PÄÄTÖS. Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2013"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoen jätehuoltokeskuksen toimintaa koskevien ympäristölupapäätösten määräysten tarkistaminen, toiminnan olennainen muuttaminen sekä seuraavat uudet toiminnot jätehuoltokeskuksen alueella: siirtokuormausasema, biokaasulaitoksen varajärjestelmät, jätteiden poltossa tai pyrolyysissä sekä voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvien jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen laajentaminen sekä alle 5 MW:n voimalaitos. Vanhat erilliset ympäristöluvat yhdistetään yhdeksi luvaksi. Päätös sisältää ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie POJANLUOMA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 SISÄLLYSLUETTELO LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI... 6 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 6 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 6 ASIAN VIREILLETULO... 6 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 6 Ympäristölupapäätökset... 6 Muut luvat, päätökset ja sopimukset... 7 Ympäristövaikutusten arviointimenettely... 7 Alueen kaavoitustilanne... 8 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ... 9 Ympäristön tila ja laatu... 9 Alueen topografia sekä kallio- ja maaperäsuhteet... 9 Alueen hydrologia, geologia ja pohjaveden tila Vesistön tila ja käyttökelpoisuus YLEISKUVAUS TOIMINNASTA Toiminta ja sen muutokset Kapasiteetti ja sen muutokset JÄTTEIDEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELYTOIMINNOT Jätteen vastaanotto Ongelmajätteen pienerien terminaalitoiminta Hyötyjätteen käsittely ja kenttätoiminnot Siirtokuormausasema (uusi toiminta) Mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Biokaasulaitos Biokaasulaitoksen varajärjestelmät (uusi toiminta) Nestemäisten jätteiden käsittely Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Jätteenpolton kuonien ja muiden tuhkien vastaanotto ja käsittely (uusia toimintoja) Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden hyötykäyttö Hyötykäyttökohteet Pilaantuneen maa-aineksen hyötykäytön ympäristökelpoisuuskriteerit Jätteen hyötykäytön ympäristökelpoisuuskriteerit JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Kaatopaikan rakenteet Jätteet ja niiden laatu sekä sijoittaminen Ongelmajätteen kaatopaikka Kaatopaikan rakenteet Jätteet ja niiden laatu sekä sijoittaminen Puhtaiden maa-ainesten välivarastointi ja loppusijoitus (Pysyvän jätteen kaatopaikka) MUU HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Kemikaalit, polttoaineet ja raaka-aineet Vedenhankinta ja viemäröinti Veden käyttö Viemäröinti Tasausaltaiden käyttötarkoituksen muuttaminen Energian tuotanto, käyttö ja energiatehokkuus... 44

3 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Liikennöinti sekä jätteen keräys ja kuljetus Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Jätteiden loppusijoitusalueet ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Muut toiminnot Koko jätehuoltokeskuksen päästöt viemäriin Koko jätehuoltokeskuksen päästöt vesistöön Päästöt ilmaan Pöly Kasvihuonekaasut Haju Termisestä käsittelystä aiheutuvat päästöt ilmaan Melu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Päästöt maaperään (estäminen) Haittaeläimet ja niiden torjunta sekä roskaantuminen TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset vesistöön Vaikutukset ilman laatuun Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Vaikutukset ympäristömeluun Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästö- ja vaikutustarkkailu Jätetäyttö ja kaatopaikkakaasut Termisen käsittelyn päästöt ilmaan Haju ja melu Raportointi ja tarkkailuohjelman muutokset POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Varautumis- ja riskisuunnitelmat Tulipalo Sortumat Jätetäyttöön sijoitettavat jätteet Päästöt ilmaan Pohjarakenteiden toimimattomuus/murtuminen Aikatekijän vaikutus Biokaasulaitos Mekaaninen käsittelylaitos ja siirtokuormausasema Pilaantuneiden maiden käsittely Kuljetus Altistuminen haitta-aineille Ongelmajätteiden varastointi Romuajoneuvojen vastaanotto ja välivarastointi Vesien keräily ja käsittely Polttoaineiden varastointi ESITYS VAKUUDEKSI... 71

4 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Lausunnot ensimmäiseen kuulutuksen yhteydessä Lausunnot toisen kuulutuksen yhteydessä Myöhemmin erikseen pyydetty lausunto Muistutukset ja mielipiteet Muistutukset ja mielipiteet ensimmäisen kuulutuksen yhteydessä Muistutukset ja mielipiteet toisen kuulutuksen yhteydessä Hakijan kuuleminen ja vastine Vastine Vastine Vastine ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Yleiset määräykset Vaarallisten jätteiden pienerien vastaanotto ja käsittely Hyötyjätekentän toiminnot Siirtokuormausasema ja mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Biokaasulaitos Jätteen vastaanotto ja käsittely Haju ja pöly Biokaasu ja lopputuote Biokaasulaitoksen varajärjestelmät Nestemäisten jätteiden käsittely Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Stabilointi ja kiinteytys Pilaantuneiden maiden kompostointi Huokosilmakäsittely Terminen käsittely Jätteenpolton kuonien ja muiden tuhkien vastaanotto sekä esikäsittely Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden hyötykäyttö Kaatopaikat Jätteiden vastaanotto ja sijoittaminen kaatopaikalle Kaatopaikkojen rakenteet ja hoito Rakennustöiden laadunvalvonta Innovatiivinen kaatopaikan pintarakenne Varastointi Päästöt vesiin ja viemäriin Energiantuotanto Melu ja tärinä Paras käyttökelpoinen tekniikka Häiriö- ja poikkeustilanteet Tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailu Vaikutustarkkailu Mittausten, näytteenoton ja menetelmien laadunvarmistus Yksityiskohtainen tarkkailuohjelma Kirjanpito Raportointi

5 Toiminnan olennainen muuttaminen tai lopettaminen Vakuus RATKAISUN PERUSTELUT Biokaasulaitoksen varajärjestelmät Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset muutoin Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Vastaus muistutuksiin Vastaus lausuntoihin LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JAKELU Päätös Tiedoksi Ilmoitus päätöksestä MUUTOKSENHAKU LIITTEET

6 6 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Jätehuoltokeskus sijaitsee noin 5 kilometriä Ilmajoen keskustasta itään Ilmajoen kunnan Röyskölän kylässä, tilalla Laskunmäki RN:o 2:453. Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti Ympäristönsuojelulaki 30 4 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentin kohdat 13 d) ja 13 f) Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohdat 13 d), 13 f) ja 13 g) Hakija on jättänyt ympäristölupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon , jolloin asia on tullut vireille. Hakemus on korvannut Länsi-Suomen ympäristökeskukseen jätetyn ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristölupahakemuksen. Hakija on myöhemmin täydentänyt hakemustaan. Toimintaa koskevissa ympäristölupapäätöksissä (Dnro:t 0800Y ja LSU-2003-Y-489) on määrätty hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi jätettäväksi mennessä. Lisäksi ympäristölupapäätöksessä (Dnro LSU-2004-Y-561) hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on määrätty jätettäväksi mennessä ja ympäristölupapäätöksessä (Dnro LSU Y-870) mennessä. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristölupapäätökset Lakeuden Etapin jätteiden laitos- ja ammattimaista käsittelyä koskee Länsi- Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös (Dnro 0800Y ). Päätöstä on muutettu Vaasan Hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä (02/0042/4) sekä Korkeimman Hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä (taltio 773). Biojätteen sekä puhdistamo- ja teollisuuslietteen käsittelystä on Länsi-Suomen ympäristökeskus antanut päätöksen (Dnro LSU-2003-Y- 489). Päätöstä koskevat valitukset on hylätty Vaasan Hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muun muassa pilaantuneiden maiden käsittelyä koskee Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös (Dnro LSU Y-561 (111)). Toiminnan muuttamisesta viemäriin ja pintavesiin johdettavien vesien osalta on Länsi-Suomen ympäristökeskus antanut ympäristölupapäätöksen (Dnro LSU-2006-Y-870). Ympäristökeskuksen antamaa päätöstä ei ole muutettu asiaa koskevassa Vaasan Hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä (nro 09/0016/1).

7 7 Muut luvat, päätökset ja sopimukset Länsi-Suomen ympäristökeskus ja myöhemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut myöntävät lausunnot eräiden tavanomaisesta poikkeavien jätteiden sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle: - Kromipitoinen liete- ja kromiparkitun nahan ohentamisessa syntyvä ohennuslastujäte (LSU-2003-Y-470) - Seinäjoen Energia Oy:n Peräseinäjoen kattilalaitoksen turvetuhka (LSU Y-355) - Altia Oy:n Koskenkorvan tehtaan turpeen polton tuhka (LSU-2009-Y-355) - Nahkatehtaan lihausjäte (EPOELY/372/07.00/2010). Länsi-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt laitoksen tarkkailuohjelman antamallaan päätöksellä. Lakeuden Etappi Oy on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen ( ) siirtokuormausaseman rakentamisesta ja pyytänyt valvovan viranomaisen kantaa siitä, onko poltettavan jätteen siirtokuormausaseman rakentaminen ja sen toiminta voimassaolevan ympäristöluvan mukaista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut ( ) pitävänsä siirtokuormausaseman toimintaa vastaavana kuin olemassa olevan ympäristöluvan mukainen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen toiminta. Lakeuden Etappi Oy on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen ( ) pilaantuneiden maiden käsittelyalueen laajentamisesta Westenergy Oy:n pohjatuhkien vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi. Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut ( ), että kyseistä uutta pilaantuneen maan käsittely- ja varastointialuetta voidaan käyttää Westenergy Oy:n jätevoimalan pohjatuhkan välivarastointiin ja käsittelyyn siihen saakka, kunnes Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristöluvan mukaiset kenttärakenteet on otettu käyttöön. Vesien johtamisesta Ilmajoen kunnan yleiseen viemäriin on tehty sopimus Sopimusta on muutettu Ympäristövaikutusten arviointimenettely Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen kehittämishankkeesta Ilmajoella on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukainen arviointiselostus ( ). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta (Dnro EPOELY/7/07.04/2010) Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:.. arviointiselostus täyttää YVA-asetuksen 10 mukaiset sisällölliset vaatimukset. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue kuitenkin edellyttää, että lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt asiat huomioidaan jatkosuunnittelussa sekä tulevissa mahdollisissa lupakäsittelyissä.

8 8 Saapuneissa lausunnoista ja mielipiteistä saa kuvan, että joitakin asioita olisi vielä parannettava jatkossa mm.: - tarkastelussa tulisi jollakin tasolla olla mukana myös jätteen synnyn ehkäisy. Tämä on tärkeä asia jota vielä kannattaa jatkojalostaa. - viihtyvyystekijät saadaan ratkaistuksi jo nykyisessä biokaasulaitoksen toiminnassa. Hajumallinnuksista huomaa, että suurin yksittäinen hajun aiheuttaja on biokaasulaitos ja "mädätetty" liete. Tähän asiaan vaaditaan selkeitä konkreettisia toimenpiteitä. - laitoksen toiminnassa on esitetty vaihtoehto, että häiriötilanteissa turvaudutaan biojätteen osalta säkkikompostointiin, joka ei ole viihtyvyystekijöiden kannalta paras vaihtoehto. Sen tilalle kannattaisi tutkia muita teknisiä ratkaisuja, joilla olisi oleellisia vähentäviä vaikutuksia hajupäästöihin sekä lokkiongelmiin. - Epäonnistunut kompostointivaihtoehto lisää hajupaineita yhdessä biokaasulaitoksen kanssa. - Jos todella halutaan eroon suurimmasta yksittäisestä ongelmasta liittyen jätehuoltokeskukseen tai olla lisäämättä sitä, eli hajusta, silloin kannattaisi satsata myös parhaaseen toimivaan kompostointitekniikkaan. - ongelmajätteiden loppusijoitusalueen laajennusta suojavyöhykkeelle ei pidetä perusteltuna. Alueen laajentaminen on mahdollista, kun vastaavasti laajennetaan suoja-aluetta Tuomikylän asutukseen päin. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin sekä muuttuneiden suunnitelmien perusteella hakija laati keväällä 2010 uuden ympäristölupahakemuksen, joka korvasi vanhan hakemuksen. Nyt haettava toiminta vastaa hakijan mukaan pääpiirteiltään laadullisesti ja määrällisesti YVA:ttua hanketta eikä ympäristövaikutusten kannalta olennaisia muutoksia YVA:ssa arvioituun tapahdu. Kaikille ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastelluille toiminnoille ei kuitenkaan tässä hakemuksessa ole haettu ympäristölupaa. Alueen kaavoitustilanne Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavassa Lakeuden Etappi on merkitty tunnuksella ej (=jätteenkäsittelyalue/jätekeskus). Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja kaava on oikeusvaikutteinen. Alueella ei ole yleiskaavaa. Alueen asemakaava on laadittu ja se on lainvoiminen. Nykyinen toiminta on voimassaolevan asemakaavan mukaista. Asemakaavassa pääosa jätehuoltokeskuksen alueesta on varattu jätteenkäsittelyalueeksi kaavamerkinnällä EJ-2. Alueen itäreunassa on ongelmajätteen käsittelyalue merkinnällä EJ-1. Jätteenkäsittelyalueiden osalta kaavassa on määrätty pohjan tiivistämisestä sekä maisemointivelvoitteesta haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Jätteenkäsittelyalueille saa rakentaa jätetoimintojen kannalta tarpeellisia tiloja. Jätteenkäsittelyalueita ympäröivät suojaviheralueet (EV-2), joiden leveys on noin 50 metriä. Suojaviheralueella puusto on pidettävä tavanomaista talousmetsää tiheämpänä, aluspuusto ja pensasto on säilytettävä ja tarvittavat hakkuut suoritetaan poimintahakkuuna. Lähimmän asutuksen suuntaan kaavassa on varaus maisemalliseksi suojavyöhykkeeksi (EV-3). Kyseiselle alueelle saa tehdä

9 9 korkeintaan 40 m leveän aukkohakkuun jätehuoltoalueen suuntaisesti. Hakkuiden väli on vähintään 30 vuotta. Jätehuoltokeskuksen ja louhosalueen väliin, jätehuoltokeskuksen eteläpuolelle, on asemakaavassa osoitettu maaalueita teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Välittömässä lähiympäristössä on osoitettu alueita myös maa-ainesten ottoon (EO) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Hakija on jättänyt Ilmajoen kunnalle esityksen jätehuoltokeskuksen asemakaavan muuttamiseksi. Hakija esittää muun muassa, että osa jätteenkäsittelyalueesta muutetaan vaarallisen jätteen käsittelyalueeksi, ja että alueella sallitaan liikennepolttoaineen jakeluaseman rakentaminen. Lisäksi esitetään muutoksia muun muassa suurimpaan sallittuun kerroslukuun. Kaavoituspäätöstä ei ole tehty. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 600 m:n päässä Lakeuden Etapin rajasta koilliseen. Noin 1,5 km etäisyydellä jätehuoltokeskuksesta sijaitsee yhteensä noin 45 asuinkiinteistöä. Kiinteistöt muodostavat nauhamaisen asutuksen, joka on keskittynyt Tuomiluoman joen ja Tuomikyläntien varrelle. Lähimmät yksittäiset pellot sijaitsevat noin 350 m:n päässä Etapista etelään. Laajemmat yhtenäiset peltoalueet sijaitsevat 500 m:n päässä koilliseen Tuomiluoman suunnassa Etapin välitön lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Laskunmäentien varteen louhosalueen ja Etapin väliselle alueelle on kaavailtu teollisuutta (maakuntakaavassa tunnus T =teollisuus- ja varastoalue). Noin 300 m Etapin tuloportista etelään Laskunmäentien varrella sijaitsee Lemminkäinen Oyj:n kalliolouhosalue. Etapin alueella ja sen läheisyydessä ei ole sellaisia erityisiä kohteita, jotka olisivat luontotyypin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi suojeltavia kohteita. Jätehuoltokeskus sijoittuu alueelle, jolla kulkee ulkoilureitti. Kunnan liikuntatoimiston arvion mukaan reitin keskiosaaa jätehuoltokeskuksen läheisyydessä käytetään nykyisin hyvin vähän. Nykyisellään jätehuoltokeskuksen lähiympäristöä ei voida pitää virkistysarvoltaan merkittävänä alueena häiriöistä johtuen. Ympäristön tila ja laatu Alueen topografia sekä kallio- ja maaperäsuhteet Etapin alue ympäristöineen on melko tasaista, loivasti pohjoisluoteeseen viettävää kallioista moreenimaastoa. Maaperäkerros on ohut ja kalliopaljastumia on runsaasti. Etapin alueella korkeus merenpinnan yläpuolella on noin 75 metriä. Laitosalueen keskivaiheilla on 2 5 metriä ympäristöään korkeammalle kohoava kaakkois luode suuntainen harjanne, jonka korkeimmat kohdat on louhittu pois. Alueella on useita moreenipeitteisiä kalliokumpareita, joiden väliset painanteet ovat soistuneet.

10 10 Aikaisempien alueella tehtyjen maastohavaintojen perusteella kallioperä on pääosin kiinteää ja vähärakoista, eikä merkittäviä ruhjevyöhykkeitä esiinny. Vallitseva irtomaalaji alueella on moreeni. Moreenin rakeisuus vaihtelee hiekkaisesta silttimoreenista soraiseen hiekkamoreeniin. Tutkituilla alueilla paksuimmat moreenikerrokset (2 m) on havaittu Etapin itäosassa. Maaperä on tiivistä ja heikosti vettä läpäisevää. Moreeninäytteiden vedenläpäisevyydeksi on määritetty k= 6,9 * ,0 * 10-9 m/s. Soistuneissa painanteissa turvekerroksen paksuus on suurimmillaan noin metrin paksuinen. Tämän alapuolinen maaperä muodostuu pääosin moreenista. Paikoitellen turvekerroksen ja moreenin välissä esiintyy ohuita silttikerroksia. Alueen hydrologia, geologia ja pohjaveden tila Lähin pohjavesialue on Luhtalanmäen kalliopohjavesialue, joka sijaitsee noin 4 km alueesta luoteeseen. Toinen pistemäinen pohjavesialue sijaitsee noin 3 km alueesta luoteeseen. Alueen välittömässä lähiympäristössä ei ole talousvesikaivoja. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 0,9 km päässä Tuomikylässä. Tällä alueella sijaitsee myös useita pieniä lähdepurkautumia. Kaivojen ja lähteiden vesiä on tarkkailtu koko Etapin toiminnan ajan eikä vesien laadussa ole havaittu Etapin toiminnoista johtuvia muutoksia. Maaperä Etapin alueella on vettä heikosti läpäisevää, mutta mikäli alueelle kerääntyvä vesi ei pääse vapaasti poistumaan ojia pitkin, se imeytyy hitaasti maaperään muodostaen pohjavettä. Irtomaakerroksissa oleva vesi imeytyy vähitellen kallioperän rakoihin muodostaen kalliopohjavettä. Alueen putkikaivannot keräävät todennäköisesti pintavettä ympäristöstä. Veden vapaa kulku kaivannoissa on kuitenkin estetty savisuluin. Pintavettä keräävänä ja johtavana rakenteena voi toimia myös alkuperäinen, tasausaltaiden kohdalle suunniteltu ja osin myös louhittu tielinja, jota kuitenkin jouduttiin rakennusaikana siirtämään tasausaltaiden nykyiselle paikalleen tapahtuneen siirron vuoksi. Alueella tehtyjen pohjaveden korkeushavaintojen perusteella voidaan alustavasti päätellä, että normaalisti kaivannot eivät keräisi vettä ympäristöstään, vaan ainoastaan pohjaveden pinnan ollessa vuoden keskiarvoa korkeammalla tasolla. Lisäksi johtokaivannot voivat toimia louhesalaojina rankkasateiden ja lumen sulamisen aikana. Kaivannoissa kulkeva vesi on puhdasta pintavettä. Pohjaveden päävirtaussuunta alueella on etelä kaakosta luode pohjoiseen. Alueen kallioperä on kiilleliusketta, ja se sisältää runsaasti sulfidia. Kiviaineksen sulfidirapautumisen (hapettumisen) myötä muodostuu happoja, jotka edelleen liuottavat alkuaineita muista kivilajien sisältämistä metalliyhdisteistä. Alueen pohjavesi on hyvin hapanta johtuen muun muassa kiviaineksen laadusta sekä lievästi soistuneesta maaperästä. Perustilaselvityksen mukainen pohjaveden laatu Pohjavesiputkista, kaivoista sekä lähteistä otettiin näytteitä pinta- ja pohjavesien perustilaselvityksessä (v ) ennen jätehuoltokeskuksen toiminnan aloittamista. Perustilaselvityksessä havaittiin muun muassa korkeita värilukuja, alhaisia ph-arvoja ja pieniä happipitoisuuksia sekä hieman kohonneita alumiinipitoisuuksia. Värilukua nostivat humus ja liukoinen rauta. Lähteistä ja joistain kaivoista havaittiin suolistoperäisiä bakteereja. Yksityis-

11 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 11 talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset eivät täyttyneet kaikkien osatekijöiden kohdalta kaivoissa. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Etäisyys lähimpään vesistöön (Tuomiluoma) on vähimmillään noin 500 metriä. Vuonna 2001 tehdyn perustilaselvityksen mukaan jätehuoltokeskuksen läheisyydessä sijaitsevien ojapisteiden vedenlaatu oli tyypillinen humuspitoisille ja melko happamille suovesille. Tuomiluoma on kalataloudelliselta arvoltaan pieni, sillä vesi on vähissä kuivempien kausien aikana. Joki ei kuulu kalataloudellisiin alueellisiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Tuomiluomassa oli vielä 1970-luvulla useita uimalampia, mutta sen jälkeen veden laatu huonontui niin, ettei uimapaikkoja enää ollut. Keväisin runsaan veden aikana on kokeiltu melontaa. Tuomiluoman rannoilla pesii runsaasti sorsia ja muita lintuja. Kyläläiset kokevat Tuomiluoman arvon merkittäväksi luvulla Tuomikylässä onkin toteutettu Tuomiluoman kunnostushanke, jonka tavoitteena on ollut mm. kunnostaa uimapaikkoja ja tehdä luontopolkuja. Tuomiluoman vedenlaatu oli toukokuussa 2005 kalavesiluokituksen perusteella hyvä ja virkistyskäyttöluokituksen perusteella tyydyttävä huono. Toiminta ja sen muutokset Lakeuden Etappi on 9 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä omistajakuntiensa alueella (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri). Yhtiön perustehtäviin sisältyvät jätteenkuljetus ja -käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta. Yhtiön toimialueella asuu vajaat asukasta. Lisäksi jätehuollon palveluita tarjotaan yrityksille sopimuksen mukaan. Jätehuoltokeskus Ilmajoen Pojanluomalle valmistui vuonna 2004 ja jätteenkäsittelytoiminta sekä Lakeuden Etapin hallinto siirrettiin sinne. Jätteen vastaanottotoiminta Ilmajoen jätehuoltokeskuksessa aloitettiin Jätteiden käsittely tapahtuu pääasiassa Etapin aukioloaikoina klo Käsittelytoiminnot painottuvat arkipäiville. Kuljetuksia tehdään pääsääntöisesti klo välisenä aikana ja myös viikonloppuisin. Olemassa olevien ympäristölupien mukaan Ilmajoen jätehuoltokeskuksella saadaan vastaanottaa jätteitä yhteensä noin t/a. Vuonna 2008 jätteitä vastaanotettiin t/a ja vuonna 2009 vastaanottomäärä oli noin tonnia. Hakemuksen mukaan alueella tullaan vastaanottamaan jätteitä kokonaisuudessaan keskimäärin t/a ja enimmillään noin t/a. Vastaanotettaviin jätteisiin kuuluu pysyviä ja tavanomaisia jätteitä sekä ongelmajätteitä. Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevien ympäristölupien määräysten tarkistamista, eri toimintojen olennaisia muutoksia, sekä täysin uusia toimintoja jätehuoltokeskuksen alueella. Hakija on esittänyt, että sille myönnetyt erilliset ympäristöluvat yhdistetään yhdeksi luvaksi.

12 12 Olemassa olevat jätteen vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämistoiminnot ovat seuraavat: - jätteen pienerien vastaanotto (Ilmajoen jäteasema) sekä kotitalouksien ongelmajätteen vastaanotto ja varastointi - ongelmajätteen alueterminaalipalvelu - hyötyjätteen vastaanotto, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen - pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely - nestemäisten jätteiden vastaanotto ja käsittely - ongelmajätteiden loppusijoitus - tavanomaisen jätteen loppusijoitus - pysyvän jätteen kaatopaikka/hyödynnettävien puhtaiden maa-ainesten välivarastointi - biokaasulaitos Lisäksi laitoksella on ympäristölupa kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokselle (mekaaninen käsittelylaitos), mutta laitosta ei ole vielä rakennettu. Laitoksella on lupa käsitellä kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä pakkausmateriaalia, syntypaikkalajiteltua kuivaa yhdyskuntajätettä sekä polttoon soveltuvaa rakennus- ja purkujätettä. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin t/a. Täysin uusia lupaa haettavia toimintoja ovat - siirtokuormausasema - biojätteen sekä puhdistamolietteiden varakäsittelyjärjestelmät - jätteiden poltossa tai pyrolyysissä sekä voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvien jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen laajentaminen - alle 5 MW:n voimalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Laitoksella hyödynnetään biokaasulaitoksessa muodostuva ylijäämäenergia ja kaatopaikkakaasu. Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta on haettu siirtokuormausaseman toiminnalle, kuonan ja tuhkan käsittelylle ja loppusijoittamiselle, säkkikompostoinnille sekä lietteiden käsittelyn varajärjestelmän käytölle. Toimintoja alueella laajennetaan sitä mukaan, kun jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta vaatii lisäkapasiteettia. Täyttöalueita suljetaan tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin sitä mukaan kuin ne saavuttavat lopullisen täyttökorkeutensa Kapasiteetti ja sen muutokset Voimassa olevien ympäristölupien mukaan laitoksella saa vastaanottaa, käsitellä ja hyödyntää jätteitä yhteensä seuraavasti: Jäte Hyötykäyttömateriaali Biojäte ja liete Kierrätyspolttoaine Romuajoneuvot Puutarhajäte Hiekanerotuskaivojen liete Määrä t/a t/a t/a 100 t/a t/a t/a

13 13 Loppusijoitettava tavanomainen jäte t/a Pilaantuneet maa-ainekset t/a Loppusijoitettavat ongelmajätteet (sis. myös ongelmajätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat) t/a Puhtaat maa-ainekset t/a Yhteensä n t/a Laitokselle vastaanotettavan jätteen määrä kasvaa ja uusia jätejakeita esitetään vastaanotettavaksi. Hakijan esitys vuotuisista jätemääristä on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Taulukossa on esitetty kunkin jätteen keskimääräiset ja enimmäisvastaanottomäärät, enimmäisvarastointimäärät, jätetunnukset, hyödyntämis- ja käsittelytavat sekä käsittelyssä syntyvän jätteen/tuotteen loppukäyttö. Taulukko 1. Tulevaisuudessa vastanotettavat jätemäärät sekä niiden laatu ja käsittely Pääryhmä Keskimäärin (t/a) Enimmäismäärä (t/a) Enim m. var.(t) Laji Laatu Hyödyntäminen Eteenpäin toimitettavan loppukäyttö loppusijoitus Yhdyskuntajäte Pysyvä jäte, tavanomainen jäte Pysyvä jäte, tavanomainen jäte, ongelmajäte Teollisuusjäte Rakennusja purkujäte Erilliskerätty, lajiteltu hyötyjäte Asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä. Nimikeryhmän mukaista kiinteää jätettä Eri teollisuudenalojen toiminnassa muodostuvaa jätettä, pääosin nimikeryhmien 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 16 ja 19 mukaista kiinteää jätettä pl. erilliskerättävä teollisuuden biojäte ja liete Kiviainesta, puuta, lämpöeristeitä, metallia ymv. jätettä. Pääosin nimikeryhmän 17 mukaista kiinteää jätettä pl. nimikeryhmien ja jätteet ja jäljempänä luetellut nimikeryhmään 17 kuuluvat Tiiliä ja betonikappaleita, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Risut ja haravointijäte, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Mm. laudat, levyt, kuormalavat, liimapuut, kannot. Pääosin nimikeryhmien , ja mukaista lajiteltua jätettä Lasi, pääosin nimikeryhmien , ja mukaisia lajiteltuja jätteitä Metalli, pääosin nimikeryhmien , ja mukaista lajiteltua jätettä Paperi, kartonki, muovi, tekstiili ymv., pääosin nimikeryhmien 15 Pysyvä jäte, tavanomainen jäte, ongelmajäte Pysyvä jäte Tavanomainen jäte Pysyvä jäte, Tavanomainen jäte R13 D15 metalliteollisuus Tavanomainen R3, R4, R5, R13 R3, R4, R5, R13 R3, R4, R5, R13 Loppukäsittely D1 D1 D1 loppusijoitus loppusijoitus R5 D9 maarakennus R3 D8 maarakennus R3, R13 R5, R13 D9, D15 D9 Energiana hyöd. Pysyvä jäte maarakennus R13 D15 paperiteollisuus

14 14 Erilliskerätty energiajäte Erilliskerätty, asumisessa muodostuva biojäte Teollisuuden ja muun tuotantotoiminnan erilliskerätty biojäte Jäteveden puhdistamon liete Muu jätevedenpuhdistamoissa muodostuva jäte Teollisuuden lietteet Terveydenhuollon jätteet Nestemäinen jäte öljynerotuskaivon hiekka R13 energiatuotantoon Nahkateollisuuden prosessijäte Tavanomainen D1, Loppusijoi D13 tus jäte Nestemäinen jäte Nahkateollisuuden jäte Nahkateollsiuuden kromipitoinen jäte 01 01, , , , , , , mukaista lajiteltua jätettä Sähköromu, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa polttokelpoista lajiteltua jätettä, kaupan ja teollisuuden polttokelpoista, lajiteltua jätettä. Pääosin nimikeryhmien 15, 17 ja 20 mukaista energiahyötykäyttöön tarkoitettua jätettä Pääosin mukaista biohajoavaa jätettä jäte Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmien , , , , , ja mukaista biohajoavaa jätettä Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmän ja mukaista biohajoavaa jätettä Mm. välppäyksessä muodostuva jäte, pääosin nimikeryhmien , ja mukaista kiinteää jätettä Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmien Tavanomainen , , , , , , , jäte , , , , ja mukaista biohajoavaa jätettä Pääosin nimikeryhmien , ja mukaiset jätteet Mm. hiekanerotuskaivojen, rasvanerotuskaivojen ja sadevesikaivojen lietteitä sekä betoninpesulietteitä, pääosin nimikeryhmien 02, 11, 16, 17, 19, ja 20 mukaisia nestemäisiä jätteitä Tavanomainen jäte Pilaantunut maa ja viemäröitävä vesi R13 D15 purku, lajiteltu, metalliteollisuus R13, D9, D15 R1, R3, R33 R1, R3, R33 R1, R3, R33 R1, R3, R33 D1 D1 D4, D13 energiantuotanto Rejektin loppusijoitus/energian a hyödyntäminen - maisemointi, maanrakennus loppusijoitus hiekat, maarakennus nahkateollisuuden prosessijäte Erityisjäte Mm. terveydenhuollon erityisjätteitä, pilaantuneita elintarvikkeita. Pääosin nimikeryhmien 02, 18 ja 19 mukaisia kiinteitä jätteitä Tavanomainen jäte R13 D1 välivarastointi kunnes löydetään käsittelytapa D1, loppusijoitus

15 15 energiatuotanto Asbestipitoinen purkujäte Ongelmajäte Romuajoneuvot Pilaantuneet maa-ainekset maarakennus Polttolaitosten tuhkat ja kuonat Muu ongelmajäte Puhtaat maa-ainekset nimikeryhmän * ja * mukaiset jätteet Mm. kreosoottiöljyllä, CCA- ja CCyhdisteillä kyllästettyjä puita. nimikeryhmien * ja * mukaistajätettä Pääosin nimikeryhmän mukaisia ongelmajätteitä Pääosin nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä Yhteensä (431100) * Sähkö- ja elektroniikkaromu, kylmälaitteet Kyllästetty puu Ongelmajäte Ongelmajäte tai tavanomainen jäte Ongelmajäte R13 R13 R13 D5 R10 D1, D5 D1, D5 R13 D5, D14 D15 R5 purku, metalliteollisuus Ongelmajäte loppusijoitus nimikeryhmien *, *, *, * ja mukaisia jätteitä Käytöstä poistettuja ajoneuvoja. nimikeryhmän mukaiset jätteet Maa-ainesta sisältäen haitta-aineena mm. mineraaliöljyjä, VOCyhdisteitä, metalleja, PAHyhdisteitä, PCB-yhdisteitä, kloorifenoleja ja PCDD/F-yhdisteitä. nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä Ongelmajäte metalliteollisuus Tavanomainen tai ongelmajäte maarakennus tai loppusijoitus energiatuotanto Pysyvä jäte maarakennus *huomioiden biokaasulaitoksen enimmäismäärä ( t/a) yksittäisten jakeiden sijasta Taulukko 2. Jätteiden hyödyntämis- ja loppukäsittelytavat koodi R1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi R3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät R33 Orgaanisen jätteenmädätys R4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto R5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto R10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus. R13 Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista R 1 R 12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta D1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle D4 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammikkoihin tai patoaltaisii D5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä D8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään njollakin toiminnoista D 1 D 12 D9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään jollakin toiminnoista D 1 D 12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla. D13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 12. D14 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 13. D15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

16 16 JÄTTEIDEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELYTOIMINNOT Jätteen vastaanotto Kaatopaikalle vastaanotetut jätteet tarkastetaan ja punnitaan. Tavanomaisen ja pysyvän jätteen pienerien vastaanotossa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Erilleen kerättäviä jätejakeita lisätään ja poistetaan sitä mukaan, kun jätteen hyötykäyttövaatimukset, -tekniikka ja -markkinat kehittyvät. Tarvittaessa vastaanottopistettä voidaan laajentaa. Pienerien vastaanottopiste on asfaltoitu ja viemäröity laimeiden vesien viemäriverkostoon. Ongelmajätteen pienerien terminaalitoiminta Ongelmajätteen pienerien käsittely- ja alueterminaalitoiminnassa jätemäärät tulevat kasvamaan, jonka lisäksi varaudutaan SER-jätteiden esikäsittelyyn. Toiminta sisältää kotitalouksien ja teollisuusyritysten sekä kaupan ja palvelun ongelmajätteiden pienerien vastaanoton, esikäsittelyn ja varastoinnin. Vastaanottopiste toimii samalla myös Ekokem Palvelut Oy:n alueterminaalina. Laitoksella ei oteta vastaan tautivaarallisia ongelmajätteitä eikä myöskään räjähteitä ja radioaktiivisia jätteitä. Alueella otetaan vastaan ongelmajätteen pieneriä keskimäärin seuraavasti: Jäte vastaanotto enimm. varasto sähkö- ja elektroniikkaromu 300 t/a 50 t kyllästetty puu 300 t/a 200 t romuajoneuvot 100 t/a 100 t kappaletavara ja nesteet t/a 300 t Ongelmajätteet tarvittaessa esikäsitellään, jonka jälkeen ne pakataan ja varastoidaan asianmukaisissa tiloissa ennen kuljettamista pois jatkokäsittelyyn ao. luvan omaavalle taholle. Vastaanottorakennus on liitetty jätekeskuksen vesi- ja jätevesiverkostoon. Rakennuksen lattiakallistukset ja lattiaviemäröinti on tehty siten, että hallitsemattomia vuotoja viemäristöön ei pääse tapahtumaan. Rakennuksen varasto-osat on varustettu umpinaisella lattiakaivolla mahdollisten nestevuotojen varalta. Öljysäiliöiden varasto-osaan on valettu pumppusyvennys mahdollisten vuotojen varalle. SER-jätekonttien varastointi tapahtuu hyötyjätekentällä. Hyötyjätekenttä on rakennettu asfalttipäällysteisenä (40 mm AB22) ja kenttä on viemäröity. Kentän hulevedet johdetaan Etapin laimeiden vesien viemäriin. Tilantarpeesta riippuen myös muun siirtokuljetusta odottavan ongelmajätteen varastointi tapahtuu tarvittaessa ADRmääräykset täyttävissä konteissa, bulkkilavoilla ja säiliöissä. SER-jäte Riippuen SER-jätteen käsittelyvaatimuksista Etapissa varaudutaan nykyisen vastaanoton lisäksi myös esikäsittelemään SER- jätettä. Tämä tarkoittaa SER-jätteen eri komponenttien erottamista toisistaan, kuten mm. tietokoneissa ja televisioissa muoviosien ja näyttöruutujen/kuvaputkien erottamista ja kylmälaitteissa freonien, öljyjen ja kompressorilaitteiden poistamista. Etapista jätteet kuljetetaan edelleen asianmukaisen luvan omaavaan käsittely-

17 17 laitokseen. SER-jätettä varastoidaan sekä ongelmajätteiden vastaanottorakennuksessa että varastokonteissa. Kyllästetty puu Kyllästetty puu (sekä CCA-kyllästettyä että kreosoottikyllästetty) välivarastoidaan PIMA-kentällä omalla, siirrettävillä betoniseinäelementeillä rajatulla alueellaan. Puu toimitetaan jatkokäsittelyyn ao. luvan saaneelle laitokselle. Romuajoneuvot Romuajoneuvot varastoidaan omalla varastoalueellaan pilaantuneiden maiden käsittelykentällä, joka on rakennettu vesitiiviiksi (60 mm ABT mm ABT11) ja viemäröity hiekan- ja öljynerottimen kautta Etapin muiden vesien viemäriin. Varastomäärän ollessa riittävän suuri autot kuljetetaan jatkokäsittelyyn ao. luvan omaavalle laitokselle. Muu kappaletavarana tuleva ongelmajäte Kappaletavarana toimitettaviin ongelmajätteisiin kuuluvat akut, paristot, lääkkeet, loisteputket, kuumemittarit, öljynsuodattimet ym. kiinteät ongelmajätteet lajitellaan, pakataan ja yhdistellään suuremmiksi kuljetuseriksi. Varastointi tapahtuu osittain edellä mainitussa vastaanottorakennuksessa ja osittain tätä tarkoitusta varten valmistetuissa lukittavissa konteissa, bulklavoilla ja säiliöissä. Varastoista ongelmajätteet toimitetaan suurempina erinä jatkokäsittelyyn ao. käsittelyluvan saaneelle laitokselle. Öljyt, öljyvesiseokset ja muut nestemäiset ongelmajätteet Jäteöljyt ja epäkurantti polttoöljy otetaan vastaan ongelmajätteiden vastaanottorakennuksen yhteyteen rakennettuihin säiliöihin (2 kpl, á 7 m 3 ). Vesiöljyseokset ja öljynerotussakat otetaan vastaan nestemäisten jätteiden käsittelyhallin yhteydessä oleviin altaisiin, joista öljyinen vesi imetään vesittymään altaaseen tai säiliökonttiin. Vesityksen jälkeen öljyinen vesi johdetaan joko suodatinkontin läpi tai suoraan keräyskaivoon. Säiliöstä altaaseen johtaminen on myös mahdollista. Keräyskaivosta vesi johdetaan öljynerotuksen kautta muiden vesien viemäriin, tasausaltaaseen 3. Öljyinen sakka kuormataan lavalle ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Liuottimet, maalit, emäkset, hapot, vesi-liuotinseokset ym. nestemäiset pienongelmajäte-erät otetaan vastaan ja varastoidaan ongelmajätteen vastaanottorakennuksessa. Jätteet lajitellaan ja yhdistetään suuremmiksi kuljetuseriksi. Hyötyjätteen käsittely ja kenttätoiminnot Hakija esittää alueella käsiteltävien jätteiden määrää nostettavaksi. Ympäristöluvan mukaan nykyinen käsittelymäärä on t/a. Hakemuksen mukaan (taulukko 1) erilliskerätyn, lajitellun hyötyjätteen keskimääräinen käsittelymäärä olisi t/a, enimmäismäärä noin t/a ja enimmäisvarastointimäärä noin t. Lisäksi alueella varaudutaan tulevaisuudessa tarvittaessa varastoimaan entistä enemmän materiaalia kevytrakenteisissa halleissa tai puristinkonteissa. Tällaisia materiaaleja ovat mm. paperi, pahvi, energiajäte ja muut vastaavat materiaalit, joiden materiaaliarvo kierrätysmateriaalina saattaa heiketä, jos ne kastuvat. Alueeseen kuuluu 2 ha:n kenttä sekä pressuhalli, jonka sisällä varsinainen käsittely tapahtuu. Syntypisteessään tai laitoksella lajitellut jätteet, jotka ovat koostumuksensa ja laatunsa puolesta riittävän puhtaita kierrätykseen, ohjataan Etapin hyötyjätekentälle.

18 18 Käsitelty jäte toimitetaan muualle hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana tai käytetään hyödyksi Etapin alueella kenttärakenteissa ja jätetäyttöjen hoidossa. Jätteiden vastaanotto- ja varastointimäärät on esitetty taulukossa 1. Hyötyjätekenttä on rakennettu asfalttipäällysteisenä (AB22 40 mm) ja kenttä on viemäröity. Kentän hulevedet johdetaan Etapin laimeiden vesien tasausaltaaseen. Varastointi ja lajittelu hyötyjätekentällä Kentällä varastoidaan muun muassa seuraavia pysyviä tai tavanomaisia jätteitä: puu, paperi, pahvi, lasi, metalli, kiviainekset (betoni, tiili), energiajäte ja puutarhajäte. Hyötyjätteiden varastointiaika ennen prosessointia on enintään kolme vuotta. Puhdas hyötyjäte otetaan vastaan, lajitellaan ja varastoidaan kullekin jätejakeelle osoitetulla hyötyjätekentän osallaan. Teollisuuden hyötyjätteiden lajittelua tehdään myös nykyisen hyötyjätekentän viereisellä kentällä. Jätteet varastoidaan ulkona betonilooseissa tai muuten rajattuna siten, että jätejakeet eivät pääse sekoittumaan keskenään. Kuormien tyhjennys, varastointi ja uudelleen kuormaus tapahtuu hallitusti, etteivät jätteet leviä ympäristöön tuulen mukana. Hyötyjätteiden murskaus ja paalaus Hyötyjäteterminaalissa käsiteltävät jätteet murskataan ja paalataan ennen eteenpäin toimittamista. Myös osa hyötyjätekentällä varastoitavista materiaaleista murskataan, (mm. puut ja risut, betoni ja tiili, lasi) seulotaan ja/tai tulevaisuudessa mahdollisesti paalataan ennen pois kuljetusta. Kiviainesperäinen jäte seulotaan ennen murskausta, jolloin hienoaines saadaan erotettua heti hyötykäyttöön. Paperi, pahvi ja energiajäte saatetaan myös paalata. Murskaus, seulonta ja paalaus tapahtuvat ulkona kentällä. Murskausta tehdään 1-4 kertaa vuodessa. Paalausta tehdään tarpeen mukaan. Puutarhajätteen kompostointi Puutarhajäte kompostoidaan kentälle rakennettavissa aumoissa. Aumojen rakentamisen yhteydessä jätteen joukkoon sekoitetaan tarvittaessa kompostoitumista edistäviä tukiaineita. Aumojen kääntö tehdään alkuvaiheessa noin 2 kertaa kuukaudessa ja myöhemmin 1 3 kertaa vuodessa. Kylmän aikana kääntöjä tehdään vähemmän. Kompostoitunut multa-aines käytetään hyödyksi yhtiön omassa maisemointirakentamisessa. Siirtokuormausasema (uusi toiminta) Kyseessä on uusi toiminta, joka on alkanut kesällä Hakija on hakenut siirtokuormausasemalle ympäristölupaa tätä päätöstä koskevassa ympäristölupahakemuksessa. Valvova viranomainen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) on hakijan ilmoituksen ( ) johdosta katsonut ( ), että siirtokuormausaseman toiminta on vastaavaa kuin voimassaolevan ympäristöluvan (2001) mukaisen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen/mekaanisen käsittelylaitoksen toiminta. Osa Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitokselle poltettavaksi kuljetettavista jätteistä siirtokuormataan ja osa kuljetetaan suoraan pakkaavilla jäteautoilla laitokselle. Myös muiden yhtiöiden alueelta kerättyjä jätteitä voidaan siirtokuormata Etapissa. Siirtokuormausasemalla pienemmät jätekuormat kerätään yhteen, tiivistetään ja siirretään hyötykäyttökohteeseen. Aseman mitoituksena on käytetty tonnin vuotuista jätemäärää.

19 19 Siirtokuormaushallin pinta-ala on noin 1200 m 2. Rakennus on liitetty Etapin väkevien vesien viemäriverkostoon, eli vedet johdetaan tasausaltaaseen 2. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto sekä suljettavat ovet, jotka estävät haittaeläinten pääsyn. Asemalle tuotavat jätekuormat tyhjennetään joko suoraan siirtokuormaukseen käytettäviin lavoihin/kontteihin tai vastaanottohalliin jossa ne tarkistetaan, lajitellaan, tarvittaessa murskataan ja siirretään tämän jälkeen lavoihin/kontteihin. Suoraan siirtolavoille tyhjennetään pääosin pakkaavilla jäteautoilla tuotavat asumisjätteet. Osa kuormista lajitellaan kaivinkoneella (esim. rakennusjätteet). Syksyn 2012 aikana esikäsittely on ollut ainoastaan lajittelua. Murskaus tapahtuu siirrettävällä tai kiinteästi sijoitettavalla murskausasemalla. Hallia ei ole varustettu pölynpoistolaitteistolla, koska jätettä ei seulota tai murskata kuin satunnaisesti. Poltettavan jätteen joukosta poistettaville jätejakeille varataan siirtolavoja (esim. metalli, SER, puhdas pahvi ja paperi, hyötykäyttöön kelpaamaton loppusijoitettava jäte). Voimalaitoksen huoltoseisokin ajan (noin 20 vrk vuodessa) jäte välivarastoidaan jätevoimalassa tai Etapissa loppusijoitusalueella. Jätteen viipymä hallissa on lyhyt, sillä poltettavaa jätettä kuljetetaan Westenergy Oy:n jätevoimalaan jokaisena arkipäivänä noin 4-5 kuormaa. Mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Laitokselle on olemassa tilavaraus hyötyjätekentällä, mutta laitosta ei ole vielä toistaiseksi rakennettu. Laitokselle on myönnetty ympäristölupa (2001), jossa laitosta on kutsuttu kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokseksi ja kuivajätteen käsittelylaitokseksi. Hakija ei esitä muutoksia nykyisiin ympäristölupamääräyksiin. Hakemuksessa esitetty laitoksen kuvaus on yleispiirteinen, koska laitoksen lopullinen toteutustapa ei ole vielä selvillä. Käsittelykapasiteetti on t/a. Mekaanisessa käsittelylaitoksessa energiahyötykäyttöön kelpaava jäte jalostetaan laatuvaatimukset täyttäväksi polttoaineeksi. Polttoaineelle asetettavat laatuvaatimukset riippuvat mm. voimalaitoksen käyttämästä tekniikasta. Laitoksessa käsitellään kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä pakkausmateriaalia ja syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä yms. hyötykäyttöön soveltuvaa materiaalia sekä materiaalikierrätykseen ja polttoon soveltuvaa rakennus- ja purkujätettä. Käsittelykapasiteetilla t/a on materiaalivirran arvioitu muodostuvan käytettävästä tekniikasta riippuen seuraavasti: Metalleja 3-5 % vastaa t/a Alitetta % vastaa t/a Kierrätyspolttoainetta 30-50% vastaa t/a Kaatopaikkajätettä 10-40% vastaa t/a Rakenteet ja vesien keräily Toiminnot sijoitetaan sisätiloihin alueelle rakennettavaan halliin. Rakennusala on noin m 2. Hallin varustuksiin kuuluvat mm. vastaanotto/esilajittelutila, murskaus- ja lajittelulaitteisto, kontti/lavatila sekä mahdollisesti puoliautomaattinen täysien konttien/lavojen vaihtokoneisto. Konttimallissa varustukseen kuuluu myös puristinlaitteisto. Käsittelyhallin lattia on vas-

20 Biokaasulaitos 20 taava kuin hyötyjätekentällä (AB mm). Rakennus liitetään jätekeskuksen laimeiden vesien viemäriverkostoon. Biojätteiden käsittely tapahtuu olemassa olevassa biokaasulaitoksessa. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin t/a. Nykyisten lupaehtojen mukainen kapasiteetti on t/a. Lupaa haetaan tonnin käsittelylle vuodessa. Lisäksi hakija esittää, että laitoksen hajupäästön raja-arvoksi muutetaan 3000 HY/m 3 (nykyisin HY/m 3 ) tai vaihtoehtoisesti hajunpoistossa on saavutettava vähintään 95 %:n reduktio. Nykyisen luvan mukaan biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 % reduktio tai hajupitoisuus ei ylitä 1500 hajuyksikköä/m 3, poistokohdasta mitattuna. Poistokaasujen ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm. Kuvaus biokaasulaitoksessa käsiteltävistä jätelaaduista on esitetty tämän päätöksen taulukossa 1. Hakija on myöhemmin vastineessaan lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin tuonut esille perusteluja hajupäästön raja-arvon nostamiselle. Biokaasulaitoksen vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin vuonna Biokaasulaitoksessa käsitellään erilliskerättyä biojätettä sekä kuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteitä ja teollisuuden biojätteitä ja lietteitä. Laitosta käytetään 7 päivänä viikossa. Biokaasutuksessa biohajoava jäte mädätetään hallitusti tätä tarkoitusta varten rakennetuissa reaktoreissa (2 kpl) siten, että jätteestä saadaan hyötykäyttöön metaania. Biokaasutuksessa noin 40 % orgaanisesta aineksesta muuttuu kaasuksi, 10 % liukenee veteen ja 50 % jää edelleen lietteeseen. Jätekuormien vastaanotto tapahtuu suljetussa tilassa. Liete tuodaan laitokselle kuivattuna (TS > 15 %) lavoilla tai konteilla ja biojäte etupäässä pakkaavilla jäteautoilla. Prosessissa on varauduttu siihen, että laitosta voidaan tarvittaessa käyttää myös termofiilisellä toiminta-alueella. Biokaasutuksen jälkeen liete poistetaan reaktoreista ja kuivataan mekaanisesti. Mekaanisesti kuivattu liete kuivataan edelleen termisesti ja pelletoidaan. Lietteen termisessä kuivatuksessa mekaanisesti kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus nostetaan noin 90 p-%:iin. Myös lietteen lopullinen hygienisointi tapahtuu kuivauksen yhteydessä, kun sen lämpötila nostetaan veden höyrystymisen edellyttämään yli 100 C:een. Eläinjätettä sisältävän lietteen hygienisoinnissa noudatetaan eläinjäteasetuksen EU1774/2002 vaatimuksia. Kuivattua ja rakeistettua tuotetta käytetään nyt tai tulevaisuudessa hyödyksi esimerkiksi viherrakentamisessa, metsä- ja peltolannoitteena tai polttoaineena jätteenkäsittelykeskuksen ulkopuolisessa voimalaitoksessa. Biokaasulaitoksen yhteydessä on tuotevarasto, joka on mitoitettu puolen vuoden tuotantokapasiteetin mitoitukseen (4500 t). Kaasujen käsittely Prosessin yhteydessä muodostuu kaasua, jossa metaania on noin 65 % ja hiilidioksidia noin 30 % ja lisäksi jonkin verran rikkivetyä, vesihöyryä ja muita kaasuyhdisteitä. Biojätteiden ja lietteiden vastaanottotilasta, lietesäiliöistä sekä kuljettimilta kerätyt hajukaasut käsitellään ensin vesipesurilla ammoni-

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut KIVIKON JÄTEPALVELU- KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot