jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen"

Transkriptio

1 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-00:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen valitseminen Kaupungin nimi Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 17 Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen 18 Sivistyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 19 Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 20 Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 21 Kulttuurilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 23 Ympäristölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 24 Ympäristölautakunnan tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 25 Rakennuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen

2 2/ Lautamiesten valitseminen käräjäoikeuteen 27 Uskottujen miesten valitseminen Edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan valitseminen Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 29 Edustajien ja henkilökohtaisten varaedustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen Ympäristöosaston taksat ja maksut Kiinteistötoimitusmaksutaksan hyväksyminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2009 palveluhinnaston ja liittymismaksujen hyväksyminen Lasten päivähoidon maksujen vahvistaminen Lasten yksityisen hoidon tuen kunnallinen lisä Sosiaalihuollon palveluista perittävät maksut Länsi-Turunmaan kaupungissa alkaen sovellettavan kotihoitomaksun vahvistaminen 37 Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 38 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n 1 momentin ja 3 :n muuttaminen 39 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n muuttaminen 40 Asemakaavan muuttaminen Parsbyn kaupunginosan korttelin 5 tontilla 19 sekä viereisellä puisto-alueella Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet Päätös kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virkojen perustamisesta 117 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien kunnankanslioissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna Paraisten kaupungintalossa sekä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa ajalla:

3 2/ Intygar/Todistaa:

4 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-00:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif Bergman Ted von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka Henriksson Carita Johansson Andreas Johansson Bert Jokinen Arita Järvinen Hanna Kaanela Soile Karlsson Inger Karlsson Jan-Erik Kronehag Kurt Lindberg Linda Lindell Torolf Lundqvist Kurt Mattsson Jean-Erik Mäkinen Heikki Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Peussa Mia Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Sjöstrand Martina

5 2/ Sjövall Edga Stolzmann Marianna Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica kaupunginlakimies (klo ) Grannas Mikael apulaiskaupunginjohta ja (klo ) Hotanen Pia päiväkodin johtaja (klo ) Ilmonen Otto sosiaali- ja terv.joht (klo ) Liianmaa Kimmo kaupungininsinööri (klo ) Lundberg Ulrika koulutuspäällikkö (klo ) Lönnberg Susanna kaupungingeodeetti (klo ) Nygrén Patrik talousjohtaja (klo ) Nystén Svante talouspääll/controller (klo ) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (klo ) Öhman Folke kaupunginjohtaja Peltonen Göran kaupunginsihteeri (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Ekholm Märta (varajäsen Henriksson Carita oli läsnä) Orell Markku (varajäsen Järvinen Hanna oli läsnä) Heinaro Ilkka UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Leif Berglund on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti Carita Henriksson Carita Henriksson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen Pöytäkirja on ollut uudelleen nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa:

6 2/ Annukka Koskinen Ledningens sekr./ Johdon siht.

7 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 11 Puheenjohtaja totesi, että läsnä oli 43 valtuutettua eli päätösvaltai nen määrä ja että ko kouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että se siten oli pää tösvaltai nen.

8 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen Kaupunginvaltuusto 12 Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 87 :n 1 momentti kuuluu: "Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Tällaisessa tapauksessa puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän hyväksymä pöytäkirja annetaan tiedoksi pöytäkirjantarkastajille sähköisesti. Myös pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisestä sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin." Ehdotus: Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kau pun ginvaltuuston pöy tä kirjan kokousta seuraavana maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tiistaina virastoaikana. Kaupunginvaltuusto päätti, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kaupungin valtuuston pöy tä kir jan ko kousta seuraavana maanantaina siten, että pöytä kir jan tar kastajat il moitta vat pöytäkirjanpitäjälle sähköisesti pöytäkirjan hy väksy misestä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tiistaina virastoaikana.

9 2/ Kaupunginvaltuusto valitseminen Kaupunginvaltuusto 13 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leif Berglund ja Carita Henriksson.

10 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin nimi 62/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija ja esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Liite 2-4 Kaupunginvaltuustolle jätettiin kaksi aloitetta, joissa molemmissa esitetään Länsi-Turunmaan kaupungin (Väståboland - Länsi-Turunmaa) nimen muuttamista Paraisten kaupungiksi (Pargas - Parainen). Aloitteet oheistetaan (liite). Kysymys kaupungin nimestä on ollut julkisessa keskustelussa pinnalla koko yhdistymisprosessin ajan. Yhdistymissopimuksessa sovittiin, että kaupungin nimeksi tulee Våståboland - Länsi-Turunmaa. Järjestelytoimikunta on käsitellyt asiaa useaan otteeseen tavoitteenaan löytää kaupungille paremmin hyväksyttävissä oleva nimi kuin Väståboland - Länsi-Turunmaa, jota asiantuntijat eivät ole suositelleet ja joka on herättänyt keskustelua julkisuudessa. Nimiasiassa ei päästy yksimielisyyteen ja koska Paraisten kaupunki ehdotti nimeksi Paraista samaan aikaan kun Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunnat pysyivät nimessä Väståboland - Länsi-Turunmaa, valtiovarainministeriö ratkaisi nimen kuntajakolain 28 :n mukaisesti. Ministeriö määräsi, että uuden kunnan nimi on Väståboland - Länsi-Turunmaa (liite). Lienee selvää, että nimen välittömälle muuttamiselle valtuuston päätöksellä ei ole juridisia esteitä. Nimen muuttaminen voisi olla mahdollista, koska ministeriö on ratkaissut asian eikä nimi siten enää ole osa yhdistymissopimusta. Mahdollisen nimenvaihdoksen juridista tulkintaa ei kuitenkaan koskaan ole tutkittu missään oikeusasteissa. Kunnat hyväksyivät kuitenkin nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa yhdistymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä, ja siten nimen voidaan myös katsoa olevan moraalisesti sitova muiden yhdistymissopimuksen osien tavoin. Nimikeskustelu on monessa suhteessa vaikuttanut kielteisesti yhdistymisprosessiin. Keskustelusta on syntynyt ulospäin sellainen kuva, että prosessi on ollut konfliktien leimaama, vaikka se muilta osin on sujunut hyvin. Nimikeskustelu on varjostanut monia myönteisiä edistysaskeleita, joita on otettu luotaessa uutta ainutlaatuista saaristokaupunkia, jolla on kaikki edellytykset menestyä. Nimiasiassa on suurelta osin kyse symboliasioista, identiteetistä ja siitä, mistä näkökulmasta taajaman, maaseudun ja saariston yh-

11 2/ teistyötä lähestytään. Asukkaiden saamiin palveluihin nimellä ei ole suoranaista vaikutusta. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää - todeta, että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja se on siten moraalisesti velvoittava yhdis tymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaolo ajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan ni men ol la Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parai nen. Val tuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tu losta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Stig Engman ehdotti Marianna Stolzmannin ja Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin nimeksi muutetaan nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa sijaan Pargas - Parainen lukien. Ted Bergmann ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen, kuitenkin siten muutettuna, että toisen ranskalaisen viivan jälkeen tuleva teksti saa seuraavan sanamuodon: - että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa kahteen nimeen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. Ted Bergmanin ehdotus ei saanut kannatusta ja näin ollen se raukesi. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus äänestää kaupunginjohtajan ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Stig Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 8 kpl 3 kpl.

12 2/ Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää - todeta, että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja se on siten moraalisesti velvoittava yhdistymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaoloajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan nimen olla Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parainen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Äänestystulos käy ilmi liitteestä nro 4. Kaupunginvaltuusto 14 Liite 1-3 Liitteet: - Pykälä 10 kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta koskien aloitteita kaupungin nimen muuttamisesta - Valtiovarainministeriön päätös Stig Engman ehdotti Widar Nybergin, Hanna Järvisen ja Tapani Niemen kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupungin nimeksi nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa sijaan Pargas - Parainen lukien. Markku Salonen ehdotti Hanna Järvisen ja Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin nimi on Pargas - Parainen lukien. Puheenjohtaja totesi, että Stig Engmanin ja Markku Salosen ehdotukset ovat asiasisällöltään samanlaiset ja että ne voidaan katsoa yhdeksi ehdotukseksi. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta äänestyslaitteella siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Stig Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

13 2/ Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 28 kpl 15 kpl. Kaupunginvaltuusto päätti näin ollen, - että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja että se on siten moraalisesti velvoittava yhdistymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaoloajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan nimen olla Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parainen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Äänestystulos on liitetty pöytäkirjaan liitteenä 3.

14 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 15/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Kuntalain 64 kuuluu: "Kunnan ilmoitukset saate taan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu tusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Kunnan ilmoitukset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 1) Kuntalain edellyttämät il moituk set/kuulutukset. 2) Rakennuslainsäädännön edellyt tämät ilmoitukset/ kuulutukset. 3) Muiden säännösten edellyttämät il moituk set/kuulutukset (esim. jakolaki, vaalilaki). 4) Säännökset, jotka edellyttävät vain julki sella kuulutuksella tai muilla harkinnan varaisilla tavoilla ilmoit tamista. Esim. metsäpalovaroitus on sopivin tavoin saatettava yleisön tietoon. 5) Ns. vapaaehtoiset ilmoitukset - kunnan markkin oin tiin liit tyvät ilmoituk set - eri sanomaleh dissä ja ammat ti lehdis sä ole vat työpaikkailmoituk set. Kohtiin 1, 2 ja 3 sisältyy säännöksiä, joiden mukaan - asia on saatettava yleisesti tiedoksi siten kuin kunnal liset ilmoitukset kun nassa jul kaistaan - asiasta on julkaistava kuulutus kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (esim. kuntalain 97, hallinto-oikeuden tai alistusviranomaisen ratkaisun tiedoksi antaminen).

15 2/ Paraisten kaupunginvaltuuston (29 ) tekemän päätöksen mukaan lakisäätei set kunnalliset ilmoitukset, joista on säädet ty, että ne saatetaan yleisesti tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan ilmoitustaulun lisäk si myös Paraisten Kuulutuksissa, kaupungin verkkosivuilla Internetissä ja mahdolli suuksien mukaan ParTV:ssä. Paraisten Kuulutuksissa julkaistaan myös muut kuntalaisille tarkoitetut ilmoitukset sekä työpaikkailmoitukset. Asian omaisen viranomaisen harkinnan mukaan voidaan työpaikkailmoitukset julkaista ilmoitustaulul la ja lisäksi alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomaleh dissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella Kuten edellä käy ilmi, työpaikkailmoitukset on pääsääntöisesti julkaistu Paraisten Kuulutuksissa ja lisäksi harkinnan mukaan eri päivälehdissä ja ammattilehdissä. Nauvon ja Korppoon kunnat ovat julkaisseet viralliset kuulutuksensa, kuten valtuuston kokouskutsut, Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa. Kuten kuntalain 64 :stä käy ilmi, valtuusto voi päättää, että kunnan kaikki ilmoitukset tai osa niistä saatetaan yleisesti tiedoksi muulla tavoin kuin julkaisemalla ne kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalaissa ei ole myöskään edellytetty, että päätös tehdään joka vuosi, vaan päätös voidaan tehdä yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan, toistaiseksi jne. Paraisten Kuulutukset on kaksikielinen ilmoituslehti, joka ilmestyy kerran viikossa ja tavoittaa noin 90 prosenttia Paraisten kotitalouksista. Ottaen huomioon sen, että Länsi-Turunmaa on kaksikielinen kaupunki, julkiset kuulutukset on julkaistava molemmilla kotimaisilla kielillä ja sellaisissa lehdissä, jotka ilmestyvät koko kaupungin alueella. Paraisten Kuulutukset ei ilmesty saaristokunnissa, eikä saaristokunnissa ole muuta vastaavanlaista lehteä. Åbo Underrättelser, joka ilmestyy viisi kertaa viikossa, tavoittaa suuren osan uuden kaupungin ruotsinkielisistä kotitalouksista. Turun Sanomat, joka ilmestyy seitsemänä päivänä viikossa, tavoittaa puolestaan suuren osan uuden kaupungin suomenkielisistä kotitalouksista. Kuntien verkkosivuilla on yhä suurempi merkitys kunnan tarjoamia palveluita ja ajankohtaisia asioita koskevan tiedon välittämisessä. Uuden kaupungin koon ja maantieteen vuoksi sähköisellä tiedonvälityksellä tulee olemaan suuri merkitys ja se tulee olemaan suuri haaste. Uuden kaupungin verkkosivut (osoite tulevat sisältämään asukkaiden, päättäjien ja muiden kiinnostuneiden kannalta tärkeitä tietoja. Uuden kaupungin asukkaiden tasavertaisen kohtelun kannalta on perusteltua, että uuden kaupungin lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset (pakolliset il-

16 2/ moitukset) julkaistaan samoissa lehdissä, Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa, eikä muissa lehdissä. Lisäksi esim. työpaikkailmoituksia on oltava mahdollista julkaista harkinnan mukaan muissa lehdissä. Ilmoituskustannusten huomattavan nousun estämiseksi aikaisempaan käytäntöön verrattuna on perusteltua kiinnittää huomiota ilmoitusten muotoon ja kokoon. On tärkeää, että ilmoitus tai kuulutus erottuu muotonsa ja kokonsa puolesta muun tekstin joukosta, mutta että siitä käy ilmi, että tarkempia tietoja on saatavissa kaupungin verkkosivuilta. Työpaikkailmoitusten kohdalla yleinen suuntaus on yhä selvemmin se, että tieto haettavaksi julistetuista viroista ja työsopimussuhteista yhä enenevässä määrin välitetään Internetin kautta. ParTV:llä ei ole tällä hetkellä lähetyksiä, eikä sitä näin ollen voida käyttää kunnallisten ilmoitusten levittämiseen. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 64 :n nojalla, että lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset, joista on säädet ty, että ne saatetaan yleisesti tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan kaupungintalon virallisen ilmoitustaulun ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden ilmoitustaulujen lisäksi myös Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla Internetissä osoitteessa Asian omaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan julkaista myös paikallisissa ja muissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomaleh dissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 15 Kaupunginvaltuusto päätti kuntalain 64 :n nojalla, että lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset, joista on säädetty, että ne saatetaan yleisesti tiedok si siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan kau pungintalon virallisen ilmoitustaulun ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden ilmoitustaulujen lisäksi myös Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa sekä kaupungin verkkosi vuilla Internetissä osoitteessa

17 2/ Asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan julkaista myös paikallisissa ja muissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomalehdissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella

18 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 17/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 7 kuuluu: "Kokoonpano Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuuston jäseniä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan kaudeksi yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten jäsenten keskuudesta yksi jäsen valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 16 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt tarkastuslauta kuntaan kaudeksi : palvelupäällikkö Martina Sjöstrand insinööri, koulutussuunnittelija Pekka Härkönen fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlsson valtiot. kand. Birger Ehrnström myyjä Tuula Nyholm kauppat. maist., lehtori Heli Nyberg järjestelmäasiantuntija Anders Kjellman

19 2/ toimitusjohtaja Jari Heinonen ja eläkeläinen Toivo Lehtonen. Palvelupäällikkö Martina Sjöstrandin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yrittäjä Yngve Lindqvist, insinööri, koulutussuunnittelija Pekka Härkösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Ari Filatoff, fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtiot. maist. Oili Pyysalo, valtiot. kand. Birger Ehrnströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi hoitaja, eläkeläinen Eskil Engström, myyjä Tuula Nyholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palotarkastaja Arita Jokinen, kauppat. maist., lehtori Heli Nybergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi asiakassihteeri, oikeustradenomiopiskelija Monica Hedström-Järvinen, järjestelmäasiantuntija Anders Kjellmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Kim Lindstedt, toimitusjohtaja Jari Heinosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Kari Viemerö ja eläkeläinen Toivo Lehtosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi farmaseutti Nina-Maria Nyman. Puheenjohtajaksi määrättiin Martina Sjöstrand ja varapuheenjohtajaksi Tuula Nyholm.

20 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen 18/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Vaalilain (714/1998) 13 kuuluu: "Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek seen kunnan keskusvaalilau takunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten kin oltava vähintään viisi. Varajä senet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen ten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mah dolli suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaa leissa eh dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajä sen, joka keskusvaali lautakunnalle toimitetun ehdokashake muksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakun nan työs kentelyyn kyseisissä vaaleissa. Ahvenanmaan maakunnassa toimii kussakin kunnassa kunnan keskusvaali lautakuntana eduskuntavaaleissa, presidentinvaa lissa ja europarlamenttivaa leissa maakunnassa toimitettavia kunnallisvaaleja varten asetettu lautakun ta, josta on soveltu vin osin voimassa, mitä kunnan keskusvaalilautakunnas ta täs sä laissa säädetään." Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 24 kuuluu: "Kokoonpano Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kunnan keskusvaalilautakuntaan kaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä.

21 2/ Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 17 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt kunnan keskus vaalilautakuntaan kaudeksi : toimistosihteeri Annemo Palmroos-Broos henkikirjoittaja Jarmo Kallinen teologian tohtori Svante Lundgren eläkeläinen Aira Laiho ja yrittäjä Matti Agge. Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: fil. maist., koulun käyntiavustaja Tea Sundqvist valtiot. maist., toimistopäällikkö Gun-Britt Lindberg rakennusmestari Matti Pasila eläkeläinen Per Nordling ja merkonomi Soile Kaanela. Puheenjohtajaksi määrättiin Annemo Palmroos-Broos ja varapuheenjohtajaksi Aira Laiho.

22 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 19/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 28 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Sivistyslautakunnalla on seuraavat jaostot: 1. ruotsinkielinen jaosto 2. suomenkielinen jaosto" Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 18 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakuntaan kaudeksi : kauppat. maist. Petra Palmroos maanviljelijä, suunnittelija Timo Söderholm tradenomi Ann-Christin Nyström kone- ja metalli-insinööri, ammatinopettaja Kristian Sjöström

23 2/ logistiikkapäällikkö Christoffer Mannström yrittäjä Helge Mattsson terveydenhoitaja Nina Grandell keittiöapulainen Märta Ekholm eläkeläinen Stig Lindell työvoimaneuvoja Marica Viitala ja terveystieteen maisteri Brita Pasila. Kauppat. maist. Petra Palmroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin hotellipäällikkö Yvonne Blomqvist-Seffer, maanviljelijä, suunnittelija Timo Söderholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi dipl.ins. Svante Pahlman, tradenomi Ann-Christin Nyströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi teollinen muotoilija Frank Hellgren, kone- ja metalli-insinööri, ammatinopettaja Kristian Sjöströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ATK-vastaava Tom Koppe, logistiikkapäällikkö Christoffer Mannströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yliopistonopettaja Anne Eriksson, yrittäjä Helge Mattssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Tina Axen, terveydenhoitaja Nina Grandellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi postivirkailija Helena Lindroth, keittiöapulainen Märta Ekholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi perushoitaja Ritva-Leena Ehrnström, eläkeläinen Stig Lindellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson, työvoimaneuvoja Marica Viitalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkanen ja terveystieteen maisteri Brita Pasilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi lääke-edustaja Anna Filatoff. Puheenjohtajaksi määrättiin Petra Palmroos ja varapuheenjohtajaksi Timo Söderholm.

24 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 20/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 32 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yh den jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 19 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaudeksi : jyrsijä Widar Nyberg nuoriso-ohjaaja Patrik Sundell näyttelijä, ammatin opettaja Henrik Grönroos nuorisotyönohjaaja Marika Eklund-Pelto opiskelija Richard Siivonen fil. maist., toiminn. musiikkiterapeutti Disa Kneck-Möller kauppat. maist. Petra Palmroos yrittäjä Tina Axen ja valokuvaaja, opiskelija Anna Frank.

25 2/ Jyrsijä Widar Nybergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin eläkeläinen Stig Lindell, nuoriso-ohjaaja Patrik Sundellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson, näyttelijä, ammatin opettaja Henrik Grönroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi teol. yo Andreas von Bergmann, nuorisotyönohjaaja Marika Eklund-Pellon henkilökohtaiseksi varajäseneksi hankeneuvoja Marcus Lepola, opiskelija Richard Siivosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vapaa-ajanohjaaja Christina Grönholm, fil. maist., toiminn. musiikkiterapeutti Disa Kneck-Möllerin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastusinsinööri Mikaela Hampf, kauppat. maist. Petra Palmroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi myyjä Tina Rosvall, yrittäjä Tina Axenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tradenomi Ann-Christin Ny ström ja valokuvaaja, opiskelija Anna Frankin henkilökohtaiseksi varajäse neksi farmaseutti Nina-Maria Nyman. Puheenjohtajaksi määrättiin Widar Nyberg ja varapuheenjohtajaksi Marika Eklund-Pelto.

26 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 21/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 38 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yh den jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 20 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon kaudeksi : rehtori, eläkeläinen Markku Salonen postimies Jyrki Filatoff keittiöapulainen Johanna Kallinen koulunkäyntiavustaja Marja-Leena Engström prosessinvalvoja Petri Kujala pääluottamusmies Tapio Karikko tradenomi, myyntipäällikkö Riikka Salminen mielenterveyshoitaja Terhi Ahosola ja erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkanen.

27 2/ Rehtori, eläkeläinen Markku Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin fil. maist. Eija Nikkanen, postimies Jyrki Filatoffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Henri Filatoff, keittiöapulainen Johanna Kallisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Tuire Jones, koulunkäyntiavustaja Marja-Leena Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi käsittelijä Christina Koskinen, prosessinvalvoja Petri Kujalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi insinööri Ilkka Hamunen, pääluottamusmies Tapio Karikon henkilökohtaiseksi varajäseneksi autonkuljettaja Alf Engström, tradenomi, myyntipäällikkö Riikka Salmisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi suunnitteluinsinööri Timo Santapukki, mielenterveyshoitaja Terhi Ahosolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Minna Ramim ja erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinan kielen kääntäjä Tero Syvänen. Puheenjohtajaksi määrättiin Markku Salonen ja varapuheenjohtajaksi Petri Kujala.

28 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 22/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 44 kuuluu: "Kokoonpano Kulttuurilautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kulttuurilautakuntaan kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 21 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt kulttuurilautakuntaan kaudeksi : valtiot. maist. Birgitta Bröckl yrittäjä Tommy Nymalm korjaaja Mauno Markkula eläkeläinen Marjaana Sjöblom dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engström luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkola järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöberg sosiaalisihteeri Tuija Hongisto opiskelija Susanna Hottinen

29 2/ luontokuvaaja Janne Gröning ja Tomas Jansen. Valtiot. maist. Birgitta Bröcklin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin luokan- ja erityisopettaja Heli Laiho, yrittäjä Tommy Nymalmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist. Annastina Sarlin, korjaaja Mauno Markkulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jyrsijä Widar Nyberg, eläkeläinen Marjaana Sjöblomin henkilökohtaiseksi varajäseneksi hätäkeskuspäivystäjä Pirjo Johansson, dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Richard Siivonen, luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi luokanopettaja Birgitta Svarvar-Hult, järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusmestari Bosse Mellberg, sosiaalisihteeri Tuija Hongiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen, opiskelija Susanna Hottisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Lennart Brunnsberg, luontokuvaaja Janne Gröningin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist. Cornelius Colliander ja Tomas Jansenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi dipl.ins.opiskelija Eric Jansson. Puheenjohtajaksi määrättiin Birgitta Bröckl ja varapuheenjohtajaksi Lotta Lindberg-Jaakkola.

30 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 23/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 47 kuuluu: "Kokoonpano Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 22 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaudeksi : merikapteeni, yrittäjä Kurt Kronehag asiakkuuspäällikkö Merja Fredriksson proviisori, yliopistonopettaja Siv Eriksson eläkeläinen Gunilla Sandelin kunnallisneuvos Bengt Backman diplomikielenkääntäjä Kaija Hilke liikunnan lehtori Kyösti Kurvinen LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen opettaja Tapani Niemi

31 2/ hoitaja, eläkeläinen Eskil Engström ja mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson. Merikapteeni, yrittäjä Kurt Kronehagin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin projektipäällikkö Jim Willberg, asiakkuuspäällikkö Merja Fredrikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palveluneuvoja Tiina Aho-Gustafsson, proviisori Siv Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirvesmies Göran Henriksson, eläkeläinen Gunilla Sandelinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yritysekonomi Staffan Sundström, kunnallisneuvos Bengt Backmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Viola Eksten, diplomikielenkääntäjä Kaija Hilken henkilökohtaiseksi varajäseneksi hum. kand. Rea Åkerfelt, liikunnan lehtori Kyösti Kurvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lähihoitaja, sairaan hoidon opiskelija Petra Höglund, LKT, ylilääkäri Hanna Järvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi työterveys lääkäri Tuulikki Wahe-Rohrbach, opettaja Tapani Niemen henkilökohtaiseksi varajäsenek si it-kouluttaja Martin Sainio, hoitaja, eläkeläinen Eskil Engströmin henki lökohtaiseksi varajäseneksi sosionomi Harold Henriksson ja mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henrikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi keittiöapulainen Märta Ekholm. Puheenjohtajaksi määrättiin Kurt Kronehag ja varapuheenjohtajaksi Merja Fredriksson.

32 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 24/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 52 kuuluu: "Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ympäristölautakunnalla on tiejaosto." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 23 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt ympäris tölautakuntaan kaudeksi : maanviljelijä, agrologi Andreas Johansson yrittäjä Brita Söderlund maanviljelijä Jan-Erik Karlsson tekn. lis. Kurt Lundqvist ylikonstaapeli Ulf Österman asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedt sosionomi (AMK), päiväkodinjohtaja Linda Lindberg

33 2/ fysioterapeutti Tiina Johansson insinööri Ilkka Hamunen erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro ja fil. yo, puutarhuri Sanna Autio. Maanviljelijä, agrologi Andreas Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin maanviljelijä Tom Norrby, yrittäjä Brita Söderlundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi biologi, maanviljelijä Johanna Fransen, maanviljelijä Jan-Erik Karlssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maanviljelijä Kaj Åberg, tekn. lis. Kurt Lundqvistin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppat. maist. Christel Sonntag, ylikonstaapeli Ulf Östermanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maanviljelijä, yrittäjä Tomas Mårtensson, asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedtin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. kand. Birgit Karlsson, sosionomi (AMK), päiväkodinjohtaja Linda Lindbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Bertil Åkerfelt, fysioterapeutti Tiina Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi mielenter veyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson, insinööri Ilkka Hamusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi pääluottamusmies Tapio Karikko, erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaron henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusmestari Matti Pasila ja fil. yo, puutarhuri Sanna Aution henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlsson. Puheenjohtajaksi määrättiin Andreas Johansson ja varapuheenjohtajaksi Brita Söderlund.

34 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunnan tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 25/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 60 kuuluu: "Kokoonpano Tiejaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten on oltava ympäristölautakunnan jäseniä tai varajäseniä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee ympäristölautakunnan tiejaostoon kaudeksi viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen pu heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 24 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt ympäristölautakunnan tiejaostoon : maanviljelijä Kaj Åberg rakennusmestari Matti Pasila fysioterapeutti Tiina Johansson maanviljelijä Tom Norrby ja asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedt. Maanviljelijä Kaj Åbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yrittäjä Brita Söderlund, rakennusmestari Matti Pasilan henkilökohtaiseksi varajä-

35 2/ seneksi erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro, fysioterapeutti Tiina Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi mielen terveys hoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson, maanviljelijä Tom Norrbyn henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Bertil Åkerfelt ja asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedtin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. kand. Birgit Karlsson. Puheenjohtajaksi määrättiin Kaj Åberg ja varapuheenjohtajaksi Tom Norrby.

36 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 26/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 62 kuuluu: "Kokoonpano Rakennuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee rakennuslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 25 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt rakennuslautakuntaan kaudeksi : maanviljelijä., rakennusmestari Bert Johansson aliupseeri Mikael Mårtensson palvelupäällikkö Martina Sjöstrand luokanopettaja Margaretha Fransén ohjaaja, keraamikko Aya Lundsten kansimies Jan Eriksson merikapteeni Torvald Söderlund lääke-edustaja Anna Filatoff insinööri Matti Koskela

37 2/ ylikonemestari Torolf Lindell ja kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Susanne Björkfors. Maanviljelijä., rakennusmestari Bert Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin fysioterapeutti Carola Selin, aliupseeri Mikael Mårtenssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi postinjakaja Sune Linde, palvelupäällikkö Martina Sjöstrandin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtiot. maist. Alice Björklöf, luokanopettaja Margaretha Fransénin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palomestari Leif Lindström, ohjaaja, keraamikko Aya Lundstenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kielenkääntäjä Tarja Rinne, kansimies Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi projektipäällikkö Jim Willberg, merikapteeni Torvald Söderlundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Lola Schwartz, lääke-edustaja Anna Filatoffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi evp. komisario, yrittäjä Markku Järvinen, insinööri Matti Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusarkkitehti Jari Tschernij, ylikonemestari Torolf Lindellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson ja kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Susanne Björkforsin henkilökohtaiseksi varajäseneksi työvoimaneuvoja Marica Viitala. Puheenjohtajaksi määrättiin Bert Johansson ja varapuheenjohtajaksi Torvald Söderlund.

38 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lautamiesten valitseminen käräjäoikeuteen 27/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Käräjäoikeuslain (581/93) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ). Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valita kymmenen lautamiestä Paraisten käräjäoikeuteen kaudeksi Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26 Bert Johansson ehdotti Johan Broosin kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian. Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian.

39 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uskottujen miesten valitseminen 28/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 :n mukaan valtuusto valitsee kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee vähintään kuusi uskottua miestä kaudeksi Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 27 Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian.

40 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan valitseminen Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 38/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lääninhallitus vahvistaa jäsenten määrän. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kukin kunta valitsee neuvottelukuntaan. Länsi-Suomen lääninhallitus on vahvistanut Varsinais-Suomen poliisin neuvottelukuntien jäsenmääräksi 30 jäsentä, 30 henkilökohtaista varajäsentä ja poliisipäällikkö. Varsinais-Suomen poliisilaitokseen kuuluu yhteensä 28 kuntaa, joista Turun kaupunki valitsee neuvottelukuntaan kolme edustajaa ja muut kunnat yhden edustajan ja varajäsenen. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi yhden edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 28 Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

41 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edustajien ja henkilökohtaisten varaedustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen 2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous pidetään maakuntahallituksen mukaisesti maanantaina klo alkaen Tu run kristillisellä opistolla, Lustokatu 7, Turku. Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa edustajien nimet Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen edustajainkokousta eli mennessä. Pykälä 4 Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksessa kuuluu: "Edustus edustajainkokouksessa Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnallisvaaleja edeltävän kalenterivuoden lopun väkiluvun perusteella siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään viisi edustajaa. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Edustajainkokouksessa kunnalla on yksi äänin väestökirjalain mukaan laskettavan, edustajainkokousta edeltävän kalenterivuoden tammikuun 1. päivän väkiluvun alkavaa viittätuhatta asukasta kohden. Kunnan äänimäärä jakautuu saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kolme edusta-

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN Järjestelytoimikunta 43 18.06.2008 Järjestelytoimikunta 55 20.08.2008 Järjestelytoimikunta 82 01.10.2008 VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGILLE VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN 70/01/011/2008

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalilain 13 :n mukaan keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen

jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 1/2008 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 02.12.2008 kl. 15:00-16:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 2 valitseminen 6 3 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- 6/2008 91 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 25.09.2008 TID - AIKA 25.09.2008 kl. 17:30-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- 93 DEN TOTEAMINEN 43 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 2-3, Seurakunnantie 1, 30.1.2013 klo 18.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto 4.1.2017 1 ( ) AIKA Torstai 12.1.2017 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 202/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 14 12.1.2015 35 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 2015-2016 (Pöydälle 12.1.2015)

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 17/2008 503 Kaupunginhallitus TID - AIKA 23.09.2008 klo 17:15-19:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 506 206 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Lisäasia 108 Kaupunginjohtajan palkan vahvistaminen 221

Lisäasia 108 Kaupunginjohtajan palkan vahvistaminen 221 10/2008 201 Järjestelytoimikunta TID - AIKA 10.11.2008 klo 13:00-19:00 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 205 96 valitseminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (11) 15 Kuntalain 17 :ssä tarkoitetut vaalit HEL 2012-016953 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi 2013-2016 liitteen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169. 74 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 170

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169. 74 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 170 5/2014 167 Kaupunginhallitus TID - AIKA 31.03.2014 kl./klo 15:00-17:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169 74 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Edustajainkokous Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 1/09 Pvm:

KESKI-SUOMEN LIITTO Edustajainkokous Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 1/09 Pvm: KESKI-SUOMEN LIITTO Edustajainkokous Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 1/09 Pvm: 19.2.2009 Kokoustiedot Aika 11.03.2009 klo 13.00 - [Tulokahvi 10.00-, ryhmät klo 10.30-12.00 (keskusta: Alvar 3.krs, SDP: Elsi (3.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 211 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 211 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 18/2008 517 Kaupunginhallitus TID - AIKA 07.10.2008 klo 17:15-20:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 211 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 520 212 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2013. KOKOUSAIKA klo ,

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2013. KOKOUSAIKA klo , 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2013 KOKOUSAIKA 21.1.2013 klo 19.30 19.55, 19.58 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Niina Alatalo x Juha Alkio x Jari Anttikoski x Seppo

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 1/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 1/2013 -3, KV 31.1.2013 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 31.1.2013 Esityslista 1/2013 -2, KV 31.1.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 31.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN

Lisätiedot