Kainuun edunajamisen hankeluetteloon esitettävät hankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun edunajamisen hankeluetteloon esitettävät hankkeet"

Transkriptio

1 Kainuun edunajamisen hankeluetteloon esitettävät hankkeet 1. Hankkeet, jotka ovat pääsääntöisesti sellaisia, joiden toteutuminen edellyttää valtion rahoitusta tai maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä: 1.1. Ylä-Kainuun palveluterminaalin rakentaminen ja Kontiomäki Suomussalmi välisen radan kunnostaminen Kustannusarvio: Palveluterminaali: 5 milj. euroa Radan kunnostaminen: 2, 5 milj. euroa Kajaanin ja Kemijärven puunjalostustehtaiden lakkauttamisen myötä puuta kuljetetaan Ylä-Kainuusta satoja kilometrejä aiempaa kauemmas. Tällä hetkellä Suomussalmen puut kuljetetaan osin rautatiekuljetuksin ja osin rekka-autoilla. Rekkakuljetukset eivät kuitenkaan ole kilpailukykyisiä yli 100 kilometrin matkalla ja tästä syystä puuta jää korjaamatta. Tämä vaikuttaa keskeisesti myös raakapuun hintaan Ylä- Kainuussa. Nykyisen ratayhteyden ongelmana on alhainen kuljetusnopeus ja ohituspaikkojen puuttuminen sekä epäkäytännöllinen puunlastauspaikka Suomussalmen keskustassa. Epäkäytännöllinen puunlastauspaikka ja huonokuntoinen rata ovat tällä hetkellä esteinä kuljetusmäärien lisäämiselle, jolle metsäyritysten mukaan on selkeästi tarvetta. Ylä-Kainuuseen Suomussalmelle tarvitaan mahdollisimman pian uusi toimiva palveluterminaali rautatiekuljetuksia varten Hossan kansallispuiston perustaminen Kustannusarvio: 0,5 milj. euroa Yksi Suomussalmen kunnan elinkeinojen kehittämisen ja kunnan elinvoimaisuuden säilyttämisen painopistealueista on luontomatkailun kehittäminen. Tällä hetkellä Hossa on Kainuun merkittävin luontomatkailukohde. Hossa on nimetty mm. vuonna 2011 vuoden retkikohteeksi ja kesällä 2014 Yle Luonnon parhaaksi luontokohteeksi. Hossan tulevaisuus halutaan turvata kansallispuisto-statuksella. Hossassa on asuttu heti jääkauden jälkeen. Vanhimmat retkeilyalueelta löydetyt asuinpaikat ovat lähes vuotta vanhoja. Suomen pohjoisimmat kivikautiset kalliomaalaukset Somerjärven Värikalliossa ja Julma-Ölkyllä ovat kansallisaarteita. Hossa on vesireittien risteys ja entinen valtaväylä Pohjanlahden ja Vienanmeren välillä. Hossan rikkaaseen kulttuuriperintöön kuuluvat kalastuksen, metsästyksen,

2 poronhoidon, tervanpolton, karjanhoidon, maanviljelyn, savottakulttuurin ja uiton jäljet. Alue on valtakunnallisesti merkittävä erityisesti karujen mäntyvaltaisten luonnonmetsien sekä sisävesien luontotyyppien suojelun kannalta. Osa harjuista on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi harjukokonaisuuksiksi. Harjut ja kirkasvetiset suppalammet ovat ominaisinta Hossaa. Retkeilyalueen maapinta-alasta noin puolet kuuluu harjualueeseen ja alueen metsistä on boreaalisia luonnonmetsiä noin 80 %. Alueella on edustavia aapasoita ja runsaasti lähdesoita sekä -lettoja, jotka täydentävät omalta osaltaan Kainuun soidensuojeluverkostoa. Alue on monen lintudirektiivin 1 -liitteen lajin elinaluetta. Vesien partailla elää elinvoimainen saukkokanta. Hossan metsissä liikkuu suurpetoja. Retkeilyalueen kalastoon kuuluu luonnontilaisia taimen-, tammukka- ja harjuskantoja. Hossan alueen kehittäminen edelleen kansainvälisesti merkittäväksi luontomatkailukohteeksi edellyttää retkeilyalueen statuksen muuttamista kansallispuistoksi Tieverkoston kehitystarpeet Kustannusarvio milj. euroa Joukokyläntie Ylä-Kainuun puuterminaalin rakentaminen Pesiölle tai Vähän alueelle edellyttää Joukokyläntien (yhdystie 8950) parantamista valtatie viiden ja uuden puuterminaalin välisellä matkalla. Puuterminaalin rakentaminen lisää merkittävästi tieosan raskasta liikennettä. Tien kantavuudessa, poikkileikkauksessa ja geometriassa on puutteita. Myös tieosalla oleva radan ylittävä silta on vaarallisen kapea. Seututien 912 Suomussalmi Heinilä muuttaminen kantatieksi ja parantaminen kantatietasoiseksi Seututie 912 on Suomussalmen ja Kuhmon välinen yhdystie, jonka vaikutuspiirissä on myös Kostamuksen kaupunki. Tien luokan muutos sekä parantaminen edesauttavat Kainuun tasapainoista kehittämistä ja turvaavat myös Vartiuksen kautta kulkevaa rajanylitysliikennettä. Puolanka Utajärvi tien perusparantaminen Palvelee Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Puolangan matkailukohteita sekä yhteyksiä Oulun seudulle.

3 1.4. Arktiset Aromit / luonnontuotealan kehittäminen Kustannusarvio: 2,196 milj. euroa vuosina Luonnontuotealan kansantaloudellinen merkitys kasvaa. Marjoja poimitaan kaupallisesti milj. kg, minkä lisäksi milj. kilon kotitalouspoiminta edistää lähiruoan käyttöä ja vähentää hedelmien tuontitarvetta runsaalla 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Marja-ala työllistää ihmistä. Sieniä poimitaan hyvinä satovuosina kaupallisesti yli 1 milj. kiloa ja kotitalouksiin 5 10 milj. kiloa. Metsäsienten kotitalous- ja kaupallisen talteenoton arvo on noin 106 milj. euroa ja metsämarjojen yli 200 milj. euroa. Yrttien ja erikoisluonnontuotteiden arvo on noin 22 milj. euroa. Luonnonmarjojen, sienten ja yrttien merkittävintä poiminta- ja yritystoiminnan aluetta on Itä- ja Pohjois-Suomi. Valtaosa poimintatulosta, ensiostajista, marja- ja sienitukkureista ja jalostusyrityksistä sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ala työllistää pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen yrityksiä. Tämän lisäksi muut pohjoisen luonnosta saatavat tuotteet, kuten poro, riista, järvikala, hunaja ja luonnontuotteiden kytkentä matkailuun, heijastuvat positiivisesti aluetalouteen. Arktiset Aromit ry on vuodesta 1993 alkaen kehittänyt hanketoimintana luonnontuotealaa. Tulokset ovat olleet hyviä ja yhdistys on maailmalla arvostettu ja saanut Suomessa useita valtakunnallisia tunnustuspalkintoja. Hankkeet ovat painottuneet luonnontuotealan verkottumiseen, alan neuvonnan, koulutuksen ja laatuketjun kehittämiseen sekä kansainväliseen tiedotukseen. Tarve on suurempi kuin mihin yhdistyksen nykyiset resurssit riittävät. Mm. elintarvikelainsäädännön, opetuksen, laatunormistojen, rahoitusten ja tutkimustoiminnan nopeat muutokset vaativat lisää resursseja, jotta luonnontuoteala voisi kehittyä alan mahdollisuuksien mukaisesti. Esimerkiksi Kanadassa ja USA:ssa luonnontuotealan kehittämistä tuetaan pysyvästi. Suomessa luonnontuotealalle tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistyötä, joka tekee tuotekehitystä ja markkinointia palvelevia kartoituksia, tuottaa tiedotusmateriaalia, harjoittaa kansainvälistä menekinedistämistä sekä ylläpitää kotimaassa luonnontuotteiden talteenotto- ja käyttöperinteen säilymistä. Arktiset Aromit ry on hankkeissaan tehnyt yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa ja kansantajuistanut tutkimusta alan yritysten, tiedotusvälineitten ja aluehankkeiden tarpeisiin. Yhteistyöhön on saatu mukaan myös kaikki keskeisimmät neuvontajärjestöt ja huomattava osa kansanterveysjärjestöistä. Luonnontuotealan hanketoimintaa pitkäjänteisempään kehittämistyöhön Arktiset Aromit ry:n varsinaiseen toimintaan tarvitaan vuositasolla euron rahoitus, mikä kuuden vuoden ohjelmajaksolla tekee 2,196 milj. euroa. Akateemisia työntekijöitä rahoituksella työllistetään kaksi. Lisäksi tarvitaan julkaisusuunnittelijan ja toimistosihteerin palkkakustannukset.

4 1.5. Koillinen raideliikenneyhteys välillä Kontiomäki Suomussalmi Taivalkoski- Salla Kustannusarvio: 66 miljoonaa euroa Nykyinen käytössä oleva ratayhteys palvelee metsäteollisuuden tarpeita Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari välillä. Pesiökylä-Taivalkoski rataosalta on lakkautettu liikenne v Taivalkosken Mustavaaran kaivoksen rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2016 ja varsinainen kaivostoiminta on tarkoitus aloittaa vuonna Kaivoshanke on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa. Pesiökylä-Taivalkoski rataosuuden kunnostaminen ja käyttöönotto on mukana Kainuun maakuntaohjelmassa. Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy on tehnyt v alustavan selvityksen uudesta Taivalkosken-Kuusamon-Sallan välisestä koillisen ulottuvuuden radasta. Liikenneviraston vuonna 2011 tekemän alustavan kustannusarvion mukaan Kontiomäki-Taivalkoski välin kunnostaminen maksaisi noin 66 miljoonaa euroa. Uuden radan rakentaminen Taivalkoskelta Mustavaaran kaivokselle ja edelleen Kuusamoon ja mahdollisesti Sallaan saakka maksaisi noin 1,5 2 miljoonaa euroa kilometriltä. Uudet ratayhteydet palvelisivat erityisesti metsäja kaivannaisteollisuuden tarpeita, mutta sitä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös matkailuliikenteessä Kainuun ja Itä-Lapin kohteisiin. Kyseessä on vaiheittain ja pitkällä aikavälillä toteutettava hankekokonaisuus. Kainuun ja Koillismaan elinkeinoelämän, työllisyyden ja yleisen elinvoimaisuuden kannalta on välttämätöntä, että rautatieyhteys Kontiomäeltä Taivalkoskelle peruskorjataan. 2. Kunnan omat hankkeet, joihin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta: 2.1. Keskustan kehittäminen Kustannusarvio: 1 milj. euroa Hankkeeseen sisältyy keskustan kehittämissuunnitelman perusteella tehtävät infrastruktuurin rakenteet. Niitä ovat mm. caravanalueen rakentaminen valtatie viiden varteen ja kevyenliikenteen sillan rakentaminen Emäjoen yli. Matkailuvaunualueen rakentaminen keskustan palvelujen piiriin parantaa alueen vetovoimaa ja lisää taajaman palvelujen kysyntää. Sillan rakentaminen Emäjoen yli parantaa keskustan kevyenliikenteen yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta.

5 2.2. Kesäteatterin kehittäminen Kustannusarvio: 0,5 milj. euroa Suomussalmen kesäteatteri on yksi Suomen suurimmista. Ammattilaisvoimin johdetusta harrastajateatterista on tullut tunnettu ympäri Pohjois-Suomen ja katsojaluvut ovat viime vuosina vaihdelleet ja välillä. Kesäteatterin katsomo ja näyttämö rakennettiin 1980-luvun alussa Suomen kansallisoopperan vierailua varten ja sen rakenteet ovat korjauksen tarpeessa. Teatteri on yksi Suomussalmen kesäisistä vetovoimatekijöistä ja teatteritoiminnan välilliset vaikutukset paikkakunnan yrityksiin ovat tuntuvat. Uusittu katsomo ja teatterikatos palvelevat myös muita suuria yleisötapahtumia järjestäviä tahoja, antaa puitteet suurille yleisötapahtumille ja monipuolistaa alueen tarjontaa. Runsassateiset säät ilman katosta ovat suuri riski tapahtumien onnistumiselle ja tämän vuoksi yhä useammat kesänäyttämöt ovat jo katettuja. 3. Ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan: 3.1. Koko maan tasapainoinen kehittäminen Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Runsaiden uusiutuvien luonnonvarojensa, korkeatasoisen osaamisensa ja teollisten vahvuuksiensa ansiosta Suomella on erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä maailmassa. Biotaloudella voidaan parantaa Suomen taloutta ja työllisyyttä sekä suomalaisten hyvinvointia. Suomen ensimmäisen kansallisen biotalousstrategian visio on, että biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Tulevaan hallitusohjelmaan on ehdottomasti sisällytettävä linjaus siitä, että koko maata kehitetään tasapainoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon kunkin alueen omat vahvuudet ja osaaminen sekä hyödynnetään mm. luonnonvarat mahdollisimman lähellä alkuperäistä sijaintiaan Yritysten kuljetustukien säilyttäminen Kuljetustuen kokonaismäärä valtion budjetissa on pieni, mutta sen merkitys on suuri niille yrityksille, jotka sitä saavat. Kainuun yrityskenttä ja työpaikkojen määrä olisi paljon nykyistä pienempi, jos kuljetustukea ei olisi käytössä. Kuljetustuella on suuri aluepoliittinen merkitys. Kuljetustuki on kansallinen politiikan tahtotilakysymys, eikä Euroopan unioni ole sen esteenä. Esimerkiksi Ruotsissa, joka on Suomen kilpailija useilla eri aloilla, kuljetustuen määrä on kymmenkertainen Suomeen verrattuna.

6 Suomussalmella tärkeimmät tuensaajat ovat Ämmän Betoni Oy, joka työllistää 90 henkilöä ja Tulikivi Oyj, joka työllistää 50 henkilöä. Kuljetustuesta ei saa luopua, vaan sitä on korotettava Ruotsin mallin mukaisesti ja tukea on laajennettava koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä ja se on ulotettava koskemaan myös paluukuljetuksia Ulkomaalaiset marjanpoimijat Ulkomaalaiset marjanpoimijat ovat elinehto suomalaiselle marjateollisuudelle. Mikäli ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta edellytettäisiin työsuhdetta, organisoitu metsämarjanpoiminta jouduttaisiin Suomesta lopettamaan korkeiden hankintakulujen seurauksena kokonaan. Suomen metsissä kasvaa runsaasti erilaisia marjoja ja niistä hyödynnetään tällä hetkellä alle 10 %, joten talteenottoa on varaa lisätä ilman, että kotitalouksien omiin tarpeisiin kerättävän marjan saatavuus heikkenee. Suomalainen metsämarjaraaka-aine kilpailee ruotsalaisen, venäläisen, ukrainalaisen ym. metsämarjaraaka-aineen kanssa. Mikäli metsämarjoja ei saada hankittua kilpailukykyiseen hintaan Suomesta, niitä ostetaan tarvittaessa muualta. Mikäli suomalaisen marjan kilpailukyky heikkenee, se johtaa satojen suomalaisten työpaikkojen loppumiseen ja veisi monelta ulkomailta Suomeen saapuvalta henkilöltä mahdollisuuden lisäansioihin Toimivat tietoliikenneyhteydet Puhelin- ja laajakaistayhteyksien sekä julkisten tiedotusvälineiden toimivuus on harvaan asutuille seuduille erityisen tärkeää. Tällä hetkellä matkapuhelinten tukiasemaverkko ei kata maamme syrjäisimpiä alueita. Operaattoreille syrjäkylien yhteyksien toteuttaminen ei ole kaupallisesti kannattavaa, joten vaadimme valtiota huolehtimaan siitä, että kansalaisten oikeudet myös viestintään liittyviin peruspalveluihin toteutuvat. Laajakaista kaikille hanke etenee kangerrellen. Suurimmaksi esteeksi hankkeelle on muodostunut valtiontuen liian suuri tukikelvoton omavastuuosuus. Omavastuuosuus on tällä hetkellä 2 km ( euroa). Esitämme, että omavastuuosuus pienennetään 0,5 kilometriin, jolloin omavastuuosuus pienenisi euroon. Tämä osaltaan lisäisi kiinnostusta liittyä nopeaan valokuituverkkoon erityisesti niillä alueilla, joilla palvelujen saatavuuden kannalta toimivat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömät tulevaisuudessa.

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4. Erillinen liite nro /

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4. Erillinen liite nro / Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4 Erillinen liite nro / 2 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 B: 4 3 4 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI Puh.

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4. Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro

Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4. Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4 Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro 2 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 B: 4 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU

Lisätiedot

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Kunnanhallitus 17.2.2015 40 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.2.2015 8 SISÄLTÖ 1. Kunnan elinvoima 3 2. Kunnan toimintastrategia 4 3. Ohjelman lähtökohdat ja

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Kuusamo, Posio, Salla, Taivalkoski Yhteenveto visio, tavoitteet ja strategiset painopisteet 28.9.2004 Tekijä: Tilaaja: Kimmo Vähäjylkkä, Nesenta Oy Koillis-Suomen

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2011-2015 VISIO Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Yrjö Myllylä Mika Perttunen Luonnos 11.5.2011 (Sidosryhmien lausunnot huomioitu)

Lisätiedot

Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020

Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Sisältö Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Esipuhe 1 Euregio Karelia alueen SWOT -analyysi...6 1.1 Vahvuudet...6 1.2 Heikkoudet...7 1.3 Mahdollisuudet...7

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI Puh. 08 6155 41 Fax. 08 6155 4260 Kuvat:

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2005 2010

Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2005 2010 Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2005 2010 Matkailu Tietoteollisuus Puutuoteteollisuus Alkutuotanto Hyvinvointipalvelut Tuotannollinen toiminta Lähialueyhteistyö Tiivistelmä...............................5

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN: VIHREÄ ALUEIDEN POLITIIKKA Puoluehallituksen esitys 19.10.2013 valtuuskunnalle 30.11.2013

HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN: VIHREÄ ALUEIDEN POLITIIKKA Puoluehallituksen esitys 19.10.2013 valtuuskunnalle 30.11.2013 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN: VIHREÄ ALUEIDEN POLITIIKKA Puoluehallituksen esitys 19.10.2013 valtuuskunnalle 30.11.2013 Sisällysluettelo: 1.

Lisätiedot

yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma

yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. Maaseutualueen tavoitetila 2020... 4 2. Lähtötilanne... 5 2.1. Yläkemijoen alueen maantieteellinen kuvaus...

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot