LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)"

Transkriptio

1 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja 4, Mäntsälä Y-tunnus: Palveluntuottaja Toimittaja Oy Osoitetiedot Y-tunnus: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt ovat liitteessä SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimus perustuu tilaajan päivättyyn lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuoltoa koskevaan tarjouspyyntöön sekä Palveluntuottajan antamaan tarjoukseen ja hankintapäätöksen mukaiseen puitejärjestelyyn, jossa Palveluntuottajat on asetettu tarjousvertailun pisteytyksen mukaiseen järjestykseen. Sopimus koskee sopimuskaudella tehtäviä sijoituksia ajalle Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) on puitesopimus, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat ja sovitaan palvelujen hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinnan ehdot. JYSE kohdassa tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat tai heidän seuraajansa. Palvelut perustuvat kohdassa 10. yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja Mäntsälän kunnan viranomaismääräyksiin sekä kunnan strategiaan, ohjelmiin ja talousarvioon. 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN Tämä sopimus on voimassa Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman tilaajan suostumusta. Tilaajalle tulee antaa kirjallinen selvitys esitetystä siirrosta ja sen vaikutuksista.

2 2 (12) Tämän jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella ilman tarjouskilpailua. Osapuolten on ilmoitettava kirjallisesti halukkuutensa mahdollisen option käytöstä kunkin kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Tämän sopimuksen perusteella solmittujen lapsikohtaisten sopimusten (sijoitusten) voimassaolo jatkuu tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, mikäli Tilaaja arvioi sen lapsen edun mukaiseksi. Sopimuskauden päättyessä lapsikohtaiset sopimukset pysyvät siis edelleen voimassa, kunnes sijoitus päättyy. Jolleivät sopijaosapuolet sovi muuta, lapsikohtaiseen sopimukseen sovelletaan tällöin edelleen tämän sopimuksen ehtoja. Kun Tilaaja kilpailuttaa sopimuksen uudelleen tämän sopimuksen päättyessä ja mikäli tämän sopimuksen palveluntuottaja menestyy kilpailussa, jolloin tilaaja ja palveluntuottaja solmivat uuden sopimuksen, voivat sopijaosapuolet sopia siitä, että asiakaskohtaiseen sopimukseen sovelletaan uuden sopimuksen ehtoja. 4. PALVELUJEN SISÄLTÖ JA LAATU Palvelukokonaisuus sisältää seuraavat tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet: (Poista seuraavasta tarvittava kohta/ tarvittavat kohdat) 1. Perinteiset lastensuojelulaitokset, joiden asiakkailla ei ole merkittäviä ongelmia (päihde- mielenterveys- tai väkivaltaongelmia). Lasten ja nuorten ongelmat voivat johtua esimerkiksi perheen muista ongelmista, kuten vanhempien päihdeongelmat. 2. Koulukodit ja koulupalveluja tarjoavat lastensuojelulaitokset 3. Erikoishoitoa vaativat lapset, psyykkisesti sairaat, psykiatrisesta sairaalasta kotiutuvat, neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät, päihde- ongelmaiset, väkivaltaiset. Henkilökuntaa pitää olla 1,1-1,3 henkilöä per asiakas huomioiden lapsen hoidettavuuden taso. Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ympärivuorokautiset lasten sijaishuollon palvelut. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä huomioida sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset. Kumpikin sopijaosapuoli toteuttaa toiminnassaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) lastensuojelun ympärivuorokautisesta hoidosta ja kasvatuksesta antaman valvontaohjelman mukaisia vaatimuksia. (Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus. Valtakunnallinen valvontaohjelma ) Mikäli laatusuosituksiin tulee merkittäviä muutoksia, joilla on kustannusvaikutuksia, sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta niiltä osin.

3 3 (12) Kysymyksessä on kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluva palvelu, jossa Tilaaja vastaa palvelukokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittämisestä. Palvelu toteutetaan kunkin lapsen osalta erikseen laadittavan yksilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Palvelut tuotetaan suomen ja/ tai ruotsin kielellä sekä erikseen palveluntuottajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoamalla muulla kielellä. Tilaaja hankkii palvelut tarpeidensa mukaisesti, eikä sitoudu ostamaan tiettyä määrää Palveluntuottajan palveluista eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Palveluntuottajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin Tilaajalle. Palveluntuottajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle palvelua kapasiteettinsa rajoissa, eikä Palveluntuottajaa velvoiteta pitämään kapasiteettia vapaana Tilaajaa varten. Palveluntuottajan on tarjottava yksiköstä vapautuvaa paikkaa Tilaajalle, kun paikan vapautumisajankohta on tiedossa. Erikseen tehtävässä lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan mm. yksittäisen lapsen hoitosuhteen alkamisesta, päättymisestä ja hoidon yksityiskohdista sekä määritellään tapauskohtaisesti bonus/sanktiomallin kriteerit. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänellä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen sopimuksen puitteissa. Osapuolet sopivat vastuuhenkilöiden muutoksista. Palveluntuottaja ilmoittaa aina lisäksi vastuuhenkilöiden koulutustaustat. Tilaajalla on oikeus sijoittaa yksittäistapauksissa asiakkaita myös puitesopimusten ulkopuoliseen hoitopaikkaan, mikäli sijoitus on lapsen/nuoren tarpeen ja edun mukaisesti perusteltu. Myös Palveluntuottaja voi myydä palvelua toisille ostajatahoille. 5. PALVELUJEN TUOTANTOTAPA JA ASIAKASKOHTAISET SOPIMUKSET Kysymyksessä on puitejärjestely, jossa solmitaan sopimus puitejärjestelystä neuvotteluiden ja sen jälkeisen kilpailutuksen perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa. Hankittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella. Tilausmenettelystä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti, eikä tilausvaiheessa järjestetä erillistä kevennettyä kilpailutusta. Puitejärjestelyssä oleva Palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan osalta yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja Palvelun soveltuvuuden perusteella. Mikäli soveltuvia Palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyn pisteytysjärjestyksen mukaisesti. Kustakin asiakkaasta tehdään erillinen tilaajan laatima lapsikohtainen sopimus, jossa sovitaan erikseen palvelut ja muut ehdot. Lapsikohtaisen sopimuksen liitteenä on lapsikohtainen suunnitelma ja vanhempien suunnitelma (mikäli mahdollista).

4 4 (12) Lapsikohtaisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet ja niiden seurantamenettelyt sekä sopimuskannusteet (bonukset). 6. PALVELUNTUOTTAJAN LUVAT, VAKUUTUKSET JA TILAAVASTUULAIN MUKAI- SET SELVITYKSET Palveluntuottajalla on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa lain 7 :n mukainen aluehallintoviraston lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja luvan tulee oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Yksityisen Palveluntuottajan tulee olla merkitty aluehallintoviraston ylläpitämään yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Palveluntuottajalla ei saa olla voimassa lupaviranomaisen antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä tai käyttökiellosta. Tällaisessa tilanteessa Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan aluehallintoviraston myöntämän toimiluvan mukaisesti, huomioiden sen, että palvelutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palveluja antaessaan lapsikohtaista asiakassuunnitelmaa, lapsikohtaista sopimusta sekä tätä sopimusta. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja kattaa kaikki palvelun tuottamisesta asiakkaalle, Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuvat vahingot. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva tapaturmavakuutus asiakkaille palvelua tuotettaessa sattuvan tapaturman varalta. Palveluntuottajan tulee toimittaa Tilaajalle pyydettäessä selvitys taloudellisesta tilanteestaan sekä selvitys työvoimansa määrästä ja koulutuksesta. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää ulkoisia alihankkijoita ilman Tilaajan suostumusta niiden palvelujen hankintaan, joita Palveluntuottaja itsekin tuottaa. Mikäli Palveluntuottaja käyttää muussa toiminnassaan alihankkijoita, Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tilaajan pyynnöstä tai heti kun toiminnassa tapahtuu muutoksia esim. tarjouksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin nähden. Palveluntuottaja ei voi periä asiakasmaksuja.

5 5 (12) 7. VIRANOMAISTOIMINTA, REKISTERINPITO, SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOL- LISUUS JA SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Palveluntuottajan omavalvonnan on oltava säännöllistä, omavalvontajärjestelmää arvioidaan osana valvontatoimintaa. Omavalvontaa suoritetaan myös asianosaisten tekemien muistutusten asianmukaisen käsittelyn avulla. Tilaajakunta toimii tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kunnan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja Palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä Tilaajakunnan sosiaali- ja terveystoimen antamia ohjeita. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään Palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja huolehtii, että kaikki palvelua suorittavat työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen ennen työn aloittamista. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja - turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että Palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta Tilaajan käyttöön ja Palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleitten asiakkaiden asiakirjat tulee siirtää Tilaajan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakastiedot palautetaan Tilaajan yhteyshenkilölle. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Edelleen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Tilaajan/ lastensuojelun johtava viranhaltija ratkaisee edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset myös siltä osin kuin asiakirjat ovat Palveluntuottajan hallussa.

6 6 (12) Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, Palveluntuottaja antaa tiedon konsultoituaan asiasta lastensuojelun johtavaa viranhaltijaa. 8. JOHTAMINEN JA HENKILÖKUNTA Palveluntuottajan asiakastyön johtamisesta ja ohjauksesta vastaavan työntekijän koulutus vastaa STM:n suositusta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että yksikössä on koko sopimuskauden ajan vähintään lain ja tarjousasiakirjojen mukainen henkilökunta. Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilökuntansa ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Työtyytyväisyysmittaus tulee tehdä vuosittain yli kuuden työntekijän yksikössä. Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työtehtäviin. Perehdyttämätöntä työntekijää ei ole sallittua käyttää palvelun tuottamiseen. Palveluntuottaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että palvelua toteuttavat, välittömässä asiakaskontaktissa työskentelevät henkilöt hoitavat tehtävää mahdollisimman pitkäkestoisesti. Omahoitajan vaihtuessa Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle hyvissä ajoin ennen vaihdosta kirjallinen selvitys työntekijälle asetettujen vaatimusten täyttymisestä uuden työntekijän kohdalla. Mikäli yksittäinen palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö saa osapuolten aiheelliseksi toteamaa negatiivista palautetta esim. puutteellisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi, eikä henkilön toiminta palautteesta huolimatta korjaannu Tilaajaa tyydyttäväksi, Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että henkilö korvataan toisella. Ennen henkilön vaihtamista ja ratkaisuvaihtoehdot on sopijaosapuolten vaatimuksesta käsiteltävä kohdassa 11. tarkoitetussa seurantakokouksessa. 9. KORVAUKSEN PERUSTEET JA MAKSUEHDOT Tilaaja osoittaa palvelujen piiriin tulevat asiakkaat ja maksaa vain itse osoittamistaan asiakkaista. Tilaaja suorittaa palveluista korvauksen käytettyjen hoitovuorokausien mukaan. Hoitovuorokausimaksu on (arvonlisäveroton) (Tarjouksen ja hankintapäätöksen mukainen hinnasto.) Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset. Hoitovuorokausi sisältää vähintään liitteessä 2 luetellut palvelut.

7 7 (12) Hoitovuorokaudella tarkoitetaan tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja lähtöpäivää. Poissaolot yksiköstä puolittavat hoitovuorokausimaksun poissaoloajalta 14 vuorokauden jälkeen. Viidennestätoista (15.) päivästä alkaen tilaaja maksaa 50 % hoitovuorokauden hinnasta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen. Palveluntuottajan on palautettava tilaajan palveluista liikaa suorittamat korvaukset viivästyskorkoineen, joiden maksamiselle ei ole perustetta, esim. poissaolot. Hoitovuorokausimaksun maksaminen päättyy lapsen muuttaessa pois Palveluntuottajan hoidosta. Hoidon päättymisessä noudatettavista irtisanomis- ja ilmoitusajoista, sekä hoitovuorokausihinnan muutoksista lapsen ollessa tilapäisesti muualla kuin Palveluntuottajan yksikössä, sovitaan tarkemmin lapsikohtaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa koontilaskulla kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Laskun tulee olla tilaajalla viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. Laskussa tulee ilmetä erillisellä liitteellä annetut palvelut asiakaskohtaisesti. Maksuehto on 30 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutusosoite: Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva/ lastensuojelu Seudullinen talouspalvelukeskus PL Tuusula Laskutuksessa käytetään mieluimmin verkkolaskutusta. Mäntsälän kunta OVT-tunnus Verkkolaskuosoite Nimi Välittäjä Enfo Oyj Välittäjän tunnus Sopimuskannusteet (bonukset) määräytyvät vuotuisen asiakas- ja vanhempien suunnitelmien toteutumisen arvioinnin mukaisesti. Arviointi tehdään siten, kuin lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan, kotiutuessa tai vähintään kerran vuodessa. Sanktiona Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli lapsikohtaisessa asiakassuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ei ole päästy Palveluntuottajasta johtuvista syistä. Arviointimenettely ja asteikko määritellään lapsikohtaisessa sopimuksessa. Arviointiin osallistuvat kaikki lapsen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset kasvatuskumppanuusosapuolet.

8 8 (12) Sopimusbonukset: Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna erittäin hyvin (kouluarvosana 10): sopimuskannuste 2 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna hyvin (kouluarvosana 9): sopimuskannuste 1,5 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna tyydyttävästi (kouluarvosana 8): sopimuskannuste 1% vuosilaskutuksesta 10. TOIMINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät erityisesti seuraavat lait: Lastensuojelulaki (417/2007) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja siitä annettu valtioneuvoston asetus (608/2005) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2001) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Perustuslaki (731/1999) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) (Kansanterveyslaki, 66/1972) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja asetus (607/1983) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Laki (603/1996) ja asetukset yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja Valtakunnallinen valvontaohjelma , Valvira 4:2012. Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tai AVI: n niitä koskevissa soveltamisohjeissa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tältä osin uusitun sopimuksen. 11. YHTEYSHENKILÖT, YHTEISTYÖ, RAPORTOINTI JA VALVONTA Palveluntuottaja nimeää Tilaajaa varten yhteyshenkilöksi vastuujohtajan, joka täyttää palvelukuvauksessa asetetut kelpoisuusvaatimukset. Yhteyshenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelutoiminta täyttää sille lainsäädännössä ja tässä sopimuksessa asetetut vaatimukset. Yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa virkaaikana ja hänelle tulee nimetä sijainen. Tilaaja nimeää vastaavasti oman yhteyshenkilönsä, jolla on riittävä palvelun substanssiosaaminen ja päätösvalta.

9 9 (12) Yhteyshenkilöt seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot tapahtuvat kirjallisesti. Tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, jonka laatimisesta vastaa palveluntuottaja ja jonka Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyy. Yhteyshenkilöjen vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle viipymättä kirjallisesti. JYSE 6 luvun lisäksi sovitaan, että Tilaaja ja Palveluntuottaja tapaavat tarvittaessa palvelun seurantakokouksissa. Yhteyshenkilöt keskustelevat tarpeen mukaan palveluihin liittyvistä käytännöistä ja linjauksista, jotta toiminta pysyy asiakkaiden kannalta tasa-arvoisena ja käytännöt yhtenäisinä Tilaajan toiminnan kanssa. Tilaaja ohjaa ja valvoo sopimuksen täyttymistä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (922/2011) mukaan. Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua JYSE 6.1. kohdan mukaisesti sekä raportoi Tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä asioista palvelunkuvauksen mukaisesti. Lisäksi Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle vuosittain raportin Tilaajan hankkimista palveluista asiakaskohtaisesti ja hoitovuorokausittain eriteltynä. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuskauden aikana kehittämään tuottamaansa palvelua. Palvelua kehitetään vähintään Tilaajalta, asiakkailta ja yhteistyötahoilta saadun palautteen pohjalta. Tilaajalla on oikeus toteuttaa laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tehdä asiakkaille ja heidän omaisilleen kyselyjä palvelujen toteuttamisesta. Käytännöstä sovitaan erikseen sopimusosapuolten kesken. Palvelun laadun tulee täyttää tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja tässä sopimuksessa määritelty taso. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin palvelun järjestämistiloihin. Tilaajalla on oikeus saada kappaleet JYSE kohdassa 7.2. tarkoitetusta dokumentaatiosta omistukseensa pyytäessään, viikon toimitusajalla. Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen liitetietoineen, tilintarkastajien kertomuksen ja toimintakertomuksen sekä tässä sopimuksessa tarkoitetun yksikön palvelutoiminnan toteumatiedot vuosittain. Palveluja koskevan dokumentaation ja palveluntuotannon tulee olla suomenkielistä. 12. VAHINGONKORVAUS JA RISKIEN HALLINTA Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa palvelujen saajille aiheuttamista vahingoista ja vastaa sijoitetun lapsen aiheuttamista vahingoista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

10 10 (12) Alihankkijoidensa osalta Palveluntuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Vahinkojen varalle Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan vastuuvakuutuksen ja tarpeen mukaisen lasten tapaturmavakuutuksen. Vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. SOPIMUKSEN PURKUPERUSTEET Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi mikäli lapsen etu sitä edellyttää, elleivät Palveluntuottajan palvelut ja niiden laatu ole sopimuksen mukaisia. Vähäisten puutteiden korjaamiseksi Palveluntuottajan tulee esittää Tilaajan hyväksymä suunnitelma 14 päivän kuluessa Tilaajan kirjallisesta huomautuksesta ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet Tilaajan hyväksymässä määräajassa. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli havaittuja puutteita ei poisteta annetussa määräajassa. Vastaavasti palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus Tilaajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimuksen purkamisesta ilmoitetaan kirjallisesti sopijaosapuolelle. Ilmoituksen katsotaan tulleen sopijaosapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Sopimuksen purkautuessa sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niiden välittömien ja kohtuullisten kulujen ja vahinkojen korvaamisesta, jotka sopijapuoli on sopimuksen täyttämättä jättämisellä aiheuttanut toiselle sopijapuolelle. Tällaisina vahinkoina on pidettävä esimerkiksi sopimuksessa tarkoitetun palvelun uudelleen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Tilaajan määräämässä käräjäoikeudessa.

11 11 (12) 15. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009/ Palvelut) 4. Tarjousasiakirja liitteineen Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Mäntsälässä..201 Tilaaja: Palvelutuottaja: LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt Hoitovuorokauden sisältämät palvelut

12 12 (12) LIITE 2 HOITOVUOROKAUSIMAKSU SISÄLTÄÄ VÄHINTÄÄN SEURAAVAT PALVELUT: 1. Lapsen yleiset kustannukset Monipuolinen ruokailu, yksilölliset tarpeet huomioiden (esim. allergiat, ruokavaliot) Ikätasoinen, asiallinen perus-, kausi- ja juhlavaatetus sekä jalkineet Henkilökohtainen hygienia, parturi/ kampaaja Puhelimesta ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset Käyttöraha alle 15-vuotiaalle tarpeen mukaan, yli 15-vuotiaalle 50 eur/ kk (LSL 55 ) Harrastuskustannuset (myös koulun retket ja leirikoulut) Lomien aikana vähintään toimeentulotuen laajan perusosan (ikätason 1. lapsi) mukainen päiväkorvaus lomapaikkaan Matkat: kuljetukset harrastuksiin, kotiin tai muuhun lomapaikkaan ja takaisin tarvittavat matkaliput, terapiakuljetukset tai terapiakuljetusten omavastuut Toisen asteen opetuksen kirjat ym tarvikkeet 2. Lapsen hoito ja kasvatus Yksilöllinen ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatussuunnitelma Turvallisuuden takaaminen, kirjalliset turvallisuus- ja pelastusohjeet vaaratilanteiden varalta sekä pelastusviranomaisten hyväksymä suunnitelma Lapsen hoiva, huolenpito ja ympärivuorokautinen valvonta tarjouspyynnön mukaisesti Tilapäinen kotiopetus Luvattoman poistumisen jälkeinen takaisinhaku 3. Lapsen verkoston kanssa työskentely Työskentely lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti perheen kanssa sijoituksen ajan Yhteistyö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muiden viranomaistahojen kanssa lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti Perheen sovitusta vierailusta yksikköön kerran kuukaudessa aiheutuvat kustannukset sisältäen matkakulut, ruokailut sekä majoituksen yksikössä tilaratkaisujen niin salliessa 4. Terveyden- ja sairaanhoito Ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Sairauksien hoito ja kuljetukset, lääkkeet ja asiakasmaksut Perushammashoito Päihde- ja huumetestaus Silmälääkärikäynnit sekä silmälasien ja tarvittaessa piilolinssien hankinta Lapsen tarvitsema kuntoutus ja terapiat Terapiaa edeltävät arviointi- ja tutkimuskäynnit ennen sairaanhoitopiirin tai KELAn maksusitoumusta

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA LOHJAN KAUPUNKI, Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.5.2015 Lohjan kaupun ki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 27.4.2015 Sisällys 1 Soveltamisala 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät 3 4 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot