Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi"

Transkriptio

1

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Kristian Kyllönen, puhelin Matti Hilli, puhelin Copyright Kansikuva: HSY Takakannen kuva: HSY / Riikka Luomanen

3 Esipuhe HSY:n nykyinen tarkastuslautakunta asetettiin nelivuotiseksi toimikaudeksi maaliskuussa 2013 samassa yhtymäkokouksessa kuin hallitus. Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Kaikki lautakunnan jäsenet ovat poliittisia luottamushenkilöitä, joiden nimittämisestä ovat päättäneet HSY-kaupunkien kaupunginvaltuustoissa edustettuina olevien suurimpien puolueiden piirijärjestöt. Ensimmäisissä kokouksissa keväällä 2013 tehtiin esitys yhtymäkokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi ja sovittiin käytännön lautakuntatyön järjestelyistä sekä vahvistettiin arviointisuunnitelmat. Lautakunnan varsinaiseksi sihteeriksi valittiin toistaiseksi sisäinen tarkastaja Kristian Kyllönen ja lautakunnan käytännön järjestelyt ja yhteydenpidot arviointikohteiden tahoihin ovat hoitaneet hallintoyksiköstä hallintojohtaja Matti Hilli ja hallintosihteeri Jaana Heidenstrauch. Varsinainen lautakuntatyöskentely alkoi syyskuun alussa eli ensimmäinen arviointivuosi on uudelle tarkastuslautakunnalle käytännössä vajaa vuosi. Toimialat ovat esitelleet omaa toimintaansa ja tavoitteitaan. Ensimmäinen vuosi menee pitkälti tutustuessa HSY:hyn. Tarkastuslautakunta on tehnyt arvioitavien toimintojen kohteisiin tutustumiskäyntejä ja jäseniä on osallistunut HSY:n, Kuntaliiton ja tilintarkastusyhteisön järjestämiin seminaareihin. Uskon, että yhteistyössä toimialojen ja tulosalueiden edustajien kanssa onnistumme kehittämään ja parantamaan HSY:n toimintoja. Avoimuus ja yhteistyö ovat ne keinot, joilla tarkastuslautakunta aidosti pystyy antamaan lisäarvoa HSY:n toimintaan. Nina Merjola-Repo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 3

4 4

5 Sisällys 1 Tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle 6 2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano arviointivuonna Tarkastuslautakunnan tehtävät 8 4 HSY:n tavoitteiden toteutuminen arviointivuonna Strategisten tavoitteiden toteutuminen Strategisten hankkeiden toteutuminen Arviointisuunnitelman 2013 toteutuminen 14 6 Toteutuneet arviointikohteet Yleiskuva johtamis- ja ohjausjärjestelmistä Vedenpuhdistus Raakaveden hankinta Vedenpuhdistus HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla Tutustuminen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimintaan Materiaalipalvelut Tietoyhteistyö Asiakaspalvelu Asiakaspalveluyksikön toiminta HSY:n asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Henkilöstö Riskienhallinta Talouden ja rahoituksen kehittyminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Kokonaistulot ja -menot Rahoitusasema ja sen muutokset Talousarvion toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovan määrärahan ylitys vesihuollon kaupunkilähtöisissä investoinneissa Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 45 5

6 1 Tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle 1. Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:n johtamistoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sitä koskevaan ohjeistukseen sekä henkilöstöresurssien oikeaan käyttöön ja varahenkilöjärjestelmän kehittämiseen ja että strategiset tavoitteet asetetaan selkeämmin suhteessa henkilöstöresursseihin. 2. Tarkastuslautakunta suosittaa HSY:n ja PSV:n hallituksille, että ne jatkavat aktiivista toimintaansa raakaveden laatuun kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Tiukentuvan lainsäädännön mukaiset raakaveden laadun seurantaa ja siihen kohdistuvien riskien tunnistamista koskevat vaatimukset on pyrittävä täyttämään minimitaso ylittäen. Vantaanjoen ja Hiidenveden suojelutyön ohella tulee pyrkiä vaikuttamaan Päijänteen eteläosan vesiensuojeluun; erityisesti turvetuotannon haittojen minimointiin. 3. Tarkastuslautakunta suosittaa, että yhteistyötä naapurikunnissa toimivien vesihuoltolaitosten kanssa edelleen kehitetään. 4. Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:ssä kootaan yhteen dokumenttiin harmaan talouden torjuntaohjeet. Käytännössä erityislakien soveltamisessa voidaan kohdata haastavia tulkintatilanteita. Esimiesten ja muun asianomaisen henkilöstön on tunnettava harmaata taloutta koskevan lainsäädännön soveltamiskäytännöt saamastaan juridisesta pohjakoulutuksesta riippumatta. Siten erillisen ohjeistuksen laatimisella on toimintaa parantava ja tehostava vaikutus. 5. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että kaikilla pääkaupunkiseudun asukkailla ei ole mahdollisuutta tai osaamista asioida täysin sähköisessä ympäristössä. Näiden kuntalaisten tarpeet on kuitenkin otettava huomioon sähköisen asioinnin edistämisessä tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja asiakaspalvelun tavoittamiseksi. HSY:n tulisi toiminnassaan hyödyntää entistä paremmin asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia, esimerkiksi kierrätyspisteiden sijoittelussa. 6. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että HSY:ssä jatketaan panostuksia henkilöstötutkimuksen 2013 tuloksiin perustuen henkilöstön kehittämistoiveiden täyttämiseksi, kuten koskien erityisesti kehityskeskustelujen laatua, työtehtävien organisointia sekä henkilöstön kuuntelua ja osallistumista. Tarkastuslautakunta puoltaa HSY:n henkilöstöyksikön suunnitelmia kerätä henkilöstöhallinnon hyvät käytännöt keskitetymmin yhden toimintamallin alle otsikolla työhyvinvointisuunnitelma. Tällaisen koosteen laatiminen korostaa entisestään esimiesten kouluttautumisvaatimusta asiassa sekä tiedonkulun läpinäkyvyyttä kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa. 7. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että arviointivuoden 2014 aikana HSY:ssä luodaan asianmukaiset prosessit reagoida nopeasti ja tehokkaasti toimintaympäristössä realisoituviin kielteisiin tapahtumiin. 8. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että HSY ottaa huomioon tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa omavaraisuusastetta nostavien toimenpiteiden tärkeyden sekä vesihuollon (26,0 %) että jätehuollon (14,1 %) toimialoilla. Kuntayhtymän toimintamenoihin tulisi kiinnittää huomioita siten, että turvataan toiminnan tuottavuus ja rahoituksen tasapaino myös investointipäätöksiä tehtäessä. 9. Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunkilähtöisten investointien talousseurantaa parannetaan kehittämällä raportointi- ja laskutuskäytäntöjä kuntatekniikan puitesopimuksen mukaisilla sopimuksilla. 6

7 2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano arviointivuonna 2013 Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet: Marianne Kivelä Talouden konsultti Pertti Eklund Tekn. lis. Kauniainen (Kok.) Jäsen Kauniainen (Kok.) Varajäsen Nina Merjola-Repo Kiinteistöpäällikkö Ritva-Liisa Luomaranta Asianajaja Vantaa (Kok.) Puheenjohtaja Espoo (Kok.) Varajäsen Sari Näre Sosiologian dosentti Antti Vainionpää Insinööri Helsinki (Vihr.) Varapuheenjohtaja Helsinki (Vihr.) Varajäsen Jarkko Pietikäinen Laatu- ja ympäristöpääll. Marjo Matikka Suunnittelija Vantaa (Vihr.) Jäsen Espoo (Vihr.) Varajäsen Minna Ruuth Asiakaspalvelupäällikkö Maarit Toveri Toimitusjohtaja Helsinki (Kok.) Jäsen Helsinki (Kok.) Varajäsen Aarno Turunen Merkonomi Pekka Paunio VTM Espoo (SDP) Jäsen Helsinki (SDP) Varajäsen Pauli Vahtera KHT-tilintarkastaja Timo Vuorinen Asiantuntija Vantaa (PerusS) Jäsen Vantaa (PerusS) Varajäsen Muut tarkastuslautakunnan työskentelyyn osallistuvat: Kristian Kyllönen KTM, sisäinen tarkastaja HSY Lautakunnan sihteeri Matti Hilli OTK, hallintojohtaja HSY Asiantuntija Pekka Hänninen KTM, talousjohtaja HSY Asiantuntija Outi Koskinen KTM, JHTT, KHT PwC Julkistarkastus Oy Tilintarkastaja 7

8 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee huolehtia hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kuntayhtymäkonsernin (kuntayhtymä ja tytäryhteisöt) hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämän mukaisesti tarkastuslautakunta kilpailutti tilintarkastusyhteisöt, teki yhtymäkokoukselle esityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta, teki sopimuksen tilivuosien optiona vuosien tilintarkastuksesta sekä antoi menettelytapaohjeet tilintarkastusyhteisön valinnasta kuntayhtymän edustajalle tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa. Kuntalain mukaan HSY:n yhtymäkokouksen on talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksyttävä kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä yhtymäkokoukselle oma arvionsa yhtymäkokouksen tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hallintosäännön mukaan tulee tarkastuslautakunnan lisäksi esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Tarkastuslautakunta esittää hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tarkastuslautakunnan tehtävien laajan tulkinnan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että lautakunnan on seurattava, paitsi yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista, tarkasteltava laajasti tuloksellisuutta toiminnan onnistuneisuutta arvioiden. Tarkastuslautakunnalla on tällöin selkeä rooli yhtymäkokouksen apuelimenä, joka tuottaa tavoitteiden toteutumisesta, tuloksellisuudesta sekä toimintaan sisältyvistä riskeistä palautetietoa yhtymäkokoukselle. HSY:n ja aikaisemmin YTV:n tarkastuslautakunnan rooliksi on vakiintunut laajan tulkinnan mukaiset tehtävät, mikä tarkoittaa, että lautakunta perehtyy keskeisiksi arvioimiinsa asiakokonaisuuksiin kokouksen yhteydessä tai tutustumiskäynnillä ja kuulee asiantuntijoita, jotka tarvittaessa hankkivat lautakunnan pyytämät lisäselvitykset. Näiden perusteella lautakunta laatii tarkastuskertomuksen, johon liitetään lautakunnan johtopäätökset sekä mahdolliset suositukset ja toimenpide-ehdotukset. Vuonna 2012 asetettu tarkastuslautakunta on toimintakautensa alussa hyväksynyt alustavan arviointisuunnitelman arviointivuosille Tämän suunnitelman pohjalta hyväksytään vuosittain tarkempi vuosisuunnitelma, johon sisällytetään arviointivuoden arviointikohteet. Arviointisuunnitelmassa luetellaan arvioitaviksi valitut kohteet esimerkiksi eri toimialojen tai tulosalueiden toiminnot, erillishankkeet ja muut arviointikohteet. Lisäksi tavoitteena on ottaa arviointiohjelmaan HSY-kohdetta tukeva konsernikohde ja/tai yhteistoimintakohde. Esimerkiksi päättyvänä arviointivuonna 2013 oli vesihuollon toimialan arviointikohteena vedenpuhdistus, konsernikohteena Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja yhteistoimintakohteena Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä. 8

9 4 HSY:n tavoitteiden toteutuminen arviointivuonna 2013 HSY:n strategia ja strategiset päämäärät viidestä eri näkökulmasta hyväksyttiin hallituksessa Strategiset päämäärät ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa Asiakasvaikuttavuus: Edistää sähköisiä palveluja ja yhden luukun periaatetta Talouden hallinta: Saavuttaa talouden tasapaino pitkäjänteisellä taksapolitiikalla ja elinkaariajatteluun perustuvalla toiminnalla Prosessit ja rakenteet: Vahvistaa synergisiä prosesseja ja aikaansaada tehokkushyötyjä Henkilöstön uudistuminen ja työkyky: Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuvayhteistyössä seudun kuntien kanssa Strategiaan perustuvat tavoitteet päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS). Arviointivuonna 2013 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetannan kokonaisuus muodostui HSY:n strategisista tavoitteista HSY:n strategisista hankkeista Toimialojen ja tulosalueiden tavoitteista, joita ovat o perustoiminnan tavoitteet o kehittämistavoitteet Ohessa selostetaan strategisten tavoitteiden ja strategisten hankkeiden toteutuminen. Erillisessä liitteessä on selvitetty näiden lisäksi vesihuollon, jätehuollon, seutu- ja ympäristötiedon, tukipalveluiden sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen sekä asiakaspalveluiden perustoiminnan tavoitteiden ja kehittämistoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Liite on tulostettu PP-esityksestä siten, että esitystä tukeviin nootteihin on merkitty tarvittaessa tarkempi selvitys niistä syistä, joista johtuen tavoite ei toteutunut tai toteutui vain osittain. Tarvittaessa nooteissa on esitetty tarkempi perustelu tavoitteen toteutumisen osalta. Tarkastuslautakunnan, kaupunginhallitusten konsernijaostojen ja yhtymäkokouksen käyttöön liite toimitetaan sekä PDF-dokumentiksi tulostettuna että alkuperäisenä PP-esityksenä. 9

10 Yhteenvetona asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on seuraava taulukko, joka osoittaa HSY:n strategisten tavoitteiden ja HSY:n strategisten hankkeiden sekä toimialojen ja tulosalueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen: t Tavoitteet Toteutui Toteutui osittain Ei toteutunut Strategiset tavoitteet Strategiset hankkeet Vesihuollon kehittämistavoitteet Jätehuollon kehittämistavoitteet 1 3 Seutu- ja ympäristötiedon kehittämistavoitteet 4 2 Tukipalveluiden kehittämistavoitteet 3 1 Johdon, ohjauksen ja kehittämisen sekä asiakaspalveluiden kehittämistavoitteet

11 henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työn 4.1 Strategisten tavoitteiden toteutuminen Näkökulma Strateginen päämäärä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa Tavoite Toimenpiteet 2013 Tavoitetaso 2013 Toteutuma Ympäristökuormituksen vähentäminen, energiasäästön, resurssitehokkuuden ja uusiutuvan energian edistäminen Asukkaiden ja organisaatioiden kannustaminen ympäristövastuulliseen toimintaan Toimeenpannaan energiatehokkuussopimuksen toimenpidesuunnitelma ( ) Toteutetaan asiakasneuvontatyöryhmän suosituksiin perustuva neuvonnan vuosisuunnitelma Energiatehokkuussopimuksen mukaiset toimenpiteet tehty Suunnitellut kampanjat, tilaisuudet ja muut toimenpiteet toteutettu Toteutui Toteutui osittain 91 % seuratuista tehtävistä toteutui täysin. Kuntien välisen yhteistyön aktiivinen edistäminen HSY:n toimialalla T&K&I-toiminnan vahvistaminen materiaali- ja energiatehokkuuden sekä luonnonvarojen kestävän käytön kysymyksissä. Näkökulma Strateginen päämäärä Toimeenpannaan MALaiesopimuksen seuranta suunnitellulla tavalla, tuotetaan seurannan edellyttämä tietopohja ja kehitetään seurantajärjestelmää osapuolten kesken Toteutetaan T&K&I-tutkimusohjelma. Selvitetään mahdollisuudet perustaa yksityisen ja julkisen sektorin kanssa vesi- ja materiaalitalouden alueellinen innovaatiokeskittymä sekä lasketaan HSY:n materiaalitase Asiakasvaikuttavuus Suunniteltu tietopohja tuotettu ja seurantajärjestelmää kehitetty T&K&I-ohjelmasta toteutetaan vuoden 2013 toimenpiteet ja tehdään selvitys innovaatiokeskittymään ja materiaalitaseeseen liittyen Edistää sähköisiä palveluja ja yhden luukun periaatetta Toteutui Toteutui Tavoite Toimenpiteet 2013 Tavoitetaso 2013 Toteutuma HSY:n asiakaspalvelu- ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen Sähköisen asioinnin lisääminen Näkökulma Strateginen päämäärä Otetaan käyttöön HSY-tasoiset asiakaspalveluprosessit ja -toimintatavat asiakaspalvelukeskuksessa ja palautteiden käsittelyssä Otetaan käyttöön yhteisen sähköisen asioinnin konsepti Talouden hallinta Asiakaspalvelukeskuksessa hoidetaan 60 % kaikista kontakteista alusta loppuun Käytössä olevien HSY-tasoisten palvelujen määrä Toteutui Toteutui Saavuttaa talouden tasapaino pitkäjänteisellä taksapolitiikalla ja elinkaariajatteluun perustuvalla toiminnalla Tavoite Toimenpiteet 2013 Tavoitetaso 2013 Toteutuma Käyttötalous- ja tuloslaskelmaperusteisesta toimintamallista taseen ja investointien hallintaan. Omavaraisuusaste ei vesihuollossa laske alle 24 %:in eikä jätehuollossa alle 13 %:in. Pitkäjänteisen taksapolitiikan varmistaminen Käyttötalouden tasapainon ylläpitäminen Tehostetaan taksojen ja investointien pitkän aikavälin suunnittelua talousmallin avulla. Tehostetaan investointiprojektien projektinhallintaa Parannetaan suoritteiden ja kustannusten ennakointia ja varmistetaan tasapainoinen budjetti hyvällä suunnittelulla ja seurannalla. Otetaan käyttöön talouden ennustetyökalut. Omavaraisuusaste: - vesihuolto 25,5 % - jätehuolto 13 % Järjestelmällinen suoritemäärien sekä tuottojen ja kulujen ennustaminen käytössä Toteutui Toteutui Investointien kohdentaminen ympäristön, laadun, tehokkuuden ja toimintavarmuuden näkökulmista tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Korjausvelan pysyminen hallinnassa. Näkökulma Strateginen päämäärä Määritellään kestävä saneeraustaso. Otetaan käyttöön kannattavuuslaskelma hankesuunnitelman yhteydessä. Prosessit ja rakenteet V alkavista ja valmistuvista hankkeista ennakko- ja jälkilaskelmat poikkeamaanalyyseineen Vahvistaa synergisiä prosesseja ja aikaansaada tehokkuushyötyjä Ei toteutunut. Toteutetaan 2014 aikana investointien talouden hallinnan projektin yhteydessä. Tavoite Toimenpiteet 2013 Tavoitetaso 2013 Toteutuma

12 Hankintaprosessin optimointi ja tehokkuus; uuden toimintamallin luominen Otetaan käyttöön yhdenmukaiset prosessit ja sopimusmallit. Otetaan käyttöön innovatiiviset hankinnat soveltuvin osin Yhdenmukaiset prosessit ja sopimusmallit käytössä, innovatiiviset hankinnat osana hankintaprosessia Toteutui HSY:n yhteisten sisäisten toimintamallien tehokkuuden varmistaminen Otetaan käyttöön palvelukuvaukset ja palvelutarpeeseen ja palvelutason arviointiin perustuva sisäisten palvelujen kehittäminen Palvelukuvaukset ja sisäisten palvelujen kehittämisprosessi käytössä Toteutui Näkökulma Strateginen päämäärä Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Toimenpiteet 2013 Tavoitetaso 2013 Toteutuma Tunnettuuden, yhteisökuvan ja työnantajakuvan kehittäminen Strategisen osaamisen kuvaaminen ja sitä tukevien osaamisen kehittämisen toimintatapojen toimeenpano Toteutetaan toimenpideohjelmaa. Seurataan ja mitataan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Käynnistetään osaamiskarttatyö, linkitykset kehityskeskusteluihin ja koulutuksen suunnitteluun Tunnettuus on lisääntynyt. Perustehtävät tunnetaan entistä paremmin Henkilökunnan tyytyväisyys työnantajaan on lisääntynyt Osaamisen johtamisen prosessi kuvattu. Sen edellyttämät kehittämisen suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät toimintatapojen muutokset aloitettu Toteutui Toteutui Toteutui osittain. Kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseksi ei ollut resursseja mm. henkilöstövaihdosten, pitkien poissaolojen ym. vuoksi. Työhyvinvoinnin edistäminen Toteutetaan henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella laadittu toimenpideohjelma. Toimenpiteet ja seuranta yksikkökohtaisesti Ohjelman toteuttaminen aloitettu Toteutui Arvioidaan uudelleen työsuojelun johtamismalli Nykyisen toimintamallin muutostarpeet arvioitu ja toimintasuunnitelma tehty Toteutui osittain. Kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseksi ei ollut resursseja mm. henkilöstövaihdosten, pitkien poissaolojen ym. vuoksi. 12

13 4.2 Strategisten hankkeiden toteutuminen Näkökulma Strateginen päämäärä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa TTS-kauden strateginen hanke Tavoitetaso 2013 Toteutuma Seudullinen veden tuotannon ja jakelun varmistaminen ja tehostaminen: - vedenpuhdistuksen kapasiteetin nosto Vanhankaupungin korkeapainepumppaamon saneeraus valmis. Pitkäkosken otsonointi- ja aktiivihiililaitosten tulopumppauksen saneeraussuunnitelmat valmiit - Pitkäkosken laitoksen alavesisäiliö Hankkeen valmiusaste 70 % edellyttäen, että rakentamislupaan liittyvät ehdot liikennejärjestelyistä eivät viivytä hankkeen käynnistymistä - Länsi-Espoon runkovesijohdot Valtaosa erillisurakoista käynnistetty. Leppävaaran tunnelin louhintojen valmiusaste 50 % Blominmäen jätevedenpuhdistamo Jätevoimala Biojätteen mädättämö Näkökulma Strateginen päämäärä Asiakasvaikuttavuus Ympäristölupa haettu, hakemuksessa huomioitu biojätteen yhteismädätys. Tilasuunnittelu valmis, kalliorakennussuunnittelun valmiusaste 40 % Selvitetään jätevoimalan vaikutukset HSY:n toimintaan ja suunnitelmiin Hankinta kilpailutettu, urakoitsijat valittu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet Edistää sähköisiä palveluja ja yhden luukun periaatetta Toteutui osittain. Pitkäkosken osalta toteutus vasta , johon ne on alunperinkin ajoitettu. Toteutui Toteutui osittain Ennakoitua huonompi kallio on viivästyttänyt Leppävaaran tunnelin louhintaa Toteutui Toteutui Toteutui TTS-kauden strateginen hanke Tavoitetaso 2013 Toteutuma Asiakaspalvelun tietojärjestelmähankinta Asiakaspalvelun organisointi Näkökulma Strateginen päämäärä Prosessit ja rakenteet HSY:n käytössä yhteinen palautteenkäsittelyjärjestelmä sekä asiakaspalvelukeskuksen käyttöliittymä. Yksi yhteinen vesihuollon asiakaspalvelujärjestelmä käyttöönotettu sekä HSY-tasoinen asiakastietorekisteri kilpailutuksessa. HSY:n asiakaspalvelut on uudelleenorganisoitu asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vahvistaa synergisiä prosesseja ja aikaansaada tehokkuushyötyjä Toteutui Toteutui TTS-kauden strateginen hanke Tavoitetaso 2013 Toteutuma Toimistotilojen tilaratkaisujen suunnittelu ja toteutus Sertifioidun laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän rakentaminen ja ottaminen käyttöön Henkilöstöprosessien uudistaminen ja sähköistäminen Aikataulun mukainen eteneminen (yhteisiä toimitiloja koskeva toteutussuunnittelu ja rakennuslupaprosessi on käynnistetty) Käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus tehty. Sisäiset auditoinnit edenneet suunnitelman mukaisesti Henkilöstöprosessien tietojärjestelmäprojekti etenee ja järjestelmä on pääosin käyttöönotettu vuoden 2013 aikana Ei toteutunut. Hallitus hylkäsi Ilmala 2:n perusparantamista koskevan hankesuunnitelman Toteutui osittain. Käyttöönotto ja koulutus toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Sisäiset auditoinnit toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti ja viimeiset auditoinnit valmistuivat tammikuun 2014 aikana. Toteutui osittain. Järjestelmän käyttöönottoa valmisteltu, käyttöönotto talven 2014 aikana. 13

14 5 Arviointisuunnitelman 2013 toteutuminen Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan arviointisuunnitelman vuosisuunnitelman 2013 seuraavansisältöisenä: HSY Tarkastuslautakunta ARVIOINTISUUNNITELMA Vuosisuunnitelma TOIMINTAPROSESSI/KONSERNIYHTEISÖ/YHTEISTYÖOSAPUOLI/HANKE HSY:n organisaatio HSY:n johtaminen (peruskohteet) Yleiskuva johtamis- ja ohjausjärjestelmästä ja eri toiminnoista Strategian tavoitteet ja toteutuminen Investoinnit Talouden seuranta Henkilöstö Vesihuolto Vedenpuhdistus Jätehuolto Johtaminen ja toiminnan ohjaus Seutu- ja ympäristötieto Tietoyhteistyö Tukipalvelut Materiaalipalvelut Asiakaspalvelu Asiakaspalveluyksikkö ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Konserniorganisaatio Pääkaupunkiseudun Vesi Oy Yhteistyöosapuolet Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Erillisiä hankkeita ja muita arviointikohteita Sähkön tuotanto, myynti ja osto Riskienhallinta Suunnitelluista arviointikohteista jätettiin toteuttamatta jätehuollon johtaminen ja toiminnan ohjaus, koska koko HSY:n organisaatiota koskeva toiminnanohjausjärjestelmä oli valmistumassa ja jätehuollon laatu- ja ympäristöjärjestelmän päivitys on lopetettu. Sähkön tuotanto, myynti ja osto jätettiin arvioimatta hankintayksikön esityksestä; syynä sähkönmyynnin kilpailutuksen keskeneräisyys. Muilta osin arviointisuunnitelma toteutui; henkilöstöhallinnon osalta kuitenkin suunniteltua suppeampana. 14

15 6 Toteutuneet arviointikohteet Yleiskuva johtamis- ja ohjausjärjestelmistä Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat omatoimisesti käyneet läpi hallituksen ja yhtymäkokouksen vuoden 2013 pöytäkirjat. Tarkastuslautakunnan kuultavana oli hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth (Kok.), hallituksen varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr.) ja vasemmiston hallitusryhmän puheenjohtaja Antti Vuorela (SDP). Lisäksi tarkastuslautakunnan kuultavana oli toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Lautakunta toteaa tavoitteiden toteutumisselvitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella seuraavaa: Hallituksen edustajien ja toimitusjohtajan kuulemisen perusteella HSY:n johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimii asianmukaisesti. Kuulemisessa ei tullut esille mitään sellaista, joka edellyttäisi raportointia yhtymäkokoukselle ja vaatisi välittömiä toimenpiteitä yhtymäkokouksen taholta. Annetun selvityksen mukaan henkilöstötutkimus osoittaa, että työtyytyväisyys on parantunut. Alimitoitetuista henkilöresursseista ja puutteellista varahenkilöjärjestelyistä johtuen työhyvinvoinnin kehittämisessä ei kuitenkaan ole edistytty riittävästi. Tarkastuslautakunta suosittaa hallitukselle ja johdolle, että työhyvinvoinnin kehittämiseen panostetaan edelleen ja sitä koskevaa ohjeistusta ja suunnittelua kehitetään. Useimpien toteuttamatta jääneiden tai puutteellisesti toteutuneiden tavoitteiden kohdalla on perusteluksi ilmoitettu puutteelliset henkilöresurssit. Vaikka lautakunta ei sinänsä suosittele tavoiteasetannan tason alentamista se pitää tärkeänä, että strategiset tavoitteet asetetaan suhteessa henkilöstöresursseihin ja että johtamisessa kiinnitetään huomiota resurssien oikeaan käyttöön ja varahenkilöjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi keskusteluissa tulivat esille harmaan talouden ehkäisemiseen liittyvät kysymykset sekä tarve parantaa siihen liittyvää ohjeistusta ja käytäntöjä. Lautakunta on tekee asiasta suosituksen kohdassa 6.3. Tarkastuslautakunta pyytää arviointivuoden loppupuolella HSY:n johdolta erikseen selvityksen työhyvinvoinnin ja harmaan talouden torjunnan edistämiseksi suoritetuista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunnan suositus: Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:n johtamistoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sitä koskevaan ohjeistukseen sekä henkilöstöresurssien oikeaan käyttöön ja varahenkilöjärjestelmän kehittämiseen ja että strategiset tavoitteet asetetaan selkeämmin suhteessa henkilöstöresursseihin. 15

16 6.2 Vedenpuhdistus Arviointivuoden kohteena vesihuollon osalta oli vedenpuhdistus. Tarkastuslautakunta tutustui raakaveden hankintaan ja vedenpuhdistuslaitosten (kemiallinen vedenpuhdistus ja tekopohjaveden tuotanto) Asikkalanselän vedenottamolla ja Kalliomäen voimalaitos-pumppaamolla (PSV), Vanhankaupungin vedenpuhdistamolla (HSY) sekä Rusutjärven pohjavesilaitoksella ja Koivumäen pumppaamolla. Tarkastuslautakunta on kuullut vesihuollon toimialajohtaja Jukka Piekkaria, vedenpuhdistuksen osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehtoa, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n (PSV, konserniorganisaatio) toimitusjohtaja Arto Kalliota sekä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV, yhteistoimintaorganisaatio) toimitusjohtaja Unto Tanttua. Lisäksi lautakunta on keskustellut TSV:n tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Marjatta Tehin kanssa Raakaveden hankinta Vedenpuhdistuslaitosten käyttämä raakavesi on pääosin Pääkaupunkisedun Vesi Oy:n toimittamaa Päijänteen vettä. Lisäksi noin noin 5 % raakavedestä saadaan Nuuksion Pitkäjärvestä ja se puhdistetaan Dämmanin laitoksella Espoossa; vanhentuneesta laitoksesta luovutaan kokonaan siinä vaiheessa, kun rakenteilla oleva kahdennettu päävesijohtoyhteys Helsingistä Espoon verkostoon on valmistunut. Vantaalla käytetään pieniä määriä (alle 1 % verkostoihin pumpatusta talousvedestä) Kuninkaanlähteen vedenottamon vettä. Tarkastuslautakunnan konsernikohteena oli Päijännetunneli, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n omistama ja operoima kaukovedenhankintalaitos. Lautakunta tutustui Asikkalan kunnassa sijaitsevaan Asikkalanselän vedenottamoon ja Hausjärven kunnassa sijaitsevaan Kalliomäen voimalaitokseen ja pumppaamoon. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (PSV) on yhtiö, joka omistaa Päijännetunnelin sekä vastaa sen huollosta ja operoinnista. Perustamisensa yhteydessä HSY lunasti neljän HSY-kaupungin osakkeet eli 1047 osaketta (80,5 % osakekannasta). Muut osakkeenomistajat ovat Porvoo, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Hyvinkää, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Altia Oyj. Altia Oyj on myynyt osan omistamistaan osakkeista TSV:lle, ja loppuosan lunastamista yhtiölle selvitetään. Yhtiöllä on 1973 myönnetty ottolupa (konsessio) Helsingin vedenottoalueen (14 lupapäätöksessä lueteltua kuntaa) tarpeisiin aina 13 m 3 /s määrään asti. Vettä otetaan nykyisin vain 3,3 m 3 /s ja sitä voi painovoimaisesti (ilman paineenkorotuspumppaamoa) ottaa vain 8 10 kuutiometriin asti. Koska vesialueet omistavat jakokunnat omistavat vain vesialueen, eivät järven vettä aineena, ei vedestä suoriteta korvausta. Sen sijaan PSV on velvollinen korvaamaan kaikki tunnelista aiheutuvat vahingot ja haitat (lähinnä kaivojen vedensaannin ehtyminen) sekä korvaamaan Kymijoen voimalaitoksille menetetystä potentiaalienergiasta aiheutuvan vahingon. Korvausta ei suoriteta runsasvetisenä aikana tapahtuvien ohijuoksutusten ajalta. Korvaukset suoritetaan rahana aikaisemman korvaussähkön sijaan. Vuonna 2012 sähkötehon menetyksiä korvattiin MWh:n määrästä ,- euroa. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja (1 pv/vko), jona toimii yksikön päällikkö Arto Kallio HSY:n vesihuollon toimialan investointiosastolta. Yhtiön hallinnolliset, taloushallinnolliset ja viestintäpalvelut ostetaan HSY:ltä ja laitoksen ja sen kiinteistöjen huolto-, operointi- ja valvomopalvelut tilataan HSY:ltä, Lahden vedeltä tai paikallisilta toimijoilta. Raakavedenotto Asikkalanselän vedenottamolla tapahtuu ottoputkella, jonka päässä on harva välppä, jonka tehtävänä on estää isompien esineiden joutuminen putkeen. Vedenottamolla raakavesi ensin välpätään kalojen poistamiseksi ja sen jälkeen suodatetaan ketjukorisuodattimissa, jotka poistavat kalan mädin ja sitä suuremmat partikkelit. Veteen jäävä eloperäinen aines ja mineraalit poistetaan osana puhdistusprosessia. 16

17 Raakavesi Päijänteen eteläosassa on laadultaan erinomaista, mutta se sisältää vuodenajasta ja sateisuudesta riippuen vaihtelevan määrän humusta. Humuksen määrää lisää Päijänteen valuma-alueen soilla tapahtuva turvetuotanto. Humus kyetään poistamaan vedenpuhdistusprosessissa, mutta sen lisääntyminen lisää myös puhdistuskemikaalien ja sitä kautta vedenpuhdistuksen kustannuksien määrää. Vesi johdetaan varsinaiseen kalliotunneliin, joka päättyy Vantaalle Ylästön sulkukeskukseen, josta vesi johdetaan esiselkeytykseen Silvolan tekojärveen. Vesi kulkee tunnelissa painovoimaisesti ja sen liike-energiaa vähennetään Hausjärven Kalliomäen voimalaitoksella. Syntyvä sähköenergia syötetään valtakunnan verkkoon tai käytetään (laskennallisena tehona) pumppaukseen. Kalliomäen laitos toimittaa raakavettä Hyvinkäälle sekä tarvittaessa avouomaa pitkin Kilpilahden teollisuusalueen raakavedenottamona toimivan Mustijoen latvoille. Ylästön ja Kalliomäen lisäksi Päijännetunnelin vettä otetaan Tuusulan seudun vesilaitoksen käyttöön Koivumäen ja Korpimäen pumppaamoilta. Lisäksi vettä juoksutetaan lisävedeksi (ns. kirkastevesi) Keravanjokeen ja Rusutjärveen. Korpimäen pumppaamolla on mahdollista toteuttaa tekniset muutokset (mm. paineseinän rakentaminen), joiden avulla kirkastevettä voitaisiin toimittaa myös Vantaanjoen pääuomaan. Tunnelin painetaso on etelä Vantaalla paikoittain maanpintaa ylempänä ja muuallakin Vantaalla pääosin pohjaveden pintaa ylempänä. Tästä seuraa, että normaalitilanteessa eivät lentoasemalla tai teollisuusalueilla käytettävät kemikaalit, esimerkiksi lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon käytettävä propyleeniglykoli, pääse sekoittumaan tunnelin veteen. Glykolia suurempi riski veden laadulle ovat poltto- ja voiteluaineet, joita teoriassa voisi päästä kallioperässä olevien halkeamien kautta imeytymään tunneliin silloin, kun se joudutaan tyhjentämään esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Myös maalämpöpumppujen lämmönsiirtonesteet muodostavat uhan veden laadulle, ja vinoon mennyt poraus voi aiheuttaa tunnelin seinämään ulottuvan reiän suhteellisen kaukana sijaitsevalta työmaalta. Näistä syistä johtuen öljyvahinkojen torjuntavalmiuteen sekä maankäyttöön ja erilaisiin toimintoihin, erityisesti maalämpöpumppujen asentamiseen, on kiinnitettävä erityistä huomiota tunnelin lähialueella. PSV seuraa aktiivisesti Päijänne-tunnelin vaikutusalueella tapahtuvia maankäytön muutoksia ja rakennushankkeita. Vesihuollon ensisijaisena varajärjestelmänä on veden ottaminen Vantaanjoen pääuomasta Helsingin Pitkäkoskella olevan jokivedenottamon avulla. Vähävetisenä aikana voidaan Vantaanjoen virtaamaa lisätä ja vedenlaatua parantaa lisäämällä juoksutusta Vantaanjoen sivujoen Kytäjoen yläjuoksulla sijaitsevasta Hirvijärvestä. Hiidenveden ja Vantaanjoen vesistöt erottavalle vedenjakajalle on rakennettu 11,2 kilometrin pituinen Hiidenveden tunneli, josta vettä voidaan juoksuttaa enimmillään 2,2 m3/s Härkälänojan avouomaan ja siitä edelleen Härkälän- ja Lepsämänjokien kautta Vantaaseen. Jos Pitkäkosken ja Vanhankaupungin välinen tunneliyhteys jouduttaisiin sulkemaan, olisi raakavettä mahdollista ottaa suoraan Vantaanjoesta Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle laitoksella sijaitsevilla jokivesipumpuilla. Vantaanjoen vedenlaatua huonontavat vajaasti puhdistetut asumis- ja teollisuusjätevedet, jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston ylivuodot sekä valuma-alueella harjoitettu maatalous. Raakaveden laadun kannalta haitallisia ovat myös Vantaanjokeen hulevesien mukana kulkeutuvat aineet, kuten maantiesuolan kloridit, raskasmetallit tai erilaiset hiilivedyt, esimerkiksi liikenteen poltto- ja voiteluainejäämät, hulevesiviemäriin valuvat autojen pesu- ja liuotinaineet sekä kestopäällystettyjen teiden pinnasta irtoava aines. Toissijaisena varajärjestelmänä on turvautuminen pohjaveteen. Alueen pohjavesivarannot ovat kuitenkin kulutukseen nähden hyvin niukat, joten tällöin vaaditaan merkittäviä vedenkäytön säännöstelytoimenpiteitä. Pohjavesilaitoksista osa pidetään nopeassa käyttöönottovalmiudessa, suurimman osan käyttöönotto vaatii 1 2 kuukauden valmistelut. Osa HSY:n toiminta-alueen pohjavesialueista pidetään vesihuollon kannalta reservivalmiudessa. Silvolan tekojärvessä on normaalitilanteessa usean päivän kestävä reservi. Tunneliin valuvia ja sinne johdettavia pohjavesiä voisi hyödyntää joissain tilanteissa, esimerkiksi ydinlaskeuman estäessä Asikkalanselän veden käytön. 17

18 Hallituksen esityksessä vesihuoltolain muuttamiseksi esitetään tiukennettavaksi vesilaitoksen ns. selvilläolovelvollisuutta raakaveden laadun ja riittoisuuden suhteen. Tämä tarkoittaa, että raakaveden laatua on seurattava nykyistä tarkemmin ja sellaiset raakaveteen kohdistuvat riskit, jotka voivat vaikuttaa toimitettavan talousveden laatuun tai määrään, on ennalta kartoitettava. Vesihuoltolaitoksen on myös nykyistä paremmin suunniteltava palvelujensa turvaaminen poikkeusolojen ohella myös mahdollisten normaaliaikojen häiriöiden varalta. Lautakunnan kuulemat asiantuntijat katsovat, että raakaveden laadun tarkkailu on jo nykyisin sillä tasolla, jota muuttuva lainsäädäntö edellyttää; valvonta-toiminta tulee kuitenkin jatkossakin säilyttää korkeatasoisena. PSV:n osalta on tarkkailuvelvoite asetettu myös vedenottoluvassa. Päijännetunnelin vettä valvotaan Asikkalassa veden vierasaineita jatkuvatoimisesti seuraavalla online-laitteistolla (ns. snifferi) ja sitä valvotaan säännöllisesti myös vedenpuhdistuslaitoksilla laboratoriokokein. PSV kustantaa säännöllisin väliajoin laajan raakavesitutkimuksen ja Hämeen ympäristökeskus seuraa vedenlaatua jatkuvasti. Lisäksi vesistöjen tilaa seuraavat ns. yhteistarkkailuna vesihuoltolaitosten, kuntien ja teollisuuslaitosten lukuun Vantaanjoen vesistön osalta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ja Hiidenveden osalta Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joiden toimintaan HSY osallistuu merkittävällä panostuksella. Tuusulanjärven vesistöalueen tilaa seuraa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että raakaveden laatuun kohdistuvia riskejä seurataan ja torjutaan aktiivisesti sekä vedenottovesistön että varavedenottovesistöjen alueilla. Pääkaupunkiseudun Vesi seuraa aktiivisesti Päijännetunneliin kohdistuvia riskejä erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Tuusulan Vantaan teollisuusalueiden osuudella. Varavedenottamon raakaveden laadun kannalta on perusteltua, että HSY osallistuu Vantaanjoen ja Hiidenveden vesistöjen suojelutyöhön. Tarkastuslautakunnan suositukset: Tarkastuslautakunta suosittaa HSY:n ja PSV:n hallituksille, että ne jatkavat aktiivista toimintaansa raakaveden laatuun kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Tiukentuvan lainsäädännön mukaiset raakaveden laadun seurantaa ja siihen kohdistuvien riskien tunnistamista koskevat vaatimukset on pyrittävä täyttämään minimitaso ylittäen. Vantaanjoen ja Hiidenveden suojelutyön ohella tulee pyrkiä vaikuttamaan Päijänteen eteläosan vesiensuojeluun; erityisesti turvetuotannon haittojen minimointiin Vedenpuhdistus HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla Lautakunta tutustui vedenpuhdistukseen Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella, jossa laitoksen toimintaa ja puhdistusprosessia esittelivät toimialajohtaja Jukka Piekkari ja vedenpuhdistuksen osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto. Lautakunnan vierailun aikana laitoksella oli käynnistynyt prosessien perusparannushanke, jolla nostetaan laitoksen tuotantokapasiteettia ja parannetaan sen toimintavarmuutta. Tavoitteena on, että molemmat laitokset voivat yksinään tuottaa 80 % HSY:n asiakkaiden käyttämästä vedestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisillä kulutusmäärillä ja talousveden varastokapasiteetilla toinen päätuotantolaitoksista voisi olla vuorokauden pois käytöstä ennen kuin tilanne aiheuttaa jakeluhäiriöitä. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nosto on myös yhtenä edellytyksenä Dämmanin laitoksen käytöstä poistamiselle. Vedenpuhdistusprosessi on suunniteltu siten, että se toimii sekä Päijänteen että Vantaanjoen vedellä; viimeksi mainitussa tilanteessa tosin tarvitaan kemikaalimäärien lisäämistä. Peruslähtökohdat vedenpuhdistuksen riskien hallinnan kannalta ovat toimintojen varmistus ja ns. multibarrier - ajattelu. Toimintojen varmistus tarkoittaa, että kaikki kriittiset toiminnot on joko kahdennettu tai muuten varmistettu. Multi-barrier - ajattelu tarkoittaa, että esimerkiksi yhden prosessivaiheen toimimattomuus ei vaaranna talousveden käyttökelpoisuutta, vaan joku toinen vaihe kykenee korvaamaan sen; esimerkkinä useammalla eri menetelmällä tapahtuva desinfiointi. 18

19 Laadunvalvonta perustuu kuntien terveydensuojeluviranomaisten hyväksymään valvontatutkimusohjelmaan, jonka säädöspohjana on STM:n talousvesiasetus (461/2000): HSY:n oma, akkreditoitu käyttölaboratorio seuraa kattavasti veden laatua raakavesi, prosessit, verkostot yli määrityksellä vuodessa; verkostossa olevan veden laatua seuraavat HSY:n lisäksi kaupunkien terveydensuojeluyksiköt MetropoliLab Oy:n analysoimilla näytteillä (n. 770 kpl/a); näytteenottoon perustuvaa laadunvalvontaa täydentävät on-line mittaukset raakavedestä, prosessista ja lähtevästä vedestä; yleisö reagoi esimerkiksi putkiston kunnosta johtuvista väri-, maku- ja hajuhaitoista asiakaspalveluun, joka välittää tiedon verkko-osaston asianomaiseen yksikköön. Kansainvälisten vesihuoltoperiaatteiden mukaisessa nk. HACCP-ohjelmassa vesihuollossa tulee tehdä määräajoin riskianalyysejä (hazardous analysis), joissa määritellään ns. valvontapisteet (Critical Control Points). Näiden selvitysten mukaan HSY:n vedenpuhdistusprosessi ja varajärjestelmät hallitsevat hyvin laaturiskit, prosessiriskit ovat hallinnassa ja jakeluverkostojen veden laatuun liittyvät riskit ovat hallittavissa. Riskien minimoiminen edellyttää jatkuvaa ohjeistusta, ohjeistuksen valvontaa ja koulutusta sekä katkeamatonta laadun seurantaa. Riskianalyysin ja kriittisten valvontapisteiden määrittelyn tuloksena on laadittu WHO:n ohjeistuksen mukainen juomaveden turvallisuussuunnitelma (WSP), joka kattaa raakaveden hankinnan, puhdistusprosessin ja vedenjakelun. WSP:n prosessi on jatkuva ja suunnitelmat päivitetään säännöllisesti; painopiste on siirtynyt laitoksilta verkostoon. Kansallisella tasolla WSP:n vaatimukset tullaan sisällyttämään uuteen talousvesiasetukseen. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset: Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan vedenpuhdistusprosessi täyttää kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset ja terveydensuojeluviranomaisten määräykset. Lautakunnan käsityksen mukaan vedenpuhdistusprosessia johdetaan, hoidetaan ja valvotaan ammattitaitoisesti ja korkean vaatimustason mukaisesti. Lautakunnalla ei ole huomauttamista toiminnan suhteen. Lautakunta ei suosittele laadusta tai turvallisuusvaatimuksista tinkimistä kustannussäästöjen saavuttamiseksi Tutustuminen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimintaan Tarkastuslautakunta tutustui Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymään (TSV), jonka toimintaa esitteli lautakunnalle toimitusjohtaja Unto Tanttu. Lisäksi kuntayhtymän toimitiloissa pidetyssä kokouksessa oli paikalla tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Marjatta Tehi, jonka kanssa keskusteltiin tarkastuslautakuntien toiminnasta. TSV:n tarkastuslautakunta antaa minimimuotoisen tarkastuskertomuksen. Kuntayhtymä toimittaa tukkuvesilaitoksena tuottamaansa talousvettä Tuusulan ja Sipoon kunnille, Keravan ja Järvenpään kaupungeille. Alueen suurimmat teollisuuslaitokset, kuten Oy Sinebrychoff Ab saavat myös vetensä jäsenkuntien verkkojen kautta. Lisäksi TSV myy sopimusperusteisesti vettä Pornaisten ja Mäntsälän kuntien vesihuoltolaitoksille. Lautakunta tutustui tekopohjaveden tuotantoon Rusutjärven pohjavesilaitoksella sekä vieraili Koivumäen pumppaamolla. Yhtiön toimitiloissa Hyrylässä keskusteltiin myös HSY:n ja TSV:n yhteistyöstä. Toimitusjohtaja Unto Tanttu ja toimialajohtaja Jukka Piekkari selvittivät, että vesihuoltolaitosten kesken on voimassa sekä poikkeusolojen vesihuoltoa että normaaliolojen häiriötilanteissa toimitettavaa talousvettä koskevat sopimukset. Arviointivuonna viimeksi mainittua sopimusta jouduttiin soveltamaan vakavassa häiriötilanteessa, kun rakennus- 19

20 työmaalla Vantaan Koivukylässä katkesi maankaivutyön yhteydessä maatuen varassa ollut runkovesijohdon kulmaputki. Vahingon jälkeen Korson painepiirin vedensaannista huolehti TSV. Koska sopimuksen mukainen korvaus tällaisessa tilanteessa on veden kolminkertainen kuluttajahinta, muodostui talousveden hankintakustannukseksi noin ,- euroa. Pääurakoitsijana toiminut rakennusliike on kiistänyt korvauksen perusteen ja määrän; vahingonkorvauskanne on vireillä oikeudessa. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan on perusteltua ja kohtuullista, että kiireellisessä poikkeamatilanteessa toimitettavan veden hinnoittelu on normaalihintaa korkeampi. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä naapurikunnissa toimivien vesihuoltolaitosten kanssa edelleen kehitetään erityisesti kriisiaikojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden varalta. Tarkastuslautakunnan suositukset: Tarkastuslautakunta suosittaa, että yhteistyötä naapurikunnissa toimivien vesihuoltolaitosten kanssa edelleen kehitetään. 6.3 Materiaalipalvelut Tukipalvelujen materiaalipalveluista oli kuultavana hankintapäällikkö (eläkkeellä) Kalevi Manninen ja hankintapäällikkö ( ) Kristiina Bailey. Materiaalipalvelut ovat osa HSY:n tukipalveluita. Materiaalipalveluista vastaa hankintapäällikkö. Hän on tukipalveluiden johtoryhmän jäsen ja raportoi tukipalveluiden tulosalueen johtajalle. Materiaalipalveluihin kuuluvat hankinta- ja varastopalvelut sekä ostoreskontra. Materiaalipalveluiden toimintaa ohjaa EU- ja kansallinen lainsäädäntö, HSY:n strategia, ohjeistukset ja niiden painotukset, pääkaupunkiseudun ilmastostrategia sekä Julia projektin painotukset. Arviointivuoden 2013 aikana materiaalipalvelut -yksikkö ei ollut stabiilissa tilassa, vaan kehittämisen alaisena. Vuoden 2013 aikana rekrytoitiin uusi hankintapäällikkö, joka aloitti tehtävässään loppuvuonna 2013 edeltäjänsä jäädessä eläkkeelle. Jatkossa tavoitteena on, että materiaalipalvelut vastaa keskitetysti sen vastuualueelle määritellyistä HSY:n hankinnoista (ei sisällä jätehuollon kuljetuksia ja investointeja) ja erilaiset joustavat suorahankinnat saataisiin ohjattua puitesopimusten piiriin ja että hankinnoissa siirrytään kokonaisuudessaan sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöön. Nämä järjestelyt olivat vielä kesken arviointivuoden 2013 päätyttyä. Lisäksi vesihuollon ja jätehuollon vakiintuneiden hankintakäytäntöjen erot ovat heijastuneet yhtenäisen hankintamenettelyn käyttöönottoon. HSY:llä on kolme varastotoimipistettä verkon huoltokeskusten yhteydessä pääkaupunkiseudulla. Varastotuotteisto käsittää n nimikettä varastoarvon ollessa n. 1,3 milj. euroa ja kierto 2,4. Osana kuntayhtymän toimintaa on kriisituotteiden varastointi ja työmaapalautusten hoito. Kaikki tuotteet inventoidaan vähintään kerran vuodessa kiertävällä inventoinnilla. HSY:n tehokkaan varastonhallinnan osalta tärkeää on, että varastonimikkeiden tuotevalikoima vastaa asiakkaiden tarpeita, kierto on riittävää, varmistetaan kriittisten tuotteiden saanti, tietotaitotason ylläpito ja työtyytyväisyydestä huolehtiminen sekä henkilöstöresurssien hallinta. 20

21 Hankintojen volyymit HSY:ssä (milj. ) Toteutuneet 2013 TAE 2014 Aineet ja tarvikkeet 27,2 29,1 Palvelut 91,3 99,3 Investoinnit Vesihuolto Jätehuolto Muut 101,9 16,8 1,6 101,9 26,6 2,5 Investoinnit yhteensä 120,3 131,0 HSY asetti TTS prosessissaan tukipalveluiden perustoiminnan tavoitteeksi hankintojen volyymietujen saavuttamisen hankintoja keskittämällä. Kuntayhtymän johto asetti tavoitetasoksi enintään 1700 aktiivista toimijaa toteuman jäädessä n eri toimijaan. Vastaava toteuma vuoden 2012 osalta oli 2114 aktiivista toimijaa, joten trendi on ollut laskeva vuodesta 2012 lähtien. Johdon tarkastuslautakunnalle antaman selvityksen mukaan tukipalvelujen hankintapalvelut kilpailutti vuoden aikana useita puitesopimuksia ja lisäksi hyödynnetään KL - Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksia. Vuoden aikana sähköisen hankintajärjestelmän käyttöä laajennettiin koko HSY:hyn. Työtä aktiivisten toimittajien määrän vähentämiseksi jatketaan edelleen. Materiaalipalveluissa on päivitetty hankintaohjeistus kuluneena arviointivuonna. Toimitusjohtaja hyväksyi joulukuussa 2013 päivitetyn hankintaohjeen, mikä tuli voimaan hyväksyntähetkellä kuntayhtymässä velvoittavana sääntönä. Voimassa olevan hankintaohjeen mukaan hankinnoissa pyritään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ja vaikutuksiltaan parhaaseen lopputulokseen. Hankinnan kilpailuttamisprosessia ohjaavat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä taloudellisuus. Kestävän kehityksen periaatteet, innovatiivisuus, materiaali- ja energiatehokkuus sekä ympäristövaikutukset otetaan huomioon hankintojen eri vaiheissa (kohteen määrittely tarjoajan soveltuvuusehtojen määrittely tarjousten arviointikriteerit sopimusaikainen yhteistyö). HSY:n hankintaohjetta täydentävää ohjeistusta on tarkoitus julkaista kuntayhtymän sisäisissä viestintäkanavissa sitä mukaan, kun käsiteltävään asiaan on ratkaisu tai suositus. Tukipalveluiden johto on linjannut, että talousarviovuonna 2014 hankintatoimen kehittämisessä keskitytään uuden hankintajärjestelmän tarvekartoitukseen ja sitä kautta toimittajakunnan rajaukseen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi sekä hankinnan ostoskorin indeksikorjatun hinnan luomiseen seurantatyökaluksi. Sähköinen kilpailutustyökalu, Cloudia, on otettu käyttöön täysimääräisesti kuntayhtymän materiaalipalveluissa tammikuun 2014 alusta lähtien. Sähköisen kilpailutustyökalun käyttöönoton myötä kilpailutusasiakirjat käsitellään ja arkistoidaan sähköisessä muodossa. Siten HSY täyttää jo ennakolta EU:n uuden hankintadirektiivin vaatimukset sähköiseen kilpailutukseen liittyen. Sähköinen kilpailutustyökalu mahdollistaa mm. tarjousten vertailun nopeutumisen sekä toimittajien tasapuolisen kohtelun läpinäkyvyyden lisäämisen toimittajien päästessä halutessaan tutustumaan toistensa jättämiin tarjouksiin järjestelmässä. Cloudiaan on tarkoitus tehdä myös lisäys, jossa kysytään toimittajilta jokaisen hankinnan yhteydessä mm. innovatiivisuuden, energiatehokkuuden huomioonottamista sekä näiden asiakokonaisuuksien toteutustapoja. 21

22 Tarkastuslautakunnan johdolta saaman selvityksen mukaan erillistä harmaan talouden estämisen toimintaohjetta HSY:ssä ei ole. Tällaisissa ohjeissa yleisesti aikaisemmin määritellyt toimenpiteet on nostettu alan erityislainsäädäntöön, ja hankintaohjeessa viitataan nykyisin velvollisuuteen soveltaa tilaajavastuulakia (1233/2006). HSY:ssä harmaan talouden torjunnan perusmenettely on siten sisällytetty hankintaprosessiin. Kaikissa yli 5000 euron rakennus- ja palveluhankinnoissa on hankintaohjeen mukaan tarkastettava, että tarjoaja täyttää kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Tiedot tarkastetaan kilpailutusvaiheessa (kaikkien tarjouksen tehneiden tiedot tarkastetaan tilaajavastuu.fi - palvelusta), minkä lisäksi sopimuksen tekovaiheessa voittaneen tarjouksen tehneen yrityksen ja aliurakoitsijoiden tiedot tarkastetaan asiakirjoista. Hankintayksikkö lähettää myös neljä kertaa vuodessa tiedot urakoitsijoista ja toimittajista verottajalle. Lisäksi HSY:ssä valmistellaan parhaillaan toimenpiteitä, joilla laajennettu ilmoitusvelvollisuus rakennusalan urakoista ja työntekijöistä pannaan täytäntöön. Tarkastuslautakunnan johtopäätös: Erillistä harmaan talouden torjuntaohjetta HSY:ssä ei ole laadittu. Vaikka harmaan talouden torjunnan perusmenettely onkin sisällytetty hankintaprosessiin erityislainsäädännön vaatimusten mukaisesti, henkilöstön kouluttamisen sekä tiedonkulun läpinäkyvyyden kannalta voidaan katsoa perustelluksi koota yhteen dokumenttiin henkilöstöä velvoittavat ohjeistukset asiasta. Tarkastuslautakunnan suositus: Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:ssä kootaan yhteen dokumenttiin harmaan talouden torjuntaohjeet. Käytännössä erityislakien soveltamisessa voidaan kohdata haastavia tulkintatilanteita. Esimiesten ja muun asianomaisen henkilöstön on tunnettava harmaata taloutta koskevan lainsäädännön soveltamiskäytännöt saamastaan juridisesta pohjakoulutuksesta riippumatta. Siten erillisen ohjeistuksen laatimisella on toimintaa parantava ja tehostava vaikutus. 6.4 Tietoyhteistyö Lautakunta tutustui seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen tietoyhteistyöyksikön perustehtäviin, tuotteisiin ja palveluihin kokouksessaan , jolloin kuultavana oli tulosaluejohtaja Irma Karjalainen ja tietoyhteistyöyksikön päällikkö Maria Kuula. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue (SYT) palvelee laajenevaa pääkaupunkiseutua tavoitteena tuottaa luotettavaa ja ajantasaista seudullista tietoa hyvän kaupunkiympäristön edistämiseksi. Sen tehtäviä ovat ilmanlaadun seuranta, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyö sekä seudullisen tiedon tuottaminen, jalostaminen ja tietopalvelu. Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2013 kohteena oli seutu- ja ympäristötietotulosalueen tietoyhteistyöyksikkö. Sen perustehtävänä on tuottaa, koota ja jalostaa seudullisesti yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja sekä seudun kehitystä kuvaavaa tietoa ja antaa niihin pohjautuvaa tietopalvelua suunnitteluun ja päätöksentekoon pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudun yhteistyöhön. Yksikkö tuottaa tietoa muun muassa väestöstä, asumisesta, työssäkäynnistä, yritystoiminnasta, yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä. Seudullisesti yhtenäisten paikkatietojen avulla on mahdollista suunnitella miljoonan asukkaan seutua toiminnallisena kokonaisuutena. Seudulliset paikkatiedot ovat pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä laajasti käytössä. Kokoamalla ja harmonisoimalla tiedot yhdessä paikassa ja tarjoamalla ne helppokäyttöisessä ja osittain valmiiksi analysoidussa muodossa tehostetaan suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden työtä. Tätä tehtävää varten HSY on perustanut Seudullisen perusrekisterin (SePe), joka käyttöönotettiin vuonna Se on pääkaupunkiseudulla ainoa seudullinen suunnittelua palvelevia yksikkötasoisia paikkatietoja kokoava ja harmonisoiva järjestelmä. Yhteistyö pohjautuu HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien väli- 22

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo

a p. 19-09- 2014 Anl. DNo OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 68 13.06.2014 81 22.08.2014 95 19.09.2014 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Sa a p. 19-09- 2014 Anl. DNo ö / 0a,0 Y'ö1/201 KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa EFSI seminaari 17.9.2015 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 17.9.2015 HSY:n investointihankkeista HSY:llä on suuri investointitarve erityisesti

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011 Aika Keskiviikko 15.6.2011, klo 16.00 Paikka Kirkonkylän koulu Tuusulantie 131, Tuusula SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

2 3 4 5 ASUKKAIDEN JA ORGANISAATIOIDEN KANNUSTAMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISEEN TOIMINTAAN, TOTEUTUI OSITTAIN - Vuosisuunnitelmassa 32 toimenpidettä, joista 29 toteutui (91 %), 2 toteutui osin (työ jatkuu

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Tommi Fred, osastonjohtaja 1 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Case: Sähkökatkon seuraukset Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella 4.8.2012 TURVALLISTA JA LAADUKASTA TALOUSVETTÄ! SEMINAARI 27.11.

Case: Sähkökatkon seuraukset Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella 4.8.2012 TURVALLISTA JA LAADUKASTA TALOUSVETTÄ! SEMINAARI 27.11. Case: Sähkökatkon seuraukset Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella 4.8.2012 TURVALLISTA JA LAADUKASTA TALOUSVETTÄ! SEMINAARI 27.11.2013 VESI UHKASI LOPPUA 250 000 IHMISELTÄ!? 10.1.2013 Alatunniste

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Hyvänlaatuisen talousveden saanti varmistettu kaikissa oloissa Tiedotus- ja asiakaspalvelutoiminnot ovat oikea-aikaisia

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot