LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos. Selostusosa Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA. Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos. Selostusosa 14.11.2014 Päivitetty 13.4.2015"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA Syntymäniemen ranta-asemakaavaluonnos Selostusosa Päivitetty Kuva Syntymäniemen leirikeskuksen pihapiiristä ja alla ote runosta Synnyinvuoren nuorisolta, kirjoittanut nimimerkki Sajas Lepoa luonnon rauhaisaa jos viettää tahdot hetken ja mietteet maasta nostattaa keskellä maisen retken, niin alta arkiaatosten sä nouse Synnyinvuorellen!

2 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely ja sijainti Syntymäniemen ranta-asemakaava kohteena on Lemin kunnassa, Syntymäinen nimisen järven rannalla sijaitseva Lemin seurakunnan entinen leirikeskus. Suunnittelualue muodostuu noin 16,6 hehtaarin kokoisesta alueesta n. kaksi kilometriä Kirkonkylältä koilliseen. Kaava-alue muodostuu osasta tilaa Pappila ( ) ja osasta tilaa Tienhaara ( ). Tilojen palstoista vain yhdet kummastakin kaavoitetaan tässä yhteydessä, muut palstat sijaitsevat taajaman asemakaava-alueella. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu ympyrällä Työn tarkoitus ja keskeiset tavoitteet Syntymäniemen kesäkodissa oli leiritoimintaa viimeisen kerran kesällä Sen jälkeen alue ja siellä olevat rakennukset ovat olleet käyttämättöminä. Ruokalarakennus on ollut käyttökiellossa kosteusongelmien takia. Maanomistajan tavoitteena on osittain saneerata tai purkaa nykyiset rakennukset ja osoittaa lisärakennusoikeutta matkailu- tai lomakäyttöön Lemin kunnan Pienten vesistöjen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mukaisesti. Maanomistajan vaihtoehtoisena tavoitteena on myydä tai vuokrata alue ulkopuolisen tahon käyttöön.

3 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen määrittely ja sijainti Työn tarkoitus ja keskeiset tavoitteet Sisällysluettelo Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Osayleiskaava Ranta-asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Pohjakartta RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Aiemmat käsittelyvaiheet ja päätökset Ranta-asemakaavan tavoitteet Tutkitut vaihtoehdot Osallistuminen ja yhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yhteenveto ja mitoitus Kokonaismitoitus Aluevaraukset Korttelialueet (RM) Tie- ja liikennealueet Virkistysalueet Tekninen huolto Vesihuolto KAAVAN VAIKUTUKSET Suhde maakuntakaavaan Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Vaikutukset kulttuuriympäristöön Vaikutus luonnonarvoihin ja maisemakuvaan Vaikutus yleiseen virkistykseen ja vapaan rannan riittävyys Vaikutukset liikenteeseen ja ympäristön häiriötekijät Taloudelliset vaikutukset ja kaavan toteuttaminen...17

4 3 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1.4 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty ja Muistio viranomaisneuvottelusta Luontoselvitys, raportti (T:mi Jouko Sipari) - Tilastolomake (ehdotusvaiheessa) - Ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset sekä kaavakartta 1: LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 2.11 Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelukohteena on Syntymäniemen luoteiskulma, ja rantaviivaa suunnittelualueella on yhteensä n. 630 metriä. Suunnittelualue on maastollisesti hyvin vaihteleva: eteläosastaan alue kohoaa korkeaksi mäeksi (Synnyinvuori), länteen ja luoteeseen avautuvien rantojen ollessa varsin alavia ja reheviä. Pääosin suunnittelualueen eteläpuolelle jäävä, jylhä Synnyinniemen lakialue on arvokas kallioalue, joka on huomioitu sekä maakuntakaavassa että yleiskaavassa. Syntymäniemen ympärillä on pieni Syntymäinen järvi. Suunnittelualueen mäkialueilta avautuu upeat järvinäkymät. Valoisilla rinteillä kasvaa mäntyvaltaista sekametsää, rantatasanteella puolestaan koivikkoa ja Hajuslahden pienen poukaman paikkeilla on varjoisampi kuusikko. Rannat ovat uimarantaa lukuun ottamatta ruovikoituneet. Kuvat: Syntymävuorelta etelään ja luoteeseen avautuvia näkymiä sekä suunnittelualueen eteläosassa oleva kalliojyrkänne. Kuvat: Syntymäinen-järven Hajuslahden rannat ovat alavat ja ruovikoituneet. KARTTAAKO OY HEIKINKATU KOTKA PUH

5 4 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Alueelle on laadittu myös luontoselvitys (raportti , Jouko Sipari, FM, biologi): "Suunnittelualue muodostuu Syntymäniemen harjusoran peittämästä kalliolaakiosta ja sitä ympäröivästä sedimenttialueesta kalliolaakion länsi- ja pohjoispuolella. Suurin osa sedimenttialueesta on ollut ennen järvenlaskua matalaa rantaa, nykyisin vesijättömaata. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa on kappale matalaa harjujaksoa. Hietapitoisen sedimentin ja hietapitoisen harjusoran ansiosta suunnittelualueen metsien kenttäkerroslajisto indikoi monin paikoin lehtoa tai lehtomaisuutta (OMaT, AthT, OMT). Maaperän ravinteikkuudesta ja kulttuurivaikutuksesta johtuen suunnittelualueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta kuitenkin tavanomaiseksi. Lintulajisto alueella todettiin niin ikään tavanomaiseksi. Rantavyöhykkeessä Synnyinvuoren juurella suunnittelualueen etelärajalla sekä Hajuslahden itärannalla todettiin kookasta lehtipuustoa, joiden joukossa todettiin myös kolopuita. Rantavyöhyke suunnittelualueen etelärajalla ja Hajuslahden itärannalla todettiin liito-oravalle soveliaaksi elinympäristöksi, jonka vuoksi rantavyöhyke näiltä osin tulisi jättää nykytilaansa. Synnyinvuoren kalliojyrkänteen pohjoispää ulottuu suunnittelualueen etelärajalle. Kalliojyrkänne on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi kalliojyrkänne ja sen suunnittelualueelle ulottuva harjusoran peittämä pohjoispää tulisi jättää nykytilaansa. Syntymäniemen lakialueen varuskuntarakennusten kivijalat voivat olla muinaismuistolain tarkoittama kohde, jonka vuoksi niiden mahdollinen säilyttäminen tulisi arvioida erikseen." Tarkemmat tiedot osa-alueittain löytyvät liitteenä olevasta luontoselvityksen raportista. Suositukset: "Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä, arvokkaita luontokohteita tai muita luonnonarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueen maisemalliset arvot on huomioitava yksityiskohtaisessa suunnittelussa." 2.12 Rakennettu ympäristö Kaava-alue muodostuu osasta tilaa Pappila ( ) ja osasta tilaa Tienhaara ( ). Suunnittelualueen rakennukset sijoittuvat pääosin Pappilan tilan alueelle. Rinteessä seisovan päärakennuksen lisäksi alueella on pieniä ulkorakennuksia, nukkuma-aitta, rantasauna ja uimarannan pukukoppi. Tienhaaran tilan puolella on pieni pelikenttä. Syntymäniemen erikoisuutena on useat kasvillisuuden sekaan kätkeytyneet raunioperustukset. Kuvat: Suunnittelualueella on lukuisia sodan aikaisen parakkikylän raunioperustuksia. KARTTAAKO OY HEIKINKATU KOTKA PUH

6 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 5 Syntymäniemen parakkikylä Syntymäniemestä löytyy useita rakennusten raunioperustuksia, jotka ovat muistona sodanaikaisesta parakkikylästä. Lemillä oli välirauhan aikana, vuosina suojajoukkoihin kuuluva 1. Prikaati, jota varten rakennetuista kolmesta parakkikylästä Syntymäniemi oli yksi. Syntymäniemen parakit olivat lähinnä tykistön käytössä. Osa parakeista purettiin jo talvella 1941 ja osassa asui sotaväen perheitä sodan aikana. Syntymäniemen parakkikylä purettiin lopullisesti 1950-luvulla. (http://www.lemi.fi/kunta/polku/polku44.htm) Juha Leiviskän kesäkäyttöinen kerhorakennus Arkkitehti Juha Leiviskä suunnitteli Syntymäniemeen seurakunnan nuorten kesäkodin vuosina Rakennusta kuvaillaan Leiviskän töistä kertovassa Suomen rakennustaiteen museon julkaisussa (Norri & Paatero, toim s ) seuraavasti: Arkkitehti ja akateemikko Leiviskää pidetään Suomen nykyarkkitehdeistä tunnetuimpana ja erityisesti ainutlaatuisen sakraaliarkkitehtuurin taiturina koko maailmassa. Vuonna 1936 syntynyt Leiviskä valmistui arkkitehdiksi 1963 ja sai taiteilijaeläkkeen (wigipedia.org ) Rakennuskanta Kuvat: Päärakennuksen pihan puoleinen julkisivu ja rinteen alareunassa seisova osin hirsinen nukkuma-aitta. Kuvat: Rehevään rantametsikköön kätkeytynyt pukukoppi ja omalaatuinen rantasauna.

7 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 6 Palvelut Etäisyys Lemin Kirkonkylän palveluille on noin 2 km Maanomistus Alueen maanomistaja on Lemin ev.lut. seurakunta. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niihin liittyvät erityiskysymykset on käsitelty maakuntakaavoituksen ja yleiskaavatyön yhteydessä Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa ei juurikaan ole merkintöjä alueelle. Synnyinvuoren arvokas kallioalue (ge/k) ulottuu suunnittelualueelle. Merkinnällä osoitetaan, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi todetut alueet, joilla mahdollisesti on MaL 3 :n mukaisia arvoja. Ohjeellisen moottorikelkkareitin merkintä kulkee alueen pohjoispuolella. Lemin taajaman keskusta (C) näkyy myös seuraavassa kartassa: Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu punaisella ympyrällä. Vahvistusta odottavassa 1. vaihemaakuntakaavassa ei myöskään ole merkintöjä alueelle.

8 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Osayleiskaava Lemin kunnanvaltuustossa Pienten vesistöjen oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava hyväksyttiin Kaava tuli kokonaisuudessaan voimaan Yleiskaava laadittiin lähinnä rantarakentamista ohjaamaan ja nyt käsiteltävä alue osoitettiin yleiskaavassa rakennetuilta osiltaan Retkeily- ja matkailupalvelujen alueena (RM)/ Alueen toteuttaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Yleiskaavamerkinnöistä (ak) myös maakuntakaavassa huomioitu arvokkaan kallioalueen rajaus ulottuu suunnittelualueelle sekä Syntymäisen keskeistä saaristoaluetta ja niemiä kiertävä maisema-alueen rajaus (am). Tarkemmissa kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: ak/ Arvokas kallioalue, Alueella on voimassa maa-aineslain 3 :n mukaiset ainesten ottamista koskevat rajoitukset ja am/ Arvokas maisema-alue, Rakentamisen tulee soveltua maiseman kuvaan. Kyseisen maisema-alueen merkittävin kohde (Synnyinvuoren korkein kohta) jää naapuritilan puolelle, kuten myös kaakon suuntaan avautuva valtava lähes pystysuora kalliojyrkänne, jonka alla on kaksi kapeaa lomarakennuspaikkaa (yleiskaavassa 2 RA/L). LV-merkintä osoittaa yleisen venerannan paikan suunnittelualueen pohjoisosassa. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualue on osoitettu likimäärin punaisella ympyrällä.

9 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavoja Rakennusjärjestys Kunnan uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se tuli voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole tehty rakennuskieltopäätöstä Pohjakartta Asemakaavan pohjakarttana käytetään tätä hanketta varten laadittua pohjakarttaa (hyväksytty jo kaavaprosessin aikana /Lappeenrannan kaupunki).

10 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 9 3 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Aiemmat käsittelyvaiheet ja päätökset - Maastokäynti ja alustavat neuvottelut kunnassa pidettiin keväällä Kaavoituksen käynnistämispäätös ja kaavoittajan valinta (toukokuu 2014). Kaavoittaja toimitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuntaan kesäkuussa 2014 (MRL 74 ). - Viranomaisneuvottelu , muistio selostusosan liitteenä. - Maastokatselmukset tarkemmin ja luontoselvitys kesällä Vaihtoehtoisten maankäyttömallien laadinta ja alustava kaavaluonnos loppukesällä Alueen toimintasuunnitelman ja tavoitteiden tarkentaminen. Työneuvottelu kunnassa OAS päivitys ja varsinaisen kaavaluonnoksen laatiminen syksyllä Kirkkovaltuuston hyväksyntä kaavaluonnokselle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus antaa niistä palautetta (arviolta toukokuun 2014 aikana). Nähtävillä pitämisestä ja asemakaavan vireilletulosta (MRL 62 ja 63 ) tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla/nettisivuilla ja lehtikuulutuksella (Etelä-Saimaa ja Länsi-Saimaan sanomat) sekä ilmoitetaan kirjeitse lähialueen maanomistajille. Myös tarvittavat lausunnot pyydetään tässä vaiheessa (ainakin Kaakkois-Suomen ELY-keskus, maakuntaliitto, maakuntamuseo, ympäristötoimi, tekninen lautakunta, kunnanhallitus). -> Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja toimitetaan kuntaan. - Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville (MRA 27 ) ja siitä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot (arviolta syksyn 2015 aikana). - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. - Kaavahankkeesta järjestetään tarpeen mukaan toinen viranomaisneuvottelu (MRL 66.2 ). - Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (tavoite loppuvuonna 2015). Päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 3.2 Ranta-asemakaavan tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on osittain saneerata tai purkaa nykyiset rakennukset ja osoittaa lisärakennusoikeutta matkailu- tai lomakäyttöön Lemin kunnan Pienten vesistöjen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mukaisesti. Maanomistajan vaihtoehtoisena tavoitteena jatkossa on myydä tai vuokrata alue ulkopuolisen tahon käyttöön.

11 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Tutkitut vaihtoehdot Kaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin ensin neljä erilaista vaihtoehtoa: VE1. Kokonaisrakennusoikeus 1200 k-m² VE2. Kokonaisrakennusoikeus 2300 k-m² VE3. Kokonaisrakennusoikeus 1600 k-m² VE4. Kokonaisrakennusoikeus 1700 k-m²

12 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 11 Työneuvottelussa maanomistajan, kunnan ja kaavoittajan edustajat kävivät luonnosvaihtoehtoja läpi ja sovittiin viidennen vaihtoehdon laatimisesta edellisten vaihtoehtojen ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Kaavaluonnoksen ja jatkosuunnittelun pohjaksi maanomistaja on valinnut vaihtoehdon VE5: VE5. Kokonaisrakennusoikeus 2930 k-m² Vaihtoehdon 5 alue- ja tilavarauksia on täsmennetty varsinaiseen kaavaluonnokseen varsinkin juuri valmistuneen kaavan pohjakartan perusteella. Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheen aikana naapureilta ja muilta osallisilta saatava palaute otetaan huomioon kaavan jatkokäsittelyssä. 3.4 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumista ja vuorovaikutusta sekä mm. osalliset on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

13 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 12 4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Yhteenveto ja mitoitus 4.11 Kokonaismitoitus Kaava-alueen pinta-ala on n. 16,6 ha. Järven rantaviivan pituus on noin 650 m. Ranta-asemakaavan pinta-alat jakaantuvat eri käyttötarkoituksiin seuraavasti: Alue Kortteli m 2 e Rakennusoikeus, k-m 2 RM RM RM RM RM RM VL LV M MY Yht Kaavalla esitetään suunnittelualueelle rakennusoikeutta 3895 k-m 2 kunnan rakennusjärjestyksen, alueelle laaditun yleiskaavan, ympäristönäkökohtien ja maastotarkastelujen perusteella. Alueen kokonaistehokkuus säilyy hyvin väljänä (e=0,02). 4.2 Aluevaraukset 4.21 Korttelialueet (RM ja RM-1) RM/ Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Yhden lomarakennuksen enimmäisrakennusoikeus korttelissa 4 on 100 k-m 2, kortteleissa 1 ja k-m 2, korttelissa k-m 2 sekä korttelissa k-m 2. Ohjeelliset uudet rakennuspaikat on osoitettu kaavakartassa. Korttelissa 2, 5 tai 6 voi yhden lomarakennuksen korvata asuinrakennuksella (talonmiehen asunto). Korttelin 2 rakennusoikeuden saa toteuttaa rivitalona. Korttelialueita koskee osittamisrajoitus, eli alueilta ei saa lohkoa yksittäisiä tavanomaisia lomarakennuspaikkoja. RM-1/ Matkailukeskuksen korttelialue. Alueen nykyisiä rakennuksia saa peruskorjata, saneerata tai rakentaa tilalle vastaavan kokoiset uudisrakennukset. Koko aluetta palvelevan päärakennuksen enimmäisrakennusoikeus on 300 k-m 2 sekä korkeintaan kahden yksittäisen lomarakennuksen 120 k-m 2. Ohjeelliset uudet rakennuspaikat on osoitettu kaavakartassa.

14 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 13 Kortteleiden ohjeelliset rakennuspaikat on sijoitettu maastollisesti rakentamiseen soveltuville paikoille. Korttelien vetovoima perustuu joko rannan läheisyyteen tai rinteeltä avautuvaan järvinäkymään. Rakentamista voidaan toteuttaa vaiheittain kortteli kerrallaan. Rakennuksen koko voi kaavaratkaisun mukaan kasvaa, mitä kauemmas rantaviivasta mennään. Eli korttelissa 3 rakennusten koko on pienimmillään ja korttelissa 2 suurimmillaan. Rakentamista on lisäksi ohjattu seuraavilla yleisillä määräyksillä: Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa. Rakennusten suunnittelussa on huomioitava maaperästä aiheutuvan radonhaitan torjunta. Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvakorkeuden (HW/100) tasolla. Tämän lisäksi on huomioitava aaltoiluvara. Hulevesien käsittelyssä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelulliseen näkökulmaan (Syntymäisen järven veden laatu). Hulevesistä ja viemärivesien johtamisesta on esitettävä tarkemmat suunnitelmat alueen jatkosuunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Hulevesien käsittely tulee tapahtua korttelikohtaisesti Tie- ja liikennealueet Tiealueet on osoitettu hyvin pitkälle olemassa oleva tilannetta mukaillen ohjeellisina ajoyhteyksinä. Tieyhteydet naapuritiloille säilyvät ennallaan. Kaavoitettavan alueen pohjoisosassa kulkee läpi alueen Syntymäniementie. Yleiskaavan mukaisesti alueen pohjoisosaan osoitetaan nykyistä osakaskunnan venevalkamaa tukemaan: LV/ Venevalkama. Alueen itäosaan saa pysäköintipaikkojen lisäksi sijoittaa uusia huolto- ja talousrakennuksia (yhteensä 30 k-m 2 ) tarkemmin määrittämättömällä tavalla, kuitenkin vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta Virkistysalueet sekä maa- ja metsätalousalueet Pääosa ranta-alueesta on osoitettu: VL/ Lähivirkistysalue. Alueelle voi sijoittaa venevalkaman, uimarannan, pallokenttiä, leikkikentän, grillikodan, laavun, venekatoksen, yms. korttelialueita 1-6 tukevia toimintoja sekä matkailualueen huoltoyhteyksiä. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan kaksi erillistä rantasaunaa tukemaan alueen toimintoja kaavakartan rakennusalojen mukaisesti (25 ja 100 k-m 2 ) sekä uusia huolto- ja talousrakennuksia (yhteensä 100 k-m 2 ) tarkemmin määrittämättömällä tavalla, kuitenkin vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

15 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 14 Alueen metsiä saa käsitellä vain puistomaisena harvennushakkuuna siten, että viihtyisyyden ja ranta-maiseman kannalta riittävä puusto säilytetään. Nykyisen rantasaunan, uimarannan ja venevalkaman eteläpuolelle jäävä rantaan ulottuva alueen osa tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Puustoa voi harventaa puistomaisesti, jotta korttelin 3 ja 5 lomarakennuksille avautuu näkymiä järvelle. Alueen eteläosaan esitetty uuden rantasaunan paikka on osoitettu palvelemaan varsinkin korttelialueita 5 ja 6. Selkeästi rannan taustalla säilyy metsätalous päämaankäyttömuotona: M/ Maa- ja metsätalousalue. Syntymäniemen maisemallisesti arvokkaimpaan osioon liittyvä alueen eteläosan harjanne on pääosin merkitty: MY/ Maa- ja metsätalousalue, jolla on maisema- tai ympäristöarvoja. Alueen metsiä saa käsitellä vain puistomaisena harvennushakkuuna siten, että viihtyisyyden ja maiseman kannalta riittävä puusto säilytetään. Alueen geologisia arvoja (jyrkkä kallioinen rinne) on korostettu vielä merkinnällä: ge/ Paikallisesti arvokas kallio- tai harjualue. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien (mm. jyrkänne korttelien 5 ja 6 välissä) tuhoutumista tai huomattavia/ laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Rakentaminen on kokonaisuutena sijoitettu alueelle niin, että omaleimaisuutta tuovat parakkikylän rauniot on pääosin mahdollista säilyttää alueella. Niiden säilyttämisessä on huomioitava turvallisuusseikat, jotta alueen käyttäjät eivät vaaranna itseään alueella. 4.3 Tekninen huolto 4.31 Vesihuolto Kaavoitettavaa aluetta tulee tutkia vesihuollon osalta kokonaisuutena. Vesihuoltoratkaisuissa tulee huomioida alueen vaiheittainen toteuttaminen sekä kortteleiden mahdollisesti erilainen käyttöaste sekä käytön vuodenaikojen väliset vaihtelut. Kaavaan sisältyy seuraavat vesi- ja jätehuoltoa koskevat määräykset: Vesi- ja jätevesihuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. Alueelle rakennetaan omat kaivot tai vesi johdetaan yhteiskaivoista. Alueen liittäminen alueelliseen vesiosuuskuntaan tai kunnan verkostoon on silti erittäin suotavaa. Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä terveydenja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen. Jätevedet tulee käsitellä keskitetysti ja sellaisella tekniikalla, ettei jätevesistä missään olosuhteissa aiheudu haittaa tai vaaraa vesistölle tai pohjavesille. Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten säädöksiä. Venepaikkoja on hoidettava niin, ettei minkäänlaisia polttoainepäästöjä maastoon tai vesistöön tule.

16 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 15 5 KAAVAN VAIKUTUKSET 5.1 Suhde maakuntakaavaan Maakuntakaavassa on suunnittelualueelle merkitty Synnyinvuoren arvokas kallioalue geologisena kohteena. Kaava ei vaaranna kohteen merkitystä. 5.2 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan Suunnittelualueella on voimassa Lemin Pienten vesistöjen oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoiman Tässä kaavassa on suunnittelualueelle osoitettu aluevarauksina retkeily- ja matkailupalvelujen alue (RM), yleinen veneranta (LV), sekä arvokkaan kallioalueen rajaus (ak) ja maisema-alueen rajaus (am). Retkeily- ja matkailupalvelujen alueen toteuttamisen ehtona yleiskaavassa on ranta-asemakaavan laatiminen, joten tältä osin yleiskaavan ehto täyttyy käynnissä olevalla kaavoitushankkeella. Uutta rakentamista on hieman osoitettu arvokkaan kallio- sekä maisema-alueen rajausten sisälle. Yleiskaavaa huomattavasti tarkempi suunnitteluote, maastotarkastelut ja tarkempi pohjakartta mahdollistavat tämän. Lisäksi kaavamääräyksillä ohjataan uutta rakentamista siten, ettei geologiset tai maisemalliset arvot vaarannu. 5.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöön Kaavoitettavalle alueelle ei ole laadittu erillistä kulttuuriympäristöselvitystä, mutta tässä selostuksessa on kuvattu alueen rakennetun ympäristön historiaa. Lemin ev.lut seurakunta on ostanut Tienhaaran tilan (7:143) vuonna Arkkitehti Juha Leiviskä suunnitteli Syntymäniemeen seurakunnan nuorten kesäkodin vuosina Leiviskän työnä Syntymäniemessä on ainakin leirikeskuksen päärakennus, josta arkkitehti itse on maininnut rakennukseen tehtyjen remonttien ja muutostöiden pilanneen koko rakennuksen. (Norri & Paatero, toim s ) Päärakennuksessa on myös aistinvaraisesti havaittavissa kosteusongelmia ja rakennus on ollut pitkään käyttökiellossa. Seurakunnan leiritoimintaa Syntymäniemessä oli vuosina Leiritoimintaa edeltävältä ajalta tiedetään, että Syntymäniemeen oli sijoitettu sotavuosina väliaikaisasumuksia armeijalle ja henkilökunnan perheille. Lemillä oli välirauhan aikana, vuosina suojajoukkoihin kuuluva 1. Prikaati, jota varten rakennetuista kolmesta parakkikylästä Syntymäniemi oli yksi. Syntymäniemen parakit olivat lähinnä tykistön käytössä. Osa parakeista purettiin jo talvella 1941 ja osassa asui sotaväen perheitä sodan aikana. Syntymäniemen parakkikylä purettiin lopullisesti 1950-luvulla. Parakkikylästä muistona kaavoitettavalta alueelta löytyy yli kymmenen rakennuksen raunioperustukset (ks. kaavan pohjakartta, kj = kivijalka). Lisäksi leirikeskuksen päärakennus on rakennettu parakkirakennuksen perustuksia hyödyntäen.

17 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 16 Kaavoittajan näkemyksen mukaan parakkirauniolla ei ole kulttuurihistoriallista merkitystä. Samaan johtopäätökseen päädyttiin samantyyppisissä olosuhteissa Lemin kunnan Kesäniemen ranta-asemakaavassa vuonna Kesäniemessä on säilynyt sodan aikaisesta aliupseerikylästä 10 asuinrakennuksen kokonaisuus pihasaunoineen ja varastoineen. Lemin taajaman yleiskaavan tarkastusta varten laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Selvitystyö Ahola 2010) arvottaa Kesäniemen parakkivaruskunnan säilyneen kokonaisuuden ympäristöllisesti ja historiallisesti merkittävänä. Kesäniemen rakennusten suojeluun ei ranta-asemakaavassa kuitenkaan päädytty. Perusteluina oli rakennusten huono kunto ja niistä aiheutuvat terveysriskit (home), kunnostamisen kohtuuttomuus maanomistajalle sekä Itä-Suomeen välirauhan aikana sarjatuotannolla rakennettujen parakkirakennusten tyypillisyys. Näkemykseen yhtyi myös maakuntamuseon edustaja (maastokäynti , Miikka Kurri). Lemin Kesäniemen ja Syntymäniemen parakkikylän jäänteiden suojelutarpeen kaltaisia keskusteluja on käyty myös vastaavissa kohteissa käynnissä olleiden kaavahankkeiden yhteydessä Savitaipaleella ja Luumäellä. Itä-Suomen hallinto-oikeus ottaa kantaa aiheeseen hyvin tuoreessa päätöksessä ( , (14/5221/3)) Savitaipaleella: On erityisesti huomattavaa, että Savitaipaleen tapauksessa pystyssä on vielä koko rakennus. Myöskään Leiviskän suunnittelemaa Syntymäniemen kesäkodin päärakennusta kaavoittaja ei näe suojeltavana tai säilytettävänä kohteena rakennuksen kunnon ja terveysuhkan sekä varsinkin arkkitehdin itsensä toteaman rakennuksen turmelemisen vuoksi. 5.4 Vaikutus luonnonarvoihin ja maisemakuvaan Rannan läheisyyteen sijoittuu kolme korttelia, joista kaikissa rakentaminen osoitetaan kuitenkin selvästi etäälle rannasta, rannan jäädessä luonnonmukaiseen tilaan lähivirkistysalueeksi. Olemassa olevia rakentamisen paikkoja ja niiden ympärille muodostuneita pihapiirejä hyödynnetään kortteleissa 1, 3 ja 4 sekä viheralueelle osoitetussa rantasaunan, uimarannan ja venelaiturin alueessa. Korttelit 2, 5 ja 6 ovat tällä hetkellä rakentamattomia alueita, joilla rakentaessa tulee huomioida rakennusten soveltuvuus rakennuspaikalle ja maisemaan. Yleinen kaavamääräys: Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.

18 LEMIN KUNTA, SYNTYMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 17 Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien säilyttää. 5.5 Vaikutus yleiseen virkistykseen ja vapaan rannan riittävyys Kaavaratkaisussa lähes koko rannan osuus osoitettaan lähivirkistysalueeksi. Rakentamista ei osoiteta aivan rannan tuntumaan edellä mainitun alueen kahta rantasaunan paikkaa ja huoltorakennuksia enempää. Kyläläisten rantautumista helpottamaan lisätään alueen pohjoisosaan venevalkama, jonka käytöstä on toki sovittava maanomistajan kanssa (käytännössä rasitetoimitus). 5.6 Vaikutukset liikenteeseen ja ympäristön häiriötekijät Liikennejärjestelyihin kaavahankkeella ei ole juuri mitään vaikutuksia. Toivottavasti kaavan myötä alueen käyttö aktivoituu ja liikenne alueelle lisääntyy. 5.7 Taloudelliset vaikutukset ja kaavan toteuttaminen Kunnalle kaavasta ei aiheudu kustannuksia, vaan kaavahanke tukee kunnan ja läheisen kyläalueen elinvoimaisuutta ja tunnettavuutta vahvistamalla matkailuelinkeinoa. Yhdyskuntarakenteeseen hanke sulautuu yleiskaavan mukaisesti saumattomasti (hyvä liikenteellinen saavutettavuus, nykyisen käyttömuodon säilyttäminen). Maanomistajalle mm. vesihuollon järjestämisestä saattaa aiheutua huomattavia lisäkustannuksia. Uudisrakentaminen tapahtunee vaiheittain suhdanteiden ja kysynnän mukaan. Maanomistaja toteuttaa kaavan rakentamalla ja myymällä/ vuokraamalla aluetta harkintansa mukaan. Kunta seuraa kaavan toteuttamista rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennusvalvonnan avulla. KARTTAAKO OY DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu Kotka Kaavoitusinsinööri Henna Arkko

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot