LIEKSAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LIEKSAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Luku 1 Palvelukeskuksen tehtävät Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja muista sille määrätyistä tehtävistä. 2 Palvelukeskuksen toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä ja huolehtii palveluiden laadusta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. 3 Palvelukeskuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen muodostavat sosiaali- ja terveyslautakunta, sosiaaliasiainjaosto sekä lautakunnan alaiset palvelualueet, jotka jakaantuvat tulosyksiköiksi ja kustannuspaikoiksi. Palvelukeskukseen kuuluvat seuraavat palvelualueet: Vanhus- ja vammaispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Lisäksi palvelukeskuksessa toimii palvelualueiden yhteinen hallinnon tulosyksikkö. Palvelukeskuksen rakenteesta pidetään organisaatiokaaviota ja tulosyksiköistä sekä kustannuspaikoista ja niiden vastuuhenkilöstä luetteloa, jotka ovat tämän toimintasäännön liitteenä. 2 Luku 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sosiaaliasiainjaosto Lautakunnan ja sosiaaliasiainjaoston tehtävät on määritelty kaupungin hallintosäännössä. 2 Lautakunnan ja sosiaaliasiainjaoston toimivalta Lautakunnan ja sosiaaliasiainjaoston toimivalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä.

2 3 Luku 1 Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta Perusturvajohtajan, palvelualuepäällikön, tulosyksikköpäällikön ja kustannuspaikkavastaavan tehtävistä ja ratkaisuvallasta on säädetty hallintosäännössä. Tässä toimintasäännössä täsmennetään esimiesten tehtäviä ja ratkaisuvaltaa sekä viranhaltijoiden erityisratkaisuvaltaa. Muiden kuin toimintasäännössä mainittujen työntekijöiden tehtävät ja ratkaisuvalta kirjataan toimenkuvaan. Perusturvajohtaja voi lautakunnan esittelijänä tuoda palvelukeskuksen viranhaltijan ratkaiseman päätöksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaistavaksi. 2 Esimiesten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Nimetyillä esimiehillä (johtavat viranhaltijat, tulosyksikön päälliköt ja kustannuspaikkavastaavat) on yleisenä tehtävänä ja ratkaisuvaltana toimialallaan: - johtaa, kehittää ja valvoa toimintaa, - varmistaa että toiminta on asiakaslähtöistä ja taloudellista, - vastata toimialueensa määrärahojen riittävyydestä, - valita alaisensa työntekijät alle vuoden määräaikaisiin palvelussuhteisiin talousarviomäärärahojen ja annettujen ohjeiden puitteissa, - määrätä työntekijöidensä sijaiset, - myöntää alaiselleen henkilöstölle vuosilomat, - päättää alaisensa henkilöstön osalta seuraavista virkavapaista: o sairaudesta tai työtapaturmasta aiheutuvat virkavapaudet o äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa o määräykseen perustuva kertausharjoitus tai väestönsuojelukoulutus o muu virka- tai työehtosopimuksella sovittu virkavapaus tai työloma, jonka kesto ja palkkaus on sopimuksissa määritelty o muu enintään 12 kuukautta kestävä palkaton virkavapaa tai työloma o vuorotteluvapaa ja osa-aikalisä - hyväksyä työyksikössään työntekijöidensä työvuoro- ja päivystysjärjestelyt sekä valvoa niiden noudattamista, - määrätä tarvittaessa alaisensa henkilöstön lisä-, yli-, tai viikonlopputyöhön sekä varallaoloon, - päättää alaisensa henkilöstön virkamatkoista annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää alaisensa henkilöstön täydennyskoulutuksesta koulutussuunnitelman ja annettujen ohjeiden mukaisesti (jos koulutuspäätökseen sisältyy harkintaa siitä onko koulutus työtehtäviin kuuluvaa ja/tai maksetaanko siitä kaikki etuudet, päätöksen tekee palvelualueen päällikkö), - vastata alaisensa henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä, - vastata toimialansa sisäisestä tiedottamisesta, - vastata yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä muiden palvelu- ja tulosyksiköiden sekä sidosryhmien kanssa, - vastata henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, - suorittaa esimiehen määräämät tehtävät.

3 3 Viranhaltijoiden erityisratkaisuvalta Perusturvajohtaja - perusturvajohtajan erityisratkaisuvallasta on kirjaukset hallintosäännössä, - päättää osa-aikaeläkkeistä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta, - päättää sen kuka on toimivaltainen viranhaltija tekemään päätöksen, jos yksilöllisen sosiaalihuollon antamisesta päättävä viranhaltija ei ole selkeä eri palvelualueiden kesken. Sosiaalipalvelujohtaja - vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten täytäntöönpanosta palvelualueensa osalta (myös tahdosta riippumattomat toimenpiteet), - käyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa palvelualueensa osalta, - päättää omien työntekijöidensä osalta sen kuka on toimivaltainen viranhaltija tekemään päätöksen, jos yksilöllisen sosiaalihuollon antamisesta päättävä viranhaltija ei ole selkeä, - päättää palvelualuettaan koskevien lausuntojen ja vastineiden antamisesta, esitysten tekemisestä ja muutosten hakemisesta, - päättää palvelualuettaan koskevien saatavien poistoista annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää palvelualueensa palvelujen antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä sosiaalija terveyslautakunnan antamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti, - päättää palvelualuettaan koskevan sosiaalihuollon antamisesta kiireellisessä tapauksessa, - päättää palvelualueensa hallinnassa olevien tukiasuntojen ja välivuokrattujen tukiasuntojen vuokrauksesta, - toimii lastensuojelulain mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana, Terveyspalvelujohtaja - vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten täytäntöönpanosta palvelualueensa osalta - toimii terveyskeskuksen johtavana lääkärinä ja lääketieteellisenä esimiehenä ja tällöin päättää annettuja määräyksiä noudattaen potilaan sairaanhoidon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen muille lääkäreille, - käyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa palvelualueensa osalta, - päättää palvelualuettaan koskevien lausuntojen ja vastineiden antamisesta, esitysten tekemisestä ja muutosten hakemisesta, - vastaa lakisääteisten viranomaistehtävien toimeenpanosta, Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja - vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten täytäntöönpanosta palvelualueensa osalta - käyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa palvelualueensa osalta - päättää palvelualuettaan koskevien lausuntojen ja vastineiden antamisesta, esitysten tekemisestä ja muutosten hakemisesta - päättää kotihoitoon, palveluasumiseen ja päivätoimintaan ottamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan antamien perusteiden ja ohjausten mukaisesti - hyväksyy erityishuolto-ohjelman siltä osin kuin päätöstä ei tehdä erityishuollosta vastaavassa kuntayhtymässä,

4 Talouspäällikkö - talousarvion valmistelu ja kokoaminen, - kolmannesvuosiraporttien valmistelu ja kokoaminen, - tilinpäätöksen valmistelu ja kokoaminen, - tuottaa kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunginjohtajan ja perusturvajohtajan käyttöön analyysejä ja ennusteita toimialansa taloudesta ja tekee ehdotuksia kehittämisestä, - Kuntamaiseman tietojen keräämisen ohjaaminen ja valvonta sekä Kuntamaiseman raportointitiedon hyödyntämisen kehittäminen päätöksenteossa - koordinoi palvelukeskuksen hankintoja, - voi tarvittaessa tehdä palvelukeskuksen alaisuuteen kuuluvan hankintapäätöksen alle euron hankintojen osalta palvelukeskuksen esimiesten (poisluettuna kustannuspaikkavastaavat) esityksestä kyseessä olevan tulosyksikön määrärahojen puitteissa. - päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytöstä luovuttamisesta silloin kun yksittäisen käytöstä poistuneen irtaimen käypä arvo on alle sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin tehtävät, Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö - päättää yksilöllisen sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä asioista sosiaalihuoltolain, erityislakien ja annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää harkintaa edellyttävistä palveluista ja etuuksista sekä perittävistä maksuista ja korvauksista annettujen ohjeiden mukaisesti toimialansa osalta, - päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesta maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta oman toimialansa osalta, Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu - päättää yksilöllisen sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä asioista sosiaalihuoltolain, erityislakien ja annettujen ohjeiden mukaisesti, - vahvistaa lapsen elatuksesta annetun lain mukaiset elatussopimukset ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaiset sopimukset, - toimii laissa tarkoitettuna lastenvalvojana ja käyttää lastenvalvojalle säädettyä ratkaisuvaltaa, - päättää lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti lastensuojelulain säätämistä toimenpiteistä, - päättää harkintaa edellyttävistä palveluista ja etuuksista sekä perittävistä maksuista ja korvauksista annettujen ohjeiden mukaisesti toimialansa osalta, - päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesta maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta oman toimialansa osalta, Työllisyyspalveluvastaava - seurata työvoimaviranomaisten ohjeita ja päätöksiä, joilla kunnille myönnetään rahoja työllistämistarkoituksiin sekä välittää nämä ao. palvelukeskusten ja laitosten tietoon,

5 - hakea työvoimaviranomaisten kunnille työllistämistarkoituksiin myöntämiä määrärahoja ja huolehtia yhteydenpidosta valtion paikallisiin työvoimaviranomaisiin, - vastaa työllistämisvaroin palkattavan henkilöstön työllistymiseen liittyvistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, - päättää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain säätämistä yksilökohtaisista toimenpiteistä, Johtava hoitaja - toimii hoitotyön tulosyksikkövastaavien esimiehenä - tekee perusturvajohtajalle esitykset omalle toimialueellensa valittavista työntekijöistä (lukuun ottamatta esimiehiä) terveyspalvelujohtajan sijasta yhdessä lähiesimiehen kanssa. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja - päättää toimenkuvaansa kuuluvan yksilöllisen sosiaalihuollon antamisesta sekä perittävistä maksuista ja korvauksista sosiaalihuoltolain, erityislakien ja annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää muista toimenkuvaansa kuuluvien etuuksien myöntämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää toimenkuvaansa kuuluvista maksuista ja korvauksista annettujen ohjeiden mukaisesti, - päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesta maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta oman toimialansa osalta, - antaa ja allekirjoittaa asiakkaitaan koskevat rutiiniluonteiset lausunnot, - päättää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain säätämistä yksilökohtaisista toimenpiteistä. Etuuskäsittelijä - päättää toimeentulohuollon ja muiden toimenkuvaansa kuuluvien etuuksien myöntämisestä lain, annettujen ohjeiden ja vahvistetun palvelusuunnitelman mukaisesti. 4 luku Nimenkirjoitusoikeudet Sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta kokonaisuutena koskevat asiakirjat allekirjoittaa perusturvajohtaja tai hänen sijaisensa. Palvelualueen päällikkö tai hänen sijaisensa allekirjoittaa asiakirjat, jotka kuuluvat heidän palvelualueeseensa. Kukin viranhaltija allekirjoittaa päätösvaltansa nojalla tekemänsä päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset. Vakituisen työntekijän työsopimuksen allekirjoittaa lähiesimies perusturvajohtajan tekemän valintapäätöksen perusteella.

6 Hankinnat Hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista ( /348), kaupungin hallintosääntöä, hankintaohjeita sekä palvelukeskuksen toimintasääntöä ja muita tarvittaessa annettuja ohjeita. Lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat on kirjattu hallintosääntöön. Jos hankinta arvon oletetaan ylittävän perusturvajohtajalle asetetun euron hankintarajan, se viedään lautakunnan päätettäväksi ennen kilpailutuksen aloittamista. Alle euron hankintojen kilpailuttamisesta päättää hallintosäännön mukaan toimivaltainen viranhaltija tekemällä viranhaltijapäätöksen hankinnan kilpailuttamisesta ja hankintapäätöksen mahdollisesta delegoinnista Joensuun seudun hankintatoimelle. Kirjallinen ja perusteltu hankintapäätös on tehtävä aina kun hankinnan arvo ylittää kaupungin voimassaolevissa hankintaohjeissa määritellyn minimirajan (v. 2014: yli 1000 euroa ilman arvonlisäveroa). Hankintapäätöksen tekee toimivaltainen (määrärahoista vastaava) viranhaltija tai työntekijä määrärahojen puitteissa. Jos kilpailutus on delegoitu Joensuun seudun hankintatoimelle, myös hankintapäätös suositellaan delegoitavaksi Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikölle. Kilpailutuksen ja hankintapäätöksen delegoinnin voi tehdä toimivaltainen toimielin, viranhaltija tai työntekijä. Jos tavarasta tai palvelusta on hankintatoimen hyväksymä puitesopimus, toimivaltainen (määrärahoista vastaava) viranhaltija tai työntekijä tilaa puitesopimuksen rajoissa ilman euromääräistä ylärajaa. Tällöin erillistä hankintapäätöstä ei tarvita. Tavara- tai palveluhankintaa, jonka arvo on alle 6000 euroa ilman arvonlisäveroa, ei tarvitse kilpailuttaa. Näissäkin hankinnoissa on suositeltavaa käyttää hintatiedustelua. Kuitenkin alle 6000 euron sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelun hankinnassa kilpailutus voidaan jättää tekemättä vain sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukaista. Yli 6000 euroa ilman arvonlisäveroa oleva hankinta tulee kilpailuttaa. Tästä poikkeuksena on suora hankinta, eli hankinta ilman kilpailutusta. Hankintalain pykälissä ja 67 on mainittu perusteet suoran hankinnan käyttämiselle. Näiden hankintalain perusteiden lisäksi suora osto on mahdollista kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa (alle ), jos kilpailutus voidaan perustellusti katsoa epätarkoituksenmukaiseksi. Myös suorasta hankinnasta ja suorasta ostosta on tehtävä perusteltu hankintapäätös. Näissä poikkeustapauksissa perustelujen riittävyys kannattaa varmistaa Joensuun seudun hankintatoimelta. Yli euron ilman arvonlisäveroa olevissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa käytetään pääasiassa Joensuun seudun hankintatoimea hankinnan kilpailuttajana ja hankintapäätöksen tekijänä. Hankintojen tarkoituksenmukainen pilkkominen osiin hankintarajojen alittamiseksi on kielletty. Maksusitoumukset (lukuun ottamatta lastensuojelun maksusitoumuksia) Maksusitoumuksissa noudatetaan hallinto- ja toimintasäännön hankintoja koskevia määräyksiä

7 Sisäisen valvonnan mahdollistamiseksi yli euron palvelu-/tavaraoston maksusitoumuksesta on tehtävä hankintapäätös, joka ei sisällä asiakastietoja (koskee myös useita samalla palveluntarjoajalle tehtyjä maksusitoumuksia, joiden yhteismäärä ylittää euroa) Maksusitoumus on tehtävä ensisijaisesti palveluntarjoajalle, jonka kanssa kaupungilla on ostopalvelusopimus Jos maksusitoumuksen kohteena olevan palvelun/tavaran hankintaan ei ole käytettävissä yritystä, jonka kanssa on olemassa oleva ostopalvelusopimus, on hankintaan haettava palvelualueen päällikön lupa Mikäli joudutaan antamaan maksusitoumus, joka ylittää kaupungin talousarviossa varatut määrärahat, on asiasta viipymättä ilmoitettava palvelualueen päällikölle ja perusturvajohtajalle Palvelualueen päälliköt valvovat toimialueensa maksusitoumusten oikeellisuutta. Tarkastusvelvollisuuden todentamiseksi palvelualuepäällikkö suorittaa vuosittain pistokokeisiin perustuvan tarkastuksen, josta laaditaan pöytäkirja ja tehdään viranhaltijapäätös.

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27.11.2006 hyväksymä (voimaantulo 1.1.2007) ja 10.11.2008 muuttama (voimaantulo 1.1.2009), 24.1.2011 muuttama (voimaantulo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KITTILÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kvalt 24.8.2015 44 Voimaantulo: 1.10.2015 I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 14, Liite nro 10 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1(18) Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty valtuustossa 12.6.2012. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 25.11.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallintosääntö Hallintosääntö, voimassa 1.1.2009 alkaen - valtuusto 26.11.2008 Hallintosäännön muutos 34:n osalta - hallitus 5.2.2010 22 - valtuusto

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö Miehikkälän kvalt 16.12.2014 39 Virolahden kvalt 15.12.2014 56 Kaakon kaksikko 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 K A A K O N K A K S I K K O... 4 1 Yleistä...

Lisätiedot

- kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - tarkastussääntö.

- kunnanvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - tarkastussääntö. HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (20) LUKU I YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta, toimielinten tehtävistä ja toimivallasta sekä kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot