f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa."

Transkriptio

1 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti palvelukseensa talvella 1937 kahden kuukauden ajaksi tun ~etut norjalaiset mäenlaskuneuvojat Henry Ödegaardin Ja Olof Haavikin. Nämä neuvojat antoivat opetusta 26:11a paikkakunnalla 1,254 osanottajalle. Niinkuin aikaisempina vuosina liitto on myös kuluneena vuonna tehnyt aloitteita uusien hyppyrimäkien rakentamiseksi. Niinpä entinen mäenlaskija Paavo Nuo ~io. o~.. ~ntan~t ohjeita mäkipaikkojen valitsemisessa ja msinoon S. SIrola on laatinut mäkipiirustuksia. - Edelläselostetun toiminnan ansiosta mäenlaskun harrastus on huomattavasti lisääntynyt ja mäenlaskijain taito vastaavasti edistynyt. d) paini: Painineuvontaa ovat Suomen Painiliiton aloitteesta antaneet entiset mestaripainijat Väinö Ikonen Eino Leino ja Emil Väre, Italian entinen valmentaja O~ i Sirenius sekä liiton kunniapuheenjohtaja Heikki Lehmusto. Ed.ust~painijoillemme on lisäksi lähetetty lukuisasti ohje- Ja neuvokirjoitelmia. e) nyrkkeily: Suomen Nyrkkeilyliiton neuvoja. saksalainen Max Matheus on. 1/2-1/5 välisenä aikana antanut nyrkkeilyneuvontaa Ja samalla valmentanut liiton edustusmiehistöjä. Tähän toimintaan ovat myös osallistuneet herrat V. Resko ja V. Stenvall... ~a~~ittakoo~, että Vierumäellä 16-26/8 liiton jär Jestaman neuvojakurssin osanottajat t,ekivät herätys- ja ne~vontamat~an näytöksineen Korialle, Kouvolaan, VOlkkaalle. Ja Kuusankoskelle. Amatöörineuvoja V. R~~.ko.. an.t.ol 2 lh kuukauden aikana nyrkkeilyopetusta eralssa Vllpurin oppikouluissa ja Kylliälän kasvatuslaitoksella, maisteri V. Smeds luennoi Vaasassa marraskuuss~ ja her.::a V. Paajanen Kalliolan ja Vallilan poikakerllolssa seka seurakuntatyön keskusliiton osastoissa. f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. g) pesäpalloilu: Pesäpalloliiton kurssien pitäjät ja kiertävät neuvojat ovat antaneet lukuisilla paikkakunnilla pesäpalloneuvontaa seurojen jäsenille, koululaisille ja sotilaille. Nimenomaan pesäpalloiluneuvonnan tehostamiseksi liitto on kustantanut Laaka-nimistä erikoislehteä. h) jääkiekkoilu: Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt henkilökohtaista ja kirjallista herätys- ja neuvontatyötä jääkiekkoilun edistämiseksi varsinkin kaupunki- ja tehdasseuroihin. Siinä mielessä liitto antoi insinööri L. Leinosen tehtäväksi laatia standardisuunnitelman jääkiekkoradan valaistusjärjestelmäksi, jota suunnitelmaa on runsaasti jaettu maaseutupaikkakunnille. M.m. Turun Urheilupuiston jääkiekkoradan valaistuslaitteet tehtiin liiton suunnitelmien mukaan liiton välittäessä siihen tarvittavat laitteet. - Varsinaista pelineuvontaa ovat antaneet aikaisemmin kurssitoiminnan yhteydessä mainitut henkilöt. i) pyöräily: Suomen Pyöräilyliiton kiertävä neuvoja, ruobsinmaalainen Svensson on antanut henkilökohtaista neuvontaa lukuisille aktiivipyöräilijöille. Myös kierto- ja erikolskirjeitten avulla on annettu harjoiheluohjeita ja neuvoja ffi.ffi. retkeilypyöräilijöille. Tätä neuvontaa ovat hoitaneet johtaja R. Hellberg, konttoristi A. Lehtonen ja toimistosihteeri I. Sinisalo. j) poikaurheilu: Poikaurheiluliitto on pyrkinyt neuvonnallaan järjestämään seur,ojen poikaurheilutoimintaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Siinä mielessä liitto on hankkinut poikaurheiluosastojen järjestelyä, toimintaa ja har- 13

2 14 15 joituksia neuvovia kirjoituksia levittäen niitä alaistensa seurojen keskuuteen. Lukuisiin sekä. ulkomailta että kotimaasta saapuneisiin tiedusteluihin liitto on lähettänyt kirjalliset vastaukset ja selostuk5et, joiden laatimisesta ovat huolehtineet poikaurheilun parhaat asiantuntijat. k) järjestötoiminta: Järjestötoimintaan kohdistunutta neuvontaa ovat hoitaneet lähinnä SVUL:n toimiston vakinaiset virkailijat ja liiton 18 piirisihteeriä. Myös lukuisilla kursseilla on annettu nimenomaan seuratoimintaa koskevia neuvoja. Järjestöneuvontaa on myös annettu kerran viikossa ilmestyvän liiton virallisen julkaisun Urheilun palstoilla. Tämä neuvonta on kohdistunut m.m. uusien seurojen perustamiseen ohjeitten ja mallisääntöjen laatimi:;en muodossa. Samalla liitto on huolehtinut seurojen toimintasääntöjen tarkistamisesta ja rekisteröimisasiaklrjojen jättämisestä oikeusministeriöön. Verrattaessa kertomusvuoden ja sitä edeltäneen toimintavuoden kurssi- ja neuv,ontatoimintaa toisiinsa voidaan todeta tämän toiminnan valtava lisääntyminen. Kun esim. vuonna 1936 järjestettiin 169 kurssit, joissa osanottajia 3,983, olivat vastaavat luvut vuonna 1937 kursseja 348 ja osanottajia 10,819. Esimerkkinä yksinomaan rata- ja kenttäurheilun laadusta ja laajuudesta mainittakoon, e ttä p.o. urheilumuodon kurssi- ja n euvontatoimintaan sisältyy v luentoja 999 tuntia, käytännöllisiä harjoituksia 2,142.5 tuntia, keskustelua tuntia ja muuta toimintaa 117 tuntia eli yhteensä 3,571 työtuntia. Vastaavat vuoden 1936 tuntimäärät C'~ivat: 266.5, 446, 114, 37 ja Näin ollen voidaan todeta, että tämä toiminta on työte!hoonsa nähden lisääntynyt yli 400 :lla prosentilla. On syytä todeta, ettei SVUL:He myönnetty mk:n 315,000: - suuruinen valtionapu ole riittänyt edes edelläselostetun kurssi- ja neuvontatoiminnan menojen peittämiseen. Yleinen propagandatyö. Herättääkseen mahdollisimman laajoissa kansankerroksissa harrastusta liikuntaharjoituksiin SVUL ja jäsenliitot 'ovat käyttäneet hyväkseen m.m. seuraavia propagandakeinoj a: a) taitomerkkijijrjestelmä: Kuluneen vuoden aikana perustettiin nyrkkeilijöiile oma taitomerkki ja pyöräilijöille entisten llsäksi retkeily- ja propagandamerkit. Taitomerkkejä on lunastetlu seuraavat määrät: Urheilumerkki ~ :: ~ a ::: as - > x ' Ei.:... ~å.c.: , Ei.>i ~ bö ~. ~a ~ Voimist.merkki Hiihtomerkki ,883 Mäenlaskum Painimerkki Nyrkk.merkki Pesäp.merkki Poikain urh.m ,626 19, ,585 Poik. hiihtom. - - lo,467 6,178-16,645 Poik. voim.m ,978- pyöräilym Painonnostom Naisten urh.m Retkeilym , ,268 2, Yhteensä ,490 22, ,087 6, ,268 50,973 Huomattava on että tehtävä suorituksiin on osallistunut tilastoa suur~pi harrastajajoukko. Kaikki merkkivaatimusten suorittajat eivät nimittäin ole todennäköisesti taloudellisista syistä lunastaneet itselleen merkkiä. Lisäksi on ollut runsaasti sellaisia merkin tavoittelijoita, joiden suoritukset ovat keskeytyneet ja siirtyneet seuraavaan vuoteen. b) propangandapäivät: Aikaansaadakseen määrättyinä palvma tavallista voimakkaampaa aktiivista urheilutoimintaa ja kiinnit-

3 16 tääkseen valtion ja kuntien viranomaisten huomiota liikuntaharjoitusten merkitykseen ja tarpeisiin liitot ovat järjestäneet seuraavat propagandapäivät ja -viikot: 1) yleinen hiihtopäivä 7/2, 2) poikien talviurheilupäivät 13-14/2, 3) merkillisten urheilijapoikien viikko 10-16/5, 4) yleiset pyöräilypäivät 16-17/5, 5) yleinen pesäpallopäivä 23/5, 6) poikien kesäurheilupäivät 10-11/7, 7) painipäivä Edellämainittuina päivinä liitot ovat pyrkineet aikaansaamaan kaikissa seuroissaan valistus- ja kilpailutoimintaa. Suureen yleisöön kohdistuneesta propagandasta mainittakoon lukuisten artikkeleitten levittäminen sanomalehtien julka~stavaksi ja monet radioesitykset. c) kilpailutoiminta: Liittojen hoitama kilpailutoiminta on ollut entistä monipuolisempaa ja vilkkaampaa. Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen lisäksi seurat ovat järjestäneet runsaasti jäsentenvälisiä ja piirikunnallisia kilpailuja, joihin kaikkiin on osallistunut runsaat määrät urheilijoita. Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja toimeenpantiin seuraavasti: kansallisia kansainväl. yhteensä 1) voimistelukilpailuja 9 9 2) rata- ja kenttäurheilukilp ) hiihto- ja mäenlaskukilp ) pesäpallokilpailuja ) painikilpailuja ) nyrkkeilykilpailuja ) painonnostokilpailuja ) pyöräilykilpailuja ) poikaurh.päivien kilpailuja ) suunnistamiskilpailuja ) jääkiekkokilpailuja Yhteensä.~--~~ ,058 Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 1936 vastaavia kilpailuja järjestettiin 791, joten siis kilpailutoimintakin osoittaa huomattavaa lisääntymistä... Kuluneena vuonna liitot ovat osallistuneet seuraavlln maaotteluihin: a) rata- ja kenttäurheilu: 1) Suomi-Viro, Kuopio 19-20/ 6: Suomi 100, Viro 91 pis~. 2) Suomi-Englanti, Helsinki 4-5/ 9; Suomi 92, Englanb 67 pisto b) voimistelu: 3) Suomi-Saksa, Hampuri 26/ 3: Saksa , Suomi pisto c) paini: 4) Suomi-Norja, Vuoksenniska 6/ 2: Suomi 13, Norja 0 vo~ttoa. 5) Suomi-Viro, Tallinna 18-19/ 2: Viro A 5, Suom~ A 2 VOlttoa. 6) Suomi-Viro, Tallinna 18-19/ 2: Viro B 4, Suomi ~ 3 vo~ttoa. 7) Suomi-Turkki, Helsinki 22-23/ 2: Suomi 3, Turkki 2 voittoa: 8) Suomi-Ruotsi A, Tukholma 12-13/ 12: Ruotsi 20, Suomi 8 voittoa. 9) Suomi-Ruotsi B, Helsinki 12-13/ 12: Ruotsi 19, Suomi 9 voittoa. d) nyrkkeily: 10) Suomi-Ruotsi, Tukholma 10/ 1: Ruotsi 5, Suomi 3 voittoa. 11) Suomi-Viro Tallinna 4/ 11: Viro 5, Suomi 3 voittoa. 12) Suomi-Tan;ka, Odense 18/ 11: Tanska 6, Suomi 2 voittoa. 13) Suomi-Saksa, Stettin 3/ 12: Saksa 7, Suomi 1 voitto. e) hiihto ja mäenlasku: 14) Suomi-Norja, Oslo ja Lahti: Suomi 53, Norja 47 pisto f) jääkiekkoilu: 15) Suomi-Viro, Helsinki 20/ 2: Suomi 2, Viro 1 maali. Paitsi edellämainittuihin, liitot ovat lähettäneet edustajiaan moniin Euroopan- ja Pohjoismaiden- kuin myös eräisiin maailmanmestaruuskilpailuihin, joissa kaikissa Suomen edustajat ovat esiintyneet menestyksellisesti. Sitäpaitsi suuri joukko urheilijoita on kilpaillut melkein kaikissa Euroopan maissa kansainvälisissä kilpailuissa. 2 17

4 18 d) julkaisutoiminta: Liitto on edelleenkin kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-nimistä viikkolehteä. Lehden päätoimittajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimitussihteerinä toimittaja Toivo V. Narva. Toimituskuntaan ovat kuuluneet SVUL:n ja sen jäsenliittoj'en puheenjohtajat: lakit. kand. J. W. Rangell, lakit. tohtori Urho Kekkonen ja fil. tohtori Heikki Lehmusto, lehtori Oskari Väänänen, johtaja Juho Hillo, varatuomari Kullervo Pellinen, mais,teri Viktor Smeds tohtori Lauri 'Tanner, insinööri Eino Tilus ja Ikirj~ltaja Lauri Anttila. Liiton kustantamaa pesäpalloilun erikoisjulkaisua LAAKA-lehteä on ilmestynyt 24 numeroa. Lehden päätoimittajana on toiminut maisteri Aaro Kivilinna ja toimitussihteerinä ekonoomi Ilmari Honkanen. Kustannetuista vuosikirjorsta mainittakoon SVUL:n t?i~takertomus, sivuja 184 ja Hiihtäjän vuosikirja, SIVUJa 140. Muista liiton julkaisuista voidaan nimetä Suomen Hifuto , sivuja 360 ja Olympialaiskisat V, sivuja 400. Viimeksimainitun teoksen kirjoituspalkkiot ja kuvitusmenot suoritti SVUL. Edellämainittujen julkaisujen lisäksi liitto on kustantanut useita sääntökokoelmia, neuvovia kiertokirjeitä y.m. painotuotteita. e) muu propagandatoiminta: Liitto on aikaansaanut useita sanomalehtiin julkaistaviksi lähetettyjä propagandakirjoituksia, kustantanut moni:in?~li.in ja iltatilaisuuksiin puhujia, järjestänyt urheiluaiheisia radiolähetyksiä ja monella muulla tavalla herättänyt harrastusta liikuntaharjoituksiin. f) jaetut avustukset: Liitto on jakanut monelle kymmenelle piirille ja seuralle avustusta seuraavasti: 1) Piiritoiminnan tukemiseen. 2) Neljälle rajaseudun seuralle : 3) Stipendeinä rata- ja kenttäurheii~~ ' k~~~~ ;~~ ' ~~~~~ Mk 30,000: - 2,000: - ottajille ) Matkakorvauksina osanotosta rata- ja kenttäurheilun mestaruuskilpailuihin '.:.' 5) Stipendeinä poikaurheilujohtajien neuvottelupalvien osanottajille ) Stipendeinä poikien hiihtoleirin osanottajille ::.. 7) Stipendeinä poikien kesäurheiluleirin osan~ttajl~~e 8) Avustusta SVUL:n Kainuun pllnlle polkatyon edistämiseksi ) Avustusta poikien kesäurheilupäivien järjestämiseksi (Porin Tarmo) ) Avustusta poikien talviurheilupäivien järjestämiseksi (Jyväskylän Kisa-Toverit) ) Avustusta Kelkkalan Kisailijoille ulkomaanmatkaa varten ) Avustusta SVUL:n Viipurin ja Varsinais-Suomen piireille voimistelukurssien järjestämiseksi.. ::.. 13) Stipendeinä voimistelujohtajakurssien osanottajille 14) Avustusta Gamlakarleby Idrottsföreningille pyöräilykurssien järjestämiseksi ) Stipendeinä painikurssien osanottajille ) Stipendeinä nyrkkeily kurssien osanottajille ) Avustuksia seuroille osanotosta Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailuihin ,500:- 14,029: - 4,512: - 11,800:- 2,300: - 3,000: - 500:- 1,650:- 1,500:- 1,000:- 1,200:- 500: - 800:- 1,000: - 9,650:- Yhteensä Mk 107,941: - Jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä ja osanotto kongresseihin. Jäsenliitot ovat v kuuluneet seuraaviin kansainvälisiin keskusjärj estöihin: 1) Kansainväliseen Voimisteluliittoon (FIG), 2) Kansainväliseen Urheiluliittoon (IAAF), 3) Kansainväliseen Hiihtoliittoon (FIS), 4) Kansainväliseen Painiliittoon (IAWF), 5) Kansainväliseen Nyrkkeilyliittoon (FIBA), 6) Kansainväliseen P ainannostoliittoon (FIH), 7) Kansainväliseen Pyöräily lii ttoon (UCI), 8) Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (NCF), 9) Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon (NGI), Jäsenliitot ottivat v osaa seuraaviin kansainvälisiin kongresseihin: 1) Kansainvälisen hiihtoliiton kongressi Chamonixissa, edustaja: A. Palamaa.

5 20 2) Pohjoismaisten hiihtoliittojen kongressi Lahdessa 28-29/8, edustajat: T. Aarre, A. Palamaa ja Y. Kaloniemi. 3) Kansainvälisen painiliiton kongressi Tallinnassa 17/2, edustajat: E. Mannerla, K. Lampila ja K. Pihlajamäki. 4) Kansainvälisen painiliiton kongressi 19/5, edustaj a: E. Mannerla. 5) Kansainvälisen nyrkkeilyliiton kongressi Milanossa 4/9, edustaja: V. Smeds. 6) Kansainvälisen pyöräilyliiton kongressi 21/8, edustaja J. Jura. 7) POhjoismaitten pyöräilyliitlojen kongressi Oslossa 7/8, edustaja R: Hellberg. 8) Pohjoismaisen voimisteluliiton kongressi 24/4 Göteborgissa, edustaja E. Kokko. 9) Lingin 100-vuotisjuhlakokous (Ruotsin Voimisteluliiton järjestämä) Göt~borgissa, edustaja E. Kokko. 10) Pohjoismaisen voimisteluliiton 'kongressi 11/6 Hortenissa, edustajat L. Kynäs, M. Uosikkinen ja T. HiFsikangas. Kiviniemen kiinteistön myynti. Sen jälkeen kuin SVUL:n kiinteimistö Kiviniemessä tulipalon aiheuttamana osittain tuhoutui, on liittohallitus myynyt p.o. kiinteimistön kauppias P. J. Valkeapäälle. SVUL:n ja jäsenliittojen talous. SVUL ja jäsenlii:tot ovat kuluneena vuonna saaneet 315,000: - markan suuruisen valtion avustuksen. Kuluneen vuoden tilinpäätökset julkaistaan kunkin liiton toimintakertomuksen yhteydessä. 21 Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahasto urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liittoa edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja johtaja Aksel Ek, varamiehinään lakit. kand. J. W. Rangell ja tohtori Lauri T anner. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen. Helmikuun 9 päivänä 50 vuottaan täyttänyt SVUL:n toiminnassa ansioitunut maisteri Toivo Aro on liittohallituksen päätöksellä kutsuttu liiton kunniajäseneksi. Liit'on ansiomerkki en jako. Liittohallituksen päätöksellä SVUL:n ansiomerkki on annettu fil. tohtori Reino Leimulle, Turku, ja johtaja Jalmari Jokiselle, Turku.

6 23 SVUL:n Liittokokous v SVUL:n liittokokouksessa on kutakin jäsenliittoa edustanut liiton puheenjohtaja, joiden lisäksi liitot, jolden jäsenmäärä oli yli 5,000, valitsivat yhden lisäedustajan kutakin täyttä 5,000 jäsentä koht i. Jäsenliittojen edustajien lisäksi kukin SVUL:n piiri oli valinnut yhden edustaj an liittokokoukseen. Jäsenliittojen ja piirien edustajiksi liittokokouksissa oli valtuutettu: A. JäsenLiitot. Urheiluliitto: lakit. tohtori U. Kekkonen, Helsinki; tcimittaja A. Alan~e, Oulu; kauppias K. Tuomi, Hämeenlinna; taksoitussihteeri T. Uimonen, Viipuri; kamreeri E. Koponen, Viipuri; varatuomari A. Salmenkylä, Helsinki. Voimisteluliitto: lehtori O. Väänänen, Helsinki; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; everstiluutn. K. E. Levälahti, Helsinki; hammaslääkäri B. Stenman, Karhula; toimittaja E. Palolampi, Tampere; lehtori Y. Nykänen, Helsinki. Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja A. Kaskela, Vierumäki; maanviljelijä E. Raunio, VirolaJhti; everstiluutnantit E. Raappana, Joensuu ja O. Villamo, Rovaniemi. Painiliitto: johtaja Väinö Anttila, työnjohtaja Emil Vesterlund ja ylikonstaapeli Kustaa Pihlajamäki, kaikki Helsingistä. Pesäpalloliitto: varatuomari K. Pellinen, Riihimäki; toimittaja E. Merinen, Helsinki; maisteri O. Veijola, Kerava; tuomari P. Harvela, Hämeenlinna; maisteri Y. Kivilinna, Helsinki; opettaja A. Ylikangas, Kuusankoski. Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, Helsinki; insinöör i A. Tawast, Tampere; työnjohtaja U. Franck, Turku; opettaja G. Valtonen, Rauma. Pyöräilyliitto: insinööri E. Tilus, Helsinki; matkapostiljooni K. Lindström, Helsinki ja konttoristi A. Lehtonen, Helsinki. Nyrkkeilyliitto: maisteri V. Smeds, Helsinki. Painonnostoliitto: kirjaltaja L. Anttila, Helsinki. Jääkiekkoliitto: insinööri K. Karvonen, Helsinki. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: herra Y. Vartio, Lapua. Helsingin piiri: herra N. Mi'kkola, Helsinki.... Hämeen piiri: varastonhoitaja E. Juureva, Hameenlmna. Itä-Karjalan piiri: lehtori R. Roni, Sortavala. Kainuun piiri: herra H. Ha ukia, Kajaani.. Keski-Pohjanmaan piiri: prokuristi Y. Kivelä, Kokkola. Keski-Suomen piiri: kapteeni K. Vierto, Jyväskylä. Kymenlaakson piiri: kauppias E. Paavola, Hamina. Lahden piiri: prokuristi A. Pöyry, Lahti. Oulun piiri: herra E. Junnola, Oulu... Peräpohjolan piiri: kultaseppä V. Nopanen, Rovameffil. Pohjois-Karjalan piiri: kelloseppä Eino Raunio, Joens~u. Pohjoi:s-Savon piiri: opettaja Kalle Laakkonen, KUOplO. Satakunnan piiri: herra R. Mela, Pori. Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen, Mikkeli. Uudenmaan pun: insinööri A. Katajavuori, Kirkniemi. Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. E. Laaksonen, Rusko. Viipurin piiri: isännöitsijä A. Hallberg, Tainionkoski. Liittokokous pidettiin Suomen Urheiluopiston vihkiäisten yhteydessä Vierumäellä kesäkuun 13 päivänä. Kokouksen p~eenjohtajana toimi SVUL:n puheen

7 jo'htaja, pankinjo'htaja J. W. Rangell ja sihteerinä SVUL:n to'imisto'päällikkö Lauri Santala. KO'koukse~sa O'li edustettuna 10 jäsenliitto'a ja 17 piiriä. Kokouksen tekemistä päätöksistä mainittako'o'n: 1) vahvistettiin SVUL:n tilinpäätös vuo'delta 1936 liitto'hallituksen laatimassa muo'dossa ja hyväksyttiin liito'n to'imintakertomus; 2) myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapaus asiano'maisille; 3) hyväksyttiin vuoden 1938 liittohallituksen jäsenten matkakulujen ko'rvausperusteet: II luo'kan rautatiematkat, tarvittaessa makuuvaunulipun hinta sekä päivärahaa jo'kaiselta matka- ja to'imituspäivältä mk 75:-; 4) päätettiin liito'n tilintarkastajille suorittaa palkkio' laskun mukaan; 5) päätettiin, ettei SVUL:n jäsenliito'ilta vuo'nna 1938 kanneta minkäänlaisia jäsenmaksuja; 6) vahvistettiin SVUL:n vuo'den 1938 talo'usarvio'; 7) myönnettiin SVUL:n jäsenliito'ille v seuraavat avustusmäärärahat, jo'ihin sisältyy myös SVUL:n nimeämien rahasto'jen ko'ro't: Urheiluliitto... Mk 45,000: - HiihtO'liitto ,000: - VO'imistel ulii tto ~ 30,000:- Painiliitto ,400: - PesäpallO'liittO' ,000: - PO'ikaurheiluliittO' '. 20,200:- Pyöräilyliitto ,200: - Nyrkkeilyliitto... 8,000: - JääkiekkO'liittO'... 7,000:- PainO'nnO'stolii tto... 3,000:- Yhteensä Mk 199,800: - 8) määrättiin seuraavat O'suudet, joilla SVUL ja jäsenliitot v osallistuvat yhteisiin mk:n 280,000: palkka- ja vuo'kramenoihin: SVUL... Mk 56,000: - Urheiluliitto ,000: - PesäpallO'liittO' ,400: - VO'imistel uliitto' ,000: - PainiliittO' ,000: - PO'ikaurheiluliittO' ,600: - N yr kkeily liitto' ,600: - JääkiekkO'liittO' ,200: - HiihtoliittO'... PyöräilyliittO' ,800: - PainO'nnO'stO'liittO'... 5,600: - 9,800:- Yhteensä Mk 280,000: - 9) todettiin ko'kouspäivään mennessä valitut SVUL:n jäsenliitto'jen edustajat v:n 1938 hittohailituksessa ja valittiin hallituksen ko'o'llekutsujaksi opettaja Lauri Keinänen; 10) valittiin SVUL:n v:n 1937 tilintarkastajiksi kamreeri S. Järvinen ja tuo'mari M. Kauppila ja varatilintarkastajiksi kauppias J. Järvinen ja kamreeri E. KO' ponen; 11) tehtiin muutos SVUL:n kilpailuihin ilmo'ittautumissääntöjen 10 :n 5 ja 8 ko'htiin; 12) hyväksyttiin SuO'men UimaliittO' SVUL:n jäseneksi 1/ alkaen. 25

8 27 SVUL:n Liittohallitus v SVUL:n toimintasääntöjen 13 :n mukaisesti vuoden 1937 liittohallitukseen on jokainen jäsenliitto valinnut yhden edustajan varamiehineen jokaista seurojen lukumäärän alkavaa sataa kohti enintään kuiterrkin kolme. Saman säännön mukaisesti jäsenliittojen edustajat ovat valinneet liittohallitukseen neljä lisäedustajaa. LiittohaLLituksen kokoonpano. Liittohallituksen ovat muodostaneet: Voimisteluliitto: 1) opettaja L. Keinänen, varamies: lehtori Y. Nykänen; 2) lehtori Väinö Lahtinen, varamies: kauppias E. Aaltonen; 3) voimrst. opettaja A. Turunen, varamies: maisteri R. Ylönen; Urheiluliitto: 4) hallitussihteeri U. K'ekkonen, varamies: insinööri A. Tawast; 5) insinööri A. Kuusisto, varamies: kamreeri E. Koponen; 6) johtaja Y. Helanterä, varamies: varastonhoitaja J. Lehtinen; Hiihtoliitto: 7) johtaja J. Hillo, varamies: varatuomari T. Aarre; 8) lehtori Y. Kaloniemi, varamies: sotilasohjaaja K. Vierto; 9) johtaja A. Palamaa, varamies: kauppias J. Järvinen; Painiliitto: 10) johtaja V. Anttila, varamies: kirjaltaja L. Anttila; 11) maisteri V. Smeds, varamies: herra O. Lahtinen; Pesäpalloliitto: 12) varatuomari Kullervo Pellinen, varamies: tuomari P. Harvela; 13) toimittaja E. Merinen, varamies: ylioppilas O. Kupiainen; 14) maisteri O. Veijola, varamies: maisteri A. Kivilinna; Pyöräilyliitto: 15) insinööri E. Tilus, varamies: herra R. Johansson; 16) konttoristi A. Lehtonen, varamies: johtaja R. Hellberg; 17) matkapostiljooni K. Lindström, varamies: kirjaltaja Lauri Anttila; Poikaurheiluliitto; 18) tohtori L. Tarrner, varamies: opettaja G. Valtonen; 19) opettaja A. Tynell, varamies: työnjohtaja A. Osola; 20) työnjohtaja U. Franck, varamies: insinööri A. Tawast; NyrkkeilyHitto: 21) varatuomari Kalervo Pellinen, varamies: herra G. Kuusela; Painonnos~oliitto: 22) kirjaltaja L. Anttila, varamies: työnjohtaja B. Nyberg; Lisäjäsenet: 23) varatuomari J. W. Rangell; 24) varatuomari A. Salmenkylä; 25) kamreeri J. Tossavainen; 26) pääkonsuli A. Himberg. Liittohallituksen virkailijat. Liittohallituksen puheenjohtajana on toiminut varatuomari J. W. RangeLl, varapuheenjohtajana tohtori L. Tanner ja sihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala.

9 28 LiittohaLlituksen työvaliokun!a. Liiton toimintasääntöjen edellyttämään työvaliokuntaan ovat liittohallituksen valitsemina kuuluneet: varatuomari J. W. RangeLL, tohtori L. Tanner, varatuomri A. Salmenkylä ja toimittaja E. Merinen. Valiokunnan sihteerinä on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala. LiittohaLlituksen ja työvaliokunnan kokoukset. Liittohallitus on pitänyt 3 kokousta, joiden pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 28 pykälää. Työvaliokunta on kokoontunut 8 kertaa ja on pöytäkirjapykälien lukumäärä 98. LiittohaLLituksen kokouksiin on <Jsallistuttu seuraavasti: Keinänen, Franck, Tynell, Kuusisto, Turunen, Hillo, Kalervo ja Kullervo Pellinen, Merinen, Helanterä, Lauri Anttila, Lindström ja Tilus 3 kokoukseen, Rangell, Tanner, Tossavainen, Karv-onen, Lahtinen ja Väinö Anttila 2 kokoukseen, Kekkonen, Kivilinna, Smeds, Veijola ja Lehtonen 1 kokoukseen. Työvaliokunnan jäsenet ovat olleet valiokunnan 1:0- kouksissa seuraavasti: Rangell ja Tanner 8, Salmenkylä ja Merinen 7 kokouksessa. Pölläkkälän Ura Mk 600:- Sallan Karhut :-' )) Kaipaan Kireät :- )) Tikkalan Veikot :- --- Yht. Mk 2,000: - 7) jakanut v piirisihteerien palkkiot; 8) toimittanut ja osittain kustantanut Berlinin olympialaiskisoja selostavan Olympialaiskisat-teoksen viidennen osan; 9) neuvotellut ja tehnyt sopimuksen SVUL:n ja sen jäsenliittojen miljoona-arpajaisten järjestämisestä v. 1938; 10) hoitanut ja sittemmin myynyt Kiviniemessä sijaitsevan SVUL:n kiinteimistön;. 11) kutsunut liiton kunniajäseneksi maisteri TOIVO Ar-on ja päättänyt SVUL:n ansiomerkin jakamisesta; 12) tehnyt esityksiä ja antanut lausuntoja urheilun edistämistä tarkoittavista kysymyksistä; 13) hoitanut SVUL:n taloutta ja juoksevia asioita; 14) valvonut SVUL:n toimiston toimintaa. 29 Liittohallituksen hoitamia asioita. Liittohallituksen hoitamista ' asioista mainittakoon seuraavat: 1) hoitanut liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta; 2) huolehtinut tilityksen ja toimintakertomuksen laatimisesta v:n 1936 valtionavun käyttämisestä; 3) tehnyt anomuksen valtionavun saamiseksi. SVUL:lle ja sen jäsenliitoille vuodeksi 1937; 4) laatinut SVUL:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 1936; 5) valmistanut SVUL:n talousarvioehdotuksen v ja suunnitelman jäsenliitoille myönnetyistä avustusmäärärahoista; 6) jakanut oikeusneuvos F. O. Liliuksen testamenttirahaston korkovaroja seuraavasti:

10 ... Suomen Voimisteluliitto v Liittojohtokunta. Suomen Voimisteluliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet lehtorit O. Väänänen, Y. Nykänen ja V. Lahtinen sekä fil. maisteri A. Savolainen Helsingistä, tri B. Stenman Karhulasta, poliisikomisario E. Kokko Viipu-. rista ja konttoristi E. Palolampi Tampereelta. Liittojohtokunnan varajäseninä ovat olleet prokuristi V. Salonen Helsingistä ja opettaja L. Keinänen Ryttylästä. Suomen Voimisteluliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbund'in välisen yhteistoimintaa koskevan sopimuksen perusteella SFI:tä on edustanut liittojohtokunnassa fil. maisteri M. Steiskal. Liiton puheenjohtajana on ollut lehtori O. Väänänen, varapuheenjohtajana lehtori V. Lahtinen, raihaslonhoitajana prokuristi V. Salonen ja sihteerinä toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ vai i o kun t a, johon ovat kuuluneet lehtorit O. Väänänen (puheenjohtajana), V. Lahtinen (varapuheenjohtajana) ja Y. Nykänen, fil. maisterit A. Savolainen ja M. Steiskal sekä prokuristi V. Salonen, on ratkaissut liiton juoksevat asiat ja valmistellut ja hoitanut ne.asiat, jotka liittojohtokunta on sille kulloinkin antanut tehtäväksi. Liittojohtokunta on toimikauden aikana pitänyt 11 kokousta ja on näiden kokousten pöytäkirjoihin kertynyt yhteensä 243 pöytä'kirjapykälää. Työvaliokunta on pitänyt 10 kokousta, pöytäkirjapykälien ollessa 114. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet liittojohtokunnan ja työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: Nimi Liittojohtokunta Työvaliokunta Yhteensä Lahtinen Nykäne1'l Väänänen Savolainen Steiskal Keinänen Kokko ~ Stenman Salonen Palolampi Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen tai liiton varapuheenjohtaja, lehtori V. Lahtinen yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri 1. Sinisalon tai liiton rahastonhoitajan, prokuristi V. Salosen kanssa. Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana liittyi liittoon 42 uutta jäsenseuraa, joten toimikauden päättyessä liitossa oli 522 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 38,865 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuoteen nähden 4,649 jäsentä. Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa. Liitto on aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti ollut yhteistoiminnassa edelleenkin Svenska Finlands Idrottsjörbund'in kanssa. Tämän sopimuksen mukaisesti SFI:llä on ollut oikeus nimetä oma edustajansa liittojohtokuntaan. Niinikään hitto on edelleenkin ollut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa Vapaa Työ't'äen Urheiluliitto r.y:n kanssa. Liitto on kuulunut jäsenenä Suomen VoimisteLu- ja Urheiluliittoon ja sen lisäksi pohjoismaiseen vo'imisteluliittoon (Ncrdens Gymnastikförbund) ja kansainväliseen voimisteluliittoon (Federation Internationale de Gymnastique).

11 32 Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liiton edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat toimikauden aikana olleet lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen sekä everstiluutnantti K. E. LeväLahti Helsingistä, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, tri B. Stenman Karhulasta ja konttoristi E. PaLo Lampi Tampereelta. Edustus SVUL:n LiittohaUituksessa. Liiton edustajina SVUL:n liittahallituksessa ovat toimikauden aikana olleet opettaja L. Keinänen, varamiehenään lehtori Y. Nykänen, lehtori V. Lahtinen, varamiehenään kauppias E. Aaltonen Tampereelta sekä voimistelunopettaja A. Turunen Viipurista, varamiehenään fi!. maisteri R. Ylönen Kuopiosta. Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustajana Stadion-säätiössä on ollut fi!. maisteri A. SavoLainen. Edustus Suomen OLympiaLaisessa Komiteassa. Liittoa on edustanut Suomen Olympialaisen Komitean n.s. laajennetussa toimikunnassa liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen. Edustus pohjoismaisessa voimisteluliitossa. Lii ton ed ustaj ana pohjoismaisessa voimistel ulii tossa (Nordens Gymnastikförbund) on ollut tarkastaja A. Vartia Helsingistä ja varaedustajana varatuomari V. J. NiiniLuoto Helsingistä. Edustus kansainvälisessä voimisteluliitossa. Liiton edustajana kansainvälisen voimisteluliiton (Federation Internationale de Gymnastique) edustajistossa on ollut liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen, teknillisessä komiteassa everstiluutnantti K. E. Levä Lahti ja naistoimikunnassa tri Saima Tawast-Rancken Hel.singistä. Edustus ulkomaisissa kongresseissa. Liittoa edusti pohjoismaisen voimisteluliiton (Nordens Gymnastikförbund) kongressissa Göteborgissa 24/4 liittojohtokunnan jäsen, poliisikomisario E. Kokko. Komisario Kokko edusti liittoa myöskin 26/4 Göteborgissa pidetyssä Ruotsin voimisteluliiton toimeenpanemassa Lingin 100-vuotisjuhlakokouksessa. Hortenissa 11/6 pidetyssä pohjoismaisen voimisteluliiton kongressissa edustivat liittoa fil. maisteri L. Kynäs, voimistelunopettajat M. Uosikkinen ja T. Hirsikangas Tampereelta. Liittokokoukset. Toimikauden aikana on pidetty ainoastaan yksi yleinen kokous, nimittäin Liiton vuosikokous, joka oli Hotelli Continentalissa Viipurissa huhtikuun 18 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 16 liiton jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa yihteensä 32. Kokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) todettiin, että liitolle on hankittu oma mestaruusmitali, jonka on sommitellut tekn. ylioppilas E. Teräsvirta; 2) hyväksyttiin liiton v:n 1936 toimintakertomus; 3) vahvistettiin liiton v:n 1936 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus; 4) valittiin liiton edustajiksi v:n 1938 aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin everstiluutnantti K. E. LeväLahti, lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen Helsingistä, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, tri B. Stenman Karhulasta ja konttoristi E. PaloLampi Tampereelta; 5) valittiin liiton ~dustajiksi SVUL:n v:n 1938 liittohallitukseen opettaja L. Keinänen Ryttylästä, varamiehekseen lehtori Y. Nykänen Helsingistä, lehtori V. Lahtinen Helsingistä, varamiehekseen kauppias E. Aaltonen Tampereelta ja voimistelunopettaja A. Turunen Viipurista, varamiehekseen konttoristi A. Vänskä Ensosta; 6) valittiin liiton tilintarkastajiksi ne h enkilöt, jotka. SVUL valitsee tilintarkastajikseen v :ksi 1938; 3 33

12 34 7) hyväksyttiin liiton v:n 1938 talousarvio, joka päättyi 82,000 mk:aan; 8) valittiin liiton puheenjohtajaksi v:ksi 1938 everstiluutnantti K. E. Levälahti 12 äänellä, lehtori O. Väänäsen saadessa 4 ääntä; 9) valittiin liiton v:n 1938 liittojohtokuntaan lehtorit V. Lahtinen ja Y. Nykänen Helsingistä, tri B. Stenman Karhulasta, komisario E. Kokko Viipurista, fil. maisteri A. Savolainen Helsingistä ja konttoristi E. Palo lampi Tampereelta sekä varajäseniksi prokuristi V. Salonen Helsingistä ja opettaja L. Keinänen Ryttylästä; lisäksi varattiin Svenska Finlands Idrottsförbund'ille oikeus nimetä keskinäisen sopimuksen edellyttämä edustaja liittojohtokuntaan ; 10) keskusteltiin liiton kilpailu-, merkki- ja mestaruuskilpailusääntöjen lopullisesta hyväksymisestä. Kun varsinkin merkkisääntöihin ja tehtävävaatimuksiin nähden esitettiin erinäisiä muutoksia, liittojohtokunnalle annettiin tehtäväksi uuden ehdotuksen laatiminen seuraavaan kokoukseen; 11) päätettiin toimeenpanna v yhdessä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Suomen Voimistelun Suurkisat ja liittojohtokunnalle annettiin vapaat kädet hoitaa kysymys Suomen Voimisteluliiton kohdalta; 12) keskusteltiin lehtori V. Lahtisen alustamana voimiste lijoiden yhtenäisestä esi'intymisestä ulkomaisiila kilpailumatkoilla ja hyväksyttiin voimistelijoiden tervehtimistavaksi voimistelutilaisuuksissa oikean käden etuviistoon nostaminen. Lipputervehdykseen nähden pyritään yhdenmukaisuuteen muitten maitten kanssa; 13) keskusteltiin toimistosihteeri I. Sinisalon selostamana voimistelijoiden ja voimistelun johtajien pukukysymyksestä ja hyväksyttiin aktiivivoimistelijoiden ja koululaisten voimistelupuvuiksi suunniteltujen mallien mukaiset uudet puvut; sekä 14) keskusteltiin lehtori Y. Nykäsen alustamana voimistelun koulutuskysymyksestä ja päätettiin ryhtyä entistä voimaperäisempään kurssi- ja neuvontatoimintaan. Liiton ansiomerkki. Liitto on toimikauden aikana antanut liiton ansiomerkin saksalaisille voimistelumiehille: Steding, C., Saksan voimisteluliiton puheenjohtaja; Schneider, M., Saksan V'oimisteluliiton sihteeri. SVUL:n hopeaplaketti. Toimikauden aikana on SVUL:n hopeaplaketti annettu saksalaisille voimistelun johtohenkilöille: Eichinger, H., Miinchen; Hulek, W., Berlin; Sackse, A., Hampuri; Krause, J., Hampuri; Vogt, Ch., Köln. Kurssitoiminta. Toimikauden aikana on toimeenpantu seuraavat voimistelukurssit: Voimistehm johtajakurssit: 1) lnkeroisissa / ) Mäntässä 12-22/ ) Terijoella 26/ 11-5/ ) Vierumäellä 1-12/ Voimistelun seuraneuvojakurssit: 5) Turussa 27-28/ ) Terijoella 4-5/ Voimisteluneuvojien ohjauskurssit: 7) Vierumäellä 11-12/ 12.: Aktiivivoimistelijoide.n harjoitus leirit: 8) Inkeroisissa / ) Mäntässä 12-22/ ) Turussa 18-22/ Voimistelun arvoste lutuomarikurssit: 11) Vierumäellä 15-20/ ) Värtsilässä 23-25/ ) Viipurissa 7-10/ ) Sortavalassa 10-19/ osanottajaa Yhteensä 336 osanottajaa

13 36 Edellärr.ainituilla kursseilla ovat opettajina toimineet lehtorit V. Lahtinen, Y. Nykänen, H. Arpiainen 'ja R.. Roni, everstiluutnantti K. E. Levälahti, lääket. kand. H. Savolainen, voimistelunopettajat A. Turunen, T. Pentikäinen, E. Seeste ja K. Tikka, johtaja A. Kaskela, trit M. Rydman ja B. Stenman, sotilasohjaaja P. Komonen, luutnantti J. Ikävalko, työnjohtaja R. Kuitvo, kauppias I. Pakarinen, toimistosihteeri I. Sinisalo, herrat T. Lehtonen, T. Savo, T. Nieminen ja V. Hartikainen. Neuvottelupäivät. Liiton toimesta on pidetty seuraavat neuvottelupåivät aktiivivoimistelijoille ja seurojen johtohenkilöille: 1) Aktiivivoim. neuvott.kok. Vaasassa 27-28/ osanottajaa 2) Liiton vuosikokous Viipurissa 18/ ) Voim. juhl. neuvojien neuvottelupäivät Vierumäellä 11-12/ Yhteensä 79 osanottajaa Edelläolevien neuvottelukokousten johtajina ja esitelmöitsijöinä ovat olleet lehtorit O. Väänänen, V. Lahtinen, Y. Nykänen, everstiluutnantti K. E. Levälahti ja toimistosihteeri I. SinisaLo. N euvontaooiminta. Liittojohtokunta on jatkuvasti pyrkinyt tekemään voitavansa voimisteluharrastuksen levittämiseksi suuren yleisön keskuudessa. Joskin pääasiallinen toiminta edelleenkin on tapahtunut liiton omien seurojen parissa toiminta on pyritty suuntaamaan myöskin muiden lii~ntakasvatusta harrastavien järjestöjen keskuuteen. Edellä mainitut kurssi- ja neuvottelupäivät ovat olleet tässä kohden yhtenä apukeinona, joskin pääasiilliset tulokset on 'saatu propaganda-, neuvonta- ja merkkitoiminnan kautta. Liiton toimesta on jatkuvasti pyritty vaikuttamaan myös siihen, että uusia voimisteluseuroja perustettaisiin ni~~le.. paikkak~ille, joilla ei vielä ole mitään järjestettya lllkuntatolmmtaa. Lisäksi on pyritty vaikuttamaan sellaisiinkin jo ennestään toimiviin seuroihin ja yhdistyksiin, jotka harrastavat jotain muuta ur?eil~uötoa, että nekin ottaisivat myöskin voimistelun ohjelmistoonsa. Edellämainitusta toiminnasta näkyväisenä tuloksena voidaan todeta, että liittoon liittyi toimikauden aikana 42 uutta yhdistystä. Liitto ei ole päässyt toteuttamaan 'voimistelunjohtajakoulutusta siinä määrin kuin oli suunniteltu. Tämä on johtunut siitä, että tarkoitukseen varatut varat ovat olleet 'kovin vähäiset. Toimikauden aikana voitiin sentään pitää 4 voimistelun johtajakurssia, 2 seuraneuvojakurssia ja 1 voimisteluneuvojien ohjauskurssi. Liittojohtokunta ei ole myöskään voinut ryhtyä toteuttamaan aikaisemmin suunniteltua ja vuosikokouksen jo hyväksymää aluekoulutusjärjestelmää, koska liitto ei ole saanut sitä 50,000 rnk:n suuruista lisämäärärahaa, jota anottiin Opetusministeriöltä varsinaisen vuosiavustusmäärärahan lisäksi. Taitovoimistelun kehittämisen hyväksi on myöskin jatkuvasti työskennelty ja näkyväisenä tuloksena voidaan todeta se runsas osanotto, mikä on kuluneen toimikauden kansallisissa ja varsinkin Suomen mestaruuskilpailuissa ollut. Propagandatoiminta. a) UI k 0 m a i n e n toi m i n t a. Liitto on jatkuvasti pyrkinyt ulkomailla tekemään tunnetuksi suomalaista voimistelua. Siinä mielessä on pyritty olemaan mukana kansainvälisissä kongresseissa, juhlilla ja leireillä. Vuoden alussa liitto ryhtyi neuvottelemaan Tanskan voimisteluliiton kanssa suomalaisen naisvoimistelujoukkueen lähettämiseksi näytösmatkalle Tanskaan. Asia saatiinkin järjestymään ja Viipurin Reippaan naisjoukkueelle annettiin tehtäväksi edustusmatkan suorittaminen. Seuran naisjoukkue esiintyi sittemmin Köpenhaminassa 31/1 ja 2/2, Odense'ssa 3/2 ja Svendborgissa 5/2. 37

14 r j 1', Ii 1:, 38 Paluumatkalla joukkue antoi vielä näytöksen Malmössä 7/2. Kaikissa näissä näytöksissä joukkue saavutti erinomaisen menestyksen ja sanomalehtiarvostelut olivat ylistäviä. Joukkueen matka muodostui näin ollen ' erinomaiseksi propagandaksi suomalaiselle voimistelulle. Myöskin Ruotsissa on jatkuvasti pyritty tekemään propagandaa suomalaisen voimistelun hyväksi. Niinpä KelkkaLan Kisailijoiden parhaista valiovoimistelijoista kokoonpantu jou~ue lähti huhtikuussa näytösmatkalle Ruotsiin esiinty~n menestyksellä seuraavilla parkkakunnilla: Tukholma 21/4, Göteborg 23 ja 24/4, Örebro 26/4 ja Eskilstuna 27/4. Norjassakin on jatkettu aloitettua propagandatyötä. Tampereen Voimist elijat saivat t ehtäväksi edustaa liittoa pohjoismaisella. voimisteluleirillä Hortenissa 11-18/7. Joukkue antoi leirillä onnistuneen näytöksen, joukkueen johtajan, maisteri L. Kynäksen esitelmöidessä suomalaisesta voimistelusta, jonka lisäksi joukkueen jäsenet näytteiden avulla tunnetuksitekivät suomalaisen voimistelumerkkijärjestelmän. Niinikään Eestissä on pyritty tekemään propagandaa suomalaisen voimistelun hyväksi. Tässä mielessä Kotkan Innon valiojoukkue vieraili Narvassa 25/7, anta~n onnistuneen näytöksen siellä. llikomaisesta propagandatoiminnasta mainittakoon, että suomalaisia voimisteluneuvojia on työskennellyt ulkomailla. Niinpä voimistelunopettaja Tapio Hirsikangas on toiminut Norjassa Norjan Voimisteluliiton n~uvojana. Lisäksi olivat tekn. ylioppilas Einari T eräsvirta ja kauppias Ilmari Pakarinen lyhemmän ajan ohjaamassa Oslo Turnforening'in telinevoimist~lijoita. Tanskassa olivat kuukaud~n ajan voimistjelunopettajat Heikki Savolainen ja Tapio Hirsikangas ohjaamassa köpenhaminalaisten taitovoimistelij o id~n harjoituksia. Vielä mainittakoon, että voimistelunopettaja M. Rinne on urheiluneuvontaa koskevan päätehtävänsä 'Ohella Latviassa antanut opetusta voimistelussa sikäläistjen s~uro jen keskuud~ssa. b) K 0 tim a i n e n toi m i n t a. L t taholta on edelleenkin jatkettu aloitettu~ propagan u on d a t yo ta voimisteluharrastuksen elvyttämiseksi 1... kotimaisten järjestöjen, seurojen ja ~~uren y elson keskuudessa. Niinpä voidaan todeta, ett~. h.~rrastus. on voimakkaasti lisääntymässä varsinkin nu.lla seud~a, joissa voimistelutoiminta on ollut ~uk~kslssa. Momlle paikkakunnille on perustettu seuroja, Jot~a ovat ott~neet ensi aluksi terveysvoimiste~un o~jelmaansa. J~ harrastuksen lisäännyttyä sittemmm laajentaneet slta telinevoimistelulla.... Ilahduksella on todettava suuren ylels~~ ~ta~a kannatus voimistelun kilpailutoiminn~le:. Nnnpa VOIdaan todeta voimistelukilpailujen ja ~.aytöst.~n. ~atsom~jen olleen jokseenkin porkkeuksetta vllmelsta SIJaa myoten täynnä... t k SanomalehdistölIe on lausuttava kntos Sll a arv,o - kaasta avusta, jota se on antanut voimistelun propagandatoiminnassa. Lehdet ovat auliisti ~ntan~et palsto~ jaan voimistelua koskeville kirjoitukslll~ ~a. yleensa osoittaneet harrastustaan tätä liikuntatolmmtamuotoa kohtaan..,... r ' tt Propaganda toiminnasta mainittakoon viela, etta 11 ~ lähetti 5,469 kansa- ja oppikoululle, n Kenra~li Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenyhdls.~!~sel~.e, yli 900 urheiluseuralle sekä suojelus~untajarj~~t~n poika- osastolle poikien voimistelumerkklen teht~vavaatimuksit; esittävät kuvalliset seinätaulukot, suon~~~... t a mallikaavakkeet. Näiden lisäksi on nalta saanno J kil'''ll taulukkoja ja sääntöjä jaettu yksityisille he~ 01 ~ kurssi- ja neuvontatilaisuuksissa y.m. kokouksissa yli kolmetuhatta kappaletta. c) voi m i s tel u n me r k k i j ä r j e 5 tel mä. Käytännössä ovat olleet ne voimistelun merkkivaatimukset jotka 21/ pidetty vuosikokous vahvisti toistaiseksi kokeilutarkoituksessa käytettäväksi. Järjestelmässä ja vaatimuksissa on kuitenkin huomattu 39!

15 o ' > 40 muutamia heikkouksia, jonka vuoksi liittojohtokunta asetti toimikunnan laatimaan uutta ehdotusta. Toimikunta, johon kuuluvat lehtori V. Lahtinen (puheenjohtajana), lääket. kand. H. SavoLainen, tri B. Stenman ja toimistosihteeri 1. Sinisalo, ryhtyikin saamaansa tehtävää suorittamaan, joskin ehdotuksen valmistuminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Voimistelumerkkisuoritukset. Toimikauden aikana on myönnettyallaolevassa taulukossa v:n 1937 kohdalla ilmenevät voimistelumerkkimäärät. Miesten :: p 0 i i e n ,391 1, ,978 2,565 Yht , , ,411 8,306 Tämän yhteydessä on huomioonotettava, että merkkien suoritustilaisuuksiin on osallistunut huomattavasti :: enemmän voimistelijoita kuin mitä edelläolevat suoritusmäärät osoittavat. Toimikauden merkkisuorittajista on erikseen mainittava Kelkkalan Kisailijoiden jäsen Simo Sappine~, joka, suorittamalla viisi kertaa 1 lien voimistelumerkm vaatimukset ja niistä viimeisen 35 vuotta täyttänee~ä, on nämä suorituksillaan saanut kultaisen I lk:n merktn. Voimistelun arvostelutuomarit. Toimikauden aikana liittojohtokunta on rekisteröinyt voimistelun arvostelutuomareiksi 1 lk:aan 4 ja II lk:aan 41 henkilöä Luettelo toimikauden aikana hyväksytyistä arvostelutuomareista on sivuilla Voimistelun kansainväliset arvostelutuomarit. Sen johdosta, että kansainväl~~n.. v~.~istelulii.tto (FIG) on ilmoittanut ottavansa ka~antoon. ka~~.all'~välisten voimistelun arvostelutuomarel~en :.~kl.~~erolmlsen ja tulevansa kustakin maasta reklsterol~~an 1-8 henkilöä, näiksi on ehdotettu seuraavat henkllot: Nykänen, Y., lehtori, Helsinki, Lahtinen, V., lehtori, Helsinki,., Levälahti, K. E., everstiluutnantti, Helsmkl, Kokko, E., poliisikomisario, Viipuri, Savolainen, A., fil. maisteri, Joensuu, Sinisalo, 1., toimistosihteeri, Helsinki, Stenman, B., tri, Karhula, Palolampi, E., konttoristi, Tampere. Näistä on kaksi jälkimmäistä kansainvälinen voimisteluliitto jo rekisteröinyt kansainvälisiksi arvostelutuomareiksi Berlinin olympialaisten kisojen johdosta

16 42 Kilpa ilutoiminta. Kilpailutoiminnasta on yleisenä piirteenä mainittava, että osanottajien lukumäärä on huomattavasti kasvanut. Muutamissa kilpailuissa on ollut jopa niinkin paljon osanottajia, että runsaus on vaikeuttanut kilpailujen järjestelypuolta. Kilpailutoiminnassa on yleensä noudatettu llittojohtokunnan edellisenä vuonna toimikautta varten vahvistamaa luokkajakoa. a) Kansalliset ja kansainväliset kilpailut. Toimikauden aikana liiton jäsenseurat toimeenpanivat yhteensä 9 kansallista voimistelukilpailua. Kansainvälisiä kilpailuja ei ole pidetty, johtuen tämä' siitä, että seurat, yrityksistä huolimatta, eivät onnistuneet saamaan suunnittelemiinsa kilpailuihin ulkomaista osanottoa. b) Suomen voimistelumestaruuskilpailut. Suomen voimistelumestaruuskilpailut pidettiin uusien sääntöjen ja luokkajaon mukaisesti Viipurissa 17-18/4, Viip~rin Reippaan toimiessa järjestäjänä. Kilpailuihin osallistui yllättävän runsaasti voimistelijoita, todistaen se, että uusi järjestelmä on onnistunut siinä, että se saa voimistelijat mestaruuskilpailuihin mukaan. Järjestelmassa todettiin kylläkin muutamia epätarkoituksenmukaisuuksia. Ennenkuin niiden suhteen kuitenkaan ryhdytään toimenpiteisiin, näillä säännöillä päätettiin kokeilla vielä kerran. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: YLeismesliaruus A-sarjassa: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelij a t, pisto YLeismestaruus B-sarjassa: L. Lehtokangas, Ylioppilasvoimistelijat, pist. YLeismesliaruus C-sarjassa: K. Laitinen, Kotkan Into, pisto Erikoismestaruus rekillä: M. Uosikkinen, Tampereen Voimistelijat, pist. Erikoismestaruus nojapuiha: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pisto Erikoismestaruus hevosella: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pist. Erikoismestaruus renkaiha: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat pist. Erikoismestaruus hypyissä: M. Uosikkinen, Tampereen Voimistelijat, pisto Erikoismestaruus vapaaliikkeissä: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pisto Seuramestaruus A-sarjassa:. Ylioppilasvoimistelijat (H. Savolainen, E. Seeste, L. Lehtokangas ja E. Pitkänen) pisto Seuramestaruus B-sarjassa: Kotkan Into (K. Laitinen, M. Soininen, O. Viiniikainen ja A. Manner), pisto Seuramestaruus C-sarjassa: Enson Kisailijat (A. Tanner, A. Malinen, V. Malinen ja Y. Huttunen), pisto MaaotteLut. Voimassa olevan sopimuksen mukainen toinen Saksan ja Suomen välinen voimistelumaaottelu pidettijn Hampurissa 26/3. Maaottelussa edusti maatamme H. SavoLainen, J. Pakarinen, A. SaarvaLa, M. Uosikkinen, E. Tukiainen, E. Se este, M. Noroma ja R. Kuitto ja Saksaa K. Frey; J. StangL, V. Steffens, F. Beckert, A. MiWer, G. SchmeLzer, M. VoLz ja H. PLudra. Suomen joukkueen johtajana toimi liiton varapuheenjohtaja, lehtori V. Lahtinen ja arvostelutuomarina liittojohtokunnan jäsen, tri B. Stenman. Saksan joukkueen johtajana oli liiton puheenjohtaja C. Steding ja arvostelutuomarina H. Eichinger. Maaottelun voitti Saksa piste määrällä , Suomen joukkueen pistemäärän ollessa Mieskohtaisesti olivat parhaat H. Savolainen ja K. Frey molerrjnat pistemäärällä Ottelun tulostaulukko selostaa pistemäärät eri telineillä. 43

17 44 45 CII s::: :OS -;3 - g II) ;3 CII OS P. s:::» s::: OS OS OS 0 P. CII OS ~ ~ Suomi. '0' > P. ~.lc: 11 CII CII os CII.s::: I'l.s:::.s::: k >... :>, Savolainen Pakarinen Saarvala Uosikkinen Tukiainen Seeste Noroma Kuitto Saksa. Yhteensä \, Frey Stangl Steffens Beckert Miiller Schmelzer Volz Pludra Yhteensä Maa?ttelun jälkeen kumpaisenkin maan joukkueet Jakautwvat kahtia, joista joukkue: Stenman Uosikkinen Pakarinen, Seeste, Noroma, Frey, Volz, Miill~r ja Steffen ~ m~tkus~i FrankfuTt'iin, antaen siellä näytöksen 28/3 ja tomen Joukkue: Lahtinen, Savolainen, Tukiainen Saarvala, Kuitto, Pludra, Beckert, Stangl ja Schmelz~r matkusti Köln'iin, antaen siellä näytöksen niinikään 28/3. Lisäksi suorittivat joukkueet laajan kiertomatkan Saksass~, jo~ka ~älkeen ne yhtyivät Koblenzissa, josta suomalaiset JatkOlvat matkaansa Hampurin-Tukholman kautta kotiinsa. Tämän maaottelun jälkeen saatiin saksalaisten kanssa a~a~ sopimus, jonka mukaan maaotteluja jatketaan aikaisemman sopimuksen määräysten mukaisesti sitn että v:n 1938 maaottelu on Suomessa ja 1939 maaott~l~ Saksassa. 1 'l <) ~ l'l '1 I 1 ) ~J 1- ~ 10 II Myöskin Norjan kanssa neuvoteltiin voimistelumaaotteluista. Sopimus aikaansaatiinkin, jonka mukaan Norjaa edustaa sen paras miehistö, kun sensijaan Suomea 'Saa edustaa ainoastaan B-miehistö, s.o. olympialaisvoimistelijat poisluettuna. Kaikki olikin jo valmista ja joukkue valittu, kun yllättävästi Norjasta saapui tieto, että heidän on luovuttava maaotteluajatuksesta toistai &eksi. Näin ollen kysymys on avoinna. Uudet mestaruusmitalit. Voimistelupuvut ja - välineet. Toimikauden aikana valmistuivat uudet voimistelumestaruusmitalit, joten ne voitiin antaa Viipurissa pidetyissä mestaruuskilpailuissa asianomaisille voittajille. Mitalin on suunnitellut tekn. ylioppilas Einari Teräsvi1 ta ja sen on valmistanut Veljekset Sundqvist'in Kultasepänliike. Voimistelupuvut ovat edelleenkin olleet kehittämisen alaisina. Ulkomailta saadut kokemukset huomioonottaen on parannettu taitovoimistelijoiden pukutarpeita. Lisäksi on koululais- ja seuravoimistelua silmällä pitäen suunniteltu koululaisten voimistelu- ja verryttelypuku, joka mallinsa ja värinsä puolesta hyväksyttiin Suomen Voimistelun Suurkisojen miesten ja poikien yhteisnäytösten esiintymispuvuksi. Tämän yhteydessä voidaan todeta, että Suojelusk:untajärjestö on ottanut tämän pukumallin järjestön voimistelupuvuksi. VoimisteluteLineistön valmistamista on jatkuvasti valvottu, joten voimistelutelinevalmistajat tekevätkin nykyisin liiton toimesta suunniteltujen mallien mukaisia telineitä. Tavaramerkki sopimukset. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) kanssa on edelleenkin ollut voimassa sopimus liiton tavar a merkin yksinkäyttöoi~eudesta toiminimen voimistelupukuvalmisteissa. Kun toimikauden aikana suunniteltiin koululaisten voimistelu- ja verryttelypuku, mainitulle

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin: 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v. 1934 HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SVUL:n Painijaosto v. 1930.

SVUL:n Painijaosto v. 1930. 107 SVUL:n Painijaosto v. 1930. J aoslojohtokttnta. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana lnutn. V. J. P enttala sekä jäseninä kirjaltaja Lauri Anttila ~a.ka.:1p"~~aat.veikko Lcikko ja Volmar

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30 Menot: Puolueveroja 21,356: 50 Palkat 40,050: Matkakulut 3,772: 50 Vuokra, lämpö ja valo 4,230: Kulungit 10,957: 10 Vaalimenot.-.. 19,034:45 Muut menot 5,602:75 Poistot 290: Voitot mk 105,293:30 mk 105,293:30

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936 SUOMEN PALLOLTTO 1936 HELSNK1936 Suomen Palloliiton vuosikertomus toimintavuodelta 1936. Yleistä. Suomen Palloliiton 29. toimintavuosi on päättynyt ja uusien toiminta ääntöjen voimaan tulon takia n. lo-kuukalltiseksi

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot