Monta tapaa KOULUTUSOHJELMAT. parantaa maailmaa DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monta tapaa KOULUTUSOHJELMAT. parantaa maailmaa DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 Monta tapaa parantaa maailmaa KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

2 Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa auttamisen asiantuntijoita ihmisten hyvinvointia lisääviin tehtäviin. Diakissa opiskelijat pääsevät tekemään moniammatillista yhteistyötä eri alojen yhteisissä opinnoissa. Työelämän osaamisympäristöt kotimaassa ja kansainvälinen vaihto-opiskelu antavat kiinnostavia oppimismahdollisuuksia. Ammattikorkeakoulussamme opiskelu on joustavaa ja saat siihen tukea. SISÄLLYS Hoitotyön koulutusohjema...3 Hoitotyön - sairaanhoitaja (AMK)...3 Diakonisen hoitotyön - sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa...4 Terveydenhoitotyön - terveydenhoitaja (AMK)...7 Sosiaalialan koulutusohjelma...8 Sosiaali- ja kasvatusalan - sosionomi (AMK)...8 Diakonisen sosiaalityön - sosionomi (AMK) -diakoni...9 Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön - sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja...11 Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutsohjelma...12 Viittomakielentulkin koulutusohjelma - viittomakielentulkki (AMK)...13 Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services...14 Hakeminen...15 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoidossa edistetään ja ylläpidetään terveyttä, ehkäistään ja parannetaan sairauksia ja kuntoutetaan potilaita. Hoitotyön Sairaanhoitaja (AMK) SAIRAANHOITAJA ON IHMISEN LÄHELLÄ Sairaanhoitaja toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajan käden taitojen lisäksi opiskellaan eri-ikäisten ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa elävien ihmisten ja heidän perheidensä kohtaamista ja auttamista. Erityistä osaamista tavoitellaan huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemisessa ja auttamisessa sekä moniamatillisessa yhteistyössä. Monikulttuurinen osaaminen sekä sen arviointi, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, syventävät koulutuksen aikana sairaanhoitajan osaamisvalmiuksia. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät laaja-alaisia käytännöllisiä perustietoja ja -taitoja. Lisäksi tarvitaan hyvät teoreettiset perusteet sairaanhoitajan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Useat käytännön harjoittelujaksot erilaisissa toimintaympäristöissä tarjoavat opiskelemaan tuleville mielekkäitä oppimiskokemuksia ja tukevat ammatillista kasvua. Sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon ja diakonian virkakelpoisuuden haluavat hakevat diakonisen hoitotyön on. He suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa laillistetun kelpoisuuden sairaanhoitajaksi ja kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. 2 3

3 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Diakonisen hoitotyön Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa DIAKONISSA TUKEE IHMISTÄ KOKONAISVALTAISESTI Diakonissa toimii sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta hänellä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa diakoniatyöntekijänä. Diakonissa on koulutuksensa perusteella diakonisen hoitotyön ja diakoniatyön asiantuntija. Työn lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus. Diakonissa tekee ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä auttamalla sekä tukemalla yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Hoito- ja diakoniatyössä diakonissa kohtaa ihmisten arjen ja sen haasteet rinnalla kulkien ja ammattiapua ongelman ratkaisussa tarjoten. Diakonissa toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilönä diakonissa edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa voimavaroja, mahdollistaa toivoa, omatoimista selviytymistä ja osallisuutta. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon ja diakonian virkakelpoisuuden haluavat hakevat hoitotyön on Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelu kestää 4 vuotta, ja se antaa laillistetun kelpoisuuden sairaanhoitajaksi ja kelpoisuuden evankelisluterilaisen kirkon diakonian virkaan. 4 5

4 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Terveydenhoitotyön Terveydenhoitaja (AMK) TERVEYDENHOITAJA EDISTÄÄ TERVEYTTÄ Terveydenhoitaja toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntijana. Hän tukee ja ohjaa elämän eri vaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan. Työssä on tärkeää terveyden tasa-arvon lisääminen sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitotyö on terveyden edellytyksiä rakentavaa ja riskejä ehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on myös terveellinen ja turvallinen ympäristö. Työ on kokonaisvaltaista terveydenedistämistyötä, joka vaikuttaa myös terveyden ja hyvinvoinnin osatekijöihin yhteiskunnassa. Terveydenhoitaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä sekä itsenäisesti että asiantuntijana moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja. Asiakaslähtöinen toiminta, kyky eläytyä ja rohkeus puuttua ovat terveydenhoitajan keskeistä osaamista. Terveydenhoitajana toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävän tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon sekä niihin perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista. Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon haluavat hakevat hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitotyön on. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen 3,5-4 vuotta, ja se antaa laillistetun kelpoisuuden sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi. 6 7

5 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosiaali- ja kasvatusalan Sosionomi (AMK) SOSIONOMI AUTTAA SELVIYTYMÄÄN ARJESSA Sosionomi puolustaa sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista. Hän tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään. Sosionomi kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä tukee hänen arjessa selviytymistään ja toimintakykyään erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa. Tutkinto antaa valmiudet sosiaalialan asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin. Sosionomiksi aikovat hakevat suoraan koulutusohjelmaan. Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Diakonisen sosiaalityön Sosionomi (AMK) -diakoni IHMISEN RINNALLA INHIMILLISEN HÄDÄN KESKELLÄ Diakonisen sosiaalityön tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon diakoniatyöhön. Diakonilla on kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin. Koulu tuksessa painottuvat ihmisen aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti. Diakoni tukee ihmistä niin, että lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat. Kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa ovat työn lähtökohtia. Usein työ edellyttää äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista. Koulutus antaa mahdollisuuden kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena se auttaa kohtaamaan, tukemaan ja vaikuttamaan. Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä omatoimista selviytymistä. Keskeistä diakoniatyössä on ihmisen ja ryhmien kohtaaminen, yhteinen työ oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, toivon mahdollistaminen ja voima varojen tukeminen. Diakonia merkitsee avointa vuoropuhelua arkisen elämän ja kristillisen uskon välillä. Sosionomi (AMK) -tutkintonimikkeen ja diakonian virkakelpoisuuden haluavat hakevat diakonisen sosiaalityön on. Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. 8 9

6 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön Sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja KASVUN TUKENA, ELÄMÄNKYSYMYSTEN EDESSÄ Sosionomin koulutukseen liittyvässä kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehdossa voi suorittaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden. Se antaa mahdollisuuden hakea nuorisotyönohjaajan virkoja seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. Kirkon nuorisotyönohjaaja on hengellisen työn tekjä, jonka työn keskuksessa ovat lapset, nuoret ja perheet. Hän tukee heidän kasvuaan ja edistää heidän osallisuuttaan seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Työn keskeisiä välineitä ovat ohjausja vuorovaikutustaidot. Kirkon nuorisotyönohjaaja työskentelee sekä ryhmien että yksilöiden kanssa. Hän on ohjaaja ja kouluttaja, asiantuntija ja kehittäjä, yhteyksien rakentaja ja vaikuttaja. Työ on elämänmakuista ja vaihtelevaa, mutta se myös vaatii tekijältään paljon. Koulutus mahdollistaa opiskelijan kasvun ja kehittymisen kirkon nuorisotyön ammattilaiseksi. Sosionomi (AMK) -tutkintonimikkeen ja kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuden haluavat hakevat kristillisen lapsija nuorisotyön on. Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön Sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja LASTEN KASVUN JA OSALLISUUDEN TUKEMISEEN Sosionomin koulutukseen liittyvässä kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehdossa voi suorittaa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Se antaa mahdollisuuden hakea varhaiskasvatuksen ohjaajan (lapsityönohjaaja) virkoja seurakunnissa. Tutkinto sisältää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskuksessa ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoda, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen (lapsi- ja perhetyön) toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakuntatyön kokonaisuudessa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu seurakunnan kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii myös yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa. Koulutus mahdollistaa opiskelijan kasvun ja kehittymisen kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi. Sosionomi (AMK) -tutkintonimikkeen ja kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkakelpoisuuden haluavat hakevat kristillisen lapsi- ja nuorisotyön on. Sosionomi (AMK) on sosiaalija terveys alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta

7 TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma Suomessa koulutetaan asioimistulkkeja nyt myös korkeakoulussa. Kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan, ja hakijan on osattava suomen lisäksi yhtä työkielistä. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Ohjatut tulkkauksen käytännön harjoittelut sisältyvät koulutukseen. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. VIITTOMAKIELENTULKIN KOULUTUSOHJELMA Viittomakielentulkki (AMK) TULKKAA ITSELLESI TULEVAISUUS Viittomakielen tulkki on työssään tärkeässä viestintätehtävässä eri kieltä ja kommunikaatiomenetelmiä käyttävien henkilöiden välillä. Ammattitaitoinen tulkki ei ole ainoastaan kielen vaan myös kulttuurin välittämisen ammattilainen. Työ on haastavaa ja vaihtelevaa toimintaa ihmisten kanssa. Tulkit tarjoavat tulkkauspalveluja kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaisille henkilöille oman erikoistumisalueensa mukaisesti. Opiskelija voi valita joko suomen ja viittomakielen välisen tulkkauksen tai tulkkauksen suomen kielen ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien välillä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon kuuluu myös tukiviittomapedagogiikka. Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin asioimistulkkauksessa viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa koko ajan maahanmuuton lisääntyessä. Laadukkaat tulkkauspalvelut ja korkeatasoinen tulkkikoulutus hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja edistävät Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tutkinto on humanistisen alan ammatti korkeakoulututkinto. Koulu tusohjema on laajuudeltaan 210 Tulkkia tarvitaan kaikilla elämän eri osa-alueilla, kuten työssä, opiskelussa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja harrastuksissa. Tulkki mahdollistaa esteettömän kommunikaation erikielisten asiakkaidensa välillä puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Viittomakielen tulkin työ on yhteistyötaitoja vaativaa työskentelyä erilaisten ihmisten parissa, mikä edellyttää avoimuutta, joustavuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Opiskelu on päätoimista. Koulutuksessa perehdytään suomalaiseen viittomakieleen, puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin sekä kääntämisen ja tulkkauksen aihealueisiin. Ammattikäytäntöjen hallinta sekä etiikka ovat kaikkien opintojen keskiössä. Koulutuksessa saatuja taitoja harjoitellaan aidoissa tilanteissa lehtoreiden ja työelämän asiantuntijoden ohjauksessa. Käytännön harjoitus ja henkilökohtainen ohjaus ovat ammatinhallinnan kannalta välttämättömiä. Tutkinto on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Viittomakielentulkin koulutusohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä, ja opiskelu kestää 4 vuotta. Koulutusta antaa Diakin Turun toimipaikka. Hakijalta ei edellytetä aiempaa viittomakielentaitoa. Alalla on jatkomahdollisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. opintopistettä, ja opiskelu kestää 3,5 12 vuotta. Koulutusta järjestetään Diakin 13 Helsingin toimipaikassa.

8 DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES (210 ECTS CREDITS) Bachelor of Social Services: Focus on Community Development Work Optional Programme for Youth & Community Development Work and Diaconia The degree programme trains students for a variety of tasks in social service field in Finland and in international contexts. Studies in English and a multicultural study group offer the students an opportunity to interact and learn in a real international learning environment. The specific focus of the programme is on community development work, having emphasis on people s participation and empowerment, and on identification and fight against different forms of discrimination in societies. The course aims to train professionals who are competent to work for socially sustainable communities in Finland and abroad. Students learn social work and social policy issues from the Finnish, European and the Global perspectives. They gain skills to carry out social analysis and action, to implement participatory research, and to analyze local conditions in relation to wider economic and social changes. The optional study path within the degree programme concentrates on study of Diaconia and focuses on the issues of marginalized youth and other deprived groups in societies. Study of this option enables the members of the Evangelical Lutheran Church of Finland to be ordained as a Deacon. During the study path the ecumenical aspects of the faith are studied and the Christianity is analyzed in a dialogue with other religions. Contact: See also: pages in English Hakeminen NUORTEN KOULUTUS Nuorten koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen kevään ja syksyn yhteishaussa. Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa Lisätietoja: Viittomakielentulkin koulutusohjelmien valintakokeisiin kuuluu erillinen etukäteistehtävä. Tietoa etukäteistehtävästä ja sen palauttamiseta julkaistaan hakuaikana verkossa Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelman valintakoetta varten tarvittava materiaali julkaistaan hakuaikana osoitteessa Lisäksi tarvittavat todistukset kielitaidoista on toimitettava Diakin hakutoimistoon. STUDY IN ENGLISH Apply online at It is important to follow all the instructions. More information: or AIKUISKOULUTUS JA YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT Aikuiskoulutukseen ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haetaan kevään ja syksyn yhteishaussa. Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa Aikuiskoulutus on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohessa. Lisätietoja: AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon opiskelusuunnitelmassa. Opiskeluaika on yksilöllinen

9 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Diakonia-ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Sturenkatu 2, HELSINKI puhelin Opintotoimisto Sturenkatu 2, HELSINKI puhelin tai Admissions office tel Järvenpääntie 640, JÄRVENPÄÄ puhelin Helsingintie 10, KAUNIAINEN puhelin Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI puhelin Metsämiehenkatu 2, PORI puhelin Ruukinkatu 2-4, TURKU puhelin Uusikatu 46, OULU puhelin Diakonia-ammattikorkeakoulu Lönnberg

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. Hakijan opas Syksy 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. SYKSYN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT Hakuaika: 8.9.-22.9.2015 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä,

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas KEVÄT 2014 Kevään 2014 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KOULUTUS JA KELPOISUUS SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Keskeiset lait, joissa alan kelpoisuuksiin viitataan...4 3. Alan tutkinnot, osaaminen, työpaikat ja kelpoisuudet...6 Lapsi-

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton?

Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton? Kaksoiskelpoinen vai kaksoiskelvoton? Sosionomi (AMK) / kirkon nuorisotyönohjaaja -tutkinto opiskelijoiden arvioinnissa Anni Hinkka Pille Kruus Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Hakijan opas 2010 julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Toimitus Laurean markkinointipalvelut Hakutoimisto Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana DIAKONINEN HOITOTYÖ JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN DIAKONIATYÖSSÄ Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana Jaana Hyvönen Sanna Ranne Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2012

Hakijan opas KEVÄT 2012 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: 5.3. 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ Elina Jutila Aino Rantamäki Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Anna-Riikka Ojala Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Palveludiak. Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Palveludiak. Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu Palveludiak Tutkimusta ja kehittämistä työelämän parhaaksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin tutkimusohjelmat: tutkimuksella syrjäytymistä vastaan Diakonia-ammattikorkeakoulun yleisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot