Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021"

Transkriptio

1 Virolahden kunnanhallitus Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille Kh 29 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Ha mi nan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ve sien hoi to suun ni telmak si vuosiksi Lausuntoa pyydetään men nes sä. Tausta Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja turvaaminen. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista ve sien hoi toalueil le, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksessa ve sien hoi to alueista (1303/2004). Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään vesienhoidon yleis linjauk set sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuo teen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa v Nyt valmistellaan ve sien hoi tosuun ni tel maa vuoteen Ympäristölautakunta on todennut aiemmasta ve sien hoi to suun nitel mas ta vuoteen 2015 mm. että se on riittävä ja kattava. Jatkossa on toivot tu otettavan mukaan myös pienempiä kunnostustarpeessa olevia ve sistö jä. Ympäristöpäällikkö on myös valmistellut lausunnon Haminan kau pun gin halli tuk sel le vesienhoidon työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä Ky mijoen-suo men lah den vesienhoitoalueella, jonka kaupunginhallitus on kä sitel lyt kokouksessaan Työohjelmasta ei ole ollut huo mau tet tavaa. Lausunnossa on todettu, että merenhoito on eriytetty omaksi suun nitte lu koh teek si, joten mm. Suomenlahden merenkulun aiheuttamaa on net tomuus ris kiä ei enää käsitellä vesienhoitosuunnitelmassa. Haminan edustan me ri alu een tila on välttävä, Vehkajoen ja Summanjoen tila on tyydyttävä. Poh ja ve si va ran to jen määrän ja laadun suhteen Haminan tilanne on kes kimää räis tä parempi. Moni työohjelmassa ollut vesien- ja pohjavesien hy vään tilaan tähtäävistä toimenpiteistä moni on jo Haminassa otettu huo mi oon. Ensimmäisen hoitokauden tavoitteiden toteutuminen Konkreettisten toimien toteutuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä kai kil la toimialoilla, mutta vesienhoidon aikataulusta ollaan myöhässä. Lähes kaikki valtakunnalliset ohjauskeinot ovat käynnistyneet, mutta niiden val mis tu mi nen ja jalkautuminen vie aikaa. Edistystä on tapahtunut mm. met sä ta lou des sa, turvetuotannossa ja kunnostustoimenpiteiden to teu tukses sa. Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelusuosituksia ja menet te lyi tä on kehitetty TASO-hankkeessa ja luonnonhoitohankkeita on rahoi tet tu kestävän metsätalouden varoista. Vesistöjen kunnostuksia ja ka latie hank kei ta ohjataan valmistuneilla kalatie- ja kunnostusstrategioilla. Sään nös te lyä kehitetään yhdessä tulvariskien hallinnan kanssa. Yh dys kuntien ja haja-asutuksen jätevesien hulevesiopas ja haja-asutusalueiden viemä röin ti oh jel ma hyväksyttiin vuonna Haja-asutuksen jä te ve si neu vontaan on saatu lisärahoitusta. Teollisuuden ja turvetuotannon päästöjä hal li-

2 taan ympäristölupamenettelyllä ja maankäytön suunnittelulla. Ym pä ris tö minis te riö on myöntänyt lisärahoitusta pohjavesien suojelusuunnitelmien laa timi sek si. Maatalouden ja haja-asutuksen toimenpiteiden jalkauttaminen on ollut ongelmallisempaa. Maatalouden toimenpiteiden toteutukseen vai kuttaa monelta osin EU:n maatalouspolitiikan uudistus. Toimenpiteiden toteuttaminen perustuu suurelta osalta vapaaehtoisuuteen, mi kä on hidastanut toimeenpanoa alueella. Suunniteltujen toimenpiteiden to teu tuk seen käytettävissä oleva rahoitus ei ole myöskään vastannut tarvetta. Vaikka toimeenpanon osalta on tapahtunut osalla sektoreista merkittävää ke hi tys tä, osalla kuormituksen kannalta merkittävistä sektoreista toi men pitei den toimenpanossa on vajetta riippuen mm. ohjauskeinojen riittämättömyydestä sekä osin resurssien puutteesta. Vesienhoidon toimenpideohjelma Vesienhoitosuunnitelman valmistelua varten on laadittu ve sien hoi to aluekoh tai set asiakirjat, joissa käsitellään toisen suunnittelukierroksen tar kis tettua vesienhoitosuunnitelmaa vuosiksi Vesienhoitosuunnitelmiin si säl tyy yhteenveto vesienhoitoalueille laadituista pinta- ja pohjavesien toimen pi de oh jel mis ta sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ym pä ristö vai ku tus ten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ym pä ris tö selos tus. Vesienhoidon toisella suunnittelukierroksella on otettu huomioon muu tokset, joita on tapahtunut ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen jäl keen. Mm. lainsäädäntö on muuttunut ja vesienhoidon rinnalle on tullut me ren hoidon suunnittelu ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen. Edellistä toimenpideohjelmaa varten Kaakkois-Suomessa luokiteltiin yli 5 km²:n suuruiset järvet sekä valuma-alueeltaan yli 200 km²:n suuruiset joet. Li säk si tarkasteltiin myös joitain pienempiä järviä, jotka olivat hyvää huonom mas sa tilassa. Toisella suunnittelukaudella Kaakkois-Suomessa on kui ten kin laajennettu tarkastelua myös pienempiin pintavesiin. Lähes kaikki yli 50 ha kokoiset järvet ja valuma-alueeltaan yli 50 km²:n joet on rajattu vesi muo dos tu mik si ja luokiteltu. Lisäksi tarkastellaan ns. erityisiä alueita, kuten EU-uimarantoja, vedestä riippuvaisia Natura alueita tai mer kit täviä vedenottoalueita. Järviä on Vuoksen vesienhoitoalueella yhteensä 141 ja jokia 42, Kymijoen-Suomenlahden alueella järviä on 127 ja jokia 38 kpl, rannikkoalue on jaettu 17 vesimuodostumaksi. Vesien tila arvioidaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huo nok si ekologisella luokittelulla. Hyvä tila tarkoittaa että ve si muo dos tu ma poikkeaa vain vähän luonnontilaisesta. Tyydyttävä tila ilmentää koh ta lais ta, välttävä suurehkoa ja huono vakavaa poikkeamaa luonnontilasta. Ekologinen luokittelu tehdään biologisten tekijöiden avulla ottaen huo mi oon niitä tukevat paineet, kuten vesirakentaminen ja kuormitus sekä fy si kaalis-ke mial li set tekijät. Järvivesien luokittelussa huomioidaan kas vi plank tonin, pohjaeläimistön, vesikasvien ja kalaston lajistokoostumus ja run saus, esimerkiksi kasviplanktonin biomassa, sinilevien osuus ja poh ja eläin ten reheviä/karuja olosuhteita ilmentävien lajien määrä. Virtaavien vesien eko-

3 lo gi ses sa luokittelussa huomioidaan erilaisilla pinnoilla elävät piilevät, ki vikko poh jien pohjaeläimet sekä koskien kalasto. Arvioinnissa on myös huomioitu ihmistoiminnan vaikutukset eli paineet, vesis tös sä tehdyt rakenteelliset muutokset sekä sedimentissä ja eliöstössä ole vat haitalliset aineet. Todellisia muutoksia vesien tilassa ei ole juurikaan tapahtunut en sim mäiseen, vuosien tuloksiin perustuvaan luokittelukierrokseen verrat tu na. Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toi menpi teet, joilla voidaan saavuttaa vesienhoidon tavoitteet. Uuden jaottelun mu kai siin perustoimenpiteisiin luetaan EU-direktiivien vaatimat toi men piteet. Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä ase tet tu jen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät pe rus tu suoraan EU-direktiiveihin. Täydentäviksi toimenpiteiksi luokitellaan pe rus toi men pi tei den ja muiden perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimen pi teet, kuten myös kaikki ohjauskeinot. Ne ovat nykyisin pää sään töises ti vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ja tiedollisten oh jauskei no jen käyttöön. Ehdotuksessa on esitetty pintavesien tilaa heikentävä toiminta ja toi men piteet ja ohjauskeinot seuraavien toimien osalta: yhdyskunnat ja haja-asutus (toimenpiteinä mm. jätevesien käsittelyn kes kit tä mi nen suuremmille puhdistamoille, vuotovesien määrän vä hentä mi nen, viemäriverkoston saneeraus) maatalous (toimenpiteitä mm. nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet, maa ta lous tu kiin liittyvien täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ym pä ris tön vaatimukset, eläinsuojien ympäristölupien mukaiset toi menpi teet, kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet, neuvonta) metsätalous (toimenpiteinä mm. veden pidättymisen parantaminen metsiin valunnan ääritilanteissa, metsätalouden vesiensuojelun yleis suunnit te lu) turvetuotanto (toimenpiteinä mm. sijainnin ohjaus, ve sien suo je lu me netel mien toiminnan varmistaminen ympäri vuoden, vähintään BAT:n mukai set vesiensuojelumenetelmät) kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen (toimenpiteinä mm. vaellus es tei den poisto ja elinympäristökunnostukset, kansallisen ka la stra tegian päämäärän toteuttaminen: uhanalaiset vaelluskalakannat vah vis tuvat elinvoimaisiksi ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta) teollisuus (toimenpiteinä mm. haitallisten aineiden tarkkailun te hos ta minen, ympäristöriskikartoitukset, BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupa me net te lys sä) kalankasvatus (toimenpiteinä mm. laitosten sijainnin ohjaaminen pois pie nis tä ja matalista lahdista, kuormitusta ei tule lisätä Virolahden tai Pyh tään edustalla) Pohjavettä vaarantava ja muuttava toiminta sekä toimenpiteet ja oh jaus keinot on esitetty seuraavien toimintojen osalta: llmastonmuutos (toimenpiteinä mm. vedenottamoille varavoimalähteet, tul va ris ki alueil la sijaitsevien vedenottamoiden sään ääriolosuhteisiin varau tu mi nen, vedenhankinnan varautumis-/valmiussuunnitelman laa ti minen ja päivittäminen)

4 liikenne (toimenpiteinä mm. maankäytön suunnittelu ja sijainnin ohjaus, poh ja ve si suo jauk set, vähemmän haitalliset liukkaudentorjunta-aineet) maa-ainesten otto (toimenpiteinä mm. sijainnin ohjaus, lupaehtojen valvon ta, riittävä pohjaveden seuranta ja jälkihoitotoimenpiteiden to teut tami nen, työkoneiden ja polttoainevarastojen suojaus) maatalous (toimenpiteinä mm. uusien tai laajennettavien eläintilojen ja lan ta loi den ohjaus pohjavesialueiden ulkopuolelle, liete- ja kuivalannan si joit ta mi ses sa nitraattiasetuksen ja ympäristöluvan noudattaminen, poh ja ve si tark kai lu tiloilla) metsätalous (toimenpiteinä mm. huomio työkoneiden öl jy va hin ko tor juntaan, ei tehdä kunnostusojituksia, lannoituksia, kannon nostoa eikä kulo tus ta, suositaan kevennettyä maanmuokkausta) turvetuotanto (toimenpiteinä mm. sijainnin ohjaus pohjavesialueiden ulko puo lel le, eristysojia ei kaiveta kivennäismaahan asti ja hu mus pi toisten vesien imeytyminen pohjavesialueelle estetään, huomio työ ko neiden öljyvahinkotorjuntaan) pilaantuneet alueet (toimenpiteenä edistetään mahdollisesti pi laan tu neiden alueiden tutkimuksia ja pilaantuneeksi todettujen alueiden kun nostuk sia pohjavesialueella ja vedenottamoiden valuma-alueille val von nal lisin keinoin kuin myös valtion jätehuoltotyönä tai JASKA-hankkeina) teollisuus, yritystoiminta ja puolustusvoimat (toimenpiteinä mm. si jain nin ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle, pohjavesitarkkailut, valvonnan tehos ta mi nen, ympäristöriskikartoitukset) vedenotto ja tekopohjaveden muodostaminen (toimenpiteinä mm. veden oton valvonnan tehostaminen, vanhojen velvoitetarkkailuohjelmien päi vit tä mi nen) yhdyskunnat (toimenpiteinä mm. sijoituksen ohjaus, viemäriverkostojen ja pumppaamojen kunnon tarkastukset ja saneeraukset, vesihuollon ke hit tä mis suun ni tel mien ajan tasalla pito) suojelusuunnitelmat, seuranta ja selvitykset (toimenpiteinä mm. suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivitykset, pohjaveden yh teis tarkkai lu) Ehdotuksessa vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi on ero tel tu omiin taulukoihin myös eri toimialojen vesienhoidon ohjauskeinot vas tuu- ja yhteistyötahoineen. Kaakkois-Suomen alueen itäosat kuuluvat Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja läntiset osat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Linkit asiakir joi hin löytyvät osoitteesta Valmistelijat: ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, puh ja ympä ris tö sih tee ri Kirsi Seppälä, puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Annetaan seuraava lausunto: Ohjelmiin on koottu varsin kattava määrä tietoa ja vesienhoitosuunnitelman lin jauk set ovat oikeita ja perusteltuja. Ohjelmissa on esitetty pintavesiä heiken tä vät toiminnat sekä pohjavettä vaarantavat tai muuttavat toiminnat hyvin ja kattavasti. Myös toimenpiteet ja ohjauskeinot on esitetty hyvin ja katta vas ti ja toteutuessaan ne ovat pintavesien ja pohjavesien tilaan myön teises ti vaikuttavia. Monet toimenpiteistä ja ohjauskeinoista ovatkin jo kun nis-

5 sa käytössä mutta niiden vaikuttavuuden tehostamista tarvitaan edelleen. Esi te tyt toimenpiteet ja ohjauskeinot ovat tehokkaita, mikäli ne vain saadaan toteutettua ja osaksi käytäntöjä. Erityisesti maatalouden osalta toimenpiteet ovat haasteellisia, ve sien suo jelua edistävät toimenpiteet ovat olleet jo pitkään tiedossa, mutta mer kit tä vää parannusta maatalouden vesiensuojelun vaikuttavuudessa ei ole kui tenkaan vielä havaittu. Lantavarastoissakin on edelleen puutteita, niin ole massa olevien lantaloiden osalta kuin mm. kasvavan hevosharrastuksen myötä. Hyvänä seikkana pidetään sitä, että vesienhoitosuunnitelmassa vastuutahoja sekä myös yhteistyötahoja on määritelty selkeästi eri toimialojen ohjauskeinoille edistämään toimenpiteiden toteutusta. Suunnitteluun osallistumiseen on tarjottu riittävästi mahdollisuuksia ja annettu myös riittävästi aikaa kuulemiseen. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää yhtyä ympäristölautakunnan asiasta antamaan lausuntoon. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot