PÄÄTÖS. Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2013"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 50/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/357/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoen jätehuoltokeskuksen toimintaa koskevien ympäristölupapäätösten määräysten tarkistaminen, toiminnan olennainen muuttaminen sekä seuraavat uudet toiminnot jätehuoltokeskuksen alueella: siirtokuormausasema, biokaasulaitoksen varajärjestelmät, jätteiden poltossa tai pyrolyysissä sekä voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvien jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen laajentaminen sekä alle 5 MW:n voimalaitos. Vanhat erilliset ympäristöluvat yhdistetään yhdeksi luvaksi. Päätös sisältää ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie POJANLUOMA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 SISÄLLYSLUETTELO LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI... 6 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 6 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 6 ASIAN VIREILLETULO... 6 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 6 Ympäristölupapäätökset... 6 Muut luvat, päätökset ja sopimukset... 7 Ympäristövaikutusten arviointimenettely... 7 Alueen kaavoitustilanne... 8 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ... 9 Ympäristön tila ja laatu... 9 Alueen topografia sekä kallio- ja maaperäsuhteet... 9 Alueen hydrologia, geologia ja pohjaveden tila Vesistön tila ja käyttökelpoisuus YLEISKUVAUS TOIMINNASTA Toiminta ja sen muutokset Kapasiteetti ja sen muutokset JÄTTEIDEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELYTOIMINNOT Jätteen vastaanotto Ongelmajätteen pienerien terminaalitoiminta Hyötyjätteen käsittely ja kenttätoiminnot Siirtokuormausasema (uusi toiminta) Mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Biokaasulaitos Biokaasulaitoksen varajärjestelmät (uusi toiminta) Nestemäisten jätteiden käsittely Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Jätteenpolton kuonien ja muiden tuhkien vastaanotto ja käsittely (uusia toimintoja) Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden hyötykäyttö Hyötykäyttökohteet Pilaantuneen maa-aineksen hyötykäytön ympäristökelpoisuuskriteerit Jätteen hyötykäytön ympäristökelpoisuuskriteerit JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Kaatopaikan rakenteet Jätteet ja niiden laatu sekä sijoittaminen Ongelmajätteen kaatopaikka Kaatopaikan rakenteet Jätteet ja niiden laatu sekä sijoittaminen Puhtaiden maa-ainesten välivarastointi ja loppusijoitus (Pysyvän jätteen kaatopaikka) MUU HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Kemikaalit, polttoaineet ja raaka-aineet Vedenhankinta ja viemäröinti Veden käyttö Viemäröinti Tasausaltaiden käyttötarkoituksen muuttaminen Energian tuotanto, käyttö ja energiatehokkuus... 44

3 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Liikennöinti sekä jätteen keräys ja kuljetus Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Jätteiden loppusijoitusalueet ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Muut toiminnot Koko jätehuoltokeskuksen päästöt viemäriin Koko jätehuoltokeskuksen päästöt vesistöön Päästöt ilmaan Pöly Kasvihuonekaasut Haju Termisestä käsittelystä aiheutuvat päästöt ilmaan Melu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Päästöt maaperään (estäminen) Haittaeläimet ja niiden torjunta sekä roskaantuminen TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset vesistöön Vaikutukset ilman laatuun Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Vaikutukset ympäristömeluun Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästö- ja vaikutustarkkailu Jätetäyttö ja kaatopaikkakaasut Termisen käsittelyn päästöt ilmaan Haju ja melu Raportointi ja tarkkailuohjelman muutokset POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Varautumis- ja riskisuunnitelmat Tulipalo Sortumat Jätetäyttöön sijoitettavat jätteet Päästöt ilmaan Pohjarakenteiden toimimattomuus/murtuminen Aikatekijän vaikutus Biokaasulaitos Mekaaninen käsittelylaitos ja siirtokuormausasema Pilaantuneiden maiden käsittely Kuljetus Altistuminen haitta-aineille Ongelmajätteiden varastointi Romuajoneuvojen vastaanotto ja välivarastointi Vesien keräily ja käsittely Polttoaineiden varastointi ESITYS VAKUUDEKSI... 71

4 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Lausunnot ensimmäiseen kuulutuksen yhteydessä Lausunnot toisen kuulutuksen yhteydessä Myöhemmin erikseen pyydetty lausunto Muistutukset ja mielipiteet Muistutukset ja mielipiteet ensimmäisen kuulutuksen yhteydessä Muistutukset ja mielipiteet toisen kuulutuksen yhteydessä Hakijan kuuleminen ja vastine Vastine Vastine Vastine ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Yleiset määräykset Vaarallisten jätteiden pienerien vastaanotto ja käsittely Hyötyjätekentän toiminnot Siirtokuormausasema ja mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Biokaasulaitos Jätteen vastaanotto ja käsittely Haju ja pöly Biokaasu ja lopputuote Biokaasulaitoksen varajärjestelmät Nestemäisten jätteiden käsittely Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Stabilointi ja kiinteytys Pilaantuneiden maiden kompostointi Huokosilmakäsittely Terminen käsittely Jätteenpolton kuonien ja muiden tuhkien vastaanotto sekä esikäsittely Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden hyötykäyttö Kaatopaikat Jätteiden vastaanotto ja sijoittaminen kaatopaikalle Kaatopaikkojen rakenteet ja hoito Rakennustöiden laadunvalvonta Innovatiivinen kaatopaikan pintarakenne Varastointi Päästöt vesiin ja viemäriin Energiantuotanto Melu ja tärinä Paras käyttökelpoinen tekniikka Häiriö- ja poikkeustilanteet Tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailu Vaikutustarkkailu Mittausten, näytteenoton ja menetelmien laadunvarmistus Yksityiskohtainen tarkkailuohjelma Kirjanpito Raportointi

5 Toiminnan olennainen muuttaminen tai lopettaminen Vakuus RATKAISUN PERUSTELUT Biokaasulaitoksen varajärjestelmät Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset muutoin Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Vastaus muistutuksiin Vastaus lausuntoihin LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JAKELU Päätös Tiedoksi Ilmoitus päätöksestä MUUTOKSENHAKU LIITTEET

6 6 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Jätehuoltokeskus sijaitsee noin 5 kilometriä Ilmajoen keskustasta itään Ilmajoen kunnan Röyskölän kylässä, tilalla Laskunmäki RN:o 2:453. Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti Ympäristönsuojelulaki 30 4 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentin kohdat 13 d) ja 13 f) Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohdat 13 d), 13 f) ja 13 g) Hakija on jättänyt ympäristölupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon , jolloin asia on tullut vireille. Hakemus on korvannut Länsi-Suomen ympäristökeskukseen jätetyn ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristölupahakemuksen. Hakija on myöhemmin täydentänyt hakemustaan. Toimintaa koskevissa ympäristölupapäätöksissä (Dnro:t 0800Y ja LSU-2003-Y-489) on määrätty hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi jätettäväksi mennessä. Lisäksi ympäristölupapäätöksessä (Dnro LSU-2004-Y-561) hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on määrätty jätettäväksi mennessä ja ympäristölupapäätöksessä (Dnro LSU Y-870) mennessä. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristölupapäätökset Lakeuden Etapin jätteiden laitos- ja ammattimaista käsittelyä koskee Länsi- Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös (Dnro 0800Y ). Päätöstä on muutettu Vaasan Hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä (02/0042/4) sekä Korkeimman Hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä (taltio 773). Biojätteen sekä puhdistamo- ja teollisuuslietteen käsittelystä on Länsi-Suomen ympäristökeskus antanut päätöksen (Dnro LSU-2003-Y- 489). Päätöstä koskevat valitukset on hylätty Vaasan Hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muun muassa pilaantuneiden maiden käsittelyä koskee Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös (Dnro LSU Y-561 (111)). Toiminnan muuttamisesta viemäriin ja pintavesiin johdettavien vesien osalta on Länsi-Suomen ympäristökeskus antanut ympäristölupapäätöksen (Dnro LSU-2006-Y-870). Ympäristökeskuksen antamaa päätöstä ei ole muutettu asiaa koskevassa Vaasan Hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä (nro 09/0016/1).

7 7 Muut luvat, päätökset ja sopimukset Länsi-Suomen ympäristökeskus ja myöhemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut myöntävät lausunnot eräiden tavanomaisesta poikkeavien jätteiden sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle: - Kromipitoinen liete- ja kromiparkitun nahan ohentamisessa syntyvä ohennuslastujäte (LSU-2003-Y-470) - Seinäjoen Energia Oy:n Peräseinäjoen kattilalaitoksen turvetuhka (LSU Y-355) - Altia Oy:n Koskenkorvan tehtaan turpeen polton tuhka (LSU-2009-Y-355) - Nahkatehtaan lihausjäte (EPOELY/372/07.00/2010). Länsi-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt laitoksen tarkkailuohjelman antamallaan päätöksellä. Lakeuden Etappi Oy on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen ( ) siirtokuormausaseman rakentamisesta ja pyytänyt valvovan viranomaisen kantaa siitä, onko poltettavan jätteen siirtokuormausaseman rakentaminen ja sen toiminta voimassaolevan ympäristöluvan mukaista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut ( ) pitävänsä siirtokuormausaseman toimintaa vastaavana kuin olemassa olevan ympäristöluvan mukainen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen toiminta. Lakeuden Etappi Oy on tehnyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen ( ) pilaantuneiden maiden käsittelyalueen laajentamisesta Westenergy Oy:n pohjatuhkien vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi. Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut ( ), että kyseistä uutta pilaantuneen maan käsittely- ja varastointialuetta voidaan käyttää Westenergy Oy:n jätevoimalan pohjatuhkan välivarastointiin ja käsittelyyn siihen saakka, kunnes Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristöluvan mukaiset kenttärakenteet on otettu käyttöön. Vesien johtamisesta Ilmajoen kunnan yleiseen viemäriin on tehty sopimus Sopimusta on muutettu Ympäristövaikutusten arviointimenettely Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen kehittämishankkeesta Ilmajoella on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukainen arviointiselostus ( ). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta (Dnro EPOELY/7/07.04/2010) Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:.. arviointiselostus täyttää YVA-asetuksen 10 mukaiset sisällölliset vaatimukset. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue kuitenkin edellyttää, että lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt asiat huomioidaan jatkosuunnittelussa sekä tulevissa mahdollisissa lupakäsittelyissä.

8 8 Saapuneissa lausunnoista ja mielipiteistä saa kuvan, että joitakin asioita olisi vielä parannettava jatkossa mm.: - tarkastelussa tulisi jollakin tasolla olla mukana myös jätteen synnyn ehkäisy. Tämä on tärkeä asia jota vielä kannattaa jatkojalostaa. - viihtyvyystekijät saadaan ratkaistuksi jo nykyisessä biokaasulaitoksen toiminnassa. Hajumallinnuksista huomaa, että suurin yksittäinen hajun aiheuttaja on biokaasulaitos ja "mädätetty" liete. Tähän asiaan vaaditaan selkeitä konkreettisia toimenpiteitä. - laitoksen toiminnassa on esitetty vaihtoehto, että häiriötilanteissa turvaudutaan biojätteen osalta säkkikompostointiin, joka ei ole viihtyvyystekijöiden kannalta paras vaihtoehto. Sen tilalle kannattaisi tutkia muita teknisiä ratkaisuja, joilla olisi oleellisia vähentäviä vaikutuksia hajupäästöihin sekä lokkiongelmiin. - Epäonnistunut kompostointivaihtoehto lisää hajupaineita yhdessä biokaasulaitoksen kanssa. - Jos todella halutaan eroon suurimmasta yksittäisestä ongelmasta liittyen jätehuoltokeskukseen tai olla lisäämättä sitä, eli hajusta, silloin kannattaisi satsata myös parhaaseen toimivaan kompostointitekniikkaan. - ongelmajätteiden loppusijoitusalueen laajennusta suojavyöhykkeelle ei pidetä perusteltuna. Alueen laajentaminen on mahdollista, kun vastaavasti laajennetaan suoja-aluetta Tuomikylän asutukseen päin. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin sekä muuttuneiden suunnitelmien perusteella hakija laati keväällä 2010 uuden ympäristölupahakemuksen, joka korvasi vanhan hakemuksen. Nyt haettava toiminta vastaa hakijan mukaan pääpiirteiltään laadullisesti ja määrällisesti YVA:ttua hanketta eikä ympäristövaikutusten kannalta olennaisia muutoksia YVA:ssa arvioituun tapahdu. Kaikille ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastelluille toiminnoille ei kuitenkaan tässä hakemuksessa ole haettu ympäristölupaa. Alueen kaavoitustilanne Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavassa Lakeuden Etappi on merkitty tunnuksella ej (=jätteenkäsittelyalue/jätekeskus). Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja kaava on oikeusvaikutteinen. Alueella ei ole yleiskaavaa. Alueen asemakaava on laadittu ja se on lainvoiminen. Nykyinen toiminta on voimassaolevan asemakaavan mukaista. Asemakaavassa pääosa jätehuoltokeskuksen alueesta on varattu jätteenkäsittelyalueeksi kaavamerkinnällä EJ-2. Alueen itäreunassa on ongelmajätteen käsittelyalue merkinnällä EJ-1. Jätteenkäsittelyalueiden osalta kaavassa on määrätty pohjan tiivistämisestä sekä maisemointivelvoitteesta haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Jätteenkäsittelyalueille saa rakentaa jätetoimintojen kannalta tarpeellisia tiloja. Jätteenkäsittelyalueita ympäröivät suojaviheralueet (EV-2), joiden leveys on noin 50 metriä. Suojaviheralueella puusto on pidettävä tavanomaista talousmetsää tiheämpänä, aluspuusto ja pensasto on säilytettävä ja tarvittavat hakkuut suoritetaan poimintahakkuuna. Lähimmän asutuksen suuntaan kaavassa on varaus maisemalliseksi suojavyöhykkeeksi (EV-3). Kyseiselle alueelle saa tehdä

9 9 korkeintaan 40 m leveän aukkohakkuun jätehuoltoalueen suuntaisesti. Hakkuiden väli on vähintään 30 vuotta. Jätehuoltokeskuksen ja louhosalueen väliin, jätehuoltokeskuksen eteläpuolelle, on asemakaavassa osoitettu maaalueita teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Välittömässä lähiympäristössä on osoitettu alueita myös maa-ainesten ottoon (EO) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Hakija on jättänyt Ilmajoen kunnalle esityksen jätehuoltokeskuksen asemakaavan muuttamiseksi. Hakija esittää muun muassa, että osa jätteenkäsittelyalueesta muutetaan vaarallisen jätteen käsittelyalueeksi, ja että alueella sallitaan liikennepolttoaineen jakeluaseman rakentaminen. Lisäksi esitetään muutoksia muun muassa suurimpaan sallittuun kerroslukuun. Kaavoituspäätöstä ei ole tehty. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 600 m:n päässä Lakeuden Etapin rajasta koilliseen. Noin 1,5 km etäisyydellä jätehuoltokeskuksesta sijaitsee yhteensä noin 45 asuinkiinteistöä. Kiinteistöt muodostavat nauhamaisen asutuksen, joka on keskittynyt Tuomiluoman joen ja Tuomikyläntien varrelle. Lähimmät yksittäiset pellot sijaitsevat noin 350 m:n päässä Etapista etelään. Laajemmat yhtenäiset peltoalueet sijaitsevat 500 m:n päässä koilliseen Tuomiluoman suunnassa Etapin välitön lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Laskunmäentien varteen louhosalueen ja Etapin väliselle alueelle on kaavailtu teollisuutta (maakuntakaavassa tunnus T =teollisuus- ja varastoalue). Noin 300 m Etapin tuloportista etelään Laskunmäentien varrella sijaitsee Lemminkäinen Oyj:n kalliolouhosalue. Etapin alueella ja sen läheisyydessä ei ole sellaisia erityisiä kohteita, jotka olisivat luontotyypin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi suojeltavia kohteita. Jätehuoltokeskus sijoittuu alueelle, jolla kulkee ulkoilureitti. Kunnan liikuntatoimiston arvion mukaan reitin keskiosaaa jätehuoltokeskuksen läheisyydessä käytetään nykyisin hyvin vähän. Nykyisellään jätehuoltokeskuksen lähiympäristöä ei voida pitää virkistysarvoltaan merkittävänä alueena häiriöistä johtuen. Ympäristön tila ja laatu Alueen topografia sekä kallio- ja maaperäsuhteet Etapin alue ympäristöineen on melko tasaista, loivasti pohjoisluoteeseen viettävää kallioista moreenimaastoa. Maaperäkerros on ohut ja kalliopaljastumia on runsaasti. Etapin alueella korkeus merenpinnan yläpuolella on noin 75 metriä. Laitosalueen keskivaiheilla on 2 5 metriä ympäristöään korkeammalle kohoava kaakkois luode suuntainen harjanne, jonka korkeimmat kohdat on louhittu pois. Alueella on useita moreenipeitteisiä kalliokumpareita, joiden väliset painanteet ovat soistuneet.

10 10 Aikaisempien alueella tehtyjen maastohavaintojen perusteella kallioperä on pääosin kiinteää ja vähärakoista, eikä merkittäviä ruhjevyöhykkeitä esiinny. Vallitseva irtomaalaji alueella on moreeni. Moreenin rakeisuus vaihtelee hiekkaisesta silttimoreenista soraiseen hiekkamoreeniin. Tutkituilla alueilla paksuimmat moreenikerrokset (2 m) on havaittu Etapin itäosassa. Maaperä on tiivistä ja heikosti vettä läpäisevää. Moreeninäytteiden vedenläpäisevyydeksi on määritetty k= 6,9 * ,0 * 10-9 m/s. Soistuneissa painanteissa turvekerroksen paksuus on suurimmillaan noin metrin paksuinen. Tämän alapuolinen maaperä muodostuu pääosin moreenista. Paikoitellen turvekerroksen ja moreenin välissä esiintyy ohuita silttikerroksia. Alueen hydrologia, geologia ja pohjaveden tila Lähin pohjavesialue on Luhtalanmäen kalliopohjavesialue, joka sijaitsee noin 4 km alueesta luoteeseen. Toinen pistemäinen pohjavesialue sijaitsee noin 3 km alueesta luoteeseen. Alueen välittömässä lähiympäristössä ei ole talousvesikaivoja. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 0,9 km päässä Tuomikylässä. Tällä alueella sijaitsee myös useita pieniä lähdepurkautumia. Kaivojen ja lähteiden vesiä on tarkkailtu koko Etapin toiminnan ajan eikä vesien laadussa ole havaittu Etapin toiminnoista johtuvia muutoksia. Maaperä Etapin alueella on vettä heikosti läpäisevää, mutta mikäli alueelle kerääntyvä vesi ei pääse vapaasti poistumaan ojia pitkin, se imeytyy hitaasti maaperään muodostaen pohjavettä. Irtomaakerroksissa oleva vesi imeytyy vähitellen kallioperän rakoihin muodostaen kalliopohjavettä. Alueen putkikaivannot keräävät todennäköisesti pintavettä ympäristöstä. Veden vapaa kulku kaivannoissa on kuitenkin estetty savisuluin. Pintavettä keräävänä ja johtavana rakenteena voi toimia myös alkuperäinen, tasausaltaiden kohdalle suunniteltu ja osin myös louhittu tielinja, jota kuitenkin jouduttiin rakennusaikana siirtämään tasausaltaiden nykyiselle paikalleen tapahtuneen siirron vuoksi. Alueella tehtyjen pohjaveden korkeushavaintojen perusteella voidaan alustavasti päätellä, että normaalisti kaivannot eivät keräisi vettä ympäristöstään, vaan ainoastaan pohjaveden pinnan ollessa vuoden keskiarvoa korkeammalla tasolla. Lisäksi johtokaivannot voivat toimia louhesalaojina rankkasateiden ja lumen sulamisen aikana. Kaivannoissa kulkeva vesi on puhdasta pintavettä. Pohjaveden päävirtaussuunta alueella on etelä kaakosta luode pohjoiseen. Alueen kallioperä on kiilleliusketta, ja se sisältää runsaasti sulfidia. Kiviaineksen sulfidirapautumisen (hapettumisen) myötä muodostuu happoja, jotka edelleen liuottavat alkuaineita muista kivilajien sisältämistä metalliyhdisteistä. Alueen pohjavesi on hyvin hapanta johtuen muun muassa kiviaineksen laadusta sekä lievästi soistuneesta maaperästä. Perustilaselvityksen mukainen pohjaveden laatu Pohjavesiputkista, kaivoista sekä lähteistä otettiin näytteitä pinta- ja pohjavesien perustilaselvityksessä (v ) ennen jätehuoltokeskuksen toiminnan aloittamista. Perustilaselvityksessä havaittiin muun muassa korkeita värilukuja, alhaisia ph-arvoja ja pieniä happipitoisuuksia sekä hieman kohonneita alumiinipitoisuuksia. Värilukua nostivat humus ja liukoinen rauta. Lähteistä ja joistain kaivoista havaittiin suolistoperäisiä bakteereja. Yksityis-

11 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 11 talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset eivät täyttyneet kaikkien osatekijöiden kohdalta kaivoissa. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Etäisyys lähimpään vesistöön (Tuomiluoma) on vähimmillään noin 500 metriä. Vuonna 2001 tehdyn perustilaselvityksen mukaan jätehuoltokeskuksen läheisyydessä sijaitsevien ojapisteiden vedenlaatu oli tyypillinen humuspitoisille ja melko happamille suovesille. Tuomiluoma on kalataloudelliselta arvoltaan pieni, sillä vesi on vähissä kuivempien kausien aikana. Joki ei kuulu kalataloudellisiin alueellisiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Tuomiluomassa oli vielä 1970-luvulla useita uimalampia, mutta sen jälkeen veden laatu huonontui niin, ettei uimapaikkoja enää ollut. Keväisin runsaan veden aikana on kokeiltu melontaa. Tuomiluoman rannoilla pesii runsaasti sorsia ja muita lintuja. Kyläläiset kokevat Tuomiluoman arvon merkittäväksi luvulla Tuomikylässä onkin toteutettu Tuomiluoman kunnostushanke, jonka tavoitteena on ollut mm. kunnostaa uimapaikkoja ja tehdä luontopolkuja. Tuomiluoman vedenlaatu oli toukokuussa 2005 kalavesiluokituksen perusteella hyvä ja virkistyskäyttöluokituksen perusteella tyydyttävä huono. Toiminta ja sen muutokset Lakeuden Etappi on 9 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä omistajakuntiensa alueella (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri). Yhtiön perustehtäviin sisältyvät jätteenkuljetus ja -käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta. Yhtiön toimialueella asuu vajaat asukasta. Lisäksi jätehuollon palveluita tarjotaan yrityksille sopimuksen mukaan. Jätehuoltokeskus Ilmajoen Pojanluomalle valmistui vuonna 2004 ja jätteenkäsittelytoiminta sekä Lakeuden Etapin hallinto siirrettiin sinne. Jätteen vastaanottotoiminta Ilmajoen jätehuoltokeskuksessa aloitettiin Jätteiden käsittely tapahtuu pääasiassa Etapin aukioloaikoina klo Käsittelytoiminnot painottuvat arkipäiville. Kuljetuksia tehdään pääsääntöisesti klo välisenä aikana ja myös viikonloppuisin. Olemassa olevien ympäristölupien mukaan Ilmajoen jätehuoltokeskuksella saadaan vastaanottaa jätteitä yhteensä noin t/a. Vuonna 2008 jätteitä vastaanotettiin t/a ja vuonna 2009 vastaanottomäärä oli noin tonnia. Hakemuksen mukaan alueella tullaan vastaanottamaan jätteitä kokonaisuudessaan keskimäärin t/a ja enimmillään noin t/a. Vastaanotettaviin jätteisiin kuuluu pysyviä ja tavanomaisia jätteitä sekä ongelmajätteitä. Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevien ympäristölupien määräysten tarkistamista, eri toimintojen olennaisia muutoksia, sekä täysin uusia toimintoja jätehuoltokeskuksen alueella. Hakija on esittänyt, että sille myönnetyt erilliset ympäristöluvat yhdistetään yhdeksi luvaksi.

12 12 Olemassa olevat jätteen vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämistoiminnot ovat seuraavat: - jätteen pienerien vastaanotto (Ilmajoen jäteasema) sekä kotitalouksien ongelmajätteen vastaanotto ja varastointi - ongelmajätteen alueterminaalipalvelu - hyötyjätteen vastaanotto, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen - pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely - nestemäisten jätteiden vastaanotto ja käsittely - ongelmajätteiden loppusijoitus - tavanomaisen jätteen loppusijoitus - pysyvän jätteen kaatopaikka/hyödynnettävien puhtaiden maa-ainesten välivarastointi - biokaasulaitos Lisäksi laitoksella on ympäristölupa kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokselle (mekaaninen käsittelylaitos), mutta laitosta ei ole vielä rakennettu. Laitoksella on lupa käsitellä kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä pakkausmateriaalia, syntypaikkalajiteltua kuivaa yhdyskuntajätettä sekä polttoon soveltuvaa rakennus- ja purkujätettä. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin t/a. Täysin uusia lupaa haettavia toimintoja ovat - siirtokuormausasema - biojätteen sekä puhdistamolietteiden varakäsittelyjärjestelmät - jätteiden poltossa tai pyrolyysissä sekä voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvien jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen laajentaminen - alle 5 MW:n voimalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Laitoksella hyödynnetään biokaasulaitoksessa muodostuva ylijäämäenergia ja kaatopaikkakaasu. Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta on haettu siirtokuormausaseman toiminnalle, kuonan ja tuhkan käsittelylle ja loppusijoittamiselle, säkkikompostoinnille sekä lietteiden käsittelyn varajärjestelmän käytölle. Toimintoja alueella laajennetaan sitä mukaan, kun jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta vaatii lisäkapasiteettia. Täyttöalueita suljetaan tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin sitä mukaan kuin ne saavuttavat lopullisen täyttökorkeutensa Kapasiteetti ja sen muutokset Voimassa olevien ympäristölupien mukaan laitoksella saa vastaanottaa, käsitellä ja hyödyntää jätteitä yhteensä seuraavasti: Jäte Hyötykäyttömateriaali Biojäte ja liete Kierrätyspolttoaine Romuajoneuvot Puutarhajäte Hiekanerotuskaivojen liete Määrä t/a t/a t/a 100 t/a t/a t/a

13 13 Loppusijoitettava tavanomainen jäte t/a Pilaantuneet maa-ainekset t/a Loppusijoitettavat ongelmajätteet (sis. myös ongelmajätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat) t/a Puhtaat maa-ainekset t/a Yhteensä n t/a Laitokselle vastaanotettavan jätteen määrä kasvaa ja uusia jätejakeita esitetään vastaanotettavaksi. Hakijan esitys vuotuisista jätemääristä on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Taulukossa on esitetty kunkin jätteen keskimääräiset ja enimmäisvastaanottomäärät, enimmäisvarastointimäärät, jätetunnukset, hyödyntämis- ja käsittelytavat sekä käsittelyssä syntyvän jätteen/tuotteen loppukäyttö. Taulukko 1. Tulevaisuudessa vastanotettavat jätemäärät sekä niiden laatu ja käsittely Pääryhmä Keskimäärin (t/a) Enimmäismäärä (t/a) Enim m. var.(t) Laji Laatu Hyödyntäminen Eteenpäin toimitettavan loppukäyttö loppusijoitus Yhdyskuntajäte Pysyvä jäte, tavanomainen jäte Pysyvä jäte, tavanomainen jäte, ongelmajäte Teollisuusjäte Rakennusja purkujäte Erilliskerätty, lajiteltu hyötyjäte Asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä. Nimikeryhmän mukaista kiinteää jätettä Eri teollisuudenalojen toiminnassa muodostuvaa jätettä, pääosin nimikeryhmien 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 16 ja 19 mukaista kiinteää jätettä pl. erilliskerättävä teollisuuden biojäte ja liete Kiviainesta, puuta, lämpöeristeitä, metallia ymv. jätettä. Pääosin nimikeryhmän 17 mukaista kiinteää jätettä pl. nimikeryhmien ja jätteet ja jäljempänä luetellut nimikeryhmään 17 kuuluvat Tiiliä ja betonikappaleita, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Risut ja haravointijäte, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Mm. laudat, levyt, kuormalavat, liimapuut, kannot. Pääosin nimikeryhmien , ja mukaista lajiteltua jätettä Lasi, pääosin nimikeryhmien , ja mukaisia lajiteltuja jätteitä Metalli, pääosin nimikeryhmien , ja mukaista lajiteltua jätettä Paperi, kartonki, muovi, tekstiili ymv., pääosin nimikeryhmien 15 Pysyvä jäte, tavanomainen jäte, ongelmajäte Pysyvä jäte Tavanomainen jäte Pysyvä jäte, Tavanomainen jäte R13 D15 metalliteollisuus Tavanomainen R3, R4, R5, R13 R3, R4, R5, R13 R3, R4, R5, R13 Loppukäsittely D1 D1 D1 loppusijoitus loppusijoitus R5 D9 maarakennus R3 D8 maarakennus R3, R13 R5, R13 D9, D15 D9 Energiana hyöd. Pysyvä jäte maarakennus R13 D15 paperiteollisuus

14 14 Erilliskerätty energiajäte Erilliskerätty, asumisessa muodostuva biojäte Teollisuuden ja muun tuotantotoiminnan erilliskerätty biojäte Jäteveden puhdistamon liete Muu jätevedenpuhdistamoissa muodostuva jäte Teollisuuden lietteet Terveydenhuollon jätteet Nestemäinen jäte öljynerotuskaivon hiekka R13 energiatuotantoon Nahkateollisuuden prosessijäte Tavanomainen D1, Loppusijoi D13 tus jäte Nestemäinen jäte Nahkateollisuuden jäte Nahkateollsiuuden kromipitoinen jäte 01 01, , , , , , , mukaista lajiteltua jätettä Sähköromu, pääosin nimikeryhmän mukaista lajiteltua jätettä Asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa polttokelpoista lajiteltua jätettä, kaupan ja teollisuuden polttokelpoista, lajiteltua jätettä. Pääosin nimikeryhmien 15, 17 ja 20 mukaista energiahyötykäyttöön tarkoitettua jätettä Pääosin mukaista biohajoavaa jätettä jäte Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmien , , , , , ja mukaista biohajoavaa jätettä Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmän ja mukaista biohajoavaa jätettä Mm. välppäyksessä muodostuva jäte, pääosin nimikeryhmien , ja mukaista kiinteää jätettä Tavanomainen jäte Tavanomainen jäte Pääosin nimikeryhmien Tavanomainen , , , , , , , jäte , , , , ja mukaista biohajoavaa jätettä Pääosin nimikeryhmien , ja mukaiset jätteet Mm. hiekanerotuskaivojen, rasvanerotuskaivojen ja sadevesikaivojen lietteitä sekä betoninpesulietteitä, pääosin nimikeryhmien 02, 11, 16, 17, 19, ja 20 mukaisia nestemäisiä jätteitä Tavanomainen jäte Pilaantunut maa ja viemäröitävä vesi R13 D15 purku, lajiteltu, metalliteollisuus R13, D9, D15 R1, R3, R33 R1, R3, R33 R1, R3, R33 R1, R3, R33 D1 D1 D4, D13 energiantuotanto Rejektin loppusijoitus/energian a hyödyntäminen - maisemointi, maanrakennus loppusijoitus hiekat, maarakennus nahkateollisuuden prosessijäte Erityisjäte Mm. terveydenhuollon erityisjätteitä, pilaantuneita elintarvikkeita. Pääosin nimikeryhmien 02, 18 ja 19 mukaisia kiinteitä jätteitä Tavanomainen jäte R13 D1 välivarastointi kunnes löydetään käsittelytapa D1, loppusijoitus

15 15 energiatuotanto Asbestipitoinen purkujäte Ongelmajäte Romuajoneuvot Pilaantuneet maa-ainekset maarakennus Polttolaitosten tuhkat ja kuonat Muu ongelmajäte Puhtaat maa-ainekset nimikeryhmän * ja * mukaiset jätteet Mm. kreosoottiöljyllä, CCA- ja CCyhdisteillä kyllästettyjä puita. nimikeryhmien * ja * mukaistajätettä Pääosin nimikeryhmän mukaisia ongelmajätteitä Pääosin nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä Yhteensä (431100) * Sähkö- ja elektroniikkaromu, kylmälaitteet Kyllästetty puu Ongelmajäte Ongelmajäte tai tavanomainen jäte Ongelmajäte R13 R13 R13 D5 R10 D1, D5 D1, D5 R13 D5, D14 D15 R5 purku, metalliteollisuus Ongelmajäte loppusijoitus nimikeryhmien *, *, *, * ja mukaisia jätteitä Käytöstä poistettuja ajoneuvoja. nimikeryhmän mukaiset jätteet Maa-ainesta sisältäen haitta-aineena mm. mineraaliöljyjä, VOCyhdisteitä, metalleja, PAHyhdisteitä, PCB-yhdisteitä, kloorifenoleja ja PCDD/F-yhdisteitä. nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä nimikeryhmien ja mukaisia jätteitä Ongelmajäte metalliteollisuus Tavanomainen tai ongelmajäte maarakennus tai loppusijoitus energiatuotanto Pysyvä jäte maarakennus *huomioiden biokaasulaitoksen enimmäismäärä ( t/a) yksittäisten jakeiden sijasta Taulukko 2. Jätteiden hyödyntämis- ja loppukäsittelytavat koodi R1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi R3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät R33 Orgaanisen jätteenmädätys R4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto R5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto R10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus. R13 Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista R 1 R 12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta D1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle D4 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammikkoihin tai patoaltaisii D5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä D8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään njollakin toiminnoista D 1 D 12 D9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään jollakin toiminnoista D 1 D 12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla. D13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 12. D14 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 13. D15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D 1 D 14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

16 16 JÄTTEIDEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELYTOIMINNOT Jätteen vastaanotto Kaatopaikalle vastaanotetut jätteet tarkastetaan ja punnitaan. Tavanomaisen ja pysyvän jätteen pienerien vastaanotossa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Erilleen kerättäviä jätejakeita lisätään ja poistetaan sitä mukaan, kun jätteen hyötykäyttövaatimukset, -tekniikka ja -markkinat kehittyvät. Tarvittaessa vastaanottopistettä voidaan laajentaa. Pienerien vastaanottopiste on asfaltoitu ja viemäröity laimeiden vesien viemäriverkostoon. Ongelmajätteen pienerien terminaalitoiminta Ongelmajätteen pienerien käsittely- ja alueterminaalitoiminnassa jätemäärät tulevat kasvamaan, jonka lisäksi varaudutaan SER-jätteiden esikäsittelyyn. Toiminta sisältää kotitalouksien ja teollisuusyritysten sekä kaupan ja palvelun ongelmajätteiden pienerien vastaanoton, esikäsittelyn ja varastoinnin. Vastaanottopiste toimii samalla myös Ekokem Palvelut Oy:n alueterminaalina. Laitoksella ei oteta vastaan tautivaarallisia ongelmajätteitä eikä myöskään räjähteitä ja radioaktiivisia jätteitä. Alueella otetaan vastaan ongelmajätteen pieneriä keskimäärin seuraavasti: Jäte vastaanotto enimm. varasto sähkö- ja elektroniikkaromu 300 t/a 50 t kyllästetty puu 300 t/a 200 t romuajoneuvot 100 t/a 100 t kappaletavara ja nesteet t/a 300 t Ongelmajätteet tarvittaessa esikäsitellään, jonka jälkeen ne pakataan ja varastoidaan asianmukaisissa tiloissa ennen kuljettamista pois jatkokäsittelyyn ao. luvan omaavalle taholle. Vastaanottorakennus on liitetty jätekeskuksen vesi- ja jätevesiverkostoon. Rakennuksen lattiakallistukset ja lattiaviemäröinti on tehty siten, että hallitsemattomia vuotoja viemäristöön ei pääse tapahtumaan. Rakennuksen varasto-osat on varustettu umpinaisella lattiakaivolla mahdollisten nestevuotojen varalta. Öljysäiliöiden varasto-osaan on valettu pumppusyvennys mahdollisten vuotojen varalle. SER-jätekonttien varastointi tapahtuu hyötyjätekentällä. Hyötyjätekenttä on rakennettu asfalttipäällysteisenä (40 mm AB22) ja kenttä on viemäröity. Kentän hulevedet johdetaan Etapin laimeiden vesien viemäriin. Tilantarpeesta riippuen myös muun siirtokuljetusta odottavan ongelmajätteen varastointi tapahtuu tarvittaessa ADRmääräykset täyttävissä konteissa, bulkkilavoilla ja säiliöissä. SER-jäte Riippuen SER-jätteen käsittelyvaatimuksista Etapissa varaudutaan nykyisen vastaanoton lisäksi myös esikäsittelemään SER- jätettä. Tämä tarkoittaa SER-jätteen eri komponenttien erottamista toisistaan, kuten mm. tietokoneissa ja televisioissa muoviosien ja näyttöruutujen/kuvaputkien erottamista ja kylmälaitteissa freonien, öljyjen ja kompressorilaitteiden poistamista. Etapista jätteet kuljetetaan edelleen asianmukaisen luvan omaavaan käsittely-

17 17 laitokseen. SER-jätettä varastoidaan sekä ongelmajätteiden vastaanottorakennuksessa että varastokonteissa. Kyllästetty puu Kyllästetty puu (sekä CCA-kyllästettyä että kreosoottikyllästetty) välivarastoidaan PIMA-kentällä omalla, siirrettävillä betoniseinäelementeillä rajatulla alueellaan. Puu toimitetaan jatkokäsittelyyn ao. luvan saaneelle laitokselle. Romuajoneuvot Romuajoneuvot varastoidaan omalla varastoalueellaan pilaantuneiden maiden käsittelykentällä, joka on rakennettu vesitiiviiksi (60 mm ABT mm ABT11) ja viemäröity hiekan- ja öljynerottimen kautta Etapin muiden vesien viemäriin. Varastomäärän ollessa riittävän suuri autot kuljetetaan jatkokäsittelyyn ao. luvan omaavalle laitokselle. Muu kappaletavarana tuleva ongelmajäte Kappaletavarana toimitettaviin ongelmajätteisiin kuuluvat akut, paristot, lääkkeet, loisteputket, kuumemittarit, öljynsuodattimet ym. kiinteät ongelmajätteet lajitellaan, pakataan ja yhdistellään suuremmiksi kuljetuseriksi. Varastointi tapahtuu osittain edellä mainitussa vastaanottorakennuksessa ja osittain tätä tarkoitusta varten valmistetuissa lukittavissa konteissa, bulklavoilla ja säiliöissä. Varastoista ongelmajätteet toimitetaan suurempina erinä jatkokäsittelyyn ao. käsittelyluvan saaneelle laitokselle. Öljyt, öljyvesiseokset ja muut nestemäiset ongelmajätteet Jäteöljyt ja epäkurantti polttoöljy otetaan vastaan ongelmajätteiden vastaanottorakennuksen yhteyteen rakennettuihin säiliöihin (2 kpl, á 7 m 3 ). Vesiöljyseokset ja öljynerotussakat otetaan vastaan nestemäisten jätteiden käsittelyhallin yhteydessä oleviin altaisiin, joista öljyinen vesi imetään vesittymään altaaseen tai säiliökonttiin. Vesityksen jälkeen öljyinen vesi johdetaan joko suodatinkontin läpi tai suoraan keräyskaivoon. Säiliöstä altaaseen johtaminen on myös mahdollista. Keräyskaivosta vesi johdetaan öljynerotuksen kautta muiden vesien viemäriin, tasausaltaaseen 3. Öljyinen sakka kuormataan lavalle ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Liuottimet, maalit, emäkset, hapot, vesi-liuotinseokset ym. nestemäiset pienongelmajäte-erät otetaan vastaan ja varastoidaan ongelmajätteen vastaanottorakennuksessa. Jätteet lajitellaan ja yhdistetään suuremmiksi kuljetuseriksi. Hyötyjätteen käsittely ja kenttätoiminnot Hakija esittää alueella käsiteltävien jätteiden määrää nostettavaksi. Ympäristöluvan mukaan nykyinen käsittelymäärä on t/a. Hakemuksen mukaan (taulukko 1) erilliskerätyn, lajitellun hyötyjätteen keskimääräinen käsittelymäärä olisi t/a, enimmäismäärä noin t/a ja enimmäisvarastointimäärä noin t. Lisäksi alueella varaudutaan tulevaisuudessa tarvittaessa varastoimaan entistä enemmän materiaalia kevytrakenteisissa halleissa tai puristinkonteissa. Tällaisia materiaaleja ovat mm. paperi, pahvi, energiajäte ja muut vastaavat materiaalit, joiden materiaaliarvo kierrätysmateriaalina saattaa heiketä, jos ne kastuvat. Alueeseen kuuluu 2 ha:n kenttä sekä pressuhalli, jonka sisällä varsinainen käsittely tapahtuu. Syntypisteessään tai laitoksella lajitellut jätteet, jotka ovat koostumuksensa ja laatunsa puolesta riittävän puhtaita kierrätykseen, ohjataan Etapin hyötyjätekentälle.

18 18 Käsitelty jäte toimitetaan muualle hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana tai käytetään hyödyksi Etapin alueella kenttärakenteissa ja jätetäyttöjen hoidossa. Jätteiden vastaanotto- ja varastointimäärät on esitetty taulukossa 1. Hyötyjätekenttä on rakennettu asfalttipäällysteisenä (AB22 40 mm) ja kenttä on viemäröity. Kentän hulevedet johdetaan Etapin laimeiden vesien tasausaltaaseen. Varastointi ja lajittelu hyötyjätekentällä Kentällä varastoidaan muun muassa seuraavia pysyviä tai tavanomaisia jätteitä: puu, paperi, pahvi, lasi, metalli, kiviainekset (betoni, tiili), energiajäte ja puutarhajäte. Hyötyjätteiden varastointiaika ennen prosessointia on enintään kolme vuotta. Puhdas hyötyjäte otetaan vastaan, lajitellaan ja varastoidaan kullekin jätejakeelle osoitetulla hyötyjätekentän osallaan. Teollisuuden hyötyjätteiden lajittelua tehdään myös nykyisen hyötyjätekentän viereisellä kentällä. Jätteet varastoidaan ulkona betonilooseissa tai muuten rajattuna siten, että jätejakeet eivät pääse sekoittumaan keskenään. Kuormien tyhjennys, varastointi ja uudelleen kuormaus tapahtuu hallitusti, etteivät jätteet leviä ympäristöön tuulen mukana. Hyötyjätteiden murskaus ja paalaus Hyötyjäteterminaalissa käsiteltävät jätteet murskataan ja paalataan ennen eteenpäin toimittamista. Myös osa hyötyjätekentällä varastoitavista materiaaleista murskataan, (mm. puut ja risut, betoni ja tiili, lasi) seulotaan ja/tai tulevaisuudessa mahdollisesti paalataan ennen pois kuljetusta. Kiviainesperäinen jäte seulotaan ennen murskausta, jolloin hienoaines saadaan erotettua heti hyötykäyttöön. Paperi, pahvi ja energiajäte saatetaan myös paalata. Murskaus, seulonta ja paalaus tapahtuvat ulkona kentällä. Murskausta tehdään 1-4 kertaa vuodessa. Paalausta tehdään tarpeen mukaan. Puutarhajätteen kompostointi Puutarhajäte kompostoidaan kentälle rakennettavissa aumoissa. Aumojen rakentamisen yhteydessä jätteen joukkoon sekoitetaan tarvittaessa kompostoitumista edistäviä tukiaineita. Aumojen kääntö tehdään alkuvaiheessa noin 2 kertaa kuukaudessa ja myöhemmin 1 3 kertaa vuodessa. Kylmän aikana kääntöjä tehdään vähemmän. Kompostoitunut multa-aines käytetään hyödyksi yhtiön omassa maisemointirakentamisessa. Siirtokuormausasema (uusi toiminta) Kyseessä on uusi toiminta, joka on alkanut kesällä Hakija on hakenut siirtokuormausasemalle ympäristölupaa tätä päätöstä koskevassa ympäristölupahakemuksessa. Valvova viranomainen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) on hakijan ilmoituksen ( ) johdosta katsonut ( ), että siirtokuormausaseman toiminta on vastaavaa kuin voimassaolevan ympäristöluvan (2001) mukaisen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen/mekaanisen käsittelylaitoksen toiminta. Osa Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitokselle poltettavaksi kuljetettavista jätteistä siirtokuormataan ja osa kuljetetaan suoraan pakkaavilla jäteautoilla laitokselle. Myös muiden yhtiöiden alueelta kerättyjä jätteitä voidaan siirtokuormata Etapissa. Siirtokuormausasemalla pienemmät jätekuormat kerätään yhteen, tiivistetään ja siirretään hyötykäyttökohteeseen. Aseman mitoituksena on käytetty tonnin vuotuista jätemäärää.

19 19 Siirtokuormaushallin pinta-ala on noin 1200 m 2. Rakennus on liitetty Etapin väkevien vesien viemäriverkostoon, eli vedet johdetaan tasausaltaaseen 2. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto sekä suljettavat ovet, jotka estävät haittaeläinten pääsyn. Asemalle tuotavat jätekuormat tyhjennetään joko suoraan siirtokuormaukseen käytettäviin lavoihin/kontteihin tai vastaanottohalliin jossa ne tarkistetaan, lajitellaan, tarvittaessa murskataan ja siirretään tämän jälkeen lavoihin/kontteihin. Suoraan siirtolavoille tyhjennetään pääosin pakkaavilla jäteautoilla tuotavat asumisjätteet. Osa kuormista lajitellaan kaivinkoneella (esim. rakennusjätteet). Syksyn 2012 aikana esikäsittely on ollut ainoastaan lajittelua. Murskaus tapahtuu siirrettävällä tai kiinteästi sijoitettavalla murskausasemalla. Hallia ei ole varustettu pölynpoistolaitteistolla, koska jätettä ei seulota tai murskata kuin satunnaisesti. Poltettavan jätteen joukosta poistettaville jätejakeille varataan siirtolavoja (esim. metalli, SER, puhdas pahvi ja paperi, hyötykäyttöön kelpaamaton loppusijoitettava jäte). Voimalaitoksen huoltoseisokin ajan (noin 20 vrk vuodessa) jäte välivarastoidaan jätevoimalassa tai Etapissa loppusijoitusalueella. Jätteen viipymä hallissa on lyhyt, sillä poltettavaa jätettä kuljetetaan Westenergy Oy:n jätevoimalaan jokaisena arkipäivänä noin 4-5 kuormaa. Mekaaninen käsittelylaitos (kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos) Laitokselle on olemassa tilavaraus hyötyjätekentällä, mutta laitosta ei ole vielä toistaiseksi rakennettu. Laitokselle on myönnetty ympäristölupa (2001), jossa laitosta on kutsuttu kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokseksi ja kuivajätteen käsittelylaitokseksi. Hakija ei esitä muutoksia nykyisiin ympäristölupamääräyksiin. Hakemuksessa esitetty laitoksen kuvaus on yleispiirteinen, koska laitoksen lopullinen toteutustapa ei ole vielä selvillä. Käsittelykapasiteetti on t/a. Mekaanisessa käsittelylaitoksessa energiahyötykäyttöön kelpaava jäte jalostetaan laatuvaatimukset täyttäväksi polttoaineeksi. Polttoaineelle asetettavat laatuvaatimukset riippuvat mm. voimalaitoksen käyttämästä tekniikasta. Laitoksessa käsitellään kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä pakkausmateriaalia ja syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä yms. hyötykäyttöön soveltuvaa materiaalia sekä materiaalikierrätykseen ja polttoon soveltuvaa rakennus- ja purkujätettä. Käsittelykapasiteetilla t/a on materiaalivirran arvioitu muodostuvan käytettävästä tekniikasta riippuen seuraavasti: Metalleja 3-5 % vastaa t/a Alitetta % vastaa t/a Kierrätyspolttoainetta 30-50% vastaa t/a Kaatopaikkajätettä 10-40% vastaa t/a Rakenteet ja vesien keräily Toiminnot sijoitetaan sisätiloihin alueelle rakennettavaan halliin. Rakennusala on noin m 2. Hallin varustuksiin kuuluvat mm. vastaanotto/esilajittelutila, murskaus- ja lajittelulaitteisto, kontti/lavatila sekä mahdollisesti puoliautomaattinen täysien konttien/lavojen vaihtokoneisto. Konttimallissa varustukseen kuuluu myös puristinlaitteisto. Käsittelyhallin lattia on vas-

20 Biokaasulaitos 20 taava kuin hyötyjätekentällä (AB mm). Rakennus liitetään jätekeskuksen laimeiden vesien viemäriverkostoon. Biojätteiden käsittely tapahtuu olemassa olevassa biokaasulaitoksessa. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin t/a. Nykyisten lupaehtojen mukainen kapasiteetti on t/a. Lupaa haetaan tonnin käsittelylle vuodessa. Lisäksi hakija esittää, että laitoksen hajupäästön raja-arvoksi muutetaan 3000 HY/m 3 (nykyisin HY/m 3 ) tai vaihtoehtoisesti hajunpoistossa on saavutettava vähintään 95 %:n reduktio. Nykyisen luvan mukaan biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 % reduktio tai hajupitoisuus ei ylitä 1500 hajuyksikköä/m 3, poistokohdasta mitattuna. Poistokaasujen ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm. Kuvaus biokaasulaitoksessa käsiteltävistä jätelaaduista on esitetty tämän päätöksen taulukossa 1. Hakija on myöhemmin vastineessaan lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin tuonut esille perusteluja hajupäästön raja-arvon nostamiselle. Biokaasulaitoksen vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin vuonna Biokaasulaitoksessa käsitellään erilliskerättyä biojätettä sekä kuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteitä ja teollisuuden biojätteitä ja lietteitä. Laitosta käytetään 7 päivänä viikossa. Biokaasutuksessa biohajoava jäte mädätetään hallitusti tätä tarkoitusta varten rakennetuissa reaktoreissa (2 kpl) siten, että jätteestä saadaan hyötykäyttöön metaania. Biokaasutuksessa noin 40 % orgaanisesta aineksesta muuttuu kaasuksi, 10 % liukenee veteen ja 50 % jää edelleen lietteeseen. Jätekuormien vastaanotto tapahtuu suljetussa tilassa. Liete tuodaan laitokselle kuivattuna (TS > 15 %) lavoilla tai konteilla ja biojäte etupäässä pakkaavilla jäteautoilla. Prosessissa on varauduttu siihen, että laitosta voidaan tarvittaessa käyttää myös termofiilisellä toiminta-alueella. Biokaasutuksen jälkeen liete poistetaan reaktoreista ja kuivataan mekaanisesti. Mekaanisesti kuivattu liete kuivataan edelleen termisesti ja pelletoidaan. Lietteen termisessä kuivatuksessa mekaanisesti kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus nostetaan noin 90 p-%:iin. Myös lietteen lopullinen hygienisointi tapahtuu kuivauksen yhteydessä, kun sen lämpötila nostetaan veden höyrystymisen edellyttämään yli 100 C:een. Eläinjätettä sisältävän lietteen hygienisoinnissa noudatetaan eläinjäteasetuksen EU1774/2002 vaatimuksia. Kuivattua ja rakeistettua tuotetta käytetään nyt tai tulevaisuudessa hyödyksi esimerkiksi viherrakentamisessa, metsä- ja peltolannoitteena tai polttoaineena jätteenkäsittelykeskuksen ulkopuolisessa voimalaitoksessa. Biokaasulaitoksen yhteydessä on tuotevarasto, joka on mitoitettu puolen vuoden tuotantokapasiteetin mitoitukseen (4500 t). Kaasujen käsittely Prosessin yhteydessä muodostuu kaasua, jossa metaania on noin 65 % ja hiilidioksidia noin 30 % ja lisäksi jonkin verran rikkivetyä, vesihöyryä ja muita kaasuyhdisteitä. Biojätteiden ja lietteiden vastaanottotilasta, lietesäiliöistä sekä kuljettimilta kerätyt hajukaasut käsitellään ensin vesipesurilla ammoni-

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen ympäristölupa, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Eko-Kymppi

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin (05) 75441 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(44) Nro A 1118 Dnro 0401Y0868-121 Annettu julkipanon jälkeen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 ASIA Hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL 1001 28 :n mukaisessa 18101 HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIA

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 Ympäristölupapäätös Etelä-Suomi Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS

BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS YTV:N JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN KEHITTÄMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS Ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus 10.1.2005 YTV

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot