Luennon sisältö:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23.3.2015. Luennon sisältö:"

Transkriptio

1 Työpaikkojen sisäilmaongelmat ja mikrobimittaukset FT Annika Saarto Yksikönjohtaja, yliopistotutkija, FT Aerobiologian yksikkö Turun yliopisto Slaidit: Annika Saarto Raisa Ilmanen Tuija Häkkilä Satu Saaranen Oskari Talvitie Luennon sisältö: Sisäilmaongelmien yleisyys ja seuraukset työpaikoilla Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja tapausesimerkkejä Yleistä (rakennus)mikrobeista Mikrobitutkimukset ja tulkinta

2 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys ** Pien- ja rivitalot 7 10 % Kerrostalot 6 9 % Koulut ja päiväkodit % Hoitolaitokset % Toimistot 2,5 5 % kerrosalasta. Kosteus/mikrobivaurioon liittyvien ongelmien lisäksi sisäilmaongelmia voivaa aiheuttaa myös puutteellinen ilmanvaihto haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCit) tupakansavu Teolliset mineraalikuidut pöly, kuiva ilma, veto, puutteellinen ilmanvaihto (hiilidioksidi) ** Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

3 Mitä sisäilmaongelmista seuraa? - Työntekijöiden epäviihtyisyyttä, oireilua ja työperäisiä sairauksia, työyhteisökonflikteja - kosteusvaurioihin liittyvät ammattitaudit - astmaan sairastumisen vaaran kosteus- ja homevauriorakennuksissa arvioidaan olevan noin kaksinkertainen terveisiin rakennuksiin verrattuna - Lisääntyneet hengitystieinfektiot; sisäilma sairauspoissaolojen syynä harvoin kirjautuu tilastoihin joten tarkkaa määrää mahdoton arvioida - kaaos työyhteisössä, poikkeusjärjestelyt - Kuluja ja tuottavuuden laskua - oireilun ja sairauksien tutkiminen ja hoitaminen, sairauspoissaolot, työkyvyttömyys, työtehon aleneminen - Rakennusten korjausrakentamiseen käytettiin vuonna 2010 yhteensa 9,57 mrd., josta muiden kuin asuinrakennusten osuus oli 3,22 mrd. (34 %) Tilastokeskus Seuri M: Kosteusvauriorakennuksissa ilmaantuvat astmat ryvästyvät. SIY raportti 22: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Annika Saarto /

4 Työpaikkojen sisäilmaongelmiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö Työturvallisuuslaki /738, mm. yleinen huolehtimisvelvoite Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Työsuojelun valvontalaki, 44/2006, työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Ammattitautilaki uudistumassa (Terveydensuojelulaki uuden lain voimaantulo; asumisterveysasiantuntijoiden pätevyysvaatimukset) (Asumisterveysasetus) Lisäksi Rakentamismääräykset (mm. ilmanvaihto) ohjeet ja suositukset (STM, TTL, Sisäilmayhdistys, THL..) Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 Asumisterveysopas (Asumisterveysohjeen soveltamisopas) Annika Saarto /

5 Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja arviointi laissa TYÖTURVALLISUUSLAKI (738/2002) TYÖTERVEYSHUOLTOLAKI (1383/2001) 8 3 mom. 8 4 mom Selvitettävä, tunnistettava ja poistettava /arvioitava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä, työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ottaen huomioon: 1. tapaturmavaara ja muu terveyden menettämisen vaara 2. esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet 3. henkilökohtaiset edellytykset 4. työn kuormitustekijät 5. lisääntymisterveys Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein /menetelmin ottaen huomioon: 1. työpaikan altisteet 2. työn kuormittavuus 3. työjärjestelyt 4. tapaturma- ja väkivaltavaara 5. työstä erityinen sairastumisvaara Riskinarviointi Työpaikkaselvitys Lisätietoa: Ullakonoja V, Janas A, Kallioluoma J, Posio A: Työturvallisuuslaki, soveltamisopas. Työterveyslaitos 2011.

6 Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset: biologiset tekijät Työturvallisuuslain 5. luku, 40 Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Valtioneuvoston päätös (1155/1993) työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta. Toiminnassa, johon liittyy biologisten tekijöiden altistumisen vaara, nämä vaarat on selvitettävä ja arvioitava. Lähtökohtaisesti altistuminen on estettävä tai sitä on vähennettävä sekä on huolehdittava hygieniasta, henkilökohtaisesta suojauksesta sekä työntekijöiden tiedottamisesta ja opetuksesta. Päätös on kirjoitettu silmällä pitäen sellaisia toimintoja ja prosesseja, joissa toiminnan luonteen vuoksi esiintyy biologisia altisteita (esim. elintarviketehtaat, maataloustyö, terveydenhoitotyö, laboratoriotyö, jätteidenkäsittely), mutta pätee myös kosteusvauriomikrobeihin. Biologiset tekijät luokitellaan neljään ryhmään sen mukaan, kuinka suuren terveysvaaran ne aiheuttavat. Kosteusvauriomikrobien pitoisuuksille ei ole asetettu terveysperusteisia työsuojelullisia rajaarvoja. Annika Saarto /

7 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/ momentti: Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden hygienian, terveyden ja ympäristön, ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. 166 : Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999: Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin hiukkasiin tai kaasuihin, taikka rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen. Annika Saarto /

8 Neljä tapausesimerkkiä - korkeimman oikeuden päätökset, 2 kpl - työsuojelupiirin toiminta, 2 kpl Annika Saarto /

9 Tapaus 1: Homeen aiheuttama sairaus Korkeimman oikeuden päätös KKO:1998:22 A oli työskennellyt 13 vuotta opettajana koululla, jossa oli todettu vesivahinkojen, kosteusvauroiden ja puutteellisen ilmastoinnin seurauksena runsasta homekasvustoa ja korkeita homesieniitiöpitoisuuksia. Hänellä diagnosoitiin homealtistus sisältäen nuhan, hengenahdistuksen ja päänsäryn. Mainittujen sairauksien katsottiin aiheutuneen A:n pitkäaikaisesta ja voimakkaasta altistumisesta koulukiinteistössä esiintyneelle homekasvustolle ja ne oli korvattava ammattitauteina. Astmaa ei ollut tutkimuksissa voitu todeta. A vaati korvausta ammattitaudista mutta vakuutuslaitos eväsi sen, koska todennäköistä työpaikan homealtistuksen aiheuttamaa sairautta ei sen mukaan ollut tutkimuksissa todettu. Tapaturmalautakunta ja vakuutusoikeus pitivät päätöksen ennallaan. Perusteluna oli, että ammattitautia ei ollut voitu todeta ja että A:n työ ei myöskään ollut olennaisesti pahentanut hänellä todettuja oireita. Korkein oikeus kumosi aikaisemmat päätökset ja määräsi A:lle maksettavaksi ammattitautilain mukaiset korvaukset. Perustelu: "A:n on selvitetty altistuneen koulukiinteistössä esiintyneille homeille poikkeuksellisen voimakkaasti ja pitkäaikaisesti, ja hänellä on todettu näiden homeiden vasta-aineita. Hänellä on todettu olleen vuosia jatkuneita hengitystieoireita, jotka ovat liittyneet koulukiinteistöön ja pahentuneet vuosien varrella. Oireet, joiden ei ole osoitettu selvästi aiheutuneen työn ulkopuolisesta altistuksesta, ovat helpottuneet vähitellen altistuksen loppumisen jälkeen. A:n altistumisesta ja hänellä todetuista sairauksista esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, että A:lla todetut allerginen nuha ja sidekalvontulehdus ovat aiheutuneet A:n altistumisesta homeelle hänen työssään. Sanotut sairaudet on sen vuoksi korvattava ammattitauteina." Annika Saarto /

10 Tapaus 2: ammattitauti Korkeimman oikeuden päätös KKO:2000:117 B oli työskennellyt vuodesta 1975 lähtien sairaalassa, joka oli homevaurioinen. B:llä oli vuodesta 1995 alkaen esiintynyt toistuvia keuhkoputkentulehduksia, poskiontelon tulehduksia, yskää, hengenahdistusta ja äänen käheytymistä. Diagnoosiksi oli asetettu psykogeeninen hengitysoireilu. B:n katsottiin todennäköisesti altistuneen työssään homeelle. Äänen käheytymisoireita oli ollut muuallakin kuin työpaikalla. Vastaainetutkimuksissa oli todettu vasta-aineita useille homesuvuille ja nenän limakalvoaltistuksissa reaktiot kahdelle vesivauriohomeelle. B vaati korvausta ammattitaudista. Vakuutusosakeyhtiö totesi B:n altistuneen työssään siivouskemikaaleille ja kosteusvauriohomeille, mutta eväsi vaaditun korvauksen, koska B:lla ei ollut todettu ammattitautia. Tapaturmalautakunta ja vakuutusoikeus hylkäsivät B.n tekemän valituksen. Katsottiin, että B:llä ei ollut todettu miltään osin todennäköisesti pääasiallisesti työstä aiheutunutta ammattitautia, eikä B:n työn ollut näytetty olennaisesti pahentaneen hänen hengitystieoireitaan. B valitti Korkeimpaan oikeuteen ja vetosi A:n ennakkotapaukseen. Korkein oikeus piti päätöksen ennallaan, eli B ei saanut korvausta ammattitaudista. Perustelu: "A:n ja B:n tapauksessa on merkityksellisiä eroja. A:n tapauksessa oli selvitetty, että yhteenosuvuus kiinteistössä esiintyneiden mikrobilajien ja työntekijän verestä todettujen IgGluokan vasta-aineiden välillä oli erittäin hyvä ja että työntekijällä oli havaittu ominaisia IgE-vasta-aineita niille homeille, joita kiinteistössä oli kasvanut. B:n kohdalla ei näitä IgE-luokan vasta-aineita ole todettu. Ennakkotapauksessa oli Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsonut todennäköiseksi, että työntekijä oli homealtistuksen seurauksena sairastunut homeiden aiheuttamaan allergiseen nuhaan ja sidekalvontulehdukseen. B:n kohdalla ei ole Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan homeista johtuvaa sairautta." Annika Saarto /

11 Tapaus 3: tilojen käyttökielto Työsuojelupiiri Koulussa on sattunut useita putkivuotoja sekä lämmitysverkostossa että käyttövesiputkistossa. Koulun rakenteet ovat kastuneet ja mittauksin on todettu märkiä rakenteita ja merkittäviä mikrobivaurioita eri puolella rakennusta. Rakennuksen yläpohjan rakenteet ovat vaurioituneet vesikattovuotojen seurauksena. Rakennuksessa on pääsääntöisesti koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilma tulee rakenteiden ilmavuotoreittien kautta sisätiloihin. Työntekijöillä ja oppilailla on ollut koulurakennukseen liittyviä oireita ja sairastelua. Joillakin työntekijöillä sairastelu on ollut vakavaa. Koulussa on todettu ammattitautitapaus kosteusvauriomikrobeille. Työnantajan toimesta koulussa on tehty paikallisia korjauksia ja ilmanvaihdon parantamista sekä joitakin tiloja on poistettu käytöstä ja osa käytöstä poistetuita tiloista on alipaineistettu. Tehdyt korjaustoimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja korjausten jälkeenkin tai aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on käytössä olevissa tiloissa todettu merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita. Koska työpaikan olosuhteista aiheutui työntekijöille terveyden menettämisen vaara ja koska työnantaja ei ole pystynyt esittämään riittäviä ja riittävän nopeita toimenpiteitä terveyden menettämistä koskevan vaaran poistamiseksi, Itä-Suomen työsuojelupiirin kielsi terveyden menettämisen vaaraa aiheuttavan työnteon jatkamisen koulun tiloissa, kunnes tilojen sisäilmaongelmat on perusteellisesti selvitetty ja poistettu. Kauhanen T. Työsuojelulainsäädännön soveltaminen kosteus- ja homevauriokohteessa. Kuopion yliopiston Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004. Annika Saarto /

12 Tapaus 4: Työstä pidättäytyminen ja irtisanominen Työsuojelupiiri Työntekijän oireilu alkoi kohta työpaikkaan tultua. Työpaikalla todettiin merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, jonka johdosta työpaikka muutti toisiin tiloihin. Näissäkin tiloissa työpaikan työntekijät alkoivat kohta oirehtia ja rakenteissa todettiinkin kosteusvaurioita. Työpaikka muutettiin jälleen toisiin tiloihin. Näissä tiloissa valtaosa työntekijöistä pystyi työskentelemään, mutta yksi työntekijä pidättäytyi työnteosta terveysvaaraan vedoten. Työnantaja järjesti työntekijälle toisentyyppistä työtä uudessa rakennuksessa, mutta näissäkin tiloissa työntekijä alkoi oirehtia. Tutkimuksissa todettiin kosteutta välipohjassa. Eri vaiheiden jälkeen työntekijälle tarjottiin työtä jälleen uudessa rakennuksessa, jossa työntekijä kuitenkin sai pian oireita ja tämän jälkeen pidättäytyi työnteosta. Työnantaja pyysi työsuojelupiiriä arvioimaan työtilojen lainmukaisuuden. Tarkastuksella todettiin, että rakennus on uusi ja ollut käytössä vajaan vuoden. Rakennushankkeessa on toteutettu tehtyä kosteudenhallintasuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen ilmanvaihto on puhdistettu. Tarkastuksella todettiin, että tehtyjen havaintojen ja saatujen tietojen mukaan työpaikan työolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tarkastuksen jälkeen työnantaja käynnisti irtisanomismenettelyn ja lopulta irtisanoi työntekijän hänen terveydellisten ominaisuuksiensa takia. Irtisanomista työnantaja perusteli sillä, että työntekijän työkyky on alentunut olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä työnantajalta enää voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Kauhanen T. Työsuojelulainsäädännön soveltaminen kosteus- ja homevauriokohteessa. Kuopion yliopiston Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004. Annika Saarto /

13 OSA II MIKROBIT JA MIKROBITUTKIMUKSET

14 Mitä mikrobit ovat? Yleisnimitys mikroskooppisen pienille eliöille, jotka eivät näy paljain silmin. Mikrosieniä (homeet, hiivat) Useimmiten rihmamaisina kasvavia Leviävät ja lisääntyvät itiöistä, jotka ovat kooltaan pieniä - muutamia mikrometrejä Bakteereita Sädesieni- eli aktinomykeettibakteerit

15 Yleistä mikrobeista Home-itiöitä on pieniä määriä kaikkialla leijuvat ilmassa ja laskeutuvat pinnoille. Yksittäiset itiöt sisätiloissa eivät ole ongelma, niitä tulee sisäilmaan mm. asumiseen liittyvistä toiminnoista ja ulkoilmasta. Ongelmia muodostuu vasta, jos olosuhteet rakennuksessa muuttuvat mikrobikasvulle otollisiksi. eli jos yksittäisestä itiöstä alkaa kehittyä mikrobikasvusto.

16 Mikrobien kasvun edellytykset Riittävästi ravinteita pöly riittää ph: (2-)5-9(>10) Lämpötila: optimilämpötila useimmiten ºC, osa pystyy kasvamaan vielä +5 ºC, osa +50 ºC. Happi (toisille välttämätön, toisille myrkkyä) Vesi on tärkein kasvua mikrobikasvua rajoittava tekijä Mikrobien kasvu voi alkaa kun materiaalia ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää 70 %. Kun rakenteen kosteus on riittävän kauan >80% mikä tahansa materiaali homehtuu

17 Elämää kosteusvauriorakennuksessa Home-/hiivasienet: pinnallista kasvustoa, josta ei aiheudu rakenteiden teknisen lujuuden heikkenemistä. Bakteerit: erityisesti sädesieni- eli aktinobakteerit

18 Elämää kosteusvauriorakennuksessa Muita kuin mikrobeja: Lahottajasienet: hajottavat puun ligniiniä tai selluloosaa ja ligniiniä heikentävät puun teknistä lujuutta (lahottajasienet tulevat rakenteisiin viimeisimpinä >90 %RH) jos on lahottajansieniä, on myös mikrobikasvua. Hyönteiset

19

20 Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat Riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut Puutteet työmaan kosteudenhallinnassa Virheet työmaatoteutuksissa Kunnossapidon laiminlyönnit Rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä

21 Rakenteiden kosteus-/ mikrobivaurio Kuivakin rakenne voi olla mikrobivaurioitunut kosteusmittaus ei tuo ongelmaa esille. Kuivunut/kuollut mikrobikasvusto rakenteissa on yhä edelleen terveyshaitta viljely ei tuo ongelmaa esille.

22 Terveyshaitta Rakenteiden sisäpinnoilla oleva näkyvä mikrobikasvusto on aina terveyshaitta (=olosuhde, joka saattaa aiheuttaa ihmisille oireita tai sairauden) Ilmavirtausten mukana voi sisäilmaan kulkeutua mikrobien tuottamia epäpuhtauksia (kellarit, yläpohjat, alajuoksut jne.). Mitä ulommas rakennuksen ulkovaipassa mennään sitä enemmän siellä on luontaisesti mikrobeja milloin ongelma, milloin ei?

23 Suuria mikrobipitoisuuksia voi esiintyä ilman, että kysymyksessä on varsinainen mikrobikasvu Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevat rakenteet Pesuhuoneen pinnoilla ja muissa kosteudelle alttiissa paikoissa voi olla pistemäistä kasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinta ja tehostamalla ilmanvaihtoa ei välttämättä tarkoita terveyshaittaa

24 Mikrobitoksiinit Home-, hiivasienten ja bakteerien rakenneosasia tai niiden tuottamia aineenvaihduntatuotteita. Eivät ole haihtuvia yhdisteitä, mutta voivat esiintyä sisäilmassa kiinnittyneinä pieniin hiukkasiin. Tuhansia erilaisia yhdisteitä Toksiinien tuotto on riippuvainen mikrobien elinolosuhteista Vauriorakennusten sisäilmassa todettu toksiineja erittäin pieninä pitoisuuksina.

25 Milloin kannattaa tutkia? Työntekijät oireilevat Merkkejä tai epäily kosteusvauriosta Rakennustekninen syy epäillä vauriota Haju Jos mikrobikasvusto on näkyvä, ei näytettä aina tarvita

26 Mikrobitutkimukset

27 Näytetyypit Materiaali- ja pintanäytteet Laimennusviljely* Suoraviljely Suoramikroskopointi qpcr tulossa Ilmanäytteet 6-vaihe-impaktorilla* Muun tyyppisillä keräimillä * STM:n ohjeistama menetelmä

28 Näytteenotto 1. Suunnittelu: mitä näytteellä halutaan selvittää? Millainen näytetyyppi on tilanteeseen sopivin? Kuinka virallisia tuloksia täytyy saada? Esikäynti tutkittavassa kohteessa. 2. Näytteenottokohdan valitseminen. Näyte vaurioalueelta, kun alue on tiedossa. Vaurion reuna-alueiden tutkiminen korjausta suunniteltaessa Näytteenottokohdan edustavuus, esim. mihin kosteus tiivistyy monikerroksisissa rakenteissa? Jos vaurioalue ei ole selkeä, näytteitä useasta kohdasta ja materiaalista Näytteenottajalla tärkeä rooli! Jos näyte otetaan väärästä kohdasta, voi vaurio jäädä löytymättä.

29 Laboratorion rooli sisäilmatutkimuksissa vastaa siitä, että näytteet on viljelty ja tutkittu oikein ja että tulokset ovat oikeita arvioi tutkimustuloksen poikkeavuutta vs. ohjearvot/kokemus Näytteenottajan, viranomaisen tms. rooli tulkitsee tulokset raportin perusteella ja arvioi terveyshaitan olemassaolon Esittää korjaus- ym. Toimenpide-ehdotukset Määrittelee uusintanäytteenoton tarpeen

30 Mitä näytteille tapahtuu laboratoriossa?

31 Materiaalinäytteet Näytettä voidaan tarkastella suoraan mikroskoopin alla Natiivitarkastelu eli suoramikroskopointi Homeet Materiaalia viljellään kasvatusalustalla. Mikrobit kasvavat alustalla materiaalissa olevista itiöistä ja ne tunnistetaan 7-14 vrk:n aikana Suora- tai laimennusviljely Homeet, hiivat, aktinobakteerit eli sädesienet ja muut bakteerit

32 Materiaalinäyte Riittävästi materiaalia, ei muovikassillista laimennusviljely: 3 g suoraviljely: 3 rkl 10cm

33 Pintanäytteet Sivelynäyte + viljely Teippinäyte + suoramikroskopointi

34 Tulosten tulkinta Hometta maljalla Mikroskooppinäkymä

35 Tulosten tulkinta Mikrobimäärät ja -pitoisuudet Lajiston tarkastelu: Onko kosteusvauriosta kertovaa lajistoa? Indikaattorimikrobit ovat lajeja, joita esiintyy useammin vaurioituneissa rakennuksissa kuin vauriottomissa (raportissa merkitty esim. *) Toksiineja eli myrkkyjä tuottavat lajit (merkitty raportissa esim. a ). Mitä useampia/enemmän indikaattorilajeja näytteessä esiintyy, sitä suurempi on kasvun todennäköisyys

36 Tulosten tulkinta Suoraviljely Sienet: -, (+), +,++ : ei kasvua ++ : ehkä (jos kosteusvauriolajistoa) +++, ++++ : kasvua Aktinomykeetit: ++, +++, ++++ : kasvua (cfu = colony forming unit) Laimennosviljely Sienet: < cfu/g: ei kasvua, jos kosteusvauriolajistoa: ehkä > cfu/g: kasvua Aktinomykeetit: >500 cfu/g: kasvua Bakteerit: > cfu/g: kasvua Suoraviljelyn asteikko vrt. STM:n rajat (Tulonen 2005): Sienillä +++ ja ++++ vastaavat laimennosviljelyn > cfu/g arvoja Aktinobakteereilla ++ tai enemmän tulkitaan kasvuksi (laimennoksessa >500cfu/g)

37 Ilmanäytteet STM:n Asumisterveysohje 2003 Asumisterveysopas 2009 (Asumisterveysohjeen soveltamisopas) Kivirakenteisten koulujen ilmanäytteet: Meklin & al. 2008: Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Toimistotilojen ilmanäytteet: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kosteusvauriot työpaikoilla sulan maan aikana ulkoilmavertailu välttämätön

38 Ilmanäyte, missä tilanteessa? Kun mikrobivaurio ei muuten ole löydettävissä, mutta esim. haju tai tilojen käyttäjien oireilu antaa aihetta epäillä vaurion olemassaoloa Halutaan vahvistaa tai pois sulkea kosteusvaurion mahdollisuus Vaurion vahvistamiseen voi riittää yksikin näyte Poissulkemiseen tarvitaan useampia, jopa 10 Kun vaurion sijainti on tiedossa ja halutaan selvittää, leviävätkö mikrobit muualle rakennukseen Kun halutaan selvittää onko kosteusvaurion korjaus onnistunut tai ollut riittävä laajuudeltaan Mikäli selvä vauriokohta on havaittavissa, ei ilmanäytteenottoa tarvita! Poikkeuksena, kun tutkitaan havaitun homevaurion mahdollisia vaikutuksia muihin tiloihin.

39 Sisäilmanäyte kivirakenteisesta koulusta Koko koulun kartoitus näytettä/koulu, eri puolilta koulua, eri tiloista - Koulurakennusten sieni-itiöpitoisuudet yleensä alle 50 cfu/m 3 Vauriottomassa koulussa Enintään muutama yli 50 cfu/m 3 Useita nolla -tuloksia Mediaani alle 12 cfu/m 3 Viittaa homevaurioon Useita cfu/m 3 Mediaani yli 20 cfu/m 3 Harvoja nolla -tuloksia HUOM! Puurakenteisille kouluille ei ole olemassa vertailuarvoja

40 Sisäilmanäyte toimistosta Yli 15 cfu/m 3 sieni-itiöpitoisuus tavanomaista korkeampi, voi viitata epätavanomaiseen lähteeseen Yli 50 cfu/m 3 sieni-itiöpitoisuus viittaa selvästi epätavanomaiseen mikrobilähteeseen Korkein normaalitaso bakteeripitoisuuksille on 600 cfu/m 3

41 Virhelähteitä Siivoaminen, tuulettaminen, vuodevaatteiden vaihto, kompostiastian käsittely, kukkamullan vaihto, remontti, maaseutuympäristö, multaiset juurekset, kellarissa käynti, häkkieläimet. Nostavat ilman itiöpitoisuuksia merkittävästi. Sulan maan aikana ulkoilmavertailu on välttämätön tulosten tulkitsemiseksi (ulkoilman tausta-arvot) - maaperästä peräisin olevat itiöt - purkujäte, maansiirtotyöt, komposti, lahoavat puurakenteet

42 Cladosporium, vuodenaikainen vaihtelu

43 KIITOS!

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen Ohjelma 10:30 Mikrobinäytteet ja näytteenottomenetelmät Aerobiologian yksikkö 11:00 Muu näyte näytteenottajan mahdollisuudet ja laboratorion rajoitukset erikoistutkija Anna-Mari Pessi, Aerobiologian yksikkö

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE LÄHETE MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 28.10.2016 Ympäristöterveyspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen Sanna Lappalainen Työterveyslaitos, Työtilat johtaja Ohje saatavilla verkkokirjana Ohje saatavilla: Työterveyslaitoksen verkkosivuilta www.ttl.fi/sisäympäristö

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: TRO 1/2011 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: TRO 1/2011 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kirjallinen asiantuntijakuuleminen 1 (5) Eduskunnan tarkastusvaliokunta: TRO 1/2011 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Opetusalan ammattijärjestön arviot tehdyn tutkimuksen johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien hoitaminen kunnissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien hoitaminen kunnissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien hoitaminen kunnissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti 2013) Kunnilla korjausvelkaa 5-6

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien

Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien selvittämiseen Lappalainen S 1, Reijula K 1,2, Tähtinen K 1, Latvala J 1, Holopainen R 1, Hongisto V 1,3, Kurttio P 4, Lahtinen M 1, Rautiala S 1, Tuomi T 1, Valtanen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Ohje sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen työpaikoilla Lappalainen S 1, Reijula K 1,2, Tähtinen K 1, Latvala J 1, Holopainen R 1, Hongisto V 1,3, Kurttio P 4, Lahtinen

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Anna-Mari Pessi Erikoistutkija Aerobiologian yksikkö Muut kuin STM:n ohjeen mukaiset näytteet Suoramikroskopointi, natiivi Materiaalinäyte

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot