Luennon sisältö:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23.3.2015. Luennon sisältö:"

Transkriptio

1 Työpaikkojen sisäilmaongelmat ja mikrobimittaukset FT Annika Saarto Yksikönjohtaja, yliopistotutkija, FT Aerobiologian yksikkö Turun yliopisto Slaidit: Annika Saarto Raisa Ilmanen Tuija Häkkilä Satu Saaranen Oskari Talvitie Luennon sisältö: Sisäilmaongelmien yleisyys ja seuraukset työpaikoilla Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja tapausesimerkkejä Yleistä (rakennus)mikrobeista Mikrobitutkimukset ja tulkinta

2 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys ** Pien- ja rivitalot 7 10 % Kerrostalot 6 9 % Koulut ja päiväkodit % Hoitolaitokset % Toimistot 2,5 5 % kerrosalasta. Kosteus/mikrobivaurioon liittyvien ongelmien lisäksi sisäilmaongelmia voivaa aiheuttaa myös puutteellinen ilmanvaihto haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCit) tupakansavu Teolliset mineraalikuidut pöly, kuiva ilma, veto, puutteellinen ilmanvaihto (hiilidioksidi) ** Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

3 Mitä sisäilmaongelmista seuraa? - Työntekijöiden epäviihtyisyyttä, oireilua ja työperäisiä sairauksia, työyhteisökonflikteja - kosteusvaurioihin liittyvät ammattitaudit - astmaan sairastumisen vaaran kosteus- ja homevauriorakennuksissa arvioidaan olevan noin kaksinkertainen terveisiin rakennuksiin verrattuna - Lisääntyneet hengitystieinfektiot; sisäilma sairauspoissaolojen syynä harvoin kirjautuu tilastoihin joten tarkkaa määrää mahdoton arvioida - kaaos työyhteisössä, poikkeusjärjestelyt - Kuluja ja tuottavuuden laskua - oireilun ja sairauksien tutkiminen ja hoitaminen, sairauspoissaolot, työkyvyttömyys, työtehon aleneminen - Rakennusten korjausrakentamiseen käytettiin vuonna 2010 yhteensa 9,57 mrd., josta muiden kuin asuinrakennusten osuus oli 3,22 mrd. (34 %) Tilastokeskus Seuri M: Kosteusvauriorakennuksissa ilmaantuvat astmat ryvästyvät. SIY raportti 22: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Annika Saarto /

4 Työpaikkojen sisäilmaongelmiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö Työturvallisuuslaki /738, mm. yleinen huolehtimisvelvoite Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Työsuojelun valvontalaki, 44/2006, työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Ammattitautilaki uudistumassa (Terveydensuojelulaki uuden lain voimaantulo; asumisterveysasiantuntijoiden pätevyysvaatimukset) (Asumisterveysasetus) Lisäksi Rakentamismääräykset (mm. ilmanvaihto) ohjeet ja suositukset (STM, TTL, Sisäilmayhdistys, THL..) Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 Asumisterveysopas (Asumisterveysohjeen soveltamisopas) Annika Saarto /

5 Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja arviointi laissa TYÖTURVALLISUUSLAKI (738/2002) TYÖTERVEYSHUOLTOLAKI (1383/2001) 8 3 mom. 8 4 mom Selvitettävä, tunnistettava ja poistettava /arvioitava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä, työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ottaen huomioon: 1. tapaturmavaara ja muu terveyden menettämisen vaara 2. esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet 3. henkilökohtaiset edellytykset 4. työn kuormitustekijät 5. lisääntymisterveys Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein /menetelmin ottaen huomioon: 1. työpaikan altisteet 2. työn kuormittavuus 3. työjärjestelyt 4. tapaturma- ja väkivaltavaara 5. työstä erityinen sairastumisvaara Riskinarviointi Työpaikkaselvitys Lisätietoa: Ullakonoja V, Janas A, Kallioluoma J, Posio A: Työturvallisuuslaki, soveltamisopas. Työterveyslaitos 2011.

6 Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset: biologiset tekijät Työturvallisuuslain 5. luku, 40 Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Valtioneuvoston päätös (1155/1993) työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta. Toiminnassa, johon liittyy biologisten tekijöiden altistumisen vaara, nämä vaarat on selvitettävä ja arvioitava. Lähtökohtaisesti altistuminen on estettävä tai sitä on vähennettävä sekä on huolehdittava hygieniasta, henkilökohtaisesta suojauksesta sekä työntekijöiden tiedottamisesta ja opetuksesta. Päätös on kirjoitettu silmällä pitäen sellaisia toimintoja ja prosesseja, joissa toiminnan luonteen vuoksi esiintyy biologisia altisteita (esim. elintarviketehtaat, maataloustyö, terveydenhoitotyö, laboratoriotyö, jätteidenkäsittely), mutta pätee myös kosteusvauriomikrobeihin. Biologiset tekijät luokitellaan neljään ryhmään sen mukaan, kuinka suuren terveysvaaran ne aiheuttavat. Kosteusvauriomikrobien pitoisuuksille ei ole asetettu terveysperusteisia työsuojelullisia rajaarvoja. Annika Saarto /

7 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/ momentti: Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden hygienian, terveyden ja ympäristön, ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. 166 : Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999: Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin hiukkasiin tai kaasuihin, taikka rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen. Annika Saarto /

8 Neljä tapausesimerkkiä - korkeimman oikeuden päätökset, 2 kpl - työsuojelupiirin toiminta, 2 kpl Annika Saarto /

9 Tapaus 1: Homeen aiheuttama sairaus Korkeimman oikeuden päätös KKO:1998:22 A oli työskennellyt 13 vuotta opettajana koululla, jossa oli todettu vesivahinkojen, kosteusvauroiden ja puutteellisen ilmastoinnin seurauksena runsasta homekasvustoa ja korkeita homesieniitiöpitoisuuksia. Hänellä diagnosoitiin homealtistus sisältäen nuhan, hengenahdistuksen ja päänsäryn. Mainittujen sairauksien katsottiin aiheutuneen A:n pitkäaikaisesta ja voimakkaasta altistumisesta koulukiinteistössä esiintyneelle homekasvustolle ja ne oli korvattava ammattitauteina. Astmaa ei ollut tutkimuksissa voitu todeta. A vaati korvausta ammattitaudista mutta vakuutuslaitos eväsi sen, koska todennäköistä työpaikan homealtistuksen aiheuttamaa sairautta ei sen mukaan ollut tutkimuksissa todettu. Tapaturmalautakunta ja vakuutusoikeus pitivät päätöksen ennallaan. Perusteluna oli, että ammattitautia ei ollut voitu todeta ja että A:n työ ei myöskään ollut olennaisesti pahentanut hänellä todettuja oireita. Korkein oikeus kumosi aikaisemmat päätökset ja määräsi A:lle maksettavaksi ammattitautilain mukaiset korvaukset. Perustelu: "A:n on selvitetty altistuneen koulukiinteistössä esiintyneille homeille poikkeuksellisen voimakkaasti ja pitkäaikaisesti, ja hänellä on todettu näiden homeiden vasta-aineita. Hänellä on todettu olleen vuosia jatkuneita hengitystieoireita, jotka ovat liittyneet koulukiinteistöön ja pahentuneet vuosien varrella. Oireet, joiden ei ole osoitettu selvästi aiheutuneen työn ulkopuolisesta altistuksesta, ovat helpottuneet vähitellen altistuksen loppumisen jälkeen. A:n altistumisesta ja hänellä todetuista sairauksista esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, että A:lla todetut allerginen nuha ja sidekalvontulehdus ovat aiheutuneet A:n altistumisesta homeelle hänen työssään. Sanotut sairaudet on sen vuoksi korvattava ammattitauteina." Annika Saarto /

10 Tapaus 2: ammattitauti Korkeimman oikeuden päätös KKO:2000:117 B oli työskennellyt vuodesta 1975 lähtien sairaalassa, joka oli homevaurioinen. B:llä oli vuodesta 1995 alkaen esiintynyt toistuvia keuhkoputkentulehduksia, poskiontelon tulehduksia, yskää, hengenahdistusta ja äänen käheytymistä. Diagnoosiksi oli asetettu psykogeeninen hengitysoireilu. B:n katsottiin todennäköisesti altistuneen työssään homeelle. Äänen käheytymisoireita oli ollut muuallakin kuin työpaikalla. Vastaainetutkimuksissa oli todettu vasta-aineita useille homesuvuille ja nenän limakalvoaltistuksissa reaktiot kahdelle vesivauriohomeelle. B vaati korvausta ammattitaudista. Vakuutusosakeyhtiö totesi B:n altistuneen työssään siivouskemikaaleille ja kosteusvauriohomeille, mutta eväsi vaaditun korvauksen, koska B:lla ei ollut todettu ammattitautia. Tapaturmalautakunta ja vakuutusoikeus hylkäsivät B.n tekemän valituksen. Katsottiin, että B:llä ei ollut todettu miltään osin todennäköisesti pääasiallisesti työstä aiheutunutta ammattitautia, eikä B:n työn ollut näytetty olennaisesti pahentaneen hänen hengitystieoireitaan. B valitti Korkeimpaan oikeuteen ja vetosi A:n ennakkotapaukseen. Korkein oikeus piti päätöksen ennallaan, eli B ei saanut korvausta ammattitaudista. Perustelu: "A:n ja B:n tapauksessa on merkityksellisiä eroja. A:n tapauksessa oli selvitetty, että yhteenosuvuus kiinteistössä esiintyneiden mikrobilajien ja työntekijän verestä todettujen IgGluokan vasta-aineiden välillä oli erittäin hyvä ja että työntekijällä oli havaittu ominaisia IgE-vasta-aineita niille homeille, joita kiinteistössä oli kasvanut. B:n kohdalla ei näitä IgE-luokan vasta-aineita ole todettu. Ennakkotapauksessa oli Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsonut todennäköiseksi, että työntekijä oli homealtistuksen seurauksena sairastunut homeiden aiheuttamaan allergiseen nuhaan ja sidekalvontulehdukseen. B:n kohdalla ei ole Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan homeista johtuvaa sairautta." Annika Saarto /

11 Tapaus 3: tilojen käyttökielto Työsuojelupiiri Koulussa on sattunut useita putkivuotoja sekä lämmitysverkostossa että käyttövesiputkistossa. Koulun rakenteet ovat kastuneet ja mittauksin on todettu märkiä rakenteita ja merkittäviä mikrobivaurioita eri puolella rakennusta. Rakennuksen yläpohjan rakenteet ovat vaurioituneet vesikattovuotojen seurauksena. Rakennuksessa on pääsääntöisesti koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilma tulee rakenteiden ilmavuotoreittien kautta sisätiloihin. Työntekijöillä ja oppilailla on ollut koulurakennukseen liittyviä oireita ja sairastelua. Joillakin työntekijöillä sairastelu on ollut vakavaa. Koulussa on todettu ammattitautitapaus kosteusvauriomikrobeille. Työnantajan toimesta koulussa on tehty paikallisia korjauksia ja ilmanvaihdon parantamista sekä joitakin tiloja on poistettu käytöstä ja osa käytöstä poistetuita tiloista on alipaineistettu. Tehdyt korjaustoimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja korjausten jälkeenkin tai aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on käytössä olevissa tiloissa todettu merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita. Koska työpaikan olosuhteista aiheutui työntekijöille terveyden menettämisen vaara ja koska työnantaja ei ole pystynyt esittämään riittäviä ja riittävän nopeita toimenpiteitä terveyden menettämistä koskevan vaaran poistamiseksi, Itä-Suomen työsuojelupiirin kielsi terveyden menettämisen vaaraa aiheuttavan työnteon jatkamisen koulun tiloissa, kunnes tilojen sisäilmaongelmat on perusteellisesti selvitetty ja poistettu. Kauhanen T. Työsuojelulainsäädännön soveltaminen kosteus- ja homevauriokohteessa. Kuopion yliopiston Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004. Annika Saarto /

12 Tapaus 4: Työstä pidättäytyminen ja irtisanominen Työsuojelupiiri Työntekijän oireilu alkoi kohta työpaikkaan tultua. Työpaikalla todettiin merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, jonka johdosta työpaikka muutti toisiin tiloihin. Näissäkin tiloissa työpaikan työntekijät alkoivat kohta oirehtia ja rakenteissa todettiinkin kosteusvaurioita. Työpaikka muutettiin jälleen toisiin tiloihin. Näissä tiloissa valtaosa työntekijöistä pystyi työskentelemään, mutta yksi työntekijä pidättäytyi työnteosta terveysvaaraan vedoten. Työnantaja järjesti työntekijälle toisentyyppistä työtä uudessa rakennuksessa, mutta näissäkin tiloissa työntekijä alkoi oirehtia. Tutkimuksissa todettiin kosteutta välipohjassa. Eri vaiheiden jälkeen työntekijälle tarjottiin työtä jälleen uudessa rakennuksessa, jossa työntekijä kuitenkin sai pian oireita ja tämän jälkeen pidättäytyi työnteosta. Työnantaja pyysi työsuojelupiiriä arvioimaan työtilojen lainmukaisuuden. Tarkastuksella todettiin, että rakennus on uusi ja ollut käytössä vajaan vuoden. Rakennushankkeessa on toteutettu tehtyä kosteudenhallintasuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen ilmanvaihto on puhdistettu. Tarkastuksella todettiin, että tehtyjen havaintojen ja saatujen tietojen mukaan työpaikan työolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tarkastuksen jälkeen työnantaja käynnisti irtisanomismenettelyn ja lopulta irtisanoi työntekijän hänen terveydellisten ominaisuuksiensa takia. Irtisanomista työnantaja perusteli sillä, että työntekijän työkyky on alentunut olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä työnantajalta enää voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Kauhanen T. Työsuojelulainsäädännön soveltaminen kosteus- ja homevauriokohteessa. Kuopion yliopiston Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004. Annika Saarto /

13 OSA II MIKROBIT JA MIKROBITUTKIMUKSET

14 Mitä mikrobit ovat? Yleisnimitys mikroskooppisen pienille eliöille, jotka eivät näy paljain silmin. Mikrosieniä (homeet, hiivat) Useimmiten rihmamaisina kasvavia Leviävät ja lisääntyvät itiöistä, jotka ovat kooltaan pieniä - muutamia mikrometrejä Bakteereita Sädesieni- eli aktinomykeettibakteerit

15 Yleistä mikrobeista Home-itiöitä on pieniä määriä kaikkialla leijuvat ilmassa ja laskeutuvat pinnoille. Yksittäiset itiöt sisätiloissa eivät ole ongelma, niitä tulee sisäilmaan mm. asumiseen liittyvistä toiminnoista ja ulkoilmasta. Ongelmia muodostuu vasta, jos olosuhteet rakennuksessa muuttuvat mikrobikasvulle otollisiksi. eli jos yksittäisestä itiöstä alkaa kehittyä mikrobikasvusto.

16 Mikrobien kasvun edellytykset Riittävästi ravinteita pöly riittää ph: (2-)5-9(>10) Lämpötila: optimilämpötila useimmiten ºC, osa pystyy kasvamaan vielä +5 ºC, osa +50 ºC. Happi (toisille välttämätön, toisille myrkkyä) Vesi on tärkein kasvua mikrobikasvua rajoittava tekijä Mikrobien kasvu voi alkaa kun materiaalia ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää 70 %. Kun rakenteen kosteus on riittävän kauan >80% mikä tahansa materiaali homehtuu

17 Elämää kosteusvauriorakennuksessa Home-/hiivasienet: pinnallista kasvustoa, josta ei aiheudu rakenteiden teknisen lujuuden heikkenemistä. Bakteerit: erityisesti sädesieni- eli aktinobakteerit

18 Elämää kosteusvauriorakennuksessa Muita kuin mikrobeja: Lahottajasienet: hajottavat puun ligniiniä tai selluloosaa ja ligniiniä heikentävät puun teknistä lujuutta (lahottajasienet tulevat rakenteisiin viimeisimpinä >90 %RH) jos on lahottajansieniä, on myös mikrobikasvua. Hyönteiset

19

20 Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat Riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut Puutteet työmaan kosteudenhallinnassa Virheet työmaatoteutuksissa Kunnossapidon laiminlyönnit Rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä

21 Rakenteiden kosteus-/ mikrobivaurio Kuivakin rakenne voi olla mikrobivaurioitunut kosteusmittaus ei tuo ongelmaa esille. Kuivunut/kuollut mikrobikasvusto rakenteissa on yhä edelleen terveyshaitta viljely ei tuo ongelmaa esille.

22 Terveyshaitta Rakenteiden sisäpinnoilla oleva näkyvä mikrobikasvusto on aina terveyshaitta (=olosuhde, joka saattaa aiheuttaa ihmisille oireita tai sairauden) Ilmavirtausten mukana voi sisäilmaan kulkeutua mikrobien tuottamia epäpuhtauksia (kellarit, yläpohjat, alajuoksut jne.). Mitä ulommas rakennuksen ulkovaipassa mennään sitä enemmän siellä on luontaisesti mikrobeja milloin ongelma, milloin ei?

23 Suuria mikrobipitoisuuksia voi esiintyä ilman, että kysymyksessä on varsinainen mikrobikasvu Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevat rakenteet Pesuhuoneen pinnoilla ja muissa kosteudelle alttiissa paikoissa voi olla pistemäistä kasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinta ja tehostamalla ilmanvaihtoa ei välttämättä tarkoita terveyshaittaa

24 Mikrobitoksiinit Home-, hiivasienten ja bakteerien rakenneosasia tai niiden tuottamia aineenvaihduntatuotteita. Eivät ole haihtuvia yhdisteitä, mutta voivat esiintyä sisäilmassa kiinnittyneinä pieniin hiukkasiin. Tuhansia erilaisia yhdisteitä Toksiinien tuotto on riippuvainen mikrobien elinolosuhteista Vauriorakennusten sisäilmassa todettu toksiineja erittäin pieninä pitoisuuksina.

25 Milloin kannattaa tutkia? Työntekijät oireilevat Merkkejä tai epäily kosteusvauriosta Rakennustekninen syy epäillä vauriota Haju Jos mikrobikasvusto on näkyvä, ei näytettä aina tarvita

26 Mikrobitutkimukset

27 Näytetyypit Materiaali- ja pintanäytteet Laimennusviljely* Suoraviljely Suoramikroskopointi qpcr tulossa Ilmanäytteet 6-vaihe-impaktorilla* Muun tyyppisillä keräimillä * STM:n ohjeistama menetelmä

28 Näytteenotto 1. Suunnittelu: mitä näytteellä halutaan selvittää? Millainen näytetyyppi on tilanteeseen sopivin? Kuinka virallisia tuloksia täytyy saada? Esikäynti tutkittavassa kohteessa. 2. Näytteenottokohdan valitseminen. Näyte vaurioalueelta, kun alue on tiedossa. Vaurion reuna-alueiden tutkiminen korjausta suunniteltaessa Näytteenottokohdan edustavuus, esim. mihin kosteus tiivistyy monikerroksisissa rakenteissa? Jos vaurioalue ei ole selkeä, näytteitä useasta kohdasta ja materiaalista Näytteenottajalla tärkeä rooli! Jos näyte otetaan väärästä kohdasta, voi vaurio jäädä löytymättä.

29 Laboratorion rooli sisäilmatutkimuksissa vastaa siitä, että näytteet on viljelty ja tutkittu oikein ja että tulokset ovat oikeita arvioi tutkimustuloksen poikkeavuutta vs. ohjearvot/kokemus Näytteenottajan, viranomaisen tms. rooli tulkitsee tulokset raportin perusteella ja arvioi terveyshaitan olemassaolon Esittää korjaus- ym. Toimenpide-ehdotukset Määrittelee uusintanäytteenoton tarpeen

30 Mitä näytteille tapahtuu laboratoriossa?

31 Materiaalinäytteet Näytettä voidaan tarkastella suoraan mikroskoopin alla Natiivitarkastelu eli suoramikroskopointi Homeet Materiaalia viljellään kasvatusalustalla. Mikrobit kasvavat alustalla materiaalissa olevista itiöistä ja ne tunnistetaan 7-14 vrk:n aikana Suora- tai laimennusviljely Homeet, hiivat, aktinobakteerit eli sädesienet ja muut bakteerit

32 Materiaalinäyte Riittävästi materiaalia, ei muovikassillista laimennusviljely: 3 g suoraviljely: 3 rkl 10cm

33 Pintanäytteet Sivelynäyte + viljely Teippinäyte + suoramikroskopointi

34 Tulosten tulkinta Hometta maljalla Mikroskooppinäkymä

35 Tulosten tulkinta Mikrobimäärät ja -pitoisuudet Lajiston tarkastelu: Onko kosteusvauriosta kertovaa lajistoa? Indikaattorimikrobit ovat lajeja, joita esiintyy useammin vaurioituneissa rakennuksissa kuin vauriottomissa (raportissa merkitty esim. *) Toksiineja eli myrkkyjä tuottavat lajit (merkitty raportissa esim. a ). Mitä useampia/enemmän indikaattorilajeja näytteessä esiintyy, sitä suurempi on kasvun todennäköisyys

36 Tulosten tulkinta Suoraviljely Sienet: -, (+), +,++ : ei kasvua ++ : ehkä (jos kosteusvauriolajistoa) +++, ++++ : kasvua Aktinomykeetit: ++, +++, ++++ : kasvua (cfu = colony forming unit) Laimennosviljely Sienet: < cfu/g: ei kasvua, jos kosteusvauriolajistoa: ehkä > cfu/g: kasvua Aktinomykeetit: >500 cfu/g: kasvua Bakteerit: > cfu/g: kasvua Suoraviljelyn asteikko vrt. STM:n rajat (Tulonen 2005): Sienillä +++ ja ++++ vastaavat laimennosviljelyn > cfu/g arvoja Aktinobakteereilla ++ tai enemmän tulkitaan kasvuksi (laimennoksessa >500cfu/g)

37 Ilmanäytteet STM:n Asumisterveysohje 2003 Asumisterveysopas 2009 (Asumisterveysohjeen soveltamisopas) Kivirakenteisten koulujen ilmanäytteet: Meklin & al. 2008: Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Toimistotilojen ilmanäytteet: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kosteusvauriot työpaikoilla sulan maan aikana ulkoilmavertailu välttämätön

38 Ilmanäyte, missä tilanteessa? Kun mikrobivaurio ei muuten ole löydettävissä, mutta esim. haju tai tilojen käyttäjien oireilu antaa aihetta epäillä vaurion olemassaoloa Halutaan vahvistaa tai pois sulkea kosteusvaurion mahdollisuus Vaurion vahvistamiseen voi riittää yksikin näyte Poissulkemiseen tarvitaan useampia, jopa 10 Kun vaurion sijainti on tiedossa ja halutaan selvittää, leviävätkö mikrobit muualle rakennukseen Kun halutaan selvittää onko kosteusvaurion korjaus onnistunut tai ollut riittävä laajuudeltaan Mikäli selvä vauriokohta on havaittavissa, ei ilmanäytteenottoa tarvita! Poikkeuksena, kun tutkitaan havaitun homevaurion mahdollisia vaikutuksia muihin tiloihin.

39 Sisäilmanäyte kivirakenteisesta koulusta Koko koulun kartoitus näytettä/koulu, eri puolilta koulua, eri tiloista - Koulurakennusten sieni-itiöpitoisuudet yleensä alle 50 cfu/m 3 Vauriottomassa koulussa Enintään muutama yli 50 cfu/m 3 Useita nolla -tuloksia Mediaani alle 12 cfu/m 3 Viittaa homevaurioon Useita cfu/m 3 Mediaani yli 20 cfu/m 3 Harvoja nolla -tuloksia HUOM! Puurakenteisille kouluille ei ole olemassa vertailuarvoja

40 Sisäilmanäyte toimistosta Yli 15 cfu/m 3 sieni-itiöpitoisuus tavanomaista korkeampi, voi viitata epätavanomaiseen lähteeseen Yli 50 cfu/m 3 sieni-itiöpitoisuus viittaa selvästi epätavanomaiseen mikrobilähteeseen Korkein normaalitaso bakteeripitoisuuksille on 600 cfu/m 3

41 Virhelähteitä Siivoaminen, tuulettaminen, vuodevaatteiden vaihto, kompostiastian käsittely, kukkamullan vaihto, remontti, maaseutuympäristö, multaiset juurekset, kellarissa käynti, häkkieläimet. Nostavat ilman itiöpitoisuuksia merkittävästi. Sulan maan aikana ulkoilmavertailu on välttämätön tulosten tulkitsemiseksi (ulkoilman tausta-arvot) - maaperästä peräisin olevat itiöt - purkujäte, maansiirtotyöt, komposti, lahoavat puurakenteet

42 Cladosporium, vuodenaikainen vaihtelu

43 KIITOS!

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Aerobiologian yksikön asiakaspäivä

Aerobiologian yksikön asiakaspäivä Aerobiologian yksikön asiakaspäivä 31.10.2017 Ohjelma 10:30-12.15 Mikrobinäytteet ja näytteenottomenetelmät ja tulosten tulkinta 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen 13:15 Sisäilmatutkijan

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Marjut Reiman 9.6.2014

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 SAK:n Työympäristöseminaari ö i i 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos TTL:n tutkijat: Guy Ahonen,

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN Matti Moilanen Lapin AMK 24.11.2015 Kuva: Tapani Kalsi, LL Aistinvaraiset havainnot - Hajut (home, viemäri, VOC, kreosootti, savu, tupakka ) - Vauriojäljet

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016 Sirkku Häkkilä Asumisterveysasetus ja mikrobikasvun osoittaminen Terveyshaittaa selvitettäessä on mittauksessa ja näytteenotossa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden selvittäminen. Ass. Prof, PhD Heidi Salonen

Rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden selvittäminen. Ass. Prof, PhD Heidi Salonen Rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden selvittäminen Ass. Prof, PhD Heidi Salonen 10/6/2015 10/6/2015 Laki velvoittaa ja ohjaa Terveydensuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat

Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat Tarkastusvaliokunta ja ympäristövaliokunta / 20.6.2017 Suomen Kuntaliitto ry Rakennusten kosteus- ja homeongelmat / kuuleminen / 20.6.2017

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.8.2015 Ympäristöterveyshuollon alueelliset koulutuspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Jari Latvala, ylilääkäri Sisäilmapalvelut, Työterveyslaitos 1 Aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja määritelmiä Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen Ohjelma 10:30 Mikrobinäytteet ja näytteenottomenetelmät Aerobiologian yksikkö 11:00 Muu näyte näytteenottajan mahdollisuudet ja laboratorion rajoitukset erikoistutkija Anna-Mari Pessi, Aerobiologian yksikkö

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Mikrobimenetelmät Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Ulla Ahonen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.12.2014 2.12.2014 1

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot