LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)"

Transkriptio

1 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja 4, Mäntsälä Y-tunnus: Palveluntuottaja Toimittaja Oy Osoitetiedot Y-tunnus: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt ovat liitteessä SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimus perustuu tilaajan päivättyyn lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuoltoa koskevaan tarjouspyyntöön sekä Palveluntuottajan antamaan tarjoukseen ja hankintapäätöksen mukaiseen puitejärjestelyyn, jossa Palveluntuottajat on asetettu tarjousvertailun pisteytyksen mukaiseen järjestykseen. Sopimus koskee sopimuskaudella tehtäviä sijoituksia ajalle Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) on puitesopimus, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat ja sovitaan palvelujen hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinnan ehdot. JYSE kohdassa tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat tai heidän seuraajansa. Palvelut perustuvat kohdassa 10. yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja Mäntsälän kunnan viranomaismääräyksiin sekä kunnan strategiaan, ohjelmiin ja talousarvioon. 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN Tämä sopimus on voimassa Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman tilaajan suostumusta. Tilaajalle tulee antaa kirjallinen selvitys esitetystä siirrosta ja sen vaikutuksista.

2 2 (12) Tämän jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella ilman tarjouskilpailua. Osapuolten on ilmoitettava kirjallisesti halukkuutensa mahdollisen option käytöstä kunkin kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Tämän sopimuksen perusteella solmittujen lapsikohtaisten sopimusten (sijoitusten) voimassaolo jatkuu tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, mikäli Tilaaja arvioi sen lapsen edun mukaiseksi. Sopimuskauden päättyessä lapsikohtaiset sopimukset pysyvät siis edelleen voimassa, kunnes sijoitus päättyy. Jolleivät sopijaosapuolet sovi muuta, lapsikohtaiseen sopimukseen sovelletaan tällöin edelleen tämän sopimuksen ehtoja. Kun Tilaaja kilpailuttaa sopimuksen uudelleen tämän sopimuksen päättyessä ja mikäli tämän sopimuksen palveluntuottaja menestyy kilpailussa, jolloin tilaaja ja palveluntuottaja solmivat uuden sopimuksen, voivat sopijaosapuolet sopia siitä, että asiakaskohtaiseen sopimukseen sovelletaan uuden sopimuksen ehtoja. 4. PALVELUJEN SISÄLTÖ JA LAATU Palvelukokonaisuus sisältää seuraavat tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet: (Poista seuraavasta tarvittava kohta/ tarvittavat kohdat) 1. Perinteiset lastensuojelulaitokset, joiden asiakkailla ei ole merkittäviä ongelmia (päihde- mielenterveys- tai väkivaltaongelmia). Lasten ja nuorten ongelmat voivat johtua esimerkiksi perheen muista ongelmista, kuten vanhempien päihdeongelmat. 2. Koulukodit ja koulupalveluja tarjoavat lastensuojelulaitokset 3. Erikoishoitoa vaativat lapset, psyykkisesti sairaat, psykiatrisesta sairaalasta kotiutuvat, neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät, päihde- ongelmaiset, väkivaltaiset. Henkilökuntaa pitää olla 1,1-1,3 henkilöä per asiakas huomioiden lapsen hoidettavuuden taso. Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ympärivuorokautiset lasten sijaishuollon palvelut. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä huomioida sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset. Kumpikin sopijaosapuoli toteuttaa toiminnassaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) lastensuojelun ympärivuorokautisesta hoidosta ja kasvatuksesta antaman valvontaohjelman mukaisia vaatimuksia. (Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus. Valtakunnallinen valvontaohjelma ) Mikäli laatusuosituksiin tulee merkittäviä muutoksia, joilla on kustannusvaikutuksia, sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta niiltä osin.

3 3 (12) Kysymyksessä on kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluva palvelu, jossa Tilaaja vastaa palvelukokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittämisestä. Palvelu toteutetaan kunkin lapsen osalta erikseen laadittavan yksilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Palvelut tuotetaan suomen ja/ tai ruotsin kielellä sekä erikseen palveluntuottajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoamalla muulla kielellä. Tilaaja hankkii palvelut tarpeidensa mukaisesti, eikä sitoudu ostamaan tiettyä määrää Palveluntuottajan palveluista eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Palveluntuottajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin Tilaajalle. Palveluntuottajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle palvelua kapasiteettinsa rajoissa, eikä Palveluntuottajaa velvoiteta pitämään kapasiteettia vapaana Tilaajaa varten. Palveluntuottajan on tarjottava yksiköstä vapautuvaa paikkaa Tilaajalle, kun paikan vapautumisajankohta on tiedossa. Erikseen tehtävässä lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan mm. yksittäisen lapsen hoitosuhteen alkamisesta, päättymisestä ja hoidon yksityiskohdista sekä määritellään tapauskohtaisesti bonus/sanktiomallin kriteerit. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänellä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen sopimuksen puitteissa. Osapuolet sopivat vastuuhenkilöiden muutoksista. Palveluntuottaja ilmoittaa aina lisäksi vastuuhenkilöiden koulutustaustat. Tilaajalla on oikeus sijoittaa yksittäistapauksissa asiakkaita myös puitesopimusten ulkopuoliseen hoitopaikkaan, mikäli sijoitus on lapsen/nuoren tarpeen ja edun mukaisesti perusteltu. Myös Palveluntuottaja voi myydä palvelua toisille ostajatahoille. 5. PALVELUJEN TUOTANTOTAPA JA ASIAKASKOHTAISET SOPIMUKSET Kysymyksessä on puitejärjestely, jossa solmitaan sopimus puitejärjestelystä neuvotteluiden ja sen jälkeisen kilpailutuksen perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa. Hankittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella. Tilausmenettelystä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti, eikä tilausvaiheessa järjestetä erillistä kevennettyä kilpailutusta. Puitejärjestelyssä oleva Palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan osalta yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja Palvelun soveltuvuuden perusteella. Mikäli soveltuvia Palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyn pisteytysjärjestyksen mukaisesti. Kustakin asiakkaasta tehdään erillinen tilaajan laatima lapsikohtainen sopimus, jossa sovitaan erikseen palvelut ja muut ehdot. Lapsikohtaisen sopimuksen liitteenä on lapsikohtainen suunnitelma ja vanhempien suunnitelma (mikäli mahdollista).

4 4 (12) Lapsikohtaisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet ja niiden seurantamenettelyt sekä sopimuskannusteet (bonukset). 6. PALVELUNTUOTTAJAN LUVAT, VAKUUTUKSET JA TILAAVASTUULAIN MUKAI- SET SELVITYKSET Palveluntuottajalla on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa lain 7 :n mukainen aluehallintoviraston lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja luvan tulee oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Yksityisen Palveluntuottajan tulee olla merkitty aluehallintoviraston ylläpitämään yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Palveluntuottajalla ei saa olla voimassa lupaviranomaisen antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä tai käyttökiellosta. Tällaisessa tilanteessa Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan aluehallintoviraston myöntämän toimiluvan mukaisesti, huomioiden sen, että palvelutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palveluja antaessaan lapsikohtaista asiakassuunnitelmaa, lapsikohtaista sopimusta sekä tätä sopimusta. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja kattaa kaikki palvelun tuottamisesta asiakkaalle, Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuvat vahingot. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva tapaturmavakuutus asiakkaille palvelua tuotettaessa sattuvan tapaturman varalta. Palveluntuottajan tulee toimittaa Tilaajalle pyydettäessä selvitys taloudellisesta tilanteestaan sekä selvitys työvoimansa määrästä ja koulutuksesta. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää ulkoisia alihankkijoita ilman Tilaajan suostumusta niiden palvelujen hankintaan, joita Palveluntuottaja itsekin tuottaa. Mikäli Palveluntuottaja käyttää muussa toiminnassaan alihankkijoita, Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tilaajan pyynnöstä tai heti kun toiminnassa tapahtuu muutoksia esim. tarjouksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin nähden. Palveluntuottaja ei voi periä asiakasmaksuja.

5 5 (12) 7. VIRANOMAISTOIMINTA, REKISTERINPITO, SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOL- LISUUS JA SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Palveluntuottajan omavalvonnan on oltava säännöllistä, omavalvontajärjestelmää arvioidaan osana valvontatoimintaa. Omavalvontaa suoritetaan myös asianosaisten tekemien muistutusten asianmukaisen käsittelyn avulla. Tilaajakunta toimii tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kunnan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja Palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä Tilaajakunnan sosiaali- ja terveystoimen antamia ohjeita. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään Palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja huolehtii, että kaikki palvelua suorittavat työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen ennen työn aloittamista. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja - turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että Palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta Tilaajan käyttöön ja Palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleitten asiakkaiden asiakirjat tulee siirtää Tilaajan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakastiedot palautetaan Tilaajan yhteyshenkilölle. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Edelleen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Tilaajan/ lastensuojelun johtava viranhaltija ratkaisee edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset myös siltä osin kuin asiakirjat ovat Palveluntuottajan hallussa.

6 6 (12) Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, Palveluntuottaja antaa tiedon konsultoituaan asiasta lastensuojelun johtavaa viranhaltijaa. 8. JOHTAMINEN JA HENKILÖKUNTA Palveluntuottajan asiakastyön johtamisesta ja ohjauksesta vastaavan työntekijän koulutus vastaa STM:n suositusta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että yksikössä on koko sopimuskauden ajan vähintään lain ja tarjousasiakirjojen mukainen henkilökunta. Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilökuntansa ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Työtyytyväisyysmittaus tulee tehdä vuosittain yli kuuden työntekijän yksikössä. Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työtehtäviin. Perehdyttämätöntä työntekijää ei ole sallittua käyttää palvelun tuottamiseen. Palveluntuottaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että palvelua toteuttavat, välittömässä asiakaskontaktissa työskentelevät henkilöt hoitavat tehtävää mahdollisimman pitkäkestoisesti. Omahoitajan vaihtuessa Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle hyvissä ajoin ennen vaihdosta kirjallinen selvitys työntekijälle asetettujen vaatimusten täyttymisestä uuden työntekijän kohdalla. Mikäli yksittäinen palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö saa osapuolten aiheelliseksi toteamaa negatiivista palautetta esim. puutteellisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi, eikä henkilön toiminta palautteesta huolimatta korjaannu Tilaajaa tyydyttäväksi, Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että henkilö korvataan toisella. Ennen henkilön vaihtamista ja ratkaisuvaihtoehdot on sopijaosapuolten vaatimuksesta käsiteltävä kohdassa 11. tarkoitetussa seurantakokouksessa. 9. KORVAUKSEN PERUSTEET JA MAKSUEHDOT Tilaaja osoittaa palvelujen piiriin tulevat asiakkaat ja maksaa vain itse osoittamistaan asiakkaista. Tilaaja suorittaa palveluista korvauksen käytettyjen hoitovuorokausien mukaan. Hoitovuorokausimaksu on (arvonlisäveroton) (Tarjouksen ja hankintapäätöksen mukainen hinnasto.) Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset. Hoitovuorokausi sisältää vähintään liitteessä 2 luetellut palvelut.

7 7 (12) Hoitovuorokaudella tarkoitetaan tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja lähtöpäivää. Poissaolot yksiköstä puolittavat hoitovuorokausimaksun poissaoloajalta 14 vuorokauden jälkeen. Viidennestätoista (15.) päivästä alkaen tilaaja maksaa 50 % hoitovuorokauden hinnasta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen. Palveluntuottajan on palautettava tilaajan palveluista liikaa suorittamat korvaukset viivästyskorkoineen, joiden maksamiselle ei ole perustetta, esim. poissaolot. Hoitovuorokausimaksun maksaminen päättyy lapsen muuttaessa pois Palveluntuottajan hoidosta. Hoidon päättymisessä noudatettavista irtisanomis- ja ilmoitusajoista, sekä hoitovuorokausihinnan muutoksista lapsen ollessa tilapäisesti muualla kuin Palveluntuottajan yksikössä, sovitaan tarkemmin lapsikohtaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa koontilaskulla kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Laskun tulee olla tilaajalla viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. Laskussa tulee ilmetä erillisellä liitteellä annetut palvelut asiakaskohtaisesti. Maksuehto on 30 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutusosoite: Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva/ lastensuojelu Seudullinen talouspalvelukeskus PL Tuusula Laskutuksessa käytetään mieluimmin verkkolaskutusta. Mäntsälän kunta OVT-tunnus Verkkolaskuosoite Nimi Välittäjä Enfo Oyj Välittäjän tunnus Sopimuskannusteet (bonukset) määräytyvät vuotuisen asiakas- ja vanhempien suunnitelmien toteutumisen arvioinnin mukaisesti. Arviointi tehdään siten, kuin lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan, kotiutuessa tai vähintään kerran vuodessa. Sanktiona Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli lapsikohtaisessa asiakassuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ei ole päästy Palveluntuottajasta johtuvista syistä. Arviointimenettely ja asteikko määritellään lapsikohtaisessa sopimuksessa. Arviointiin osallistuvat kaikki lapsen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset kasvatuskumppanuusosapuolet.

8 8 (12) Sopimusbonukset: Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna erittäin hyvin (kouluarvosana 10): sopimuskannuste 2 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna hyvin (kouluarvosana 9): sopimuskannuste 1,5 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna tyydyttävästi (kouluarvosana 8): sopimuskannuste 1% vuosilaskutuksesta 10. TOIMINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät erityisesti seuraavat lait: Lastensuojelulaki (417/2007) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja siitä annettu valtioneuvoston asetus (608/2005) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2001) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Perustuslaki (731/1999) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) (Kansanterveyslaki, 66/1972) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja asetus (607/1983) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Laki (603/1996) ja asetukset yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja Valtakunnallinen valvontaohjelma , Valvira 4:2012. Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tai AVI: n niitä koskevissa soveltamisohjeissa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tältä osin uusitun sopimuksen. 11. YHTEYSHENKILÖT, YHTEISTYÖ, RAPORTOINTI JA VALVONTA Palveluntuottaja nimeää Tilaajaa varten yhteyshenkilöksi vastuujohtajan, joka täyttää palvelukuvauksessa asetetut kelpoisuusvaatimukset. Yhteyshenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelutoiminta täyttää sille lainsäädännössä ja tässä sopimuksessa asetetut vaatimukset. Yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa virkaaikana ja hänelle tulee nimetä sijainen. Tilaaja nimeää vastaavasti oman yhteyshenkilönsä, jolla on riittävä palvelun substanssiosaaminen ja päätösvalta.

9 9 (12) Yhteyshenkilöt seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot tapahtuvat kirjallisesti. Tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, jonka laatimisesta vastaa palveluntuottaja ja jonka Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyy. Yhteyshenkilöjen vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle viipymättä kirjallisesti. JYSE 6 luvun lisäksi sovitaan, että Tilaaja ja Palveluntuottaja tapaavat tarvittaessa palvelun seurantakokouksissa. Yhteyshenkilöt keskustelevat tarpeen mukaan palveluihin liittyvistä käytännöistä ja linjauksista, jotta toiminta pysyy asiakkaiden kannalta tasa-arvoisena ja käytännöt yhtenäisinä Tilaajan toiminnan kanssa. Tilaaja ohjaa ja valvoo sopimuksen täyttymistä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (922/2011) mukaan. Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua JYSE 6.1. kohdan mukaisesti sekä raportoi Tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä asioista palvelunkuvauksen mukaisesti. Lisäksi Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle vuosittain raportin Tilaajan hankkimista palveluista asiakaskohtaisesti ja hoitovuorokausittain eriteltynä. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuskauden aikana kehittämään tuottamaansa palvelua. Palvelua kehitetään vähintään Tilaajalta, asiakkailta ja yhteistyötahoilta saadun palautteen pohjalta. Tilaajalla on oikeus toteuttaa laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tehdä asiakkaille ja heidän omaisilleen kyselyjä palvelujen toteuttamisesta. Käytännöstä sovitaan erikseen sopimusosapuolten kesken. Palvelun laadun tulee täyttää tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja tässä sopimuksessa määritelty taso. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin palvelun järjestämistiloihin. Tilaajalla on oikeus saada kappaleet JYSE kohdassa 7.2. tarkoitetusta dokumentaatiosta omistukseensa pyytäessään, viikon toimitusajalla. Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen liitetietoineen, tilintarkastajien kertomuksen ja toimintakertomuksen sekä tässä sopimuksessa tarkoitetun yksikön palvelutoiminnan toteumatiedot vuosittain. Palveluja koskevan dokumentaation ja palveluntuotannon tulee olla suomenkielistä. 12. VAHINGONKORVAUS JA RISKIEN HALLINTA Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa palvelujen saajille aiheuttamista vahingoista ja vastaa sijoitetun lapsen aiheuttamista vahingoista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

10 10 (12) Alihankkijoidensa osalta Palveluntuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Vahinkojen varalle Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan vastuuvakuutuksen ja tarpeen mukaisen lasten tapaturmavakuutuksen. Vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. SOPIMUKSEN PURKUPERUSTEET Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi mikäli lapsen etu sitä edellyttää, elleivät Palveluntuottajan palvelut ja niiden laatu ole sopimuksen mukaisia. Vähäisten puutteiden korjaamiseksi Palveluntuottajan tulee esittää Tilaajan hyväksymä suunnitelma 14 päivän kuluessa Tilaajan kirjallisesta huomautuksesta ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet Tilaajan hyväksymässä määräajassa. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli havaittuja puutteita ei poisteta annetussa määräajassa. Vastaavasti palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus Tilaajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimuksen purkamisesta ilmoitetaan kirjallisesti sopijaosapuolelle. Ilmoituksen katsotaan tulleen sopijaosapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Sopimuksen purkautuessa sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niiden välittömien ja kohtuullisten kulujen ja vahinkojen korvaamisesta, jotka sopijapuoli on sopimuksen täyttämättä jättämisellä aiheuttanut toiselle sopijapuolelle. Tällaisina vahinkoina on pidettävä esimerkiksi sopimuksessa tarkoitetun palvelun uudelleen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Tilaajan määräämässä käräjäoikeudessa.

11 11 (12) 15. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009/ Palvelut) 4. Tarjousasiakirja liitteineen Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Mäntsälässä..201 Tilaaja: Palvelutuottaja: LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt Hoitovuorokauden sisältämät palvelut

12 12 (12) LIITE 2 HOITOVUOROKAUSIMAKSU SISÄLTÄÄ VÄHINTÄÄN SEURAAVAT PALVELUT: 1. Lapsen yleiset kustannukset Monipuolinen ruokailu, yksilölliset tarpeet huomioiden (esim. allergiat, ruokavaliot) Ikätasoinen, asiallinen perus-, kausi- ja juhlavaatetus sekä jalkineet Henkilökohtainen hygienia, parturi/ kampaaja Puhelimesta ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset Käyttöraha alle 15-vuotiaalle tarpeen mukaan, yli 15-vuotiaalle 50 eur/ kk (LSL 55 ) Harrastuskustannuset (myös koulun retket ja leirikoulut) Lomien aikana vähintään toimeentulotuen laajan perusosan (ikätason 1. lapsi) mukainen päiväkorvaus lomapaikkaan Matkat: kuljetukset harrastuksiin, kotiin tai muuhun lomapaikkaan ja takaisin tarvittavat matkaliput, terapiakuljetukset tai terapiakuljetusten omavastuut Toisen asteen opetuksen kirjat ym tarvikkeet 2. Lapsen hoito ja kasvatus Yksilöllinen ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatussuunnitelma Turvallisuuden takaaminen, kirjalliset turvallisuus- ja pelastusohjeet vaaratilanteiden varalta sekä pelastusviranomaisten hyväksymä suunnitelma Lapsen hoiva, huolenpito ja ympärivuorokautinen valvonta tarjouspyynnön mukaisesti Tilapäinen kotiopetus Luvattoman poistumisen jälkeinen takaisinhaku 3. Lapsen verkoston kanssa työskentely Työskentely lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti perheen kanssa sijoituksen ajan Yhteistyö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muiden viranomaistahojen kanssa lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti Perheen sovitusta vierailusta yksikköön kerran kuukaudessa aiheutuvat kustannukset sisältäen matkakulut, ruokailut sekä majoituksen yksikössä tilaratkaisujen niin salliessa 4. Terveyden- ja sairaanhoito Ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Sairauksien hoito ja kuljetukset, lääkkeet ja asiakasmaksut Perushammashoito Päihde- ja huumetestaus Silmälääkärikäynnit sekä silmälasien ja tarvittaessa piilolinssien hankinta Lapsen tarvitsema kuntoutus ja terapiat Terapiaa edeltävät arviointi- ja tutkimuskäynnit ennen sairaanhoitopiirin tai KELAn maksusitoumusta

ESPOON/ KAUNIAISTEN/ VANTAAN KAUPUNGIN LASTEN SIJAISHUOLLON PUITESOPIMUS

ESPOON/ KAUNIAISTEN/ VANTAAN KAUPUNGIN LASTEN SIJAISHUOLLON PUITESOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ/LIITE 8 1 (8) LUONNOS ESPOON/ KAUNIAISTEN/ VANTAAN KAUPUNGIN LASTEN SIJAISHUOLLON PUITESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET 1 Kaupunki, jäljempänä tilaaja 2 Palveluntuottaja, jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

luonnos 1 Muusta mahdollisesta kriisiavun antamisesta sovitaan erikseen tilaajan edustajien kanssa.

luonnos 1 Muusta mahdollisesta kriisiavun antamisesta sovitaan erikseen tilaajan edustajien kanssa. luonnos 1 KRIISIPÄIVYSTYKSEN OSTOPALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja / Kunta Palveluntuottaja 2. YHTEYSHENKILÖT Tilaajan yhteyshenkilö xx Palveluntuottajan yhteyshenkilö XX 3. SOPIMUKSEN KOHDE Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA 1 (5) SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA SOPIJAOSAPUOLET PALVELUN OSTAJA: Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten ja perheiden palvelut PALVELUN TUOTTAJA: Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Nimi Laukaan kunta Yksikkö Perusturvalautakunta Kehitysvammapalvelut Osoite PL 6 41341

Lisätiedot

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 1 SOPIMUS 1. Osapuolet 1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 2. Palvelukoti Koivula Oy (jäljempänä Palveluntuottaja) Säimenentie 654 58360 Säimen

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 5A SOPIMUS PÄIVÄHOIDOSTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: (kunta) Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä,

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1 (5) SOPIMUS Perusturvalautakunta 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1. Sopimuksen sisältö Hailuodon kunta,

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1. SOPIJAPUOLET Ostaja: Myyjä: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi 040-5319116 Yhteyshenkilö Marja Lyytikäinen Toimintaterapeutti

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (7) Sopimus rajamerkkien hankinnasta Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä Toimittaja

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja) y-tunnus xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite:

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa.

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. LIITE 5A SOPIMUSLUONNOS/ SOPIMUSEHDOTUS Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PALVELUASUMISEN PALVELUHANKIN- NASTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1. Molemmat jäljempänä myös osapuoli tai osapuolet

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1. Molemmat jäljempänä myös osapuoli tai osapuolet Liite 5B: SOPIMUSLUONNOS SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta 1 LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta Osapuolet Kunnan nimi Osoite Y-tunnus: Sopimusyhteyshenkilö/t: Nimike Etunimi Sukunimi puh. xxx

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala 5a. Sopimusluonnos vakituisesta hammaslääkäripalvelusta Sopimus hammaslääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

Sopimusyhteyshenkilö: Palvelupäällikkö Kaisa Kuusela, puh , kaisa.kuusela(a)rovaniemi.fi

Sopimusyhteyshenkilö: Palvelupäällikkö Kaisa Kuusela, puh ,   kaisa.kuusela(a)rovaniemi.fi SOPIMUS OIKOMISHOIDON KONSULTAATION HANKINNASTA Luonnos, ROIDno-2017-2408 1. Sopijaosapuolet: Tilaaja: Rovaniemen kaupunki, Perusturvan toimiala, Terveydenhuollon palvelut, Suun terveydenhuolto 96101 Rovaniemi

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot