SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0"

Transkriptio

1 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

2 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna Olyrnpialaisvuosi 1936 oli samalla Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 30-vuotistoiminnan juhlavuosi. Maaliskuun 11 päivänä oli nim. kulunut tasan 30 vuotta liiton perustamisesta. Kiireellisten olympialaisvalmennustöiden takia liitto kuitenkin katsoi parhaaksi siirtää 30-vuotisjuhlallisuuksiensa viettämisen kuluneen vuoden syyskaudelle siten voidakseen kiinnittää vuoden alkupuoliskolla kaiken huomionsa valmistaa~seen Suomen osanottoa Garmisch-Partenkirchenin ja Berliinin olympialaiskisoihin. Samanaikaisesti liitto kuitenkin toteutti aikaisempina vuosina hyväksymäänsä ohjelmaa kotoisen liikuntakasvatusharrastuksen yleistämiseksi j.a llrheilutaidon kehittämiseksi mahdollisimman laajoissa kansalaispiireissä. Tämän toiminnan tuloksena liiton sisäimm toiminta saa tiin tiiviiksi, lujaksi ja hyviä tuloksia tuottavaksi. Eräinä tämän toiminnan näkyvinä tuloksina voidaan tyydytyksellä todeta, että liiton jäsenmäärä nousi kuluneen vuoden päätyttyä suuremmaksi kuin minään aikaisempana vuonna kuin myös, että koulutustoiminnan osanottajamäärät ylittivät kaikki aikaisemmat saavutukset. Näistä saavutuksista ja liiton toiminnasta yleensä SVUL:n Liittohallitus on tilaisuudessa esittämään kesäkuun 13 päivänä 1937 pidettävälle liittokokoukselle seuraavan selostuksen. Helsinki Kauppalehti Uy:n Kir]apamo. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1936 kuuluneet seura.avat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu. 2)

3 rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily, 7) nyrk~eily, 8) painonnosto ja 9) poikaurheilun 'eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlainen: a) liittokongressi, b ) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4) Suomen Painiliitto r.y. 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y., 7) Suomen Nyl1kkeilyliitto r.y., 8) Suomen Painonnostoliitto r.y. ja 9) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset. piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä-Karjalan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden piiri. 10) Oulun piiri, 11) Peräpohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Sat.akunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1936 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seur aavat: Kokouksien Toimielirn Puheenjohtaja I :ien luku. luku. se~- I Jäsenistö jäse- niä ooja Liittoko!rous..... J. W. Rangell Liittoballi tus.... J. W. Rangell Jäsenliitot: Urheiluliitto.... U. Kekkonen ~ V'Oimisteluliitto.. O. Väänänen Hiihtoliitto..... J. Hiilo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto... K. Pellinen Pyöräily liit to.... E. Tilus Poiika urheiluliitto L. Tanner Nyrkkeilyliitto.. V. Smeds PainonnOS<toliitto. L. Anttila Tähän kok'oustilastoon eivät sisälly vuosikokou<ksien ja liittojen asettamien erikoisvaliokuntien pitämät kokoukset, joita on ollut yhteensä useita kymmeniä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. Liittoon kuului v jäjsenliittoa, 18 piirikuntaa, 801 seuraa ja 89,295 yksityi'stä jäsentä. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että SVUL on erikoissopimuksien perusteella ollut yhteistoiminnass.a seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska-Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikouluj ~n Ur heilijat, Suomen Nuorisoliitto, Raittiuden Ystävien Ur,heiluliitto, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Retkeilymajajärjestö, Vapaa Työväen Urheiluliitto, Svenska Finlands Skidför~und ja Svenska Fin Lands S'kolungdomsidrottsförbund.

4 6 Kurssitoiminta. Selostukset SVUL:n kurssitoiminnasta v on julkaistu kunkin jäsenliiton toimintakertomuksen yhteydessä. Ylerstilast~:ma voidaan todeta, että kursseja on toimeenpantu seuraavasti: KUI'SSeja Osanottajia 1) Ra ta- ja kenttäurheilukursseja 62 2.,297 2) V0.i.mi5telukursseja ) Hiihto- ja mäenlaskuikursseja ) Paini:kursseja ) Nyrk'keilykursseja ) Pesåpallokursseja ,668 7) 'Suunrustamiskursseja ) Poikaurheilukursseja <5l 232 ~ ~ Thteensä 169 5,057 yhteensä ovat jäsenliitot siis toimeenpanneet 169 kurssia, joissa on ollut 5,057 osanottajaa. Näillä kursseilla koulutettiin urheilun eri alojen neuvojia seuroihin, tehdaslaitoksiin, kuntiin ja ulkomaillekin, joista eräät liiton kurssitoimintaan osallistuneet ovat toimineet yleisurheilun, hiihdon ja painin opettajina. Myös palkintotuomarien pätevyyttä jäsenliitot ovat k'llrssitoiminnallaan huomattava,sti tehostanut. Errkseen on mainittava aktiiviurheilijain neuvontakurssit, joilla on annettu harjoitusja tyy<lineuvoja. Palkintotuomarikurssien perusteella jäsenliitot ovat aikaisempina vuosina hyväksyttyjen palkintotuomarien lisäksi rekisteröineet uusia arvostelu- ja palkinto tuomareita seuraavasti: 1) rata- ja ~enttäurheilu.... 2) voimistelu.... 3) hiihto ja mäenlasku ) :paijni ) nyrkkeily ) pesäpalloilu tuomaria Yhteensä 438 tuomaria Kurssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat järjestäneet urheilun. toimi:henkilöille ja aktiivirurheilijoille neuvottelupäiviä seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: 1) Helsi:nki 2/ ) Helsiruki 2-3/ osanottajaa, yht. 7 3) Turku 23/ b ) v oimistelu: 4) Turku :?;o/ ) Jyväskylä Hl/Z.... 6) Kuopio 7-8/ : ) Tacrnpere 5--6/ ) Lappeenranta 21 / ) <Mikkeli 14/ ) Vierumäki 6-7/7.... c) hiihto- ja. mäenlasku: 11) Lahti 7/ ) Lahti 20/ L d ) paini: 13) TainioIllkoSki 7/ } Helsimlki' 7/ ) Viel'UllIläki 19/ ) Helsinki 11/ 1< e) n yrkkeily: 17) HelsiJnki 23/ ) JIels~j 15/ ) Heillsfulki 1/ ), Helsiniki 18/ ) VierumäJki 25/ 1< f) painonnostoliitto: 22) Helsinki 16/ g) pesäpalloilu: 23) Hels.inki 29/ ) Helsiniki 13/ ) lhelsinki 12-13/ ) Helsinki 4/ co h ) p yöräily: 27) Helsinki 26/ ) Turku 5/ ) Helsinki 12/ ) Helsin'ki 25 / i) poikaurh.eilu: 31) Hämeenlinna 16--<16/ ~ Viipuri 4-5/7.... : ) Helsinki. 18/ j) yleinen järjestötoiminta: 34) Helsinki 7/ Osanottajia yhteensä 1,342

5 8 Kuten ai'kaisempina vuosina, liitot ovat myös v saaneet kurssiensa ja neuvottelupäiviensä joht.ajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustajiksi parhaat mahdolliset asiantuntijat, niinkuin seura.avasta luettelosta ilmenee: a) rata- ja kenttäurheilu: lakit. tri Urho Kekkonen, maisteri Lauri Pihkala, kauppias Paavo Nurmi, voimist. opettajat Annikki Karvonen, E. P.almio ja V. Liukko, opettajat H. Taskinen, K. Pirttilä, 1. Harju, E. Hampaala ja M. Tienari, valmentajat A. Valste, V. Renko, O. Rainio ja A. Huusari; b) suunnistamisurheilu: maisteri O. Veijola, insinööri J. Lagus ja herra L. Löf; c) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen, O. Väänänen ja H. Arpiainen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat P. Teräsvirt.a, H. Savolainen j,a M. Uosikkinen sekä tri B. Stenman; d) hiihto- ja mäenlasku: johtaja A. Pal.amaa, lehtori Y. Ka!loniem.i, johtaja A. Kaskela, insinööri S. Sirola, sotilasohjaajat K. Vierto ja K. Heikkinen, voimist. opettajat H. Savolainen ja M. Uosikkinen, v.almentaja E. Kuisma sekä herrat P. Nuotio ja E. Halonen; e) paini: fil. tri Heikki Lehmusto, maisteri V. Smeds, johtajat Väinö Anttila ja K. Lampila, valmentajat Aug. Jokinen, E. Väre ja Eino Leino, maanvilj. A. Haavisto, etsivä A. Tuominen, komisario A. Laitinen, ylikonst. K. Pihlajamäki, kaupp. E. Toivonen, kirjaltaja L. Anttila, konttoripääll. A. Kosonen ja H. Jaos sekä herrat V. Ikonen, H. Kärkkäinen, G. Niemes ja E. Mannerla; f) nyrkkeily: maisteri Viktor Smeds, toimittaja J. llaillko, sekä herrat V. Resko, M. Mattheus, V. Ertamo, G. Kuusela ja V. Stenvall; g) pesäpauoilu: varatuomarit Kullervo Pellinen ja Pasi Harvela, maisterit O. Veijola, V. Järvi ja A. Kivilinna, toimittaja E. Merinen, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö, yliopp. O. Kupiainen; h) pyöräily: insinööri E. Tilus, johtaja Raul Hellberg, toimittaja J. Jura, konttoristi A. Lehtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; i) poikaurheilu: tohtorit L. Tanner ja A. Salokannel, lehtorit V. Teivaala ja S. Hirvonen, johtaja A. Kaskela, voimist. opettajat H. Savolainen, Y. Eliala ja V. Kokkonen, opettajat G. Valtonen, A. Tynell, 1. Harju ja L. Keinänen, työnjoht. U. Franck, yliopp. L. Palmberg, hiihtoneuvojat E. Kuisma, U. Marttinen, H. Hottola, V. Nikunen, urheiluneuvoja L. Arponen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo; j) painonnosto: Lauri Anttila, Br. Nyberg, A. Lehtinen, A. ja M. Tokazier; k) yleinen järjestötoiminta: insinööri E. Tilus, insinööri A. Tawast, opettaja A. Tynell, opettaja G. Valtonen, lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen, tohtori Lauri Tanner, toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Neuvontatoiminta. Edelläse'lostetun kul'ssitoiminnan lisäksi SVUL ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet neuvontatoimintaa seuraavasti: a) rata- ja kenttäurheilu: Liiton harjoittama neuvon ta työ on ollut monipuolisempaa ja laajempaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Liiton vakinaisen.a neuvojana toimi koko 'Vuoden ajan urheiluneuvoja Armas Valste, jonka lisäksi seuraavat liiton neuvojakoulutuksen saaneet urheiluneuvojat toimivat liiton palveluksessa kolmena kesäkuukautena: K. Pirttilä, H. Taskinen, O. Rainio, E. Palmio, 1. Harju, A. Huusari ja E. Hampaala. Myös urheiluneuvojat V. Renko ja M. Tienari ovat toimineet liiton tilapäisneuvojina. Edellämainitut urheiluneuvojat ovat hoitamiensa kurssien lisäksi antaneet ul'heiluneuvontaa noin loo:lla eri paikkakunnalla. Heidän neuvonnastaan ovat päässeet osallisiksi lukuisat urheilun johtomiehet ja tuh.annet aktiivi ur heilij a t. b) voimistelu: Voimisteluneuvonnan avulla on pyritty kehittämään sekä seura- että taitovoimistelua. Tässä tarkoituksessa 9

6 10 liitto on julkaissut voimistelun malliohjelmia, joita on ilmaiseksi lähetetty seuroille. OlympiaLaisvuoden takia liitto on ollut pa..1witettu kiinnittämään entistä suurempaa huomiota huippuvoimistelijoihin kohdistuneeseen neuvontaan, mutta myös nuoren voimistelijapolven ohjaukseen on samanikaisesti kiinnitetty 'huomiota. Liiton neuvojina ovat toimineet lehtori Y. Nykänen ja tri B. Stenman. Tässä yhteydessä mainittakoon ulkomaihin kohdistunut propagandatyö suomalaisen voimistelusysteemin hyväksi. Niinpä voimistelunopettajat M. Uosikkinen ja T. Hirsikangas ovat toimineet neuvojina Norjassa. Erikseen mainittakoon liiton valmistam.an opetusfilmin "Suomalaista taitovoimistelua" suorittama neuvonta. c) hiihto ja mäenlasku: Varsinaisiin ' aktiivimiehiin kohdistunutta neuvontaa ovat hoitaneet sotilasohjaaja L. Heikkinen ja johtaja A. Palamaa. Tämä neuvonta oli suunnattu sekä olympialaisedustukseemme että uusien hiihtäjien kouluttamiseen. Hyppyrimäkien rakennusneuvontaa varten on entinen mäenlaskumestari Paavo Nuotio matkustellut useilla paikkakunnilla, antaen suulli'sia neuvoja mäkien rakentamisessa ja laatien mäkipiirustuksia. Mäkien rakennusneuvonta- ja mäkipiirustusten tarkastelutyähön on osallistunut joht.aja A. Palamaa tehden opastusmatkoja m.m. Ouluun, Nurmijärvelle, Keravalle, Hyrylään, Pukinmäelle, Snappertunaan ja Ilmajoelle. Lisäksi on insinööri S. Sirola laatinut mallipiirustuksia eri kokoisia 'hyppyrimäkiä varten. Mäenla'skun neuvontatyöhön ovat myös osallistuneet useat p.arhaat aktiivimäenlaskijat eri paikkakunnilla. Mäkien rakentamisen ja suoritetun neuvontatyön ansiosta mäenlaskuharrastus on huomattavasti elpynyt kuluneen.a toimivuonna. d) paini: Liiton vakinaisena painineuvojana on toiminut painineuvoja Aug. Jokinen, joka on toiminut useimmissa palmseuroi'ssamme. Tätä työtä ovat myös tehneet entiset tunnetut mestaripainijamme Eino Leino ja Emil Väre. Parhaille edustusp.ainijoillemme on lisäksi lähetetty lukuisia ohje- ja neuvokirjoitelmia. e) nyrkkeily: Liiton vakinainen nyrkkeilyneuvoja, saksalainen Max Mattheus on vieraillut melkein kaikissa nyrkkeilyä harrastavissa seuroiss.a kiinnittäen erikoista huomiota nuorempaan nyrkkeilijäpolveen. Lokakuun puolivälissä liitto kiinnitti palvelukseensa myös V. Reskon, joka on antanut neuvontaa m.m. koululaisille ja sotilaille. f) pesäpauoilu: Liiton kiertävinä pesäpalloneuvojina ovat toimineet maisteri O. Veijola, voimist. opettajat M. Heinonen ja V. Pyykkö sekä ylioppilas O. Kupiainen, jotka ovat antaneet neuvontaa seuroissa, kouluissa ja sotaväen joukkoosastoissa. Erikseen mainittakoon liiton Laaka-nimisessä erikoislehdessä annettu pesäpalloneuvonta. g) pyöräily: Pyöräilyneuvonta on tapahtunut pääasiallisesti kirjeitse harjoitus- y.m. neuvoja antaen. Näitä neuvoja ovat laatineet johtaja Raul Hellberg, insinööri E. Tilus, konttoristi A. Lelhtonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Johtaja Hellberg on lisäksi antanut henkilökohtaista neuvontaa olympialaisedustajiksi valituille pyöräilijöille. h) poikaurheilu: Myös poikaurheilutoimintaa koskeva neuvonta on tapahtunut pääasiassa' kirjeenvaihdoo. avulla. Tämä neuvonta koskee lähinnä poikaurheilutoiminnan järjestämistä SVUL:n piireissä, seuroissa, y.m. yhtymissä ja laitoksissa. Lisäksi ovat useat poikaurheilun johtohenkilöt pitäneet esitelmiä useissa kokous- ja juhlatilaisuuksissa siten tehosta en poikaurheilutyön merkitystä ja ohjaten sitä oikeille urille. Tässä työskentelyssä ovat olleet mu- 11

7 12 kana tohtori L. Tanner, maisteri L. Pihkala, opettajat A. Tynell, G. Valtonen, L. Keinänen, 1. Harju, työnjohtaja A. Osola, valmentaja A. Valste, voimist. opettaja T. Heikura, työnjohtaja U. Franck ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Tässä yhteydessä todettakoon, että liiton harjoitt.ama poikaurheilutyö on alkanut herättää lisääntyvää huomiota ulkomailla. Niinpä liitolta on pyydetty poikaurheilun organisatiota ja työtapoja koskevia selostuksia Saksast.a, Sveitsistä, Englannista, Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Latvia'sta ja Eestistä. Kaikkiin tehtyihin tiedusteluihin liitto on lähettänyt tyhjentävät selostukset. i) järjestötoiminta: Liiton toimiston hoitaman laajan ja monipuolisen kirjallisen ja henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi lähinnä liiton 18 piirisiihteeriä ovat liiton myöntämää pientä palkkiota vastaan työskennelleet kukin piirinsä järjestötoiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Tämä toiminta on kohdistunut pääasiassa piirin jäsenseuroihin, mutta myös useat liiton ulkopuoliset yhdistykset ja laitokset ovat päässeet siitä osallisiksi. Samassa tarkoituksessa liitto on kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-nimistä julkaisua, joka liittokokouksen päätöksellä on tilattu liiton kaikkiin jäsenseuroihin ja laajoihin ulkopuolisiinkin piireihin. Yleinen propagandatyö. Kurssi- ja neuvont.atyön lisäksi SVUL ja sen Jasenliitot ovat entiseen t apaan herättäneet Suomen kansassa harrastusta erilaisiin liikuntaharjoitusmuotoihin m.m. seuraavien propagandakeinojen avulla: a) t aitomerkkijärjestelmät: Kuluneen vuoden aikana poikia varten perustettiin voimistelumer kkij ärj estelmä ja pyöräilymerkkij ärjestelmään lisättiin tehtävävaatimukset. retkeily- ja propa- gandamerkkiä varten. Samanaikaisesti liitto uusi poikain hiihtomerkki- ja miesten voimistelumerkkijärjestelmän säännöt. Sel vittääkseen taitomer kkij ärj estelmiensä tar koi tusta Taitomerkkejä on lunastettu seuraavat määrät: Järjestelmä meslarim. Ilk. U Ik. III Ik. IV Ik. harr. luok. yhl. Urheilumerkllrejä Voimistelumerkk L Hiihtomerkkejä ,163 1,341 Mäenlaskumerkk :w 17 (j4 Painimerkkejä Pyöräilymenk!lrejä pesäpallomerkk PoikaID lh"h.merkk ,279 14,636-19,535 hiih1lom ,259 1,91H 17,240 'Voimist.m RetJreilymerkk. ". " Yht~sä , , ,652 1, 9~1 39,440 Yhteensä on taitomerkkejä siis tilattu ja lähetetty 39,440 kpl., mutta tehtäväsuorituksiin on osallistunut huomattavasti suurempi harrastajajoukko. Kaikki merkkiv.aatimusten suorittajat eivät nimittäin ole syystä tai toisesta halunneet lunastaa itselleen merkkiä, ja on runsaasti myös ollut niitä, joiden suoritukset ovat keskeytyneet siirtyen seuraavaan vuoteen. b) propagandapäivät: Aikaansaadakseen määrättyinä aikoina entistä voimakkaampaa aktiivista urheilu toimintaa sekä kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten huomiota liikuntaharjoitusten merkitykseen j.a tarpeisiin liitto on järjestänyt seuraavat propagandapäivät ja viikot: 1) poikien talviurheilupäivät 15-16/2, 2) yleinen hiihtopäivä 23/2, 3) merkillisten urheilijapoikien viikko 10-16/5, 4) yleinen pesäpallopäivä 21/5, 5) yleinen pyöräilypäivä 31/5 ja 6) poikien kesäurheilupäivät 4-5/7. 13

8 14 Edellämainittujen palvlen ja viikon tehostamiseksi liitot ovat laatineet sanomalehtiartikkeleja, lähettäneet seuroille ja 'kouluille 'kiertokirjeitä sekä järjestäneet radioesi ty'ksiä. Tässä yhteydessä mainittakoon erikseen,se propaganda, jonka liitot ja s.arnalla koko maan urheilu saivat osaroseen SVUL:n viettäessä 5/12 3D-vuotisjuhlaansa. Tämän juhlapäivän johdosta maan 'sanomalehdet selostivat laaja'sti liiton toimintaa ja sen 'Suorittaman työn tuloksia. c) kilpailutoiminta:. Todennäköisesti olympialai:sbsojen innoittamana liiton alaiset seurat järjestivät runsaasti seurojen ja jäsentenväli:siä, SVUL:n piirikunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä urheiluki1pailuja. Kun niiden osanottaja- ja varsinkin katsojamäärät olivat huomattavan suuria, oli tällä kilpailutoiminnalla oma arvokas osansa liiton narjoittamassa propagandatyö'ssä. Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja toimeenpanhin seuraavasti: -kansalli- kansain- yhte=nsia väl. sä 1) Voimisbelulkilpailuja ) Rata- ja kenitäuriheiluki:l.p ).Hiihto- ja mäenl,askukilp ) PesäpaHoJtilpailuja ) Painikilpai:luja < ) Ny<rkkeilyikilpailuja , 33 7) ~aiiilqnnqstokilpahulja ) Pyöräilyikilpai:1uja ) Poikaurh.päivien kilpailuja.. 2! 2 10} SuunniJstamiskilrpa1luja._. _.._._. 2 -:1:...-..:.3_ Yhteensä Kuluneen toimintakauden aikana jäsenliitot ovat sopimuksien mukaisesti osallistuneet 'seuraaviin maaott e luihin: rata- ja kenttäurheilu: 1) Suomi-Eesti, Tallinna 1(;-19/ 6: Suomi 107.5, Eesti ) Suomi-Ranska, Pariisi 20/9: Suomi 70, Ranska 70. nyrkkeily: 3) Suouni--'Ruotsi, Helsinki 2/2: Suomi 6, Ruotsi 2. 4) Suomi-Eesti, Viipuri 1/ 11: Suomi 5, Eesti 3. 5) SuOlllli-Tans.ka, Helsinki 15/ 11: Suomi 5, Tanska 3. Erikseen mainittakoon, että liiton alaisista urheilijoista seuraarvat määrät osallistuivat toimintavuoden aikana Garmisch-Partenkirchenissä ja Berlinissä pidettyihin olympialaiskisoihin, joissa he voittivat olympialaismitaleja seuraavat määrät: edusta- oku1ta- h :J<pea- pronssijia mital. mitai. mitai. 1) hiihto- ja mäenlasku ) yleisurheilu ) voimistelu (jouk.) 4) paini ) nyrkkeily ) rpyöräily..., Y'hteellsä Tässä yhteydessä todettakoon, että PoikalUTheiluliitto hoiti Berlinin olympialai'skisojen poikaleirin toimintaan osallistuneen 3D pojan valitsemisen sekä matka- ja oleskeluhuollon järjestämisen. Jäsenliittojen edustajien hyvät suoritukset olympialaiskisoissa aiheutuvat valtavaa innostusta maan kaiki:ssa kansamerroksissa 'la suurta!huomiota laajoissa ulkomaisissa piireissä tehden maatamme kaikkialla tunnetuksi. Paitsi edeltlämainittua kilpailutoimintaa, jäsenliittojen.alaiset urheilijat ovat hyvällä menestyksellä kilpailleet melkein kaikiossa Euroopan maissa osallistuen maailmanmestaru'us-, Euroopan- ja Pohjoi:smaiden mestaruuskilpailuihin sekä kai'kkiin huomatta'vimpiin kans.ainvälisiin kilpailutilai:suulksiin. d) julkaisutoiminta: Liitto on edelleenkin kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-ni:mistä viikkolehteä. Lehden päätoimittajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri San- 16

9 ]6 tala j.a toimitussihteerinä toimittaja Toivo V. Narva. Toimituskuntaan ovat kuuluneet SVUL:n ja sen jäsenliittojen puheenjohtajat: lakit. kand. J. W. Rangell, lakit. tohtorit Urho Kekkonen ja Heikki Lehmusto, lehtori Oskari Väänänen, johtaja Juho Hillo, varatuomari Kullervo Pellinen, maisteri Viktor Smeds, tohtori Lauri Tanner, insinööri Eino Tilus ja kirjaltaja Lauri Anttila. Liiton kustantamaa pesäpalloilun erikoisjulkaisua LAAKA-lehteä on ilmestynyt 24 numeroa. Lehden päätoimittajana on toiminut maisteri Aaro Kivilinn.a ja toimitussihteerinä toimittaja Einari Mannerla. e) jaetut avustukset: Lii'tot ovat jakaneet monelle kymmenelle alaiselleen seuralle avustuksia seuraavasti: SImk. 1) Suomen yleisurheilumestaruuskilpailuje.n tuloista 14,409:- 2) Olympialaisten valintalkilpailujen tuloista 6,864:- 3) Suomen NyJ.1k!keilymestaruuskilipailuje.n ttuloista.. 2,604:- 4) Suomir-Tanska nyrldlreilymaaottelun tuloista.... 2,988:- 5) OiJkeusneuvos Lili'll1men testa'ffientti.tahastosta.... 2,000:- Yhteensä 27,865: - Jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä ja osanotto kongresseihin. Jäsenlii'tot ovat v kuuluneet seuraaviin kansainvälisiin keskusjärjestöihin: 1) Kansainväliseen Voimisteluliittoon (FlG), 2) Kansainväliseen Urheiluliittoon (laaf), 3) Kansainväliseen Hiihtoliittoo'Il (FlS), 4) Kans.ainväliseen Painiliittoo'Il (lawf), 5) Kansainväliseen Nyrkkeilyliittoon (FIBA), 6) Kansainväliseen Painonnostoliittoon (FlH), 7) Kansainväliseen Pyöräilyliittoon (UCl), 8) Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (NCF), 9) Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon (NGl). Jäsenliitot ottivat v osaa seuraaviin kansainvähsiin kongresseihin: 1) Kansainvälisen Hiihtoliiton johtokunnan kokous Garmisch-Partenkirchenissä, edustaja johtaja A. Palamaa; 2) Kansainvälisen Hiihtoliiton vuosikongressi Garmisch-Parlenkircherussä edustajat: J. Hillo, A. Palamaa ja Y. Kaloniemi; 3) Kansainvälisen Urheiluliiton kongressi Berlinissä 10-11/8, edustajat: U. K,ekkonen, A. Kuusisto, V. Teivaala, L. Pihkala ja L. Miettinen; 4) Kansainvälisen Voimisteluliiton kongressi Berlinissä 8-9/8, edustajat: O. Väänänen, Y. Nykänen, K. E. Levälahti, B. Stenman, E. Palolampi ja 1. Sinisalo; 5) Kansainvälisen Painiliiton kongressi Berlinissä 31/7, edustajat: Heikki Lehmusto, V. Anttila ja E. Mannerla; 6) Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton kongressi Berlinissä 7/8, edustaja: V. Smeds; 7) Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi Berlinissä 5/8, edustajat: 1. Sinisalo ja L. Pihkala; 8) Kansainvälisen urheilija-poikaleiri, Berlinissä 1-16/8, edustajat: V. Teivaala, U. Franck ja 1. Sinisalo sekä 30 urheilijapoikaa; 9) Ruotsin Koululaisurheiluliiton kokous Tukholmassa 19/9, edustaja T. Heikura; 10) Suomalais-ugrilainen kulttuurikongressi Tallinnassa 25-28/6, edustaja A. Tynell; 11) Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi Tukholmassa 12/9, edustajat R. HeHberg ja J. Jura; 12) Pohjoismaiden Keskusurheiluliittojen kongressi Köpenhaminassa, edustaja J. Tossavainen. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liittoa edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja johtaja Aksel Ek, varamiehinään lakit. kand. J. W. Rangell ja tohtori Lauri Tanner. 17 2

10 18 Liiton ansiomerkkien jako. Liittohallituksen päätöksellä. liiton ansiomerkki on annettu poliisikomisario Juho KorkeaLalle, Tornio. Liiton 30-vuotisjuhlakokouksessa ansiomerkki annettiin seuraaville henkilöille: 1)!kauppias E. Corin, Kokkola, 2) hammasteknikko K. Elminen, Viipuri, 3) pääkirjanpitäjä V. Ertamo, Helsinki, 4) maanviljelijä A. Haavisto, Ilmajoki, 5) apteekkari V. Kesamo, Lahti, 6) maisteri L. Miettinen, 'Helsinki, 7) kuvanveistäjä J. Mäntynen, Helsinki, 8) konttoripäällikkö O. Osanen, Pölläkkälä, 9) johtaja L. Pailemo, Viipuri, 10) varatuomari Kullervo Pellinen, Riihimäki, 11) insinööri A. Tanila, Helsinki, 12) voimistelunopettaja A. Turunen, Viipuri, 13) maisteri O. Veijola, Kerava ja 14) lehtori O. Väänänen, Helsinki. Liiton 30-vuotisjuhLaUisuudet. Liiton vuosikokous päätti kesäkuun 7 p:nä 1936, että liiton 30-vuotisjuhlat vietetään syksyllä v ja valtuutti liittohallituksen määräämään juhlien lähemmän päivämäärän sekä huolehtimaan juhliin liittyvistä käytännöllisistä toimenpiteistä. Lokakuun 10 p:nä pitämäs 'sään kokouksessa liittohallitus määräsi 30-vuotisjuhlien viettopäiväksi 5 p:n joulukuuta.. Sanomalehtien välityksellä tehtiin tunnetuksi liiton 30-vuotiskauden toimintaa välittämällä lehtien julkaistavaksi Hiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin laatiman liiton 30-vuotis'historiikin, liiton entisen puheenjohtajan, everstiluutn. K. E. Levälahden haastattelun sekä liiton kunniajäsenen, lehtori J. F. Blomqvistin muistelmakirjoituksen. Kirjoitusten mukan a lähetettiin lehdille matriiseja liiton puheenjohtajista. Useimmat sanomalehdet ju1kaisivat liiton lähettämän ainehiston mukaisia kirjoituksia juhlapäivää edehäneessä tai juhlapäivän 5/12-36 numerossaan. Juhlallisuudet alkoiv.at kunniakäynneihä SVUL:n merkkihenkilöiden haudoilla 5 p:nä joulukuuta 1936, jolloin päivällä klo 14 SVUL:n liittohallitus, erikoisliittojen edustajat ja lukuisa määrä kutsuvieraita kokoontui Helsingin Vanhan hautausmaan kappelin edustalle ja lähti siitä kulkuena kunniakäynnille ja seppeleenlaskulle SVUL:n merkkihenkilöiden haudoille. Ensimäist:._ käytiin SVUL:n presidentin, professori Ivar Wilskmanin haudalla, jolla tarkastaja Arvo Vartia puhui ja yhde-ssä varatuomari J. W. Rangellin kanss.a laski haudalle seppeleen. Senjälkeen siirryttiin kulkueena liiton kunniajäsenen, professori Viktor Heikelin haudalle, jolla everstiluutnantti Levä1ahti puhui sekä yhdessä tri Tannerin kanssa toimitti seppeleenlaskun. Liiton kunniajä'senen,. kirjakauppias J. K. Lindstedtin haudalle laskivat maisteri Toivo Aro ja maisteri Viktor Smeds seppeleen, edellisen puhuessa vainajan muistolle. Viimeksi käytiin liiton suurlahjohtajan, liikemies Nestori Toivosen haudalla, jolloin varatuomari V. J. Niiniluoto puhui sekä l.aski yhdessä insinööri Aku Kuus~ston kanssa seppeleen vainajan haudalle. Liiton 30-vuotisjuhLakokous alkoi Helsingin kaupunginvaltuuston istuntosalissa klo 19. Tilaisuudessa oli läsnä satakunta henkilöä, joukossa hallitusvallan, puolustuslaitoksen, Helsingin kaupungin ja muita julkisen elämän henkilöitä. Kokoussali oli koristettu Suomen lipuin ja laakeripuin. Liiton lippu kunniavartioineen tehosti kokouksen juhlavuutt.a. Juhlakokous alkoi liiton puheenjohtajan, varatuomari J. W. Rangellin juhlapuheella, jonka jälkeen liiton varapuheenjohtaja, tohtori Lauri Tanner esitti katsauksen SVUL:n 30-vuotistoimintaan. Vielä oli juhlakokouksen ohjelmassa SVUL:n ansiomerkkien jako, jonka toimitti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell, liiton varapuheenjohtajan, tohtori Lauri Tannerin avustamana. Juhlakokous päättyi yhteisesti laulettuun Maammelauluun. JuhLaillaUisilla jotka alkoivat Hotelli Seurahuoneella klo 20, oli läsnä 140 henkilöä, heidän joukossaan halli- 19

11 20 tuksen j'a eduskunnan Jasema, Helsingin kaupungin edustajia sekä urheilun keskusliittojen ja sanomalehdistön edustajia. Vieraiden istuuduttua illallispöytään piti liiton puheenjohtaja, varatuomari J. W. Rangell tervehdyspuheen. Hla!llisten aikana kohdisti varastonhoitaja E. Juureva kiittävät sanansa SVUL:n entisille, vielä elossa oleville puheenjohtajille. Illan kuluessa esittivät ohjelmaa oopperalaulaja Yrjö Ikonen, kirjailija Urho Karhumäki sekä kirj,ailija Reino Hirvi:seppä. Tilaisuudessa esittivät onnittelunsa juhlivalle liitolle: edus~unnan puhemies J. Koivisw esitti edusku'lll1'lan, opetusministeri Antti!K'U.k\k!onen, hallitulksen, kenraaliluutn. K. L. Oesch, puolustuslattoksen, maisteri Lauri Pihkala, SuoOjeluskunta. jätjestön, tarkastaja Arvo Vartia, VaJ.t1on Ul'heilulautakunnan, johtaja Akseli ikaskela, Urheiluopiston, tohtori ikaj:le Rikrula, Yliopiston Voilm.istelulaitO'.kisen, majuri M. L iesi, Ampujainliiton, maisteri ToivoO ATO, UimaliitOlll, pl'oikuristi L inna, Luistinliiton, maisteri Tornivuori, P alloliiton, maisteri Backman, Kanoottiliiton, 'kauppat. kand. Oila, S'UIOIl'llen Alkateemisen Urheiluliiton, lehtori Tuomo Heikura, Suomen Oppikoulujen Urheilijain, herra Eino Karilas,.Suomen Kuuromykkäin Urheiluliiton, ministeri Urho Kielk.konen,!Suomen UrheiluliitO'Il, lehtori V. Lahttnen, Suomen VlQimistelU!liiton, johtaja Juho Hillo, Suomen Hiihtoliiton, maisteri Viktor Smeds, Paini- ja Nyrkkeilyliiton, vatatuomari Kullervo Pellinen, PesäpaJloliito.n, insinööri Eino Tilus, Pyöräilyliiton, opettaja G. VrultoneIli, Poika urheiluliiton, kirjaltaja Lauri Anttila, Paino.nn'OlStoliiton, ylioppilas T iitola, J ää'k1e!kkoliiton ja varatuomari ik. G. R. Ahlbäck, SVUL:n 'Piirien onnittelut. Tohtori Lauri Tanner luki juhlivalle liitolle saapuneet onnittelusähkösanomat. Niitä oli saapunut ulkomaisilta ja kotimaisilta urheilujärjestöiltä sekä lukuisilta yksityisiltä herrkilöiltä, yhteensä 66 sähkösanomaa. SVUL:n Liittokokous v SVUL:n Liittokokouksessa on kutakin jäsenliittoa edustanut liiton puheenjohtaja, joiden lisäksi liitot, joiden jäsenmäärä oli yli 5,000, valitsivat yhden lisäedustajan kutakin täyttä 5,000 jäsentä kohti. Jäsenliittojen edustajien lisäksi kukin SVUL:n piiri oli valinnut yhden edustajan liittokokoukseen. Jäsenliittojen ja piirien edustajiksi lii-ttokokouksissa oli valtuutettu: A. JäsenLiitot. UrheiLuliitto: lakit. tohtori U. Kekkonen, Helsinki; toimittaja A. Alanne, Oulu; kauppias K. Tuomi, Hämeenlinna; talksoitussimeeri T. Uimone n, Viipuri; kamreeri E. Koponen, Viipuri; varatuomari A. Husgafvel, Helsinki. Voimisteluliitto: lehtori O. Väänänen, Helsinki; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; everstiluutn. K. E. LeväLahti, Helsrnki; 'hammaslääkäri B. Stenman, Karhula; lehtori V. Lahtinen, Helsinki; lehtori Y. Nykänen. Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja A. Kaskela, Vierumäki; kauppias J. Järvinen, Helsinki; II1aanviljelijä J. Raunio, Virolahti; työnjohtaja E. Arohonka, Hyvinkää. Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, Turku; johtaja K. Lampila, Helsinki. Pesäpalloliitto: varatuomari K. Pellinen, Riihimäki; toimittaja E. Merinen, Helsrnki; maisteri O. Veijola, Kerava; tuomari P. 'Harvela, Hämeenlinna; maisteri Y. Kivilinna, Helsinki; opettaja A. Ylikangas, Kuusankoski.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin 300.. ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO R.Y. FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND R.F. FEDERATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES

SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO R.Y. FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND R.F. FEDERATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO R.Y. FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND R.F. FEDERATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES S Ä Ä N N Ö T 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomi-Ranska Yhdistysten

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot