NOSTE-OHJELMA VUONNA 2003 Vuosiraportti 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOSTE-OHJELMA VUONNA 2003 Vuosiraportti 2003"

Transkriptio

1 NOSTE-OHJELMA VUONNA 2003 Vuosiraportti 2003 Opetusministeriö Noste-ohjelma

2 1 NOSTE-OHJELMAN VUOSIRAPORTTI Lyhyesti Aikuisten koulutustason kohottamisohjelman perusteet Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä Rahoituspohja Valtioneuvoston asetus Ohjausryhmän tehtävät, kokoonpano ja toiminta vuonna Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano Ohjausryhmän toiminta vuonna Lääninhallituksen rooli Noste-ohjelmassa.7 5. Tiedotustoiminta Tiedotuksen periaatteita Valtakunnallista tiedotusta Lääninhallitusten tiedotus ja koulutus Työelämän järjestöjen tiedotus Avustusten hakeminen ja päätökset vuonna Aikataulu Hankkeiden valinnan perusteet Avustusten hakeminen keväällä Valtionavustuspäätökset vuonna Noste-ohjelma työministeriön hallinnonalalla Työvoimakoulutus Koulutusvaihtoehdoista tiedottaminen ja neuvonta Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Ammatillisen kuntoutuksen palvelut Muu Noste-ohjelmaa tukeva toiminta Seurannan ja arvioinnin organisointi Opetustoimen henkilöstön koulutusohjelmat Ohjelman käynnistyminen Lähtötilanteen kuvaus tilastojen valossa Lähtötilanne käynnistymiskyselyn valossa Käynnistymisen arviointia.18

3 2 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Valtioneuvoston asetus 41/ Noste-tiedotusta kuvaavat periaatteet..23 Noste-ohjelman tutkimusohjelmaryhmän asettaminen..24 Noste-kohderyhmän koulutukseen osallistuminen vuonna 2001 (taulukko) 26 Noste-kohderyhmän lukio-opetukseen osallistuminen Käynnistyneitä Noste-toimintoja Tehtyjen päätöksien valtionavustusten kohdentuminen toimenpiteisiin, määräraha Erillinen liiteosa Käynnistyneitä Noste-koulutuksia (OPTI/HANKI valtionavustusten perusteella)

4 3 1. Lyhyesti Vuosina toteutettavan aikuisten koulutustason kohottamisohjelman, Noste-ohjelman, tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen. Tavoitteeseen pyritään edistämällä ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen tiedotuksella ja muulla hakevalla toiminnalla (rahoittamalla opintoihin hakeutumista edistäviä toimia erityisrahoituksella) parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen koulutukseen sekä lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla olevia ammatillisen koulutuksen ja tietokoneen ajokorttikoulutuksen opiskelijapaikkoja sekä lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla olevia opiskelun tukitoimia yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tutkintojen tai niiden osien suorittaminen. Ohjelmaa toteutetaan opetusministeriön ja työministeriön toimialalla. Opetusministeriön toimialalla pyritään erityisesti työssä olevien ja työministeriön toimialalla työttömien henkilöiden koulutustason kohottamiseen. Työssä olevilla tarkoitetaan sekä palkansaajia että yrittäjiä. Ohjelman piiriin kuuluvien mahdollisuuksia päästä tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen koulutukseen parannetaan informaatio-ohjauksen keinoin. Opetusministeriö kehotti koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään erityistä huomiota tämän ryhmän koulutukseen pääsymahdollisuuksiin valtionosuusrahoitteisessa oppilaitosmuotoisessa ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavassa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Vuoden 2003 talousarviossa oli opetusministeriön pääluokassa 12 milj. euron määräraha edellä mainittua erityisrahoitusta varten. Määrärahan käyttöä sääteli valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetuksen mukaan erityisrahoitus on tarkoitettu vuotiaille, ensisijaisesti työssä oleville enintään perusasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Perusopetuksen oppimäärää suorittavien kohdalla em. asetuksen mukaan ikäraja on vuotta.

5 4 2. Aikuisten koulutustason kohottamisohjelman perusteet 2.1. Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä Opetusministeriö asetti eduskunnan aloitteesta vuonna 2001 parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän selvittämään aikuiskoulutuksen koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista ja rahoitusta. Työryhmä jätti mietintönsä vuoden 2002 alussa. Yksi sen keskeisistä ehdotuksista oli vuosille ajoittuva vähiten koulutusta saaneiden osaamisen parantamisohjelma. Opetusministeriö asetti edelleen ohjelmaa valmistelemaan laajapohjaisen valmisteluryhmän, jossa olivat edustettuina opetus- ja työministeriö, opetushallitus, lääninhallitukset, Kuntaliitto, työelämän järjestöt ja eri oppilaitosmuotojen järjestöt. Valmisteluryhmän esitykset olivat pohjana, kun hallitus vuoden 2003 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätti käynnistää aikuisten koulutustason kohottamisohjelman. Esitysten mukaisesti laadittiin myös valtioneuvoston asetus, joka ohjaa ohjelmaan suunnatun erityisrahoituksen käyttöä Rahoituspohja Opetusministeriön toimialalla rahoitus ohjelman toteuttamiseen muodostuu kahdesta pääosasta. Toisen osan muodostaa valtionosuusrahoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen suuntaaminen ohjelman piiriin kuuluville henkilöille. Opetusministeriö on päätöksissään (496/430/2002 ja 493/430/2002), joilla se on mitoittanut vuonna 2003 ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa ammatillista lisäkoulutusta, kehottanut koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään erityistä huomiota vähiten koulutusta saaneen ryhmän koulutukseen pääsymahdollisuuksiin. Toisen osan muodostavat lääninhallitusten myöntämät avustukset, jotka sisältyvät vuoden 2003 talousarvion momenttiin Sen käyttöä säätelee asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta (41/2003). Asetuksen mukaan avustuksia voidaan myöntää koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ja niiden osat sekä kansalliset tai eurooppalaiset tietokoneen ajokortit ja niiden osat

6 5 opiskelun tukitoimiin, mm. opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot, välineaineopinnot, opinto-ohjaus, opintojen ja opiskelun henkilökohtaistaminen opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin, mm. hakeva toiminta, tiedotus ja ohjaus. Ohjelman piiriin kuuluvia henkilöitä voidaan ohjata oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, jonka järjestämiselle valtionosuusrahoituksella ei ole määrällisiä rajoituksia. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrää lisättiin vuoden 2003 talousarviossa ja koulutuksen järjestäjiä ohjeistettiin suuntaamaan koulutusta ohjelman piiriin kuuluville henkilöille. Koska ohjelman piiriin kuuluvien mahdollisuuksia päästä oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen näin jo muulla tavoin lisättiin, opetusministeriö otti kannan, että valtionavustusta ei voida käyttää oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen. Opiskelun tukitoimet voivat kohdistua myös valtionosuusrahoitteiseen ammatilliseen tutkintoon tähtäävään koulutukseen sekä perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen tai kesken jääneiden lukio-opintojen loppuun suorittamiseen. Valtion vuoden 2003 talousarvioon koulutustason kohottamisohjelmaan myönnettiin euroa, joka lisätalousarviossa muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Lisäksi rahoitusta ohjelman toimeenpanoon, seurantaan ja tutkimukseen varattiin aikuiskoulutuksen kehittämismäärärahoista talousarvion momentilta Tähän rahoitukseen sisältyi myös työn aloittaneen projektipäällikön palkkaus. Opetusministeriö tilasi vuoden 2003 Aikuisopiskelijan viikon toimeenpanon Aike Oy:ltä ja suuntasi ko. viikon painopisteen aikuisten koulutustason kohottamisohjelman tiedottamiseen. Siten ohjelman tiedotusrahoitus ja suurelta osin myös tiedotuksen toimenpiteet kanavoituivat lokakuun puoleen väliin saakka Aike Oy:n kautta. Sen jälkeen keskitettyä hankkeen tiedotusta hoiti ohjelman projektipäällikkö ja hänen apunaan alkaen puolipäiväinen projektiassistentti. Alkavien hankkeiden toiminnan tukemista varten opetusministeriöllä oli vuoden 2002 talousarvion siirtomäärärahaa momentilta / Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus-ja muun henkilöstön lisäkoulutusohjelmat. Tätä rahoitusta jaettiin euroa Valtioneuvoston asetus

7 6 Vuoden 2003 talousarvion sisältämän määrärahan käyttöä koskevia säännöksiä annettiin valtioneuvoston asetuksella aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta (41/2003). Asetus on muistion liitteenä Ohjausryhmän tehtävät, kokoonpano sekä toiminta vuonna Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano Opetusministeriö asetti aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaa varten ohjausryhmän. Ryhmän tehtäväksi tuli 1) ohjata aikuisten koulutustason kohottamisohjelman toteuttamista, seurantaa ja arviointia ja tehdä aloitteita ohjelman kehittämiseksi; 2) koordinoida ohjelmaan liittyvää koulutus-, kehittämis-, tutkimus- ja selvitystoimintaa ja muita ohjelmaa tukevia toimintoja sekä tehdä aloitteita ohjelmaa tukevien toimintojen käynnistämisestä; 3) edistää ohjelmaa koskevan informaation välittymistä ryhmän jäsenten taustayhteisöille sekä 4) laatia ohjelman loppuraportti sekä vuosittaiset väliraportit ohjelman toteutumisesta Opetusneuvos Jorma Aholan puheenjohdolla toimivassa ohjausryhmässä on monipuolinen työelämän järjestöjen edustus, kuntien, tutkimuksen ja opetussekä työhallinnon edustus. Sihteerinä toimii ohjelman projektipäällikkö Marja Pakaste. Ryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt: opetusneuvos Jorma Ahola Opetusministeriö (pj) ap.osastopäällikkö Pentti Aho Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Professori Ari Antikainen Joensuun yliopisto Järjestöagronomi Marjatta Boman Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Mervi Huuskonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK sivistystoimentarkastaja Kauko Kunnari Lapin lääninhallitus työmarkkinaneuvos Tuija Leminen Työministeriö koulutuspäällikkö Markku Liljeström Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjät sivistystoimentarkastaja Jukka Peltokoski Länsi-Suomen lääninhallitus erityisasiantuntija Päivi Rajala Suomen Kuntaliitto projektipäällikkö Aino Rikkinen Opetushallitus koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

8 7 ylitarkastaja Mika Tammilehto koulutuspoliittinen asiamies Tarja Tuominen Opetusministeriö Palvelutyönantajat

9 Ohjausryhmän toiminta vuonna 2003 Ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen toimintavuotensa aikana kuusi kertaa, joista neljä kertaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja kaksi kokousta syksyllä. Ohjausryhmä otti aikuisten koulutustason kohottamisohjelman nimeksi Nosteohjelma. Ryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti Noste-esitteiden kehittämiseen. Ohjausryhmän edustajat olivat mukana toteuttamassa mm. Helsingissä järjestettyä Noste-tiedotustilaisuutta sekä Aikuisopiskelijan viikon pääseminaaria Finlandia-talossa Ohjausryhmä muodosti aktiivisesti kantaa myös asetuksen (41/2003) kehittämiseksi. Ohjausryhmä esitti ohjelman kohderyhmän edellytysten uudelleen määrittelyä. Yläikärajaa esitettiin nostettavaksi samoin tulkintaa pohjakoulutuksen määrittelystä siten, että henkilöitä, joilla on vanhentuneita koulutuksia voitaisiin sisällyttää ohjelman piiriin. Tämän lisäksi ohjausryhmän jäsenet ovat toimineet omien taustayhteisöjensä piirissä Noste-ohjelman edistämiseksi. 4. Lääninhallituksen rooli Noste-ohjelmassa Lääninhallitukset käsittelevät valtionavustushakemukset ja myöntävät avustukset valtionavustuslain (688/2001) ja valtioneuvoston antaman asetuksen (41/2003) nojalla. Valtionavustuksen myöntämiseen liittyvää tiedotusta, ohjantaa ja neuvontaa on tehty kaikissa lääninhallituksissa ja niiden toimipisteissä. 5. Tiedotustoiminta 5.1. Tiedotuksen periaatteita Ohjausryhmä vahvisti kokouksessaan Noste-ohjelman tiedotusstrategian ja tiedotuksen periaatteet (liite 2).Valtakunnallisessa tiedotuksessa päätettiin tuottaa ohjelman yleisilme logon, värityksen ja väljien ohjeiden avulla. Samoin päätettiin tuottaa perusesitteet yhtenäisen perustiedotuksen turvaamiseksi. Tällaisia ovat ohjelman kohderyhmälle suunnattu opiskelijaesite ja työnantajille ja yrittäjille suunnattu oma esitteensä. Tiedotus on monitasoista ja moniulotteista. Ohjelman yhteistyöverkostossa olevat työelämän järjestöt tekevät omissa organisaatioissaan tiedotustyötä. Alueellinen ja hankekohtainen tiedotus täydentää valtakunnallista tiedotusta. Valtakunnallinen Noste oli teemana vuoden 2003 viikolla 41 toteutettavan Aikuisopiskelijan viikon aikana. Valtakunnallinen Noste-ohjelman tiedotus

10 9 tapahtui kiinteässä yhteistyössä Aike Oy:n kanssa, jonka vastuulle opetusministeriö oli uskonut viikon järjestelyt. 5.2.Valtakunnallista tiedotusta Logo, esitteet ja juliste Noste-ohjelman logon suunnitteli mainostoimisto Sky Advertising Oy. Aike Oy:n ja Mainostoimisto Veistola Oy:n kanssa yhteistyössä tuotettiin opiskelijaesite Osaat enemmän pärjäät paremmin sekä työnantajille ja yrittäjille suunnattu esite Nostetta työelämään -yrityksille ja yrittäjille. Noste-ohjelma laati näistä myös ruotsinkieliset esitteet Kunnande ger möjligheter ja Lyft i arbetslivet för företag och företagare. Tuotettu juliste tiedotti sekä Nosteesta, mutta erityisesti toteutetusta Aikuisopiskelijan viikosta. Viikon organisaatio toimi myös esitteiden ja julisteiden jakeluorganisaationa lokakuun alkuun asti. Esitteiden jakelun toimeenpano siirtyi sen jälkeen Etelä- Suomen lääninhallitukselle. Suomenkielisiä esitteitä painettiin kumpaistakin ja julistetta painettiin 5000 kappaletta. Loppuvuonna valmistui esitteiden ruotsinkieliset versiot, joita painettiin 3000 kappaletta opiskelijoita varten ja 2000 kappaletta työnantajia ja yrittäjiä varten. Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä esitteitä on käytettävissä vielä vuonna Ilmoitukset Helsingin Sanomissa ilmoitettiin lääninhallitusten yhteisenä ilmoituksena ensimmäisestä valtionavustusten hausta, joka avattiin suomenkielisille koulutuksen järjestäjille mennessä. Ruotsinkielinen hakuilmoitus oli hieman myöhemmin Hufvudstadsbladetissa. Helsingin Sanomissa ilmoitettiin samanlaisella lääninhallitusten yhteisellä ilmoituksella myös , jolloin tiedotettiin vuoden 2004 talousarviossa olevan valtionavustuksen haun avaamisesta mennessä. Opetusministeriö tarjosi Eepinen-lehteen kevään 2003 aikana ilmoitustilaa, joka käytettiin. Aikuisopiskelijan viikon ilmoittelussa on Noste-ohjelmasta myös tiedotettu Ohjelman www-sivusto Noste-ohjelman www-sivusto valmistui marraskuussa. Sivustolla on ollut vajaan kahden kuukauden aikana loppuvuonna 2003 kävijöitä noin Sivuston sisällön ylläpitoa hoitaa projektiassistentti Anna-Leena Noponen yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Teknisestä ylläpidosta vastaa Jalasjärven ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tietohallinto.

11 Tiedotustilaisuudet Valtakunnallinen Nosteen ja samalla Aikuisopiskelijan viikon päätiedotus tapahtui Helsingissä Ravintola Sipulissa. Tiedotustilaisuuden avasi opetusministeri Tuula Haatainen. Tilaisuuteen osallistui lähes 20 toimittajaa ja keskustelu oli vilkasta. Tästä seurasi kirjoittelua Nosteesta useammassa lehdessä. Aike Oy järjesti tiedotustilaisuuden myös Aikuisopiskelijan viikkoa edeltävällä viikolla sekä viikon päätapahtuman Finlandia talolla järjestetyn seminaarin yhteydessä Seminaarit, luennot koulutustilaisuuksissa ja henkilökohtainen neuvonta Aikuiskoulutuksen neuvottelukunta AIKON järjesti yhteistyössä opetus-ja työministeriön kanssa valtakunnallisen aikuiskoulutusseminaarin Seminaarin teemana oli Aikuiskoulutuksella kilpailukykyä, elämänlaatua ja tasa-arvoa. Seminaarissa tarkasteltiin aikuiskoulutuksen haasteita ja parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän esitysten toimeenpanoa. Seminaari oli Aikuiskoulutuksen viikon päätapahtuma ja sellaisena se tuki Noste-ohjelman toimeenpanon merkitystä. Seminaarin osanottajia oli noin 600. Ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet ovat alustuspuheenvuoroissaan tiedottaneet Nosteesta. Projektipäällikkö osallistui vuoden aikana alustajana lääninhallitusten(9), Noste-hankkeiden(14) sekä muiden yhteistyötahojen toteuttamiin koulutuspäiviin (21). AiHe-projektin edustajat ovat osallistuneet myös Nosteohjelman tilaisuuksiin levittäen tietoa henkilökohtaistamisen malleista. Lisäksi tietoa Noste-hankkeesta on levitetty useissa yhteistyötahojen tapaamisissa ja puhelinyhteyksissä. Koulutuksen järjestäjien edustajat, kouluttajat, yhteistyökumppanit ja Noste-koulutuksesta kiinnostuneet aikuiset ovat myös osoittaneet lukuisia tiedusteluja projektipäällikölle. Koulutuksen järjestäjien kysymykset ovat kohdentuneet enimmäkseen Noste-kohderyhmän määrittelykysymyksiin ja jonkin verran myös siihen, mitä kaikkea toimintaa valtionavustuksella voidaan kustantaa. Koulutuksesta kiinnostuneet, työssä olevat ja työttömät, ovat tiedustelleet omia mahdollisuuksiaan Noste-koulutukseen. Yhteistyökumppaneista työvoimatoimistojen edustajat ovat esittäneet myös melko runsaasti kysymyksiä Nosteesta Lääninhallitusten tiedotus ja koulutus Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen lääninhallitus ovat aloittaneet Nosteesta tiedottamisen jo ennakoivasti vuonna Muiden tilaisuuksien yhteydessä, koulutuksen järjestäjien yhteistyökokouksissa ja ennakointi- ja hankintatoimikunnissa on käsitelty tulossa olevaa Noste-ohjelmaa.

12 11 Vuonna 2003 lääninhallitukset ovat järjestäneet tiedotustilaisuuksia koulutuksen järjestäjille, työelämän järjestöille ja kansalaisjärjestöille sekä muille sidosryhmille. Länsi-Suomen läänissä on tiedotettu Nosteesta muiden tilaisuuksien (yhteensä 20) yhteydessä ja yhden messutapahtuman yhteydessä sekä erillisissä Noste-tilaisuuksissa. Etelä-Suomen lääni, Itä-Suomen lääni ja Oulun lääni järjestivät koulutuksen järjestäjätahoille erillisiä Noste-tiedotustilaisuuksia. Oulun läänissä oli tiedotusta myös messutapahtuman yhteydessä. Koulutuksen järjestäjiä on ohjattu hankekoordinaattorien yhteisissä kokouksissa, hankekohtaisissa kokouksissa ja rehtorikokouksissa(oulun ja Lapin lääni). Myös Kaakkois-Suomen kauppakamarin ja oppisopimustarkastajien kokouksissa Noste on ollut teemana. Länsi-Suomen läänin suomenkielinen ja ruotsinkielinen taho, Etelä-Suomen läänin Uusimaa ja Häme yhdessä, Etelä-Suomen läänin Kaakkois-Suomi ja Lapin lääni järjestivät läänin Noste-hankkeille koulutuspäivän. Alustuspuheenvuoroja on suuri osa lääninhallitusten edustajista pitänyt omilla tahoillaan ja osallistunut hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin. Lääninhallituksilla on ollut omaa ilmoitteluaan Länsi-Suomen läänissä (suomenkielisiä 7, ruotsinkielisiä 3 ), Itä-Suomen läänissä (3), Oulun läänissä (3) ja Etelä-Suomen läänissä (ruotsinkielinen 1) ja Lapin läänissä (1). Lehtiartikkelien teossa sekä lehti- ja radiotoimittajien haastateltavina ovat olleet ainakin Etelä-Suomen läänin, Länsi-Suomen läänin ja Itä-Suomen läänin edustajat. Kaikki lääninhallitukset ovat tehneet omat Noste-verkkosivut kotisivuilleen. Henkilökohtaista puhelin- ja sähköpostitse toimitettua neuvontaa on kukin lääninhallituksen Noste-yhdyshenkilö tehnyt pitkin vuotta omassa läänissään Työelämän järjestöjen tiedotus Ohjausryhmässä mukana olevilla työelämän järjestöillä on vuoden aikana ollut omaa Noste-ohjelmaa koskevaa tiedotusta. Omille jäsenliitoille on tiedotettu jäsenkirjeissä ja lehdissä. Kotisivustoilla on ollut tiedotusta ja kiertoartikkeleita on kirjoitettu jäsenliittojen lehdistölle. Seuraavassa on kuvattu näiden tiedotusmuotojen lisäksi esiintynyttä tiedotusta. TT:n toimitusjohtaja on koulutusta koskevissa haastatteluissa mm. Aimalehdessä korostanut Noste-ohjelman tärkeyttä ja teollisuuden tukea sille. TT:n teollisuusasiamiehet ovat aktiivisesti tiedottaneet alueensa yrityksille Nosteohjelmasta ja sen käyttökelpoisuudesta yrityksille sekä osallistuneet alueellisten Noste-hankkeiden ohjausryhmiin. Palvelutyönantajat on neuvonut myös puhelimitse jäsenyrityksiään.

13 12 Suomen Yrittäjillä on oma Noste-portaali sivustollaan. Järjestö jakeli myös Noste-esitettä Nostetta työelämään aluejärjestöilleen, joiden kautta esite levisi paikallisyhdistyksille. Suomen Yrittäjien edustaja esiintyi yhdessä Nosteohjelman projektipäällikön kanssa mm. suorassa Yleisradion neuvontaohjelmassa Kysykää aikuiskoulutuksesta. SAK:lla on oman valtakunnallisen hakevan toiminnan Osaava pärjää hankkeen yhteydessä ollut 29 tiedotustilaisuutta, jotka on järjestetty SAK:n aluepalvelukeskusten toimialueilla ympäri Suomea. Osallistujia tilaisuuksissa on ollut 711. Tilaisuuksien tavoitteena oli tiedottaa Noste-ohjelmasta työpaikoille ja motivoida myönteiseen ja aktiiviseen kannustamiseen Noste-opintoihin. Samalla pyrkimyksenä on ollut edistää uuteen aktiiviseen työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Näistä tilaisuuksista kertoivat myös maakunnalliset ja paikalliset lehdet sekä alueen radioasemat. Oman organisaation sisällä ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa on pidetty 25 alustuspuheenvuoroa Nosteen mahdollisuuksista. SAK:n aluejohtajat ovat käyneet puhumassa useissa tilaisuuksissa Nosteesta. SAK tuotti myös oman esitteen Osaava pärjää suomenkielisenä( kpl) ja ruotsinkielisenä(4500kpl). Lehtiartikkelien lisäksi SAK teki digi-tv:lle Nosteohjelman. STTK on käynyt liittokohtaisen neuvonta- ja tiedotuskierroksen ja kannustanut jäsenliittojaan joko aloittamaan omia hakevan toiminnan hankkeita tai menemään mukaan koulutusorganisaatioiden hallinnoimiin hankkeisiin. 6. Avustusten hakeminen ja päätökset 6.1. Aikataulu Hankkeen toteutus vaiheistettiin kahteen vaiheeseen: 1 rekrytointivaiheeseen 2 varsinaiseen koulutusvaiheeseen Rekrytointivaihe muodostuu ns. hakevasta toiminnasta ja alustavasta henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelusta. Suomenkieliset hankkeet hakivat rekrytointivaiheen valtionavustusta mennessä ja ruotsinkieliset hankkeet 1.4. mennessä. Itä-Suomen läänissä koulutuksen järjestäjät saattoivat hakea rahoitusta jo tässä ensimmäisessä vaiheessa koulutuksiin. Koulutuksiin haettiin valtionavustuksia syksyn mittaan Vuoden 2004 valtionavustuksista tiedotettiin ja ne olivat haussa mennessä. Tässä haussa ei noudatettu enää em. vaiheistusperiaatetta. 6.2.Hankkeiden valinnan perusteet Valtionavustukset myönnettiin valtionavustuslain (688/2001) ja aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtio-

14 13 neuvoston asetuksen (41/2003) nojalla. Asetus 41/2003 määrittelee kohderyhmän, avustuksen saajat ja avustettavan toiminnan muodot. Avustusta voidaan myöntää auktorisoiduille koulutuksen järjestäjille. Avustusta opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin voidaan lisäksi myöntää työelämän järjestöille ja kansalaisjärjestöille. Valtionosuusrahoitusta täydentävä luonne on tärkeä hankkeiden edellytysten arviointiin vaikuttava tekijä. Ammatilliseen tutkintoon tähtäävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen voitiin valtionavustusta myöntää, jos avustuksen saaja osoitti järjestävänsä vastaavaa toimintaa valtionosuusrahoituksella vähintään siinä laajuudessa, jota opetusministeriö on käyttänyt hakijalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 45 :n 1 momentin tai 48 :n mukaisesti myönnetyn ammatillisen perustai lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena. Ohjausryhmä toi esiin kokouksessaan lisänäkökulmia, jotka oli syytä ottaa huomioon hakemuksia käsiteltäessä: 1) Koulutuksen tulee olla kysyntälähtöistä ja perustua myös alueen työelämän osaamistarpeisiin. Alueelliset kehittämisohjelmien painotukset huomioidaan. 2) Avustus suuntautuu ensisijaisesti työssä oleviin 3) Alueellinen yhteistyö Ensisijaisesti avustusta myönnetään alueellisiin yhteistyöhankkeisiin. Tarkoituksena on, että alueen eri oppilaitoksissa tarjolla olevat mahdollisuudet näyttäytyvät kokonaisuutena ja opiskelijat voivat muodostaa opiskeluohjelmansa eri oppilaitosten tarjonnasta yhden luukun periaatteella. Myös tiedotus, neuvonta ja muu opintoihin hakeutumista edistävä toiminta voidaan suunnitella koordinoidusti. 4) Hankkeen tulee olla laaja-alainen Hankkeissa on monialainen yhteistyö ja hankkeet muodostuvat useamman kuin yhden yrityksen henkilöstön koulutuksesta. 5) Opiskelun ohjaus, tukitoimet ja henkilökohtaistaminen Hanke-esityksissä käy ilmi ohjauksen ja neuvonnan hoitaminen yhden luukun periaatteella. Henkilökohtaistamisen periaate ja tukitoimien järjestäminen on myöskin huomioitu. 6) Hankkeiden tulee olla innovatiivisia onnistuakseen. Mm. hakevaan toimintaan tarvitaan hyviä käytäntöjä. Lääninhallitukset ovat päätöksenteossaan lisänneet joitakin kriteerejä näiden lisäksi. Mm. hankkeiden realistisuus, toteuttajan sitoutuneisuus ja toimitusvarmuus esiintyvät valinnan perusteina.

15 Avustusten hakeminen keväällä 2003 Valtionavustuksia haettiin keväällä suomenkieliseen hankkeeseen, joista 88 oli alueellisia yhteistyöhankkeita. Suomenkielisiin hankkeisiin haettiin rahoitusta vuodelle 2003 yhteensä 14,6 miljoonaa euroa. Ruotsinkieliseen Noste-toimintaan haki 13 hanketta ja hakemusten yhteissumma vuonna 2003 oli lähes euroa. Suurin osa anotusta rahoituksesta oli suunnattu rekrytointivaiheen hakevaan toimintaan. Vain Itä-Suomen läänissä voitiin jo keväällä hakea rahoitusta koulutuksiin ja tutkintotilaisuuksiin. Läänissä oli valmistauduttu ajoissa hankkeen alkamiseen Valtionavustuspäätökset vuonna 2003 Ensimmäisenä Noste-ohjelman toimintavuotena mennessä valtionavustuspäätöksiä on tehty 2571 opiskelijan koulutuksen aloittamista varten. Valtionavustuksia on myönnetty 9,2 miljoonalla eurolla. Tästä koulutuksen osuus on 4,9 miljoonaa euroa. Hakeutumista edistäviin toimiin on suunnattu 3,1 milj. euroa ja opiskelun tukitoimiin 1,2 milj. euroa. Yhteenveto liitteenä Noste-ohjelma työministeriön hallinnonalalla Työministeriön hallinnonalalla aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaa toteutetaan olemassa olevia palveluita ja resursseja suuntaamalla. Erillisrahoitusta ohjelmaan ei ole käytettävissä. Noste-ohjelman kannalta keskeisimpiä ovat työhallinnon ammatillisen kehittymisen palvelut eli työvoimakoulutus, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, koulutus- ja ammattitietopalvelu sekä ammatillinen kuntoutus. Lisäksi työministeriö on käynnistänyt muutamia Noste-ohjelmaa tukevia kehittämishankkeita, esimerkiksi aikuisten koulutukseen ohjaaminen ja motivointi (AIKOO) -hankkeen, jonka joulukuussa 2003 valmistunut hankeraportti löytyy netistä osoitteesta Työvoimakoulutus Ammatilliseen työvoimakoulutukseen oli vuonna 2003 budjetoitu 120 miljoonaa euroa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tarkoituksena on työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen; erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työvoimakapeikkojen ehkäisy. Työttömistä työnhakijoista on vailla toisen asteen tutkintoa 42 %. Ammatillisen koulutuksen puute on keskeinen työllistymisen este. Työministeriön painopistelinjauksissa on korostettu tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäämistä. Koulutusta suunnataan työvoimapulasta kärsiville aloille ja se suunnitellaan yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden mukaisesti. Tutkintotavoitteisen koulutuksen osuus hankittavasta työvoimakoulutuksesta on tällä hetkellä noin 50 60%.

16 15 Työvoimakoulutus kohdistuu ensisijaisesti työttömänä olevaan työikäiseen väestöön. Työssä olevia on viime vuosina koulutuksessa ollut noin 3 5 %. Opiskelijavalinnoissa ei NOSTE-ryhmää kuitenkaan aseteta erityisasemaan, vaan valinnoissa sovelletaan ns. normaalisuuden periaatetta. Tällöin koulutuksen lähtökohtana ovat aina työvoimapoliittiset perusteet ja lisäksi järjestettävän koulutuksen opiskelijalta edellyttämät lähtötasovaatimukset, motivaatiotekijät jne Koulutusvaihtoehdoista tiedottaminen ja neuvonta Koulutusneuvonta on kaikille kansalaisille avoin palvelu; tilastoissa ei ole eroteltu nimenomaan Noste-ohjelman piiriin kuuluvia. Koulutus- ja ammattitietopalvelussa tilastoitiin v yhteensä neuvontatapahtumaa. Asiakkaista suurin osa on aikuisia ja heistä osa on työssä olevia. Koulutusneuvojien käyttämässä tietojärjestelmässä on kesäkuusta 2003 alkaen ollut mahdollista hakea erikseen (ja myös muihin hakuehtoihin liittyen) opetushallinnon OPTI-tietojärjestelmään kirjattuja Noste-koulutuksia Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Työvoimatoimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut tukevat myös Noste-ohjelmaa. Vuonna 2003 ohjauksen päätti asiakasta, joista vuotiaita asiakkaita oli yhteensä (49 %). Ohjausasiakkaista noin 20 % on työssä olevia. Ammattitaidottomia vuotiaista oli 9,7 % ja tässä ikäryhmässä 38 % kohdalla ohjaus päätyi asiakkaan koulutussuunnitelmaan ja 29 % kohdalla työhön liittyvään suunnitelmaan. Kolmannes tämän ikäryhmän asiakkaista ei onnistunut ohjauksen avulla laatimaan itselleen työ- tai koulutussuunnitelmaa, vaan jäi vielä miettimään esimerkiksi eri vaihtoehtojen välillä (10 %) tai eläkkeelle hakeutumista (7 %). Muiden palvelujärjestelmien piiriin heistä ohjautui 5 % ja lähes yhtä usean kohdalla ohjaus keskeytyi Ammatillisen kuntoutuksen palvelut Työvoimatoimiston ammatillisen kuntoutussuunnittelun palvelut auttavat asiakasta tekemään työhön tai koulutukseen liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja, joissa vamman tai sairauden aiheuttama haitta otetaan yksilöllisesti huomioon. Yhteistyössä vajaakuntoisten asiakkaiden kanssa selvitetään heille sopivia työja koulutusvaihtoehtoja ja muita ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia Muu Noste-ohjelmaa tukeva toiminta

17 16 Henkilökohtaisten palvelujen lisäksi työhallinto tarjoaa paljon käytetyt verkkopalvelut kaikkien kansalaisten käyttöön osoitteessa Koska Noste-ohjelmaa koskeva tiedotusmateriaali hajaantui liikaa muun ajankohtaisasian alle, avattiin työhallinnon virkailijoiden käyttämälle sähköiselle foorumille syksyllä 2003 oma Noste-foorumi, jolla tiedotetaan ajankohtaisista Noste-ohjelmaan liittyvistä asioista. Tältä foorumilta ohjataan myös Noste-ohjelman omille sivuille joiden avaaminen helpotti huomattavasti tiedonvälitystä. 8. Seurannan ja arvioinnin organisointi Noste-ohjelman tarkoituksena on olla merkittävä sosiaalinen innovaatio, joka parantaa vähiten koulutusta saaneiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymän aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen. Ohjelman toteuttamisen onnistumiselle keskeisiä toimenpiteitä ovat hakeva toiminta, työn yhteydessä tapahtuvan opiskelun painottaminen sekä koulutuksen järjestäjien alueellinen yhteistyö, johon liittyy osana myös alueellisen koulutuksen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen. Ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seuranta edellyttää tutkimusta. Tutkimusyhteistyö aloitettiin laajahkon tarjouspyyntökierroksen jälkeen kolmen tutkimusyksikön kanssa. Joensuun yliopiston sosiologian laitos on käynnistänyt hakevaa toimintaa, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Eduta-instituutti työssä oppimista koskevaa ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus koulutuksen järjestäjien yhteistyömuotoja koskevaa tutkimusta. Viimeksi mainittuun tutkimukseen sisältyy myös ohjauksen ja neuvonnan yhteistyömuodot. Opetusministeriö asetti tutkimusohjelmaryhmän, jonka tehtäväksi tuli katsoa Noste-ohjelman kokonaisuutta ja aluksi hahmotella ohjelmalle seurantatutkimusohjelma ja seurata myöhemmin sen toteutumista ja tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi. Ryhmä muodostaa tutkimusyksiköille samalla jatkuvan yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumin. Tutkimus nivotaan osaksi Noste-ohjelman yleistä kehittämistä ja sen vuoksi ryhmän edellytetään myös tekemään tutkimustulosten pohjalta ehdotuksia Noste-ohjelman kehittämiseksi. Ryhmän asettamiskirje liitteenä Opetustoimen henkilöstön koulutusohjelmat Noste-hankkeiden toteuttamista tukeviin opetustoimen henkilöstön koulutusohjelmiin opetusministeriö osoitti rahoitusta yhteensä euroa. Opetusministeriö oli varannut rahoituksen vuoden 2002 talousarviosta momentilta

18 17 Rahoitus osoitettiin käytettäväksi oppilaitosten ja työelämän yhteistyön kehittämiseen, koulutuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyöverkoston luomiseen ja vahvistamiseen sekä oppilaitosten henkilöstön valmiuksien kohottamiseen vähän koulutusta saaneiden aikuisten ohjauksessa ja koulutuksen järjestelyissä. Rahoitus osoitettiin lääninhallitusten lausuntojen perusteella suoraan hankkeille. Lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti Noste-ohjelman hakevaan toimintaan ja ohjaustyöhön liittyvän kehittämiskoulutuksen ja Käynnistämisen tukemiseksi järjestetyt koulutukset on koettu yleensä hyödylliseksi. Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuksen ensimmäiseen osaan osallistuneiden yli 100 henkilön joukko oli tehtävämäärittelyltään ja valmiuksiltaan suhteessa Nosteeseen erittäin kirjavaa, joten koulutuksen kohdentamisessa esiintyi vaikeuksia. Koulutustilaisuus tarjosi lähinnä Noste-ohjelman hankkeille tapaamisfoorumin, jossa saattoi muodostaa karkean yleiskuvan valtakunnallisesta tilanteesta. 10. Ohjelman käynnistyminen Lähtötilanteen kuvaus tilastojen valossa Noste-ohjelman tulosten seurannan ja arvioinnin kannalta on tärkeä tietää, kuinka paljon vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia aikuisia ikäryhmässä vuotiaat on ollut tutkintoon johtavassa koulutuksessa ennen Nosteohjelmaa. Siksi tähän raporttiin on liitetty tietoja vuoden 2001 tilanteesta, josta on käytettävissä Tilastokeskuksen opiskelijatilastot. Jatkossa Noste-ohjelman toiminnan tulisi siis vaikuttaa siten, että Nostekohderyhmän osuus kasvaa tässä kuvattua suuremmaksi valtionosuusrahoitteisessa koulutuksessa

19 18 Taulukko 1 Noste-kohderyhmä toisen asteen koulutuksessa vuonna 2001 (Tilastokeskus koulutustilastot/ville Heinonen ) Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus ammatillinen peruskoulutus ammattitutk. valmistava koulutus erikoisammattit. valmistava koulutus 258 Oppisopimuskoulutus ammatillinen peruskoulutus ammattitutk. valmistava koulutus erikoisammattit. valmistava koulutus 512 Työvoimakoulutus 727 Yhteensä ammatillinen toisen asteen koulutus Lukio 991 Ville Heinosen Tilastokeskuksen koulutustilastoista tekemän raportin ( , taulukot liitteinä 4 ja 5, joista yhteenveto taulukko 1 oheisena) perusteella ilmenee, että on Noste-kohderyhmää ollut toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa henkilöä. Ryhmän opiskelijoista naisia oli 6829 eli 63 prosenttia. Työllisiä oli 7011, työttömiä 1011 ja työvoiman ulkopuolella Kohderyhmän opiskelijoista miltei puolet 5216 (n. 48 %) opiskeli omaehtoisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen ja näyttöön valmistava) opiskeli 3569 opiskelijaa eli miltei 70 prosenttia (68,4 %). Ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskeli 1389 opiskelijaa eli noin 27 prosenttia kaikista omaehtoisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijoista. Erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oli 258 opiskelijaa, mikä on noin 5 prosenttia kaikista omaehtoisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijoista. Oppisopimuskoulutus on määrällisesti miltei tasoissa oppilaitosmuotoisen kanssa. Kohderyhmän opiskelijoista 4858 opiskeli oppisopimuskoulutuksessa. Suhteellisena osuutena se on noin 45 prosenttia koko kohderyhmästä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa oli yhteensä 2263 opiskelijaa, mikä on noin 46,5 prosenttia kaikista kohderyhmään kuuluvista oppisopimuskoulutuksen

20 19 opiskelijoista. Ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oli 2078 opiskelijaa (n. 43 %) ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa 517 opiskelijaa (n. 4,8 %). Tutkintotavoitteisessa työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli 727 opiskelijaa eli vajaat 7 prosenttia kaikista Nosteen kohderyhmän opiskelijoista. Työvoimapoliittisena koulutuksena tarjottu ammatillinen peruskoulutus on (ainakin Nosteen kohderyhmällä) pääsääntöisesti näyttöön valmistavaa. Lukio-opiskelijoista (Liite 5) Noste kohderyhmään kuului 991 opiskelijaa; heistä kolme neljästä oli naisia. Työllisiä opiskelijoista oli noin 56,5 prosenttia, työttömiä 19 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella (opiskelijoita) 22,5 prosenttia. Valtionosuusrahoitteisena käynnistyneistä tietokoneenajokorttikoulutuksista ja niihin valmentavista koulutuksista opetusministeriöstä lähetettiin seurantakysely vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja kaikille ammatilliseen lisäkoulutukseen valtionavustusta saaneille oppilaitoksille syksyllä Tiedonkeruu kohdennettiin Noste-kohderyhmän osallistumiseen tietokoneen ajokorttikoulutuksiin ja tutkintoihin. Tietojen käsittely on vielä kesken. Noste-kohderyhmän osuutta ja sen muutoksia yrittäjissä, kuvaa Suomen Yrittäjien (Veli-Matti Lamppu, 2003) antamat tiedot; kohderyhmän osuus yrittäjistä, jotka ovat ennen vuotta 1990 perustaneet yrityksen on 27 %, ennen vuotta 2000 perustaneiden keskuudessa 17 % ja vuoden 2000 jälkeen 13 % Lähtötilanne käynnistymiskyselyn valossa Syyskuussa 2003 tehtiin Nosteen hankevastaaville käynnistymisvaihetta kartoittava kysely. Kysely suoritettiin sähköpostikyselynä Länsi-Suomen lääninhallituksessa työskennelleen kasvatustieteen opiskelija Marianne Taivarojan toimesta.kysely lähetettiin jokaiselle hankkeelle (68). Vastanneet 76 henkilöä edustivat hankkeiden projektipäälliköitä, koordinaattoreita, ohjaustyöryhmän jäseniä sekä yhdyshenkilöitä. Käynnistymiseen liittyvänä ylivoimaisesti positiivisimpana kokemuksena mainittiin oppilaitosten välisen yhteistyön käynnistyminen. Vastaajat pitivät uudenlaisen yhteistyöverkoston luomista merkittävänä uudistuksena aikuiskoulutuksen kentällä. Yhteistyön katsottiin käynnistyneen ripeästi. Suurimpana haasteena yhteistyössä koettiin oppilaitosten erilaisten toimintatapojen yhteensovittamisen. Ohjelman kireän aikataulun (9) ja oman edun tavoittelun resurssiasioissa (8) kokivat jotkut ongelmaksi. Käynnistämisvaiheen suurimmaksi haasteeksi koettiin kohderyhmän tavoittaminen (39). Myös työelämälähtöisen aikuiskoulutuskulttuurin luominen ja työnantajien motivointi nousivat esille keskeisiä haasteita kysyttäessä (18).

21 20 Kohderyhmärajauksen tiukkuus kiusasi suurinta osaa vastaajista (86,8 %). Pohjakoulutusrajaus, ikäryhmärajaus ja myös työssäolon edellyttäminen herätti keskustelua. Melkein kolmasosa vastanneista piti kaikkia em. rajauksia liian tiukkoina. Ongelmana pidettiin sitä, että vanhentuneita tutkintoja suorittaneita ei voitu ottaa ohjelman toimenpiteiden piiriin. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneiden pääsyä ohjelman piiriin pidettiin kouluttajien ryhmässä toivottavana Käynnistymisen arviointia Hankkeet Noste-hankkeita on vuoden 2003 aikana käynnistynyt 68, joista 62 on alueellisia yhteistyöhankkeita. Ruotsinkielisiä hankkeita on 7. Maassa on tällä hetkellä yksi valtakunnallinen hakevan toiminnan hanke, jota koordinoi SAK mennessä toimeenpannussa vuoden 2004 valtionavustusten haussa haettiin avustusta lähestulkoon samoissa koalitioissa, jotka olivat muodostuneet jo kevätkaudella. Lisäksi haettiin valtionavustusta 13 valtakunnalliseen hankkeeseen. Lääninhallitukset ottivat kantaa yhteisessä kokouksessaan em. valtakunnallisiksi aiottujen hankkeiden alueellistamiseksi niiltä osin, kuin ne täyttävät Noste-hankkeille asetetut vaatimukset. Lääneissä onkin ohjattu mahdollisia uusia kiinnostuneita koulutuksen järjestäjiä liittymään alueellisiin yhteistyöryhmiin. Keskustelu valtakunnallisten hankkeiden perusteista ilmeisesti jatkuu, koska jotkut koulutuksen järjestäjät ovat kiinnostuneita valtakunnallisten hankkeiden muodostamisesta. Yhteistyötahot hankkeissa Toimijoita Noste-ohjelman yhteistyössä on kaikkiaan noin 580. Ammatillisia oppilaitoksia (sisältää myös liikunnan koulutuskeskuksia) on mukana toimijoina 160, ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia 24, kansalais- ja työväenopistoja 117, kansanopistoja 49 ja lukioita 45. Lisäksi yhteistyössä on mukana koulutuskuntayhtymiä, opintokeskuksia, oppisopimuskeskuksia, työelämän järjestöjä, työvoimatoimistoja, yrityskeskuksia ym. Käynnistyneet toimenpiteet Hakeva toiminta Hakeutumista edistäviin toimiin on tehty avustuspäätöksiä noin 3,1 miljoonan euron edestä. Toimenpiteitä lähti liikkeelle jokaisessa läänissä. Hakevan toiminnan muotoja em. syyskuussa 2003 suoritetun käynnistyskyselyn mukaan ovat olleet yrityksiin jalkautuminen, tiedottaminen ja mainonta. Yhteistyötä liittojen ja järjestöjen

22 21 kanssa oli viime lokakuuhun mennessä käyttänyt pienehkö osa (16) vastaajista. Neljä hanketta oli perustanut siinä vaiheessa Noste-infopisteen. Hakevan toiminnan malleista ja laadusta on mahdollisuus saada tietoa vuoden 2004 aikana, kun Joensuun yliopiston hakevan toiminnan tutkimuksesta saadaan ensimmäinen väliraportti. Opiskelun tukitoimet Opiskelun tukitoimien seuranta antaa myös myöhemmin tietoa niiden laadusta. Rahoitusta tukitoimiin on suunnattu lähes 1,2 miljoonaa euroa. Koulutus Koulutuksia on käynnistynyt kaikissa lääneissä. Valtionavustuspäätöksiä koulutukseen on tehty yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla. Tällä rahoituksella saatujen tietojen mukaan (OPTI/HANKI-järjestelmä ) aloitti tai on juuri aloittamassa koulutuksen 2571 opiskelijaa. Tietokoneenajokorttitutkintoon valmentavan koulutuksen tai ajokorttitutkinnon aloittaneita on 1200 opiskelijaa. Vaikka tietotekniikkaa opiskelevien lukumäärä onkin lähes puolet aloittaneiden kokonaismäärästä, on tietotekniikkakoulutuksen osuus koulutuksen määrärahoista suhteellisen vaatimaton vaihdellen lääneissä 1,4 29,2 %:iin (Liite 7). Koulutusten kooste on erillisenä liitteosana: Käynnistyneitä Noste-koulutuksia

23 22 LIITE 1 N:o 41 Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla: 1 Soveltamisala ja tarkoitus Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta valtionavustusta aikuisten koulutustason kohottamiseen. Avustusten myöntämisen tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen. 2 Avustettava toiminta Avustusta voidaan myöntää: 1) ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon sekä kansallisen tai eurooppalaisen tietokoneen ajokortin suorittamiseen tähtäävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen (koulutus ja tutkintotilaisuudet); 2) opiskeluvalmiuksia parantaviin ja välineaineopintoihin, opinto-ohjaukseen, opintojen ja opiskelun henkilökohtaistamiseen ja muihin opiskelua tukeviin toimiin (opiskelun tukitoimet); 3) hakevaan toimintaan, tiedotukseen ja neuvontaan sekä muihin toimiin, joilla edistetään opintoihin hakeutumista (opintoihin hakeutumista edistävät toimet). Opiskelun tukitoimiin myönnettävällä avustuksella voidaan tukea opiskelua myös opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisesti rahoitetussa ammatilliseen tutkintoon, perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen sekä aikaisemmin keskeytyneiden lukio-opintojen loppuunsaattamiseen tähtäävässä koulutuksessa. Avustuksella rahoitettu koulutus, tutkintotilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen alkamisvuonna vuotiaita ja suorittaneet enintään perusasteen tutkinnon. Opiskelun tukitoimiin myönnettävä avustus perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen tähtäävässä koulutuksessa on kuitenkin tarkoitettu koulutuksen alkamisvuonna vuotiaille. Avustus tulee suunnata niin, että sillä toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työssä oleviin. Avustusta voidaan myöntää valtion talousarvion rajoissa toimintaan, joka alkaa vuonna 2003 ja päättyy viimeistään vuonna Avustuksen saajat Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), lukiolaissa (629/1998) tai perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa tai vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppilaitoksen ylläpitämislupa, sekä kunnalle perusopetuksen järjestäjänä. Opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin voidaan avustusta myöntää myös rekisteröidylle työelämän järjestölle ja kansalaisjärjestölle. Ensisijaisesti avustusta myönnetään 1 momentissa tarkoitettujen toimijoiden yhteisiin alueellisiin hankkeisiin, joissa järjestetään sekä opintoihin hakeutumista edistäviä toimia, koulutusta ja tutkintotilaisuuksia että opiskelun tukitoimia. Alueelliseen hankkeeseen avustus myönnetään hakijalle, jolla on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa ja joka on sopinut

24 23 tarvittavasta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. 4 Avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentävään luonteeseen liittyvät myöntämisedellytykset Ammatilliseen tutkintoon tähtäävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen voidaan avustusta myöntää, jos avustuksen saaja osoittaa järjestävänsä vastaavaa toimintaa valtionosuusrahoituksella vähintään siinä laajuudessa, jota opetusministeriö on käyttänyt hakijalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 :n 1 momentin tai 48 :n mukaisesti myönnetyn ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena. Alueellisessa hankkeessa avustuksen saajan tulee osoittaa, että kaikki hankkeeseen osalliset koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät mainittua toimintaa avustuksella rahoitettuna, täyttävät edellytykset. 7 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003 Opetusministeri Maija Rask Opetusneuvos Jorma Ahola 5 Työelämäyhteistyö Opetusministeriö asettaa aikuisten koulutustason kohottamiseen tähtääviä toimia koordinoimaan valtakunnallisen ohjausryhmän, jossa on työelämän järjestöjen edustus. Lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten yhteistyöeliminä toimivat työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen (93/1997) 15 a :ssä tarkoitetut ennakointi- ja hankintatoimikunnat, jollei lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten kesken ole sovittu muista yhteistyöelimistä. Avustuksen saajan tulee toiminnan työpaikkakohtaisessa toteuttamisessa toimia yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. 6 Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen Avustusta haetaan lääninhallitukselta. Avustuksen myöntää ja maksaa lääninhallitus.

25

26 25 LIITE 2 Noste-ohjelman ohjausryhmä Noste- tiedotusta kuvaavat periaatteet Tiedotus on 1. Ydinsisällöltään yhtenevää Pyritään ydinsisältöjen osalta mahdollisimman suureen yhtenevyyteen. Tällaisia ovat mm. -ohjelman tavoitteet ja niiden yleinen merkitys -koulutuskustannukset ja niiden muodostumisen periaatteet 2. Asiakaslähtöistä Lähtökohtana on Noste-ohjelman kohderyhmän tarpeet potentiaalisille opiskelijoille suunnatussa tiedotuksessa. Työnantajille suunnatussa tiedotuksessa lähtökohtana on työnantajien hyötynäkökulmat. 3. Kohderyhmää arvostavaa Pitkä työkokemus ja siltä pohjalta syntynyt osaaminen ja työelämän hiljainen tieto otetaan arvostaen huomioon. 4. Kannustavaa, ensisijaisesti esteiden voittamista painottavaa eikä ongelmiin takertuvaa Mahdollisuus opiskeluun valmentavaan tukeen tuodaan hienovaraisesti esiin. 5. Pienten askelten kautta eteenpäin luotsaavaa Tutkinnot eivät saa hypätä esiin tiedotuksessa ensimmäisenä, vaan etenemistahti on pienin askelin eteenpäin kohti tutkintoa. 6. Ammattitaidon parantamista korostavaa ja arvostelua välttävää Tutkinnot ja tutkintotilaisuudet voidaan mieltää ammattitaidon arvosteluun tähtäävinä testitilanteina. Tiedotuksessa tällainen tulkinta pitäisi torjua ja tuoda esiin hyvän valmennuksen ja ohjauksen mahdollisuus. 7. Käytännönläheistä Nostetaan esiin hyviä käytännön kokemuksia ja rohkaisevia opiskelija- ja työpaikkaesimerkkejä. 8. Työssä oppimisen näkökulmaa korostavaa Opiskelumuotona tuodaan esiin työssä oppiminen ja työhön läheisesti liittyvä koulutus, joka on oppisopimuskoulutuksen kaltaista opiskelua. 9. Kumppanuutta korostavaa Tiedotuksessa on hyvä pitää esillä näkökulma työntekijän, työnantajan ja työpaikan yhteisestä kehittämistavoitteesta, jota kouluttaja on edistämässä kumppanuusyhteistyössä. 10. Valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti organisoitua Valtakunnallinen tiedotus on yleistä ja herätteellistä. Alueellinen ja paikallinen tiedotus on luonteeltaan konkreettisista koulutusohjelmista tiedottavaa. Sitä tukee alueyhteistyönä järjestetty henkilökohtainen neuvonta. Ohjelman tiedotusta ja toteutusta kuvaa monitasoinen verkostoituminen.

27 26 LIITE /043/2003 NOSTE-OHJELMAN TUTKIMUSOHJELMARYHMÄN ASETTAMINEN Opetusministeriö on tänään asettanut Noste-ohjelman tutkimusohjelmaryhmän. Ryhmän tehtävänä on 1) tehdä ehdotus Noste-ohjelman seurantatutkimusohjelmaksi; 2) seurata toteutuvaa tutkimusohjelmaa ja tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi; 3) edistää Noste-ohjelman seurantatutkimusta harjoittavien tutkimusyksiköiden yhteistyötä ja tiedon vaihtoa; sekä 4) tehdä tutkimustulosten pohjalta ehdotuksia Noste-ohjelman kehittämiseksi. Ryhmään on kutsuttu seuraavat henkilöt: projektipäällikkö Marja Pakaste Etelä-Suomen lääninhallitus (puheenjohtaja) professori Ari Antikainen Joensuun yliopisto, sosiologian laitos tutkija Hanne Kokkila Joensuun yliopisto, sosiologian laitos professori Juhani Honka Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus erikoistutkija Seija Mahlamäki-Kultanen Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus professori Esa Poikela Tampereen yliopisto, kasvatustieteidentiedek. Eduta-instituutti tutkija Marrjut Silvennoinen Tampereen yliopisto, kasvastustieteiden tiedekunta, Eduta-instituutti erikoistutkija Irja Blomqvist Tilastokeskus opetusneuvos Jorma Ahola opetusministeriö projektisuunnittelija Ville Heinonen opetusministeriö

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/73/592/2016 14.10.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkava haku Valtionavustusten ja valtionosuuksien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

NOSTE-OHJELMA VUONNA 2005 Vuosiraportti 2005

NOSTE-OHJELMA VUONNA 2005 Vuosiraportti 2005 NOSTE-OHJELMA VUONNA 2005 Vuosiraportti 2005 Opetusministeriö Noste-ohjelma 10.5.2006 NOSTE-OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2005 1. Yleiskuvaus 3 2. Aikuisten koulutustason kohottamisohjelman rahoitus 4 2.1. Valtionosuusrahoitus

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeilla tuketaan kansallisen koulutuspolitiikan

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot