suunnitelman alueelle ja tuo sen tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus Muutoksenhakukielto ote Jyrki Koskela, perusturvalautakunta, maanrakennusmestari

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 16 16.01.2017 Tekninen lautakunta 20 22.02.2017 Tekninen lautakunta 70 17.05.2017 Kunnanhallitus 158 19.06.2017 Kunnanvaltuusto 75 26.06.2017 Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas Tekninen lautakunta 22 22.02.2017 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas 661/003/2016 Tekninen lautakunta 22.02.2017

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan lausunto Pihtiputaan tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin ja suosituksiin

Teknisen lautakunnan lausunto Pihtiputaan tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin ja suosituksiin *Tarkastuslautakunta 15 23.02.2017 *Tarkastuslautakunta 22 23.03.2017 *Tarkastuslautakunta 30 27.04.2017 *Tarkastuslautakunta 38 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 29.05.2017 Kunnanhallitus 179 07.08.2017 Tekninen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta ve sihuol los ta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta ve sihuol los ta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 19.01.2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA 67 18.05.2017 Vesihuollon toiminta-alueen hyväksyminen/raahen Vesi Oy 18/10.1003.100301/2017 TELA 3 Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) tuli

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Huleveden viemäröinnin järjestäminen

Huleveden viemäröinnin järjestäminen Tekninen lautakunta 69 24.08.2016 Kaupunginhallitus 283 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 17.10.2016 Huleveden viemäröinnin järjestäminen 598/10.05.04.00/2016 Tekninen lautakunta 24.08.2016 69 Vesihuoltopäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite skeittiparkin parantamisesta ja laajentamisesta freestyleparkiksi

Kuntalaisaloite skeittiparkin parantamisesta ja laajentamisesta freestyleparkiksi Sivistyslautakunta 131 29.11.2016 Tekninen lautakunta 7 25.01.2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 45 20.02.2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 124 22.05.2017 Kuntalaisaloite skeittiparkin parantamisesta

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus

Päätösehdotus (tekninen johtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Tekninen lautakunta 15 08.03.2016 Tekninen lautakunta 43 21.06.2016 Tekninen lautakunta 61 27.09.2016 Tekninen lautakunta 83 30.11.2016 Kunnanhallitus 280 14.12.2016 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot