LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos. Selostusosa Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos. Selostusosa 14.11.2014 Päivitetty 13.4.2015"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos Selostusosa Päivitetty Kuva Syntymäniemen leirikeskuksen pihapiiristä ja alla ote runosta Synnyinvuoren nuorisolta, kirjoittanut nimimerkki Sajas Lepoa luonnon rauhaisaa jos viettää tahdot hetken ja mietteet maasta nostattaa keskellä maisen retken, niin alta arkiaatosten sä nouse Synnyinvuorellen!

2 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely ja sijainti Syntymäniemen ranta-asemakaava kohteena on Lemin kunnassa, Syntymäinen nimisen järven rannalla sijaitseva Lemin seurakunnan entinen leirikeskus. Suunnittelualue muodostuu noin 16,6 hehtaarin kokoisesta alueesta n. kaksi kilometriä Kirkonkylältä koilliseen. Kaava-alue muodostuu osasta tilaa Pappila ( ) ja osasta tilaa Tienhaara ( ). Tilojen palstoista vain yhdet kummastakin kaavoitetaan tässä yhteydessä, muut palstat sijaitsevat taajaman asemakaava-alueella. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu ympyrällä Työn tarkoitus ja keskeiset tavoitteet Syntymäniemen kesäkodissa oli leiritoimintaa viimeisen kerran kesällä Sen jälkeen alue ja siellä olevat rakennukset ovat olleet käyttämättöminä. Ruokalarakennus on ollut käyttökiellossa kosteusongelmien takia. Maanomistajan tavoitteena on osittain saneerata tai purkaa nykyiset rakennukset ja osoittaa lisärakennusoikeutta matkailu- tai lomakäyttöön Lemin kunnan Pienten vesistöjen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mukaisesti. Maanomistajan vaihtoehtoisena tavoitteena on myydä tai vuokrata alue ulkopuolisen tahon käyttöön.

3 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen määrittely ja sijainti Työn tarkoitus ja keskeiset tavoitteet Sisällysluettelo Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Osayleiskaava Ranta-asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Pohjakartta RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Aiemmat käsittelyvaiheet ja päätökset Ranta-asemakaavan tavoitteet Tutkitut vaihtoehdot Osallistuminen ja yhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yhteenveto ja mitoitus Kokonaismitoitus Aluevaraukset Korttelialueet (RM) Tie- ja liikennealueet Virkistysalueet Tekninen huolto Vesihuolto KAAVAN VAIKUTUKSET Suhde maakuntakaavaan Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Vaikutukset kulttuuriympäristöön Vaikutus luonnonarvoihin ja maisemakuvaan Vaikutus yleiseen virkistykseen ja vapaan rannan riittävyys Vaikutukset liikenteeseen ja ympäristön häiriötekijät Taloudelliset vaikutukset ja kaavan toteuttaminen...17

4 3 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1.4 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty ja Muistio viranomaisneuvottelusta Luontoselvitys, raportti (T:mi Jouko Sipari) - Tilastolomake (ehdotusvaiheessa) - Ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset sekä kaavakartta 1: LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 2.11 Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelukohteena on Syntymäniemen luoteiskulma, ja rantaviivaa suunnittelualueella on yhteensä n. 630 metriä. Suunnittelualue on maastollisesti hyvin vaihteleva: eteläosastaan alue kohoaa korkeaksi mäeksi (Synnyinvuori), länteen ja luoteeseen avautuvien rantojen ollessa varsin alavia ja reheviä. Pääosin suunnittelualueen eteläpuolelle jäävä, jylhä Synnyinniemen lakialue on arvokas kallioalue, joka on huomioitu sekä maakuntakaavassa että yleiskaavassa. Syntymäniemen ympärillä on pieni Syntymäinen järvi. Suunnittelualueen mäkialueilta avautuu upeat järvinäkymät. Valoisilla rinteillä kasvaa mäntyvaltaista sekametsää, rantatasanteella puolestaan koivikkoa ja Hajuslahden pienen poukaman paikkeilla on varjoisampi kuusikko. Rannat ovat uimarantaa lukuun ottamatta ruovikoituneet. Kuvat: Syntymävuorelta etelään ja luoteeseen avautuvia näkymiä sekä suunnittelualueen eteläosassa oleva kalliojyrkänne. Kuvat: Syntymäinen-järven Hajuslahden rannat ovat alavat ja ruovikoituneet. KARTTAAKO OY HEIKINKATU KOTKA PUH

5 4 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Alueelle on laadittu myös luontoselvitys (raportti , Jouko Sipari, FM, biologi): "Suunnittelualue muodostuu Syntymäniemen harjusoran peittämästä kalliolaakiosta ja sitä ympäröivästä sedimenttialueesta kalliolaakion länsi- ja pohjoispuolella. Suurin osa sedimenttialueesta on ollut ennen järvenlaskua matalaa rantaa, nykyisin vesijättömaata. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa on kappale matalaa harjujaksoa. Hietapitoisen sedimentin ja hietapitoisen harjusoran ansiosta suunnittelualueen metsien kenttäkerroslajisto indikoi monin paikoin lehtoa tai lehtomaisuutta (OMaT, AthT, OMT). Maaperän ravinteikkuudesta ja kulttuurivaikutuksesta johtuen suunnittelualueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta kuitenkin tavanomaiseksi. Lintulajisto alueella todettiin niin ikään tavanomaiseksi. Rantavyöhykkeessä Synnyinvuoren juurella suunnittelualueen etelärajalla sekä Hajuslahden itärannalla todettiin kookasta lehtipuustoa, joiden joukossa todettiin myös kolopuita. Rantavyöhyke suunnittelualueen etelärajalla ja Hajuslahden itärannalla todettiin liito-oravalle soveliaaksi elinympäristöksi, jonka vuoksi rantavyöhyke näiltä osin tulisi jättää nykytilaansa. Synnyinvuoren kalliojyrkänteen pohjoispää ulottuu suunnittelualueen etelärajalle. Kalliojyrkänne on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi kalliojyrkänne ja sen suunnittelualueelle ulottuva harjusoran peittämä pohjoispää tulisi jättää nykytilaansa. Syntymäniemen lakialueen varuskuntarakennusten kivijalat voivat olla muinaismuistolain tarkoittama kohde, jonka vuoksi niiden mahdollinen säilyttäminen tulisi arvioida erikseen." Tarkemmat tiedot osa-alueittain löytyvät liitteenä olevasta luontoselvityksen raportista. Suositukset: "Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä, arvokkaita luontokohteita tai muita luonnonarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueen maisemalliset arvot on huomioitava yksityiskohtaisessa suunnittelussa." 2.12 Rakennettu ympäristö Kaava-alue muodostuu osasta tilaa Pappila ( ) ja osasta tilaa Tienhaara ( ). Suunnittelualueen rakennukset sijoittuvat pääosin Pappilan tilan alueelle. Rinteessä seisovan päärakennuksen lisäksi alueella on pieniä ulkorakennuksia, nukkuma-aitta, rantasauna ja uimarannan pukukoppi. Tienhaaran tilan puolella on pieni pelikenttä. Syntymäniemen erikoisuutena on useat kasvillisuuden sekaan kätkeytyneet raunioperustukset. Kuvat: Suunnittelualueella on lukuisia sodan aikaisen parakkikylän raunioperustuksia. KARTTAAKO OY HEIKINKATU KOTKA PUH

6 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 5 Syntymäniemen parakkikylä Syntymäniemestä löytyy useita rakennusten raunioperustuksia, jotka ovat muistona sodanaikaisesta parakkikylästä. Lemillä oli välirauhan aikana, vuosina suojajoukkoihin kuuluva 1. Prikaati, jota varten rakennetuista kolmesta parakkikylästä Syntymäniemi oli yksi. Syntymäniemen parakit olivat lähinnä tykistön käytössä. Osa parakeista purettiin jo talvella 1941 ja osassa asui sotaväen perheitä sodan aikana. Syntymäniemen parakkikylä purettiin lopullisesti 1950-luvulla. (http://www.lemi.fi/kunta/polku/polku44.htm) Juha Leiviskän kesäkäyttöinen kerhorakennus Arkkitehti Juha Leiviskä suunnitteli Syntymäniemeen seurakunnan nuorten kesäkodin vuosina Rakennusta kuvaillaan Leiviskän töistä kertovassa Suomen rakennustaiteen museon julkaisussa (Norri & Paatero, toim s ) seuraavasti: Arkkitehti ja akateemikko Leiviskää pidetään Suomen nykyarkkitehdeistä tunnetuimpana ja erityisesti ainutlaatuisen sakraaliarkkitehtuurin taiturina koko maailmassa. Vuonna 1936 syntynyt Leiviskä valmistui arkkitehdiksi 1963 ja sai taiteilijaeläkkeen (wigipedia.org ) Rakennuskanta Kuvat: Päärakennuksen pihan puoleinen julkisivu ja rinteen alareunassa seisova osin hirsinen nukkuma-aitta. Kuvat: Rehevään rantametsikköön kätkeytynyt pukukoppi ja omalaatuinen rantasauna.

7 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 6 Palvelut Etäisyys Lemin Kirkonkylän palveluille on noin 2 km Maanomistus Alueen maanomistaja on Lemin ev.lut. seurakunta. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niihin liittyvät erityiskysymykset on käsitelty maakuntakaavoituksen ja yleiskaavatyön yhteydessä Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa ei juurikaan ole merkintöjä alueelle. Synnyinvuoren arvokas kallioalue (ge/k) ulottuu suunnittelualueelle. Merkinnällä osoitetaan, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi todetut alueet, joilla mahdollisesti on MaL 3 :n mukaisia arvoja. Ohjeellisen moottorikelkkareitin merkintä kulkee alueen pohjoispuolella. Lemin taajaman keskusta (C) näkyy myös seuraavassa kartassa: Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu punaisella ympyrällä. Vahvistusta odottavassa 1. vaihemaakuntakaavassa ei myöskään ole merkintöjä alueelle.

8 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Osayleiskaava Lemin kunnanvaltuustossa Pienten vesistöjen oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava hyväksyttiin Kaava tuli kokonaisuudessaan voimaan Yleiskaava laadittiin lähinnä rantarakentamista ohjaamaan ja nyt käsiteltävä alue osoitettiin yleiskaavassa rakennetuilta osiltaan Retkeily- ja matkailupalvelujen alueena (RM)/ Alueen toteuttaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Yleiskaavamerkinnöistä (ak) myös maakuntakaavassa huomioitu arvokkaan kallioalueen rajaus ulottuu suunnittelualueelle sekä Syntymäisen keskeistä saaristoaluetta ja niemiä kiertävä maisema-alueen rajaus (am). Tarkemmissa kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: ak/ Arvokas kallioalue, Alueella on voimassa maa-aineslain 3 :n mukaiset ainesten ottamista koskevat rajoitukset ja am/ Arvokas maisema-alue, Rakentamisen tulee soveltua maiseman kuvaan. Kyseisen maisema-alueen merkittävin kohde (Synnyinvuoren korkein kohta) jää naapuritilan puolelle, kuten myös kaakon suuntaan avautuva valtava lähes pystysuora kalliojyrkänne, jonka alla on kaksi kapeaa lomarakennuspaikkaa (yleiskaavassa 2 RA/L). LV-merkintä osoittaa yleisen venerannan paikan suunnittelualueen pohjoisosassa. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualue on osoitettu likimäärin punaisella ympyrällä.

9 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavoja Rakennusjärjestys Kunnan uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se tuli voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole tehty rakennuskieltopäätöstä Pohjakartta Asemakaavan pohjakarttana käytetään tätä hanketta varten laadittua pohjakarttaa (hyväksytty jo kaavaprosessin aikana /Lappeenrannan kaupunki).

10 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 9 3 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Aiemmat käsittelyvaiheet ja päätökset - Maastokäynti ja alustavat neuvottelut kunnassa pidettiin keväällä Kaavoituksen käynnistämispäätös ja kaavoittajan valinta (toukokuu 2014). Kaavoittaja toimitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuntaan kesäkuussa 2014 (MRL 74 ). - Viranomaisneuvottelu , muistio selostusosan liitteenä. - Maastokatselmukset tarkemmin ja luontoselvitys kesällä Vaihtoehtoisten maankäyttömallien laadinta ja alustava kaavaluonnos loppukesällä Alueen toimintasuunnitelman ja tavoitteiden tarkentaminen. Työneuvottelu kunnassa OAS päivitys ja varsinaisen kaavaluonnoksen laatiminen syksyllä Kirkkovaltuuston hyväksyntä kaavaluonnokselle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus antaa niistä palautetta (arviolta toukokuun 2014 aikana). Nähtävillä pitämisestä ja asemakaavan vireilletulosta (MRL 62 ja 63 ) tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla/nettisivuilla ja lehtikuulutuksella (Etelä-Saimaa ja Länsi-Saimaan sanomat) sekä ilmoitetaan kirjeitse lähialueen maanomistajille. Myös tarvittavat lausunnot pyydetään tässä vaiheessa (ainakin Kaakkois-Suomen ELY-keskus, maakuntaliitto, maakuntamuseo, ympäristötoimi, tekninen lautakunta, kunnanhallitus). -> Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja toimitetaan kuntaan. - Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville (MRA 27 ) ja siitä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot (arviolta syksyn 2015 aikana). - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. - Kaavahankkeesta järjestetään tarpeen mukaan toinen viranomaisneuvottelu (MRL 66.2 ). - Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (tavoite loppuvuonna 2015). Päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 3.2 Ranta-asemakaavan tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on osittain saneerata tai purkaa nykyiset rakennukset ja osoittaa lisärakennusoikeutta matkailu- tai lomakäyttöön Lemin kunnan Pienten vesistöjen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mukaisesti. Maanomistajan vaihtoehtoisena tavoitteena jatkossa on myydä tai vuokrata alue ulkopuolisen tahon käyttöön.

11 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Tutkitut vaihtoehdot Kaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin ensin neljä erilaista vaihtoehtoa: VE1. Kokonaisrakennusoikeus 1200 k-m² VE2. Kokonaisrakennusoikeus 2300 k-m² VE3. Kokonaisrakennusoikeus 1600 k-m² VE4. Kokonaisrakennusoikeus 1700 k-m²

12 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 11 Työneuvottelussa maanomistajan, kunnan ja kaavoittajan edustajat kävivät luonnosvaihtoehtoja läpi ja sovittiin viidennen vaihtoehdon laatimisesta edellisten vaihtoehtojen ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Kaavaluonnoksen ja jatkosuunnittelun pohjaksi maanomistaja on valinnut vaihtoehdon VE5: VE5. Kokonaisrakennusoikeus 2930 k-m² Vaihtoehdon 5 alue- ja tilavarauksia on täsmennetty varsinaiseen kaavaluonnokseen varsinkin juuri valmistuneen kaavan pohjakartan perusteella. Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheen aikana naapureilta ja muilta osallisilta saatava palaute otetaan huomioon kaavan jatkokäsittelyssä. 3.4 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumista ja vuorovaikutusta sekä mm. osalliset on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

13 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 12 4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Yhteenveto ja mitoitus 4.11 Kokonaismitoitus Kaava-alueen pinta-ala on n. 16,6 ha. Järven rantaviivan pituus on noin 650 m. Ranta-asemakaavan pinta-alat jakaantuvat eri käyttötarkoituksiin seuraavasti: Alue Kortteli m 2 e Rakennusoikeus, k-m 2 RM RM RM RM RM RM VL LV M MY Yht Kaavalla esitetään suunnittelualueelle rakennusoikeutta 3895 k-m 2 kunnan rakennusjärjestyksen, alueelle laaditun yleiskaavan, ympäristönäkökohtien ja maastotarkastelujen perusteella. Alueen kokonaistehokkuus säilyy hyvin väljänä (e=0,02). 4.2 Aluevaraukset 4.21 Korttelialueet (RM ja RM-1) RM/ Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Yhden lomarakennuksen enimmäisrakennusoikeus korttelissa 4 on 100 k-m 2, kortteleissa 1 ja k-m 2, korttelissa k-m 2 sekä korttelissa k-m 2. Ohjeelliset uudet rakennuspaikat on osoitettu kaavakartassa. Korttelissa 2, 5 tai 6 voi yhden lomarakennuksen korvata asuinrakennuksella (talonmiehen asunto). Korttelin 2 rakennusoikeuden saa toteuttaa rivitalona. Korttelialueita koskee osittamisrajoitus, eli alueilta ei saa lohkoa yksittäisiä tavanomaisia lomarakennuspaikkoja. RM-1/ Matkailukeskuksen korttelialue. Alueen nykyisiä rakennuksia saa peruskorjata, saneerata tai rakentaa tilalle vastaavan kokoiset uudisrakennukset. Koko aluetta palvelevan päärakennuksen enimmäisrakennusoikeus on 300 k-m 2 sekä korkeintaan kahden yksittäisen lomarakennuksen 120 k-m 2. Ohjeelliset uudet rakennuspaikat on osoitettu kaavakartassa.

14 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 13 Kortteleiden ohjeelliset rakennuspaikat on sijoitettu maastollisesti rakentamiseen soveltuville paikoille. Korttelien vetovoima perustuu joko rannan läheisyyteen tai rinteeltä avautuvaan järvinäkymään. Rakentamista voidaan toteuttaa vaiheittain kortteli kerrallaan. Rakennuksen koko voi kaavaratkaisun mukaan kasvaa, mitä kauemmas rantaviivasta mennään. Eli korttelissa 3 rakennusten koko on pienimmillään ja korttelissa 2 suurimmillaan. Rakentamista on lisäksi ohjattu seuraavilla yleisillä määräyksillä: Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa. Rakennusten suunnittelussa on huomioitava maaperästä aiheutuvan radonhaitan torjunta. Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvakorkeuden (HW/100) tasolla. Tämän lisäksi on huomioitava aaltoiluvara. Hulevesien käsittelyssä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelulliseen näkökulmaan (Syntymäisen järven veden laatu). Hulevesistä ja viemärivesien johtamisesta on esitettävä tarkemmat suunnitelmat alueen jatkosuunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Hulevesien käsittely tulee tapahtua korttelikohtaisesti Tie- ja liikennealueet Tiealueet on osoitettu hyvin pitkälle olemassa oleva tilannetta mukaillen ohjeellisina ajoyhteyksinä. Tieyhteydet naapuritiloille säilyvät ennallaan. Kaavoitettavan alueen pohjoisosassa kulkee läpi alueen Syntymäniementie. Yleiskaavan mukaisesti alueen pohjoisosaan osoitetaan nykyistä osakaskunnan venevalkamaa tukemaan: LV/ Venevalkama. Alueen itäosaan saa pysäköintipaikkojen lisäksi sijoittaa uusia huolto- ja talousrakennuksia (yhteensä 30 k-m 2 ) tarkemmin määrittämättömällä tavalla, kuitenkin vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta Virkistysalueet sekä maa- ja metsätalousalueet Pääosa ranta-alueesta on osoitettu: VL/ Lähivirkistysalue. Alueelle voi sijoittaa venevalkaman, uimarannan, pallokenttiä, leikkikentän, grillikodan, laavun, venekatoksen, yms. korttelialueita 1-6 tukevia toimintoja sekä matkailualueen huoltoyhteyksiä. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan kaksi erillistä rantasaunaa tukemaan alueen toimintoja kaavakartan rakennusalojen mukaisesti (25 ja 100 k-m 2 ) sekä uusia huolto- ja talousrakennuksia (yhteensä 100 k-m 2 ) tarkemmin määrittämättömällä tavalla, kuitenkin vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

15 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 14 Alueen metsiä saa käsitellä vain puistomaisena harvennushakkuuna siten, että viihtyisyyden ja ranta-maiseman kannalta riittävä puusto säilytetään. Nykyisen rantasaunan, uimarannan ja venevalkaman eteläpuolelle jäävä rantaan ulottuva alueen osa tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Puustoa voi harventaa puistomaisesti, jotta korttelin 3 ja 5 lomarakennuksille avautuu näkymiä järvelle. Alueen eteläosaan esitetty uuden rantasaunan paikka on osoitettu palvelemaan varsinkin korttelialueita 5 ja 6. Selkeästi rannan taustalla säilyy metsätalous päämaankäyttömuotona: M/ Maa- ja metsätalousalue. Syntymäniemen maisemallisesti arvokkaimpaan osioon liittyvä alueen eteläosan harjanne on pääosin merkitty: MY/ Maa- ja metsätalousalue, jolla on maisema- tai ympäristöarvoja. Alueen metsiä saa käsitellä vain puistomaisena harvennushakkuuna siten, että viihtyisyyden ja maiseman kannalta riittävä puusto säilytetään. Alueen geologisia arvoja (jyrkkä kallioinen rinne) on korostettu vielä merkinnällä: ge/ Paikallisesti arvokas kallio- tai harjualue. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien (mm. jyrkänne korttelien 5 ja 6 välissä) tuhoutumista tai huomattavia/ laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Rakentaminen on kokonaisuutena sijoitettu alueelle niin, että omaleimaisuutta tuovat parakkikylän rauniot on pääosin mahdollista säilyttää alueella. Niiden säilyttämisessä on huomioitava turvallisuusseikat, jotta alueen käyttäjät eivät vaaranna itseään alueella. 4.3 Tekninen huolto 4.31 Vesihuolto Kaavoitettavaa aluetta tulee tutkia vesihuollon osalta kokonaisuutena. Vesihuoltoratkaisuissa tulee huomioida alueen vaiheittainen toteuttaminen sekä kortteleiden mahdollisesti erilainen käyttöaste sekä käytön vuodenaikojen väliset vaihtelut. Kaavaan sisältyy seuraavat vesi- ja jätehuoltoa koskevat määräykset: Vesi- ja jätevesihuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. Alueelle rakennetaan omat kaivot tai vesi johdetaan yhteiskaivoista. Alueen liittäminen alueelliseen vesiosuuskuntaan tai kunnan verkostoon on silti erittäin suotavaa. Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä terveydenja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen. Jätevedet tulee käsitellä keskitetysti ja sellaisella tekniikalla, ettei jätevesistä missään olosuhteissa aiheudu haittaa tai vaaraa vesistölle tai pohjavesille. Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten säädöksiä. Venepaikkoja on hoidettava niin, ettei minkäänlaisia polttoainepäästöjä maastoon tai vesistöön tule.

16 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 15 5 KAAVAN VAIKUTUKSET 5.1 Suhde maakuntakaavaan Maakuntakaavassa on suunnittelualueelle merkitty Synnyinvuoren arvokas kallioalue geologisena kohteena. Kaava ei vaaranna kohteen merkitystä. 5.2 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Suunnittelualueella on voimassa Lemin Pienten vesistöjen oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoiman Tässä kaavassa on suunnittelualueelle osoitettu aluevarauksina retkeily- ja matkailupalvelujen alue (RM), yleinen veneranta (LV), sekä arvokkaan kallioalueen rajaus (ak) ja maisema-alueen rajaus (am). Retkeily- ja matkailupalvelujen alueen toteuttamisen ehtona yleiskaavassa on ranta-asemakaavan laatiminen, joten tältä osin yleiskaavan ehto täyttyy käynnissä olevalla kaavoitushankkeella. Uutta rakentamista on hieman osoitettu arvokkaan kallio- sekä maisema-alueen rajausten sisälle. Yleiskaavaa huomattavasti tarkempi suunnitteluote, maastotarkastelut ja tarkempi pohjakartta mahdollistavat tämän. Lisäksi kaavamääräyksillä ohjataan uutta rakentamista siten, ettei geologiset tai maisemalliset arvot vaarannu. 5.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöön Kaavoitettavalle alueelle ei ole laadittu erillistä kulttuuriympäristöselvitystä, mutta tässä selostuksessa on kuvattu alueen rakennetun ympäristön historiaa. Lemin ev.lut seurakunta on ostanut Tienhaaran tilan (7:143) vuonna Arkkitehti Juha Leiviskä suunnitteli Syntymäniemeen seurakunnan nuorten kesäkodin vuosina Leiviskän työnä Syntymäniemessä on ainakin leirikeskuksen päärakennus, josta arkkitehti itse on maininnut rakennukseen tehtyjen remonttien ja muutostöiden pilanneen koko rakennuksen. (Norri & Paatero, toim s ) Päärakennuksessa on myös aistinvaraisesti havaittavissa kosteusongelmia ja rakennus on ollut pitkään käyttökiellossa. Seurakunnan leiritoimintaa Syntymäniemessä oli vuosina Leiritoimintaa edeltävältä ajalta tiedetään, että Syntymäniemeen oli sijoitettu sotavuosina väliaikaisasumuksia armeijalle ja henkilökunnan perheille. Lemillä oli välirauhan aikana, vuosina suojajoukkoihin kuuluva 1. Prikaati, jota varten rakennetuista kolmesta parakkikylästä Syntymäniemi oli yksi. Syntymäniemen parakit olivat lähinnä tykistön käytössä. Osa parakeista purettiin jo talvella 1941 ja osassa asui sotaväen perheitä sodan aikana. Syntymäniemen parakkikylä purettiin lopullisesti 1950-luvulla. Parakkikylästä muistona kaavoitettavalta alueelta löytyy yli kymmenen rakennuksen raunioperustukset (ks. kaavan pohjakartta, kj = kivijalka). Lisäksi leirikeskuksen päärakennus on rakennettu parakkirakennuksen perustuksia hyödyntäen.

17 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 16 Kaavoittajan näkemyksen mukaan parakkirauniolla ei ole kulttuurihistoriallista merkitystä. Samaan johtopäätökseen päädyttiin samantyyppisissä olosuhteissa Lemin kunnan Kesäniemen ranta-asemakaavassa vuonna Kesäniemessä on säilynyt sodan aikaisesta aliupseerikylästä 10 asuinrakennuksen kokonaisuus pihasaunoineen ja varastoineen. Lemin taajaman yleiskaavan tarkastusta varten laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Selvitystyö Ahola 2010) arvottaa Kesäniemen parakkivaruskunnan säilyneen kokonaisuuden ympäristöllisesti ja historiallisesti merkittävänä. Kesäniemen rakennusten suojeluun ei ranta-asemakaavassa kuitenkaan päädytty. Perusteluina oli rakennusten huono kunto ja niistä aiheutuvat terveysriskit (home), kunnostamisen kohtuuttomuus maanomistajalle sekä Itä-Suomeen välirauhan aikana sarjatuotannolla rakennettujen parakkirakennusten tyypillisyys. Näkemykseen yhtyi myös maakuntamuseon edustaja (maastokäynti , Miikka Kurri). Lemin Kesäniemen ja Syntymäniemen parakkikylän jäänteiden suojelutarpeen kaltaisia keskusteluja on käyty myös vastaavissa kohteissa käynnissä olleiden kaavahankkeiden yhteydessä Savitaipaleella ja Luumäellä. Itä-Suomen hallinto-oikeus ottaa kantaa aiheeseen hyvin tuoreessa päätöksessä ( , (14/5221/3)) Savitaipaleella: On erityisesti huomattavaa, että Savitaipaleen tapauksessa pystyssä on vielä koko rakennus. Myöskään Leiviskän suunnittelemaa Syntymäniemen kesäkodin päärakennusta kaavoittaja ei näe suojeltavana tai säilytettävänä kohteena rakennuksen kunnon ja terveysuhkan sekä varsinkin arkkitehdin itsensä toteaman rakennuksen turmelemisen vuoksi. 5.4 Vaikutus luonnonarvoihin ja maisemakuvaan Rannan läheisyyteen sijoittuu kolme korttelia, joista kaikissa rakentaminen osoitetaan kuitenkin selvästi etäälle rannasta, rannan jäädessä luonnonmukaiseen tilaan lähivirkistysalueeksi. Olemassa olevia rakentamisen paikkoja ja niiden ympärille muodostuneita pihapiirejä hyödynnetään kortteleissa 1, 3 ja 4 sekä viheralueelle osoitetussa rantasaunan, uimarannan ja venelaiturin alueessa. Korttelit 2, 5 ja 6 ovat tällä hetkellä rakentamattomia alueita, joilla rakentaessa tulee huomioida rakennusten soveltuvuus rakennuspaikalle ja maisemaan. Yleinen kaavamääräys: Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.

18 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 17 Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien säilyttää. 5.5 Vaikutus yleiseen virkistykseen ja vapaan rannan riittävyys Kaavaratkaisussa lähes koko rannan osuus osoitettaan lähivirkistysalueeksi. Rakentamista ei osoiteta aivan rannan tuntumaan edellä mainitun alueen kahta rantasaunan paikkaa ja huoltorakennuksia enempää. Kyläläisten rantautumista helpottamaan lisätään alueen pohjoisosaan venevalkama, jonka käytöstä on toki sovittava maanomistajan kanssa (käytännössä rasitetoimitus). 5.6 Vaikutukset liikenteeseen ja ympäristön häiriötekijät Liikennejärjestelyihin kaavahankkeella ei ole juuri mitään vaikutuksia. Toivottavasti kaavan myötä alueen käyttö aktivoituu ja liikenne alueelle lisääntyy. 5.7 Taloudelliset vaikutukset ja kaavan toteuttaminen Kunnalle kaavasta ei aiheudu kustannuksia, vaan kaavahanke tukee kunnan ja läheisen kyläalueen elinvoimaisuutta ja tunnettavuutta vahvistamalla matkailuelinkeinoa. Yhdyskuntarakenteeseen hanke sulautuu yleiskaavan mukaisesti saumattomasti (hyvä liikenteellinen saavutettavuus, nykyisen käyttömuodon säilyttäminen). Maanomistajalle mm. vesihuollon järjestämisestä saattaa aiheutua huomattavia lisäkustannuksia. Uudisrakentaminen tapahtunee vaiheittain suhdanteiden ja kysynnän mukaan. Maanomistaja toteuttaa kaavan rakentamalla ja myymällä/ vuokraamalla aluetta harkintansa mukaan. Kunta seuraa kaavan toteuttamista rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennusvalvonnan avulla. KARTTAAKO OY DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu Kotka Kaavoitusinsinööri Henna Arkko

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Selostusosa 15.8.2015 (Luonnos) Kuva: Keväinen näkymä Kilkinlahdelle kaavamuutosalueen itäosassa

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Selostusosa 15.8.2015 (Luonnos) Kuva: Keväinen näkymä Kilkinlahdelle kaavamuutosalueen itäosassa LEMIN KUNTA Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos Selostusosa 15.8.2015 (Luonnos) Kuva: Keväinen näkymä Kilkinlahdelle kaavamuutosalueen itäosassa LEMIN KUNTA, KUHASENSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1

Lisätiedot

LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaehdotus. Selostusosa

LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaehdotus. Selostusosa LEMIN KUNTA Syntymäniemen ranta-asemakaavaehdotus Selostusosa 9.9.2015 Kuva Syntymäniemen leirikeskuksen pihapiiristä ja alla ote runosta Synnyinvuoren nuorisolta, kirjoittanut nimimerkki Sajas Lepoa luonnon

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.5.2014 (päivitetty 16.1.2015 ja 5.8.

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.5.2014 (päivitetty 16.1.2015 ja 5.8. LEMIN KUNTA Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.5.2014 (päivitetty 16.1.2015 ja 5.8.2015) Alueen länsiosan mökkejä DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu 7 48100 Kotka 0400

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus KANGASNIEMEN KUNTA Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan 213-436-1-48 osa-alueelta Kaavaehdotus 29.2.2016 Kuva: Näkymä Puulan Pitkälahdelta. Kumoaminen tapahtuu tämän kapean lahden koillisrannalla.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA TAIPALSAAREN KUNTA (831) Solkein kylä (444) POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA Kangaslahti 6:58 (osa) Selostusosa 9.10.2014 (luonnos) DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu 7 48100 Kotka 0400 220082 jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KAITASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAITASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAITASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Lyytikkälän kylä (421) Olosa 7-446 Vastaranta 7-447 Varjoranta 7-448 Kaavaehdotus 13.12.2013 Kaavamuutosalueen pohjoisrantaa Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Selostusosa (kaavaehdotus)

LEMIN KUNTA. Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos. Selostusosa (kaavaehdotus) LEMIN KUNTA Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos Selostusosa 20.6.2016 (kaavaehdotus) Kuva: Keväinen näkymä Kilkinlahdelle kaavamuutosalueen itäosassa LEMIN KUNTA, KUHASENSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA. Pahkalahden ranta-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2013. A. Ahlström Oy Tornator Oy

ENONKOSKEN KUNTA. Pahkalahden ranta-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2013. A. Ahlström Oy Tornator Oy ENONKOSKEN KUNTA Pahkalahden ranta-asemakaava A. Ahlström Oy Tornator Oy Kirkasvetinen 46-404-2-5 Mäkisalo 46-404-2-6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2013 DI Jarmo Mäkelä Motellikuja 2 49220

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hirvensalmen kunta (97) Kilkin kylä (405) Rantala 6:38 (osa) Tuulenpesä 6:89 Koivuranta 6:95 Kaavaehdotus 4.6.2012 Rantalan tilan talouskeskus ja vuokramökkejä Asemakaavan

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja.

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja. Kunta: JUUPAJOKI Tila: PERTTULA 177-409-4-16 R A N T A - A S E M A K A A V A N L A A T I M I N E N O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 10. 4. 2 0 1 7 SUUNNITTELUTILANNE

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA. Mylly-Mäkelän ranta-asemakaava. Mylly-Mäkelän tila 576-406-2-18. Selostusosa 7.1.2016 (ehdotus)

PADASJOEN KUNTA. Mylly-Mäkelän ranta-asemakaava. Mylly-Mäkelän tila 576-406-2-18. Selostusosa 7.1.2016 (ehdotus) PADASJOEN KUNTA Mylly-Mäkelän ranta-asemakaava Mylly-Mäkelän tila 576-406-2-18 Selostusosa 7.1.2016 (ehdotus) DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu 7 48100 Kotka 0400 220082 jarmo.makela@karttaako.fi 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot