Perusturvalautakunta Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 25.10.2011 81 Liite 1"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Liite 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SOSIAALITOIMI Sosiaalitoimen tehtävänä on tuottaa palveluja kuntalaisille, edistää heidän suoriutumisedellytyksiään ja inhimillistä kasvuaan turvaamalla eri elämäntilanteissa riittävä sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus muun muassa riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Sosiaalitoimen tulosyksikköjä ovat hallinto- ja toimisto, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, kotihoito, vanhusten tukipalvelut, vanhusten palveluasuminen, päihdehuolto, aikuissosiaalityö ja omaishoidontuki. Hallinnon tehtävänä on turvata perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien palvelujen toimivuus ja niiden kehittäminen huomioiden väestörakenteen tuomat haasteet. Talousarvio sisältää kahden varahenkilön (lähihoitaja) palkkaamisen hoivatyöhön, koska sijaistarve vuositasolla vuosilomien ja muiden poissaolojen vuoksi on jatkuvaa. Menettelyllä turvataan myös hoivaketjun toimivuus ja hoivan laatu. Perusturvan talousarvioon sisältyvän ja sinne jäävän 50 % fysioterapeutin työpanos lisätään kokoaikaiseksi työsuhteeksi. Työpanos kohdennetaan ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja työntekijöiden konsultointiin organisaatio- ja muutosprosessissa. Sijaismäärärahoja on vastaavasti vähennetty. Toteutettaessa Ikäihmisten laatusuosituksen mukaisia suosituksia työntekijämäärissä saavutetaan laadukas ja asukkaiden/asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioonottava hoiva. Suositus koskee sekä kuntaa että hoivakoteja. Hoivatyöntekijöiden osaamisen päivittäminen toteutetaan suunnitellusti vuosittain laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Lasten ja perheiden palvelut turvaavat lapsen ja nuoren oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain muutos vuonna 2012 tähdentää perhehoidon ensisijaisuutta laitossijoituksiin nähden, mikä on haaste lastensuojelutyölle. Kaikissa tilanteissa perhesijoitus ei kuitenkaan ole mahdollista. Lastensuojelussa kiinnitetään tulevana vuonna huomio avohuoltoon ja varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojeluasiakkuuksien määrä näyttäisi vakiintuneen. Lasten ja perheiden kriisipalveluja ja sosiaalityön päivystyspalvelu ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Tulosyksikön kustannusnousu on noin Vammaispalveluihin sisältyvät kehitysvammaisten erityishuollon palvelut, kehitysvammalain mukaiset palvelut ja vammaispalvelulain nojalla järjestettävät vaikeavammaisten palvelut. Palveluja järjestetään kunnan omana toimintana, Vaalijalan kuntayhtymän tuottamana ja ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Ympärivuorokautista hoivaa ostetaan kuudelle mielenterveyskuntoutujalle 96, /hoitovrk, kahdelle kehitysvammaiselle /hoitovrk, autettua palveluasumista yhdelle kehitysvammaiselle 117 /vrk ja laitoshoitoa yhdelle kehitysvammaiselle 138 /vrk. Ostopalvelujen osalta selvitetään mahdollisia kotiuttamisia. Ympärivuorokautista hoivaa kehitysvammaisille tarjoaa kunnan uusi asumispalveluyksikkö Poutapilvi, mikä

2 jatkaa edeltäjänsä Sinikellon toimintaa. Sinikellon tiloista luovutaan ja samalla yöhoito voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden asumisyksikköjen kanssa. Lisäksi omana toimintana järjestetään kotona asumisen tukemista ja ohjausta, päivä- ja työtoimintaa sekä kuntoutusohjausta. Vammaispalvelulain muutos vuonna 2009 henkilökohtaisesta avusta subjektiivisena oikeutena on lisännyt kustannuksia ja tarve edelleen näyttää kasvavan. Vuodesta 2010 alkaen henkilökohtaisen avun tuntimäärä on 30 tuntia/kk. Asumispalvelua järjestetään kotipalveluna kolmelle vaikeavammaiselle. Tulosyksikön kasvu on noin johtuen muun muassa vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista. Vuodelle 2011 palkkakustannukset oli arvioitu liian pieniksi. Aikuissosiaalityön tulosyksikköön sisältyvät toimeentuloturva ja kuntouttava työtoiminta. Toimeentulotuki on lakisääteinen, subjektiivinen ja viimesijainen oikeus. Toimeentulotuen myöntämiseen vaikuttaa muun muassa työttömyys ja asiakkaiden elämässä tapahtuvat muutokset ja kriisitilanteet. Aktivointitoimenpiteistä toistuvasti kieltäytyminen ja työttömyysturvan menettäminen lisäävät toimeentulotuen tarvetta. Velkaantuminen ja syrjäytyminen vaikuttavat elämänhallintaan ja taloudellisten ongelmien kärjistymiseen. Perus-, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki on arvioitu euroksi. Perustoimeentulotuen kustannukset jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Tiivistä yhteistyötä jatketaan työhallinnon kanssa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttaa suoraan pitkäaikaistyöttömyys. Aktiivitoimilla pyritään jatkossakin ehkäisemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua muun muassa kuntoutumis- ja eläkemahdollisuuksien selvittelyillä. Sosiaaliohjaajan työpanosta kohdennetaan aiempaa enemmän työttömien tukemiseen ja ohjaamiseen, missä työparina alle 29 -vuotiaiden kohdalla on erityisnuorisotyöntekijä. Tällä toiminnalla voidaan vaikuttaa ostopalvelujen määrään. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on budjetoitu Kuntaosuutta maksetaan keskimäärin kymmenestä työttömästä. Päihdehuolto toteutetaan pääosin omana toimintana. Ostopalveluja käytetään avoja laitoskuntoutuksessa pääosin lastensuojelullisin perustein. Yhdistykseltä ostettavaa toimintaa tullaan arvioimaan uudelleen. Vanhusten palveluasuminen vastaa asiakkaiden hoivasta ja huolenpidosta asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Valmistuneen uudisrakennuksen asumisyksiköt, entinen palveluasumisyksikkö ja vuodeosasto saivat uudet nimet järjestetyn nimikilpailun tuotoksena. Asumispalveluyksikkö Päivänsini, entinen Lepola, jatkaa toimintaansa entisissä tiloissaan. Päivänsini tarjoaa hoivaa ja huolenpitoa 20 asukkaalle, joista 18 asukasta on vuokrasuhteessa. Kaksi paikkaa on varattu intervallihoidolle. Päivänsinen rakentamis-/muutostöihin haetaan ARA:n avustusta mennessä paikkaluvun vähetessä viidellä. Vuodeosaston saneeraustyöt käynnistynevät vuoden vaihteessa. Vuodeosastohoito kunnassa päättyy. Vanhusten laitoshoito toteutetaan toimintansa aloittavassa perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterissä. Saneerauksen myötä asumispalveluyksikkö Hopeapaju muuttuu 20 -paikkaisesta 2

3 laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, missä on mahdollista toteuttaa myös intervallihoitoa ja lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa esimerkiksi sairaalasta kotiutumistilanteissa. Muutos merkitsee myös asiakasmaksumuutoksia. Sekä asumispalveluyksikkö Päivänsinen että vuodeosaston remonttien aikana asukkaiden hoiva toteutetaan suunnitellusti ja mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Remonttien ajaksi asukkaat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan samassa talossa oleviin muihin yksiköihin. 3 Tehostettua palveluasumista toteutetaan uudessa kahdeksan (8) asuntoa käsittävässä muistisairaiden asumispalveluyksikkö Niittyvillassa. Toiminta on uutta kunnan omana toimintana ja se merkitsee muun muassa kolmen työntekijän osaamisen lisäämistä vuonna 2012 toteutuvalla muistisairaiden hoitotyön oppisopimuskoulutuksella. Osalla yksikköön sijoittuvista työntekijöistä on aiemmin hankittua koulutusta muistisairauksista. Vanhusten ympärivuorokautista palveluasumista ostetaan kahdeksalle vanhukselle 99, /hoitovrk kolmelta hoivakotiyrittäjältä. Kahden hoivakotiyrittäjän kanssa sopimukset sisältävät sitoumuksen ostaa tietty määrä palveluasumista ja yhden kanssa sopimus perustuu asiakaskohtaiseen maksusitoumukseen. Rakentamisen ja omien asumisyksikköjen saneerausten myötä asumispalvelujen ostotarvetta tullaan arvioimaan. Vuodeosaston työntekijät ja terveyskeskuksen osastonhoitaja siirtyvät asumispalvelujen työntekijöiksi perusturvan organisaatiomuutoksen yhteydessä, jolloin palkkauskustannukset kohdistuvat sosiaalitoimen vastuualueelle perusterveydenhuollon sijasta. Palvelurakennekehittämissuunnitelman teon (2009) yhteydessä konsultin arvion mukaan kotihoitoon tarvitaan lisää henkilöstöä muutoksen edetessä. Palvelurakennemuutoksen johdosta kotihoitoa tullaan tehostamaan, mikä merkitsee sitä, että entistä huonompikuntoiset asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Vanhusväestön määrä huomioiden ennalta ehkäisevien kotikäyntien suorittamista 75-vuotiaille suunnitelmakaudella jatketaan. Mahdollisen yöpartiotoiminnan tarve ja sen käynnistäminen asettavat haasteita henkilöstöresursseihin. Kotihoidon työntekijät huolehtivat kotiin vietävistä aterioista, jolloin he samalla arvioivat asiakkaiden tilannetta. Aterioiden kuljettamista työntekijöiden toimesta tarkastellaan suunnitelmakaudella kriittisesti ja tarvittaessa aterioiden kuljetus ulkoistetaan. Lisäksi aterioiden kuljetuksesta kirkonkylällä huolehtii ateriapalvelun työntekijä sekä postin kuljettamisen yhteydessä toimitetaan kahdelle asiakkaalle ateriat arkipäivisin. Vanhus- ja vammaisasiakkaiden lisäksi kotihoidon työntekijät vastaavat lapsiperheiden perhetyöstä tarpeen mukaan sosiaaliohjaajan työpanoksen ohella ja lisäksi. Lapsiperheiden tarpeiden mahdollisesti kasvaessa henkilöstöresurssointiin tullaan kiinnittämään huomiota. Kauppa-asioiden hoitamiseksi selvitetään eri vaihtoehtoja. Kotihoitoon tuleva Pegasos -tietojärjestelmä on haaste työntekijöille oppia täysin uusi toimintatapa. Sen myötä tarkentuu myös tilastointitiedot. Kotihoidon työntekijöiden toimipiste on asumispalveluiden yhteydessä. Tukipalvelut tarjoavat eri asiakasryhmille palveluja, mitkä auttavat ja edistävät kotona asumista ja siellä selviytymistä mahdollisimman kauan. Tukipalveluja ovat kylvetys-, kuljetus-, siivous-, ateria- ja turvapuhelinpalvelut sekä pyykki- ja asiointiapu. Lisäksi järjestetään päiväkeskustoimintaa.

4 4 Toteutettaessa Ikäihmisten laatusuosituksen mukaisia suosituksia asumisyksikköjen työntekijämäärissä saavutetaan laadukas ja asukkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioonottava hoiva. Suositus koskee sekä kuntaa että hoivakoteja. Hoivatyöntekijöiden osaamisen päivittäminen toteutetaan suunnitellusti vuosittain laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatuottojen arvioidaan kasvavan muun muassa perittävistä ateria- ja hoitopäivämaksuista ja vuokratuloista palvelurakenne- ja organisaatiomuutoksen myötä. Vuodeosaston toiminnan päättyessä kunnassa asiakasmaksut määräytyvät eri perustein. Toiminnan painopistealueet 1. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteuttaminen käyttämällä voimavaralähtöisyyden periaatteita 2. Asiakkaiden yksilöllisyyden ja yksityisyyden kunnioittaminen 3. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja turvallisuuden edistäminen 4. Henkilöstön yhteistyön kehittäminen ja työhyvinvointi 5. Asiakasmaksujen päivittäminen 6. Eettisten arvojen toteuttaminen kaikessa toiminnassa 7. Talouden seuranta Valtuustotason tavoitteet 1) Asiakasmaksujen tarkastukset 2) Oman toiminnan tehostaminen, ostopalveluiden tarkastelu ja vähentäminen, tavoite 1-2 3) Vakinaisen henkilöstön rekrytointi ja osaamisen kartoitukset 4) Asiakastyytyväisyyskysely, arvosana 1-5, tavoite väh. 4 5) Työtyytyväisyyskysely 6) Palvelurakennemuutoksen edistäminen Sosiaalitoimi yhteensä Toimintamenot Toimintatulot Netto Tunnusluvut/netto Sosiaalitoimi yhteensä * 1900* 1943* *sisältää vuodeosaston siirtymisen perusterveydenhuollosta Sos.hallinto /asukas Lasten ja perheiden palvelut /asukas

5 Aikuissosiaalityö Kotihoito /asukas Kotihoidon käynnit/v Kotihoidon käynti/ Omaishoidontuen saajien lkm/vuosi /asukas Vammaispalv. /as (sis. vamm. ja keh.vamm. avo- ja laitosh.) PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito siirtyvät toimintansa aloittavan perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn järjestämisvastuulle. Perusterveydenhuollon tehtävänä on järjestää kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä, sairauksia ehkäiseviä sekä yleislääkäritasoisia sairaanhoidollisia avo- ja laitospalveluja. KYSTERIn tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalihuollon, sairaanhoidon ja ennalta ehkäisevät palvelut. Palvelut on määritelty lähi-, seudullisiksi ja alueellisiksi palveluiksi. Työterveyshuollon tuottamisvastuu siirtyy alkaen Soisalon Työterveysliikelaitokselle. Laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB. Sairaankuljetuksesta vastaa Medstar Oy sopimuskauden saakka. Ensivastesopimus Rautavaaran kunnalla on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Rautavaaran kunta muodostaa Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Valtuustotason tavoitteet 1) Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen tilaajatoimikunnan jäsenen kautta 2) Perusterveydenhuollon ja laitoshoidon kustannusten seuranta Perusterveydenhuolto yhteensä Toimintamenot Toimintatulot Netto

6 6 Perusterveydenhuolto * 1026* 1039* *vuodeosaston siirto sosiaatoimeen näkyy KYSTERIN ilmoittamat tunnusluvut vuodelle 2012 kpl yhteensä Fysioterapia yksilökäynnit , ryhmät , ,8 apuvälinekäynnit , ,97 Kouluterveydenhuolto , Lastenneuvola , ,6 Äitiysneuvola , ,64 Sairaanhoitajan vast 0 käynnit , puhelinkontaktit Lääkärinvastaanotto 0 käynnit , ,6 puhelinkontaktit Mielenterveyststo , ,5 Puheterapia , Psykologi , ,1 Vuodeosasto lyhyt hoito pitkäaikaishoito Suun terveydenhuolto hammaslääkäri , suuhygienisti , , ,5 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon menot muodostuvat lähes kokonaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä yhtymän jäsenkuntana saatavista palveluista sekä Ylä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä ostettavista palveluista. Kuntalaiset käyttävät Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Iisalmen sairaalan palveluja. Erikoissairaanhoidon vuodeosastovuorokausia pyritään minimoimaan toimivalla hoitoketjulla.

7 Valtuustotason tavoitteet 7 Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen mahdollisuuksien mukaan palveluiden tarkoituksenmukaisella kohdentamisella ja ylläpitämällä ensihoito- ja jatkohoitovalmiuksia paikallisella tasolla. Erikoissairaanhoito yhteensä Toimintamenot Toimintatulot Netto Erikoissair.hoito /as/netto Perusturvalautakunta yhteensä Toimintamenot Toimintatulot Netto Perusturvalautakunnan toimintamenojen kasvun ohella tulee huomioida myös toimintatulojen kasvu, mikä vaikuttaa toimintakatteeseen. Sos. ja terv.toimi /asukas

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 3 329 959 3 117 440 3 052 730-2,1 TOIMINTAKULUT -23 667 320-24 550 770-25 271 520 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 337 361-21

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet: Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot