Hyvinvoiva Suomi 2011 Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman keskeiset ehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoiva Suomi 2011 Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman 2007-2011 keskeiset ehdotukset"

Transkriptio

1 Hyvinvoiva Suomi 2011 Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman keskeiset ehdotukset

2 SUOMEN HAASTEET Globalisaatio Väestön ikääntyminen Julkisen talouden tasapaino Hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan yrittäjyyttä ja menestyvää yritystoimintaa

3 Suomal. yritysten ulkomaiset tytäryhtiöt euroa henkilöä Liikevaihto (vas. ast.) Henkilöstö (oik. ast.) 0 Lähde: Suomen Pankki

4 henkilöä Väestökehitys ikäryhmittäin Lähde: Tilastokeskus

5 Julkisen talouden näkymät 70 % % BKT:sta % BKT:sta 8,0 % 60 % Jäämä = Kokonaistulot - Kokonaismenot 6,0 % 50 % 4,0 % 40 % 2,0 % 30 % 0,0 % 20 % -2,0 % 10 % -4,0 % 0 % -6,0 % Lähde: Valtiovarainministeriö Kokonaismenot Kokonaistulot Jäämä (oikea ast.)

6 110 Työllisyyden muutos erikokoisissa yrityksissä 100 Henkilöstä v = Mikroyritykset (1-9 hlöä) Pienyritykset (10-49 hlöä) Keskisuuret yritykset ( hlöä) Suuryritykset (250- hlöä) Lähde: Tilastokeskus

7 Yritysten henkilöstö koon mukaan 2004 Suuryritykset (250- hlöä); ; 38,3 % Mikroyritykset (1-9 hlöä); ; 24,6 % Yrityksissä oli yhteensä työntekijää v Pienyritykset (10-49 hlöä); ; 19,5 % Keskisuuret yritykset ( hlöä); ; 17,6 % Lähde: Tilastokeskus

8 VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT (1 ) Työn verotus Ansiotulon verotusta kevennetään alentamalla valtion tuloveroasteikon progressiovaikutusta: vähemmän portaita ja rajaveroasteet kauttaaltaan alemmiksi. Lisäansioista tulee jäädä niin yrittäjille kuin palkansaajille aina vähintään 50 prosenttia käteen. Veronalennukset ovat yhteensä noin 1,6 mrd. euroa. Työeläkemaksu jaetaan tasan työnantajan ja työntekijän kesken. Kansaneläkevakuutusmaksu poistetaan vaiheittain yrityksiltä: maksuluokkien euromääräiset rajat paremmin rahan arvon muutosta vastaavaksi, kaikki maksuluokat alemmiksi. Työnantajan matalapalkkatuki laajennetaan myös alle 25-vuotiaisiin työntekijöihin

9 VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT (2) Yritysverotuksen kannustavuuden lisääminen Osakeyhtiöiden nettovarallisuuden laskentapohjaa kasvatetaan ja osakeyhtiöiden nettovarallisuuden tuotto-osuutta korotetaan nykyisestä 9 prosentista 12 prosenttiin. Vastaavat muutokset toteutetaan myös henkilöyhtiöissä ja yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta. Osinkotuloille myönnetään verovapaus euroon asti vuosittain. Yrittäjäpolvenvaihdosten edistäminen Sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi yritysvarallisuus vapautetaan lahja- ja perintöverosta sekä veroseuraamuksia huojennetaan yrityksen siirtyessä työntekijän haltuun

10 TYÖMARKKINAT (1) Työvoiman saatavuuden parantaminen Työelämään tuloa nopeutetaan monilla toimilla, kuten perustutkintojen moduloinnilla. Opiskelija suorittaisi lyhyessä ajassa työelämän perusvalmiudet antavan tutkinnon. Työvoimareservi on saatava nykyistä tehokkaampaan käyttöön muuttamalla sosiaaliturvan mitoitusta ja saamisen ehtoja. Jatkossa ei saa olla kannattavaa olla vastaanottamatta työtä, josta maksetaan jopa suomalaisten työntekijöiden keskimääräistä palkkatasoa vastaavaa palkkaa. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa lisätään mm. tuottamalla nuorille, heidän vanhemmilleen ja opinto-ohjaajille tietoa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista

11 TYÖMARKKINAT (2) Työllistämisen helpottaminen ja tuottavuuden parantaminen Työllistämistä helpotetaan muuttamalla yksilöperusteista irtisanomissuojaa paremmin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita vastaaviksi. Työsuhteen päättämiseen riittäisi hyväksyttävä syy. Tuottavuuden parantamiseksi helpotetaan mahdollisuuksia työpaikkakohtaisten parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Työnantajilla ja työntekijöillä olisi mahdollisuus paikallisesti sopien poiketa työehtosopimusten määräyksistä. Poikkeaminen perustuisi yhteiseen sopimukseen, muutoin noudatettaisiin työehtosopimusta

12 YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVAT ERITYISTOIMET (1) Yrittäjyys koulujärjestelmässä Varmistetaan yrittäjyyskasvatuksessa ja -opetuksessa viime vuosina alkaneen myönteisen kehityksen jatkuminen kaikille koulutusasteilla: vahvistetaan opetussisältöjä, lisätään opintoohjausta sekä tehostetaan oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Opettajien peruskoulutuksessa yrittäjyysopetus saatetaan uudelle tasolle. Nykyisille opettajille luodaan edellytykset osallistua yrittäjyysaiheiseen täydennyskoulutukseen. Yrittäjäriskin kohtuullistaminen Jatketaan yrittäjän sosiaaliturvassa vielä olevien puutteiden korjaamista: yrittäjälle oikeus osittaiseen hoitorahaan ja verovähennykseen sairastuneen lapsen hoitajan palkan osalta

13 YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVAT ERITYISTOIMET (2) Pienennetään ylivelkaantumisen riskiä. Kehitetään ylivelkaantuneelle velkajärjestelyn keinoksi ns. henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuus. Luodaan määräaikainen asumisoikeus konkurssin johdosta menetettyyn omaan asuntoon. Määräajan kuluessa velallisella olisi mahdollisuus lunastaa asunto itselleen takaisin käyvästä arvosta

14 JULKINEN VALTA JA MARKKINAT Hyödynnetään yksityistä palvelutarjontaa nykyistä enemmän julkisissa palveluissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen monipuolistetaan kuntien järjestämisvastuulla olevaa palvelutuotantoa tilaajatuottaja -mallin avulla ja hyödyntämällä kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia lisäävää palvelusetelijärjestelmää. Laaditaan julkisen sektorin harjoittamalle elinkeinotoiminnalle periaatteet: lähtökohtana on julkisen sektorin pidättyminen yksityisen sektorin kanssa kilpailevasta yritystoiminnasta. Kun julkisella sektorilla erityisestä syystä on elinkeinotoimintaa, julkinen omistus ei saa antaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden

15 YRITTÄJYYDEN ASEMA PÄÄTÖKSENTEOSSA Nykyinen sopimusyhteiskunta toimii vajavaisesti, koska yrittäjien valtaenemmistö puuttuu tulopoliittisista pöydistä. Hallituksen on pidättäydyttävä sellaisista työmarkkinaosapuolten linjauksista, joiden aikaansaamisessa yrittäjien valtaenemmistö ei ole ollut mukana. Hallituksella on työllisyyden ja yrittäjyyden poikkihallinnollinen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on yrittämisen olosuhteiden parantaminen ja työllisyysasteen nostaminen seuraavan vaalikauden loppuun mennessä 75 prosenttiin mm. yrittäjyyshalukkuuden, yritysten kasvun ja työllistämisedellytysten parantamisen avulla. Politiikkaohjelman toimivaltuuksia vahvistetaan vaikuttavuuden lisäämiseksi

16 60 % % BKT:sta Kokonaisveroaste % Kokonaisveroaste = Verokertymä / BKT 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % USA Japani Sveitsi Slovakia Irlanti Puola Espanja Portugali OECD Tsekki Kreikka Iso-Britannia Alankomaat Unkari Saksa EU-25 Luxemburg EU-15 Italia Itävalta SUOMI Norja Ranska Belgia Tanska Ruotsi Lähde: Eurostat ja OECD

17 Poistuma työllisistä, työllisten muutos ja uuden työvoiman tarve henkilö 90 % % % % % % % % % Tuntematon Suojelualan työ Maa- ja metsätaloustyö Liikennetyö Rakennustyö Toimistotyö Opetus- ja kulttuurityö Talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö Teollinen työ Palvelutyö Tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö 0-90 % Hoitotyö Lähde: Työministeriö Työlliset 2000 Uusien työllisten tarve Poistuma-% (oik. ast) Työllisten muutos-% (oik. ast.)

18 70 % Palkkajäykkyys % työntekijöistä, jotka potentiaalisesti jäykkyyden kohteena 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kreikka USA Hollanti Saksa Tanska Italia Norja Iso-Britannia Irlanti Nimellinen Itävalta Belgia Portugali Reaalinen Sveitsi Ranska SUOMI Ruotsi Lähde: IWFP Nimellinen jäykkyys = nimellispalkka ei jousta alaspäin vaan on jäädytetty verrattuna tilanteeseen, jossa palkkajäykkyyttä ei olisi. Reaalinen jäykkyys = reaalipalkka ei jousta alaspäin vaan on jäädytetty verrattuna tilanteeseen, jossa palkkajäykkyyttä ei olisi, ts. palkannousu vastaa inflaatiota

19 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet % vastaajista alle 10 henkilöä henkilöä henkilöä 200- henkilöä Kaikki Lähde: Työministeriö ja Suomen Yrittäjät Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti Kuinka väite "Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset" kuvaa työpaikkaanne? Työolobarometri

20 Työn tuottavuus Norja Ranska Belgia Irlanti Alankomaat USA Itävalta Saksa Tanska SUOMI Iso-Britannia Italia Ruotsi Japani Espanja Portugali USA v = Lähde: OECD ja Tilastokeskus

21 90 % Yritysten innovaatiotoiminta koon ja toimialan mukaan % yrityksistä 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaikki Teollisuus Tuote- tai palveluinnovaatioita Innovaatioprojekteja Kaikkia Yhteensä Palvelut Prosessi-innovaatioita Innovaatiotoimintaa Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

22 Yksin- ja työnantajayrittäjien määrä yrittäjää Yksinyrittäjät Työnantajayrittäjät Lähde: Tilastokeskus

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän Talousriihi 29.1.2009. Maailmantalouden tyrskyt suomalaisissa yrityksissä

Maakunnan yhteistyöryhmän Talousriihi 29.1.2009. Maailmantalouden tyrskyt suomalaisissa yrityksissä Maakunnan yhteistyöryhmän Talousriihi 29.1.2009 Maailmantalouden tyrskyt suomalaisissa yrityksissä Johtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjät 27.1.2009 1 Esityksen sisältö 1. Talouden tila ja näkymät Finanssikriisistä

Lisätiedot

Yritykset. Konsultit 2HPO 24.4.2013 2HPO.FI

Yritykset. Konsultit 2HPO 24.4.2013 2HPO.FI Yritykset Konsultit 2HPO 1 Yritysten määrän kehitys 270 000 260 000 250 000 240 000 240 459 252 815 263 001 263 759 266 062 262 548 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 209 151 207 493 203 542

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma liittyy Suomen Yrittäjien Hyvinvoiva Suomi 2011 -tavoiteohjelmaan. SISÄLTÖ YKSINYRITTÄJÄ SUOMESSA... 2 I YksinyrittäjäN sosiaaliturva... 4 1. Työttömyys... 5 2. Vanhemmuus... 6 3. Koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA Turvaa ja jatkuvuutta pienyrittäjän arkeen Hyväksytty Vasemmistoliiton puoluehallituksessa 18.9.2010. 1 1. JOHDANTO Omalla työllään itsensä elättävät ammatinharjoittajat ja pienyrittäjät

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN JOUSTOT

TYÖMARKKINOIDEN JOUSTOT Petri Böckerman Professori, Turun kauppakorkeakoulu Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos Merja Kauhanen Tutkimuskoordinaattori Tutkimusjohtaja (vs), Palkansaajien tutkimuslaitos Heikki Taimio Erikoistutkija,

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi

Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi 1 Suomen elinvoiman eväät 2011 2015 Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi > S ISÄLLYSLUETTELO Mikä on perheyritys? 5 Nuorena ajattelin, että liike-elämä on kylmää rahan 2 kanssa pelaamista,

Lisätiedot

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011 Tiivistelmä 2 Innovaatiotoiminnalla vastataan kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin Suomen elinkeinopolitiikka on ollut tuloksekasta tähän asti. Suomessa

Lisätiedot

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Julkaisija: Pohjois-Savon liitto Tilaukset ja jakelu: kirjaamo@pohjois-savo.fi Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Partanen Kansi: Irma Toivanen Kannen kuvat:

Lisätiedot

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 3/2000 Pasi Holm Artikkeleita Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät 1. Johdanto Talouspolitiikan painopiste

Lisätiedot

YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA

YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sisältö Aluksi Aluksi...3 1 Yritystoiminta Suomessa... 4 1.1 Yritykset...4 1.2 Yrittäjyyshalukkuus ja

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Sisältö Esipuhe 3 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä 4 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta 5

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot