Ekosysteemipalvelut tuleeko metsien aineettomista hyödyistä kauppatavaraa? Metsäteollisuus ry,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekosysteemipalvelut tuleeko metsien aineettomista hyödyistä kauppatavaraa? Metsäteollisuus ry, 10.5.2011"

Transkriptio

1 Ekosysteemipalvelut tuleeko metsien aineettomista hyödyistä kauppatavaraa? Metsäteollisuus ry, FT Petteri Vihervaara, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus (SYKE) Luontoympäristökeskus, Ekosysteemimuutosyksikkö PL 111, Joensuu Tel

2 luvun ristiriitojen kärjistyminen Uuden metsäpolitiikan kausi Tavoitteena koko metsäluonnon hoito ja biodiversiteetin edistäminen Ristiriidat ja vääntö suojeluprosenteista jatkuvia ESSU ja luonnonarvometsät (suojelun ja talousmetsän väliluokaksi) METSO I & II Ehdotus vapaaehtoisesta luonnonarvokaupasta Metsänomistajille ei korvata suojelusta aiheutuvaa haittaa vaan maksetaan siitä koituvasta hyödystä METSOa on kiitelty monilta tahoilta Viitala, J. 2003: Metsätalouden vihreä muutos.

3 Globaali viitekehys: 1. The Convention on Biological Diversity (CBD 1992) Biodiversiteetti 2. Ecosystem approach (CBD COP5 2000) 3. Millennium Ecosystem Assessment (MA 2005) Ekosysteemipalvelut 4. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB 2008) 5. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 2010) 6. The Biodiversity Target 2010, The CBD Indicator Process (SEBI 2010 in Europe), The Global Biodiversity Outlook (GBO3) 2010

4 1. Luonnon puolesta ihmisen hyväksi -strategia ja toimintaohjelma (valtioneuvoston periaatepäätös 2006) Ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja kehityssuunnat Biodiversiteetin läpileikkaavan merkityksen korostaminen 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin (Sopeutumisstrategia 2005) 3. Ekosysteemipalvelut Suostrategian lähtökohdaksi METSO-ohjelma Jokamiehenoikeudet (?) Tavoitteena on Suomen luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja kehitys, joka turvaa paitsi luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot.

5 Globaali selvitys, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Mikä on luonnon merkitys hyvinvoinnille ja mikä on luonnon rahallinen arvo? Kuinka paljon luonnon häviäminen / köyhtyminen maksaa? Rakentuu / jatkaa Millennium Ecosystem Assessmentin jalanjäljissä ekosysteemipalvelut käytännön päätöksentekoon! TEEB = tärkein kv ekosysteemipalveluhanke tällä hetkellä -> tekeillä TEEB Nordic (SYKE/ Pohjoismaiden ministerineuvosto 2011)

6 Kuinka ESP:t huomioitiin CBD:n COP-päätöksissä Nagoyassa viime syksynä? Mainittiin yli 200 kertaa Pääpaino sisävesissä, meren ja rannikon BD:ssä, BD:n kestävässä käytössä, Ilmastonmuutoksen vaikutuksissa, rahoitusmekanismeissa (ml. PES) Korostaa että BD ylläpitää ESP:ita Pääpaino suojelualueiden ulkopuolisten ekosysteemien kestävässä hoidossa ja käytössä = 83% terrestrisistä ja 90% akvaattisista ekosysteemeistä (Nagoyan sopimuksen mukaan) ESP:iden SISÄLLYTTÄMINEN SEKTORIKOHTAISEEN LUONNONVAROJEN HOITOON JA KÄYTTÖÖN The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries

7 Kolme megatrendiä: globaalistuminen, kaupallistuminen ja ympäristöajattelu Yhteiskunta- ja ympäristövastuu nouseva trendi kansainvälisessä liiketoiminnassa Globalisaation johdosta vastuu ja vaikutukset voivat jakautua kauas toisistaan Ongelmat korostuvat kehitysmaissa Länsimaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä voidaan soveltaa laajemmin

8

9 Talouskriisi on lisännyt kiinnostusta ratkaista ympäristöongelmia talouskasvun avulla. OECD on alkanut puhua vihreästä kasvusta "Green Growth" ja nostanut sen keskeiseksi tavoitteekseen. Miten talouspolitiikan keinoin voitaisiin edistää ympäristöliiketoimintaa, työllisyyttä ja talouden rakenteiden muuttumista ei tavoitetasoa. Ympäristönsuojelu mukana OECD:n kaikessa toiminnassa eikä vain erillisenä sektorinaan. UNEP puolestaan puhuu vihreästä taloudesta "Green Economy". Perustuu etenkin biomassan kestävään hyödyntämiseen liittyvään taloudelliseen toimintaan ja niihin näköaloihin, joita se avaa kehitysmaille.

10 Talousjärjestelmä tarvitsee aina itsensä ulkopuolisia energian ja raaka aineiden lähteitä ja paikan jonne syöttää käytetyt aineet. Kasvun perustana olleet loppumattomat fossiilisen energian varastot. H.E. Daly Ekosysteemipalvelut ovat uhattuina, koska ihmisen tuotannon mittakaava on tullut luonnonjärjestelmien toimintakyvyn kannalta liian suureksi. Talouden mittakaava tarkoittaa tällöin ennen kaikkea talouden aineellista perustaa. Kestävän kehityksen ennakkoehto on, että talouden mittakaava saadaan rajattua luonnonjärjestelmien sieto ja kantokyvyn sallimiin rajoihin. Talous voi edelleen kehittyä, mutta ainevirrat pysyvät vakiona. SSE on dynaaminen käsite talouden kestävä mittakaava muuttuu kun tekniikka kehittyy.

11 Metsäbiomit kattavat 41.9 million km 2 (28.4%) maapallon terrestrisestä pinta-alasta (MA 2005) Metsät ovat kadonneet 25 maasta, ja yli 90% metsistä on hävinnyt 29:stä maasta temperaattisten metsien määrä kasvoi 3 milj. ha/a, kun metsäkadon osuus tropiikissa oli 12 milj. ha/a

12 Merkitys teollisen raakapuun tuotannossa kasvussa 4 % (140 milj. ha) maailman metsäalueista vuonna 2000 Puuviljelmät tuottivat 1/3 globaalista puuntuotannosta; vuoteen 2040 mennessä osuuden on ennustettu kasvavan ½:aan (FAO 2005) Ala lisääntyy 1 milj. ha/a temperaattisilla, subtrooppisilla ja trooppisilla seuduilla 78 % viljelmistä puun ja kuitujen tuotantoa, loput ennallistamista, maaperän tai vesistön suojelua jne.

13 Plantations influences on recognized ecosystem services of the study area based on the previous studies on grasslands-to-forest transitions. Ecosystem service MA category Plantations effect on ES Sources carbon sequestration and storage water quantity and quality nutrient cycling and soil fertility erosion and flood prevention regulating increasing above-ground sequestration; changing carbon cycling; decreasing stability of storages provisioning, regulating regulating regulating decreasing water yield (depends on spp.), esp. summer runoff; increasing groundwater recharging and upwelling; decreasing water quality compared to native forest, increasing water quality compared to farming and heavy grazing; increasing evapotranspiration compared to grasslands changing N cycling; no change in P cycling; transferring nutrients from intermediate depth to soil surface; unknown influence on long-term soil fertility; increasing salinity and acidification of soils (some spp.) increasing prevention of erosion; increasing erosion if grazing is allowed; no evidence for flood prevention local climate regulating no evidence for increase of precipitation; absorbing small particles and pollutants from air Chazdon 2008; Peng et al. 2008; Farley 2007; Rudel et al. 2005; Richardson and Higgings 1998; Vitousek 1991 Little et al. 2009; Silveira and Alonso 2009; Lara et al. 2009; von Stackelberg et al. 2007; van Dijk and Keenan 2007; Farley 2007; Farley et al. 2005; Jackson et al. 2005; Andréassian 2004; Cannell 1999; Le Maitre et al Farley et al. 2009; Farley et al. 2005; Jackson et al. 2005; Rudel et al. 2005; Farley and Kelly 2004; Jobbágy and Jackson 2003; Cannell 1999; Richardson and Higgings 1998 Rudel et al. 2005; Cossalter and Pye- Smith 2003; Shakesby et al Cossalter and Pye-Smith 2003; Kaimowitz 2000; Beckett et al biodiversity all changing flora and fauna, mainly decreasing diversity; some spp. may Chazdon 2008; Lindenmayer and benefit diversity compared to degraded state; pines are invasive with Hobbs 2004; Cannell 1999; negative side-effects; decreased runoff and increased salinity have Richardson 1998; Richardson and negative impacts in aquatic ecosystems Higgings 1998; Loumento and Huttel 1997; Le Maitre et al food provisioning supporting food production (mushroom, wild boar); decreasing Farley 2007; Lara et al. 2009; Le pastures but if grazing is allowed increasing cattle; decreasing summer Maitre et al runoff affects on fish stocks firewood provisioning increasing availability, decreasing pressure to native forests landscape cultural changing landscape recreation cultural decreasing horse-back riding and hiking possibilities; increasing hunting; decreasing peacefulness tourism cultural increasing services in neighbor urban areas; decreasing free-access to nature

14 Sellun ja paperin osuus 64 % - määräisestä tuotosta Sahatavara, vaneri yms. 36 % Metsäteollisuuden käyttämän puun määrä on kasvanut keskimäärin 1.1 % vuodessa, vuodesta 1961 asti Eniten kasvua Latinalaisessa Amerikassa, eteläisessä Afrikassa ja Oseaniassa Historiallinen puunkorjuumäärien kehitys alueittain (FAOSTAT 2008). Turnover 2006 billion World s greatest forest industry companies.

15 Ilmaston muutos Energian tarve: biopolttoaineiden kysynnän kasvu Globalisaatio Kilpailu: sellun ja paperin ylituotanto Globaali (geo-)politiikka: Venäjä, kehittyvien maiden markkinat Kommunikaatio sidosryhmien kanssa: kansalaisjärjestöjen merkitys Raaka-aineiden ja vedensaannin turvaaminen Kuluttajien kasvava kysyntä vastuullisuudesta Lähde: 12 suomalaisen metsäteollisuuden asiantuntijan haastattelututkimus (Vihervaara & Kamppinen CSR 186.)

16 Metsäteollisuuden haasteet, riskit ja onnistumiset. Vihervaara & Kamppinen (2009). CSR 186.

17 Vihervaara & Kamppinen (2009). CSR 186.

18 Perinteisesti: puu sekä kuitu että sahatavara suuri taloudellinen merkitys ja toimivat markkinat! Muut tuotantopalvelut: bioenergia, polttopuu, riista, marjat, sienet, koristeet, lääkeaineet, geenivarat jne. Säätelypalvelut: hiilensidonta ja -varastointi, tulva- ja eroosionsuojelu, ravinteiden pidätys, veden kierto, paikallisilmaston säätely, biologinen torjunta jne. Kulttuuripalvelut: virkistäytyminen, matkailu, terveys, henkiset arvot, itseisarvo jne. Tukipalvelut: fotosynteesi, maaperän muodostus, ravinteiden kierto jne. Lähteet: Kniivilä ym. 2011: Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. Matero ym. 2003: Metsien tuottamat ekosysteemipalvelut ja niiden arvottaminen. Metsätieteen aikakauskirja 3.

19 Metsähallituksen alue-ekologiset suunnitelmat Metsätalouden ja muiden käyttömuotojen optimointi (P. Leskinen et co.) Zonation uusi työkalu ekologisten käytävien suunnitteluun ja suojelun priorisointiin (A. Moilanen et co.) Kansallispuistojen, suojelualueiden ja muiden luontokohteiden taloudellinen merkitys

20 Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden häviämisen taustalla kaksi taloudellisista tekijöistä johtuvaa syytä: 1) markkinoiden epäonnistuminen, ja 2) kestämättömät tuotanto- ja kulutustavat Markkinoiden epäonnistumiselle on ainakin kolme (osittain päällekkäistä) selitystä: 1) Julkishyödykkeet, 2) Ulkoisvaikutukset ja 3) Vapaan pääsyn (open access) tragedia (joskus virheellisesti sanottu yhteisomistuksen tragediaksi; the tragedy of the commons) Lähde: Naskali et al. 2006

21 Wunder (2005) määrittelee viisi PES-järjestelmää koskevaa kriteeriä: 1) vapaaehtoinen osallistuminen kaupankäyntiin, 2) huolellisesti määritelty kaupan kohteena oleva ekosysteemipalvelu, 3) ostajia ja 4) myyjiä on vähintään yksi, sekä 5) ekosysteemipalvelun tuottaja takaa ekosysteemipalvelun säilymisen. Toimivassa luonnonarvokauppajärjestelmässä on usein kolme osapuolta, myyjä, ostaja ja välittäjä, joista välittäjän rooli on erittäin tärkeä. UNECE-alueen (s.o. P-Amerikka, Eurooppa, Keski-Aasia) tarkastelussa löytyi 68 esimerkkiä käytössä olevista PES-järjestelmistä, jotka kohdentuivat seuraavasti: 34 metsä-/biodiversiteetti 21 vesi-/valuma-alue 13 veden laatu

22

23

24 Ehdottomasti uhka, jos tarkastellaan metsäteollisuuden lukujen toimintaympäristöstä. Mahdollisesti uhka tai ehkä myös mahdollisuus 90 luvun uuden metsäpolitiikan hengessä. Ehdottomasti mahdollisuus, kun otetaan huomioon globaalit trendit ja tarkastellaan asiaa tulevaisuutta silmällä pitäen, METSOn avaaman suojelun ja metsätalouden uuden yhteistyön aikakaudella (WIN-WIN).

25 Tärkeimpien metsäekosysteemipalveluiden kvantifiointi, kartoitus ja arvottaminen Metsätalouden ja suojelun yhteensovittaminen uusien keinojen avulla (esim. PES) Tiedon vienti poliittiseen päätöksentekoon Vaikutusten arviointi, monitorointi ja hallinnointi

26 Kiitos!

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI Joulukuu 2009 Yrjö Virtanen, Helena Hyvärinen, Juha-Matti Katajajuuri, Sirpa Kurppa, Jouni Nousiainen, Merja Saarinen, Taija Sinkko, Kirsi Usva, Juha Virtanen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä

Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen - Työ keskeinen sopeutumismekanismi yksilön ja yhteiskunnan välillä KTT Mika Aaltonen, tutkimusalueen johtaja Aalto yliopisto, toimitusjohtaja Helsinki

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot