LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KU TAYHTYMÄ. Aika kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KU TAYHTYMÄ. Aika 22.10.2002 kello 13.00-15.05"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KU TAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Aika kello Paikka Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Frs Kaisa Jussila Marjut Kallioinen Pekka Lintonen Ulla Nummikoski Tiina Tuomisto Leena Eino Matti Leino Riitta Närvänen Timo Puintila Erja Liuski Sami Myllyoja Päivi Saarinen Harri Kaunisto Hannu Mustonen Tuula Ranta Päivi Laine Tiina Mäkeläinen Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri Jouni Mäkelä, kyha:n pj Esityslista Liite 9 Kokouksen avaus 10 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 1 11 Todetaan kokouksen laillisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Muutosehdotuksen v talousarvioon Käyttö- ja kiinteistörahaston säännön tarkistaminen ja käyttörahasto-osuuden tulouttaminen 15 Hallinto-organisaation kehittäminen Ammatillisten aineiden lehtorin viran perustaminen 17 Vuoden 2003 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 8 18 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoskiinteistön omistus ja investointien rahoitus 9 19 Tiedoksiantoasiat 20 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 21 Kokouksen päättäminen

2 Valtuusto KOKOUKSEN AVAUS Yv 9 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen avasi puheenjohtaja Harri Kaunisto.

3 Valtuusto NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 10 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Valtuuston 21:stä jäsenestä oli paikalla 16. Lisäksi Pasi Uusitaloa edusti hänen varajäsenensä Tiina Mäkeläinen.

4 Valtuusto TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 11 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu lähetettiin Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Valtuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 12 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Kallioinen ja Tiina Tuomisto. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka kuntayhtymän toimisto toimistoaikana klo

6 Valtuusto Hallitus Työjaosto MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2002 TALOUSARVIOON Tj 45 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Opetustuntimäärä (=lähiopetustunnit) on hyväksytty vuoden 2002 talousarvion tulosaluekohtaisesti sitovaksi määrälliseksi tavoitteeksi. Mikäli talousarvion perustana olevaa oppilasmäärätavoitetta ei saavuteta, on tulosalueen opetustuntimäärää alennettava vastaavassa suhteessa. Oppilasta kohti annettavia lähiopetustunteja ei kuitenkaan saa alentaa vuoden 1999 tasosta ilman yhtymähallituksen erillistä päätöstä. Vuoden 2002 talousarviossa sitoviksi taloudellisuustavoitteiksi on hyväksytty tulosaluekohtaisesti oppilaskohtaiset opetuksen nettomenot samoin kuin tukipalvelujen nettomenot. Palvelutoiminnan osalta tulosalueille on asetettu euron suuruinen nettotuottovaatimus. Sitovaksi tavoitteeksi on myös asetettu, että instituutin on kyettävä rahoittamaan käyttöomaisuuden vuotuispoistot toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarvion perustana olevaa opiskelijamäärää (928) ei saavuteta. Kokonaisopiskelijamäärä tulee olemaan vain 96 % tavoitellusta, vaikka opetusryhmien määrä ei vähene. Opiskelijamäärän alentuminen johtuu nimenomaan opetusryhmien koon pienenemisestä, joka on seurausta mm. oppilaitokseen rekrytoitavan ikäluokan pienenemisestä. Tulosaluekohtaisesti opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä opetusryhmien keskikoon pienentyessä annettavien opetustuntien määrää ei voida merkittävästi vähentää, jolloin opiskelijakohtaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenot pakostakin nousevat ja asetettuja sitovia tavoitteita on tarkistettava liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenotavoitteiden tarkistukset johtuvat ennen kaikkea opiskelijamäärien laskusta tai opetuksen palkkamenovarauksen korjauksesta

7 opetuksen palkkamenovarausta on korjattu kaupan ja hallinnon sekä kulttuurialan koulutusaloilla, mikä osaksi johtuu opetustuntimäärän kasvusta. Tuntimäärien kasvu selittyy osaksi sillä, että opetustunnin (lähiopetustunnin) käsitettä on tarkennettu kesällä 2002, jotta opetuksen palkkamenojen arviointi ja seuranta tehostuisi oppisopimuskoulutustoiminta on vuoden 2002 aikana % ennakoitua laajempaa palvelutoiminnan euron nettotuottotavoite saavutettaneen v käyttöomaisuuden vuotuispoistot ( e) kyetään rahoittamaan toimintakatteella ( e) ja investointivarauksilla ( e). Oppisopimuskoulutusyhteistyön päättyessä Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymälle on maksettu yhteisestä oppisopimuskoulutusrahastosta sen osuus eli ,04 euroa, joka summa on kirjattu omistusosuuksien luovutuksina tuloslaskelman satunnaisiin kuluihin. Liitteenä on esitetty vuoden 2002 investointiohjelman toteutuminen mennessä. Vuoden 2002 investointiohjelmaan on esitetty uusia hankkeita, joista merkittävimmät ovat tietotekniikan opetustilojen muutostyö- ja peruskorjaushanke ( e) ja aggregaatin hankinta Liesjärven toimipisteeseen ( e). Tietotekniikan opetustilojen muutostyöhankkeen toteuttaminen v todettiin vuoden 2002 talousarvion perusteluissa, mutta määrärahavarausta ei vielä sisällytetty investointiosaan, koska talousarvion laadintavaiheessa suunnittelutyö oli vasta menossa ja peruskorjauskustannusten arviointi on vaikeaa ja ennen urakkatarjousten avaamista aivan erityisen vaikeaa. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousevat eurosta euroon. Investointiosan rahoittamiseksi on esitetty käytettäväksi seuraavat varaukset: investointivaraus: Saksankatu 46:n peruskorjaus ,37 e investointivaraus: tietotekniikan opetustilojen muutos ,53 e käyttö- ja kiint.rahasto: tietotekniikan opetustilojen muutos ,68 e käyttö- ja kiint.rahasto: Liesjärven toimipisteen aggregaatti ,37 e Ekorakentamisprojektin menot ja niihin liittyvä 100 %:n EAKR-rahoitus on siirretty investointiosasta luonnonvara-alan palvelutoiminnan toimintakuluiksi- ja tuotoiksi. Liitteenä olevassa muutosehdotuksessa toimintakate on euroa pienempi kuin vuoden 2002 talousarvion tuloslaskelmassa. Opiskelijamäärän alenemisesta huolimatta yksikköhintatuloissa ei tapahdu vastaavasti alenemista, kun toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yksikköhintoihin liittynyt jälkeenjääneisyys korjattiin lukien. Toisaalta muutosehdotuksessa on vain osaksi otettu mukaan menojen alitukset ja tulojen ylitykset. Osavuosituloslaskelman perusteella voidaan päätellä, että vuoden 2002 tilinpäätös muodostunee ylijäämäiseksi, joskin ylijäämä on varsin pieni.

8 Joht.reht.: Tj.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2002 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Hyväksyttiin. Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 13 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Valtuusto Hallitus Työjaosto KÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖRAHASTON SÄÄNNÖN TARKISTAMINEN JA KÄYTTÖRAHASTO-OSUUDEN TULOUTTAMINEN Tj 43 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän käyttö- ja kiinteistörahaston säännön. Rahaston tarkoituksena on kuntayhtymän maksuvalmiuden vahvistaminen varautuminen FAI:n kiinteistöjen hankinta- ja peruskorjauskustannuksiin sekä rahoitusperusteiden muutoksen johdosta opetustilojen poikkeuksellisiksi muodostuvien vuokrauskustannusten tasoittamiseen. Rahasto perustettiin aikana, jolloin osa FAI:n toiminnasta tapahtui ns. kehräämön vuokratiloissa. Kuntayhtymän tulokset mahdollistivat melko suuriakin varauksia, mutta odotettavissa oli opiskelijamäärien lasku opistoasteen lakatessa. Käyttö- ja kiinteistörahasto menetti pääosin merkityksensä sen jälkeen kun toteutettiin tilojen vaihto Forssan kaupungin kanssa. Toisaalta valtaosa rahastoon tehdyistä varauksista jouduttiin tulouttamaan tilojenvaihtoon liittyvien investointien rahoittamiseksi. Rahastossa on vielä ,89 euron (1,5 mmk) suuruinen varaus Tammelan käsi- ja taideteollisuuskiinteistön peruskorjaushankkeen rahoittamiseen, joka tapahtunee kolmessa erässä. Säännön 5 :n mukaan valtuusto päättää talousarvion muutoksen tai tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä rahaston käytöstä kiinteää käyttörahasto-osuutta lukuun ottamatta. Käyttörahasto-osuuden pääoma on ,68 euroa (1,6 mmk). Kunnallisen kirjanpitojärjestelmän uudistuessa kuntayhtymien rahastoja ei enää nähty erityisen tarpeellisina. Sen jälkeen on mietitty sopivaa hetkeä kiinteän käyttörahasto-osuuden tulouttamiseksi. Tietotekniikan opetustilojen peruskorjaus- ja muutostyöhanke kesällä 2002 oli välttämätön ja tuli odotettua selvästi kalliimmaksi ( euroa), mihin ei ennalta osattu varautua. Koko rahaston lakkauttaminen on edessä aivan lähivuosina. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että käyttö- ja kiinteistörahaston säännön 5 muutetaan seuraavaksi: Kuntayhtymän valtuusto päättää talousarvion muutoksen tai tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä rahaston käytöstä ,68 euron pääomaosuus käytetään tietotekniikan opetustilojen peruskorjaus- ja muutostyöhankkeen rahoitukseen. Tj.: Hyväksyttiin.

10 Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 14 Päätös: Hyväksyttiin.

11 Valtuusto Hallitus HALLINTO-ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 90 Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt kaavailtua hallintoorganisaation kehittämistä ja päättänyt, että asian valmistelua jatketaan niin, että ehdotus organisaation muuttamiseksi voidaan käsitellä yhtymähallituksen kokouksessa Ehdotus Forssan ammatti-instituutin organisaatioksi lukien on esitetty liitteenä. Ehdotuksen mukaan johtavan rehtorin alaisuudessa on neljä koulutusalajohtajaa, joista Forssan toimipisteessä on kaksi: toinen toimii Saksankatu 27-29:n kahden koulutusalan opetuksen ja palvelutoiminnan johtajana ja toinen Saksankatu 46:n kolmen koulutusalan opetuksen ja palvelutoiminnan johtajana. Forssan toimipisteen koulutusalajohtajien toimenkuvat on esitetty liitteenä. Yhtymähallitus päättää näiden kahden viran täyttämisestä. Ehdotetusta organisaatiomallista seuraa, että lukien perustettu kaupan ja hallinnon rehtorin virka ja lukien perustettu ammattioppilaitoksen apulaisrehtorin virka lakkautetaan lukien. Samalla lakkautettaisiin lukien perustettu avoinna oleva ammattioppioppilaitoksen rehtorin virka ja lukien perustettu avoinna oleva sosiaali- ja terveysalan koulutusalajohtajan virka. Ehdotetusta organisaatiomallista ja jo aiemmin neuvotellusta johtavan rehtorin päätösvallan lisäämisestä seuraa muutoksia liitteenä olevaan hallintosääntöön. Ehdotus muutettaviksi pykäliksi on esitetty liitteenä. Kuntayhtymän yhteistyöryhmä on kokouksessaan merkinnyt hallintoorganisaation kehittämisasian tiedoksi ja todennut, että yhteistoimintaryhmällä ei tässä vaiheessa ole erityisempää huomauttamista sen suhteen. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se perustaisi lukien kaksi koulutusalajohtajan virkaa liitteenä olevien toimenkuvien mukaisesti lakkauttaisi lukien seuraavat virat: - kaupan ja hallinnon rehtorin virka - tekniikan ja liikenteen apulaisrehtorin virka - ammattioppilaitoksen rehtorin virka - sosiaali- ja terveysalan koulutusalajohtajan virka tarkistaisi hallintosäännön 3 luvun 2-8 :t liitteenä olevan ehdotuksen mukaiseksi lukien. Päätös: Hyväksyttiin.

12 Yv 15 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Valtuusto Hallitus AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Yh 85 Hallinto-organisaatiota uudistettaessa kaupan ja hallinnon rehtori Kalle Tammisto on ilmoittanut antavansa suostumuksen siirrolle lehtorin virkaan ehdolla, että hänen kokonaispalkkauksensa ei siirron johdosta alene. Samalla on paikallisneuvottelussa sovittu, että esitetään perustettavaksi ammatillisten aineiden (markkinointi ja yritystalous) lehtorin virka lukien. Uusi virka muodostettaisiin tilapäisten tuntiopettajien tähän saakka hoitamista tunneista. Joht.reht.: Päätös: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se perustaisi kaupan ja hallinnon koulutusalalle ammatillisten aineiden (markkinointi ja yritystalous) lehtorin viran lukien. Palkkaus C 51 pl. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen (986/98) mukaan. Hyväksyttiin. Yv 16 Päätös: Hyväksyttiin.

14 Valtuusto Hallitus Työjaosto VUODEN 2003 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tj 44 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2003 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta mennessä. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 82 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Merkittiin tiedoksi kokoukselle esitetty Humppilan kunnanhallituksen lausunto , Forssan kaupunginhallituksen lausunto , Someron kaupunginhallituksen lausunto , Tammelan kunnanhallituksen lausunto ja Urjalan kunnanhallituksen lausunto kuntayhtymän talousarviosta 2003 ja taloussuunnitelmasta , joissa ei ole huomautettavaa.

15 Hyväksyttiin liitteenä oleva ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi.

16 Valtuusto Hallitus KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOSKIINTEISTÖN OMISTUS JA INVESTOINTIEN RAHOITUS Yh 89 Tammelan kunnan edustajien kanssa on neuvoteltu alustava ehdotus FAI:n Tammelan keskustaajaman toimitilojen (ent. Tammelan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) hallinnasta alkaen. Neuvottelutuloksen lähtökohtana on ollut, että tässä vaiheessa tarvitaan nykyisen vuokrasopimuksen tarkistamista ja pidempiaikaista sopimusta kuin kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuntayhtymä osallistuu peruskorjaus- ja saneeraushankkeeseen eurolla, koska osa FAI:n laitehankinnoista on sisällytetty rakennushankkeeseen Tammelan keskustaajaman toimipisteen tiloja varten laaditaan samoin periaattein käyttösopimus kuin Forssan kaupungin kanssa laadittiin Saksankatu 46:n tiloja varten v Sopimuksen tulisi ulottua vuoteen 2022 saakka ja siinä tulisi olla kaikkien rakennusten ja tontin lunastusoikeus taseeseen merkityin hinnoin. Liitteenä on esitetty ehdotus tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaksi sopimukseksi, joka vuotuiskustannuksiltaan vastaa nykyisen vuokrasopimuksen tasoa. Sopimusehdotus menee Tammelan kunnanhallituksen käsittelyyn Kun kuntayhtymän perussopimusta seuraavan kerran tarkistetaan, on samalla tarkistettava 28 :ää (investointien pääomarahoitus) siten, että siitä jätetään pois maininta, että Tammelan kunta vastaa yksin kaikista käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen toimialoihin kuuluvista investointimenoista, mikäli ne ovat vähintään valtioneuvoston perustamishankkeelle vahvistaman markkamäärän suuruiset. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaksi sopimukseksi. Tammelan keskustaajaman tilojen investointien rahoitusosuuksien poistoaika olisi sama kuin tilojen hallinta-aika eli 20 vuotta. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 18 Päätös: Hyväksyttiin.

17 Valtuusto TIEDOKSIANTOASIAT Yv 19 Yhtymävaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: Päätös: Mitään tiedoksiantoasioita ei ollut.

18 Valtuusto Hallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 20 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yh: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hallintosäännön 8 luvun 3 korjataan siten, että tarkastuslautakunnan jäsenen vuosipalkkio on 187,50 euroa lukien. Päätös: Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi. Hyväksyttiin. _

19 Valtuusto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 21 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka 12.12.2006 kello 16.30 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 25.01.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 28.5.2015

PERUSSOPIMUS. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 28.5.2015 PERUSSOPIMUS Auran kunnanvaltuusto 26.1.2015 Huittisten kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Kosken tl kunnanvaltuusto 15.12.2014 Liedon kunnanvaltuusto 15.12.2014 Loimaan kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Marttilan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot