LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)"

Transkriptio

1 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA (pohja/ Petu liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja 4, Mäntsälä Y-tunnus: Palveluntuottaja Toimittaja Oy Osoitetiedot Y-tunnus: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt ovat liitteessä SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Sopimus perustuu tilaajan päivättyyn lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuoltoa koskevaan tarjouspyyntöön sekä Palveluntuottajan antamaan tarjoukseen ja hankintapäätöksen mukaiseen puitejärjestelyyn, jossa Palveluntuottajat on asetettu tarjousvertailun pisteytyksen mukaiseen järjestykseen. Sopimus koskee sopimuskaudella tehtäviä sijoituksia ajalle Tämä palvelusopimus (jäljempänä sopimus ) on puitesopimus, jossa sovitaan sopimuksen pysyväisluonteiset asiat ja sovitaan palvelujen hinnoista, laatu- ja vaikuttavuustavoitteista sekä mahdollisista muista yksityiskohdista. Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinnan ehdot. JYSE kohdassa tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat tai heidän seuraajansa. Palvelut perustuvat kohdassa 10. yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja Mäntsälän kunnan viranomaismääräyksiin sekä kunnan strategiaan, ohjelmiin ja talousarvioon. 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN Tämä sopimus on voimassa Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman tilaajan suostumusta. Tilaajalle tulee antaa kirjallinen selvitys esitetystä siirrosta ja sen vaikutuksista.

2 2 (12) Tämän jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella ilman tarjouskilpailua. Osapuolten on ilmoitettava kirjallisesti halukkuutensa mahdollisen option käytöstä kunkin kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Tämän sopimuksen perusteella solmittujen lapsikohtaisten sopimusten (sijoitusten) voimassaolo jatkuu tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, mikäli Tilaaja arvioi sen lapsen edun mukaiseksi. Sopimuskauden päättyessä lapsikohtaiset sopimukset pysyvät siis edelleen voimassa, kunnes sijoitus päättyy. Jolleivät sopijaosapuolet sovi muuta, lapsikohtaiseen sopimukseen sovelletaan tällöin edelleen tämän sopimuksen ehtoja. Kun Tilaaja kilpailuttaa sopimuksen uudelleen tämän sopimuksen päättyessä ja mikäli tämän sopimuksen palveluntuottaja menestyy kilpailussa, jolloin tilaaja ja palveluntuottaja solmivat uuden sopimuksen, voivat sopijaosapuolet sopia siitä, että asiakaskohtaiseen sopimukseen sovelletaan uuden sopimuksen ehtoja. 4. PALVELUJEN SISÄLTÖ JA LAATU Palvelukokonaisuus sisältää seuraavat tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet: (Poista seuraavasta tarvittava kohta/ tarvittavat kohdat) 1. Perinteiset lastensuojelulaitokset, joiden asiakkailla ei ole merkittäviä ongelmia (päihde- mielenterveys- tai väkivaltaongelmia). Lasten ja nuorten ongelmat voivat johtua esimerkiksi perheen muista ongelmista, kuten vanhempien päihdeongelmat. 2. Koulukodit ja koulupalveluja tarjoavat lastensuojelulaitokset 3. Erikoishoitoa vaativat lapset, psyykkisesti sairaat, psykiatrisesta sairaalasta kotiutuvat, neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät, päihde- ongelmaiset, väkivaltaiset. Henkilökuntaa pitää olla 1,1-1,3 henkilöä per asiakas huomioiden lapsen hoidettavuuden taso. Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ympärivuorokautiset lasten sijaishuollon palvelut. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä huomioida sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset. Kumpikin sopijaosapuoli toteuttaa toiminnassaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) lastensuojelun ympärivuorokautisesta hoidosta ja kasvatuksesta antaman valvontaohjelman mukaisia vaatimuksia. (Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus. Valtakunnallinen valvontaohjelma ) Mikäli laatusuosituksiin tulee merkittäviä muutoksia, joilla on kustannusvaikutuksia, sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta niiltä osin.

3 3 (12) Kysymyksessä on kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluva palvelu, jossa Tilaaja vastaa palvelukokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittämisestä. Palvelu toteutetaan kunkin lapsen osalta erikseen laadittavan yksilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Palvelut tuotetaan suomen ja/ tai ruotsin kielellä sekä erikseen palveluntuottajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoamalla muulla kielellä. Tilaaja hankkii palvelut tarpeidensa mukaisesti, eikä sitoudu ostamaan tiettyä määrää Palveluntuottajan palveluista eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Palveluntuottajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin Tilaajalle. Palveluntuottajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle palvelua kapasiteettinsa rajoissa, eikä Palveluntuottajaa velvoiteta pitämään kapasiteettia vapaana Tilaajaa varten. Palveluntuottajan on tarjottava yksiköstä vapautuvaa paikkaa Tilaajalle, kun paikan vapautumisajankohta on tiedossa. Erikseen tehtävässä lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan mm. yksittäisen lapsen hoitosuhteen alkamisesta, päättymisestä ja hoidon yksityiskohdista sekä määritellään tapauskohtaisesti bonus/sanktiomallin kriteerit. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänellä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen sopimuksen puitteissa. Osapuolet sopivat vastuuhenkilöiden muutoksista. Palveluntuottaja ilmoittaa aina lisäksi vastuuhenkilöiden koulutustaustat. Tilaajalla on oikeus sijoittaa yksittäistapauksissa asiakkaita myös puitesopimusten ulkopuoliseen hoitopaikkaan, mikäli sijoitus on lapsen/nuoren tarpeen ja edun mukaisesti perusteltu. Myös Palveluntuottaja voi myydä palvelua toisille ostajatahoille. 5. PALVELUJEN TUOTANTOTAPA JA ASIAKASKOHTAISET SOPIMUKSET Kysymyksessä on puitejärjestely, jossa solmitaan sopimus puitejärjestelystä neuvotteluiden ja sen jälkeisen kilpailutuksen perusteella valittujen palveluntuottajien kanssa. Hankittavat palvelut tilataan erikseen tapahtuvalla tilauksella. Tilausmenettelystä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Palvelut toimitetaan puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti, eikä tilausvaiheessa järjestetä erillistä kevennettyä kilpailutusta. Puitejärjestelyssä oleva Palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan osalta yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja Palvelun soveltuvuuden perusteella. Mikäli soveltuvia Palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyn pisteytysjärjestyksen mukaisesti. Kustakin asiakkaasta tehdään erillinen tilaajan laatima lapsikohtainen sopimus, jossa sovitaan erikseen palvelut ja muut ehdot. Lapsikohtaisen sopimuksen liitteenä on lapsikohtainen suunnitelma ja vanhempien suunnitelma (mikäli mahdollista).

4 4 (12) Lapsikohtaisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet ja niiden seurantamenettelyt sekä sopimuskannusteet (bonukset). 6. PALVELUNTUOTTAJAN LUVAT, VAKUUTUKSET JA TILAAVASTUULAIN MUKAI- SET SELVITYKSET Palveluntuottajalla on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa lain 7 :n mukainen aluehallintoviraston lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja luvan tulee oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Yksityisen Palveluntuottajan tulee olla merkitty aluehallintoviraston ylläpitämään yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Palveluntuottajalla ei saa olla voimassa lupaviranomaisen antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä tai käyttökiellosta. Tällaisessa tilanteessa Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan aluehallintoviraston myöntämän toimiluvan mukaisesti, huomioiden sen, että palvelutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palveluja antaessaan lapsikohtaista asiakassuunnitelmaa, lapsikohtaista sopimusta sekä tätä sopimusta. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja kattaa kaikki palvelun tuottamisesta asiakkaalle, Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuvat vahingot. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva tapaturmavakuutus asiakkaille palvelua tuotettaessa sattuvan tapaturman varalta. Palveluntuottajan tulee toimittaa Tilaajalle pyydettäessä selvitys taloudellisesta tilanteestaan sekä selvitys työvoimansa määrästä ja koulutuksesta. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää ulkoisia alihankkijoita ilman Tilaajan suostumusta niiden palvelujen hankintaan, joita Palveluntuottaja itsekin tuottaa. Mikäli Palveluntuottaja käyttää muussa toiminnassaan alihankkijoita, Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tilaajan pyynnöstä tai heti kun toiminnassa tapahtuu muutoksia esim. tarjouksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin nähden. Palveluntuottaja ei voi periä asiakasmaksuja.

5 5 (12) 7. VIRANOMAISTOIMINTA, REKISTERINPITO, SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOL- LISUUS JA SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Palveluntuottajan omavalvonnan on oltava säännöllistä, omavalvontajärjestelmää arvioidaan osana valvontatoimintaa. Omavalvontaa suoritetaan myös asianosaisten tekemien muistutusten asianmukaisen käsittelyn avulla. Tilaajakunta toimii tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kunnan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja Palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä Tilaajakunnan sosiaali- ja terveystoimen antamia ohjeita. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään Palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja huolehtii, että kaikki palvelua suorittavat työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen ennen työn aloittamista. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja - turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että Palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta Tilaajan käyttöön ja Palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleitten asiakkaiden asiakirjat tulee siirtää Tilaajan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakastiedot palautetaan Tilaajan yhteyshenkilölle. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Edelleen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Tilaajan/ lastensuojelun johtava viranhaltija ratkaisee edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset myös siltä osin kuin asiakirjat ovat Palveluntuottajan hallussa.

6 6 (12) Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, Palveluntuottaja antaa tiedon konsultoituaan asiasta lastensuojelun johtavaa viranhaltijaa. 8. JOHTAMINEN JA HENKILÖKUNTA Palveluntuottajan asiakastyön johtamisesta ja ohjauksesta vastaavan työntekijän koulutus vastaa STM:n suositusta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että yksikössä on koko sopimuskauden ajan vähintään lain ja tarjousasiakirjojen mukainen henkilökunta. Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilökuntansa ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Työtyytyväisyysmittaus tulee tehdä vuosittain yli kuuden työntekijän yksikössä. Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä työtehtäviin. Perehdyttämätöntä työntekijää ei ole sallittua käyttää palvelun tuottamiseen. Palveluntuottaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että palvelua toteuttavat, välittömässä asiakaskontaktissa työskentelevät henkilöt hoitavat tehtävää mahdollisimman pitkäkestoisesti. Omahoitajan vaihtuessa Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle hyvissä ajoin ennen vaihdosta kirjallinen selvitys työntekijälle asetettujen vaatimusten täyttymisestä uuden työntekijän kohdalla. Mikäli yksittäinen palvelun tuottamiseen osallistuva henkilö saa osapuolten aiheelliseksi toteamaa negatiivista palautetta esim. puutteellisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi, eikä henkilön toiminta palautteesta huolimatta korjaannu Tilaajaa tyydyttäväksi, Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että henkilö korvataan toisella. Ennen henkilön vaihtamista ja ratkaisuvaihtoehdot on sopijaosapuolten vaatimuksesta käsiteltävä kohdassa 11. tarkoitetussa seurantakokouksessa. 9. KORVAUKSEN PERUSTEET JA MAKSUEHDOT Tilaaja osoittaa palvelujen piiriin tulevat asiakkaat ja maksaa vain itse osoittamistaan asiakkaista. Tilaaja suorittaa palveluista korvauksen käytettyjen hoitovuorokausien mukaan. Hoitovuorokausimaksu on (arvonlisäveroton) (Tarjouksen ja hankintapäätöksen mukainen hinnasto.) Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset. Hoitovuorokausi sisältää vähintään liitteessä 2 luetellut palvelut.

7 7 (12) Hoitovuorokaudella tarkoitetaan tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja lähtöpäivää. Poissaolot yksiköstä puolittavat hoitovuorokausimaksun poissaoloajalta 14 vuorokauden jälkeen. Viidennestätoista (15.) päivästä alkaen tilaaja maksaa 50 % hoitovuorokauden hinnasta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen. Palveluntuottajan on palautettava tilaajan palveluista liikaa suorittamat korvaukset viivästyskorkoineen, joiden maksamiselle ei ole perustetta, esim. poissaolot. Hoitovuorokausimaksun maksaminen päättyy lapsen muuttaessa pois Palveluntuottajan hoidosta. Hoidon päättymisessä noudatettavista irtisanomis- ja ilmoitusajoista, sekä hoitovuorokausihinnan muutoksista lapsen ollessa tilapäisesti muualla kuin Palveluntuottajan yksikössä, sovitaan tarkemmin lapsikohtaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa koontilaskulla kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Laskun tulee olla tilaajalla viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. Laskussa tulee ilmetä erillisellä liitteellä annetut palvelut asiakaskohtaisesti. Maksuehto on 30 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutusosoite: Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva/ lastensuojelu Seudullinen talouspalvelukeskus PL Tuusula Laskutuksessa käytetään mieluimmin verkkolaskutusta. Mäntsälän kunta OVT-tunnus Verkkolaskuosoite Nimi Välittäjä Enfo Oyj Välittäjän tunnus Sopimuskannusteet (bonukset) määräytyvät vuotuisen asiakas- ja vanhempien suunnitelmien toteutumisen arvioinnin mukaisesti. Arviointi tehdään siten, kuin lapsikohtaisessa sopimuksessa sovitaan, kotiutuessa tai vähintään kerran vuodessa. Sanktiona Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli lapsikohtaisessa asiakassuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ei ole päästy Palveluntuottajasta johtuvista syistä. Arviointimenettely ja asteikko määritellään lapsikohtaisessa sopimuksessa. Arviointiin osallistuvat kaikki lapsen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset kasvatuskumppanuusosapuolet.

8 8 (12) Sopimusbonukset: Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna erittäin hyvin (kouluarvosana 10): sopimuskannuste 2 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna hyvin (kouluarvosana 9): sopimuskannuste 1,5 % vuosilaskutuksesta Asetettu tavoite toteutunut arviointivuonna tyydyttävästi (kouluarvosana 8): sopimuskannuste 1% vuosilaskutuksesta 10. TOIMINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät erityisesti seuraavat lait: Lastensuojelulaki (417/2007) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja siitä annettu valtioneuvoston asetus (608/2005) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2001) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Perustuslaki (731/1999) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) (Kansanterveyslaki, 66/1972) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja asetus (607/1983) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Laki (603/1996) ja asetukset yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja Valtakunnallinen valvontaohjelma , Valvira 4:2012. Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tai AVI: n niitä koskevissa soveltamisohjeissa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tältä osin uusitun sopimuksen. 11. YHTEYSHENKILÖT, YHTEISTYÖ, RAPORTOINTI JA VALVONTA Palveluntuottaja nimeää Tilaajaa varten yhteyshenkilöksi vastuujohtajan, joka täyttää palvelukuvauksessa asetetut kelpoisuusvaatimukset. Yhteyshenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelutoiminta täyttää sille lainsäädännössä ja tässä sopimuksessa asetetut vaatimukset. Yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa virkaaikana ja hänelle tulee nimetä sijainen. Tilaaja nimeää vastaavasti oman yhteyshenkilönsä, jolla on riittävä palvelun substanssiosaaminen ja päätösvalta.

9 9 (12) Yhteyshenkilöt seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot tapahtuvat kirjallisesti. Tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, jonka laatimisesta vastaa palveluntuottaja ja jonka Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyy. Yhteyshenkilöjen vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle viipymättä kirjallisesti. JYSE 6 luvun lisäksi sovitaan, että Tilaaja ja Palveluntuottaja tapaavat tarvittaessa palvelun seurantakokouksissa. Yhteyshenkilöt keskustelevat tarpeen mukaan palveluihin liittyvistä käytännöistä ja linjauksista, jotta toiminta pysyy asiakkaiden kannalta tasa-arvoisena ja käytännöt yhtenäisinä Tilaajan toiminnan kanssa. Tilaaja ohjaa ja valvoo sopimuksen täyttymistä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (922/2011) mukaan. Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua JYSE 6.1. kohdan mukaisesti sekä raportoi Tilaajalle palvelun tuottamiseen liittyvistä asioista palvelunkuvauksen mukaisesti. Lisäksi Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle vuosittain raportin Tilaajan hankkimista palveluista asiakaskohtaisesti ja hoitovuorokausittain eriteltynä. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuskauden aikana kehittämään tuottamaansa palvelua. Palvelua kehitetään vähintään Tilaajalta, asiakkailta ja yhteistyötahoilta saadun palautteen pohjalta. Tilaajalla on oikeus toteuttaa laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tehdä asiakkaille ja heidän omaisilleen kyselyjä palvelujen toteuttamisesta. Käytännöstä sovitaan erikseen sopimusosapuolten kesken. Palvelun laadun tulee täyttää tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja tässä sopimuksessa määritelty taso. Tilaajalla tulee olla vapaa pääsy kaikkiin palvelun järjestämistiloihin. Tilaajalla on oikeus saada kappaleet JYSE kohdassa 7.2. tarkoitetusta dokumentaatiosta omistukseensa pyytäessään, viikon toimitusajalla. Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen liitetietoineen, tilintarkastajien kertomuksen ja toimintakertomuksen sekä tässä sopimuksessa tarkoitetun yksikön palvelutoiminnan toteumatiedot vuosittain. Palveluja koskevan dokumentaation ja palveluntuotannon tulee olla suomenkielistä. 12. VAHINGONKORVAUS JA RISKIEN HALLINTA Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa palvelujen saajille aiheuttamista vahingoista ja vastaa sijoitetun lapsen aiheuttamista vahingoista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

10 10 (12) Alihankkijoidensa osalta Palveluntuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Vahinkojen varalle Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan vastuuvakuutuksen ja tarpeen mukaisen lasten tapaturmavakuutuksen. Vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. 13. SOPIMUKSEN PURKUPERUSTEET Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi mikäli lapsen etu sitä edellyttää, elleivät Palveluntuottajan palvelut ja niiden laatu ole sopimuksen mukaisia. Vähäisten puutteiden korjaamiseksi Palveluntuottajan tulee esittää Tilaajan hyväksymä suunnitelma 14 päivän kuluessa Tilaajan kirjallisesta huomautuksesta ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet Tilaajan hyväksymässä määräajassa. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli havaittuja puutteita ei poisteta annetussa määräajassa. Vastaavasti palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus Tilaajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimuksen purkamisesta ilmoitetaan kirjallisesti sopijaosapuolelle. Ilmoituksen katsotaan tulleen sopijaosapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Sopimuksen purkautuessa sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niiden välittömien ja kohtuullisten kulujen ja vahinkojen korvaamisesta, jotka sopijapuoli on sopimuksen täyttämättä jättämisellä aiheuttanut toiselle sopijapuolelle. Tällaisina vahinkoina on pidettävä esimerkiksi sopimuksessa tarkoitetun palvelun uudelleen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Tilaajan määräämässä käräjäoikeudessa.

11 11 (12) 15. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009/ Palvelut) 4. Tarjousasiakirja liitteineen Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Mäntsälässä..201 Tilaaja: Palvelutuottaja: LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Palveluntuottamisen yhteyshenkilöt Hoitovuorokauden sisältämät palvelut

12 12 (12) LIITE 2 HOITOVUOROKAUSIMAKSU SISÄLTÄÄ VÄHINTÄÄN SEURAAVAT PALVELUT: 1. Lapsen yleiset kustannukset Monipuolinen ruokailu, yksilölliset tarpeet huomioiden (esim. allergiat, ruokavaliot) Ikätasoinen, asiallinen perus-, kausi- ja juhlavaatetus sekä jalkineet Henkilökohtainen hygienia, parturi/ kampaaja Puhelimesta ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset Käyttöraha alle 15-vuotiaalle tarpeen mukaan, yli 15-vuotiaalle 50 eur/ kk (LSL 55 ) Harrastuskustannuset (myös koulun retket ja leirikoulut) Lomien aikana vähintään toimeentulotuen laajan perusosan (ikätason 1. lapsi) mukainen päiväkorvaus lomapaikkaan Matkat: kuljetukset harrastuksiin, kotiin tai muuhun lomapaikkaan ja takaisin tarvittavat matkaliput, terapiakuljetukset tai terapiakuljetusten omavastuut Toisen asteen opetuksen kirjat ym tarvikkeet 2. Lapsen hoito ja kasvatus Yksilöllinen ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatussuunnitelma Turvallisuuden takaaminen, kirjalliset turvallisuus- ja pelastusohjeet vaaratilanteiden varalta sekä pelastusviranomaisten hyväksymä suunnitelma Lapsen hoiva, huolenpito ja ympärivuorokautinen valvonta tarjouspyynnön mukaisesti Tilapäinen kotiopetus Luvattoman poistumisen jälkeinen takaisinhaku 3. Lapsen verkoston kanssa työskentely Työskentely lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti perheen kanssa sijoituksen ajan Yhteistyö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muiden viranomaistahojen kanssa lastensuojelun asiakassuunnitelman mukaisesti Perheen sovitusta vierailusta yksikköön kerran kuukaudessa aiheutuvat kustannukset sisältäen matkakulut, ruokailut sekä majoituksen yksikössä tilaratkaisujen niin salliessa 4. Terveyden- ja sairaanhoito Ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Sairauksien hoito ja kuljetukset, lääkkeet ja asiakasmaksut Perushammashoito Päihde- ja huumetestaus Silmälääkärikäynnit sekä silmälasien ja tarvittaessa piilolinssien hankinta Lapsen tarvitsema kuntoutus ja terapiat Terapiaa edeltävät arviointi- ja tutkimuskäynnit ennen sairaanhoitopiirin tai KELAn maksusitoumusta

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA 1 (5) SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA SOPIJAOSAPUOLET PALVELUN OSTAJA: Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten ja perheiden palvelut PALVELUN TUOTTAJA: Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

luonnos 1 Muusta mahdollisesta kriisiavun antamisesta sovitaan erikseen tilaajan edustajien kanssa.

luonnos 1 Muusta mahdollisesta kriisiavun antamisesta sovitaan erikseen tilaajan edustajien kanssa. luonnos 1 KRIISIPÄIVYSTYKSEN OSTOPALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja / Kunta Palveluntuottaja 2. YHTEYSHENKILÖT Tilaajan yhteyshenkilö xx Palveluntuottajan yhteyshenkilö XX 3. SOPIMUKSEN KOHDE Tämä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Nimi Laukaan kunta Yksikkö Perusturvalautakunta Kehitysvammapalvelut Osoite PL 6 41341

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 1 SOPIMUS 1. Osapuolet 1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 2. Palvelukoti Koivula Oy (jäljempänä Palveluntuottaja) Säimenentie 654 58360 Säimen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 5A SOPIMUS PÄIVÄHOIDOSTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: (kunta) Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä,

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1. SOPIJAPUOLET Ostaja: Myyjä: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi 040-5319116 Yhteyshenkilö Marja Lyytikäinen Toimintaterapeutti

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa.

Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. LIITE 5A SOPIMUSLUONNOS/ SOPIMUSEHDOTUS Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1 (5) SOPIMUS Perusturvalautakunta 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1. Sopimuksen sisältö Hailuodon kunta,

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6)

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) SOPIMUSMALLI POL-2015-13991 SOPIMUS HENKILÖSTÖN TYÖKUNNON TESTAUSPALVELUISTA SOPIMUSKAUDELLA 2015-2019 1. SOPIJAPUOLET Asiakas Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 1 HANKINTASOPIMUS / HAMMASLABORATORIOTYÖT (puitejärjestely) 1. SOPIJAOSAPUOLET Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus, y-tunnus 9014643-2 Yritys X, y-tunnus xxxxxxx-x

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1. Molemmat jäljempänä myös osapuoli tai osapuolet

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1. Molemmat jäljempänä myös osapuoli tai osapuolet Liite 5B: SOPIMUSLUONNOS SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa 1 KLAUKKALAN JÄÄHALLIN SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) SOSIAALITOIMISTON SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) (Sopimusluonnos on yhteinen ja siitä muokataan Klaukkalan jäähallin ja sosiaalitoimiston omat siivoussopimukset.

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Tohtorintie 4 85100 Kalajoki xx.xx.2014 PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIJAPUOLET Palveluntuottaja Nimi ja yhteystiedot Y-tunnus

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

Kaupungin yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002, sähköposti: niina.helminen@mikkeli.fi

Kaupungin yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002, sähköposti: niina.helminen@mikkeli.fi 1 (5) PUITESOPIMUSLUONNOS: Kotihoidon palvelut kaikille asiakasryhmille: ikäihmiset, pitkäaikaissairaat, vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä lapsiperheet Sopijaosapuolet

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ puiteosa 1.4.2009 tarkistusosa 1.4.2009-31.12.2009 PUITEOSA 3 1. Sopimusosapuolet 3 2. Määritelmät 3 3. Sopimuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113 1 (9) SOPIMUS AVUSTAVIEN TEHTÄVIEN HANKINNASTA 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas )

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Asumispalvelun ostosopimus

Asumispalvelun ostosopimus Asumispalvelun ostosopimus Sopimuksen osapuolet Tilaaja: Oulunkaaren kuntayhtymä (ostaja) Piisilta 1 Micropolis 91100 Ii Yhteyshenkilö: vanhustenpalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Puh. 0400 187684 E-mail:

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9)

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) PUITESOPIMUS MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUHANKINNASTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (Tilaaja) Osoite: Y-tunnus 0201256-6 XXX Osoite: Y-tunnus:

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot