TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ"

Transkriptio

1 TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus

2 Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

3 Henkilötietolaki Henkilötietolaissa säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä (milloin henkilötietoja voi käsitellä) niistä yleisvelvoitteista, joita kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tulee aina noudattaa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista lain soveltamisen valvontajärjestelmästä sekä sanktioista ja seuraamuksista, jotka seuraavat henkilötietolain vastaisista käsittelyistä. Osin sanktiot sisältyvät rikoslakiin.

4 Henkilötietolaki Sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn viranomaiset yritykset järjestöt muut yhteisöt yksityiset henkilöt

5 Henkilötietolaki Koskee niin automaattista kuin manuaalista henkilötietojen käsittelyä Koskee myös tietoverkossa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä

6 Henkilötietolaki Henkilötieto kaikenlaiset luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät (esim. nimi, henkilötunnus, kiinteistötunnus jne. jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi

7 Henkilötietolaki Henkilötietojen käsittely henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, järjestäminen, käyttö, siirtäminen, luovuttaminen, säilyttäminen, muuttaminen, yhdistäminen, suojaaminen, poistaminen, tuhoaminen sekä muut henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet

8 Henkilötietolaki Henkilörekisteri käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko, jota käsitellään kokonaan tai osittain automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia

9 Henkilötietolaki Rekisteröity henkilö jota henkilötieto koskee

10 Henkilötietolaki Henkilörekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään lain vaatimusten mukaisesti

11 Henkilötietolaki Henkilörekisterinpitäjä yksi tai useampi henkilö, laitos, yhteisö tai säätiö, jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä (tai jonka tehtäväksi rekisterin pitäminen on lailla säädetty)

12 Henkilötietolaki Esimerkki henkilörekisterinpitäjästä Yritys oma henkilöstö asiakkaat

13 Henkilötietojen kerääminen Suojaamisvelvoite vaatimus huolehtia kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä tietoturvasta huolehtiminen.

14 Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet Huolellisuusvelvoite henkilötietojen laillinen käsittely yleinen huolellisuus hyvä tietojenkäsittelytapa rekisteröidyn yksityiselämän ja yksityisyyden suojan kunnioittaminen koskee myös rekisterinpitäjän lukuun toimivaa elinkeinon- tai toiminnan harjoittajaa

15 Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet Suunnitteluvelvoite henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset samoin kuin se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai niiden muodostamista henkilörekisteriksi

16 Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet Käyttötarkoitussidonnaisuus kussakin rekisterinpitäjän tehtävässä voidaan käsitellä pelkästään siinä tarkoituksessa tarpeellisia ja virheettömiä tietoja

17 Henkilötietojen kerääminen Omat säännöksensä tutkimus tilastointi viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät henkilömatrikkelit sukututkimus suoramarkkinointi henkilöluottotiedot

18 Henkilötietojen kerääminen Mahdollista vain henkilötietolaissa määrättyjen edellytysten mukaisesti Jokaisen tulee voida tietää henkilötietojensa käsittelystä

19 Henkilötietojen kerääminen Arkaluonteiset henkilötiedot rotu, etninen alkuperä yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen rikollinen teko, rangaistus tai muu rikoksen seuraamus terveydentila, sairaus, vammaisuus, hoitotoimenpiteet seksuaalinen suuntautuneisuus tai käyttäytyminen sosiaalihuollon tarve, saadut sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet ja muut sosiaalihuollon etuisuudet

20 Henkilötietojen kerääminen Arkaluonteiset henkilötiedot Pääsääntö: Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty

21 Henkilötietojen käsittely Henkilötietoja voidaan käsitellä kun henkilö antaa siihen yksilöidyn, vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksensa kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys, esim. asiakassuhde, palvelussuhde, oppilassuhde, asukassuhde, jäsenyys, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää kun oikeus perustuu laissa säädettyyn tehtävään tai tietojen käsittelystä on säädetty laissa tietosuojalautakunnan luvalla

22 Henkilötietojen käsittely Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely Lähtökohta: käsittely on kielletty Käsittely on mahdollista Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella eräissä muissa laissa mainituissa tilanteissa

23 Rekisteröidyn oikeudet Tiedonsaantioikeus Tarkastusoikeus Oikeus saada tietonsa korjatuiksi Kielto-oikeus

24 Rekisteröidyn oikeudet Tiedonsaantioikeus tiedot rekisterinpitäjästä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteröidyn oikeudet tietojen käsittelyssä rekisteriseloste

25 Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusoikeus oikeus saada tietää mitä tietoja itsestä on henkilörekisterissä / ettei tietoja ole annettava ymmärrettävässä muodossa ja haluttaessa kirjallisesti tieto siitä, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan

26 Rekisteröidyn oikeudet Oikeus saada tiedot korjatuiksi oikeus tulla arvioiduksi oikeuden tietojen perusteella rekisteriin voidaan tallettaa vain määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta myös sille, jolle tietojasi on luovutettu ja jolta virheellinen tieto on saatu

27 Rekisteröidyn oikeudet Kielto-oikeus suoramainonta etämyynti tai muuta suoramarkkinointi markkina- ja mielipidetutkimus henkilömatrikkelia ja sukututkimus

28 Rekisteriseloste Tulee olla kaikkien saatavilla tulee sisältää tiedot rekisterinpitäjästä (edustajasta), yhteystiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tietoryhmistä mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

29 Henkilötietojen käsittely Tietojen käsittelyn yleiset edellytykset Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus vapaaehtoinen yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu (kirjallisena) Laissa mainitut tilanteet

30 Henkilötietojen käsittely Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus vapaaehtoinen yksilöity nimenomainen ja tietoinen tahdonilmaisu kirjallisena Laissa mainitut tilanteet

31 Henkilötietojen käsittely Henkilötunnus Henkilötunnuksen käsittely on sallittu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella jos käsittelystä säädetään laissa jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten

32 Henkilötietojen käsittely Henkilötunnus saa käsitellä myös luotonannossa, saatavan perimisessä, vakuutus-, luottolaitos-, vuokraus-, lainaustoiminnassa, luottotietotoiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa sekä eräissä osoitetietojen päivittämistä koskevissa tilanteissa ei tarpeettomasti henkilörekisteriin perustuviin asiakirjoihin

33 Henkilötietojen käsittely Suostumuksen pyytämisen yhteydessä tieto suostumuksen vapaaehtoisuudesta seuraamukset vastaamatta jättämisestä voidaanko/aiotaanko suostumuksen antajasta hankkia tietoja ilman suostumusta myös muualta, minkälaisia tietoja ja mihin kerääminen perustuu? kuinka kauan tietoja säilytetään? ovatko ne salassapidettäviä? miten tietojen suojaus on järjestetty?

34 Henkilötietojen käsittely Jos tarkoituksena on, että tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille/sivullisille, oikeus tähän tulee ilmetä nimenomaisena annettavasta suostumuksesta kenelle? mihin tarkoitukseen? mitä tietoja?

35 Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistolle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toteutettava rekisterinpito laissa mainituissa tilanteissa (rekisteriilmoitus) kun kyseessä on luottotietotoiminta perimistoiminta mielipide- ja markkinatutkimustoiminta elinkeinona toisen lukuun henkilöstön valinta ja soveltuvuuden arviointi jos näissä toimissa käytetään tai käsitellään henkilörekisterissä olevia tietoja. henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille

36 Muu lainsäädäntö Esimerkiksi Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/00) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) (salassapidettävät asiakirjat: nimenomainen suostumus tai laissa oleva säännös)

37 Yhteystietoja Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 315, Helsinki Käyntiosoite: Albertinkatu 25A, 3.krs Vaihde:

38 Osakeyhtiö Opus puhelin faksi (09) sähköposti Humalistonkatu 15 A Helsinki

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Sukututkimuksen käytännesäännöt

Sukututkimuksen käytännesäännöt Sukututkimuksen käytännesäännöt Suomen Sukututkimusseura 2013 Käytännesäännöt ohjeistukseksi Henkilötietolaki antaa mahdollisuuden laatia toimialakohtaisia ohjeistuksia sen soveltamisesta. Sukututkimuksen

Lisätiedot

Tietosuoja turvaa oikeutesi

Tietosuoja turvaa oikeutesi Tietosuoja turvaa oikeutesi Kuka saa kerätä tietoja sinusta? Miten tietojasi käytetään? Miten niitä säilytetään? Mihin tietojasi luovutetaan? Pidä huoli oikeuksistasi TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Tässä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Muistio Ida Staffans 4.7.2013 Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Pilvipalvelun määritelmä Muistiossa tarkastetaan pilvipalveluita ja viranomaisten pilvipalveluiden käyttöä henkilötietolain

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja:

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja: REKISTERISELOSTE 1 (6) Huom. Rekisterin ylläpito Eterassa on päättynyt. 1. Rekisterinpitäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1 00240 Helsinki Puhelin 010 553 300 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MUISTIO ASIAKASALOITTEISESTA KÄYTÖNVALVONNASTA 12.11.2012 1. OHJEEN TARKOITUS Käytönvalvonnan perusteet Ohjeessa käytetyt käsitteet Rekisterinpitäjän ja työnantajan roolit

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot