Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 1. Vaiheen raportti - Nykytila VTT, Thomas Casey, Ville Valovirta & Immo Heino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 1. Vaiheen raportti - Nykytila VTT, Thomas Casey, Ville Valovirta & Immo Heino"

Transkriptio

1 Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 1. Vaiheen raportti - Nykytila Thomas Casey, Ville Valovirta & Immo Heino VTT,

2 Älykäs kaupunki tuo reaaliaikaiset digitaaliset palvelut kaupunkiymäristöön Smart Governance Smart Living Smart Economy Smart City Smart People Smart Mobility Smart Environment Source: Hitachi, Boyd Cohen 05/02/2016 2

3 Ongelmana sirpaleiset järjestelmät Sirpaloituminen ongelmana smart city-ratkaisuissa markkinat eivät pääse kasvamaan, innovaatiot eivät leviä Kaupungit eristyksissä toisistaan Sektorit siiloutuneita (esim. liikenne, rakennettu ympäristö, energia) Yritykset tarjoavat vertikaalisti integroituja ratkaisuja, hankinnat toteutetaan siiloissa Johtaa usein toimittajaloukkuun kaupungista/tilaajasta tulee passiivinen toimija Tarve avoimelle ja modulaariselle toimintaympäristölle Monta ostajaa ja monta tarjoajaa sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin monitoimittajaratkaisut mahdollisia yhteinen markkina Sopiva yhdistelmä avoimuutta ja kilpailua 05/02/2016 3

4 Miten siirrytään vertikaalista horisontaalimalliin? Kaupunki/tilaajaorganisaatio 1 Kaupunki/tilaajaorganisaatio 2 Kaupunki/tilaajaorganisaatio 3 Kaupunki/ tilaajaorganisaatio 1 Kaupunki/ tilaajaorganisaatio 2 Kaupunki/ tilaajaorganisaatio 3 Toimittaja 1 1 Toimittaja 2 1 Toimittaja 3 1 Toimittaja Toimittaja Toimittaja Smart City yhteentoimivuusympäristö projektin tavoitteena on selvittää sekä konseptoida sitä, miten kotimaiset smart city -markkinat voisivat siirtyä vertikaalisesta toimintamallista, jossa rakennetaan räätälöityjä ratkaisuja eri kaupungeille ja sektoreille, horisontaaliin malliin, jossa rakennetaan yhteentoimivia ratkaisuja kaupunkien ja sektoreiden yli. 05/02/2016 4

5 ICT kysyntä Visio Smart City -yhteentoimivuusympäristöstä Kaupunki 2 Kaupunki 1 Yritys 2 Yritys 1 Kuluttaja 2 Kuluttaja 1 Smart City -yhteentoimivuusympäristö Horisontaalit toimijat fasilitoivat esim. yhteisiä hankintakäytäntöjä sekä yhteentoimivuuden testausta ja sertifiointia Toimittajayritys 2 Toimittajayritys 1 Palveluyritys 2 Palveluyritys 1 Sovelluskehittäjä 2 Sovelluskehittäjä 1 ICT tarjonta Tavoitteena ei ole määritellä teknisen tason arkkitehtuuria vaan konseptoida uusia toimintamalleja, joiden tuloksena syntyy teknisen tason arkkitehtuuri 05/02/2016 5

6 Projektin rakenne TP1 Kaupunkien innovatiiviset toimintamallit TP2 Liiketoimintaympäristö TP3 ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus 1. Tilannekartoitus - State-of-the-art - KVbenchmarking - Tarvekartoitus 2. Konseptointi - Prosessit - Rajapinnat - Sertifiointi - Plugfestit 3. Konseptin jalkauttaminen - Meneillään oleviin ja uusiin pilotteihin - Viestintä sidosryhmille Raportin fokus Case-pilotit 05/02/2016 6

7 Raportin tavoitteet ja rakenne Taustakartoitus yhteentoimivuuteen sekä smart city-aihealueeseen Smart city-markkinan ja -sektoreiden nykytila kotimaan tasolla Syvempi katsaus muutamaan käyttötapaukseen liikenteen, rakennetun ympäristön sekä energian (ml. cleantech) alueelta, johon voisi muodostua usean ostajan ja toimittajan markkina Katsaus merkittävimpiin kansainvälisiin kehityshankkeisiin, jotka liittyvät smart city -yhteentoimivuuteen Kokonaistavoitteena lisätä ymmärrystä siitä, minkälaisia yhteentoimivuuteen liittyviä toimintamalleja tarvittaisiin ja mitkä olisivat hyviä käyttötapauksia, joiden suhteen konseptia voitaisiin kehittää projektin seuraavassa vaiheessa 05/02/2016 7

8 Rakennuspalikoita yhteentoimivuudelle Rajapinnat Raja, jonka yli kaksi komponenttia voivat kommunikoida Esim. ohjelmien tai laitteiden välillä Ohjelmointirajapinnat (APIt) Määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään Voidaan avata kaikille ja julkaista esim. Internetissä Standardit Standardit Dokumentteja, jotka tarjoavat säännöt järjestyksen aikaansaamiseen Madaltavat koordinointikustannuksia tavoitteena päästä tilanteeseen, jossa kaikki hyötyvät, kun noudattavat yhteisesti sovittua määritelmää Voidaan jakaa de jure (virallinen) ja de facto (epävirallinen) standardeihin Rajapinnat Yhteentoimivuuden testaus ja sertifiointi Varmistetaan että sertifioitava komponentti noudattaa tiettyä määrittelyä ja sääntöjä Kaksi testaustasoa: 1. Conformance-testaus yksi komponentti lisää todennäköisyyttä, että komponentit yhteentoimivia 2. Interoperability-testaus testataan kahden tai useamman järjestelmän yhteentoimivuutta suhteessa toisiinsa Voidaan järjestetää myös ns. PlugFest-tapahtumia (Connectathon) Yhteentoimivuuden testaus ja sertifiointi 05/02/2016 8

9 Esimerkki: MedCom Vuonna 1994 perustettu, julkisesti rahoitettu, voittoa tavoittelematon yhteistyöelin Tavoitteena edistää terveydenhoitoon liittyvän sähköisen viestinnän ja tietojen yhteentoimivuutta kehitys-, testaus-, laadunvarmistustoiminnan kautta On työskennellyt 2-4 vuoden projektijaksoissa Toimi ensimmäiset vuodet puhtaasti hankepohjaisesti Vakiinnutettiin 1999 pysyväksi organisaatioksi Tanskalaiset lääkärit sanovat, että MedCom:iin pohjautuva infrastruktuuri säästää yhden tunnin työaikaa päivässä Tukee järjestelmien yhteentoimivuutta monella tapaa Määrittelee standardoituja viestimuotoja ja käyttää olemassa olevia avoimia teknisiä standardeja, esim. EDIFACT, HL7 ja XML Tarjoaa toimittajille taloudellista tukea, jotta he voivat muuttaa ratkaisunsa standardien mukaisiksi Julkaisee verkkosivuillaan ohjeita toimittajille siitä, miten muuttaa ratkaisut vaatimusten mukaisiksi Testaa ja sertifioi tietojärjestelmät tarjoaa testityökalua toimittajille ilmaiseksi Internetin välityksellä 05/02/2016 9

10 Esimerkki: Integrated Healthcare Enterprise (IHE) Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perusti vuonna 1998 radiologien ja järjestelmätoimittajien yhteenliittymä Hyödyntää olemassa olevia standardeja (esim. HL7, DICOM) Edesauttaa standardien viemistä käytäntöön ja tarjoaa prosesseja standardien toteutukseen Aktiivinen myös muilla alueilla (esim. Euroopassa) IHE Connectathon-tapahtuma Viinissä, 2014 Source: IHE prosessi jaettu neljään vaiheeseen: 1. Ongelman tunnistaminen: Tilaajat ja toimittajat tunnistavat ongelmia, jotka kannattaa ratkaista yhdessä 2. Integraatioprofiilin määrittely: Sidosryhmät valitsevat standardit tai osia standardeista, jotka tarjoavat ratkaisun ongelmaan 3. Toteutus ja testaus: Toimittajat implementoivat profiilit tuotteissaan ja testaavat niiden yhteentoimivuutta testaustyökalulla sekä erillisessä Connectathon-tapahtumassa muiden järjestelmätoimittajien tuotteiden kanssa 4. Integraatioleima (tarjouspyynnöt): Toimittajat julkaisevat IHE integraatioleiman, ja viestivät näin, että tuotteet tukevat integraatioprofiileja. Asiakkaat voivat viitata leimoihin tarjouspyynnöissään. 05/02/

11 Yhteentoimivuus käytännössä - Esimerkkejä Terveydenhuolto Medcom, IHE Continua international - voittoa tavoittelematon teollisuusyhteenliittymä, joka edistää connected personal health -standardien käyttöönottoa Internet Maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää hajautettuja paikallisia tietoverkkoja Internet Engineering Task Force (IETF) Kehittää ja edistää vapaaehtoisten Internet-standardien käyttöönottoa Toimintaperiaate "karkea konsensus ja toimiva koodi" World Wide Web Consortium (W3C) Kehittää standardeja World Wide Webiin (www, HTML5 jne) Tekee yhteistyötä alakohtaisten järjestöjen kanssa (esim. Open Geospatial Consortium (OGC)) Kansallinen taso: esim. Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry GSM-pohjaiset matkapuhelinverkot Evoluutio maakohtaisista järjestelmistä monen ostajan ja toimittajan markkinaan, jossa yhteentoimivat modulaariset tuotteet ja suuret mittakaavaedut Kansainvälinen verkkovierailu (roaming) ja yhdenmukaistettu taajuuksien sääntely Keskeisten instituutiot: 3GPP (standardointi), GSMA (matkapuhelinoperaattorit), GSA (toimittajat), CEPT (sääntely) Kansallisen tason esimerkit: numeronsiirrettävyys, mobiilivarmenne 05/02/

12 Mikä on smart city? Yleisesti käytetty termi, joka viittaa laaja-alaisesti ICT:n soveltamiseen julkisissa palveluissa sekä kaupunkiympäristössä Smart city-teemaan liittyy useita eri toimialoja, käyttötapauksia ja sidosryhmiä Vakiintunutta määritelmää ei ole syntynyt voidaan ymmärtää monella tavalla ja aihetta voidaan lähestyä eri näkökulmista Määritelmät korostavat usein monialaista lähestymistapaa sektorirajojen ja siilojen rikkomista Viittaa usein bottom-up -tyylisiin, hajautettuihin ja verkottuneisiin tapoihin toimia suuri rooli yksityisillä esim. pienillä toimijoilla sekä loppukäyttäjien innovaatioilla Jaetaan tyypillisesti neljään tekniseen kerrokseen: 1. Mittarit ja säätimet, 2. Yhteydet, 3. IT-järjestelmät ja 4. Palvelut Mittarit ja säätimet Yhteydet ITjärjestelmät Palvelut 05/02/

13 Esimerkkimääritelmiä (englanniksi) Definition group Definition Definition group Definition Focused on interoperability and [Smart Cities are about] leveraging interoperability within and across policy domains of the city (e.g. transportation, public safety, energy, education, Broad and generic A city striving to make itself smarter (more efficient, sustainable, equitable, and livable) (Natural Resources Defense Council, 2014). the interdisciplinary nature of Smart cities healthcare, and development). Smart City strategies require innovative ways of interacting with stakeholders, managing resources, and providing services (Nam and Pardo, 2011). Cities [should be seen as] systems of systems, and that there are emerging Smart Cities combine diverse technologies to reduce their environmental opportunities to introduce digital nervous systems, intelligent responsiveness, and impact and offer citizens better lives. This is not, however, simply a technical optimization at every level of system integration (MIT, 2013). challenge. Organisational change in governments and indeed society at large Smartness of a city is its ability to bring together all it resources to achieve goals and is just as essential. Making a city smart is therefore a very multi-disciplinary purposes it has set itself (ISO-IEC). challenge, bringing together city officials, innovative suppliers, national and EU policymakers, academics and civil society ( Focused on A Smart City is a city seeking to address public issues via ICT-based solutions on the the application basis of a multi-stakeholder, municipally based partnership (European parliament, Based on specific A city well performing in a forward-looking way in economy, people, of ICT 2014). areas of a Smart city governance, mobility, environment, and living, built on the smart combination of endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens Smart cities should be regarded as systems of people interacting with and using flows (Giffinger, 2007). of energy, materials, services and financing to catalyse sustainable economic development, resilience, and high quality of life; these flows and interactions become A city that monitors and integrates conditions of all of its critical infrastructures, smart through making strategic use of information and communication infrastructure including roads, bridges, tunnels, rails, subways, airports, seaports, and services in a process of transparent urban planning and management that is communications, water, power, even major buildings, can better optimize its responsive to the social and economic needs of society (EIP SCC, 2013). resources, plan its preventive maintenance activities, and monitor security aspects while maximizing services to its citizens (Hall, 2000). A city connecting the physical infrastructure, the IT infrastructure, the social infrastructure, and the business infrastructure to leverage the collective intelligence of Focused on the A city is smart when investments in human and social capital and traditional the city (Harrison et al., 2010) participation of and modern communication infrastructure fuel sustainable economic growth citizens and human and a high quality of life, with a wise management of natural resources, through A city combining ICT and Web 2.0 technology with other organizational, design and capital participatory governance (Caragliu, Del Bo and Nijkamp, 2009). planning efforts to dematerialize and speed up bureaucratic processes and help to identify new, innovative solutions to city management complexity, in order to improve Any adequate model for the Smart City must therefore also focus on the sustainability and livability (Toppeta, 2010). Smartness of its citizens and communities and on their well-being and quality of life, as well as encourage the processes that make cities important to people A Smart City gathers data from smart devices and sensors embedded in its and which might well sustain very different sometimes conflicting activities roadways, power grids, buildings and other assets. It shares that data via a smart (Haque, 2012). communications system that is typically a combination of wired and wireless. It then uses smart software to create valuable information and digitally enhanced services. A [smart] city is where the ICT strengthens freedom of speech and the accessibility to public information and services (Anthopoulos and Fitsilis, 2010). 05/02/

14 Smart cityn avainkomponentteja vertikaali- ja horisontaaliakseleilla Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & cleantech Turvallisuus Terveys Koulutus ja kulttuuri ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Projektin fokus 05/02/

15 Laaja katsaus smart city-sektoreiden nykytilaan kotimaisella tasolla Liikenne Rakennettu ympäristö Energia Cleantech Turvallisuus Koulutus Terveys ICT:n soveltamisen taso Yhteentoimivuuden taso Keskiverto Keskiverto Keskiverto Matala Keskiverto Keskiverto Korkea Matala Keskiverto Keskiverto Matala Matala Matala Matala/ Keskiverto Kysyntäpuolen toimijat Julkinen ja yksityinen liikenne Kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- & infra-omistajat, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Energiaoperaattorit, kiinteistöomistajat, pientuottajat Vesi- ja jätehuolto, ympäristön mittaus Yleissivistävä, ammatillinen, korkea, vapaa sivistystyö Poliisi, pelastustoimi, kiinteistöomistajat, turvallisuusyritykset Sairaanhoitopiirit, kunnalliset ja yksityiset terveysasemat Horisontaalit toimijat & aktiviteetit ITS Finland, ITS Factory Building- SMART Finland, RAKLI, FLIC, Kuntaliitto Energiateollisuus, Fingrid, Lähienergialiitto VVY, FWF, JLY, JHY EduCloud Alliance, Kuntien Tiera HL7 Finland, UNA, Kanta Tarjontapuolen toimijat ITS järjestelmätoimittajat ja palveluntarjoajat GIS & BIM ohjelmisto-, rakennusauto maatiotoimittajat Smart gridjärjestelmätoimittajat, ESCOtoimijat Älykkäiden vesi- ja jätehuoltojärjestelmien toimittajat Turvallisuusjärjestelmien toimittajat ja palveluntarjoajat Oppimisjärjestelmätoimittajat ja palveluntarjoaja Medikaaliset ja ITjärjestelmätoimittajat 05/02/

16 Kaupunkien ja muun julkisen sektorin toimintamallit Miksi yhteentoimivuus on tärkeä asia? Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech Kaupunkien tulisi tarjota saumattomia palveluja hallintorajojen yli Yhteentoimivuus kiihdyttää paikallisen elinkeinoelämän kehittämistä Informaation siirtäminen yhteentoimivien järjestelmien välillä voi parantaa palvelujen tehokkuutta Avoimia rajapintoja hyödyntävät tietojärjestelmät mahdollistavat joustavan järjestelmien laajentamisen Kaupungit haluavat välttää toimittajaloukkuja rajoittaa vaihtokustannuksia (switching costs) 05/02/

17 Kaupunkien ja muun julkisen sektorin toimintamallit - Nykytila Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Suomen kunnilla ollut vahva itsemäärämisoikeus Osaltaan johtanut sirpaloituneisiin tietojärjestelmiin ja -palveluihin Organisaatioiden ja järjestelmien väliseen yhteentoimivuuteen pyrkiviä aktiviteetteja ollut vähän ympäristöstä tullut hyvin hajanainen Kaupungit voisivat vaikuttaa järjestelmien yhteentoimivuuteen esimerkiksi hankintojen kautta Tällä hetkellä ei ole olemassa systemaattisia menetelmiä, joilla voitaisiin edistää modulaarisen monitoimittajamarkkinan syntymistä hankintojen avulla Avainkäsitteille, kuten yhteentoimivuudelle, ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä ei voida käyttää johdonmukaisesti hankinnoissa Tarvittaisiin parempi ymmärrys siitä, miten eri hankintatavat voivat edesauttaa tai estää yhteentoimivien smart city-ratkaisujen syntymistä 05/02/

18 Kaupunkien ja muun julkisen sektorin toimintamallit Tapoja edesauttaa yhteentoimivuuden syntymistä Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Yhteisten rajapintojen ja standardien kehittäminen sekä käyttö Kuntataso: yhteinen standardointi useiden kaupunkien tasolla (esim. KuntaGML) Valtakunnan taso: esim. tietohallintolaki kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen yhteentoimivuuden varmistamiseksi Euroopan taso: velvoitteet ja suositukset eurooppalaisten standardien käyttöönotosta (esim. INSPIRE-direktiivi) Avoimet standardit: Avoimien vapaaehtoiseen sopimukseen perustuvien standardien käyttöönotto Hankinnat ja vaatimukset Yhteentoimivuusvaatimukset ICT-ratkaisujen hankinnoissa Yhteentoimivuuteen ohjaaminen palveluhankintojen kautta (esim. bussioperaattoreiden järjestelmät) Yhteentoimivuusvaatimukset yksityisille toimijoille luvituksen kautta (esim. rakennusluvat) Mahdollistava rooli Yhteentoimivan datan ja ohjelmointirajapintojen (API:en) avaaminen (esim. HRI ja 6AIKA) Yhteentoimivuuden edistäminen pilotoinnissa ja testausympäristöissä Innovaatiotoiminnan edistäminen kaupunkialueilla (käyttäjien tarpeiden esiintuomien, rahoitus) 05/02/

19 Liiketoimintaympäristö Toimijat Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech Smart city sisältää laajan joukon erilaisia yksityisiä toimijoita Useat smart city-ratkaisujen tilaajat/ostajat ovat yksityisiä toimijoita Yritykset, jotka toimivat kaupunkiympäristössä (esim. rakennusliikkeet, huoltoyhtiöt) tai operoivat julkisia palveluja (esim. bussioperaattorit) Yhdistykset ja yksittäiset kotitaloudet sekä loppukäyttäjät Ratkaisuja toimittavilla yrityksillä erilaisia taustoja ja painopistealueita Vaihtelee suuryrityksistä, pk-sektoriin sekä yksittäisiin sovelluskehittäjiin Osalla toimijoista vahvat juuret julkisella sektorilla Osa toimii yhdellä sektorilla (esim. liikenne, rakennettu ympäristö) Osa horisontaalisesti useilla sektoreilla 05/02/

20 Liiketoimintaympäristö Keskeiset haasteet Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech Liiketoimintaympäristö on yleisesti ottaen hajanainen ja vertikaalinen Erityisesti suuret toimittajayritykset, joille on vakiintunut johtava markkina-asema, pyrkivät usein lukitsemaan tilaajan tarjoamalla vertikaalisesti integroituja ratkaisuja Järjestelmiä hankkivat organisaatiot (esim. kaupungit) eivät koordinoi keskenään paljoa, vaikka tarpeet ovat usein hyvin samankaltaisia Toimittajayritykset ovat pakotettuja rakentamaan räätälöityjä ratkaisuja eri kaupungeille ja organisaatioille Johtaa rajoitettuun toistettavuuteen yritysten on vaikea viedä järjestelmiä muihin kaupunkeihin ei synny mittakaavaetuja halukkuus investoida tuotteisiin alhainen yritykset tekevät vain tilaajien suoraan rahoittamia räätälöityjä ratkaisuja Monet toimittajat valmiita siirtymään kohti modulaarista tuotevalikoimaa Haastajayritykset (esim. pk-sektori) tai yritykset, jotka tulevat markkinoille toiselta sektorilta ovat usein halukkaampia käyttämään avoimia rajapintoja Keskeinen haaste: yhtenäistämisen ja yhteentoimivuuden kustannukset voivat näyttää suuremmilta kuin saavutetut hyödyt, erityisesti kehityksen alkuvaiheessa Standardirajapintojen implementointi ja yhteentoimivuuden testaus vaativat yrityksiltä investointeja Tarvittaisiin ulkoista tukea (esim. kaupungit ja muut julkinen rahoitus, kuten ministeriöt ja Tekes), jotta voidaan jakaa alkuvaiheen investointien riskiä Tarvitaan kriittinen massa toimijoita (sekä tilaajia että toimittajia), jotta markkinat voivat syntyä 05/02/

21 Liiketoimintaympäristö - Lähestymistavat yhteentoimivuuden edistämiseen Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus 1. Yhteishankinta (esim. Waltti, Apotti) Hankinnat keskitetään yhdelle toimijalle saadaan mittakaavaetuja Suosii suurempia yrityksiä pienemmillä toimijoilla vähäinen rooli Voi johtaa vahvempaan toimittajaloukkuun kuin paikalliset ratkaisut 2. Avoimeen lähdekoodin perustuva ratkaisu (esim. HSL Avoin reittiopas) Lisää ratkaisujen avoimuutta ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ohjelmointihenkilöstöpalveluja tarjoaville yrityksille Haastava malli yrityksille, joilla avoimiin rajapintoihin perustuva tuotestrategia vähentää halukkuutta investoida Lopullinen järjestelmä voi olla yhdistelmä avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja suljetumpia tuotteita 3. Platform-strategia & API:en avaaminen (esim. Solita Lupapiste) Toimijaryhmien (esim. kaupunki ja kaupunkilainen) välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen yhteisen alustan avulla Alustaan voidaan avata ohjelmointirajapintoja (API) täydentävien palveluiden kehittäminen (esim. ohjelmistokehittäjät) Alustat usein suljettuja eikä niitä voi liittää yhteen muiden alustojen kanssa voi johtaa winner-takes-it-all -tilanteeseen, jossa yksi alusta saa määräävän markkina-aseman Rinnakkaisilla alustoilla ohjelmointirajapintoja voidaan avata ad-hoc -tyyliin kehittäjien täytyy räätälöidä sovellukset kuhunkin alustaan 4. Usean tilaajan ja toimittajan markkina (esim. Medcom) Useita yrityksiä, jotka tarjoavat modulaarisia tuotteita ja käyttävät avoimia ja standardoituja rajapintoja Tuotteiden yhteentoimivuus varmistetaan esim. testaus ja sertifiointimenetelmillä Vaatii yhteistyötä ostajien mutta myös toimittajien kesken, hyödyllinen molemmille: Tilaajat eivät lukkiudu yhteen toimittajaan vaan heillä on laaja valikoima yhteentoimivia tuotteita Toimittajat voivat toteuttaa skaalautuvaa tuotestrategiaa markkinoilla, jossa laaja joukko mahdollisia tilaajia Huom, lopullinen toimintamalli voi olla yhdistää kaikkia lähestymistapoja! Projektin fokus 05/02/

22 Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit ICT-järjestelmät Liiketoimintaympäristö Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Investointi- ja kehityssyklit smart city-ratkaisuja tukeville ICT-järjestelmille nykyisin melko pitkiä ICT-järjestelmän elinkaari tyypillisesti ~ 10 vuotta Tyypillinen elinkaarikustannusten jakautuminen: Järjestelmän hankintakustannukset 5-10% elinkaarikustannuksista Järjestelmän tuotekehitysmenot 20-40% elinkaarikustannuksista Järjestelmän käyttö ja ylläpitokustannukset 50-75% elinkaarikustannuksista Laajan vertikaalisesti integroidun ratkaisun käyttöönotto yhdellä kertaa haastavaa Tarpeet vaihtelevat ja käyttäjäkunta on tyypillisesti laaja Järjestelmistä tulee usein liian laajoja ja monimutkaisia vesiputous -tyyliseen kertatoteutukseen tarve pilkkoa hankkeet modulaarisiin paloihin Kalleimmat päätökset tehdään järjestelmän kehityksen alkuvaiheessa, jossa tarpeita ei vielä täysin tiedetä tarvitaan joustavampi ja modulaarinen lähestymistapa järjestelmäkehitykseen 05/02/

23 Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit ICT-järjestelmät yhteentoimivuus Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech Yhteentoimivuus joustavampi ja potentiaalisesti paremmin skaalautuva lähestymistapa kuin järjestelmien erillinen integraatio Tietointensiiviset tuotteet johtavat usein yhteentoimivuusongelmiin korkeat vaihtokustannukset (switching costs) Vaihtokustannukset syntyvät kun vaihdetaan yhden toimittajan järjestelmästä toiseen: esim. etsimiskustannukset, oppimiskustannukset, laitekustannukset, asennus- ja käynnistyskustannukset jne. Haasteet Järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan usein ennen kuin on tunnistettu tarve yhteentoimivuudelle Riippuvuus vanhoista ( legacy ) järjestelmistä ja taipumus tehdä tulevaisuuden hankinnat perustuen niiden rajoituksiin modulaarinen lähestymistapa helpompaan, kun järjestelmää rakennetaan puhtaalta pöydältä" 05/02/

24 ICT-järjestelmät - Keskeisiä aktiviteetteja Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikenne Rakennettu ympäristö Energia & Cleantech Tietohallintolaki (624/2011) Edellyttää, että julkisen hallinnon organisaatioiden on kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa yhteentoimivuuden varmistamiseksi Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta - JUHTA Valtion viranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja kunnallisten viranomaisten pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin, jonka tavoitteena on tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia JUHTA:n alainen JHS-jaosto julkaisee valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa koskevia JHS-suosituksia JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä 05/02/

25 Esimerkkitapauksia, joissa nähtävissä kehitys kohti modulaarista monen toimijan yhteentoimivuusympäristöä Kaupunkien ja julkisen sektorin toimintamallit Liikenne Liikenteen tilannekuva Liikenteen tilannekuvan innovatiivinen hankinta meneillään Tampereella ja Helsingissä Rakennettu ympäristö Cleantech Älykäs vesihuolto Älykäs jätehuolto Ilmanlaadun mittaus Energia & Cleantech Liiketoimintaympäristö ICT-järjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuus Liikkuminen palveluna Saumattomat oveltaovelle palvelut, joissa hyödynnetään useaa liikkumismuotoa Digitaalinen kaupunkiympäristö Maankäyttöön, infrastruktuuriin ja rakennuksiin liittyvän datan esittäminen kaupunkimallissa MyData Toimintamalli henkilökohtaisen datan hallinnointiin Kiinteistöautomaatio Rakennuksen LVI-, valo-, turvallisuus- ja muiden järjestelmien hallinnointi Datahub Alusta energiaverkkojen tiedonvaihdolle X-road Kansallinen palveluväylä, joka mahdollistaa turvallisen informaation siirron organisaatioiden välillä Kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa! 05/02/

26 Smart city-yhteentoimivuus Kansainvälinen yhteistyö City Protocol Society ( FIWARE ( European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities (EIP SCC) ( Open and Agile Smart Cities (OASC) ( Smart City council ( Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) ( Japan Smart Community Alliance ( 05/02/

27 Johtopäätökset Nykyiset smart city-ratkaisut pitkälti sirpaloituneita ja vertikaalisesti integroituja Vaikka tarpeet ovat usein samat, rakennetaan vertikaalisesti integroituja räätälöityjä ratkaisuja Yritykset joutuvat panostamaan merkittävästi räätälöintiin ja erilliseen integraatioon järjestelmien skaalautuvuus rajallista laajempia markkinoita ei synny Yhteentoimivuus ei tekninen vaan organisatorinen haaste tarvitaan horisontaaleja toimintamalleja, esim. Yhteiset hankintakäytännöt Yhteentoimivuuden todentaminen (esim. testaus ja sertifiointi) Ydinkysymys markkinoiden luominen miten ratkaistaan klassinen muna-kana -ongelma Tarvitaan kriittinen massa tilaajia ja toimittajia, jotka sitoutuvat käyttämään yhteisiä horisontaalisia toimintamalleja 05/02/

28 Johtopäätökset (II) Meneillään hankkeita, jotka tukevat smart city-kehitystä kohti monen ostajan ja toimittajan markkinaa kotimaan tasolla Keskeisiä aktiviteetteja 6AIKA kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) yhteisstrategia Kansallinen palveluväylä (pohjautuu Viron X-road kehitykseen) INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelma Toimialakohtainen yhteistyö, esim. buildingsmart Finland, ITS Finland Olemassa myös historiallisia esimerkkejä pyrkimyksistä yhteentoimivuuden edistämiseen (esim. KuntaGML) Kansainvälinen ulottuvuus Smart city-yhteentoimivuuteen pyrkivät aloitteet European Innovation Partnership for Smart Cities Communities MoU ja Open & Agile Smart Cities -aloite Naapurimaiden aktiviteetit, kuten yhteinen lippujärjestelmähanke Ruotsissa tai X-road kehitys Virossa Muiden toimialojen parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Esim. Medcom, Integrated Healthcare Enterprise, GSM, Internet jne. 05/02/

29 TEKNOLOGIASTA TULOSTA 29

Digitalisaatio valtaa kaupungit Miten edetään kohti modulaarisia ratkaisuja ja vältetään toimittajaloukut? 3.3.2015, INFRA 2015 Thomas Casey VTT

Digitalisaatio valtaa kaupungit Miten edetään kohti modulaarisia ratkaisuja ja vältetään toimittajaloukut? 3.3.2015, INFRA 2015 Thomas Casey VTT Digitalisaatio valtaa kaupungit Miten edetään kohti modulaarisia ratkaisuja ja vältetään toimittajaloukut? 3.3.2015, INFRA 2015 Thomas Casey VTT Smart Governance Smart Living Smart Economy Smart City Smart

Lisätiedot

Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 2. Vaiheen raportti Konsepti

Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 2. Vaiheen raportti Konsepti Smart City yhteentoimivuusympäristö (InterCity) 2. Vaiheen raportti Konsepti Thomas Casey, Ville Valovirta, Immo Heino, Janne Porkka, Ville Kotovirta & Sampsa Ruutu VTT, 30.09.2016 Älykäs kaupunki tuo

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Biotalous kestävät energiaratkaisut Anne Pesola Kehitysjohtaja, projektipäällikkö Kannuksen kaupunki 1. Biotalouden ja teollisuuden sivutuotevirrat uusien tuotteiden

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää ään n? Reaktoriturvallisuus Eija Karita Puska, VTT EURATOM in FP 7 (from FP7 factsheets www.ec.europa.eu/research) 2 Budget: 2.7 billion

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Urban Agenda älykkäille kaupungeille

Urban Agenda älykkäille kaupungeille Urban Agenda älykkäille kaupungeille Kasvupotentiaalia digitaalisesta muutoksesta 25.4.2017 Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kaupungit ovat Euroopan kasvun vetureita Kaupunkiasioita käsitellyt epävirallinen

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto Alueidenkäytön suunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteistyö Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori 30.8.2017 2 ( Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan luvalla). Kunnissa

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Maarika Maury Kissconsulting Creative Commons Dreamstime Free Stock Photos KISSCONSULTING Perustettu vuonna 1990 Muutosloikka

Lisätiedot

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT ÄLYKKÄÄT LIIKENNEPALVELUT Visio:» Älykäs, turvallinen ja kestävä liikkuminen vähähiilistä energiaa hyödyntäen»

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen

Fell Lapland Business Services Reija Viinanen Fell Lapland Business Services 28.4.2016 Reija Viinanen ARKTINEN ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN TESTIEKOSYSTEEMI KASVUA JA INNOVAATIOITA POHJOISESTA The Smart Arctic Way for Logistics Salmon trucking, estimates grow

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Smart City -ratkaisut

Smart City -ratkaisut Smart City ratkaisut Kaupungin rakennuskannan energialaskenta Pekka Tuominen Senior Scientist Pekka.Tuominen@vtt.fi +358407345580 06/10/2017 1 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT MUUT PÄÄSTÖT ENERGIA EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Fiksu Kalasatama. Veera Mustonen,

Fiksu Kalasatama. Veera Mustonen, Fiksu Kalasatama Veera Mustonen, 13.12..2016 #Satalasissa #Tekes @VeeraIMustonen @FiksuKalasatama Veera.mustonen@forumvirium.fi Verkkosaaren pohjoisosa Fiksu Kalasatama Älykäs kaupunginosa 25000 asukasta

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Salla Koivusalo Erityisasiantuntija Hankintakeskus Vantaan kaupunki Pks cleantech hankintojen verkosto : Pysyvä

Lisätiedot

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 1 Agenda Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta Kokeilujen ja

Lisätiedot

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen Solved The Cleantech Company Oy 3.12.2015 Santtu Hulkkonen @SanttuCT World s environmental challenges are complex and need systemic

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Mikä tekee kaupugista älykkään? Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland

Mikä tekee kaupugista älykkään? Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Mikä tekee kaupugista älykkään? Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Innovatiivinen ja älykäs kaupunki ei ole itseisarvo, vaan sen tulee edistää Asukkaiden hyvää

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy 4.5.2009 Posintra Oy Perustettu 1998 29 omistajaa, joista suurimmat: Porvoon kaupunki, Neste Oil Oyj, Osuuskauppa Osla, EM Group

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kehitysalustat kasvun tukena

Kehitysalustat kasvun tukena INKA Kehitysalustat kasvun tukena 8.12.2016 Älykkäät kaupungit kehitysalustoina INKA, 6Aika, kasvusopimukset, hallituksen kärkihankkeet Tavoitteena kansainvälisten referenssialueiden synnyttäminen Innovatiiviset

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien fiksuuteen vetovoimaan vaikuttaa

Lisätiedot

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen. Jarkko Moilanen OKM

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen. Jarkko Moilanen OKM Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen Jarkko Moilanen OKM Lähtökohdat 12/2013 Tiimi rekryttiin tarpeeseen Jarkko Moilanen (uutena taloon, tech/business) Thomas Vikberg (uutena taloon,

Lisätiedot

RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO

RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO TOMI%HENTTINEN Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland,%puheenjohtaja ABOUT ME TOMI HENTTINEN M.Sc. (Archit.) SAFA buildingsmart Finland, Chair Gravicon Oy, Founder,

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

Standardit, mitä ne ovat? Tommi Karttaavi

Standardit, mitä ne ovat? Tommi Karttaavi Standardit, mitä ne ovat? Tommi Karttaavi 2010-05-26 Mitä standardit ovat? Standardi on jonkin tunnustetun organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä Viralliset standardit ovat

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela Tietohallintolain tulokset Hannele Kerola, Jari Kallela EK:n lausuma 331/2010 Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Teemat 1) Liikenne palveluna - mistä on kyse 2) Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Pia Salokoski Tekes Näin onnistut Horisontti 2020 -ohjelman Smart City- hauissa! Vuoden 2017 haut Topic: Publication date: SCC-1-2016-2017:

Lisätiedot

Kaupunkien voittokulku

Kaupunkien voittokulku Kaupunkien voittokulku Glaeser2011: Triumphof the City Suomen kaupungistuminen jatkuu Helsingin metropolialueenasukasluku kasvaa 2 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä (?) Kaupungit kasvun luojina resurssitehokkuuteen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Yritykset, kasvuekosysteemit ja kasvuohjelmat. Mika Aalto

Yritykset, kasvuekosysteemit ja kasvuohjelmat. Mika Aalto Yritykset, kasvuekosysteemit ja kasvuohjelmat Mika Aalto 31.8.2017 Kasvun agenda kasvupolitiikan tukena Kasvupolitiikan tavoitteena on elinkeinoelämän uudistuminen ja kannattava, korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Kärkihankkeen asettaminen: Smart and Wise Turku. Kaupunginhallitus

Kärkihankkeen asettaminen: Smart and Wise Turku. Kaupunginhallitus Kärkihankkeen asettaminen: Smart and Wise Turku Kaupunginhallitus 18.9.2017 Taustaa Kampus ja tiedepuisto Digitaalisten palvelujen kehittäminen Keskustan kehittäminen Smart and Wise Turku Palveluohjauksen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Tietoturva ja johdon vastuu

Tietoturva ja johdon vastuu Tietoturva ja johdon vastuu Jan Lindberg & Mika J. Lehtimäki 21.1.2014 18.10.2011 1 Esityksen rakenne Tietoturvalainsäädännön nykytila Vahingonkorvausvastuun rakenne Vastuu yhtiölle Vastuu kolmansille

Lisätiedot

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun!

Esitykset jaetaan tilaisuuden jälkeen, saat linkin sähköpostiisi. Toivottavasti vastaat myös muutamaan kysymykseen tapahtumasta Have a lot of fun! SUSEtoberfest 2017 #SUSEtoberfest @SUSESuomi Wifi saatavilla SSID:Korjaamonavoin salasana: korjaamo Finceptum koulutuksen ständi Lasse Paavola SUSE ja Micro Focus Secure -tiimi Esitykset jaetaan tilaisuuden

Lisätiedot