Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyö ja sähkölinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyö ja sähkölinjat"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyö ja sähkölinjat SOSIAALI- JA TERVEYSMINSTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002

2 ISBN ISSN X Hermes, Tampere 2002

3 YLEISTÄ KUVA 2. SUURJÄNNITE 6-45 KV. JOHDOSSA ON TAVALLISESTI KOLME JOHDINTA. Sähkö- ja puhelinlinjojen aiheuttamat vaaratilanteet metsätöissä ovat lähinnä kolmenlaisia: I II III Metsätraktorin, hakkuukoneen tai puutavara-auton kuormaimen koskettaminen sähköjohtoihin. Puunkaato linjojen lähellä. Myrskytuhopuiden korjuu linjoilta. Leimikon hyvällä suunnittelulla ja olemassa olevien vaarojen tiedostamisella voidaan tapaturmavaaraa vähentää. Työnantajan ja työntekijän on pyrittävä yhteistyössä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työturvallisuuslaki määrittelee työpaikalle ja työympäristölle asetettavat työsuojelua koskevat vaatimukset. Työsuojeluvastuu kuuluu työturvallisuuslain mukaan työnantajan edustajalle, joka metsäalalla on useimmiten työmaan työnjohtaja tai pääurakoitsija. Myös suunnittelijan tulee huolehtia, että suunnitelmat täyttävät työturvallisuussäädösten vaatimukset. Työntekijät ja aliurakoitsijat vastaavat työturvallisuusmääräysten noudattamisesta omalta osaltaan. Uusimmat 20 kv avojohdot voivat olla rakennettuja ohuella muovikerroksella päällystetyistä johtimista. Tällaisessa johdossa ovat johtimet selvästi lähempänä toisiaan kuin tavallisessa 20 kv avojohdossa. Näihin ns. PAS-johtoihin sovelletaan samoja etäisyyksiä. SUURJÄNNITTEILLÄ VOI SÄHKÖTAPATURMA SATTUA ILMAN KOSKETUSTA. SÄHKÖ HYPPÄÄ PITKIÄKIN MATKOJA. KUVA 3. PIENJÄNNITE 380/220 V. JOHDOSSA ON TAVALLISESTI KAKSI TAI NELJÄ JOHDINTA. ILMAJOHTOTYYPIT Avojohdot Avojohto on ilmajohto, jossa jokainen johdin on erikseen kiinnitetty eristimiin tai muihin kannakkeisiin. Riippujohdot KUVA 1. SUURJÄNNITE KV. JOH- DOSSA ON TAVALLISESTI KOLME JOHDINTA. 2 Eristinketjun pituus: 110 kv = n. 1 m = lautasta 220 = n. 2 m = = n. 4 m = Riippukierrejohdossa on normaalisti kolme päällystettyä (mustaa) johdinta kiedottuna paljaan metalliköyden ympärille. 3 KUVA 4. RIIPPUJOHTO ON RIIPPUKAAPELIJOHDON JA RIIPPUKIERREJOHDON YHTEISNIMITYS.

4 Pienjännitejohdon ja heikkovirtailmajohdon (esim. puhelinjohto) yhteispylväsrakenne KUVA 6. KUVA 5. YHTEISKÄYTTÖPYLVÄÄN (SUUR- TAI PIENJÄNNITE JA HEIKKO- VIRTAJOHTO) TUNTEE PYLVÄÄN YMPÄRI KIINNITETYSTÄ KELTAISESTA VÄHINTÄÄN 20 MM LEVEÄSTÄ VAROITUSRENKAASTA. PUHELIN- KAAPELIN ETÄISYYS AVOJOHDOISTA ON VÄHINTÄÄN 1 M JA RIIPPU- JOHDOSTA VÄHINTÄÄN 0,3 M. Muista, että pienjännitekin on hengenvaarallinen! 60% kuolemaan päättyneistä kaikista sähkötapaturmista sattuu 380/220 V:lla. Sähkölinjojen turvaetäisyydet Vähimmäisetäisyys Nimellisjännite m kv avojohto riippujohto alla sivulla , , Mikäli linjan alle tai sen läheisyyteen joudutaan varastoimaan, pitää siihen saada johdon haltijan suostumus. TYÖSUOJELUTOIMENPITEITÄ SÄHKÖTAPATURMIEN EHKÄISEMISEKSI Varastointi ja metsäkuljetus Korjuutyömaan suunnittelijan on syytä varata riittävän laaja varastointitila kaukokuljetusta varten. Puutavaravarasto on sijoitettava niin etäälle sähkölinjoista, että sähköjohtojen ja kuormauslaitteiden välillä säilyy oheisen taulukon mukainen vähimmäisetäisyys (kuva). Varastoitaessa, kuormattaessa tai kaadettaessa puita lähellä sähkölinjaa, tulee huolehtia siitä, etteivät koneet, laitteet, kuormattava taakka tai kaatuva puu joudu sähköturvallisuusmääräyksissä edellytettyjä suojaetäisyyksiä lähemmäksi sähköjohtoja. Ongelmatapauksissa on syytä ottaa yhteys linjan haltijaan. Puutavaran metsäkuljetusta varten tulee työmaan sähkö- ja puhelinlinjat merkitä korjuutyömaan karttaan, sekä maastoon ajourien kohdalle. Pimeän aikaan merkinnän tarve korostuu. Johdot saattavat olla tavanomaista alempana mäkipaikoilla lumen, jään tai helteen vuoksi. Yleensäkin on varottava ajamasta kuormain kohotettuna. 4 PUIDEN KAATO SÄHKÖ- JA PUHELINLINJOJEN LÄHELTÄ Sähkö- ja puhelinlinjat ovat yleisiä erikoisolosuhteita metsätöissä. Jo leimikon suunnitteluvaiheessa tulisi em. linjojen olemassaolo ottaa huomioon. Hakkuukone on osoittautunut suhteellisen varmaksi linjavieruspuiden hakkuussa. Työ on kuitenkin syytä tehdä valoisaan aikaan. Puiden luontainen kaatosuunta on useimmiten linjalle, koska oksisto on kehittynyt valoa kohden. Isot puut kaadetaan aina metsään päin, jolloin se on manuaalisessa hakkuussa fyysisesti raskasta ja vaarallista. Linjan vieruspuiden kaatoa ei ole syytä tehdä yksin. Vaikeasti kaadettavia puita ei kannata jättää viimeisiksi, jotta muiden puiden hyväksikäyttö kaatotyössä olisi mahdollista. Manuaalinen kaatotyö linjan vierellä olevien puiden osalta on syytä tehdä kunnollisin apuvälinein. Kaatorautaa voitaneen pitää vähimmäisvaatimuksena. Tavallinen köysi tai kaatosakset tarvitaan hankalimpien puiden varalle. Tällöin on kuitenkin muistettava, että turvaetäisyys vetokohdassa on yli puun pituuden. Vinssiä voidaan käyttää myös samaan tarkoitukseen. Edelleen on olemassa eri tyyppisiä kaatoapuvälineitä oikean kaatosuunnan varmistamiseksi, kuten tuplarauta, kaatotunkki, talja ja kaatotyyny. 5

5 Jos puunkaataja on epävarma linjan vierustan puiden kaadosta, on syytä pyytää johdon haltijalta ohjeita tai apua. Yleensä ilmoitus paikalliselle sähkötai puhelinlaitokselle riittää. Näiltä on myöskin saatavissa kaadon erikoisapuvälineitä. On syytä vielä korostaa, että tavanomaisten kaatotapaturmien ja linjan rikkoutumisen lisäksi on olemassa sähkötapaturman vaara, mikä sinänsä voi johtaa vakavaan tilanteeseen. Jos puu varotoimenpiteistä huolimatta kaatuu linjan päälle tai harus rikkoutuu, tulee siitä välittömästi ilmoittaa johdon haltijalle. Koulutusta tulisi näitä erikoisolosuhteita varten lisätä ja yksintyöskentelyä välttää hankalimmilla linjatyömailla. TOIMENPITEITÄ SÄHKÖTAPATURMAN KOHDATTUA Jos kaadat puun johtoon, älä kosketa johtimiin nojaavaan puuhun. Poistu paikalta mieluiten tasajalkaa hyppien. Konetyössä, jos kuormain ainoastaan koskettaa johtoja, eikä ole pahasti takertunut kiinni johtoihin, voi johdon irroittamista yrittää kuormainta tai konetta siirtämällä. Sähköiskua ei voi yleensä saada ennen koneesta poistumista. Sen sijaan kone voi syttyä palamaan. Suurin vaara on, jos koskettaa maata ja ajoneuvoa yhtäaikaisesti. KUVA 7. KAATOTUNKKI ON ERÄS ERIKOISVÄLINE. MYRSKYTUHOPUIDEN KORJUU Isoimmat suurjännitelinjat ( kv) ovat rakennettu ns. puuvarmoiksi eli reunan puut eivät kaatuessaan ylety johtoon. Kaikki muut sähköjohdot, muuntamot ja puhelinlinjat ovat alttiita puiden kaatumisille. Puun kaatuessa suurjänniteavojohdolle tai puun oksan koskettaessa johtimeen, saattaa sähkö katketa automaattisesti. Verkkoon tulee kuitenkin automaattisesti uudelleen virta päälle ja se katkeaa lopullisesti, jos vika jää pysyväksi. Kaikkiin johtoihin ja verkon osiin on suhtauduttava niinkuin niissä olisi sähkö päällä. Myrskytuhopuiden korjuun linjojen päältä tekee linjan haltija, useimmiten paikallinen sähköyhtiö. Tämä on nykyäänkin pääasiassa moottorisahatyötä, koska hakkuukoneen saanti monille hajanaisille kohteille on hankalaa. KUVA 8. KONEESTA TULEE POISTUA HYPÄTEN. HYPÄTESSÄ MOLEMPIEN JALKOJEN TULEE OSUA MAAHAN YHTÄ AIKAA. KÄDELLÄ EI SAA KOSKETTAA AJONEUVOA EIKÄ MAANPINTAA HYPYN JÄLKEEN. MAASSA OLEVAN SÄHKÖKENTÄN (SÄDE N. 20 M) ALUEELLA ON EDETTÄVÄ TASA- JALKAA HYPPIEN TAI TOINEN JALKA KERRALLAAN MAASSA LOIKKIEN. 20 M 20 M Henkilövahingon tapahduttua tulee selvittää, onko virta peräisin suur- tai pienjännitteestä. Varomattomalla menettelyllä voi auttajakin saattaa oman henkensä vaaraan. Suurjännitejohto on saatava jännitteettömäksi ennen kuin uhrin luo voi mennä. Oikosulun tai maasulun vuoksi saattaa johto kytkeytyä hetkeksi jännitteettömäksi, mutta pika- ja aikajälleenkytkennän vuoksi jännite voi palautua uudelleen. Pienjännitteestä tai siihen tarttuvasta koneesta voi tapaturman uhrin irrottaa kuivalla puurangalla, laudalla, narulla tai esim. vaatekappaleella. MUUT METSÄTYÖT Jos pystykarsintaa joudutaan tekemään sähkölinjojen johtojen lähellä, tulee työn suorittajan olla sähköalan ammattihenkilö. Pystymittauksessa ja käpyjen keruussa on varottava koskettamasta johtoihin. Tällainen vaara on etenkin mäkipaikoissa. Lentotoiminnassa, esim. lannoituksessa, hirvilaskennassa tai helikopterilla tehtävissä linjaraivauksissa on myös olemassa sähkötapaturman vaara. 6 Ensiapu Mikäli uhri ei hengitä, tulee antaa tekohengitystä. Mikäli uhrin sydän ei toimi, on aloitettava lisäksi paineluelvytys. Lääkärille on annettava tiedot tapahtuneesta unohtamatta mainita suur- tai pienjännitteestä. 7

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Metsätyöt ja sähkölinjat. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluhallinto Tampere 2005 Teksti: Hannu Tapola Kannen kuva: Hannu Tapola Piirrokset: Paavo Simola Ulkoasu: Aino Myllyluoma ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Työsuojeluhallinto. Metsätyöt ja sähkölinjat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37. Työsuojeluhallinto. Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Työsuojeluhallinto Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 37 Metsätyöt ja sähkölinjat Työsuojeluhallinto Tampere 2011 Teksti: Piirrokset: Ulkoasu: Hannu

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET Kysy ennen kuin kaivat: soita 014 366 4030 Jos kuitenkin osuit kaapeliin, avojohtoon tai puu kaatui johdon päälle, ota yhteys JE-Siirto Oy:n käyttökeskukseen p. 050 542 2845 Hätätilanteissa

Lisätiedot

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Turvallisuus minun asiani Tuomas Laitinen, Jaakko Kallio TAMK metsätalous 1 Yhteinen työpaikka metsäalalla Esimerkkejä metsäalan yhteisistä

Lisätiedot

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA

Lisätiedot

Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1

Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1 Raivaajan käsikirja Fingrid Oyj 01/2012 1 Raivaajan käsikirjan käyttäjälle Tähän kirjaan on koottu ohjeita ja opastusta johtoaukeiden raivaustyötä tekeville. Kirjassa on lisäksi yleistietoa voimajohdoista

Lisätiedot

Naapurina voimajohto

Naapurina voimajohto Naapurina voimajohto Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Yhteisillä työmailla työnantajien on sovittava yhteistyössä töiden turvallisesta suorittamisesta.

Yhteisillä työmailla työnantajien on sovittava yhteistyössä töiden turvallisesta suorittamisesta. Työturvallisuusohje STO 3/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 14.3.2013 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus... SISÄLLYS Vierimetsän uudistaminen......................... 5 Vierimetsän taimikonhoito......................... 6 Vierimetsän puuston ensiharvennus................. 6 Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...........

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus Raportti 1(23) Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus 8.8.2013 Raportti 2(23) Sisällys Vierimetsän hoidon käsite 3 Vaihtoehtojen punninta 4 Vierimetsän hoidonprojektin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Oppaan alkuperäinen painos julkaistiin vuonna 1993 Työsuojelurahaston avustuksella. Oppaan laati työryhmä: Markku Halonen, Erkki Hänninen, Simo Jaakkola,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 22 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Liikenneviraston ohjeita 22/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot

LINJOILLA Y TEISILLÄ. Suomi pyörii sähköllä Palkittu pylväs helpottaa työskentelyä pelloilla Pidetään huolta linjoista

LINJOILLA Y TEISILLÄ. Suomi pyörii sähköllä Palkittu pylväs helpottaa työskentelyä pelloilla Pidetään huolta linjoista Y TEISILLÄ LINJOILLA Fingrid Oyj:n tiedote maanomistajille 2012 Suomi pyörii sähköllä Palkittu pylväs helpottaa työskentelyä pelloilla Pidetään huolta linjoista FINGRID LYHYESTI Sähkö on välttämätön osa

Lisätiedot

Matkapuhelin. metsätyö ja turvallisuus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 38

Matkapuhelin. metsätyö ja turvallisuus. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 38 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 38 Matkapuhelin metsätyö ja turvallisuus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto TYÖTURVALLISUUSKESKUS Metsäalan työalatoimikunta Tampere 2003 Julkaisun teksti: Hannu

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012 turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012 sisältö 1 JOHDANTO 2 TYÖTURVALLISUUSVASTUUT JA -VELVOLLISUUDET KORTTI 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet KORTTI 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 PALVELUSKOIRAKOKEET Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 JÄLJENTEKO KURSSIMATERIAALI Turun Käyttökoirakerho SRY Turun alaosasto Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 Jälkikoe on koemuodoista suosituin.

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi 7 SÄHKÖTURVALLISUUS Vakavien sähkötapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa jatkuvasti. Vaikka sähkönkäyttö on kasvanut runsaassa 60 vuodessa noin 70-kertaiseksi, on tapaturmien määrä suhteessa kulutukseen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot