SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0"

Transkriptio

1 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

2 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna Olyrnpialaisvuosi 1936 oli samalla Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 30-vuotistoiminnan juhlavuosi. Maaliskuun 11 päivänä oli nim. kulunut tasan 30 vuotta liiton perustamisesta. Kiireellisten olympialaisvalmennustöiden takia liitto kuitenkin katsoi parhaaksi siirtää 30-vuotisjuhlallisuuksiensa viettämisen kuluneen vuoden syyskaudelle siten voidakseen kiinnittää vuoden alkupuoliskolla kaiken huomionsa valmistaa~seen Suomen osanottoa Garmisch-Partenkirchenin ja Berliinin olympialaiskisoihin. Samanaikaisesti liitto kuitenkin toteutti aikaisempina vuosina hyväksymäänsä ohjelmaa kotoisen liikuntakasvatusharrastuksen yleistämiseksi j.a llrheilutaidon kehittämiseksi mahdollisimman laajoissa kansalaispiireissä. Tämän toiminnan tuloksena liiton sisäimm toiminta saa tiin tiiviiksi, lujaksi ja hyviä tuloksia tuottavaksi. Eräinä tämän toiminnan näkyvinä tuloksina voidaan tyydytyksellä todeta, että liiton jäsenmäärä nousi kuluneen vuoden päätyttyä suuremmaksi kuin minään aikaisempana vuonna kuin myös, että koulutustoiminnan osanottajamäärät ylittivät kaikki aikaisemmat saavutukset. Näistä saavutuksista ja liiton toiminnasta yleensä SVUL:n Liittohallitus on tilaisuudessa esittämään kesäkuun 13 päivänä 1937 pidettävälle liittokokoukselle seuraavan selostuksen. Helsinki Kauppalehti Uy:n Kir]apamo. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1936 kuuluneet seura.avat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu. 2)

3 rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily, 7) nyrk~eily, 8) painonnosto ja 9) poikaurheilun 'eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlainen: a) liittokongressi, b ) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4) Suomen Painiliitto r.y. 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y., 7) Suomen Nyl1kkeilyliitto r.y., 8) Suomen Painonnostoliitto r.y. ja 9) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset. piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä-Karjalan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden piiri. 10) Oulun piiri, 11) Peräpohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Sat.akunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1936 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seur aavat: Kokouksien Toimielirn Puheenjohtaja I :ien luku. luku. se~- I Jäsenistö jäse- niä ooja Liittoko!rous..... J. W. Rangell Liittoballi tus.... J. W. Rangell Jäsenliitot: Urheiluliitto.... U. Kekkonen ~ V'Oimisteluliitto.. O. Väänänen Hiihtoliitto..... J. Hiilo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto... K. Pellinen Pyöräily liit to.... E. Tilus Poiika urheiluliitto L. Tanner Nyrkkeilyliitto.. V. Smeds PainonnOS<toliitto. L. Anttila Tähän kok'oustilastoon eivät sisälly vuosikokou<ksien ja liittojen asettamien erikoisvaliokuntien pitämät kokoukset, joita on ollut yhteensä useita kymmeniä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. Liittoon kuului v jäjsenliittoa, 18 piirikuntaa, 801 seuraa ja 89,295 yksityi'stä jäsentä. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että SVUL on erikoissopimuksien perusteella ollut yhteistoiminnass.a seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska-Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikouluj ~n Ur heilijat, Suomen Nuorisoliitto, Raittiuden Ystävien Ur,heiluliitto, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Retkeilymajajärjestö, Vapaa Työväen Urheiluliitto, Svenska Finlands Skidför~und ja Svenska Fin Lands S'kolungdomsidrottsförbund.

4 6 Kurssitoiminta. Selostukset SVUL:n kurssitoiminnasta v on julkaistu kunkin jäsenliiton toimintakertomuksen yhteydessä. Ylerstilast~:ma voidaan todeta, että kursseja on toimeenpantu seuraavasti: KUI'SSeja Osanottajia 1) Ra ta- ja kenttäurheilukursseja 62 2.,297 2) V0.i.mi5telukursseja ) Hiihto- ja mäenlaskuikursseja ) Paini:kursseja ) Nyrk'keilykursseja ) Pesåpallokursseja ,668 7) 'Suunrustamiskursseja ) Poikaurheilukursseja <5l 232 ~ ~ Thteensä 169 5,057 yhteensä ovat jäsenliitot siis toimeenpanneet 169 kurssia, joissa on ollut 5,057 osanottajaa. Näillä kursseilla koulutettiin urheilun eri alojen neuvojia seuroihin, tehdaslaitoksiin, kuntiin ja ulkomaillekin, joista eräät liiton kurssitoimintaan osallistuneet ovat toimineet yleisurheilun, hiihdon ja painin opettajina. Myös palkintotuomarien pätevyyttä jäsenliitot ovat k'llrssitoiminnallaan huomattava,sti tehostanut. Errkseen on mainittava aktiiviurheilijain neuvontakurssit, joilla on annettu harjoitusja tyy<lineuvoja. Palkintotuomarikurssien perusteella jäsenliitot ovat aikaisempina vuosina hyväksyttyjen palkintotuomarien lisäksi rekisteröineet uusia arvostelu- ja palkinto tuomareita seuraavasti: 1) rata- ja ~enttäurheilu.... 2) voimistelu.... 3) hiihto ja mäenlasku ) :paijni ) nyrkkeily ) pesäpalloilu tuomaria Yhteensä 438 tuomaria Kurssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat järjestäneet urheilun. toimi:henkilöille ja aktiivirurheilijoille neuvottelupäiviä seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: 1) Helsi:nki 2/ ) Helsiruki 2-3/ osanottajaa, yht. 7 3) Turku 23/ b ) v oimistelu: 4) Turku :?;o/ ) Jyväskylä Hl/Z.... 6) Kuopio 7-8/ : ) Tacrnpere 5--6/ ) Lappeenranta 21 / ) <Mikkeli 14/ ) Vierumäki 6-7/7.... c) hiihto- ja. mäenlasku: 11) Lahti 7/ ) Lahti 20/ L d ) paini: 13) TainioIllkoSki 7/ } Helsimlki' 7/ ) Viel'UllIläki 19/ ) Helsinki 11/ 1< e) n yrkkeily: 17) HelsiJnki 23/ ) JIels~j 15/ ) Heillsfulki 1/ ), Helsiniki 18/ ) VierumäJki 25/ 1< f) painonnostoliitto: 22) Helsinki 16/ g) pesäpalloilu: 23) Hels.inki 29/ ) Helsiniki 13/ ) lhelsinki 12-13/ ) Helsinki 4/ co h ) p yöräily: 27) Helsinki 26/ ) Turku 5/ ) Helsinki 12/ ) Helsin'ki 25 / i) poikaurh.eilu: 31) Hämeenlinna 16--<16/ ~ Viipuri 4-5/7.... : ) Helsinki. 18/ j) yleinen järjestötoiminta: 34) Helsinki 7/ Osanottajia yhteensä 1,342

5 8 Kuten ai'kaisempina vuosina, liitot ovat myös v saaneet kurssiensa ja neuvottelupäiviensä joht.ajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustajiksi parhaat mahdolliset asiantuntijat, niinkuin seura.avasta luettelosta ilmenee: a) rata- ja kenttäurheilu: lakit. tri Urho Kekkonen, maisteri Lauri Pihkala, kauppias Paavo Nurmi, voimist. opettajat Annikki Karvonen, E. P.almio ja V. Liukko, opettajat H. Taskinen, K. Pirttilä, 1. Harju, E. Hampaala ja M. Tienari, valmentajat A. Valste, V. Renko, O. Rainio ja A. Huusari; b) suunnistamisurheilu: maisteri O. Veijola, insinööri J. Lagus ja herra L. Löf; c) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen, O. Väänänen ja H. Arpiainen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat P. Teräsvirt.a, H. Savolainen j,a M. Uosikkinen sekä tri B. Stenman; d) hiihto- ja mäenlasku: johtaja A. Pal.amaa, lehtori Y. Ka!loniem.i, johtaja A. Kaskela, insinööri S. Sirola, sotilasohjaajat K. Vierto ja K. Heikkinen, voimist. opettajat H. Savolainen ja M. Uosikkinen, v.almentaja E. Kuisma sekä herrat P. Nuotio ja E. Halonen; e) paini: fil. tri Heikki Lehmusto, maisteri V. Smeds, johtajat Väinö Anttila ja K. Lampila, valmentajat Aug. Jokinen, E. Väre ja Eino Leino, maanvilj. A. Haavisto, etsivä A. Tuominen, komisario A. Laitinen, ylikonst. K. Pihlajamäki, kaupp. E. Toivonen, kirjaltaja L. Anttila, konttoripääll. A. Kosonen ja H. Jaos sekä herrat V. Ikonen, H. Kärkkäinen, G. Niemes ja E. Mannerla; f) nyrkkeily: maisteri Viktor Smeds, toimittaja J. llaillko, sekä herrat V. Resko, M. Mattheus, V. Ertamo, G. Kuusela ja V. Stenvall; g) pesäpauoilu: varatuomarit Kullervo Pellinen ja Pasi Harvela, maisterit O. Veijola, V. Järvi ja A. Kivilinna, toimittaja E. Merinen, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö, yliopp. O. Kupiainen; h) pyöräily: insinööri E. Tilus, johtaja Raul Hellberg, toimittaja J. Jura, konttoristi A. Lehtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; i) poikaurheilu: tohtorit L. Tanner ja A. Salokannel, lehtorit V. Teivaala ja S. Hirvonen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat H. Savolainen, Y. Eliala ja V. Kokkonen, opettajat G. Valtonen, A. Tynell, 1. Harju ja L. Keinänen, työnjoht. U. Franck, yliopp. L. Palmberg, hiihtoneuvojat E. Kuisma, U. Marttinen, H. Hottola, V. Nikunen, urheiluneuvoja L. Arponen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; j) painonnosto: Lauri Anttila, Br. Nyberg, A. Lehtinen, A. ja M. Tokazier; k) yleinen järjestötoiminta: insinööri E. Tilus, insinööri A. Tawast, opettaja A. Tynell, opettaja G. Valtonen, lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen, tohtori Lauri Tanner, toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Neuvontatoiminta. Edelläse'lostetun kul'ssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet neuvontatoimintaa seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: Liiton harjoittama neuvon ta työ on ollut monipuolisempaa ja laajempaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Liiton vakinaisen.a neuvojana toimi koko 'Vuoden ajan urheiluneuvoja Armas Valste, jonka lisäksi seuraavat liiton neuvojakoulutuksen saaneet urheiluneuvojat toimivat liiton palveluksessa kolmena kesäkuukautena: K. Pirttilä, H. Taskinen, O. Rainio, E. Palmio, 1. Harju, A. Huusari ja E. Hampaala. Myös urheiluneuvojat V. Renko ja M. Tienari ovat toimineet liiton tilapäisneuvojina. Edellämainitut urheiluneuvojat ovat hoitamiensa kurssien lisäksi antaneet ul'heiluneuvontaa noin loo:lla eri paikkakunnalla. Heidän neuvonnastaan ovat päässeet osallisiksi lukuisat urheilun johtomiehet ja tuh.annet aktiivi ur heilij a t. b) voimistelu: Voimisteluneuvonnan avulla on pyritty kehittämään sekä seura- että taitovoimistelua. Tässä tarkoituksessa 9

6 10 liitto on julkaissut voimistelun malliohjelmia, joita on ilmaiseksi lähetetty seuroille. OlympiaLaisvuoden takia liitto on ollut pa..1witettu kiinnittämään entistä suurempaa huomiota huippuvoimistelijoihin kohdistuneeseen neuvontaan, mutta myös nuoren voimistelijapolven ohjaukseen on samanikaisesti kiinnitetty 'huomiota. Liiton neuvojina ovat toimineet lehtori Y. Nykänen ja tri B. Stenman. Tässä yhteydessä mainittakoon ulkomaihin kohdistunut propagandatyö suomalaisen voimistelusysteemin hyväksi. Niinpä voimistelunopettajat M. Uosikkinen ja T. Hirsikangas ovat toimineet neuvojina Norjassa. Erikseen mainittakoon liiton valmistam.an opetusfilmin "Suomalaista taitovoimistelua" suorittama neuvonta. c) hiihto ja mäenlasku: Varsinaisiin ' aktiivimiehiin kohdistunutta neuvontaa ovat hoitaneet sotilasohjaaja L. Heikkinen ja johtaja A. Palamaa. Tämä neuvonta oli suunnattu sekä olympialaisedustukseemme että uusien hiihtäjien kouluttamiseen. Hyppyrimäkien rakennusneuvontaa varten on entinen mäenlaskumestari Paavo Nuotio matkustellut useilla paikkakunnilla, antaen suulli'sia neuvoja mäkien rakentamisessa ja laatien mäkipiirustuksia. Mäkien rakennusneuvonta- ja mäkipiirustusten tarkastelutyähön on osallistunut joht.aja A. Palamaa tehden opastusmatkoja m.m. Ouluun, Nurmijärvelle, Keravalle, Hyrylään, Pukinmäelle, Snappertunaan ja Ilmajoelle. Lisäksi on insinööri S. Sirola laatinut mallipiirustuksia eri kokoisia 'hyppyrimäkiä varten. Mäenla'skun neuvontatyöhön ovat myös osallistuneet useat p.arhaat aktiivimäenlaskijat eri paikkakunnilla. Mäkien rakentamisen ja suoritetun neuvontatyön ansiosta mäenlaskuharrastus on huomattavasti elpynyt kuluneen.a toimivuonna. d) paini: Liiton vakinaisena painineuvojana on toiminut painineuvoja Aug. Jokinen, joka on toiminut useimmissa palmseuroi'ssamme. Tätä työtä ovat myös tehneet entiset tunnetut mestaripainijamme Eino Leino ja Emil Väre. Parhaille edustusp.ainijoillemme on lisäksi lähetetty lukuisia ohje- ja neuvokirjoitelmia. e) nyrkkeily: Liiton vakinainen nyrkkeilyneuvoja, saksalainen Max Mattheus on vieraillut melkein kaikissa nyrkkeilyä harrastavissa seuroiss.a kiinnittäen erikoista huomiota nuorempaan nyrkkeilijäpolveen. Lokakuun puolivälissä liitto kiinnitti palvelukseensa myös V. Reskon, joka on antanut neuvontaa m.m. koululaisille ja sotilaille. f) pesäpauoilu: Liiton kiertävinä pesäpalloneuvojina ovat toimineet maisteri O. Veijola, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö sekä ylioppilas O. Kupiainen, jotka ovat antaneet neuvontaa seuroissa, kouluissa ja sotaväen joukkoosastoissa. Erikseen mainittakoon liiton Laaka-nimisessä erikoislehdessä annettu pesäpalloneuvonta. g) pyöräily: Pyöräilyneuvonta on tapahtunut pääasiallisesti kirjeitse harjoitus- y.m. neuvoja antaen. Näitä neuvoja ovat laatineet johtaja Raul Hellberg, insinööri E. Tilus, konttoristi A. Lelhtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Johtaja Hellberg on lisäksi antanut henkilökohtaista neuvontaa olympialaisedustajiksi valituille pyöräilijöille. h) poikaurheilu: Myös poikaurheilutoimintaa koskeva neuvonta on tapahtunut pääasiassa' kirjeenvaihdoo. avulla. Tämä neuvonta koskee lähinnä poikaurheilutoiminnan järjestämistä SVUL:n piireissä, seuroissa, y.m. yhtymissä ja laitoksissa. Lisäksi ovat useat poikaurheilun johtohenkilöt pitäneet esitelmiä useissa kokous- ja juhlatilaisuuksissa siten tehosta en poikaurheilutyön merkitystä ja ohjaten sitä oikeille urille. Tässä työskentelyssä ovat olleet mu- 11

7 12 kana tohtori L. Tanner, maisteri L. Pihkala, opettajat A. Tynell, G. Valtonen, L. Keinänen, 1. Harju, työnjohtaja A. Osola, valmentaja A. Valste, voimist. opettaja T. Heikura, työnjohtaja U. Franck ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Tässä yhteydessä todettakoon, että liiton harjoitt.ama poikaurheilutyö on alkanut herättää lisääntyvää huomiota ulkomailla. Niinpä liitolta on pyydetty poikaurheilun organisatiota ja työtapoja koskevia selostuksia Saksast.a, Sveitsistä, Englannista, Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Latvia'sta ja Eestistä. Kaikkiin tehtyihin tiedusteluihin liitto on lähettänyt tyhjentävät selostukset. i) järjestötoiminta: Liiton toimiston hoitaman laajan ja monipuolisen kirjallisen ja henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi lähinnä liiton 18 piirisiihteeriä ovat liiton myöntämää pientä palkkiota vastaan työskennelleet kukin piirinsä järjestötoiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Tämä toiminta on kohdistunut pääasiassa piirin jäsenseuroihin, mutta myös useat liiton ulkopuoliset yhdistykset ja laitokset ovat päässeet siitä osallisiksi. Samassa tarkoituksessa liitto on kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-nimistä julkaisua, joka liittokokouksen päätöksellä on tilattu liiton kaikkiin jäsenseuroihin ja laajoihin ulkopuolisiinkin piireihin. Yleinen propagandatyö. Kurssi- ja neuvont.atyön lisäksi SVUL ja sen Jasenliitot ovat entiseen t apaan herättäneet Suomen kansassa harrastusta erilaisiin liikuntaharjoitusmuotoihin m.m. seuraavien propagandakeinojen avulla: a) t aitomerkkijärjestelmät: Kuluneen vuoden aikana poikia varten perustettiin voimistelumer kkij ärj estelmä ja pyöräilymerkkij ärjestelmään lisättiin tehtävävaatimukset. retkeily- ja propa- gandamerkkiä varten. Samanaikaisesti liitto uusi poikain hiihtomerkki- ja miesten voimistelumerkkijärjestelmän säännöt. Sel vittääkseen taitomer kkij ärj estelmiensä tar koi tusta Taitomerkkejä on lunastettu seuraavat määrät: Järjestelmä meslarim. Ilk. U Ik. III Ik. IV Ik. harr. luok. yhl. Urheilumerkllrejä Voimistelumerkk L Hiihtomerkkejä ,163 1,341 Mäenlaskumerkk :w 17 (j4 Painimerkkejä Pyöräilymenk!lrejä pesäpallomerkk PoikaID lh"h.merkk ,279 14,636-19,535 hiih1lom ,259 1,91H 17,240 'Voimist.m RetJreilymerkk. ". " Yht~sä , , ,652 1, 9~1 39,440 Yhteensä on taitomerkkejä siis tilattu ja lähetetty 39,440 kpl., mutta tehtäväsuorituksiin on osallistunut huomattavasti suurempi harrastajajoukko. Kaikki merkkiv.aatimusten suorittajat eivät nimittäin ole syystä tai toisesta halunneet lunastaa itselleen merkkiä, ja on runsaasti myös ollut niitä, joiden suoritukset ovat keskeytyneet siirtyen seuraavaan vuoteen. b) propagandapäivät: Aikaansaadakseen määrättyinä aikoina entistä voimakkaampaa aktiivista urheilu toimintaa sekä kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten huomiota liikuntaharjoitusten merkitykseen j.a tarpeisiin liitto on järjestänyt seuraavat propagandapäivät ja viikot: 1) poikien talviurheilupäivät 15-16/2, 2) yleinen hiihtopäivä 23/2, 3) merkillisten urheilijapoikien viikko 10-16/5, 4) yleinen pesäpallopäivä 21/5, 5) yleinen pyöräilypäivä 31/5 ja 6) poikien kesäurheilupäivät 4-5/7. 13

8 14 Edellämainittujen palvlen ja viikon tehostamiseksi liitot ovat laatineet sanomalehtiartikkeleja, lähettäneet seuroille ja 'kouluille 'kiertokirjeitä sekä järjestäneet radioesi ty'ksiä. Tässä yhteydessä mainittakoon erikseen,se propaganda, jonka liitot ja s.arnalla koko maan urheilu saivat osaroseen SVUL:n viettäessä 5/12 3D-vuotisjuhlaansa. Tämän juhlapäivän johdosta maan 'sanomalehdet selostivat laaja'sti liiton toimintaa ja sen 'Suorittaman työn tuloksia. c) kilpailutoiminta:. Todennäköisesti olympialai:sbsojen innoittamana liiton alaiset seurat järjestivät runsaasti seurojen ja jäsentenväli:siä, SVUL:n piirikunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä urheiluki1pailuja. Kun niiden osanottaja- ja varsinkin katsojamäärät olivat huomattavan suuria, oli tällä kilpailutoiminnalla oma arvokas osansa liiton narjoittamassa propagandatyö'ssä. Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja toimeenpanhin seuraavasti: -kansalli- kansain- yhte=nsia väl. sä 1) Voimisbelulkilpailuja ) Rata- ja kenitäuriheiluki:l.p ).Hiihto- ja mäenl,askukilp ) PesäpaHoJtilpailuja ) Painikilpai:luja < ) Ny<rkkeilyikilpailuja , 33 7) ~aiiilqnnqstokilpahulja ) Pyöräilyikilpai:1uja ) Poikaurh.päivien kilpailuja.. 2! 2 10} SuunniJstamiskilrpa1luja._. _.._._. 2 -:1:...-..:.3_ Yhteensä Kuluneen toimintakauden aikana jäsenliitot ovat sopimuksien mukaisesti osallistuneet 'seuraaviin maaott e luihin: rata- ja kenttäurheilu: 1) Suomi-Eesti, Tallinna 1(;-19/ 6: Suomi 107.5, Eesti ) Suomi-Ranska, Pariisi 20/9: Suomi 70, Ranska 70. nyrkkeily: 3) Suouni--'Ruotsi, Helsinki 2/2: Suomi 6, Ruotsi 2. 4) Suomi-Eesti, Viipuri 1/ 11: Suomi 5, Eesti 3. 5) SuOlllli-Tans.ka, Helsinki 15/ 11: Suomi 5, Tanska 3. Erikseen mainittakoon, että liiton alaisista urheilijoista seuraarvat määrät osallistuivat toimintavuoden aikana Garmisch-Partenkirchenissä ja Berlinissä pidettyihin olympialaiskisoihin, joissa he voittivat olympialaismitaleja seuraavat määrät: edusta- oku1ta- h :J<pea- pronssijia mital. mitai. mitai. 1) hiihto- ja mäenlasku ) yleisurheilu ) voimistelu (jouk.) 4) paini ) nyrkkeily ) rpyöräily..., Y'hteellsä Tässä yhteydessä todettakoon, että PoikalUTheiluliitto hoiti Berlinin olympialai'skisojen poikaleirin toimintaan osallistuneen 3D pojan valitsemisen sekä matka- ja oleskeluhuollon järjestämisen. Jäsenliittojen edustajien hyvät suoritukset olympialaiskisoissa aiheutuvat valtavaa innostusta maan kaiki:ssa kansamerroksissa 'la suurta!huomiota laajoissa ulkomaisissa piireissä tehden maatamme kaikkialla tunnetuksi. Paitsi edeltlämainittua kilpailutoimintaa, jäsenliittojen.alaiset urheilijat ovat hyvällä menestyksellä kilpailleet melkein kaikiossa Euroopan maissa osallistuen maailmanmestaru'us-, Euroopan- ja Pohjoi:smaiden mestaruuskilpailuihin sekä kai'kkiin huomatta'vimpiin kans.ainvälisiin kilpailutilai:suulksiin. d) julkaisutoiminta: Liitto on edelleenkin kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-ni:mistä viikkolehteä. Lehden päätoimittajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri San- 16

9 ]6 tala j.a toimitussihteerinä toimittaja Toivo V. Narva. Toimituskuntaan ovat kuuluneet SVUL:n ja sen jäsenliittojen puheenjohtajat: lakit. kand. J. W. Rangell, lakit. tohtorit Urho Kekkonen ja Heikki Lehmusto, lehtori Oskari Väänänen, johtaja Juho Hillo, varatuomari Kullervo Pellinen, maisteri Viktor Smeds, tohtori Lauri Tanner, insinööri Eino Tilus ja kirjaltaja Lauri Anttila. Liiton kustantamaa pesäpalloilun erikoisjulkaisua LAAKA-lehteä on ilmestynyt 24 numeroa. Lehden päätoimittajana on toiminut maisteri Aaro Kivilinn.a ja toimitussihteerinä toimittaja Einari Mannerla. e) jaetut avustukset: Lii'tot ovat jakaneet monelle kymmenelle alaiselleen seuralle avustuksia seuraavasti: SImk. 1) Suomen yleisurheilumestaruuskilpailuje.n tuloista 14,409:- 2) Olympialaisten valintalkilpailujen tuloista 6,864:- 3) Suomen NyJ.1k!keilymestaruuskilipailuje.n ttuloista.. 2,604:- 4) Suomir-Tanska nyrldlreilymaaottelun tuloista.... 2,988:- 5) OiJkeusneuvos Lili'll1men testa'ffientti.tahastosta.... 2,000:- Yhteensä 27,865: - Jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä ja osanotto kongresseihin. Jäsenlii'tot ovat v kuuluneet seuraaviin kansainvälisiin keskusjärjestöihin: 1) Kansainväliseen Voimisteluliittoon (FlG), 2) Kansainväliseen Urheiluliittoon (laaf), 3) Kansainväliseen Hiihtoliittoo'Il (FlS), 4) Kans.ainväliseen Painiliittoo'Il (lawf), 5) Kansainväliseen Nyrkkeilyliittoon (FIBA), 6) Kansainväliseen Painonnostoliittoon (FlH), 7) Kansainväliseen Pyöräilyliittoon (UCl), 8) Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (NCF), 9) Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon (NGl). Jäsenliitot ottivat v osaa seuraaviin kansainvähsiin kongresseihin: 1) Kansainvälisen Hiihtoliiton johtokunnan kokous Garmisch-Partenkirchenissä, edustaja johtaja A. Palamaa; 2) Kansainvälisen Hiihtoliiton vuosikongressi Garmisch-Parlenkircherussä edustajat: J. Hillo, A. Palamaa ja Y. Kaloniemi; 3) Kansainvälisen Urheiluliiton kongressi Berlinissä 10-11/8, edustajat: U. K,ekkonen, A. Kuusisto, V. Teivaala, L. Pihkala ja L. Miettinen; 4) Kansainvälisen Voimisteluliiton kongressi Berlinissä 8-9/8, edustajat: O. Väänänen, Y. Nykänen, K. E. Levälahti, B. Stenman, E. Palolampi ja 1. Sinisalo; 5) Kansainvälisen Painiliiton kongressi Berlinissä 31/7, edustajat: Heikki Lehmusto, V. Anttila ja E. Mannerla; 6) Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton kongressi Berlinissä 7/8, edustaja: V. Smeds; 7) Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi Berlinissä 5/8, edustajat: 1. Sinisalo ja L. Pihkala; 8) Kansainvälisen urheilija-poikaleiri, Berlinissä 1-16/8, edustajat: V. Teivaala, U. Franck ja 1. Sinisalo sekä 30 urheilijapoikaa; 9) Ruotsin Koululaisurheiluliiton kokous Tukholmassa 19/9, edustaja T. Heikura; 10) Suomalais-ugrilainen kulttuurikongressi Tallinnassa 25-28/6, edustaja A. Tynell; 11) Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi Tukholmassa 12/9, edustajat R. HeHberg ja J. Jura; 12) Pohjoismaiden Keskusurheiluliittojen kongressi Köpenhaminassa, edustaja J. Tossavainen. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liittoa edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja johtaja Aksel Ek, varamiehinään lakit. kand. J. W. Rangell ja tohtori Lauri Tanner. 17 2

10 18 Liiton ansiomerkkien jako. Liittohallituksen päätöksellä. liiton ansiomerkki on annettu poliisikomisario Juho KorkeaLalle, Tornio. Liiton 30-vuotisjuhlakokouksessa ansiomerkki annettiin seuraaville henkilöille: 1)!kauppias E. Corin, Kokkola, 2) hammasteknikko K. Elminen, Viipuri, 3) pääkirjanpitäjä V. Ertamo, Helsinki, 4) maanviljelijä A. Haavisto, Ilmajoki, 5) apteekkari V. Kesamo, Lahti, 6) maisteri L. Miettinen, 'Helsinki, 7) kuvanveistäjä J. Mäntynen, Helsinki, 8) konttoripäällikkö O. Osanen, Pölläkkälä, 9) johtaja L. Pailemo, Viipuri, 10) varatuomari Kullervo Pellinen, Riihimäki, 11) insinööri A. Tanila, Helsinki, 12) voimistelunopettaja A. Turunen, Viipuri, 13) maisteri O. Veijola, Kerava ja 14) lehtori O. Väänänen, Helsinki. Liiton 30-vuotisjuhLaUisuudet. Liiton vuosikokous päätti kesäkuun 7 p:nä 1936, että liiton 30-vuotisjuhlat vietetään syksyllä v ja valtuutti liittohallituksen määräämään juhlien lähemmän päivämäärän sekä huolehtimaan juhliin liittyvistä käytännöllisistä toimenpiteistä. Lokakuun 10 p:nä pitämäs 'sään kokouksessa liittohallitus määräsi 30-vuotisjuhlien viettopäiväksi 5 p:n joulukuuta.. Sanomalehtien välityksellä tehtiin tunnetuksi liiton 30-vuotiskauden toimintaa välittämällä lehtien julkaistavaksi Hiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin laatiman liiton 30-vuotis'historiikin, liiton entisen puheenjohtajan, everstiluutn. K. E. Levälahden haastattelun sekä liiton kunniajäsenen, lehtori J. F. Blomqvistin muistelmakirjoituksen. Kirjoitusten mukan a lähetettiin lehdille matriiseja liiton puheenjohtajista. Useimmat sanomalehdet ju1kaisivat liiton lähettämän ainehiston mukaisia kirjoituksia juhlapäivää edehäneessä tai juhlapäivän 5/12-36 numerossaan. Juhlallisuudet alkoiv.at kunniakäynneihä SVUL:n merkkihenkilöiden haudoilla 5 p:nä joulukuuta 1936, jolloin päivällä klo 14 SVUL:n liittohallitus, erikoisliittojen edustajat ja lukuisa määrä kutsuvieraita kokoontui Helsingin Vanhan hautausmaan kappelin edustalle ja lähti siitä kulkuena kunniakäynnille ja seppeleenlaskulle SVUL:n merkkihenkilöiden haudoille. Ensimäist:._ käytiin SVUL:n presidentin, professori Ivar Wilskmanin haudalla, jolla tarkastaja Arvo Vartia puhui ja yhde-ssä varatuomari J. W. Rangellin kanss.a laski haudalle seppeleen. Senjälkeen siirryttiin kulkueena liiton kunniajäsenen, professori Viktor Heikelin haudalle, jolla everstiluutnantti Levä1ahti puhui sekä yhdessä tri Tannerin kanssa toimitti seppeleenlaskun. Liiton kunniajä'senen,. kirjakauppias J. K. Lindstedtin haudalle laskivat maisteri Toivo Aro ja maisteri Viktor Smeds seppeleen, edellisen puhuessa vainajan muistolle. Viimeksi käytiin liiton suurlahjohtajan, liikemies Nestori Toivosen haudalla, jolloin varatuomari V. J. Niiniluoto puhui sekä l.aski yhdessä insinööri Aku Kuus~ston kanssa seppeleen vainajan haudalle. Liiton 30-vuotisjuhLakokous alkoi Helsingin kaupunginvaltuuston istuntosalissa klo 19. Tilaisuudessa oli läsnä satakunta henkilöä, joukossa hallitusvallan, puolustuslaitoksen, Helsingin kaupungin ja muita julkisen elämän henkilöitä. Kokoussali oli koristettu Suomen lipuin ja laakeripuin. Liiton lippu kunniavartioineen tehosti kokouksen juhlavuutt.a. Juhlakokous alkoi liiton puheenjohtajan, varatuomari J. W. Rangellin juhlapuheella, jonka jälkeen liiton varapuheenjohtaja, tohtori Lauri Tanner esitti katsauksen SVUL:n 30-vuotistoimintaan. Vielä oli juhlakokouksen ohjelmassa SVUL:n ansiomerkkien jako, jonka toimitti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell, liiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin avustamana. Juhlakokous päättyi yhteisesti laulettuun Maammelauluun. JuhLaillaUisilla jotka alkoivat Hotelli Seurahuoneella klo 20, oli läsnä 140 henkilöä, heidän joukossaan halli- 19

11 20 tuksen j'a eduskunnan Jasema, Helsingin kaupungin edustajia sekä urheilun keskusliittojen ja sanomalehdistön edustajia. Vieraiden istuuduttua illallispöytään piti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell tervehdyspuheen. Hla!llisten aikana kohdisti varastonhoitaja E. Juureva kiittävät sanansa SVUL:n entisille, vielä elossa oleville puheenjohtajille. Illan kuluessa esittivät ohjelmaa oopperalaulaja Yrjö Ikonen, kirjailija Urho Karhumäki sekä kirj,ailija Reino Hirvi:seppä. Tilaisuudessa esittivät onnittelunsa juhlivalle liitolle: edus~unnan puhemies J. Koivisw esitti edusku'lll1'lan, opetusministeri Antti!K'U.k\k!onen, hallitulksen, kenraaliluutn. K. L. Oesch, puolustuslattoksen, maisteri Lauri Pihkala, SuoOjeluskunta. jätjestön, tarkastaja Arvo Vartia, VaJ.t1on Ul'heilulautakunnan, johtaja Akseli ikaskela, Urheiluopiston, tohtori ikaj:le Rikrula, Yliopiston Voilm.istelulaitO'.kisen, majuri M. L iesi, Ampujainliiton, maisteri ToivoO ATO, UimaliitOlll, pl'oikuristi L inna, Luistinliiton, maisteri Tornivuori, P alloliiton, maisteri Backman, Kanoottiliiton, 'kauppat. kand. Oila, S'UIOIl'llen Alkateemisen Urheiluliiton, lehtori Tuomo Heikura, Suomen Oppikoulujen Urheilijain, herra Eino Karilas,.Suomen Kuuromykkäin Urheiluliiton, ministeri Urho Kielk.konen,!Suomen UrheiluliitO'Il, lehtori V. Lahttnen, Suomen VlQimistelU!liiton, johtaja Juho Hillo, Suomen Hiihtoliiton, maisteri Viktor Smeds, Paini- ja Nyrkkeilyliiton, vatatuomari Kullervo Pellinen, PesäpaJloliito.n, insinööri Eino Tilus, Pyöräilyliiton, opettaja G. VrultoneIli, Poika urheiluliiton, kirjaltaja Lauri Anttila, Paino.nn'OlStoliiton, ylioppilas T iitola, J ää'k1e!kkoliiton ja varatuomari ik. G. R. Ahlbäck, SVUL:n 'Piirien onnittelut. Tohtori Lauri Tanner luki juhlivalle liitolle saapuneet onnittelusähkösanomat. Niitä oli saapunut ulkomaisilta ja kotimaisilta urheilujärjestöiltä sekä lukuisilta yksityisiltä herrkilöiltä, yhteensä 66 sähkösanomaa. SVUL:n Liittokokous v SVUL:n Liittokokouksessa on kutakin jäsenliittoa edustanut liiton puheenjohtaja, joiden lisäksi liitot, joiden jäsenmäärä oli yli 5,000, valitsivat yhden lisäedustajan kutakin täyttä 5,000 jäsentä kohti. Jäsenliittojen edustajien lisäksi kukin SVUL:n piiri oli valinnut yhden edustajan liittokokoukseen. Jäsenliittojen ja piirien edustajiksi lii-ttokokouksissa oli valtuutettu: A. JäsenLiitot. UrheiLuliitto: lakit. tohtori U. Kekkonen, Helsinki; toimittaja A. Alanne, Oulu; kauppias K. Tuomi, Hämeenlinna; talksoitussimeeri T. Uimone n, Viipuri; kamreeri E. Koponen, Viipuri; varatuomari A. Husgafvel, Helsinki. Voimisteluliitto: lehtori O. Väänänen, Helsinki; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; everstiluutn. K. E. LeväLahti, Helsrnki; 'hammaslääkäri B. Stenman, Karhula; lehtori V. Lahtinen, Helsinki; lehtori Y. Nykänen. Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja A. Kaskela, Vierumäki; kauppias J. Järvinen, Helsinki; II1aanviljelijä J. Raunio, Virolahti; työnjohtaja E. Arohonka, Hyvinkää. Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, Turku; johtaja K. Lampila, Helsinki. Pesäpalloliitto: varatuomari K. Pellinen, Riihimäki; toimittaja E. Merinen, Helsrnki; maisteri O. Veijola, Kerava; tuomari P. 'Harvela, Hämeenlinna; maisteri Y. Kivilinna, Helsinki; opettaja A. Ylikangas, Kuusankoski.

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Noutajakoirajärjestö r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Retrieverorganisation r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

Päätöspäivä I : Kouvola Kasittelypäivä: Kouvola PRH:n rekisteröintipäätös

Päätöspäivä I : Kouvola Kasittelypäivä: Kouvola PRH:n rekisteröintipäätös Päätöspäivä I : Kouvola 30.11.2008 2. Kasittelypäivä: Kouvola 14.11.2009 PRH:n rekisteröintipäätös 27.09.2010 SALPAUSSELÄN ILMATORJUNTAKILTA ry:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Salpausselän

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot