KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin osaamisala Kosmetologi Voimassa alkaen

2 1(53) Sisällys 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kauneudenhoitoalan arvoperusta ja ammattiala savonlinnan seudulla Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Soveltuvuuskoe Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kauneudenhoitoalan perustutkinnon tavoitteet Kauneudenhoitoalan perustutkinnon muodostuminen Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Pakolliset tutkinnon osat 90 osp Ihonhoito ( 7p1IHO) 45 osp Ihonhoidon ohjaus ( 7p1IHOS ) 10 osp Ehostus ( 7p1EHOS ) 10 osp Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta ( 7p1KYRI) 20 OSP Kosmetologin osaamisala, kosmetologi Täydentävät ihonhoidot ( 7p1TIHO ) 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä (7p2KTYÖ) 15 osp Kylpylähoidot (7p2SPA ) 15 OSP Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Tuotetuntemus ja neuvonta ( 7p2TUOTE ) 15 osp... 46

3 2(53) 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy opetussuunnitelman perusteet.. Perustutkinnon tutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan koulutuksen järjestäjiä. Tämä oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma noudattaa kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologi, perusteita. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista KAUNEUDENHOITOALAN ARVOPERUSTA JA AMMATTIALA SAVONLINNAN SEUDULLA Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja hyvänolon tunnetta. Kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat asiakkaiden tervettä ihoa, hierovat ja ehostavat sekä opastavat ja neuvovat asiakkaita ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. He myyvät kosmeettisia hoitoja ja tuotteita, joilla saadaan aikaan ja ylläpidetään asiakkaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti. Alan ammattilaiset työskentelevät joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa. Hoitotyötä tekevät kosmetologit voivat toimia esimerkiksi kauneushoitoloissa, kylpylöissä, hotelleissa, palvelutaloissa, lääkäriasemilla tai monipuolisia hyvinvointipalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kauneudenhoitoalan palveluja on mahdollista viedä lähelle asiakasta, kuten kotiin tai työpaikalle. Kosmetologeja ja kosmetiikkaneuvojia työskentelee myös erilaisissa maahantuonti-, myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä viihde- ja media-aloilla. Verkostoitumisen avulla alalle tyypilliset pienet yritykset voivat yhdistää voimavarojaan ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Kansainvälisen yhteistyön kasvu ja työvoiman liikkuminen tarjoavat ammattitaitoisille kosmetologeille ja kosmetiikkaneuvojille mahdollisuuden työllistyä ulkomailla aiempaa helpommin. Alan jatkuva kehittyminen ja muutokset yhteiskunnassa heijastuvat kauneudenhoitoalan ammattitaitovaatimuksiin. Itsensä työllistäminen edellyttää ammattitaidon lisäksi kyvykkyyttä tulokselliseen toimintaan ja yrittäjyysasennetta. Asiakkaiden yleinen tietämys alalla tapatuvasta kehityksestä lisääntyy, ja se heijastuu heidän palveluodotuksiinsa. Tuotteiden ja hoitojen monipuolistumisen myötä erikoisosaamisen merkitys kasvaa. Lisäksi asiakaskunnan laajeneminen ja monipuolistuminen saa aikaan muutoksia kauneudenhoitoalan hoitokulttuurissa. Kauneudenhoitoalalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ja toisen kunnioittaminen ovat tärkeitä asiakaspalvelu- ja ihonhoitotyötä tekevän ominaisuuksia. Kauneudenhoitoalalla työskentelevä osaa tulkita sellaisia asiakkaan tarpeita ja toiveita, jotka eivät välttämättä tule selkeästi esille keskusteltaessa. Kauneudenhoitoalan palvelutyön arvopäämääriä ovat asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, hänen omanarvontuntonsa lisääntyminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tuottaminen asiakkaalle. Alan keskeisiä eettisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luotettavuus, asiakkaan tarpeisiin vastaava toiminta, samanarvoisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Eettisesti vastuullinen yritystoiminta edellyttää lakien noudattamista ja asiakkaan oikeuksien kunnioittamista. Yritystoiminnan tulee perustua asiakaskeskeisyyteen, palvelujen, hoitojen ja tuotteiden korkeaan laatuun, aseptisesti vastuulliseen toimintaan, ympäristöystävällisyyteen, yritystoiminnan kannattavuuteen, terveeseen kilpailuun, yhteistyö- ja kehityskykyisyyteen. Kauneudenhoitoalan ammattilaisen ammattietiikassa korostuvat asiakkaan yksilöllisyyden ja arvokkuuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, empaattisuus, palvelualttius, oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

4 3(53) Savonlinna on matkailukaupunki, joten kauneudenhoitoalan palvelujen kysyntä on painottunut runsaimmin kesäaikaan, mutta myös talvella kauneudenhoitoalan palvelujen kysyntä on lisääntynyt talvimatkailun kasvamisen myötä. Kauneudenhoitoalan hoitoloiden määrä on kasvanut ja asiakkaat osaavat vaatia ja käyttää monipuolisempia kauneudenhoitoalan palveluja TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta ovat muuttuneet (Sora-laki / Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja). Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen ammatilliseen perustutkintoon hakeutumisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011) määriteltyjen humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa.

5 4(53) 1.3. SOVELTUVUUSKOE Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa ei järjestetä soveltuvuuskoetta OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN Opiskelijan osaamista on arvioitava opintojen alkaessa sekä opintojen alkaessa että aina ennen uuden tutkinnon osan alkamista. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja tekevät opiskelijan kanssa alkukartoituksen osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikoja. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Tunnistetut tutkinnon osat merkataan tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vaaditaan todistus tai muu luotettava dokumentti, käytännön työ, suullinen ja/tai kirjallinen näyttö. Mikäli todetaan, että opiskelijan osaaminen ei ole riittävä eikä näin arvosanaa voida antaa, niin tällöin järjestetään tutkinnon osasta arviointi tutkinnon osan arviointisuunnitelman mukaisesti. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suorittaa pääsääntöisesti kyseisen opintojen opettaja tai ryhmäohjaaja. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kuvaus on esitetty tarkemmin IMSjärjestelmässä KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Kauneudenhoitoalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle laajaalaiset ammatilliset perusvalmiudet toimintaan kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on valitsemiensa ammatillisten tutkinnon osien perusteella työelämän edellyttämä erikoistuneempi ammattitaito. Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on kaksi koulutusohjelmaa. Kosmetologin koulutusohjelman tai osaamisalan ammattinimike on kosmetologi. Kauneudenhoidon- ja tuoteneuvonnan koulutusohjelman tai osaamisalan ammattinimike on kosmetiikkaneuvoja. Kauneudenhoitoalan ammattilaiselta odotetaan alan monipuolista työelämän perusammattitaitoa. Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja kehittää sitä elinikäisen oppimisen mukaisesti suunnitellen ja organisoiden oppimistaan. Lisäksi hän on motivoitunut kehittämään itseään, osaamistaan, työtään ja ammattialaansa. Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntija ja osaaja. Hoitotyössään hän suunnittelee, toteuttaa, myy ja markkinoi asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta. Lisäksi hän ohjaa ja neuvoo asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä, ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Suuri osa hoitotyöstä tehdään käsin. Hoidoissa käytetään myös laitteita, joita teknologian kehittyessä tulee markkinoille jatkuvasti uusia. Työhön kuuluu myös kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja markkinointi. Kauneudenhoitoalalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Kosmetologina tai kosmetiikkaneuvojana toimiminen edellyttää tietoa hygieniasta, aseptisista toimintaperiaatteista, ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihon rakenteesta, toiminnasta ja ihon sairauksista. Työ vaatii myös tietoa kosmetiikan ainesosista ja kosmeettisista tuotteista. Ihonhoidon ohjauksessa korostuvat sisältöinä mm. ravinnon ja liikunnan terveysvaikutusten välittäminen ohjattavalle. Hoitotyö edellyttää erilaisten ihonhoitomenetelmien ja laitteiden käytön osaamista sekä ymmärrystä, miten ne vaikuttavat ihmisen ihoon ja kehoon. Sähköopillinen tietämys on välttämätöntä, jotta asiakkaiden terveys ja turvallisuus ei hoidettaessa vaarantuisi.

6 5(53) Monet kauneudenhoitoalalla toimivista ovat yksityisyrittäjiä. Yrittäjä tarvitsee sisäisen yrittäjyyden lisäksi myös yrittäjyyden ja yritystoiminnan tietoja ja taitoja. Yritystoimintaan liittyvä osaaminen on merkityksellistä myös muille alan ammattilaisille, jotka työskentelevät toisen palveluksessa maahantuontiyrityksissä, kosmetiikkamyyjinä ja -neuvojina, tuote-esittelijöinä ja kouluttajina. Kauneudenhoitoalan yritykset pyrkivät taloudellisen tuottavuuteen noudattamalla terveen kilpailun, vastuullisuuden ja palvelun korkean laadun periaatteita. Ammattitaitoon kuuluu yhteistyö esimerkiksi hiusalan ja terveydenhuoltoalan sekä muodin ja median ammattilaisten kanssa. Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja seuraa jatkuvasti alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää työtään ja ammattitaitoaan. Kauneudenhoitoalan ammattilainen tuntee kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä ottaa ne huomioon työssään ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän tietää kauneudenhoitoalan kuluttajansuojalainsäädännön, työsuojelumääräykset ja -ohjeet sekä noudattaa niitä toiminnassaan. Hän huolehtii omasta työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnista sekä asiakkaiden terveydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, työmenetelmät ja -tavat. Hän edistää toiminnallaan työyhteisön turvallisuutta sekä osaa ohjata asiakasta terveysliikunnassa. Kauneudenhoitoalan ammattilainen toimii työyhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti sekä yhteistyökykyisesti. Hän pyrkii toiminnassaan laadullisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja lopputulokseen. Hän selviytyy joustavasti ja luovasti uusista ja erilaisista asiakaspalvelu- ja työtilanteista. Ongelmanratkaisuissa hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Kauneudenhoitoalan ammattilainen noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja edistää kestävää kehitystä. Hän osaa käyttää alan teknologisia välineitä ja laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. Hänellä on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ja tiedon hankkimiseen sekä kriittiseen suhtautumiseen tietoon. Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän osaa toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä noudattaen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii luottamusta herättävästi asiakaspalvelu- ja ihonhoitotyössä, hyväksyy ihmisten erilaisuutta sekä hallitsee tunteensa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja työkokemusta saatuaan. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista (L630/98, 5 ).

7 6(53) 1.6. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Ihon hoito, 45 osp Ihonhoidon ohjaus, 15 osp Ehostus, 10 osp Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp 2.2 Kosmetologin osaamisala, kosmetologi, pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Täydentävät ihon hoidot, 30 osp 2.3 Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja, 30 osp Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta, 30 osp 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Opiskelijan on valittava valinnaisista tutkinnon osista 15 osaamispistettä kohdista Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä, 15 osp Kylpylähoidot, 15 osp Erikoisehostus, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta * Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista * Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset

8 7(53) 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 1 osp 0 3 osp 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 16 osp 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

9 8(53) Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kosmetologin osaamisala Täydentävät ihon hoidot Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 15 osp) Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristöissä Kylpylähoidot Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Tuotetuntemus ja -neuvonta 45 osp 15 osp 10 osp 20 osp 30 osp 15 osp 15 osp 15 osp Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Estetiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Viestintä- ja mediaosaaminen Ammattietiikka Matematiikka ja luonnontieteet Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Teknologia ja tietotekniikka Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

10 9(53) 2. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 OSP 2.1. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 90 OSP IHONHOITO ( 7p1IHO ) 45 osp Tässä ihonhoito pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy kasvojen, jalkojen, käsien ja vartalon ihonhoitamiseen. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Äidinkieli1, 3 osp, Suullinen esitys omalta alalta, kirjallinen raportti, Työelämätaidot 1 osp, Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen, työyhteisössä toimiminen, Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp, Työ ja terveys, ergonomia, ammattikuntopiiri, Ympäristöosaaminen 1 osp, Kestävän kehityksen periaatteisiin ja elinkaariajatteluun tutustuminen omalla alalla. Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 13 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Halsas-Lehto, A-L., Härkönen, A., Raivio, T. (2012) Ihonhoito kirja. Sanoma Pro Oy. Saarikoski, R., Stolt, M., Liukkonen, I. (2010) Terveet jalat. Tammerprint Oy. Hannuksela, M., Karvonen, J., Reunala, T., Suhonen, R. (2008) Ihotaudit. Gummerus Kirjapaino Oy. Huovinen, P., Meri, S., Peltola, H., Vaara, M., Vaheri, A., Valtonen, V.(2007) Mikrobiologia ja infektiosairaudet. Gummerus Kirjapaino Oy. Mylläri, J., (2008) Ihmiskehon anatomia. Sanoma Pro Oy. Vierimaa, H., Laurila, M. (2013) Keho. Anatomia ja fysiologia. Wsoy Pro Oy. Ammattiaineen opettajat ohjaavat ainesisältöjensä mukaisiin muihin lähteisiin.

11 10(53) ANATOMIA 1 ( 7p1IHO1 ) lähiopetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa elimistön rakenteen, toiminnan ja tehtävät. ANATOMIA 2 ( 7p1IHO2 ) lähiopetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle. KASVOHOIDOT ( 7p1IHO3 ) lähiopetus, tiimioppiminen, ohjausharjoitteet, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä ihonpuhdistuksen ja kasvohoidon. JALKAHOIDOT ( 7p1IHO4 ) lähiopetus, tiimioppiminen, ohjausharjoitteet, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä jalkahoidon. MIKROBIOLOGIA ( 7p1IHO5 ) lähiopetus, tiimioppiminen, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa noudattaa hoidoissa aseptisia toimintaperiaatteita. KÄSIHOIDOT ( 7p1IHO6 ) lähiopetus, tiimioppiminen, ohjausharjoitteet, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä käsihoidon. VARTALOHOIDOT ( 7p1IHO7 ) lähiopetus, tiimioppiminen, ohjausharjoitteet, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä vartalohoitoja. RAAKA-AINE TIETOUS ( 7p1IHO8 ) lähiopetus, tiimioppiminen, työssäoppiminen Opiskelija tunnistaa yleisemmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon.

12 11(53) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN/OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja sisällöt Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt ANATOMIA 1 ( 7p1IHO1 ) Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle Opiskelija osaa elimistön rakenteen, toiminnan ja tehtävät. Sisältö: - elimistön rakenne, toiminta ja tehtävät - solut, kudokset, luusto, pinnalliset lihakset kirjallinen koe: elimistön rakenne, toiminta ja tehtävät, solut, kudokset, luusto, pinnalliset lihakset Itsenäinen opiskelu: syvennä osaamistasi annetun materiaalin pohjalta Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - oppimistehtävät - verkko-oppiminen - työssäoppiminen Työssäoppiminen: - - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle ANATOMIA 2 ( 7p1IHO2 ) Opiskelija osaa käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle. Sisältö - veri ja verenkierto, hermosto, aineenvaihdunnan säätely, virtsaneritys, elimistön aisti- ja puolustusjärjestelmä, ruuansulatus. kirjallinen koe: veri ja verenkierto, hermosto, aineenvaihdunta, virtsaneritys, aistit ja puolustusjärjestelmä, ruuansulatus Itsenäinen opiskelu: syvennä osaamistasi annetun materiaalin pohjalta Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - oppimistehtävät - verkko-oppiminen Työssäoppiminen: - - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön

13 12(53) Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion - poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja - kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla - käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille - käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle - tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon - tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat - ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita - hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea - hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä - ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta - edistää toiminnallaan kestävää kehitystä - arvioida työtään ja sen tuloksia KASVOHOIDOT ( 7p1IHO3 ) Opiskelija osaa tehdä ihonpuhdistuksen ja kasvohoidon. Sisältö: - ihotyypit - ihotaudit - kasvojen, kaulan ja dekolteen alueen anatomia - asiakasanalyysin tekeminen - alkupuhdistus - kuorinta - ihon lämmitys kompresseilla, höyryllä - mekaaninen puhdistus - korkeataajuuslaite - kasvojen, kaulan ja decolleten klassinen hieronta - naamio - aseptiikka, hygienia ja ergonomia - tuotetuntemus 2 sarjaa - kestävä kehitys - oman työkyvyn ylläpito - taloudellinen ja laadukas toiminta - työhön varatun ajan noudattaminen - tee asiakasanalyysi - tee kasvohoito - tee mekaaninen puhdistus - tee kirjallinen tehtävä: ihonrakenteesta sen toiminnasta ja ihomuutoksista - tee kirjallinen tehtävä: tuotetuntemus - tee kirjallinen työ: akne Itsenäinen opiskelu: - kertaa teoriatietoja ja syvennä osaamistasi Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - ohjausharjoitteet - työssäoppiminen Työssäoppiminen: - - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön - - tee kasvohoitoja asiakkaille - - tee/ käytä oppimispäiväkirjaa itsearvioinnin välineenä -

14 13(53) Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja kuten hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet - kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla - käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille - käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle - tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon - tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat - ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita - hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea - ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta - edistää toiminnallaan kestävää kehitystä - arvioida työtään ja sen tuloksia JALKAHOIDOT ( 7p1IHO4 ) Opiskelija osaa tehdä jalkahoidon. Sisältö: - jalan rakenne ja muutokset - oikeanlaiset sukat ja jalkineet - työvälineiden käyttö - työmenetelmien oppiminen - asiakasanalyysin tekeminen - jalkakylpy - kynsien ja kynsinauhojen hoito - sarveistumien ja känsien poisto veitsellä - maseraatioiden ja pykimien hoito - klassinen hieronta jaloille - kynsien lakkaus - tuotetuntemus 2 sarjaa - kestävä kehitys - tee asiakasanalyysi - tee jalkahoito - tee kirjallinen tehtävä: jalkojen rakenne, ihon ja kynsien muutokset, kenkien ja sukkien merkitys ja diabetes - tee kirjallinen tehtävä: tuotetuntemus 2 sarjaa Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - ohjausharjoitteet - työssäoppiminen Itsenäinen opiskelu: Työssäoppiminen: - tee kirjallinen työ: diabetes - - teoriatiedon - tee kirjallinen työ: jalkaterveyden merkitys kenkien ja sukkien valinnassa soveltaminen käytäntöön - aidot asiakastilanteet - tee/ käytä oppimispäiväkirjaa itsearvioinnin välineenä

15 14(53) MIKROBIOLOGIA ( 7p1IHO5 ) Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat - hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea - ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta - edistää toiminnallaan kestävää kehitystä - arvioida työtään ja sen tuloksia. Opiskelija osaa noudattaa hoidoissa aseptisia toimintaperiaatteita. Sisältö: - ammattihygenia - henkilökohtainen hygenia ja siisteys - aseptiikka - mikrobit - sienet - pesu-desinfiointi - sterilointi - infektiot - tartuntataudit - suorita hyväksytysti mikrobiologian Moodle kurssi - tee työnäyte jalkojenhoidosta - desinfioi ja steriloi työvälineet - tee kirjallinen tehtävä mikrobiologiasta Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - verkko-oppiminen - työssäoppiminen Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet - kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla - käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille - tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon - tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat - ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita - hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea - ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta - edistää toiminnallaan kestävää kehitystä - arvioida työtään ja sen tuloksia KÄSIHOIDOT ( 7p1IHO6 ) Opiskelija osaa tehdä käsihoidon. Sisältö: - kynsien rakenne - ihon- ja kynsienmuutokset - työvälineiden käyttö - asiakasanalyysi - kynsinauhojen ja kynsien hoito - klassinen hieronta käsien alueelle - kynsien lakkaus ja koristelu - tuotetuntemus 2 sarjaa - tee asiakasanalyysi - tee käsihoito - tee kirjallinen koe: käsien ja kynsien rakenne, ihon- ja kynsienmuutokset - tee kirjallinen tehtävä: tuotetuntemus 2 tuotesarjaa Itsenäinen opiskelu: - - tee kirjallinen työ: - kynsimuutokset Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - ohjausharjoitteet - työssäoppiminen Työssäoppiminen: - - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön - aidot asiakastilanteet - tee/ käytä oppimispäiväkirjaa itsearvioinnin välineenä

16 15(53) Opiskelija osaa - tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta - tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet - tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan - käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille - kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla - tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon - tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat - ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita - hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea - ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta - edistää toiminnallaan kestävää kehitystä - arvioida työtään ja sen tuloksia VARTALOHOIDOT ( 7p1IHO7 ) Opiskelija osaa tehdä vartalohoidon. Sisältö: - asiakasanalyysi - ihomuutokset ja ryhtivirheet - kosmeettinen selluliitti, rasvakertymät ja venymäjäljet - kuivaharjaus - klassinen niska-hartia hieronta - klassinen kokovartalo hieronta - ergonomia - kestävä kehitys - työhön varatun ajan noudattaminen - tee asiakasanalyysi - - tee vartalohoito - tee kirjallinen koe vartalon ihon muutoksista, ryhtivirheistä, kosmeettinen selluliitti, rasvakertymät ja venymäjäljet Itsenäinen opiskelu: - Syvennä osaamistasi annetun materiaalin pohjalta Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä - ohjausharjoitteet - työssäoppiminen Työssäoppiminen: - - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön - aidot asiakastilanteet - tee/ käytä oppimispäiväkirjaa itsearvioinnin välineenä

17 16(53) RAAKA-AINE TIETOUS ( 7p1IHO8 ) Opiskelija osaa - tunnistaa yleisemmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon. Opiskelija osaa tunnistaa yleisemmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon - kirjallinen koe raakaaineista Itsenäinen opiskelu: - tee kirjallinen työ raakaaineopista Ihonhoito opinnot opiskellaan käyttämällä ja oppimisympäristöjä Sisältö: - kosmeettisten tuotteiden raaka-aineet ja INCI nimet, lainsäädäntö ja merkintä - työssäoppiminen Tähän tutkinnon osan pienenmpään osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Fysiikka ja kemia 2 osp, Fysiikan suureet ja mittayksiköt, työssä käytettävät kemialliset aineet

18 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta, oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut ja mitä hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Osaamisen arviointi Ihon hoidon tutkinnon osan ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla kosmetologin työtehtävissä ihon hoidossa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 17(53) Arviointimenetelmät Tehtävät, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut Arvioijat Ammattiaineen opettajat Työssäoppimisen ohjaajat Arviointimenetelmät Ammattiosamisen näyttö Arvioijat Arvioinnin suorittaa ammattiaineen opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen ammattiosaamisen näytön suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa, mutta se ei vaikuta arvosanaan. Muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Ihon hoito tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun pohjalta tehdyn arviointipäätöksen perusteella arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Ammattiosaamisen näytöstä saatua arviointia /arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty arvosanaa voidaan korottaa tai uusia opintojen aikana. Ammatinopettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden ammattiosaamisen näytön järjestämistä.

19 IHONHOIDON OHJAUS ( 7p1IHOS ) 10 OSP 18(53) Tässä ihonhoidon ohjaus pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy kasvojen, jalkojen, käsien ja vartalonihon hoitamiseen. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp, Vuorovaikutus, kirjalliset ohjeet, oman ammattialan sanasto, Vieraat kielet, englanti 2 osp, Oman ammattialan sanasto, suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteissa Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 3 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Halsas-Lehto, A-L., Härkönen, A., Raivio, T. (2012) Ihonhoito kirja. Sanoma Pro Oy. Nuotio, U. (2004) Ravinto ja kauneus. Otavan Kirjapaino Oy. Hannuksela, M., Karvonen, J., Reunala, T., Suhonen, R. (2008) Ihotaudit. Gummerus Kirjapaino Oy. Haglund, B., Hakala-Lahtinen, P., Huupponen, T., Ventola, A-L. (1995) Ihmisen ravitsemus. WSOY- Ammattiaineen opettajat ohjaavat ainesisältöjensä mukaisiin muihin lähteisiin. ASIAKASPALVELUN PERUSTEET ( 7p1IHOS1 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, ryhmätyöt, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä. RAVINTOTIETOUS ( 7p1IHOS2 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, ryhmätyöt, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä ja ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa. KAUNEUSKIRURGIA ( 7p1IHOS3 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, ryhmätyöt, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. ASIAKASPALVELU RUOTSI ( 7p1IHOS4 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä. ASIAKASPALVELU ENGLANTI ( 7p1IHOS5 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa hoitaa palvelutilanteen joustavasti englannin kielellä. IHOTAUDIT ( 7p1IHOS6 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, ryhmätyöt, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija tuntee yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon ja ottaa huomioon lääkkeen mahdollisen vaikutuksen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

20 19(53) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN/OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja sisällöt Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt - palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä - ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä - analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä - selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa - esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita - noudattaa ammattietiikkaa - arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan toiveensa - arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien onnistumista ja ottaa vastaan palautetta - järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia - käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista ASIAKASPALVELUN PERUSTEET ( 7p1IHOS1 ) Opiskelija osaa palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä. Sisältö: - Humanian mallikasta asiakaspalvelua läpikäyminen - asiakkaan vastaanotto, puhelimeen vastaaminen ja ajanvarauksen vastaanotto - asiakkaan ohjaaminen ja palveleminen yksilönä ja ryhmässä - asiakasvalitusten käsittely - ammattietikka, ammatinkuva, asenteet, arvot, roolit, motivaatio ja tarvehierarkia - hoitotuotteiden, palveluiden esittely ja myynti - median hyödyntäminen ja arviointi tuotteiden ja palveluiden esittelyssä ja myynnissä - teoriatiedon soveltaminen käytäntöön - kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoitojen toteuttaminen - aidot asiakastilanteet - työhön varatun ajan noudattamana - tee työnäyte asiakaspalvelutehtävistä; asiakkaan vastaanotto, puhelimeen vastaaminen, ajanvarauksen vastaanotto, tuotteiden ja palveluiden esittely ja myynti - tee kirjallinen työ kosmetologin ammatinkuvasta, ammattietikasta, asenteista, arvoista, rooleista, motivaatiosta, tarvehierarkiasta ja pohdi ammattietiikkaa kosmetologin ammatin kannalta - tee kasvojen-, jalkojen-, käsien ja vartalonhoitoja - ohjaa asiakkaita ihonhoidossa ja tuotteiden käytössä - esittele ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita - suunnittele ja toteuta asiakastilaisuus Itsenäinen opiskelu: - tee kirjallinen työ kosmetologin ammatinkuvasta ja hyvästä asiakaspalvelusta ja asiakaspalvelijasta - kertaa teoriatietoja ja syvennä osaamistasi Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - ryhmätyöt - verkko-oppiminen - työssäoppiminen Tähän tutkinnon osaa pienempään osan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Sovellusohjelmat

21 20(53) RAVINTOTIETOUS ( 7p1IHOS2 ) - arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä - ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa Opiskelija osaa arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä ja ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa. Sisältö: - terveellisen ravinnon perusperiaatteet - ravintoaineet ja niiden vaikutukset elimistöön - ravintolisät - erikoisruokavaliot ja syömishäiriöt - painonhallinta ja liikunnan merkitys terveyden, ihon ja ulkonäön kannalta - tee kirjallinen työ; ravintoaineet, ravinnon ja liikunnan merkitys ihon ja kehon hyvinvoinnin kannalta sekä erikoisruokavaliot ja syömishäiriöt Itsenäinen opiskelu: - tee kirjallinen työ ravintolisistä ja niiden vaikutuksesta terveyteen, ihoon ja ulkonäköön Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - ryhmätyöt - verkko-oppiminen - työssäoppiminen (moodle kurssi ravintoaineista) KAUNEUSKIRURGIA ( 7p1IHOS3 ) - keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä Opiskelija osaa keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä Sisältö: - kauneuskirurgiset toimenpiteet - hoidot ennen ja jälkeen kirurgisia toimenpiteitä - kauneuskirurgisten - toimenpiteiden riskit - tee kirjallinen työ; kauneuskirurgiset toimenpiteet ja niiden riskit, kosmetologin tekemät hoidot ennen ja jälkeen kirurgisia toimenpiteitä Itsenäinen opiskelu: - tee kirjallinen työ markkinoilla olevista täyteaineista ja vertaile niitä Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - ryhmätyöt - verkko-oppiminen työssäoppiminen

22 21(53) ASIAKASPALVELU RUOTSI ( 7p1IHOS4 ) - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä. Sisältö: - kosmetologin ammattisanasto - kosmetologin asiakaspalvelu ruotsin kielellä - Tee ajanvaraus ruotsinkieliselle asiakkaalle ja myy/ esittele asiakkaalle tuotteita ja palveluita Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - verkko-oppiminen - työssäoppiminen - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa ASIAKASPALVELU ENGLANTI ( 7p1IHOS5 ) Opiskelija osaa hoitaa palvelutilanteen joustavasti englannin kielellä. Sisältö: - kosmetologin ammattisanasto - kosmetologin asiakaspalvelu englannin kielellä - Tee ajanvaraus ruotsinkieliselle asiakkaalle ja myy/ esittele asiakkaalle tuotteita ja palveluita Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - verkko-oppiminen - työssäoppiminen IHOTAUDIT ( 7p1IHOS6 ) - analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä - käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta - hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan - noudattaa ammattietiikkaa Opiskelija tuntee yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon ja ottaa huomioon lääkkeen mahdollisen vaikutuksen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Sisältö: - yleisimmät ihotaudit ja niiden syntytavat, ehkäisy ja hoito - allergiakokeet ja niiden tulkinnat - ekseemat, autoimmuunisairaudet, auringon aiheuttamat sairaudet ja ammattiihottumat asiakkaan ohjaus ihotautien asiantuntijoille; ihotautilääkäri, plastiikkakirurgi, ravintoterapeutti - ammattietiikka, mediaosaaminen - tee kirjallinen tehtävä: yleisimmät ihotaudit ja niiden hoito. Ihotautien vasta-aiheet kosmetologien hoidoille ja ohjaus asiantuntijoille Itsenäinen opiskelu: - kertaa, syvennä osaamistasi annetun materiaalin pohjalta Opinnot opiskellaan monimuotoisesti, käyttämällä ja oppimisympäristöjä: - ryhmätyöt - verkko-oppiminen - työssäoppiminen

23 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut ja mitä hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Osaamisen arviointi Ihon hoidon ohjauksen tutkinnon osan ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla kosmetologin työtehtävissä ihon hoidon ohjauksessa erilaisissa asiakastilaisuuksissa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 22(53) Arviointimenetelmät Tehtävät, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut Arvioijat Ammattiaineen opettajat Työssäoppimisen ohjaajat Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö Arvioijat Arvioinnin suorittaa ammattiaineen opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen ammattiosaamisen näytön suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa, mutta se ei vaikuta arvosanaan. Muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Ihon hoidon ohjauksen tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun pohjalta tehdyn arviointipäätöksen perusteella arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Ammattiosaamisen näytöstä saatua arviointia /arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty arvosanaa voidaan korottaa tai uusia opintojen aikana. Ammatinopettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden ammattiosaamisen näytön järjestämistä.

24 EHOSTUS ( 7p1EHOS ) 10 OSP 23(53) Tässä ehostuksen pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy ehotuksen, ripsien ja kulmien kestovärjäyksen perusteisiin. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: Kulttuurien tuntemus 1 osp, Käyttäytyminen ja pukeutuminen oman alan vaatimusten mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla sekä projektityö ja Taide ja kulttuuri 1 osp, Oman alan kulttuuriperinnön välittyminen Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 1 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Luukkainen, T., Raivio,T., Väliaho, T. (2007) Meikkaus. WSOY Vaara, R. ( 2013) Meikki itselle ja ammatiksi. Edita. Sarkima, M. (2011) Make up Bible. Kariston Kirjapaino Oy, EHOSTUKSEN PERUSTEET ( 7p1EHOS1 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, harjoitteet, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä arkiehostuksen, värjätä ripset ja kulmat ja muotoilla kulmakarvat nyppimällä KAUNISTAVAT JA KORJAAVAT EHOSTUKSET ( 7p1EHOS2 ) Lähiopetus, tiimioppiminen, oppimistehtävät, harjoitteet, verkko-oppiminen, työssäoppiminen Opiskelija osaa tehdä ilta- ja juhlaehostukset

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala, kosmetologi Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Lähihoitaja 7703371101 Voimassa 1.8.2015 alkaen 2(175) Sisällys 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

PUUALAN PERUSTUTKINTO

PUUALAN PERUSTUTKINTO PUUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Puuseppä Teollisuuspuusepän osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(152) Sisällys 1. PUUALAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Puualan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan

Lisätiedot

1. METSALAN PERUSTUTKINTO

1. METSALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Metsätalouden osaamisala, Metsäenergian tuottaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(72) Sisällys 1. METSALAN perustutkinto... 2 1.1. Metsäalan arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Voimassa 01.08 2014

Lisätiedot

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Veneenrakentaja Veneenrakennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(77) Sisällys 1. VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 01.08.2015 alkaen 1(196) Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin osaamisala, Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA Tämä

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Sähköasentaja, Automaatioasentaja Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(119) Sisällys 1.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 525 0277 www.samiedu.fi HIUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(54) Sisällys 1. Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Merkonomi Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 (120) Sisällys 1. Liiketalouden perustutkinto... 2 1.1 Liiketalouden ja kaupan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla...

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA Kuntayhtymäjohtaja 11.04.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TALOTEKNIIKKA-ALA... 2 2.1 Talotekniikan ammattialan kuvaus

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot