jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen"

Transkriptio

1 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-00:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen valitseminen Kaupungin nimi Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 17 Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen 18 Sivistyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 19 Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 20 Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 21 Kulttuurilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 23 Ympäristölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 24 Ympäristölautakunnan tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 25 Rakennuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen

2 2/ Lautamiesten valitseminen käräjäoikeuteen 27 Uskottujen miesten valitseminen Edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan valitseminen Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 29 Edustajien ja henkilökohtaisten varaedustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen Ympäristöosaston taksat ja maksut Kiinteistötoimitusmaksutaksan hyväksyminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2009 palveluhinnaston ja liittymismaksujen hyväksyminen Lasten päivähoidon maksujen vahvistaminen Lasten yksityisen hoidon tuen kunnallinen lisä Sosiaalihuollon palveluista perittävät maksut Länsi-Turunmaan kaupungissa alkaen sovellettavan kotihoitomaksun vahvistaminen 37 Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 38 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n 1 momentin ja 3 :n muuttaminen 39 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n muuttaminen 40 Asemakaavan muuttaminen Parsbyn kaupunginosan korttelin 5 tontilla 19 sekä viereisellä puisto-alueella Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet Päätös kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virkojen perustamisesta 117 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien kunnankanslioissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna Paraisten kaupungintalossa sekä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa ajalla:

3 2/ Intygar/Todistaa:

4 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-00:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif Bergman Ted von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka Henriksson Carita Johansson Andreas Johansson Bert Jokinen Arita Järvinen Hanna Kaanela Soile Karlsson Inger Karlsson Jan-Erik Kronehag Kurt Lindberg Linda Lindell Torolf Lundqvist Kurt Mattsson Jean-Erik Mäkinen Heikki Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Peussa Mia Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Sjöstrand Martina

5 2/ Sjövall Edga Stolzmann Marianna Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica kaupunginlakimies (klo ) Grannas Mikael apulaiskaupunginjohta ja (klo ) Hotanen Pia päiväkodin johtaja (klo ) Ilmonen Otto sosiaali- ja terv.joht (klo ) Liianmaa Kimmo kaupungininsinööri (klo ) Lundberg Ulrika koulutuspäällikkö (klo ) Lönnberg Susanna kaupungingeodeetti (klo ) Nygrén Patrik talousjohtaja (klo ) Nystén Svante talouspääll/controller (klo ) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (klo ) Öhman Folke kaupunginjohtaja Peltonen Göran kaupunginsihteeri (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Ekholm Märta (varajäsen Henriksson Carita oli läsnä) Orell Markku (varajäsen Järvinen Hanna oli läsnä) Heinaro Ilkka UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Göran Peltonen Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Leif Berglund on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti Carita Henriksson Carita Henriksson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen Pöytäkirja on ollut uudelleen nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa:

6 2/ Annukka Koskinen Ledningens sekr./ Johdon siht.

7 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 11 Puheenjohtaja totesi, että läsnä oli 43 valtuutettua eli päätösvaltai nen määrä ja että ko kouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että se siten oli pää tösvaltai nen.

8 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen Kaupunginvaltuusto 12 Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 87 :n 1 momentti kuuluu: "Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Tällaisessa tapauksessa puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän hyväksymä pöytäkirja annetaan tiedoksi pöytäkirjantarkastajille sähköisesti. Myös pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisestä sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin." Ehdotus: Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kau pun ginvaltuuston pöy tä kirjan kokousta seuraavana maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tiistaina virastoaikana. Kaupunginvaltuusto päätti, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kaupungin valtuuston pöy tä kir jan ko kousta seuraavana maanantaina siten, että pöytä kir jan tar kastajat il moitta vat pöytäkirjanpitäjälle sähköisesti pöytäkirjan hy väksy misestä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tiistaina virastoaikana.

9 2/ Kaupunginvaltuusto valitseminen Kaupunginvaltuusto 13 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leif Berglund ja Carita Henriksson.

10 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin nimi 62/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija ja esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Liite 2-4 Kaupunginvaltuustolle jätettiin kaksi aloitetta, joissa molemmissa esitetään Länsi-Turunmaan kaupungin (Väståboland - Länsi-Turunmaa) nimen muuttamista Paraisten kaupungiksi (Pargas - Parainen). Aloitteet oheistetaan (liite). Kysymys kaupungin nimestä on ollut julkisessa keskustelussa pinnalla koko yhdistymisprosessin ajan. Yhdistymissopimuksessa sovittiin, että kaupungin nimeksi tulee Våståboland - Länsi-Turunmaa. Järjestelytoimikunta on käsitellyt asiaa useaan otteeseen tavoitteenaan löytää kaupungille paremmin hyväksyttävissä oleva nimi kuin Väståboland - Länsi-Turunmaa, jota asiantuntijat eivät ole suositelleet ja joka on herättänyt keskustelua julkisuudessa. Nimiasiassa ei päästy yksimielisyyteen ja koska Paraisten kaupunki ehdotti nimeksi Paraista samaan aikaan kun Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunnat pysyivät nimessä Väståboland - Länsi-Turunmaa, valtiovarainministeriö ratkaisi nimen kuntajakolain 28 :n mukaisesti. Ministeriö määräsi, että uuden kunnan nimi on Väståboland - Länsi-Turunmaa (liite). Lienee selvää, että nimen välittömälle muuttamiselle valtuuston päätöksellä ei ole juridisia esteitä. Nimen muuttaminen voisi olla mahdollista, koska ministeriö on ratkaissut asian eikä nimi siten enää ole osa yhdistymissopimusta. Mahdollisen nimenvaihdoksen juridista tulkintaa ei kuitenkaan koskaan ole tutkittu missään oikeusasteissa. Kunnat hyväksyivät kuitenkin nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa yhdistymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä, ja siten nimen voidaan myös katsoa olevan moraalisesti sitova muiden yhdistymissopimuksen osien tavoin. Nimikeskustelu on monessa suhteessa vaikuttanut kielteisesti yhdistymisprosessiin. Keskustelusta on syntynyt ulospäin sellainen kuva, että prosessi on ollut konfliktien leimaama, vaikka se muilta osin on sujunut hyvin. Nimikeskustelu on varjostanut monia myönteisiä edistysaskeleita, joita on otettu luotaessa uutta ainutlaatuista saaristokaupunkia, jolla on kaikki edellytykset menestyä. Nimiasiassa on suurelta osin kyse symboliasioista, identiteetistä ja siitä, mistä näkökulmasta taajaman, maaseudun ja saariston yh-

11 2/ teistyötä lähestytään. Asukkaiden saamiin palveluihin nimellä ei ole suoranaista vaikutusta. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää - todeta, että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja se on siten moraalisesti velvoittava yhdis tymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaolo ajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan ni men ol la Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parai nen. Val tuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tu losta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Stig Engman ehdotti Marianna Stolzmannin ja Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin nimeksi muutetaan nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa sijaan Pargas - Parainen lukien. Ted Bergmann ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen, kuitenkin siten muutettuna, että toisen ranskalaisen viivan jälkeen tuleva teksti saa seuraavan sanamuodon: - että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa kahteen nimeen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. Ted Bergmanin ehdotus ei saanut kannatusta ja näin ollen se raukesi. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus äänestää kaupunginjohtajan ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Stig Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 8 kpl 3 kpl.

12 2/ Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää - todeta, että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja se on siten moraalisesti velvoittava yhdistymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaoloajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan nimen olla Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parainen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Äänestystulos käy ilmi liitteestä nro 4. Kaupunginvaltuusto 14 Liite 1-3 Liitteet: - Pykälä 10 kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta koskien aloitteita kaupungin nimen muuttamisesta - Valtiovarainministeriön päätös Stig Engman ehdotti Widar Nybergin, Hanna Järvisen ja Tapani Niemen kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupungin nimeksi nimen Väståboland - Länsi-Turunmaa sijaan Pargas - Parainen lukien. Markku Salonen ehdotti Hanna Järvisen ja Heikki Mäkisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin nimi on Pargas - Parainen lukien. Puheenjohtaja totesi, että Stig Engmanin ja Markku Salosen ehdotukset ovat asiasisällöltään samanlaiset ja että ne voidaan katsoa yhdeksi ehdotukseksi. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta äänestyslaitteella siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Stig Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

13 2/ Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 28 kpl 15 kpl. Kaupunginvaltuusto päätti näin ollen, - että nimi Väståboland - Länsi-Turunmaa on kirjattu yhdistymissopimukseen ja että se on siten moraalisesti velvoittava yhdistymissopimuksen kuntajakolain mukaisen voimassaoloajan eli vuosina että, vuonna 2011 järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa siihen, tuleeko kunnan nimen olla Väståboland - Länsi-Turunmaa vai Pargas - Parainen. Valtuusto sitoutuu kunnioittamaan kansanäänestyksen tulosta. - että Stig Engmanin ym. ja Heikki Mäkisen ym. aloitteisiin on täten vastattu. Äänestystulos on liitetty pöytäkirjaan liitteenä 3.

14 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 15/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Kuntalain 64 kuuluu: "Kunnan ilmoitukset saate taan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu tusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Kunnan ilmoitukset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 1) Kuntalain edellyttämät il moituk set/kuulutukset. 2) Rakennuslainsäädännön edellyt tämät ilmoitukset/ kuulutukset. 3) Muiden säännösten edellyttämät il moituk set/kuulutukset (esim. jakolaki, vaalilaki). 4) Säännökset, jotka edellyttävät vain julki sella kuulutuksella tai muilla harkinnan varaisilla tavoilla ilmoit tamista. Esim. metsäpalovaroitus on sopivin tavoin saatettava yleisön tietoon. 5) Ns. vapaaehtoiset ilmoitukset - kunnan markkin oin tiin liit tyvät ilmoituk set - eri sanomaleh dissä ja ammat ti lehdis sä ole vat työpaikkailmoituk set. Kohtiin 1, 2 ja 3 sisältyy säännöksiä, joiden mukaan - asia on saatettava yleisesti tiedoksi siten kuin kunnal liset ilmoitukset kun nassa jul kaistaan - asiasta on julkaistava kuulutus kun nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (esim. kuntalain 97, hallinto-oikeuden tai alistusviranomaisen ratkaisun tiedoksi antaminen).

15 2/ Paraisten kaupunginvaltuuston (29 ) tekemän päätöksen mukaan lakisäätei set kunnalliset ilmoitukset, joista on säädet ty, että ne saatetaan yleisesti tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan ilmoitustaulun lisäk si myös Paraisten Kuulutuksissa, kaupungin verkkosivuilla Internetissä ja mahdolli suuksien mukaan ParTV:ssä. Paraisten Kuulutuksissa julkaistaan myös muut kuntalaisille tarkoitetut ilmoitukset sekä työpaikkailmoitukset. Asian omaisen viranomaisen harkinnan mukaan voidaan työpaikkailmoitukset julkaista ilmoitustaulul la ja lisäksi alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomaleh dissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella Kuten edellä käy ilmi, työpaikkailmoitukset on pääsääntöisesti julkaistu Paraisten Kuulutuksissa ja lisäksi harkinnan mukaan eri päivälehdissä ja ammattilehdissä. Nauvon ja Korppoon kunnat ovat julkaisseet viralliset kuulutuksensa, kuten valtuuston kokouskutsut, Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa. Kuten kuntalain 64 :stä käy ilmi, valtuusto voi päättää, että kunnan kaikki ilmoitukset tai osa niistä saatetaan yleisesti tiedoksi muulla tavoin kuin julkaisemalla ne kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalaissa ei ole myöskään edellytetty, että päätös tehdään joka vuosi, vaan päätös voidaan tehdä yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan, toistaiseksi jne. Paraisten Kuulutukset on kaksikielinen ilmoituslehti, joka ilmestyy kerran viikossa ja tavoittaa noin 90 prosenttia Paraisten kotitalouksista. Ottaen huomioon sen, että Länsi-Turunmaa on kaksikielinen kaupunki, julkiset kuulutukset on julkaistava molemmilla kotimaisilla kielillä ja sellaisissa lehdissä, jotka ilmestyvät koko kaupungin alueella. Paraisten Kuulutukset ei ilmesty saaristokunnissa, eikä saaristokunnissa ole muuta vastaavanlaista lehteä. Åbo Underrättelser, joka ilmestyy viisi kertaa viikossa, tavoittaa suuren osan uuden kaupungin ruotsinkielisistä kotitalouksista. Turun Sanomat, joka ilmestyy seitsemänä päivänä viikossa, tavoittaa puolestaan suuren osan uuden kaupungin suomenkielisistä kotitalouksista. Kuntien verkkosivuilla on yhä suurempi merkitys kunnan tarjoamia palveluita ja ajankohtaisia asioita koskevan tiedon välittämisessä. Uuden kaupungin koon ja maantieteen vuoksi sähköisellä tiedonvälityksellä tulee olemaan suuri merkitys ja se tulee olemaan suuri haaste. Uuden kaupungin verkkosivut (osoite tulevat sisältämään asukkaiden, päättäjien ja muiden kiinnostuneiden kannalta tärkeitä tietoja. Uuden kaupungin asukkaiden tasavertaisen kohtelun kannalta on perusteltua, että uuden kaupungin lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset (pakolliset il-

16 2/ moitukset) julkaistaan samoissa lehdissä, Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa, eikä muissa lehdissä. Lisäksi esim. työpaikkailmoituksia on oltava mahdollista julkaista harkinnan mukaan muissa lehdissä. Ilmoituskustannusten huomattavan nousun estämiseksi aikaisempaan käytäntöön verrattuna on perusteltua kiinnittää huomiota ilmoitusten muotoon ja kokoon. On tärkeää, että ilmoitus tai kuulutus erottuu muotonsa ja kokonsa puolesta muun tekstin joukosta, mutta että siitä käy ilmi, että tarkempia tietoja on saatavissa kaupungin verkkosivuilta. Työpaikkailmoitusten kohdalla yleinen suuntaus on yhä selvemmin se, että tieto haettavaksi julistetuista viroista ja työsopimussuhteista yhä enenevässä määrin välitetään Internetin kautta. ParTV:llä ei ole tällä hetkellä lähetyksiä, eikä sitä näin ollen voida käyttää kunnallisten ilmoitusten levittämiseen. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 64 :n nojalla, että lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset, joista on säädet ty, että ne saatetaan yleisesti tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan kaupungintalon virallisen ilmoitustaulun ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden ilmoitustaulujen lisäksi myös Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla Internetissä osoitteessa Asian omaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan julkaista myös paikallisissa ja muissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomaleh dissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 15 Kaupunginvaltuusto päätti kuntalain 64 :n nojalla, että lakisääteiset kunnalliset ilmoitukset, joista on säädetty, että ne saatetaan yleisesti tiedok si siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, julkaistaan kau pungintalon virallisen ilmoitustaulun ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden ilmoitustaulujen lisäksi myös Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa sekä kaupungin verkkosi vuilla Internetissä osoitteessa

17 2/ Asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan julkaista myös paikallisissa ja muissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomalehdissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa kaudella

18 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 17/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 7 kuuluu: "Kokoonpano Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuuston jäseniä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan kaudeksi yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten jäsenten keskuudesta yksi jäsen valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 16 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt tarkastuslauta kuntaan kaudeksi : palvelupäällikkö Martina Sjöstrand insinööri, koulutussuunnittelija Pekka Härkönen fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlsson valtiot. kand. Birger Ehrnström myyjä Tuula Nyholm kauppat. maist., lehtori Heli Nyberg järjestelmäasiantuntija Anders Kjellman

19 2/ toimitusjohtaja Jari Heinonen ja eläkeläinen Toivo Lehtonen. Palvelupäällikkö Martina Sjöstrandin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yrittäjä Yngve Lindqvist, insinööri, koulutussuunnittelija Pekka Härkösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Ari Filatoff, fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtiot. maist. Oili Pyysalo, valtiot. kand. Birger Ehrnströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi hoitaja, eläkeläinen Eskil Engström, myyjä Tuula Nyholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palotarkastaja Arita Jokinen, kauppat. maist., lehtori Heli Nybergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi asiakassihteeri, oikeustradenomiopiskelija Monica Hedström-Järvinen, järjestelmäasiantuntija Anders Kjellmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Kim Lindstedt, toimitusjohtaja Jari Heinosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Kari Viemerö ja eläkeläinen Toivo Lehtosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi farmaseutti Nina-Maria Nyman. Puheenjohtajaksi määrättiin Martina Sjöstrand ja varapuheenjohtajaksi Tuula Nyholm.

20 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen 18/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Vaalilain (714/1998) 13 kuuluu: "Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek seen kunnan keskusvaalilau takunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten kin oltava vähintään viisi. Varajä senet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen ten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mah dolli suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaa leissa eh dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajä sen, joka keskusvaali lautakunnalle toimitetun ehdokashake muksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakun nan työs kentelyyn kyseisissä vaaleissa. Ahvenanmaan maakunnassa toimii kussakin kunnassa kunnan keskusvaali lautakuntana eduskuntavaaleissa, presidentinvaa lissa ja europarlamenttivaa leissa maakunnassa toimitettavia kunnallisvaaleja varten asetettu lautakun ta, josta on soveltu vin osin voimassa, mitä kunnan keskusvaalilautakunnas ta täs sä laissa säädetään." Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 24 kuuluu: "Kokoonpano Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kunnan keskusvaalilautakuntaan kaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä.

21 2/ Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 17 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt kunnan keskus vaalilautakuntaan kaudeksi : toimistosihteeri Annemo Palmroos-Broos henkikirjoittaja Jarmo Kallinen teologian tohtori Svante Lundgren eläkeläinen Aira Laiho ja yrittäjä Matti Agge. Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: fil. maist., koulun käyntiavustaja Tea Sundqvist valtiot. maist., toimistopäällikkö Gun-Britt Lindberg rakennusmestari Matti Pasila eläkeläinen Per Nordling ja merkonomi Soile Kaanela. Puheenjohtajaksi määrättiin Annemo Palmroos-Broos ja varapuheenjohtajaksi Aira Laiho.

22 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 19/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 28 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Sivistyslautakunnalla on seuraavat jaostot: 1. ruotsinkielinen jaosto 2. suomenkielinen jaosto" Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 18 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakuntaan kaudeksi : kauppat. maist. Petra Palmroos maanviljelijä, suunnittelija Timo Söderholm tradenomi Ann-Christin Nyström kone- ja metalli-insinööri, ammatinopettaja Kristian Sjöström

23 2/ logistiikkapäällikkö Christoffer Mannström yrittäjä Helge Mattsson terveydenhoitaja Nina Grandell keittiöapulainen Märta Ekholm eläkeläinen Stig Lindell työvoimaneuvoja Marica Viitala ja terveystieteen maisteri Brita Pasila. Kauppat. maist. Petra Palmroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin hotellipäällikkö Yvonne Blomqvist-Seffer, maanviljelijä, suunnittelija Timo Söderholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi dipl.ins. Svante Pahlman, tradenomi Ann-Christin Nyströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi teollinen muotoilija Frank Hellgren, kone- ja metalli-insinööri, ammatinopettaja Kristian Sjöströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ATK-vastaava Tom Koppe, logistiikkapäällikkö Christoffer Mannströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yliopistonopettaja Anne Eriksson, yrittäjä Helge Mattssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Tina Axen, terveydenhoitaja Nina Grandellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi postivirkailija Helena Lindroth, keittiöapulainen Märta Ekholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi perushoitaja Ritva-Leena Ehrnström, eläkeläinen Stig Lindellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson, työvoimaneuvoja Marica Viitalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkanen ja terveystieteen maisteri Brita Pasilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi lääke-edustaja Anna Filatoff. Puheenjohtajaksi määrättiin Petra Palmroos ja varapuheenjohtajaksi Timo Söderholm.

24 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 20/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 32 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yh den jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 19 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kaudeksi : jyrsijä Widar Nyberg nuoriso-ohjaaja Patrik Sundell näyttelijä, ammatin opettaja Henrik Grönroos nuorisotyönohjaaja Marika Eklund-Pelto opiskelija Richard Siivonen fil. maist., toiminn. musiikkiterapeutti Disa Kneck-Möller kauppat. maist. Petra Palmroos yrittäjä Tina Axen ja valokuvaaja, opiskelija Anna Frank.

25 2/ Jyrsijä Widar Nybergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin eläkeläinen Stig Lindell, nuoriso-ohjaaja Patrik Sundellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson, näyttelijä, ammatin opettaja Henrik Grönroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi teol. yo Andreas von Bergmann, nuorisotyönohjaaja Marika Eklund-Pellon henkilökohtaiseksi varajäseneksi hankeneuvoja Marcus Lepola, opiskelija Richard Siivosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vapaa-ajanohjaaja Christina Grönholm, fil. maist., toiminn. musiikkiterapeutti Disa Kneck-Möllerin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastusinsinööri Mikaela Hampf, kauppat. maist. Petra Palmroosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi myyjä Tina Rosvall, yrittäjä Tina Axenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tradenomi Ann-Christin Ny ström ja valokuvaaja, opiskelija Anna Frankin henkilökohtaiseksi varajäse neksi farmaseutti Nina-Maria Nyman. Puheenjohtajaksi määrättiin Widar Nyberg ja varapuheenjohtajaksi Marika Eklund-Pelto.

26 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 21/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 38 kuuluu: "Kokoonpano Sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yh den jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 20 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon kaudeksi : rehtori, eläkeläinen Markku Salonen postimies Jyrki Filatoff keittiöapulainen Johanna Kallinen koulunkäyntiavustaja Marja-Leena Engström prosessinvalvoja Petri Kujala pääluottamusmies Tapio Karikko tradenomi, myyntipäällikkö Riikka Salminen mielenterveyshoitaja Terhi Ahosola ja erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkanen.

27 2/ Rehtori, eläkeläinen Markku Salosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin fil. maist. Eija Nikkanen, postimies Jyrki Filatoffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Henri Filatoff, keittiöapulainen Johanna Kallisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Tuire Jones, koulunkäyntiavustaja Marja-Leena Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi käsittelijä Christina Koskinen, prosessinvalvoja Petri Kujalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi insinööri Ilkka Hamunen, pääluottamusmies Tapio Karikon henkilökohtaiseksi varajäseneksi autonkuljettaja Alf Engström, tradenomi, myyntipäällikkö Riikka Salmisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi suunnitteluinsinööri Timo Santapukki, mielenterveyshoitaja Terhi Ahosolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Minna Ramim ja erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinan kielen kääntäjä Tero Syvänen. Puheenjohtajaksi määrättiin Markku Salonen ja varapuheenjohtajaksi Petri Kujala.

28 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 22/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 44 kuuluu: "Kokoonpano Kulttuurilautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kulttuurilautakuntaan kaudeksi yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 21 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt kulttuurilautakuntaan kaudeksi : valtiot. maist. Birgitta Bröckl yrittäjä Tommy Nymalm korjaaja Mauno Markkula eläkeläinen Marjaana Sjöblom dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engström luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkola järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöberg sosiaalisihteeri Tuija Hongisto opiskelija Susanna Hottinen

29 2/ luontokuvaaja Janne Gröning ja Tomas Jansen. Valtiot. maist. Birgitta Bröcklin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin luokan- ja erityisopettaja Heli Laiho, yrittäjä Tommy Nymalmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist. Annastina Sarlin, korjaaja Mauno Markkulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jyrsijä Widar Nyberg, eläkeläinen Marjaana Sjöblomin henkilökohtaiseksi varajäseneksi hätäkeskuspäivystäjä Pirjo Johansson, dipl.ins., eläkeläinen Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Richard Siivonen, luokanopettaja Lotta Lindberg-Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi luokanopettaja Birgitta Svarvar-Hult, järjestelmäkonsultti Karl-Erik Sjöbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusmestari Bosse Mellberg, sosiaalisihteeri Tuija Hongiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen, opiskelija Susanna Hottisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Lennart Brunnsberg, luontokuvaaja Janne Gröningin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist. Cornelius Colliander ja Tomas Jansenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi dipl.ins.opiskelija Eric Jansson. Puheenjohtajaksi määrättiin Birgitta Bröckl ja varapuheenjohtajaksi Lotta Lindberg-Jaakkola.

30 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 23/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 47 kuuluu: "Kokoonpano Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 22 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaudeksi : merikapteeni, yrittäjä Kurt Kronehag asiakkuuspäällikkö Merja Fredriksson proviisori, yliopistonopettaja Siv Eriksson eläkeläinen Gunilla Sandelin kunnallisneuvos Bengt Backman diplomikielenkääntäjä Kaija Hilke liikunnan lehtori Kyösti Kurvinen LKT, ylilääkäri Hanna Järvinen opettaja Tapani Niemi

31 2/ hoitaja, eläkeläinen Eskil Engström ja mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson. Merikapteeni, yrittäjä Kurt Kronehagin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin projektipäällikkö Jim Willberg, asiakkuuspäällikkö Merja Fredrikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palveluneuvoja Tiina Aho-Gustafsson, proviisori Siv Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirvesmies Göran Henriksson, eläkeläinen Gunilla Sandelinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yritysekonomi Staffan Sundström, kunnallisneuvos Bengt Backmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Viola Eksten, diplomikielenkääntäjä Kaija Hilken henkilökohtaiseksi varajäseneksi hum. kand. Rea Åkerfelt, liikunnan lehtori Kyösti Kurvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lähihoitaja, sairaan hoidon opiskelija Petra Höglund, LKT, ylilääkäri Hanna Järvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi työterveys lääkäri Tuulikki Wahe-Rohrbach, opettaja Tapani Niemen henkilökohtaiseksi varajäsenek si it-kouluttaja Martin Sainio, hoitaja, eläkeläinen Eskil Engströmin henki lökohtaiseksi varajäseneksi sosionomi Harold Henriksson ja mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henrikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi keittiöapulainen Märta Ekholm. Puheenjohtajaksi määrättiin Kurt Kronehag ja varapuheenjohtajaksi Merja Fredriksson.

32 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 24/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 52 kuuluu: "Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ympäristölautakunnalla on tiejaosto." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 23 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt ympäris tölautakuntaan kaudeksi : maanviljelijä, agrologi Andreas Johansson yrittäjä Brita Söderlund maanviljelijä Jan-Erik Karlsson tekn. lis. Kurt Lundqvist ylikonstaapeli Ulf Österman asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedt sosionomi (AMK), päiväkodinjohtaja Linda Lindberg

33 2/ fysioterapeutti Tiina Johansson insinööri Ilkka Hamunen erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro ja fil. yo, puutarhuri Sanna Autio. Maanviljelijä, agrologi Andreas Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin maanviljelijä Tom Norrby, yrittäjä Brita Söderlundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi biologi, maanviljelijä Johanna Fransen, maanviljelijä Jan-Erik Karlssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maanviljelijä Kaj Åberg, tekn. lis. Kurt Lundqvistin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppat. maist. Christel Sonntag, ylikonstaapeli Ulf Östermanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maanviljelijä, yrittäjä Tomas Mårtensson, asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedtin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. kand. Birgit Karlsson, sosionomi (AMK), päiväkodinjohtaja Linda Lindbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Bertil Åkerfelt, fysioterapeutti Tiina Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi mielenter veyshoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson, insinööri Ilkka Hamusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi pääluottamusmies Tapio Karikko, erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaron henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusmestari Matti Pasila ja fil. yo, puutarhuri Sanna Aution henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. maist., erityisluokanopettaja Hanna Karlsson. Puheenjohtajaksi määrättiin Andreas Johansson ja varapuheenjohtajaksi Brita Söderlund.

34 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunnan tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 25/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 60 kuuluu: "Kokoonpano Tiejaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten on oltava ympäristölautakunnan jäseniä tai varajäseniä." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee ympäristölautakunnan tiejaostoon kaudeksi viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen pu heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 24 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt ympäristölautakunnan tiejaostoon : maanviljelijä Kaj Åberg rakennusmestari Matti Pasila fysioterapeutti Tiina Johansson maanviljelijä Tom Norrby ja asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedt. Maanviljelijä Kaj Åbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yrittäjä Brita Söderlund, rakennusmestari Matti Pasilan henkilökohtaiseksi varajä-

35 2/ seneksi erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro, fysioterapeutti Tiina Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi mielen terveys hoitaja, kodinhoitaja Carita Henriksson, maanviljelijä Tom Norrbyn henkilökohtaiseksi varajäseneksi kauppias Bertil Åkerfelt ja asiakaspalvelupäällikkö Mariella Ramstedtin henkilökohtaiseksi varajäseneksi fil. kand. Birgit Karlsson. Puheenjohtajaksi määrättiin Kaj Åberg ja varapuheenjohtajaksi Tom Norrby.

36 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 26/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön 62 kuuluu: "Kokoonpano Rakennuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee rakennuslautakuntaan kaudeksi yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 25 Kaupunginvaltuusto päätti valita seuraavat henkilöt rakennuslautakuntaan kaudeksi : maanviljelijä., rakennusmestari Bert Johansson aliupseeri Mikael Mårtensson palvelupäällikkö Martina Sjöstrand luokanopettaja Margaretha Fransén ohjaaja, keraamikko Aya Lundsten kansimies Jan Eriksson merikapteeni Torvald Söderlund lääke-edustaja Anna Filatoff insinööri Matti Koskela

37 2/ ylikonemestari Torolf Lindell ja kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Susanne Björkfors. Maanviljelijä., rakennusmestari Bert Johanssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin fysioterapeutti Carola Selin, aliupseeri Mikael Mårtenssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi postinjakaja Sune Linde, palvelupäällikkö Martina Sjöstrandin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtiot. maist. Alice Björklöf, luokanopettaja Margaretha Fransénin henkilökohtaiseksi varajäseneksi palomestari Leif Lindström, ohjaaja, keraamikko Aya Lundstenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kielenkääntäjä Tarja Rinne, kansimies Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi projektipäällikkö Jim Willberg, merikapteeni Torvald Söderlundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yrittäjä Lola Schwartz, lääke-edustaja Anna Filatoffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi evp. komisario, yrittäjä Markku Järvinen, insinööri Matti Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennusarkkitehti Jari Tschernij, ylikonemestari Torolf Lindellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi korjaaja Nils-Erik Hermansson ja kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Susanne Björkforsin henkilökohtaiseksi varajäseneksi työvoimaneuvoja Marica Viitala. Puheenjohtajaksi määrättiin Bert Johansson ja varapuheenjohtajaksi Torvald Söderlund.

38 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lautamiesten valitseminen käräjäoikeuteen 27/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Käräjäoikeuslain (581/93) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ). Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valita kymmenen lautamiestä Paraisten käräjäoikeuteen kaudeksi Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26 Bert Johansson ehdotti Johan Broosin kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian. Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian.

39 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uskottujen miesten valitseminen 28/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 :n mukaan valtuusto valitsee kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee vähintään kuusi uskottua miestä kaudeksi Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 27 Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian.

40 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan valitseminen Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 38/ /2008 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lääninhallitus vahvistaa jäsenten määrän. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kukin kunta valitsee neuvottelukuntaan. Länsi-Suomen lääninhallitus on vahvistanut Varsinais-Suomen poliisin neuvottelukuntien jäsenmääräksi 30 jäsentä, 30 henkilökohtaista varajäsentä ja poliisipäällikkö. Varsinais-Suomen poliisilaitokseen kuuluu yhteensä 28 kuntaa, joista Turun kaupunki valitsee neuvottelukuntaan kolme edustajaa ja muut kunnat yhden edustajan ja varajäsenen. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi yhden edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 28 Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

41 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edustajien ja henkilökohtaisten varaedustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen 2009 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginsihteeri Göran Peltonen, puh , gsm Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh , gsm Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous pidetään maakuntahallituksen mukaisesti maanantaina klo alkaen Tu run kristillisellä opistolla, Lustokatu 7, Turku. Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa edustajien nimet Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen edustajainkokousta eli mennessä. Pykälä 4 Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksessa kuuluu: "Edustus edustajainkokouksessa Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnallisvaaleja edeltävän kalenterivuoden lopun väkiluvun perusteella siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään viisi edustajaa. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Edustajainkokouksessa kunnalla on yksi äänin väestökirjalain mukaan laskettavan, edustajainkokousta edeltävän kalenterivuoden tammikuun 1. päivän väkiluvun alkavaa viittätuhatta asukasta kohden. Kunnan äänimäärä jakautuu saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja." Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kolme edusta-

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-05-26 16:00

-2, SIVL 2015-05-26 16:00 -2, SIVL 2015-05-26 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 26.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot