Kuvia suunnittelualueelta Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvia suunnittelualueelta Liite 2"

Transkriptio

1 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Näkymä Kekomäentietä pohjoiseen, suunnittelualue vasemmalla. Oikealla Kekomäentien varren rakennuksia. Voimajohtolinjan aukea Kekomäentieltä luoteeseen. Oikealla haapoja suunnittelualueen eteläosassa. Sananjalkakasvustoa metsäpolun varressa. Oikealla näkymä harjanteen rinteeltä voimalinjojen suuntaan. Alueelle tyypillistä koivupuustoa. Oikealla näkymä suunnittelualueelle Vehkalukontien päästä.

2 Ortoilmakuva Liite 3 Ortoilmakuva alueelta v. 2010, kaavarajaus likimääräinen. Otteet osayleiskaavan maisemaselvityksen liitekartoista Vasemmalla ote osayleiskaavan maisemaselvityksen liitekartasta Maisemakuva. Oikealla ote liitekartasta Maisemarakenne.

3 Ote osayleiskaavan luontoarvojen tausta ja perusselvityksestä Liite 4 Ote luontoselvityksestä 2013

4 Kunnallistekninen verkosto, pohjaveden tarkkailupisteet ja maanomistus Liite 5 Pohjaveden tarkkailupisteet on merkitty liilalla pisteellä ja kunnan maanomistus punaisella vinorasterilla. Karttaotteesta puuttuu Karhintien varren runkovesi ja viemärijohdot. Sähköverkosto

5 Voimajohdot Liite 6 Ote maakuntakaavasta, 1. vaihemaakuntakaavasta ja 2. vaihemaakuntakaavan vahvistettavana olevasta ehdotuksesta

6 Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta Liite 7 Ote osayleiskaavallisesta tarkastelusta Kartta ei mittakaavassa

7 Ote osayleiskaavan luonnoksesta Liite 8 Ote alueeseen liittyvien asemakaavojen yhdistelmästä

8 Katusuunnitelmaluonnokset Liite 9

9 Luonnosvaiheen lausuntojen tiivistelmä sekä vastaukset Liite 10 Hämeen liitto totesi lausunnossaan, että asemakaavahankkeen luonnos on maakuntakaavan mukainen, eikä Hämeen liitolla ole siitä huomauttamista. ELY keskus totesi saapuneessa sähköpostikommentissaan, että asemakaavaluonnoksessa ei ole ratkaistu kortteleiden osalta miten kevyt liikenne kulkee turvallisesti Karhintien (mt 2879) varressa sijaitsevalle kevyen liikenteen väylälle. ELYkeskus ehdottaa, että kevyen liikenteen yhteyden sijoittamista tutkittaisiin alueen sisäisesti siten, että kortteleista pystyisi kulkemaan Vehkalukontien kautta Karhintien kevyen liikenteen väylälle (kaava alueen sisäinen yhteys nykyiseen suojatieliittymään) Vastaus: Lisätään Karhinkaarteelta, korttelien 115 ja 116 väliseltä ulkoilureitiltä, yhteys Suppakujan päähän ja lisätään samalla yhteydet muiden katujen päistä ulkoilureitille. Mm. Eskon koululle voisi tulevaisuudessa olla asemakaavallisesti mahdollinen yhteys myös alueen länsipuolella olevan asuinalueen kautta, mikäli väliin jäävä osayleiskaavan mukainen AP alue kaavoitetaan. Museovirasto totesi lausunnossaan, että kaava alueella tulee tehdä muinaisjäännösinventointi, koska alue on topografialtaan varsin otollista esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksille eikä inventointia ole tehty. Hausjärven kunnan alueen muinaisjäännösinventoinnit ovat vanhentuneita ja puutteellisia. Muinaisjäännösten osalta MRL:n mukaista vaikutusten arviointia ei voida tehdä, koska muinaisjäännösinventointi puuttuu. Rakennetun kulttuuriperinnön osalta virastolla ei ole huomautettavaa. Vastaus: Alueelle on kesällä 2015 laadittu muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy, Timo Jussila), jonka tarkoituksena oli selvittää onko kaavoitettavalla alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi mahdollisesti katsottavia jäänteitä. Selvitysalueelta tai sen läheisyydestä ei tunnettu entuudestaan muinaisjäännöksiä. Muinainen Itämeri on ulottunut alueen reunamille lyhytaikaisesti sen Yoldiamerivaiheessa. Muinaisjärviä ei ole alueelle ulottunut, eikä rantamuodostumia alueella havaittu. Alueelta ei ollut löydettävissä kivikautisia eikä myöhempiä rantasidonnaisia muinaisjäännöksiä eikä nuorakeraamisia asuinpaikkoja. Alue ei kivisyyden ja paikoin jyrkän topografian takia ole soveltunut viljelyyn. Myös karttatarkastelu tukee sitä, että alue on ollut asumaton ja viljelemätön eikä siellä ole ollut niittyjä, eikä merkittäviä rajoja tai teitä. Alue on maastoltaan arkeologisesti mielenkiinnoton: kivikkoa ja epätasaista (vanhaa laikutusta). Selvityksen johtopäätöksenä kaavan suunnittelualueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. Selostuksen vaikutusten arviointiin on lisätty arviointi muinaisjäännöksiin liittyen. Turvallisuus ja kemikaalivirasto totesi, että kaavoitettava alue sijoittuu Tukesin valvontakohteiden Ekokem Oyj Riihimäen tuotantolaitos sekä Sako Oy:n Hausjärven tehdas väliselle alueelle, mutta ei ole kummankaan tuotantolaitoksen konsultaatiovyöhykkeen sisällä. Tukesilla ei ole huomauttamista luonnoksen johdosta. Fingrid Oyj lähetti lausunnossaan tiedot kaava aluetta sivuavista voimajohdoista, sekä ajantasaisen poikkileikkauksen voimajohdon poikkileikkauksesta. Fingrid ehdotti, että voimajohtoalue merkitään asemakaavaan merkinnällä johtoa varten varattu alueen osa. Vaara alue merkintä ei sovellu luonteeltaan tavanomaisten kantaverkon voimajohtojen suoja alueiden merkinnäksi, sillä voimajohtoalueella ei ole tarpeen rajoittaa liikkumista,

10 vaikka ympäristöministeriön oppaassa mainitaankin, että voimalinjojen alueilla voidaan käyttää vaara alueen merkintää. Fingridillä ei ole muutoin huomauttamista asemakaavan luonnoksesta, sillä voimajohtoalue on otettu huomioon asianmukaisesti. Lausunnossaan Fingrid muistuttaa lisäksi yleisesti voimajohtoja koskevista asioista. Vastaus: Päivitetään selostuksen voimajohtoja koskevat tiedot ja kartat lausunnossa esitetyn mukaisiksi. Muutetaan merkintä vaara alue (va) merkinnäksi voimajohtoalue (z), voimajohto oppaan mukaisesti. Kanta Hämeen pelastuslaitos totesi, ettei pelastusviranomaisella ole varsinaisesti huomautettavaa suunnitelmiin. Kaava sallii tilojen sijoittamisen kolmeen päällekkäiseen tasoon, mikä saattaa johtaa rakennuksille esitettäviin paloteknisiin vaatimuksiin tiukentavasti, mutta vaatimukset voidaan määrittää tapauskohtaisesti rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä totesi lausunnossaan, että pohjavesialueet on merkitty kaavakarttaan ja pohjaveden suojelu huomioitu yleismääräyksissä. Myös radonin haittojen torjunta rakennusvaiheessa tulisi sisällyttää määräyksiin. Vastaus: Lisätään radonin torjuntaa koskeva määräys asemakaavan yleismääräyksiin. Caruna Oy (ent. Fortum sähkönsiirto Oy) totesi lausunnossaan, että kaavamuutoksen myötä alueelle tarvitaan uusi muuntamo. Muuntamolle esitettiin ohjeellista varausta Metsärinteenpolun päässä olevalle lähivirkistysalueelle. Tuleva keskijänniteverkko toteutetaan maakaapeloinnilla katujen alle. Sähkönsaanti Suppakujan ja Vehkalukontien tonteille toteutetaan muuntamolta pienjännitekaapelilla lähivirkistysalueen kautta. Vastaus: Osoitetaan puistomuuntamovaraus kaavakarttaan lausunnon mukaisesti. Elisa Oyj totesi, ettei sillä ole lausuttavaa asemakaavan muutokseen. Tekninen lautakunta käsitteli kaava asiaa kokouksessaan ja totesi ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta. Kaavaluonnoksen yhteydessä on luonnosteltu kunnallisteknisiä suunnitelmia alueelle. Vehkalukontien kunnallistekniikka on toteutettavissa suoraan nykyiseen verkostoon, mutta Karhinkaarteen jatke vaatii uuden pumppaamon alueen eteläosaan, mielellään jopa alueen ulkopuolelle. Hausjärven perusturvalautakunta käsitteli kaava asiaa kokouksessaan ja totesi, ettei sillä ole tiedossa palvelutoiminnan kannalta tilatarpeita ko. alueella. Perusturvalautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Hausjärven sivistyslautakunta käsitteli kaava asiaa kokouksessaan ja totesi, että suunniteltu kaava alue sijaitsee sivistystoimen palveluiden kannalta hyvällä paikalla. Hankkeen toteutuminen nopeasti täysimääräisenä merkitsee lisätilan tarvetta Eskon koulun osalta, johon on varauduttava joko rakentamalla lisätilaa tai vuokraamalla väliaikaisia tiloja. Luonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä.

Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2

Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Näkymä Oitintien yli teollisuusalueelle. Näkymä Savilaukuntietä lounaaseen. Teollisuusalueen rakennuskantaa. Teollisuusalueen eteläosaan rakennettu halli. Näkymä Katajatietä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158

Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Ehdotus 3.5.2011, tarkistukset 18.8.2011 KValt 27.9.2011 70, HAO 11.12.2012 Voimaan kuulutuksella

Lisätiedot

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS

TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS LUONNOS 15.9.2008 Tammelan kunta Sito Oy 2 (2) TAMMELAN TUPASUON LIIKENNESELVITYS ALKUSANAT Tämä liikenneselvitys liittyy Tammelan kunnassa sijaitsevan

Lisätiedot

NUMMELAN TAAJAMAN LINNANNIITUN ASEMAKAAVAEHDOTUS, KAAVA 82. LYHENNELMÄT LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSESTA SEKÄ EHDOTUKSET VAS TINEIKSI 27.03.

NUMMELAN TAAJAMAN LINNANNIITUN ASEMAKAAVAEHDOTUS, KAAVA 82. LYHENNELMÄT LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSESTA SEKÄ EHDOTUKSET VAS TINEIKSI 27.03. Ympa 17.4.2007 Oheismateriaali NUMMELAN TAAJAMAN LINNANNIITUN ASEMAKAAVAEHDOTUS, KAAVA 82. LYHENNELMÄT LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSESTA SEKÄ EHDOTUKSET VAS TINEIKSI 27.03.2007 1. Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS POHJAN ASEMAKAAVA, KOULUNMÄKI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.2.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 681 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE POHJA/5 KYLÄ POHJA KORTTELIT 2100-2108 SEKÄ

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa VASTINEET / LUONNOSVAIHE PROJEKTIN NIMI Oulaisten kaupunki Pyhäjokivarren rantaosayleiskaava keskustan itäpuolelle KAAVAN LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 11.6.2015 Kaavaluonnos oli

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot