SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0"

Transkriptio

1 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

2 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna Olyrnpialaisvuosi 1936 oli samalla Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 30-vuotistoiminnan juhlavuosi. Maaliskuun 11 päivänä oli nim. kulunut tasan 30 vuotta liiton perustamisesta. Kiireellisten olympialaisvalmennustöiden takia liitto kuitenkin katsoi parhaaksi siirtää 30-vuotisjuhlallisuuksiensa viettämisen kuluneen vuoden syyskaudelle siten voidakseen kiinnittää vuoden alkupuoliskolla kaiken huomionsa valmistaa~seen Suomen osanottoa Garmisch-Partenkirchenin ja Berliinin olympialaiskisoihin. Samanaikaisesti liitto kuitenkin toteutti aikaisempina vuosina hyväksymäänsä ohjelmaa kotoisen liikuntakasvatusharrastuksen yleistämiseksi j.a llrheilutaidon kehittämiseksi mahdollisimman laajoissa kansalaispiireissä. Tämän toiminnan tuloksena liiton sisäimm toiminta saa tiin tiiviiksi, lujaksi ja hyviä tuloksia tuottavaksi. Eräinä tämän toiminnan näkyvinä tuloksina voidaan tyydytyksellä todeta, että liiton jäsenmäärä nousi kuluneen vuoden päätyttyä suuremmaksi kuin minään aikaisempana vuonna kuin myös, että koulutustoiminnan osanottajamäärät ylittivät kaikki aikaisemmat saavutukset. Näistä saavutuksista ja liiton toiminnasta yleensä SVUL:n Liittohallitus on tilaisuudessa esittämään kesäkuun 13 päivänä 1937 pidettävälle liittokokoukselle seuraavan selostuksen. Helsinki Kauppalehti Uy:n Kir]apamo. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1936 kuuluneet seura.avat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu. 2)

3 rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily, 7) nyrk~eily, 8) painonnosto ja 9) poikaurheilun 'eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlainen: a) liittokongressi, b ) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4) Suomen Painiliitto r.y. 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y., 7) Suomen Nyl1kkeilyliitto r.y., 8) Suomen Painonnostoliitto r.y. ja 9) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset. piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä-Karjalan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden piiri. 10) Oulun piiri, 11) Peräpohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Sat.akunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1936 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seur aavat: Kokouksien Toimielirn Puheenjohtaja I :ien luku. luku. se~- I Jäsenistö jäse- niä ooja Liittoko!rous..... J. W. Rangell Liittoballi tus.... J. W. Rangell Jäsenliitot: Urheiluliitto.... U. Kekkonen ~ V'Oimisteluliitto.. O. Väänänen Hiihtoliitto..... J. Hiilo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto... K. Pellinen Pyöräily liit to.... E. Tilus Poiika urheiluliitto L. Tanner Nyrkkeilyliitto.. V. Smeds PainonnOS<toliitto. L. Anttila Tähän kok'oustilastoon eivät sisälly vuosikokou<ksien ja liittojen asettamien erikoisvaliokuntien pitämät kokoukset, joita on ollut yhteensä useita kymmeniä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. Liittoon kuului v jäjsenliittoa, 18 piirikuntaa, 801 seuraa ja 89,295 yksityi'stä jäsentä. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että SVUL on erikoissopimuksien perusteella ollut yhteistoiminnass.a seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska-Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikouluj ~n Ur heilijat, Suomen Nuorisoliitto, Raittiuden Ystävien Ur,heiluliitto, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Retkeilymajajärjestö, Vapaa Työväen Urheiluliitto, Svenska Finlands Skidför~und ja Svenska Fin Lands S'kolungdomsidrottsförbund.

4 6 Kurssitoiminta. Selostukset SVUL:n kurssitoiminnasta v on julkaistu kunkin jäsenliiton toimintakertomuksen yhteydessä. Ylerstilast~:ma voidaan todeta, että kursseja on toimeenpantu seuraavasti: KUI'SSeja Osanottajia 1) Ra ta- ja kenttäurheilukursseja 62 2.,297 2) V0.i.mi5telukursseja ) Hiihto- ja mäenlaskuikursseja ) Paini:kursseja ) Nyrk'keilykursseja ) Pesåpallokursseja ,668 7) 'Suunrustamiskursseja ) Poikaurheilukursseja <5l 232 ~ ~ Thteensä 169 5,057 yhteensä ovat jäsenliitot siis toimeenpanneet 169 kurssia, joissa on ollut 5,057 osanottajaa. Näillä kursseilla koulutettiin urheilun eri alojen neuvojia seuroihin, tehdaslaitoksiin, kuntiin ja ulkomaillekin, joista eräät liiton kurssitoimintaan osallistuneet ovat toimineet yleisurheilun, hiihdon ja painin opettajina. Myös palkintotuomarien pätevyyttä jäsenliitot ovat k'llrssitoiminnallaan huomattava,sti tehostanut. Errkseen on mainittava aktiiviurheilijain neuvontakurssit, joilla on annettu harjoitusja tyy<lineuvoja. Palkintotuomarikurssien perusteella jäsenliitot ovat aikaisempina vuosina hyväksyttyjen palkintotuomarien lisäksi rekisteröineet uusia arvostelu- ja palkinto tuomareita seuraavasti: 1) rata- ja ~enttäurheilu.... 2) voimistelu.... 3) hiihto ja mäenlasku ) :paijni ) nyrkkeily ) pesäpalloilu tuomaria Yhteensä 438 tuomaria Kurssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat järjestäneet urheilun. toimi:henkilöille ja aktiivirurheilijoille neuvottelupäiviä seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: 1) Helsi:nki 2/ ) Helsiruki 2-3/ osanottajaa, yht. 7 3) Turku 23/ b ) v oimistelu: 4) Turku :?;o/ ) Jyväskylä Hl/Z.... 6) Kuopio 7-8/ : ) Tacrnpere 5--6/ ) Lappeenranta 21 / ) <Mikkeli 14/ ) Vierumäki 6-7/7.... c) hiihto- ja. mäenlasku: 11) Lahti 7/ ) Lahti 20/ L d ) paini: 13) TainioIllkoSki 7/ } Helsimlki' 7/ ) Viel'UllIläki 19/ ) Helsinki 11/ 1< e) n yrkkeily: 17) HelsiJnki 23/ ) JIels~j 15/ ) Heillsfulki 1/ ), Helsiniki 18/ ) VierumäJki 25/ 1< f) painonnostoliitto: 22) Helsinki 16/ g) pesäpalloilu: 23) Hels.inki 29/ ) Helsiniki 13/ ) lhelsinki 12-13/ ) Helsinki 4/ co h ) p yöräily: 27) Helsinki 26/ ) Turku 5/ ) Helsinki 12/ ) Helsin'ki 25 / i) poikaurh.eilu: 31) Hämeenlinna 16--<16/ ~ Viipuri 4-5/7.... : ) Helsinki. 18/ j) yleinen järjestötoiminta: 34) Helsinki 7/ Osanottajia yhteensä 1,342

5 8 Kuten ai'kaisempina vuosina, liitot ovat myös v saaneet kurssiensa ja neuvottelupäiviensä joht.ajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustajiksi parhaat mahdolliset asiantuntijat, niinkuin seura.avasta luettelosta ilmenee: a) rata- ja kenttäurheilu: lakit. tri Urho Kekkonen, maisteri Lauri Pihkala, kauppias Paavo Nurmi, voimist. opettajat Annikki Karvonen, E. P.almio ja V. Liukko, opettajat H. Taskinen, K. Pirttilä, 1. Harju, E. Hampaala ja M. Tienari, valmentajat A. Valste, V. Renko, O. Rainio ja A. Huusari; b) suunnistamisurheilu: maisteri O. Veijola, insinööri J. Lagus ja herra L. Löf; c) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen, O. Väänänen ja H. Arpiainen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat P. Teräsvirt.a, H. Savolainen j,a M. Uosikkinen sekä tri B. Stenman; d) hiihto- ja mäenlasku: johtaja A. Pal.amaa, lehtori Y. Ka!loniem.i, johtaja A. Kaskela, insinööri S. Sirola, sotilasohjaajat K. Vierto ja K. Heikkinen, voimist. opettajat H. Savolainen ja M. Uosikkinen, v.almentaja E. Kuisma sekä herrat P. Nuotio ja E. Halonen; e) paini: fil. tri Heikki Lehmusto, maisteri V. Smeds, johtajat Väinö Anttila ja K. Lampila, valmentajat Aug. Jokinen, E. Väre ja Eino Leino, maanvilj. A. Haavisto, etsivä A. Tuominen, komisario A. Laitinen, ylikonst. K. Pihlajamäki, kaupp. E. Toivonen, kirjaltaja L. Anttila, konttoripääll. A. Kosonen ja H. Jaos sekä herrat V. Ikonen, H. Kärkkäinen, G. Niemes ja E. Mannerla; f) nyrkkeily: maisteri Viktor Smeds, toimittaja J. llaillko, sekä herrat V. Resko, M. Mattheus, V. Ertamo, G. Kuusela ja V. Stenvall; g) pesäpauoilu: varatuomarit Kullervo Pellinen ja Pasi Harvela, maisterit O. Veijola, V. Järvi ja A. Kivilinna, toimittaja E. Merinen, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö, yliopp. O. Kupiainen; h) pyöräily: insinööri E. Tilus, johtaja Raul Hellberg, toimittaja J. Jura, konttoristi A. Lehtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; i) poikaurheilu: tohtorit L. Tanner ja A. Salokannel, lehtorit V. Teivaala ja S. Hirvonen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat H. Savolainen, Y. Eliala ja V. Kokkonen, opettajat G. Valtonen, A. Tynell, 1. Harju ja L. Keinänen, työnjoht. U. Franck, yliopp. L. Palmberg, hiihtoneuvojat E. Kuisma, U. Marttinen, H. Hottola, V. Nikunen, urheiluneuvoja L. Arponen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; j) painonnosto: Lauri Anttila, Br. Nyberg, A. Lehtinen, A. ja M. Tokazier; k) yleinen järjestötoiminta: insinööri E. Tilus, insinööri A. Tawast, opettaja A. Tynell, opettaja G. Valtonen, lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen, tohtori Lauri Tanner, toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Neuvontatoiminta. Edelläse'lostetun kul'ssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet neuvontatoimintaa seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: Liiton harjoittama neuvon ta työ on ollut monipuolisempaa ja laajempaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Liiton vakinaisen.a neuvojana toimi koko 'Vuoden ajan urheiluneuvoja Armas Valste, jonka lisäksi seuraavat liiton neuvojakoulutuksen saaneet urheiluneuvojat toimivat liiton palveluksessa kolmena kesäkuukautena: K. Pirttilä, H. Taskinen, O. Rainio, E. Palmio, 1. Harju, A. Huusari ja E. Hampaala. Myös urheiluneuvojat V. Renko ja M. Tienari ovat toimineet liiton tilapäisneuvojina. Edellämainitut urheiluneuvojat ovat hoitamiensa kurssien lisäksi antaneet ul'heiluneuvontaa noin loo:lla eri paikkakunnalla. Heidän neuvonnastaan ovat päässeet osallisiksi lukuisat urheilun johtomiehet ja tuh.annet aktiivi ur heilij a t. b) voimistelu: Voimisteluneuvonnan avulla on pyritty kehittämään sekä seura- että taitovoimistelua. Tässä tarkoituksessa 9

6 10 liitto on julkaissut voimistelun malliohjelmia, joita on ilmaiseksi lähetetty seuroille. OlympiaLaisvuoden takia liitto on ollut pa..1witettu kiinnittämään entistä suurempaa huomiota huippuvoimistelijoihin kohdistuneeseen neuvontaan, mutta myös nuoren voimistelijapolven ohjaukseen on samanikaisesti kiinnitetty 'huomiota. Liiton neuvojina ovat toimineet lehtori Y. Nykänen ja tri B. Stenman. Tässä yhteydessä mainittakoon ulkomaihin kohdistunut propagandatyö suomalaisen voimistelusysteemin hyväksi. Niinpä voimistelunopettajat M. Uosikkinen ja T. Hirsikangas ovat toimineet neuvojina Norjassa. Erikseen mainittakoon liiton valmistam.an opetusfilmin "Suomalaista taitovoimistelua" suorittama neuvonta. c) hiihto ja mäenlasku: Varsinaisiin ' aktiivimiehiin kohdistunutta neuvontaa ovat hoitaneet sotilasohjaaja L. Heikkinen ja johtaja A. Palamaa. Tämä neuvonta oli suunnattu sekä olympialaisedustukseemme että uusien hiihtäjien kouluttamiseen. Hyppyrimäkien rakennusneuvontaa varten on entinen mäenlaskumestari Paavo Nuotio matkustellut useilla paikkakunnilla, antaen suulli'sia neuvoja mäkien rakentamisessa ja laatien mäkipiirustuksia. Mäkien rakennusneuvonta- ja mäkipiirustusten tarkastelutyähön on osallistunut joht.aja A. Palamaa tehden opastusmatkoja m.m. Ouluun, Nurmijärvelle, Keravalle, Hyrylään, Pukinmäelle, Snappertunaan ja Ilmajoelle. Lisäksi on insinööri S. Sirola laatinut mallipiirustuksia eri kokoisia 'hyppyrimäkiä varten. Mäenla'skun neuvontatyöhön ovat myös osallistuneet useat p.arhaat aktiivimäenlaskijat eri paikkakunnilla. Mäkien rakentamisen ja suoritetun neuvontatyön ansiosta mäenlaskuharrastus on huomattavasti elpynyt kuluneen.a toimivuonna. d) paini: Liiton vakinaisena painineuvojana on toiminut painineuvoja Aug. Jokinen, joka on toiminut useimmissa palmseuroi'ssamme. Tätä työtä ovat myös tehneet entiset tunnetut mestaripainijamme Eino Leino ja Emil Väre. Parhaille edustusp.ainijoillemme on lisäksi lähetetty lukuisia ohje- ja neuvokirjoitelmia. e) nyrkkeily: Liiton vakinainen nyrkkeilyneuvoja, saksalainen Max Mattheus on vieraillut melkein kaikissa nyrkkeilyä harrastavissa seuroiss.a kiinnittäen erikoista huomiota nuorempaan nyrkkeilijäpolveen. Lokakuun puolivälissä liitto kiinnitti palvelukseensa myös V. Reskon, joka on antanut neuvontaa m.m. koululaisille ja sotilaille. f) pesäpauoilu: Liiton kiertävinä pesäpalloneuvojina ovat toimineet maisteri O. Veijola, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö sekä ylioppilas O. Kupiainen, jotka ovat antaneet neuvontaa seuroissa, kouluissa ja sotaväen joukkoosastoissa. Erikseen mainittakoon liiton Laaka-nimisessä erikoislehdessä annettu pesäpalloneuvonta. g) pyöräily: Pyöräilyneuvonta on tapahtunut pääasiallisesti kirjeitse harjoitus- y.m. neuvoja antaen. Näitä neuvoja ovat laatineet johtaja Raul Hellberg, insinööri E. Tilus, konttoristi A. Lelhtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Johtaja Hellberg on lisäksi antanut henkilökohtaista neuvontaa olympialaisedustajiksi valituille pyöräilijöille. h) poikaurheilu: Myös poikaurheilutoimintaa koskeva neuvonta on tapahtunut pääasiassa' kirjeenvaihdoo. avulla. Tämä neuvonta koskee lähinnä poikaurheilutoiminnan järjestämistä SVUL:n piireissä, seuroissa, y.m. yhtymissä ja laitoksissa. Lisäksi ovat useat poikaurheilun johtohenkilöt pitäneet esitelmiä useissa kokous- ja juhlatilaisuuksissa siten tehosta en poikaurheilutyön merkitystä ja ohjaten sitä oikeille urille. Tässä työskentelyssä ovat olleet mu- 11

7 12 kana tohtori L. Tanner, maisteri L. Pihkala, opettajat A. Tynell, G. Valtonen, L. Keinänen, 1. Harju, työnjohtaja A. Osola, valmentaja A. Valste, voimist. opettaja T. Heikura, työnjohtaja U. Franck ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Tässä yhteydessä todettakoon, että liiton harjoitt.ama poikaurheilutyö on alkanut herättää lisääntyvää huomiota ulkomailla. Niinpä liitolta on pyydetty poikaurheilun organisatiota ja työtapoja koskevia selostuksia Saksast.a, Sveitsistä, Englannista, Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Latvia'sta ja Eestistä. Kaikkiin tehtyihin tiedusteluihin liitto on lähettänyt tyhjentävät selostukset. i) järjestötoiminta: Liiton toimiston hoitaman laajan ja monipuolisen kirjallisen ja henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi lähinnä liiton 18 piirisiihteeriä ovat liiton myöntämää pientä palkkiota vastaan työskennelleet kukin piirinsä järjestötoiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Tämä toiminta on kohdistunut pääasiassa piirin jäsenseuroihin, mutta myös useat liiton ulkopuoliset yhdistykset ja laitokset ovat päässeet siitä osallisiksi. Samassa tarkoituksessa liitto on kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-nimistä julkaisua, joka liittokokouksen päätöksellä on tilattu liiton kaikkiin jäsenseuroihin ja laajoihin ulkopuolisiinkin piireihin. Yleinen propagandatyö. Kurssi- ja neuvont.atyön lisäksi SVUL ja sen Jasenliitot ovat entiseen t apaan herättäneet Suomen kansassa harrastusta erilaisiin liikuntaharjoitusmuotoihin m.m. seuraavien propagandakeinojen avulla: a) t aitomerkkijärjestelmät: Kuluneen vuoden aikana poikia varten perustettiin voimistelumer kkij ärj estelmä ja pyöräilymerkkij ärjestelmään lisättiin tehtävävaatimukset. retkeily- ja propa- gandamerkkiä varten. Samanaikaisesti liitto uusi poikain hiihtomerkki- ja miesten voimistelumerkkijärjestelmän säännöt. Sel vittääkseen taitomer kkij ärj estelmiensä tar koi tusta Taitomerkkejä on lunastettu seuraavat määrät: Järjestelmä meslarim. Ilk. U Ik. III Ik. IV Ik. harr. luok. yhl. Urheilumerkllrejä Voimistelumerkk L Hiihtomerkkejä ,163 1,341 Mäenlaskumerkk :w 17 (j4 Painimerkkejä Pyöräilymenk!lrejä pesäpallomerkk PoikaID lh"h.merkk ,279 14,636-19,535 hiih1lom ,259 1,91H 17,240 'Voimist.m RetJreilymerkk. ". " Yht~sä , , ,652 1, 9~1 39,440 Yhteensä on taitomerkkejä siis tilattu ja lähetetty 39,440 kpl., mutta tehtäväsuorituksiin on osallistunut huomattavasti suurempi harrastajajoukko. Kaikki merkkiv.aatimusten suorittajat eivät nimittäin ole syystä tai toisesta halunneet lunastaa itselleen merkkiä, ja on runsaasti myös ollut niitä, joiden suoritukset ovat keskeytyneet siirtyen seuraavaan vuoteen. b) propagandapäivät: Aikaansaadakseen määrättyinä aikoina entistä voimakkaampaa aktiivista urheilu toimintaa sekä kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten huomiota liikuntaharjoitusten merkitykseen j.a tarpeisiin liitto on järjestänyt seuraavat propagandapäivät ja viikot: 1) poikien talviurheilupäivät 15-16/2, 2) yleinen hiihtopäivä 23/2, 3) merkillisten urheilijapoikien viikko 10-16/5, 4) yleinen pesäpallopäivä 21/5, 5) yleinen pyöräilypäivä 31/5 ja 6) poikien kesäurheilupäivät 4-5/7. 13

8 14 Edellämainittujen palvlen ja viikon tehostamiseksi liitot ovat laatineet sanomalehtiartikkeleja, lähettäneet seuroille ja 'kouluille 'kiertokirjeitä sekä järjestäneet radioesi ty'ksiä. Tässä yhteydessä mainittakoon erikseen,se propaganda, jonka liitot ja s.arnalla koko maan urheilu saivat osaroseen SVUL:n viettäessä 5/12 3D-vuotisjuhlaansa. Tämän juhlapäivän johdosta maan 'sanomalehdet selostivat laaja'sti liiton toimintaa ja sen 'Suorittaman työn tuloksia. c) kilpailutoiminta:. Todennäköisesti olympialai:sbsojen innoittamana liiton alaiset seurat järjestivät runsaasti seurojen ja jäsentenväli:siä, SVUL:n piirikunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä urheiluki1pailuja. Kun niiden osanottaja- ja varsinkin katsojamäärät olivat huomattavan suuria, oli tällä kilpailutoiminnalla oma arvokas osansa liiton narjoittamassa propagandatyö'ssä. Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja toimeenpanhin seuraavasti: -kansalli- kansain- yhte=nsia väl. sä 1) Voimisbelulkilpailuja ) Rata- ja kenitäuriheiluki:l.p ).Hiihto- ja mäenl,askukilp ) PesäpaHoJtilpailuja ) Painikilpai:luja < ) Ny<rkkeilyikilpailuja , 33 7) ~aiiilqnnqstokilpahulja ) Pyöräilyikilpai:1uja ) Poikaurh.päivien kilpailuja.. 2! 2 10} SuunniJstamiskilrpa1luja._. _.._._. 2 -:1:...-..:.3_ Yhteensä Kuluneen toimintakauden aikana jäsenliitot ovat sopimuksien mukaisesti osallistuneet 'seuraaviin maaott e luihin: rata- ja kenttäurheilu: 1) Suomi-Eesti, Tallinna 1(;-19/ 6: Suomi 107.5, Eesti ) Suomi-Ranska, Pariisi 20/9: Suomi 70, Ranska 70. nyrkkeily: 3) Suouni--'Ruotsi, Helsinki 2/2: Suomi 6, Ruotsi 2. 4) Suomi-Eesti, Viipuri 1/ 11: Suomi 5, Eesti 3. 5) SuOlllli-Tans.ka, Helsinki 15/ 11: Suomi 5, Tanska 3. Erikseen mainittakoon, että liiton alaisista urheilijoista seuraarvat määrät osallistuivat toimintavuoden aikana Garmisch-Partenkirchenissä ja Berlinissä pidettyihin olympialaiskisoihin, joissa he voittivat olympialaismitaleja seuraavat määrät: edusta- oku1ta- h :J<pea- pronssijia mital. mitai. mitai. 1) hiihto- ja mäenlasku ) yleisurheilu ) voimistelu (jouk.) 4) paini ) nyrkkeily ) rpyöräily..., Y'hteellsä Tässä yhteydessä todettakoon, että PoikalUTheiluliitto hoiti Berlinin olympialai'skisojen poikaleirin toimintaan osallistuneen 3D pojan valitsemisen sekä matka- ja oleskeluhuollon järjestämisen. Jäsenliittojen edustajien hyvät suoritukset olympialaiskisoissa aiheutuvat valtavaa innostusta maan kaiki:ssa kansamerroksissa 'la suurta!huomiota laajoissa ulkomaisissa piireissä tehden maatamme kaikkialla tunnetuksi. Paitsi edeltlämainittua kilpailutoimintaa, jäsenliittojen.alaiset urheilijat ovat hyvällä menestyksellä kilpailleet melkein kaikiossa Euroopan maissa osallistuen maailmanmestaru'us-, Euroopan- ja Pohjoi:smaiden mestaruuskilpailuihin sekä kai'kkiin huomatta'vimpiin kans.ainvälisiin kilpailutilai:suulksiin. d) julkaisutoiminta: Liitto on edelleenkin kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-ni:mistä viikkolehteä. Lehden päätoimittajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri San- 16

9 ]6 tala j.a toimitussihteerinä toimittaja Toivo V. Narva. Toimituskuntaan ovat kuuluneet SVUL:n ja sen jäsenliittojen puheenjohtajat: lakit. kand. J. W. Rangell, lakit. tohtorit Urho Kekkonen ja Heikki Lehmusto, lehtori Oskari Väänänen, johtaja Juho Hillo, varatuomari Kullervo Pellinen, maisteri Viktor Smeds, tohtori Lauri Tanner, insinööri Eino Tilus ja kirjaltaja Lauri Anttila. Liiton kustantamaa pesäpalloilun erikoisjulkaisua LAAKA-lehteä on ilmestynyt 24 numeroa. Lehden päätoimittajana on toiminut maisteri Aaro Kivilinn.a ja toimitussihteerinä toimittaja Einari Mannerla. e) jaetut avustukset: Lii'tot ovat jakaneet monelle kymmenelle alaiselleen seuralle avustuksia seuraavasti: SImk. 1) Suomen yleisurheilumestaruuskilpailuje.n tuloista 14,409:- 2) Olympialaisten valintalkilpailujen tuloista 6,864:- 3) Suomen NyJ.1k!keilymestaruuskilipailuje.n ttuloista.. 2,604:- 4) Suomir-Tanska nyrldlreilymaaottelun tuloista.... 2,988:- 5) OiJkeusneuvos Lili'll1men testa'ffientti.tahastosta.... 2,000:- Yhteensä 27,865: - Jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä ja osanotto kongresseihin. Jäsenlii'tot ovat v kuuluneet seuraaviin kansainvälisiin keskusjärjestöihin: 1) Kansainväliseen Voimisteluliittoon (FlG), 2) Kansainväliseen Urheiluliittoon (laaf), 3) Kansainväliseen Hiihtoliittoo'Il (FlS), 4) Kans.ainväliseen Painiliittoo'Il (lawf), 5) Kansainväliseen Nyrkkeilyliittoon (FIBA), 6) Kansainväliseen Painonnostoliittoon (FlH), 7) Kansainväliseen Pyöräilyliittoon (UCl), 8) Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (NCF), 9) Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon (NGl). Jäsenliitot ottivat v osaa seuraaviin kansainvähsiin kongresseihin: 1) Kansainvälisen Hiihtoliiton johtokunnan kokous Garmisch-Partenkirchenissä, edustaja johtaja A. Palamaa; 2) Kansainvälisen Hiihtoliiton vuosikongressi Garmisch-Parlenkircherussä edustajat: J. Hillo, A. Palamaa ja Y. Kaloniemi; 3) Kansainvälisen Urheiluliiton kongressi Berlinissä 10-11/8, edustajat: U. K,ekkonen, A. Kuusisto, V. Teivaala, L. Pihkala ja L. Miettinen; 4) Kansainvälisen Voimisteluliiton kongressi Berlinissä 8-9/8, edustajat: O. Väänänen, Y. Nykänen, K. E. Levälahti, B. Stenman, E. Palolampi ja 1. Sinisalo; 5) Kansainvälisen Painiliiton kongressi Berlinissä 31/7, edustajat: Heikki Lehmusto, V. Anttila ja E. Mannerla; 6) Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton kongressi Berlinissä 7/8, edustaja: V. Smeds; 7) Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi Berlinissä 5/8, edustajat: 1. Sinisalo ja L. Pihkala; 8) Kansainvälisen urheilija-poikaleiri, Berlinissä 1-16/8, edustajat: V. Teivaala, U. Franck ja 1. Sinisalo sekä 30 urheilijapoikaa; 9) Ruotsin Koululaisurheiluliiton kokous Tukholmassa 19/9, edustaja T. Heikura; 10) Suomalais-ugrilainen kulttuurikongressi Tallinnassa 25-28/6, edustaja A. Tynell; 11) Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi Tukholmassa 12/9, edustajat R. HeHberg ja J. Jura; 12) Pohjoismaiden Keskusurheiluliittojen kongressi Köpenhaminassa, edustaja J. Tossavainen. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liittoa edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja johtaja Aksel Ek, varamiehinään lakit. kand. J. W. Rangell ja tohtori Lauri Tanner. 17 2

10 18 Liiton ansiomerkkien jako. Liittohallituksen päätöksellä. liiton ansiomerkki on annettu poliisikomisario Juho KorkeaLalle, Tornio. Liiton 30-vuotisjuhlakokouksessa ansiomerkki annettiin seuraaville henkilöille: 1)!kauppias E. Corin, Kokkola, 2) hammasteknikko K. Elminen, Viipuri, 3) pääkirjanpitäjä V. Ertamo, Helsinki, 4) maanviljelijä A. Haavisto, Ilmajoki, 5) apteekkari V. Kesamo, Lahti, 6) maisteri L. Miettinen, 'Helsinki, 7) kuvanveistäjä J. Mäntynen, Helsinki, 8) konttoripäällikkö O. Osanen, Pölläkkälä, 9) johtaja L. Pailemo, Viipuri, 10) varatuomari Kullervo Pellinen, Riihimäki, 11) insinööri A. Tanila, Helsinki, 12) voimistelunopettaja A. Turunen, Viipuri, 13) maisteri O. Veijola, Kerava ja 14) lehtori O. Väänänen, Helsinki. Liiton 30-vuotisjuhLaUisuudet. Liiton vuosikokous päätti kesäkuun 7 p:nä 1936, että liiton 30-vuotisjuhlat vietetään syksyllä v ja valtuutti liittohallituksen määräämään juhlien lähemmän päivämäärän sekä huolehtimaan juhliin liittyvistä käytännöllisistä toimenpiteistä. Lokakuun 10 p:nä pitämäs 'sään kokouksessa liittohallitus määräsi 30-vuotisjuhlien viettopäiväksi 5 p:n joulukuuta.. Sanomalehtien välityksellä tehtiin tunnetuksi liiton 30-vuotiskauden toimintaa välittämällä lehtien julkaistavaksi Hiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin laatiman liiton 30-vuotis'historiikin, liiton entisen puheenjohtajan, everstiluutn. K. E. Levälahden haastattelun sekä liiton kunniajäsenen, lehtori J. F. Blomqvistin muistelmakirjoituksen. Kirjoitusten mukan a lähetettiin lehdille matriiseja liiton puheenjohtajista. Useimmat sanomalehdet ju1kaisivat liiton lähettämän ainehiston mukaisia kirjoituksia juhlapäivää edehäneessä tai juhlapäivän 5/12-36 numerossaan. Juhlallisuudet alkoiv.at kunniakäynneihä SVUL:n merkkihenkilöiden haudoilla 5 p:nä joulukuuta 1936, jolloin päivällä klo 14 SVUL:n liittohallitus, erikoisliittojen edustajat ja lukuisa määrä kutsuvieraita kokoontui Helsingin Vanhan hautausmaan kappelin edustalle ja lähti siitä kulkuena kunniakäynnille ja seppeleenlaskulle SVUL:n merkkihenkilöiden haudoille. Ensimäist:._ käytiin SVUL:n presidentin, professori Ivar Wilskmanin haudalla, jolla tarkastaja Arvo Vartia puhui ja yhde-ssä varatuomari J. W. Rangellin kanss.a laski haudalle seppeleen. Senjälkeen siirryttiin kulkueena liiton kunniajäsenen, professori Viktor Heikelin haudalle, jolla everstiluutnantti Levä1ahti puhui sekä yhdessä tri Tannerin kanssa toimitti seppeleenlaskun. Liiton kunniajä'senen,. kirjakauppias J. K. Lindstedtin haudalle laskivat maisteri Toivo Aro ja maisteri Viktor Smeds seppeleen, edellisen puhuessa vainajan muistolle. Viimeksi käytiin liiton suurlahjohtajan, liikemies Nestori Toivosen haudalla, jolloin varatuomari V. J. Niiniluoto puhui sekä l.aski yhdessä insinööri Aku Kuus~ston kanssa seppeleen vainajan haudalle. Liiton 30-vuotisjuhLakokous alkoi Helsingin kaupunginvaltuuston istuntosalissa klo 19. Tilaisuudessa oli läsnä satakunta henkilöä, joukossa hallitusvallan, puolustuslaitoksen, Helsingin kaupungin ja muita julkisen elämän henkilöitä. Kokoussali oli koristettu Suomen lipuin ja laakeripuin. Liiton lippu kunniavartioineen tehosti kokouksen juhlavuutt.a. Juhlakokous alkoi liiton puheenjohtajan, varatuomari J. W. Rangellin juhlapuheella, jonka jälkeen liiton varapuheenjohtaja, tohtori Lauri Tanner esitti katsauksen SVUL:n 30-vuotistoimintaan. Vielä oli juhlakokouksen ohjelmassa SVUL:n ansiomerkkien jako, jonka toimitti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell, liiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin avustamana. Juhlakokous päättyi yhteisesti laulettuun Maammelauluun. JuhLaillaUisilla jotka alkoivat Hotelli Seurahuoneella klo 20, oli läsnä 140 henkilöä, heidän joukossaan halli- 19

11 20 tuksen j'a eduskunnan Jasema, Helsingin kaupungin edustajia sekä urheilun keskusliittojen ja sanomalehdistön edustajia. Vieraiden istuuduttua illallispöytään piti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell tervehdyspuheen. Hla!llisten aikana kohdisti varastonhoitaja E. Juureva kiittävät sanansa SVUL:n entisille, vielä elossa oleville puheenjohtajille. Illan kuluessa esittivät ohjelmaa oopperalaulaja Yrjö Ikonen, kirjailija Urho Karhumäki sekä kirj,ailija Reino Hirvi:seppä. Tilaisuudessa esittivät onnittelunsa juhlivalle liitolle: edus~unnan puhemies J. Koivisw esitti edusku'lll1'lan, opetusministeri Antti!K'U.k\k!onen, hallitulksen, kenraaliluutn. K. L. Oesch, puolustuslattoksen, maisteri Lauri Pihkala, SuoOjeluskunta. jätjestön, tarkastaja Arvo Vartia, VaJ.t1on Ul'heilulautakunnan, johtaja Akseli ikaskela, Urheiluopiston, tohtori ikaj:le Rikrula, Yliopiston Voilm.istelulaitO'.kisen, majuri M. L iesi, Ampujainliiton, maisteri ToivoO ATO, UimaliitOlll, pl'oikuristi L inna, Luistinliiton, maisteri Tornivuori, P alloliiton, maisteri Backman, Kanoottiliiton, 'kauppat. kand. Oila, S'UIOIl'llen Alkateemisen Urheiluliiton, lehtori Tuomo Heikura, Suomen Oppikoulujen Urheilijain, herra Eino Karilas,.Suomen Kuuromykkäin Urheiluliiton, ministeri Urho Kielk.konen,!Suomen UrheiluliitO'Il, lehtori V. Lahttnen, Suomen VlQimistelU!liiton, johtaja Juho Hillo, Suomen Hiihtoliiton, maisteri Viktor Smeds, Paini- ja Nyrkkeilyliiton, vatatuomari Kullervo Pellinen, PesäpaJloliito.n, insinööri Eino Tilus, Pyöräilyliiton, opettaja G. VrultoneIli, Poika urheiluliiton, kirjaltaja Lauri Anttila, Paino.nn'OlStoliiton, ylioppilas T iitola, J ää'k1e!kkoliiton ja varatuomari ik. G. R. Ahlbäck, SVUL:n 'Piirien onnittelut. Tohtori Lauri Tanner luki juhlivalle liitolle saapuneet onnittelusähkösanomat. Niitä oli saapunut ulkomaisilta ja kotimaisilta urheilujärjestöiltä sekä lukuisilta yksityisiltä herrkilöiltä, yhteensä 66 sähkösanomaa. SVUL:n Liittokokous v SVUL:n Liittokokouksessa on kutakin jäsenliittoa edustanut liiton puheenjohtaja, joiden lisäksi liitot, joiden jäsenmäärä oli yli 5,000, valitsivat yhden lisäedustajan kutakin täyttä 5,000 jäsentä kohti. Jäsenliittojen edustajien lisäksi kukin SVUL:n piiri oli valinnut yhden edustajan liittokokoukseen. Jäsenliittojen ja piirien edustajiksi lii-ttokokouksissa oli valtuutettu: A. JäsenLiitot. UrheiLuliitto: lakit. tohtori U. Kekkonen, Helsinki; toimittaja A. Alanne, Oulu; kauppias K. Tuomi, Hämeenlinna; talksoitussimeeri T. Uimone n, Viipuri; kamreeri E. Koponen, Viipuri; varatuomari A. Husgafvel, Helsinki. Voimisteluliitto: lehtori O. Väänänen, Helsinki; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; everstiluutn. K. E. LeväLahti, Helsrnki; 'hammaslääkäri B. Stenman, Karhula; lehtori V. Lahtinen, Helsinki; lehtori Y. Nykänen. Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja A. Kaskela, Vierumäki; kauppias J. Järvinen, Helsinki; II1aanviljelijä J. Raunio, Virolahti; työnjohtaja E. Arohonka, Hyvinkää. Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, Turku; johtaja K. Lampila, Helsinki. Pesäpalloliitto: varatuomari K. Pellinen, Riihimäki; toimittaja E. Merinen, Helsrnki; maisteri O. Veijola, Kerava; tuomari P. 'Harvela, Hämeenlinna; maisteri Y. Kivilinna, Helsinki; opettaja A. Ylikangas, Kuusankoski.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Suoranta Kaisa Elina Suomen historian pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2006 Joensuun yliopisto 1. Johdanto...1 1.1. Vuoden 1918 sota

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND 4.1977 Kiinalaiset poytatennistaiturit valloittivat Suomen sivu 6-11 Suomi saavutti kaksi PM-kultaa sivu 15 17 Harjoittele kuln kllpailetkin,

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot