Puolustusministeriön. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto. VAL ry:n. välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusministeriön. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto. VAL ry:n. välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S"

Transkriptio

1 PLM VAL Puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo TES: PL: PLM K D nro 1408/2020/2002

2 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1 Sopimusratkaisu Työehtosopimuksen soveltamisala Työsopimus Työaikamääräykset ja -korvaukset Työntutkimukset Lakisääteiset terveystarkastukset Suojavaatetus ja suojajalkineet Palkaton vapaa työstä Luottamusmiehet Päätoiminen luottamusmies Ammattiyhdistyskoulutus Asiamiehet Erimielisyyksien ratkaiseminen Työrauha Allekirjoitukset Sopimuksen voimassaolo... 9 PALKKAUSSOPIMUS Ohjepalkkojen perustasot Kuntien yleisen kalleusluokituksen soveltaminen Ohjepalkat eri paikkakuntaluokissa Palkkauksen määräytyminen Palvelusvuosilisä Kylmän seudun lisä Palkkaus tilapäisestä työstä Aikatyönlisä Ruokalatyöntekijöiden ammattitutkintolisä Kiinteistöalan työntekijäin erityislisät Muut palkkausta koskevat määräykset Ruokaraha PALKKALIITE 1 Varikkoalan vaativuusryhmät ja työnkuvaukset Varikoiden ym. palkkataulukot PALKKALIITE 2 Kiinteistöalan työt Kiinteistöalan palkkataulukot Kiinteistöalan palkkataulukot LIITE Kylmän seudun lisä PALKKALIITE 3 Talonrakennusalan työt... 36

3 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSHALLINNON JA TYÖEHTOSOPIMUS VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry ==================================================================== TES: Valtiovarainministeriön neuvottelu- ja sopimusohjeiden (VM 74/311/ ) mukaisesti sovittiin seuraavaa: 1 SOPIMUSRATKAISU Valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen välisen valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella ovat myös puolustusministeriön ja puolustushallinnon työntekijöitä koskevat hallinnonalakohtaiset työehtosopimukset tulleet irtisanotuiksi. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti osapuolet uudistavat työehtosopimuksen alkavaksi sopimuskaudeksi jäljempänä työehtosopimuksessa mainituin muutoksin. 1. Sovittiin, että valtiovarainministeriön sekä Akava-JS r.y.:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n välillä tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta liitteineen sovelletaan tämän osapuolten välisen työehtosopimuksen osana. 2. Asteikkotarkistukset Tulosopimuksen mukaan yleiskorotukset ovat seuraavat. Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 17 senttiä tunnilta tai 28,39 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia; sekä palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella jonka suuruus on 16 senttiä tunnilta tai 26,72 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,7 prosenttia.

4 2 Yleiskorotusten lisäksi henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja ohjekuukausipalkkojen perustasoja tarkistetaan valtiovarainministeriön neuvotteluohjeen liitteen 4 mukaisella asteikkotarkistuksella. Perustasoja, ohjepalkkoja ja palkkarajoja korotetaan yleiskorotusta vastaavasti siten kuin palkkaussopimuksesta ilmenee. 3. Liittoerä ja tasa-arvoerä Vuosi 2003 Liittoerä 0,7 % ja tasa-arvoerä 0,28 % palkkaliite 1 ja 0,31 % palkkaliite 2 palkkasummasta käytetään ohjepalkkojen perustasojen tarkistamiseen. Palkkaryhmittelyn ulkopuolella olevien henkilökohtaista kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksen lisäksi liittoerällä ja tasa-arvoerällä eli yhteensä 2,81 %. Vuosi 2004 Vuoden 2004 yleiskorotuksen ajankohdasta lukien palkkoja korotetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,5 prosentin suuruisella sopimusalakohtaisella liittoerällä. Mikäli erän käyttämisestä ei sovita, maksetaan se prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Tämän liittoerän käytöstä valtiovarainministeriö antaa asiasta aikanaan erilliset ohjeet. 2 TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä puolustushallinnon rakennuslaitoksen työpaikoissa työsopimus- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin. 2. Työehtosopimuksen palkkaliitettä 2 sovelletaan kuitenkin vain puolustushallinnon rakennuslaitoksen työntekijöiden palkkauksiin. Puolustusvoimien ne työntekijät, joihin on sovellettu palkkaliitettä 2, siirretään mennessä palkkaliitteen 1 soveltamisalan piiriin. Mikäli työn vaativuutta vastaavaa palkkaryhmää ei ole, muutetaan työntekijän palkkaus palkkaa alentamatta henkilökohtaiseksi palkaksi.

5 3 3. Rakennusalan työ- ja palkkaehdot Puolustushallinnon rakennuslaitoksen talonrakennusalan töissä ja muissa niihin verrattavissa töissä noudatetaan yleisten työehtojen osalta tämän työehtosopimuksen määräyksiä, ellei liitteenä olevassa rakennusalan työehto- ja palkkaliitteessä ole toisin sovittu. Rakennuslaitoksen rakennusalan työntekijöiden palkat määräytyvät edelleen rakennusalan työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen siinä laajuudessa kuin liitteenä olevassa rakennusalan työehto- ja palkkaliitteessä on sovittu. Rakennusliitto voi edustaa rakennusalan henkilöstöä työehtosopimusneuvotteluissa siltä osin kuin niissä käsitellään tämän sopimuskohdan tarkoittamia asioita. 3 TYÖSOPIMUS 1. Työntekijän ottaa työhön se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin työhön ottaminen säännösten mukaan kuuluu. 2. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 3. Irtisanomisen tai työsuhteen purkamisen ja lomauttamisen suorittaa se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin työhön ottaminen säännösten mukaan kuuluu. 4 TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET JA -KORVAUKSET 1. Työaikalain 7 :ssä mainittujen töiden lisäksi voidaan kiinteistönhoito- ja lämmityshenkilöstön, ruokalahenkilöstön, viestityshenkilöstön sekä vartiointihenkilöstön työaika järjestää siten kuin työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten 4 :ssä jaksotyön osalta on määrätty. 2. Edellä 1 kohdassa mainitulle henkilöstölle maksetaan lauantaityökorvaus siten kuin työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 22 :ssä on määrätty. 3. Vuorotyössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. 4. Työntekijää voidaan kuitenkin, milloin niin sovitaan, pitää työssä jatkuvasti myös samassa vuorossa, ei kuitenkaan yövuorossa.

6 4 5. Työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten 21 :ssä mainittua vuorotyölisää maksetaan myös epäsäännöllistä vuorotyötä (toinen ja kolmas vuoro) tekevälle työntekijälle. Epäsäännöllisellä vuorotyöllä tarkoitetaan vuorotyötä, jossa työvuorot ovat osittain päällekkäin. Jos työ on järjestetty epäsäännölliseksi vuorotyöksi siten, että toinen työvuoro alkaa kello 10 tai sen jälkeen, vuorotyölisää maksetaan työajalta kello 12 jälkeen vuorotyön päättymiseen saakka. Vuorotyölisä on iltatyölisän suuruinen. 6. Vapaamuotoinen varallaolo Kiinteistöjen ylläpitohenkilöstön varallaolojärjestelyistä ja korvauksista sovitaan erikseen puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä. ( YK:05780 PhRakL:5780 ) 7. Sotilaallinen harjoitus ja meripalvelus Valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisen työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskevista määräyksistä poiketen maksetaan sotilaalliseen harjoitukseen ja meripalvelukseen osallistuvalle työntekijälle korvaukset noudattaen soveltuvin osin, mitä niistä puolustusvoimien siviilivirkamiesten osalta on tarkentavassa virkaehtosopimuksessa sovittu. (YK:04300 PU:4300, 4301, 4302; YK:07042 PU:7042, 7247; YK:04321 PU:4321, 4322, 4323, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332; YK:17244 PU:7243, 7244, 7245, 7246) (YK:04300 PhRakL:4300, 4301, 4302; YK:07042 PhRakL:7042 ) 5 TYÖNTUTKIMUKSET 1. Työpaikoille järjestettävien menetelmä- ja aikatutkimusten on katsottava periaatteessa tarkoittavan, paitsi työtulosten, myöskin työntekijäin ansioiden parantamista. Niiden johdosta ehkä tapahtuvat muutokset töiden järjestelyissä eivät kuitenkaan saa aiheuttaa työntekijäin ylirasittumista eivätkä vaikuttaa haitallisesti heidän ansiotasoonsa. 2. Luottamusmiehelle on varattava mahdollisuus työpaikalla perehtyä menetelmä- tai aikatutkimusten suoritustapaan samoin kuin niiden perusteella toimeenpantuihin uudistuksiin etenkin palkkojen järjestelyssä. Työntekijälle on ilmoitettava häneen välittömästi kohdistuvasta tutkimuksesta. 3. Niillä työpaikoilla, joilla työnantaja käyttää työntutkimuksia, on työnantajan annettava työntekijöiden edustajille riittävä selvitys tutkimustavoista sekä siitä, miten niitä mahdollisesti sovelletaan työntekijöiden palkkaukseen.

7 5 6 LAKISÄÄTEISET TERVEYSTARKASTUKSET Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (950/94) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/93) ja säteilylaissa (592/91) tarkoite-tuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä työterveyshuoltolain (743/78) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja korvauksen myös välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannusten korvaukset maksetaan työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien sopimusmääräysten mukaisesti. 7 SUOJAVAATETUS JA SUOJAJALKINEET Työnantaja hankkii työntekijöille suojavaatetuksen ja suojajalkineet puolustusministeriön kiinteistöosaston ja pääesikunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa sopijaosapuolet neuvottelevat suojavaatetus- ja suojajalkineasioista. 2. Työnantaja hankkii työ-/turvajalkineet ruokaloiden työntekijöille sekä vaatetuskorjaamoiden eräille työntekijöille. 3. Työnantaja varaa vedenpitävät jalkineet kaivuu- ja perkaustöissä sekä näihin verrattavissa märissä töissä työskenteleville työntekijöille ja ruokaloiden märissä osissa työskenteleville työntekijöille sekä märissä olosuhteissa työskenteleville siivoojille.

8 6 4. Työnantaja hankkii suojakäsineet sellaisissa töissä työskenteleville työntekijöille, jotka ovat tekemisissä iholle vaarallisten aineiden kanssa tai jotka työskentelevät sellaisissa paikoissa, joissa käsien palamisvaara on olemassa. 5. Työnantaja pesettää työsopimussuhteisten työntekijöiden suojavaatetuksen ja vain pakottavissa tapauksissa korvaa työntekijälle pesun kustannukset korkeintaan kerran kuukaudessa 6,56 eurolla pesukertaa kohden, ellei toisten ammattialojen palkkausohjeissa ole toisin sovittu. (YK:07314 PU:7314) (YK:07314 PhRakL: 7314) Mahdollinen korvaus maksetaan kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä, jos työntekijä on sen kalenterikuukauden aikana pesettänyt suojavaatetuksensa. Tätä korvausta ei lasketa palkaksi. 8 PALKATON VAPAA TYÖSTÄ Työntekijälle voidaan perusteltujen henkilökohtaisten syiden vuoksi myöntää palkatonta vapaata työstä. 9 LUOTTAMUSMIEHET 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä tai, mikäli järjestöllä on rekisteröityjä alayhdistyksiä tai ammattiosastoja, viimeksi mainituilla on oikeus asettaa työosaston työntekijöistä luottamusmies. Luottamusmiehen toimialue voi vaihtoehtoisesti käsittää myös koko työpaikan tai muun toiminnallisen alueen kuten varuskunnan. 2. Allekirjoittaneella järjestöllä tai sen rekisteröidyllä alayhdistyksellä taikka ammattiosastolla on oikeus nimetä edellä kohdassa 1. mainittu luottamusmies luottamusmiestehtävänsä lisäksi myös pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmiehen toimialue käsittää työpaikan tai varuskunnan toimialueen. 3. Luottamusmies voi edustaa tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lisäksi muuta työsopimussuhteista sekä virkasuhteista henkilöstöä. Luottamusmiesten toimialueet eivät voi olla päällekkäisiä. 4. Edellä tarkoitettujen luottamusmiesten tulee olla perehtyneitä asianomaisissa töissä vallitseviin olosuhteisiin. 5. Luottamusmiehen asettamista varten voidaan työpaikalla suorittaa vaali. Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisen työpaikan tai toimialueen työntekijöille varattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Työnantaja varaa 1

9 7 kohdassa tarkoitetun järjestön taikka sen rekisteröidyn alayhdistyksen tai ammattiosaston nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen. 6. Asetetuista luottamusmiehistä on allekirjoittaneen järjestön tahi sen asianomaisen alayhdistyksen tai ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava paikalliselle työnantajalle. Luottamusmiehelle mahdollisesti asetetusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, missä tapauksessa hän toimii luottamusmiehen sijaisena. 7. Edellä 1 kohdassa mainitun järjestön, alayhdistyksen taikka ammattiosaston kanssa sovitaan siitä, mille mainitussa kohdassa tarkoitetulle toimialueelle luottamusmies valitaan. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa sopimuspuolten ratkaistavaksi. 8. Viraston tai laitoksen taikka luottamusmiehen toimialueen tai työpaikan toiminnan supistuessa tai laajentuessa tahi organisaatiomuutoksen johdosta voidaan luottamusmiesorganisaatiota tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 9. LUOTTAMUSMIESPALKKIO Luottamusmiehelle maksetaan erillistä luottamusmiespalkkiota seuraavasti: Edustettavien lukumäärä Palkkio euro/kk lukien henkilöä 48 euro henkilöä 55,97 euro henkilöä 85,47 euro henkilöä 143,47 euro (YK:02849 PU:2849 ) (YK:02850 PhRakL:2850 ) Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat velvollisia selvittämään työnantajalle edustamiensa henkilöiden lukumäärän. Edustettavien lukumäärä todetaan paikallisesti ennen palkkion maksamisen aloittamista ja kunkin kalenterivuoden tammikuun viimeisen päivän henkilömäärän mukaan. Luottamusmiespalkkiota ei voida maksaa samalta kalenterikuukaudelta pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle ja heidän varamiehilleen. Milloin luottamusmiehen varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luottamusmiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta luottamusmiehen sijasta hänen varamiehelleen. 10. TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIO (YK:04255 PU:4255) (YK:04255 PhRakL: 4255) Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamisesta palkkiota 35 euroa kuukaudessa lukien.

10 8 10 PÄÄTOIMINEN LUOTTAMUSMIES Sopijapuolet toteavat, että Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry on oikeutettu edelleen nimeämään päätoimisen luottamusmiehen, joka asiamiehen oikeuksin on oikeutettu ja velvollinen sopijapuolten välisen työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa matkustamaan koko maassa kohteinaan puolustushallinnon joukko-osastot ja työpaikat. Työnantaja maksaa päätoimisen luottamusmiehen palkan sekä päivärahat ja matkakustannusten korvaukset ennalta hyväksytyn matkasuunnitelman mukaisesti. 11 AMMATTIYHDISTYSKOULUTUS Työnantajan taloudellisesti tukemasta ammattiyhdistyskoulutuksesta osapuolet sopivat erikseen valtiovarainministeriön antamien ohjeiden ja yleisen työehtosopimuksen sopimusmääräysten tarkoittamalla tavalla. 12 ASIAMIEHET 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön asiamiehellä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työaikana työpaikalla sovittuaan käynnistä asianomaisen työpaikan työnjohdon kanssa. Asianomaisen työntekijäin liiton asiamiesvaltakirja käy tällöin asiamiehen valtuutuksen todisteena. 2. Asiamiehellä on oikeus saada työnantajalta ne asiatiedot, jotka ovat hänelle tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 3. Mikäli ulkopuolisten pääsemiselle jollekin työpaikalle on asetettu rajoituksia, ei asiamiehillä ole oikeutta päästä tällaiselle työpaikalle ilman erillistä lupaa. 13 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 1. Työntekijän tulee häntä itseään koskevassa työsuhteeseen liittyvässä asiassa ensin kääntyä esimiehensä puoleen. 2. Ellei asiaa ole voitu ratkaista työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, erimielisyys on pyrittävä selvittämään paikallisen työnantajan edustajan ja paikallisen luottamusmiehen välisin neuvotteluin ilman viivytystä.

11 9 Näistä neuvotteluista on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee erimielisyyden aiheena oleva asia sekä työnantajapuolen että työntekijäpuolen kanta asiaan perusteluineen. 3. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa työehtosopimuksen allekirjoittaneiden sopimusosapuolten ratkaistavaksi. Työehtosopimusosapuolten väliset neuvottelut erimielisyyttä koskevan asian ratkaisemiseksi on aloitettava ilman viivytystä. 4. Jos sopimusosapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen erimielisyyden kohteena olevasta asiasta, se voidaan saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 5. Jos sopimusosapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen neuvottelun alaisesta työehtosopimusasiasta, josta on sovittu valtion yleisessä työehtosopimuksessa, erimielisyysasia voidaan saattaa keskustason sopimusosapuolten ratkaistavaksi. 14 TYÖRAUHA Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 15 ALLEKIRJOITUKSET Tämän työehtosopimuksen allekirjoituksella tulevat samalla voimaan liitteenä oleva palkkaussopimus sekä palkkaliitteet. 16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus on voimassa helmikuun 15. päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Ellei keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus.

12 10 Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Helsingissä 28. päivänä marraskuuta PUOLUSTUSMINISTERIÖ VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry

13 11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ PALKKAUSSOPIMUS JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry (varikkojen ja joukko-osastojen varikko- ja varastotyöt, vartioimis-, kuljetus- ja ruokalatyöt, vaatetuskorjaamoiden työt sekä kiinteistöalan työt) ==================================================================== TES: PL: Tätä palkkaussopimusta sovelletaan puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä voimassa olevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden palkkoihin OHJEPALKKOJEN PERUSTASOT lukien Palkkaliite 1: (103) ,44 (104) ,24 (105) ,67 (106) ,19 (107) ,97 (108) ,91 (109) ,76 (110) ,48 Palkkaliite 2: (201) ,74 (202) ,88 (203) ,02 (204) ,67 (205) ,37 (206) ,24 (207) ,94 (208) ,83 2 KUNTIEN YLEISEN KALLEUSLUOKITUKSEN SOVELTAMINEN Työpalkkoja määrättäessä noudatetaan kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston päätöstä.

14 12 3 OHJEPALKAT ERI PAIKKAKUNTALUOKISSA Ohjepalkat lasketaan korottamalla ohjepalkkojen perustasoa I kalleusryhmässä yhdeksän prosenttia ja II kalleusryhmässä kuusi prosenttia. 4 PALKKAUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Työntekijän palkkaus määräytyy liitteenä olevien palkkataulukoiden mukaisesti. 2. Vajaatyökykyiselle työntekijälle voidaan, mikäli kysymyksessä olevan ammattialan palkkausmääräyksissä ei toisin ole sanottu, työnjohdon, työntekijän ja työntekijäin luottamusmiehen kesken sopia palkka maksettavaksi tämän työehtosopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden määräyksistä poiketen. Urakkatyössä ja muussa suorituspalkkatyössä palkkion osalta tällaisen työntekijän palkka kuitenkin määräytyy samoin kuin täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkka. 3. Lähettien tuntipalkoista sovitaan kussakin yksityistapauksessa erikseen työnantajan ja työntekijäin luottamusmiehen kesken tästä palkkaussopimuksesta riippumatta. 4. Varikkojen ja joukko-osastojen sekä vaatetuskorjaamoiden töiden työvaativuusryhmittely perustuu työnluokitukseen. Työnluokituksen yhteydessä suoritettu erilaisten töiden vaativuusryhmittely vastaa myös palkkausryhmittelyä. Vaativuusryhmittely sekä palkkataulukot on esitetty palkkaliitteessä Kiinteistöalan töiden ohjeelliset työnkuvaukset sekä palkkataulukot on esitetty palkkaliitteessä 2. 5 PALVELUSVUOSILISÄ 1. Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille suoritetaan palvelusvuosilisää seuraavasti: (YK:02420 PU:2420) (YK:02420 PhRakL:2420) 2. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan - valtion palvelus virka- tai työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on vähintään 20 tuntia viikossa, - samalla työalalla tapahtunut - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen, - kunnan, kuntien keskusjärjestön tai kuntien yhtymän, - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan,

15 13 - toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkamenoistaan ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin ollut vähintään 20 tuntia viikossa. Mikäli viikkotyötuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. Esimerkki: Henkilö on tehnyt kaksi vuotta 50 % virastotyöajasta. Hänelle luetaan hyväksi palvelusvuosilisää varten kyseisestä ajasta yksi vuosi. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana lotta- tai sotapalveluksessa taikka suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti. Lottapalvelukseksi luetaan se aika, jona asianomainen on saanut lottakuukausipalkkaa tai päivärahaa. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus kansanedustajana ja eduskunnan viran tai toimen haltijana. Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jonka työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muulta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä. Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika.

16 14 3. Palvelusvuosilisää suoritetaan siten, että I II III IV V VI palvelusvuosilisä yhden palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkasta (prosenttikerroin 5), palvelusvuosilisä neljän palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan ja I:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 10,25), palvelusvuosilisä kahdeksan palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76), palvelusvuosilisä yhdentoista palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n ja III:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97), palvelusvuosilisä viidentoista palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n ja IV:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 25,21) ja palvelusvuosilisä kahdeksantoista palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n, IV:n ja V:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71). 4. Edellä 3 kohdassa edellytetyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella, palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää tällä kuitenkaan ylittämättä, suorittaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia asianomaisen ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä. ( YK:02455 PU:2455 ) ( YK:02455 PhRakL:2455 ) 5. Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista. 6. Palvelusvuosilisää suoritetaan edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan suorittaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. 6 KYLMÄN SEUDUN LISÄ Erityistä kylmän seudun lisää suoritetaan valtion työsuhdeasiain neuvottelukunnan (TYN) ns. hävitetyn alueen lisää selvittäneen jaoston päivätyssä muistiossa ilmenevien periaatteiden mukaisesti ja siten kuin tämän työehtosopimuksen liitteessä 1 tarkemmin määrätään. (YK:02460 PU:2460) (YK:02460 PhRakL:2460)

17 15 7 PALKKAUS TILAPÄISESTÄ TYÖSTÄ Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on alemmin palkattua, ei työntekijän palkkaa alenneta ennen kuin yksi kuukausi on loppuun kulunut. Jos tilapäinen työ on korkeammin palkattua, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän tätä työtä suorittaa. ( YK:04157 PU:4157 ) ( YK:04157 PhRakL:4157 ) 8 AIKATYÖNLISÄ Milloin työtä ei suoriteta suoritus- vaan aikapalkalla, maksetaan palkkaliitteessä 1 mainittua työtä tekevälle työntekijälle aikatyönlisää, jonka suu ruus on 11,1 % laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02100 PU:2100 ) 9 RUOKALATYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITUTKINTOLISÄ Ruokalatyöntekijälle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman ammattitutkinnon edellä mainitussa tehtävässä, suoritetaan ammattitutkintolisää 21,86 euroa. ( YK:02060 PU:2060 ) 10 KIINTEISTÖALAN TYÖNTEKIJÄIN ERITYISLISÄT 1. Kunnossapitolisä Kunnossapitotehtävissä työskenteleville asentajille (ml säätöasentaja) ja vanhemmille asentajille (ml säätöasentaja) maksetaan töiden vaatimasta ammattija vastuusta johtuen 10 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02307 PhRakL:2307 ) 2. Käyttötehtävälisä Käyttötehtävälisää maksetaan 10 % kaikille sähkö- ja LVI-päivystäjille sekä niille koneenhoitajille ja laitosmiehille, jotka pääasiallisesti työskentelevät ko. ammattitehtävissä sellaisissa esikunta- tai korjaamoluolissa, joiden tilavuus on yli m 3 tai niille koneenhoitajille (A-kirja), jotka vastaavat kattilalaitoksen toiminnasta, jonka teholuku on suurempi kuin 25. ( YK:02315 PhRakL:2315 ) Käyttötehtävälisää maksetaan 5 % niille koneenhoitajille ja laitosmiehille, jotka pääasiallisesti työskentelevät ko. ammattitehtävissä sellaisissa esikunta- tai korjaamoluolissa, joiden tilavuus on yli m 3 sekä niille koneenhoitajille ja

18 16 laitosmiehille, jotka työskentelevät kuntotaloissa, joissa on uimahalli sekä aluelämpökeskuksissa, joista lämmitettävä rakennetilavuus on vähintään m 3. Puolustushallinnon rakennuslaitos voi tehdyn esityksen perusteella myöntää käyttötehtävälisää edellä mainituille työntekijöille myös sellaisissa laitoksissa työskentelemisestä, jotka kuutiotilavuudeltaan ovat pienempiä kuin edellä mainitut, mutta joissa työskentely vaativuudeltaan vastaa edellä mainittujen kuutiotilavuuksien mukaisia laitoksia (vast.). Lisäksi puolustushallinnon rakennuslaitos voi esityksestä myöntää käyttötehtävälisää sellaisille edellä mainituille erikoistehtävissä työskenteleville työntekijöille, joiden työ on erityisen vastuullista ja vaativaa, mutta joille ei muilla edellytyksillä voida maksaa ko. käyttötehtävälisää. Lisä lasketaan ohjepalkasta. 3. Ammattitutkintolisä Ammattitutkintolisää suoritetaan 21,86 euroa kuukaudessa siivoojalle, siivoustyönohjaajalle, laitossiivoojalle ja kiinteistöalan tehtävissä työskentelevälle työntekijälle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman ammattitutkinnon. ( YK:02060 PhRakL:2060 ) lisäksi 25,23 euroa kuukaudessa niille siivous- tai kiinteistöalan tehtävissä työskenteleville työntekijöille, jotka ovat suorittaneet siivoojan / laitoshuoltajan tai kiinteistöalaan liittyvän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman erikoisammattitutkinnon. 4. Ammattipätevyyslisä Siivoustehtävissä työskentelevälle työntekijälle, joka on suorittanut vähintään kuuden (6) kuukauden yhtäjaksoisen siivousalan kurssin ja jolla lisäksi neljän ( 4) vuoden pituinen siivousalan työkokemus maksetaan 21,86 euroa kuukaudessa. Tätä korvausta ei kuitenkaan makseta henkilölle, joka on oikeutettu ammattitutkintolisään. ( YK:02050 PhRakL: 2050 ) 5. Siivoojalle maksetaan turve-/hakelämpökeskuksen siivouksesta 5 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. (YK:02430 PhRakL:2430 ) 6. Hortonomikoulutetulle kiinteistötyöntekijälle maksetaan 5 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02203 PhRakL:2203 )

19 17 7. Korkeapainehöyrykattilalämmittäjälle (tuottaa korkeapaineista höyryä) maksetaan 5 %, turve/hakekattilalämmittäjälle sekä kiinteistöhenkilöstölle (esim. laitosmiehelle, talonmieslämmittäjälle), mikäli he pääasiallisesti työskentelevät turvelämpölaitoksella ja käsittelevät turvetta 5 % ja sellaiselle turvekattilalämmittäjälle, jolloin kattilan käyttölämpötila on yli 120 o C 8 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. 11 MUUT PALKKAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. Sovittiin, että työnantaja korvaa työntekijälle hitsaustyössä turmeltuneet silmälasin linssit. 2. Eräistä likaisuudesta tai muista poikkeavista olosuhteista johtuen poikkeuksellisista töistä voidaan paikallisesti sopien maksaa palkkaus seuraavasti. Lisän suuruutta sovittaessa otetaan huomioon haitan suuruus. 2.1 Enintään 100 %:lla korotettuna Esim. ulkokäymälöiden, saostuskaivojen ja näihin likaisuudeltaan verrattavien laitteiden tyhjentäminen ja puhdistaminen sekä isojen sisältäpäin puhdistettavien arinoiden ja kattiloiden puhdistaminen. Oksennuksen ja ulosteiden siivous. 2.2 Enintään 50 %:lla korotettuna Esim. rakentamisen tai rakennuksen korjaustyön aikainen siivous tai villoitustyö. ( YK:05380 PU:5380 ) ( YK:05379 PhRakL:5379 ) 12 RUOKARAHA Puolustusvoimien varikolla työskentelevälle työntekijälle maksetaan ruokarahaa vähintään kaksi tuntia kestävältä matkalta, jonka takia työntekijä on estynyt ruokailemasta ruokailutauon aikana vakinaisessa ruokailupaikassaan taikka hänellä ei ole tilaisuutta maksua vastaan aterioida puolustusvoimien henkilöstölle tarkoitetussa ruokalassa. Työvuoron jatkuessa yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia maksetaan ruokaraha toistamiseen, mikäli maksuperusteet edelleen ovat olemassa. Mikäli työntekijä saa matkamääräyksen perusteella päivärahaa tai ateriakorvausta, ruokarahaa ei makseta. Ruokaraha on 6,62 euroa päivältä.

20 18 PALKKALIITE 1 Varikkojen ja joukko-osastojen varikko- ja varastotyöt, vartioimis-, kuljetus- ja ruokalatyöt sekä vaatetuskorjaamoiden työt ====================================================================== TES: PL: 01 Tämän palkkaliitteen työt on luokiteltu PLM/VAL työnluokitustoimikunnan toimesta teollisuuden yleisen työnluokitusjärjestelmän mukaisiin vaativuusluokkiin. Töitä kuvaavat työnkuvat ovat ohjeellisia ja niitä tulee tarvittaessa tulkita siten, että sellaisetkin työt, joita ei ole kuvauksissa mainittu osataan sijoittaa oikeaan vaativuusryhmään. Työnimikkeessä oleva numero on ATK-tiedoston tunnistenumero. 3. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/huoltaja, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä Varastotyöntekijä: Joukko-osastot ja vastaavat 301 asevarastossa ampumataulujen kunnostaminen ja korjaamiset sekä taulujen kuljetukset 302 ase- ja pioneerivarastoissa varusteiden ja varaosien laskenta, huolto ja pakkaaminen 303 karttavarastossa materiaalin tilaus, vastaanotto, karttojen kokoaminen, luovutus sekä hylkäys- ja poistoesitysten laatiminen 304 muonavarastossa perunoiden ja vihannesten esikäsittely sekä siirrot ja kuormaukset 305 taistelumuonien ja ateria-astiaston pakkaaminen 306 varus- ja liinavaatevarastossa varusteiden vaihto, lajittelu, laskenta, pakkaaminen, varastojärjestelyt sekä kuormien lastaaminen ja purkaminen Tekstiilihuoltaja, Vaatetuskorjaamot varustekorjaaja/-huoltaja 310 puhtaan pyykin lajittelu, viikkaus ja niputus 361 koneellinen napitus ja parsinta 362 teltan liimapaikkaus

21 19 Varastotyöntekijä: Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Korjaamotyöntekijä: Varikot ja aluevarastot 315 ase- ja kuljetusvälinevarastoissa materiaalin vastaanotto, varusteiden ja varaosien lajittelu, huoltotyöt, pakkaaminen ja lähettäminen 316 instrumenttivarastossa pakkausten purkaminen, materiaalin lajittelu, keräily, puhdistus, rasvaus, niputus ja varastointi 317 lomakevarastossa lomakkeiden ja painotuotteiden vastaanotto, tarkastus, varastointi ja lähettäminen 318 optisessa varastossa materiaalin vastaanotto, käsittely, silmämääräinen tarkastus, ulkopuolinen puhdistus ja pakkaaminen 319 patjojen ja tyynyjen täyttäminen Varikot 331 ei-räjähtävän materiaalin osaelementtien valmistus ja romuttaminen sekä ompelu-, apu- ja valmistelutyöt 332 ei-räjähdysvaarallisten sytyttimien kokoonpanotyöt 333 laukaisulangan kelaus 334 suojeluvälineiden maalaus-, ompelu- ja pesutyöt 335 leikkaaja-ompelijan työt Joukko-osastot ja vastaavat 356 polkupyörän huolto- sekä suksisiteiden kiinnitystyöt Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Kaikki työpaikat 391 tiskaus, siivous, annostelu, kattaminen, tarjoilu, elintarvikkeiden esivalmistelu, ruoan lähetykset ja astioiden vastaanotot 392 ruokalatyöntekijä, joka toimii tilapäisesti emännän tai keittäjän sijaisena ja joka tilapäisesti suorittaa leipomista (ml. taikinan valmistus) sijoitetaan sijaisuusajaksi vaativuusryhmään 4 Kaikki työpaikat 396 portinvartijan työt

22 20 4. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä: Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija Joukko-osastot ja vastaavat 401 keskus- ja liikuntavälinevarastoissa materiaalin keräily, laskenta, huoltaminen, pakkaaminen, materiaalin siirrot ja varastojärjestelyt 402 lentovaruste- ja teknillisissä varastoissa varusteiden vastaanotto ja laskenta, varastojärjestelyt, pakkaaminen, asiakirjojen ja kortistojen käsittely ja osallistuminen laskuvarjojen pakkaamiseen 403 muona- ja juuresvarastoissa elintarvikkeiden ja juuresten vastaanotto, luovutus, laaduntarkastus, varastojärjestelyt ja perunoiden koneellinen kuorinta 404 varus- ja liinavaatevarastoissa varusteiden, likaisen ja puhtaan pyykin vastaanotto ja lajittelu, pyykinvaihto, pakkaaminen, laskentatyöt, asiakirjojen ja varastokorttien käsittely sekä työn jakaminen apulaisille Vaatetuskorjaamot 410 huoltoon tulevan materiaalin yksikköpakkausten vastaanottolaskenta 412 pestyn ja/tai huolletun vaatetuksen laskenta ja pakkaaminen 413 korjattavien vaatteiden lajittelu, pestyn vaatteen hylkäys, töiden jako ja kirjaaminen 461 erikoisvarusteiden (reput, laukut, huopavuoret yms.) korjaustyöt 462 teltan koneellisesti suoritettavat korjaustyöt sekä tarkastus ja pakkaaminen 463 alus-, liina- ja suojavaatetuksen leikkaus ja ompelutyöt 464 jalkineiden korjaus (pohjien ja korkojen asennus, syrjien leikkaus ja tikkaus) 472 pestyn vaatteen prässäys ja tunneliviimeistely yms.

23 Varastotyöntekijä: 21 Varikot ja aluevarastot 415 lääkintämateriaalin varastossa materiaalin laskenta, huolto, varastointi, keräily, pakkaaminen ja ompelutyö 416 sulutusväline-, kuljetusalan-, suojeluväline-, lentokonevaraosa- ja lentokonerunkovarastoissa materiaalin vastaanotto, lajittelu, pakkaaminen sekä varastojärjestelytyöt Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Varikot 431 ei-räjähdysvaarallisten ampumatarvikkeiden valmistus-, korjaus- ja huoltotyöt 432 räjäyttimien kokoonpanotyöt 433 sytytintilan valmistus 434 ladattujen sulutusvälineiden jälkikäsittely, viimeistely ja pakkaaminen 435 kiväärikaliperisten hylsyjen lajittelu 436 suojanaamarin vulkanointi 437 sulutusvälineiden sytyttimien valmistus ja huolto 438 viestialan materiaalin purku-, puhdistus-, huolto- ja korjaustyöt sekä suojakoteloiden (vast.) ompelutyöt ja puristinkonetyöt Kaikki työpaikat 481 ei räjähtävän materiaalin trukkikuljetus Kaikki työpaikat ryhmässä mainittujen tehtävien lisäksi leipominen (ml. taikinan valmistus) tai toimiminen keittäjän ja emännän sijaisena tilapäisesti, työjärjestyksen mukaan. Kaikki työpaikat 496 valvomo-vartioimistyö 5. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija varastomies, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä Joukko-osastot ja vastaavat 501 teknisessä varastossa lentokoneiden varaosien varasto- ja varastointityöt

24 vaativuusryhmässä 4 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoituspaketin kokoaminen ja purkaminen tai kuormaamis- ja purkamistehtävät trukkia käyttäen, trukin huoltoja puhdistustyöt tai koulutettu valmius toimia varastonhoitajan sijaisena sekä niiden tilapäinen hoitaminen Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija ja varastomies Vaatetuskorjaamot 510 vaatetuskorjaamoon lähetetyn pyykin vastaanotto, tarkastus, lajittelu, lähtevän pyykin keräily, luovutus ja lähetysluettelon laatiminen 511 materiaalin kuormaaminen ja purkaminen trukkia käyttäen, trukin huolto- ja puhdistustyöt sekä puhtaan pyykin kuljetus varastoon 512 hylkäysvaraston hoito ja hylätyn materiaalin paloittelu 563 uusien varusteiden valmistus sekä suurennustai muutostyöt 564 vaativat erikoisvarustuksen korjaustyöt 565 teltan korjaus (kaikkiin työvaiheisiin osallistuminen) 566 jalkineiden korjauksen vaihetyöt (hylkäys, revintä, laasaus ja paikkaus) 567 päällysvaatetuksen leikkaus- ja ompelutyöt sekä luokan määrittely 568 jalkineiden pesukoneen hoitajan työt 571 kemiallisen pesun työt Varastotyöntekijä Varikot ja aluevarastot 515 aseiden varaosien ja varusteiden vastaanotto-, varastointi- ja lastaustyöt, aseiden varustamistyöt, aseiden huolto ja siirto sekä trukkien ja nosturien käyttö varastossa 516 räjähdystarvikevarastossa kuormaukset, varastojärjestelyt ja materiaalin siirrot 517 uuden vaatetusmateriaalin vastaanotto, lukumäärän ja laadun tarkastus, leimaus ja niputtaminen

25 lääkintämateriaalin varastossa 4. ryhmässä mainittujen tehtävien lisäksi ompelutöiden suunnittelu ja käytettävän kankaan valinta, ompelijan töiden valvonta ja toimiminen varastonhoitajan sijaisena 519 ps-varastoissa varastotehtävät ja vuosihuollot Kaikki työpaikat 525 kirjapainotyöt, monistaminen, painaminen, sitominen, offsetpainolevyn valmistaminen ja materiaalin pakkaaminen Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Varikot 531 muovailtavan räjähdysaineen valmistus ja pakkaaminen 532 ampumatarvikkeiden purkaminen elementeiksi, huolto, kokoaminen, tarkastus ja pakkaaminen 533 ladattujen ampumatarvikkeiden jälkikäsittely, viimeistely ja pakkaaminen 534 räjähdysainevalimon esi- ja jälkikäsittelytyöt 535 ruutipanosten valmistus- ja kartussointityöt 536 räjähdystarvikkeiden ja niiden elementtien raepuhdistus, lakkaus- ja maalaustyöt 537 räjähdysaineen tai savumassan puristus, seulonta, pussitus ja pakkaaminen 538 heksotolin seulonta ja kuivaus 539 hylsyhuoltolatyöt 540 sytyttimien valmistus ja vanhojen sytyttimien tarkastus ja pakkaus 541 savulataamotyöt 542 ruutien haihtumamittausten ja stabiliteettikokeiden suoritus sekä niihin liittyvien asiakirjojen laatiminen 543 ammus- ja kartussilaatikoiden korjaaminen ja uusien laatikoiden valmistaminen ohjeiden mukaan 544 kiväärikaliperisten hylsyjen lajittelun esikäsittely-, pakkaus- ja siirtotyöt 545 ruisku- ja käsinmaalaustyöt ja tekstimallineiden valmistus

26 lääkintämateriaalin huolto-, korjaus- ja valmistustyöt sekä työkoneiden ja käsityökalujen kunnossapito- ja huoltotehtävät, lisäksi hiekkapuhallustyöt sekä ompeleminen suutarinkoneella 547 nahkaosaston satulasepän työt Korjaamotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Varikot 558 koneiden ja työvälineiden huolto- ja kunnossapitotyöt sekä kuljetusvälineiden huoltotyöt asentajan apuna Kaikki työpaikat 581 traktorin ja trukin kuljetus, talviauraukset traktorilla sekä koneelliset siirrot korjaamoilla Kaikki työpaikat 596 aluevartiointityöt 6. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, varastomies lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä: Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja ja varastomies Joukko-osastot ja vastaavat 601 muonavarastossa tuoretavaroiden ja elintarvikkeiden annostus ja jakaminen, lihan paloittelu, juuresten pesu ja konekuorinta sekä varastonhoitotyöt 602 vaativuusryhmässä 5 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoitusvaatevaraston hoitotehtävät sekä toimiminen varastonhoitajan sijaisena 603 polttoaineen pumppaus- ja astioimistyöt 604 korjaus- ja huoltovälinevaraston hoitotyö sekä osallistuminen jakelu-, huolto-, opastus- ja valvontatehtäviin Vaatetuskorjaamot 610 vaativuusryhmässä 5 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoitusvaraston tehtävät sekä toimiminen varastonhoitajan sijaisena 611 automaattisen pyykinkuljetusradan hoitajan työ

27 jalkinekorjaamon vaativat korjaustyöt vaativuusryhmässä 5 mainittuihin kaikkiin työtehtäviin osallistuminen 662 pohjanneulontatyöt 671 vesipesun työt Varastotyöntekijä: Varikot ja aluevarastot 615 asevarastossa materiaalin varastointi, siirrot, lastaukset, purkamiset, lähetykset ja vastaanotot, jakotoiminta eri osastoille, työnjohdolliset tehtävät ja trukkien käyttö 616 räjähdystarvikevarastossa erilaiset varastotyöt sekä lähetysten keräily ja tekeminen 617 keskusvarastossa materiaalin vastaanotto, varastotyöt, pakkaaminen, asiakirjojen ja kortistojen ylläpito 618 lähettämössä ja pakkaamossa materiaalin vastaanotto, käsittely, lajittelu ja kotimaisten kansainvälisten lähetysten hoitaminen, lastaus ja kuljetusten sekä kuormausten valvonta 619 vaatetusmateriaalin tarkastus ja kokeidenottotyöt 620 ulkomaisen ampumamateriaalin eräseurantatyöt 621 ampumatarvikemateriaalin eräseuranta ja huoltotyö Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Varikot 631 räjähdystarvikeröntgenkuvaajan työt 632 erilaisten suojeluhuoltoalan koneiden, laitteiden ja työkalujen huolto, korjaus- ja valmistustyöt valvonnan alaisena 633 penkki- ja konepuusepän työt sekä erilaiset puu-, asennus- ja korjaustyöt piirustusten tai ohjeiden mukaan 634 muiden kuin räjähdystarviketöiden yhteydessä esiintyvät työt, joihin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä 636 laukausten purkaminen purkulaitteistolla 637 uusien kenttä- ja rannikkotykistön irtopanosten valmistus

28 S 58 patrunointityö 639 kranaattityöt, johon sisältyvät sytyttimellisten kranaattien purkaminen, räjähdysaineen poraus, sytytintilan valmistus, räjäyttimen kiinnitys, raelinkous, maalaus, painoluokkapunnitus, merkitseminen, pakkaaminen ja pakkauksen merkitseminen 640 ruudin ilmastointityö 641 Hylsyhuoltolan työt vähintään puolet työvaiheista Korjaamotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Joukko-osastot ja vastaavat 656 penkki- ja konepuusepän työt sekä erilaiset puu-, asennus- ja korjaustyöt piirustusten tai ohjeiden mukaan Kaikki työpaikat 681 erilaisten henkilö- ja tavarakuljetusten hoitaminen sekä maastoajoneuvojen ja työkoneiden kuljetustehtävät 682 huoltolassa suoritettavien huoltojen valvonta 683 ajoneuvojen kuljetus- ja huoltotyöt sekä työnjohdolliset tehtävät Joukko-osastot ja vastaavat ja 4. ryhmässä luokiteltujen tehtävien lisäksi muonavarastossa tuoretavaroiden, elintarvikkeiden ja kenttäkaluston varastointi- ja hoitovastuu, materiaalin vastaanotto- ja jakotoiminta sekä varastointijärjestelyt 692 esivalmistelutyöt, pääruokalajien valmistaminen, ruuan jako ja tarjoilu maastoastioihin, ruuanvalmistuksen ohjaus, työalueiden puhtausvastuu ja emännän sijaisuus Kaikki työpaikat 696 aluevartiointityöt, johon kuuluu vartiokoirien hoito ja koulutus 7. RYHMÄ Varastotyöntekijä, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja asentaja. Varastotyöntekijä: Joukko-osastot tai vastaavat 701 viestivarastossa materiaalin ja kaluston kunnossapitotyöt sekä akkuhuoltamon hoito

29 27 Varikot ja aluevarastot 715 räjähdystarvikevarastossa erikois- ja työohjeiden mukaan suoritettu varastotyö 716 vastaanotto- ja lähetysjaoksessa materiaalin vastaanottaminen ja lähettäminen, toimiminen autonkuljettajana, kuljetusten järjestelijänä sekä vastaanottotarkastajan apulaisena 717 ps-kaluston vuosihuolto (materiaalin vastaanotto, -siirrot ja -luovutus) 718 keskus-lentokonemoottori- ja varaosavarastoissa varastotyöt, pakkaaminen, lastaaminen ja trukin käyttö sekä asiakirjojen, kortistojen täyttö ja ylläpito, toimiminen varastonhoitajan sijaisena Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Korjaamotyöntekijä: Varikot 731 valimotyöt käsi- ja kenttävalimoissa 732 räjähdysaineen valaminen sulutusvälineisiin 733 vastaavan räjähdystarvikeröntgenkuvaajan työt 734 merkkisavulataamon työt 735 räjäytinpuristimen käyttö ja hoito 736 vaativat penkki- ja konepuusepän työt piirustusten mukaan 737 räjähdysaineiden ja räjähdystarvikkeiden laadunvalvonta-, koe- ja koestustyöt 738 räjähdysaineen annostelu ja heksotolin sekoitus 739 puuosaston teräasettaja 740 kranaattien / räjähteiden tyhjennys- tai purkutyö logiikka-ohjatulla työlaitteistolla 741 hylsyhuoltolan kaikki työvaiheet sisältäen myös kunnossapidon ja töiden käynnistyksen 742 lataamon koestamon ja pintahuoltamon kaikki työtehtävät sekä porausrobotin ohjelmointitehtävät 743 lataamon pintahuoltamon automaattimaalauslinjan kaikki työ- ja kunnossapitotehtävät 744 räjähdystarvikkeiden pakkopurkaamo-, räjähdysainetyhjentämö-, romuttamo- ja hävittämmötyöt 745 Kranaatin/kuoren ultraäänitarkastus Kaikki työpaikat 768 vaativat korjaus-, asennus- ja huoltotyöt (laitosmies)

30 vaativat penkki- ja konepuusepän työt piirustusten mukaan Tekstiilihuoltaja: Kuljetustyöntekijä: Vaatetuskorjaamot 771 automaattisen pesulinjan työt Varikot 786 räjähdystarvike-, räjähdysaine- ja palavien nesteiden kuljetukset kuorma-autolla ja trukilla sekä tilapäinen toimiminen esimiestehtävissä 8. RYHMÄ Lataamo- ja huoltolatyöntekijä, varastotyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja asentaja. Lataamo- ja huoltolatyöntekijä sekä varastotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Varikot 831 valimoprosessin hoito automaattivalimossa 832 tehtävä, joka edellyttää osallistumista kaikkiin vaativiin räjähdystarviketöihin, työvaiheiden kehittelyyn ja käynnistämiseen 833 räjähdystarviketyöt ja räjähdystarvikkeiden varastointityöt, joihin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä 881 erikoismateriaalin kuljetukset maanteitse reittija kaukoliikenteessä ajoneuvoyhdistelmillä ja erikoisajoneuvoilla 882 räjähdystarvikkeiden, räjähdysaineiden ja palavien nesteiden kuljetukset ajoneuvoyhdistelmillä ja erikoisajoneuvoilla, tiestön auraukset aura-autolla ja tiehöylällä sekä linja-auton kuljetus henkilöliikenteessä 883 ajoneuvonosturin kuljettajan työt 9. RYHMÄ Vanhempi asentaja Kaikki työpaikat teleasentajan työt - autonasentajan työt - hitsaajan työt - asentaja-koneistajan työt

31 29 - laitosmies-koneasentajan työt - instrumenttiasentajan työt 10. RYHMÄ Vanhempi asentaja Kaikki työpaikat hitsaajan työt, erikoismetallit - asentaja-koneistajan työt, kun työntekijä on pätevöitynyt aseiden korjaukseen tai räjähdysvaarallisten tilojen koneenrakennus- sekä huolto- kunnossapitotöihin - laitosmiehen työt, sähkötyöoikeuksin asesähköasentajan työt - asesähköasentajan työt - aseasentajan työt - autosähköasentajan työt - elektroniikka-asentajan työt - instrumenttiasentajan (automaatioasentajan työt sekä siihen liittyvät huoltoja kalibrointityöt) työt - LVIS-asentajan työt - mallipuusepän tai vastaavan työt, jos tehtäviin sisältyy myös suunnittelua Harjoittelijalle maksetaan 90 prosenttia asianomaisen tehtävänimikkeen mukaisesta palkasta enintään vuoden ajan. Palkkaliitteestä 2 palkkaliitteeseen 1 siirretylle vaatetuskorjaamon asentajalle/laitosmiehelle aiemmin maksettu 5 %:n käyttötehtävälisä maksetaan saman suuruisena henkilökohtaisena prosentuaalisena lisänä. H u o m a u t u k s i a : 1. Mikäli työnkuvausten osalta työnantaja- ja työntekijäosapuolet yhteisesti toteavat, että esitetyt työnkuvaukset vaativat suurempia tarkistuksia, tulee näistä ilmoittaa välittömästi työnluokitustoimikunnalle puolustusministeriöön.

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI (sisältää 12.02.2004 allekirjoituspäytäkirjan aiheuttamat muutokset)

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292101 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala TES: 313008 PL: 01 Merenkulkulaitoksen ja Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 420

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 Sisällysluettelo SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016... 4 KUMITEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus

Neuvonta-alan runkosopimus Neuvonta-alan runkosopimus 1.5.2010-30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys Agronomiliitto ry/julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Y Ö E H T O S O P I M U S

Y Ö E H T O S O P I M U S Päivitetty 15.6.2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja toiselta puolen VTT-Akavan sekä Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.8.2012-31.3.2014 I

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu 1 Sopimuksen soveltamisala... 1 2 Työrauhavelvoite... 1 3 Työsuhteen solmiminen ja päättyminen... 1 4 Säännöllinen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS PALTA - JYTY

YLEISSOPIMUS PALTA - JYTY YLEISSOPIMUS PALTA - JYTY 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000 www.palta.fi Varatuomari Anssi Rautiainen 020 595 5066 Työmarkkinapäällikkö

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Finnairin Tekniset ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.7.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala... 1 2 Työnantajan ja teknisen yleiset velvollisuudet...

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

1.1. Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus 12.12.2000 vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta

1.1. Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus 12.12.2000 vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 1 1.1. Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtoehtosopimus 12.12.2000 vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 1 Sopimuksen perusteet Tämä virkaehtosopimus on tehty

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala... 3 2 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2014-2017 SISÄLLYS 1 SOVELTAMISALA... 1 2 PALKAT... 1 3 PERUSPALKKAAN SIDOTUT PALKANLISÄT... 3 4 LUONTOISEDUT... 3 5 KORVAUKSET... 4 6 TYÖAIKA JA SYNTYVÄ

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2012-2014 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Palkat... 1 3 Peruspalkkaan sidotut palkanlisät... 3 4. Luontoisedut... 3 5. Korvaukset... 4 6 Työaika

Lisätiedot