Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 02.05.2011 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 1745/ /2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta Lausunnon antaminen Vihdin kunnanhallitukselle Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh. (09) Petri Suominen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus antaa Vihdin kunnalle seuraavan lausunnon: Espoo, Kirkkonummi ja Vihti ovat valtuustoissaan hyväksyneet keskinäiset, maankäyttöä, kaavoitusta ja liikennettä koskevat yhteistyösopimukset. Länsiradan vyöhyke on yksi Helsingin seudun maankäytön asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelman 2017 (MAL- 2017) kehittämisvyöhykkeistä sekä myös osa Etelä-Suomen asumisen, ympäristön ja liikenteen visio 2030 kehityskäytävää. Nummelan eteläosien osayleiskaavan mahdollistama lisärakentaminen Espoo-Lohja-Vihti-Lohja kehityskäytävälle tukee seudullisesti rakenteen tiivistämistä ja joukkoliikenteen järjestämistä, varautuu radan toteuttamiseen ja on siten linjassa kuntien yhteisen tavoitteen kanssa. Aluevaraukset mahdollistavat alueen huomattavan kasvun, joka lisää joukkoliikenteen kehittämisestä huolimatta liikennettä pääliikenneväylille. Erityisesti liikenne lisääntyy Turunväylällä. Tämä kasvu lisää osaltaan tarvetta Turunväylän lisäkaistoille Palojärveltä Kehä III:lle ja edelleen Helsinkiin. Ensimmäisenä lisäkaistojen tarve tulee ajankohtaiseksi Kehä III:n ja Kehä II:n välillä. Osayleiskaava ja selostus on selkeästi ja havainnollisesti laadittu. Vaikutusten arviointi, vaiheittainen toteuttaminen ja epävarmuustekijät on tuotu hyvin esiin. Kunnan kasvun ohjaaminen pääosin olemassa olevan keskustaajaman vaikutusalueelle ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle on yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja eheyttävän kaupunkirakenteen kannalta perusteltua sekä myös kulttuurimaisemat huomioonottavaa. Osayleiskaavan kaupunkirakenne varautuu ja ottaa hyvin huomioon raidevarauksen. Tavoite työpaikkaomavaraisuuden lisäämisestä ja työpaikka-alueiden varaamisesta keskittymänä nykyisten pääliikenneyhteyksien ja ratavarauksen varteen on kannatettava. Asuinkerrostalojen kaavamääräys AK, jolla sallitaan asemakaavalla myös pientalorakentaminen, jos tonttitehokkuus on vähintään 0,4, on myös tiiviiseen pientalorakentamiseen ja mahdollisesti uusiin asumismuotoihin

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 kannustava. Asuntotuotannon ja muiden toimintojen painopiste olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, tulevaan rataverkkoon ja pääväyliin tukeutuen tukee myös Espoon maankäytön sekä Länsiradan maankäyttöselvityksen tavoitteita. Turunväylä nähdään Espoossa vyöhykkeenä, jolla alueen tuleva kehitys ja liikenneyhteyksien parantaminen luo uusia elinkeinoalueita. Tiivistyvä rakenne Vihdissä tukee tätä vyöhykettä. Päätös Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotus, pienennös - Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset Tiivistelmä selostuksesta Vihdin kunta pyytää lausuntoa Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta mennessä (lisäaikaa saatu asti). Osayleiskaava-alue sijaitsee Vihdin kunnan eteläosassa, Nummelan etelä- ja kaakkoispuolella. Nummelan eteläosien osayleiskaavan on tarkoitus ohjata kaava-alueen maankäyttöä vuoteen 2030 saakka. Kaava-alueen koko on noin 20 km2. Kaavaehdotus Osayleiskaavaehdotuksessa on varauduttu alueen väestömäärän kasvuun noin asukkaalla. Nummelassa on nykyään noin asukasta. Nummelan eteläosien osayleiskaavan on tarkoitus ohjata kaava-alueen maankäyttöä vuoteen 2030 saakka. Valtatiet 2 ja 25 halkaisevat vanhan Nummelan taajaman ja uusi kasvu jatkuu valtatie 2:n vartta myöten Helsingin suuntaan. Eteläisenä rajana on valtatie 1. Vanha Turuntie (mt 110) jää kasvavan taajaman sisään. Uutena ja keskeisenä yhdyskuntarakennetta ohjaavana joukkoliikenneyhteytenä kaavaehdotukseen on linjattu Länsirata ja sille kaksi asemapaikkaa. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet on ehdotuksessa jaettu toteutuksen osalta kolmeen eri ryhmään. Ensisijaisesti asemakaavoitettavat ja toteutettavat alueet sijaitsevat pääasiassa nykyisen Nummelan keskustan yhteydessä. Ensisijaisesti toteutettavia ovat myös keskeiset työpaikka-alueet olemassa olevan tieverkon varrella. Toisessa vaiheessa kasvu jatkuu Porintien suuntaisesti yhdistäen Huhmarin Nummelan taajamarakenteeseen. Myöhemmin toteutettavien alueiden ryhmässä on Länsiradan pysäkkien ympäristöt sekä asuntoalueet länsi- ja itäreunoilla ja työpaikka-alueet eteläreunalla. Kaavaratkaisussa on keskeisellä sijalla ollut työpaikka-alueiden lisääminen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Suurin osa työpaikoista sijoittuu Vanhan

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Turuntien tuntumaan taajama-alueen reunoille. Julkiset ja kaupalliset palvelut on keskitetty kolmeen paikkaan: Nummelan vanhaan keskustaan sekä uusille asemanseuduille Höytiönnummelle ja Huhmariin. Näiden palvelukeskittymien kautta kulkee lenkkimäinen joukkoliikennekäytävä, jonka varrelle keskitetään tiivistä asuntorakentamista. Tiiviimmän rakentamisen ympärillä on pientaloalueiden vyöhykkeet. Taajamarakenteen reunoilta alkaa laajat yhtenäiset maa- ja metsätalousalueet. Kaava-alueella on tällä hetkellä asemakaavan pohjalta rakennettuna noin 60 hehtaaria, josta suurin osa Huhdanmäellä asuntorakentamisessa. Osayleiskaava sisältää erilaisia alueita kaupan palveluihin noin 52 ha, julkisiin ja muihin palveluihin 43 ha, työpaikka- ja teollisuusrakentamiseen 190 ha ja asumiseen noin 862 ha. Asuntoalueiden kaavamääräys sisältää paikalliset palvelut ja keskustatoimintojen kaavamääräys mahdollistaa niin asunto- kuin työpaikkarakentamisen palveluineen, joten esitetyt hehtaariluvut ovat arvioita. Kaiken kaikkiaan noin hehtaarin osayleiskaava-alue sisältää erilaisia rakentamiseen varattuja alueita noin hehtaaria. Kaava-aineistoon voi tutustua Vihdin kunnan verkkosivuilla osoitteessa: Yleistä Espoo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ovat tuoneet esille yhteisen näkemyksensä Espoo-Lohja -radan eli Länsiradan varren maankäytön kehityksestä kesäkuussa 2009 valmistuneessa selvityksessä. Länsiradan kehityskuvan tavoitteena on lisätä käytävän asuin- ja työpaikkarakentamisen volyymia niin, että rataan perustuvan joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Maankäytön kehityskuva-alueen kaupungin ja kunnanhallitukset ovat päätöksissään syksyllä 2009 ilmaisseet tahtonsa edistää radan toteutumista. Myös Espoon kaupunginhallitus toteaa päätöksessään Länsiradan varren maankäytön kehityskuvaselvityksestä, että Espoon alueella selvitys otetaan yhdeksi lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa. Lisäksi Lohja, Espoo ja Vihti ovat perustamassa yhteistä ratavaltuuskuntaa edistämään Länsiradan eli Espoo-Lohja -taajamaradan toteuttamista. Nummelan eteläosien osayleiskaavasuunnitelmien mahdollistama lisärakentaminen Espoo-Lohja-Vihti-Lohja junaratayhteyden varrelle tukee sen toteutumista ja on siten linjassa kuntien yhteisen tavoitteen kanssa. Mitoitus ja kaupunkirakenne

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Suunnittelualue on liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti keskeisen sijaintinsa vuoksi Vihdin kunnan pääasiallista kasvu- ja kehittämisaluetta. Osayleiskaava ei ole mitoittava, mutta siinä on varauduttu noin asukkaan kasvuun Vihdin päätaajaman yhteyteen vuoteen 2030 mennessä. Kunnan kasvun ohjaaminen pääosin olemassa olevan keskustaajaman vaikutusalueelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle on yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja eheyttävän kaupunkirakenteen kannalta perusteltua. Päätöshistoria Kaupunkisuunnittelulautakunta Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Moilanen Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että Espoon kaupunginhallitus antaa Vihdin kunnalle seuraavan lausunnon: Espoo, Kirkkonummi ja Vihti ovat valtuustoissaan hyväksyneet keskinäiset, maankäyttöä, kaavoitusta ja liikennettä koskevat yhteistyösopimukset. Länsiradan vyöhyke on yksi Helsingin seudun maankäytön asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelman 2017 (MAL- 2017) kehittämisvyöhykkeistä sekä myös osa Etelä-Suomen asumisen, ympäristön ja liikenteen visio 2030 kehityskäytävää. Nummelan eteläosien osayleiskaavan mahdollistama lisärakentaminen Espoo-Lohja-Vihti-Lohja kehityskäytävälle tukee seudullisesti rakenteen tiivistämistä ja joukkoliikenteen järjestämistä, varautuu radan toteuttamiseen ja on siten linjassa kuntien yhteisen tavoitteen kanssa. Aluevaraukset mahdollistavat alueen huomattavan kasvun, joka lisää joukkoliikenteen kehittämisestä huolimatta lisää liikennettä pääliikenneväylille. Erityisesti liikenne lisääntyy Turunväylällä. Tämä kasvu lisää osaltaan tarvetta Turunväylän lisäkaistoille Palojärveltä Kehä III:lle ja edelleen Helsinkiin. Ensimmäisenä lisäkaistojen tarve tulee ajankohtaiseksi Kehä III:n ja Kehä II:n välillä. Osayleiskaava ja selostus on selkeästi ja havainnollisesti laadittu. Vaikutusten arviointi, vaiheittainen toteuttaminen ja epävarmuustekijät on tuotu hyvin esiin. Kunnan kasvun ohjaaminen pääosin olemassa olevan keskustaajaman vaikutusalueelle ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle on yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja eheyttävän kaupunkirakenteen kannalta perusteltua sekä myös kulttuurimaisemat huomioonottavaa. Osayleiskaavan kaupunkirakenne varautuu ja ottaa hyvin huomioon raidevarauksen. Tavoite työpaikkaomavaraisuuden lisäämisestä ja työpaikka-alueiden varaamisesta keskittymänä nykyisten pääliikenneyhteyksien ja ratavarauksen varteen on kannatettava. Asuinkerrostalojen kaavamääräys AK, jolla sallitaan asemakaavalla myös pientalorakentaminen, jos tonttitehokkuus on vähintään 0,4, on myös tiiviiseen pientalorakentamiseen ja mahdollisesti uusiin asumismuotoihin kannustava. Asuntotuotannon ja muiden toimintojen painopiste olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, tulevaan rataverkkoon ja pääväyliin

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 tukeutuen tukee myös Espoon maankäytön sekä Länsiradan maankäyttöselvityksen tavoitteita. Turunväylä nähdään Espoossa vyöhykkeenä, jolla alueen tuleva kehitys ja liikenneyhteyksien parantaminen luo uusia elinkeinoalueita. Tiivistyvä rakenne Vihdissä tukee tätä vyöhykettä. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Vihdin kunta, kirje

6 LAUSUNTO 1 (2) Ympäristö / Mika Penttilä Vihdin kunta Kirjaamo / kaavoitus PL NUMMELA Lausuntopyyntö Nummelan eteläosien osayleiskaavan ehdotus (kaava nro 0249) Fingrid Oyj Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa: Osayleiskaavan alueelle sijoittuvat Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin (kv) voimajohto Kopula - Nurmijärvi sekä 400 kv voimajohto Espoo-Hyvinkää. Olemme toimittaneet tiedot voimajohdoista kaavaluonnoksesta antamassamme lausunnossa. Voimajohtojen merkinnät ja määräykset on tarkistettu Fingridin lausunnon kaavaluonnoksesta annetun lausunnon perustella seuraavaksi " Sähkölinja 400 kv tai 110 kv ja linjan johtoalueen rakennusrajat. Rakennusraja on 400 kv sähkölinjalla 26,5 metriä molemmin puolin keskilinjasta ja 110 kv sähkölinjalla 23 metriä molemmin puolin keskilinjasta". Huomautamme kuitenkin, että seuraava kaavaselostuksen teksti (s. 41) on edelleen harhaanjohtava: "Johtoalueille on lunastettu käyttöoikeuden supistus, joka ulottuu 110 kv:n johdolla 26 metrin ja 400 kv:n johdolla 33 metrin levyiselle alueelle. Metsäalueilla on em. johtoaukeiden molemmin puolin lisäksi 10 metriä leveä reunavyöhyke, joita käyttöoikeuden supistus myös koskee". Ensimmäisessä lauseessa tulisi olla että, "Johtoalueille on lunastettu käyttöoikeuden supistus, joka ulottuu 110 kv:n johdolla 46 metrin ja 400 kv:n johdolla 53 metrin levyiselle alueelle". Toista otteen lausetta muotoiltaessa on huomattava, että käyttöoikeuden supistus lunastetaan koko voimajohtoalueelle (aukea + reunavyöhykkeet) myös pelto- ja taajama-alueilla - ei siis ainoastaan metsäalueilla. Reunavyöhykkeet kuuluvat aina voimajohtoalueeseen, vaikka niiden käytännön merkitys korostuu metsä-alueilla puuston vuoksi. Tästä huomautimme jo edellisessä lausunnossa. Vakiintuneella tavalla esitetyn kuvauksen voimajohtoalueesta voi kopioida suoraan Fingridin edellisestä lausunnosta. Lisäksi tietoa asiasta saa Fingridin julkaisemasta oppaasta Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta (http://www.finorid.fi/portal/suomeksi/voimaiohdot ia maankaytto/maankaytto/ohjeita kaa voittajille/). Oppaassa käsitellään monipuolisesti sekä kaavatekniikkaa että suunnittelun periaatteita. Fingridin edellisessä lausunnossa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. Erityisesti asumisen ja ns. herkkien toimintojen (lähipalveluista esim. koulut ja päiväkodit) sijoittaminen voimajohtojen läheisyyteen vaatii harkintaan tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavojen laadinnassa. Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus , ALV rek. Arkadiankatu 23 B PL Helsinki Helsinki

7 Ympäristö / Mika Penttilä Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Pyydämme lähettämään yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL 530, HELSINKI. Ystävällisin terveisin Fingrid Oyj Verkkopalvelu / Ympäristö Mika Penttilä projektipäällikkö Fingrid Oy] Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus , ALV rek. Arkadiankatu 23 B PL Helsinki Helsinki

8 saa t l uuni KUNTA ~AS iai F r +m Käsi!elty: Vihdin kunta _ Kirjaamolkaavoitus PL Nummela y2o l % 3 f/l. O Laus/unto s te iy: _ 7,? Lausuntopyyntö Kaava 0249, Nummelan eteläosien osayleiskaava ALUEEN SÄHKÖNJAKELU Sähköasemat ja 110 Mn siirtoverkko Yleiskaavaan on esityksemme mukaisesti varattu paikka uudelle sähköasemalle annetussa lausunnossa toivoimme muutosta 110 kv:n johtovaraukseen valtateiden 1 ja 2 eritasoliittymän läheisyydessä. Johtovaraus on muutettu kaavaehdotukseen esityksemme mukaisesti. Siirtoverkkoon liittyvissä asioissa yhteyshenkilömme on Jaakko Tikamo Puh Fortum Espoo Distribution Oy PL Fortum Jakeluverkko Alueen uusi jakeluverkko toteutetaan nykykäytännön mukaan ensisijaisesti maakaapeliverkkona. Jakeluverkko pyritään sijoittamaan pääsääntöisesti yleisille alueille, teiden ja kevyenliikenteen väylien varsille. Sähköhuoltoa varten tarvittavat muuntamopaikkavaraukset tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Fortum Sähkönsiirto Oy Verkosto-omaisuuden hallinta Henri Vierimaa Asset Manager Fortum, Electricity Solutions and Distribution Division Keilaniementie 1 PL 100, FORTUM henri.vierimaa(c1b,fortum.com Fortum Sahkönsiirto Oy Kaavoitusasiat1 E7 Y-tunnus PL 100 Kotipaikka Espoo FORTUM

9 r Gasum LAUSUNTO LAK TMO 1 (2) Taneli Ojanen Vihdin kunta / i / / / Kirjaamo /Kaavoitus PL NUMMELA Ville Lausuntopyyntönne Asia NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Vihdin kunta pyytää lausuntoa Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta. Gasum Oy :n rakennettava maakaasuputki Mäntsälä -Siuntio (DN500) sijaitsee osayleiskaava -alueen länsipuolella lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä kaavaalueesta. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun turvalliseen käyttöön liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa Asetuksessa säädetyt suojaetäisyydet täyttyvät kaavaehdotuksessa. Gasum Oy:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksen suhteen. Sijainti Putkiväli: Maakaasuputki Mäntsälä -Siuintio, Paalu: - Nummela Yhteystiedot Lausunto: Taneli Ojanen taneli.oianenc gasum.f Kiehuvantie 189, Kouvola GASUM OY Taneli Ojanen Taneli Ojanen Maanhankintainsinööri Liitteet Gasum Oy Puhelin 020 Y-tunnus , Espoo

10 1. LAK TMO ~Gasum LAUSUNTO LAK S8-TMO 2 (2) Gasum Oy. Puhelin V-tunnus Y-tunnus , Espoo

11 LAUSUNTO 1 (3) /07/501701/2010 Vihdin kunnanhallitus LAUSUNTO VIHDIN KUNNALLE NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA HSL:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa antaa asiasta seuraavan lausunnon: Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksessa on käsitelty ja kuvattu osayleiskaavan tavoitteita ja lähtökohtia sekä sisältöä ja vaikutuksia laajaalaisesti ja selkeästi. Seudulliset maankäyttö- ia liikenneratkaisut Osayleiskaavalla on Vihdin lisäksi seudullista merkitystä alueiden käytön ja sen ajoituksen sekä liikenneratkaisujen kautta. Osayleiskaava voi toteutua täydessä mitassaan vain, mikäli seudulliset maankäyttö-ja liikenneratkaisut tukevat sitä. Tärkeässä roolissa ovat valmisteilla oleva Uudenmaan maakuntakaava sekä Länsirataa koskevat suunnitteluratkaisut ja päätökset. Helsingin seudulla (14 kuntaa) liikennejärjestelmän pitkäjänteisestä kehittämisestä päätetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) ja sen pohjalta laadittavassa aiesopimuksessa. Helsingin seudun MAL-työ muodostaa yhdessä Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyön kanssa keskeiset lähtökohdat maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamiselle HLJ 2011:ssa. HSL:n hallitus teki liikennejärjestelmäpäätöksen HLJ 2011 luonnokseen sekä siitä saatuihin lausuntoihin ja kannanottoihin perustuen (lisätietoja osoitteessa HLJ 2011 suunnitelmassa Espoo-Hista -rata on ajoitettu 2. kaudella (vuodet ) aloitettaviin raidehankkeisiin. Espoo-Hista radan ja Hista-Nummela-Lohja radan sekä laajentumiskauden (3. kausi ) muiden ratahankkeiden ajoituksen lähtökohtana on seuraava periaate: Uuden maankäytön kehittämiseen ja yhdyskuntarakenteen täydentämiseen liittyvien raidehankkeiden sekä maankäytön suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen tulee olla ajallisesti kytketty toisiinsa. Laajentumisvaiheen ratahankkeista ensisijaisia ovat ne, joissa yhdyskuntarakenteen kasvupotentiaali on jo tutkittu ja todettu toteuttamiskelpoiseksi. Taajamajunaliikenteen ja siihen tukeutuvan maankäytön kehittämismahdollisuuksiin vaikuttaa myös kaukojunaliikenteen yhteyksien kehittäminen valtakunnallisesti esimerkiksi pohjoissuunnalla Lentorata, länsisuunnalla Turun yhteydet ja idässä Pietarin suunnan ratkaisut. HSL Helsingin seudun liikenne - PL HSL. Puhelin (09) Faksi (09) Y HRT Helsingforsregionens trafik PB HRT Telefon (09) Fax (09) FO

12 II HSL LAUSUNTO 2 (3) Kaavan toteutuksen aioitus / HSL pitää kaavan toteutuksen ajoituksen jaottelua kolmeen vaiheeseen hyvänä periaatteena. Ensimmäisessä vaiheessa uudet ja täydentyvät asuinalueet tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Tämä lisää nykyisen keskusta-alueen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta ja myös joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä. HSL pitää ongelmallisena sitä, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi esitetyt työpaikka-alueet sijaitsevat syrjäisellä paikalla olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen nähden. Ratkaisu todennäköisesti lisää seudullista henkilöautoliikennettä työpaikka-alueiden mitoitus huomioon ottaen. Nummelan nykyiseen keskusta-alueeseen tukeutuvat asuinalueet ja osayleiskaava-alueen eteläosaan kaavoitettavat kaupallisten palveluiden alueet ja työpaikka-alueet jäävät helposti erilleen toisistaan ennen mahdollista Länsiradan ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamista. Tämä lisää alueen sisäisten joukkoliikennepalveluiden kehittämisen haasteellisuutta. Juna-asemien lähivmpäristöien maankäyttö Kuten kaavaehdotuksessa todetaan Huhmarin ja Höytiönnummen keskustaalueita ei voida suunnitella tarkemmin ja asemakaavoittaa ennen kuin ratalinjaus ja sen asemavaraukset ovat tiedossa. Vielä ei ole varmuutta siitä, olisiko Vihdissä yksi (Höytiönnummi) vai kaksi (Höytiönnummi ja Huhmari) juna-asemaa. Osayleiskaavaehdotuksen mukaan Huhmarin keskusta-alue tulisi todennäköisesti toteutumaan palvelu- ja työpaikkapainotteisempana kuin Höytiönnummen keskusta- alue, jonne odotetaan muodostuvan runsaammin asuntorakentamista. Kaavaehdotuksen mukaan Höytiönnummen junaaseman ympärillä olisi kilometrin säteellä asukasta ja kahden kilometrin säteellä asukasta. Mikäli Huhmariinkin tulee junaasema, kahden kilometrin säteellä juna-asemasta asuisi asukasta. HSL korostaa, että asemanseutujen maankäytön tulee olla tehokasta, jotta uuden raideyhteyden toteuttamiselle on edellytyksiä. Ratayhteydelle tulee olla niin paljon käyttäjiä, että liikennöinti riittävän hyvällä palvelutasolla on taloudellisesti mahdollista. Yhdyskuntarakenteen tiiveys erityisesti asemien lähiympäristössä alle kilometrin etäisyydellä on erittäin tärkeää. Riittävä asukaspohja ( asukastaltyöpaikkaa kilometrin etäisyydellä asemasta) luovat edellytyksiä myös palvelujen synnylle. Asemien lähialueiden lisäksi myös kokoojakatujen lähialueet, joita pitkin liityntäliikenteen bussit kulkevat, tulee kaavoittaa tiiviisti. Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen Ennen Länsiradan rakentumista kaava-alueen joukkoliikenne perustuu linjaautoliikenteeseen. Tällöin joukkoliikenteen kilpailukykyä on tärkeää parantaa täydentämällä yhdyskuntarakennetta, rakentamalla joukkoliikenteen HSL Helsingin seudun liikenne. PL HSL - Puhelin (09) Faksi (09) Y HRT Helsingforsregionens trafik PB HRT Telefon (09) Fax (09) FO ~.hsl.fi

13 II HSL LAUSUNTO 3 (3) /07/70/ liikennöimät väylät mahdollisimman sujuviksi, järjestämällä joukkoliikenneetuuksia tarvittaviin paikkoihin sekä toteuttamalla linja-autopysäkeille sujuvat, turvalliset ja esteettömät kevyen liikenteen yhteydet ympäröivästä maankäytöstä. Jos Länsirata toteutuu, suunnittelualueen sisäinen linja-autoliikenne hoidetaan pääasiassa liityntäliikenteenä raideliikenteen asemille. HSL pitää erittäin tärkeänä, että kaavoituksessa Höytiönnummen ja Huhmarin junaasemilla varataan liityntäbussiliikenteen terminaaleille riittävästi tilaa ja varaudutaan myös merkittävään liityntäpysäköintirakentamiseen. HSL kannattaa kaavaselostuksessa esitettyä ehdotusta Huhmarin rakennuskieltoalueen (vyöhyke ratalinjaukselle) hyödyntämisestä liityntäpysäköinnin tarpeisiin lähivuosina. Lisätietoja antaa osaston johtaja Suoma Sihto, p HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Suvi Rihtniemi toimitusjohtaja Suoma Sihto osaston johtaja TIEDOKSI HSL:n kirjaamo HSL Helsingin seudun liikenne. PL HSL - Puhelin (09) Faksi (09) Y HRT Helsingforsregionens trafik PB HRT - Telefon (09) Fax (09) FO ~.hsl.f

14 t rf W o4 Lausunto 9 t1 Vo i l ' l t I n ' 1 ` HSY Vihdin kunta Kirjaamo /kaavoitus PL Nummela Viite Lausuntopyyntönne Kaava 0249, Nummelan eteläosien osayleiskaava LAUSUNTO NUMMELAN ETELÄOSIEN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 0 HSY on kokouksessaan päättänyt antaa otsikossa mainitusta asiasta seuraavan lausunnon: HSY pitää hyvänä, että Vihti on arvioinut osayleiskaavaluonnoksen ilmastovaikutuksia sekä laatinut kunnan ilmastostrategian vuosille Strategian mukaan merkittävin osa kunnan päästöistä syntyy liikenteen päästöistä (39 %), sähkönkulutuksesta (28 %) ja lämmityksestä (13 %), Ilmastonsuojelun kannalta kestävän yhdyskuntarakenteen toteuttaminen ja liikenteen päästöjen minimoiminen edellyttää Länsiradan toteuttamista. Tältä kannalta on hyvä, että kaavan toteuttaminen on jaksotettu kolmeen eri vaiheeseen, siten että ensimmäinen vaihe täydentää nykyistä rakennetta Nummelan keskustan tuntumassa. 0 HSY esittää, että jatkosuunnittelussa luodaan hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian käytölle. Rakennukset tulisi sijoittaa oikein suhteessa ilmansuuntiin, vallitseviin tuuliin, maastonmuotoihin ja toisiinsa, jolloin voidaan torjua lämpöhäviötä. Aurinko- ja tuulienergian sekä maalämmön mahdolliselle hyödyntämiselle tulee luoda riittävät tilavaraukset. Tontinluovutusehdoissa tulee kiinnittää huomiota rakennusten energiataloudellisuuteen suosimalla rakentamisessa passiivi- ja erityisesti nolla- ja plusenergiataloja. Myös esimerkiksi jätevesien energian talteenottoa sekä jätelietteen käyttöä bioenergiana tulisi selvittää mahdollisuutena. Suunnittelun edetessä tulee arvioida kaavan toteuttamisen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Rakentamisessa olisi hyvä suosia hiilinieluja käyttämällä puu- ja puupohjaisia rakennusmateriaaleja. Julkisivurakentamisessa ja -materiaaleissa tulee lisäksi huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset eli sääilmiöiden äärevöityminen. Rankkasateiden lisääntyessä myös hulevesitulviin tulee varautua. Höytiönnummen pohjoisosassa on nykyinen Nummelan jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Nummelan, Ojakkalan ja Otalammen taajamien jätevedet. Puhdistamo on tarkoitus siirtää pohjoisemmaksi kallion sisään tai muuttaa pumppaamoksi mikäli siirtoviemäriputki Espooseen valmistuu. Vihdin kunta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ovat käynnistäneet neuvottelut jätevesien johtamisesta rakennettavaan Blominmäen puhdistamoon. Neuvottelujen lähtökohtana on, että Vihdin kunta varaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Sarnkommunen Helsingforeregionens miljötjänster PL HSY PB 100, HRM puh , faksi , Y , wwwhsy fi ttn , fax , F ,

15 Lausunto 2 (2) Espooseen rakennettavasta puhdistamosta kapasiteettia vuosien 2030 ja 2040 jätevesimääräennusteidensa mukaisesti. Neuvotteluissa käsitellään myös siirtoviemärin rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät asiat. HSY kuitenkin muistuttaa, ettei Espoon kalliopuhdistamon lopullinen aikataulu ole vielä tiedossa ja se voi poiketa esitetystä vuodesta Tämän takia on tärkeä huolehtia asemakaavoitusta ajoittamalla, ettei Nummelan puhdistamon kapasiteetti lopu ennen kuin Espoon puhdistamo on käytettävissä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Raimo Inkinen toimitusjohtaja 0 JAKELU TIEDOKSI Vihdin kunta HSY:n kirjaamo 0 Helsingin seudun ympgdstöpalvelut -kuntayhtymg $amko~unen Helsing forsreglonens miljötjänster PL 100, HSY PB 100, HRM puh , (aksi , Y , xwahsy fi ttn , fax FO , www hsy fi

16 l-fcfsinyin S(:'U(,tun KAUPPAKAMARI Vihdin kunta Kaavoitusarkkitehti Suvi Lehtoranta sähköpostin liitetiedostona Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotus; kaavamuistutus Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö esittää kaavamuistutuksenaan kohteliaimmin seuraavaa: Kauppakamariyksikkö pitää kaavaehdotusta perusteltuna ja lähtökohdiltaan hyvänä. Kauppakamariyksikkö pitää tärkeänä, että yksityiskohtaisen kaavoituksen aikataulu on sellainen, jossa työpaikka- ja teollisuusalueiden kaavoittaminen mahdollistaa riittävät reservit turvaamaan teollisuuden ja muun elinkeinoelämän tarpeet lähitulevaisuudessa. Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena muilla osayleiskaava-alueilla sijaitsevien reservien kanssa. Osayleiskaavaehdotuksen tulee mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevat tukitoiminnat (mm. lounasruokailu) riittävän lähellä teollisuus- ja työpaikka-alueita. Kauppakamariyksikkö esittää harkittavaksi, tulisiko julkinen liikenne ulottaa myös VTl ja tien väliselle työpaikka- ja teollisuusalueelle. Huhmarin alueelle suunniteltu KM -alue on osayleiskaavaehdotuksessa muutettu P - alueeksi. Alueen suunnittelu on läheisessä yhteydessä maakuntakaavan muutostyöhön. Maakuntakaavan muutostyän jälkeen tulee tarkemmin arvioitavaksi, voidaanko osayleiskaava palauttaa alun perin suunnitelluksi. Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole tehty varausta Helsinki-Vihti-Karkkila-Pori rautatielle. Kauppakamariyksikkö pitää tärkeänä, että emo ratahankkeeseen varaudutaan myös Vihdissä. Nummelassa huhtikuun 18. päivänä 2011 HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkä Mikko Vesala Hallituksen puheenjohtaja

17 V1HDI?,~ II ~AslaIJoI<kaNuosi '*3/(0. O;L~ 07f),oIl Saap._,_2O_ Käsitelty: Käsitelty:',,',siIeIty:_--- Vihdin kunta PL Nummela '_2O_~_ '_20_~_ 1 20_9 I ~..J Diaarinro 605/ /2 ~ ~ j-~ r':~, KlRKKON1JMMI KY.RKScATT Kirkkonummen kunnan lausunto Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta Kirkkonummen kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa seuraavan lausunnon Vihdin kunnalle Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta: " Kaavan vaikutusten arviointia on laajennettu ylikunnallisiin ja seudullisiin vaikutuksiin, vaikkakin vieläkin laajempi näkökulma olisi ollut toivottava. Osa tehdyistä arvioinneista on lisäksi melko yleispiirteisiä Kaava-aineistoon on myös liitetty erillinen vaikutusselvitys. Nummelan eteläosien osayleiskaava-alue tulee ulottaa Kirkkonummen kuntarajaan saakka, jotta liikennejärjestelyt ja vesihuoltoratkaisut voidaan suunnitella kokonaisuutena. Kaavan sisältöön tehdyistä muutoksista merkittävimpiä myös Kirkkonummen kannalta on vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistavan KM-aluevarauksen muuttaminen Huhmarissa tilaa vievän kaupan keskittymän mahdollistavaksi P-aluevaraukseksi. Tästä seuraavat vaikutukset mm. Veikkolan kaupallisten lähipalveluiden tarjontaan. Vaikutusselvityksessä on arvioitu, että liikennemäärien kasvu (matkatuotokset) vähenevät aikaisemmasta skenaariosta n %. Jatkosuunnittelussa olisi tarkennettava ja päiviteuävä sekä liikenneverkkoa koskevaa tarkastelua kaavaan tehtyjen muutosten vuoksi sekä lisättävä mm. työpaikka-alueiden kerrosaloja koskevaa tietoa. Nyt liikennemäärien todellista muutosta ja tilaa vaativan kaupan vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida ja suhteuttaa hankkeiden kokoa muihin meneillään oleviin seudullisiin hankkeisiin. Osayleiskaava-alueelle suunnitellun asuntorakentamisen määrä etenkin nousseiden väestötavoitteiden valossa edellyttää edelleenkin jo nykyisellä Iiikennemäärillä ruuhkaisen tieverkon välitys kapasiteetin oleellisia parannustoimenpiteitä. Tieverkon parantamistoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä siitä huolimatta, toteutuuko Huhmariin suunnitellut kaupan hankkeet Välityskapasiteetin parantamisen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla rajoitetaan rakentamisen seurauksena lisääntyvää jo KirkkQnummen kunta. PL 20,02401 Kirkkollilti1i!li, Puh. (09) 29 (;71 Kyrksliilts kommllll. PfJ 209, 02qOl K)'i'ksliitt, IJi, (09) 29671

18 nyt ongelmallista Veikkolan keskustan läpiajoliikennettä. Nykyiselle vanhalle Turuntielle, Turunväylän ylittävän sillan kohdalle, tulee rakentaa suuntaisliittymä Helsingin suuntaan. Valtatien 1 välitys kapasiteettia tulee parantaa lisäkaistoin ja läpiajon houkuttelevuutta tulee vähentää eri toimenpitein. Kirkkonummen kunta on huolestunut alueen liikennesuunnittelun riittävyydestä, koska liikennemäärät alueella kasvavat merkittävästi Kirkkonummi toistaa jo aiemmin lausumansa, että kaikkien Länsiradan kehityskuvan laatimiseen osallistuneiden kuntien ja viranomaisten tulee yhdessä edistää Valtatien 1 (Turunväylän) lisäkaistojen toteuttamista." Kunnanhallituksen pöytäkirjanote on kokonaisuudessaan liitteenä. Ulla Gahmberg kunnansihteeri

19 Liik enne vara sto Trafikverket La usunto 1 ( 1 ) / / Vihdin kunta Kirjaamo/kaavoitus PL Nummela Vihdin kunnan lausuntopyyntö Lausunto Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta Vihdin kunta on pyytänyt Liikennevirastolta (aik. Ratahaltintokeskus) Lausuntoa päivätystä ja otsikossa mainitusta osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavan tarkoituksena on määritellä Nummelan kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka sekä määrittää alueen maankäytön rakenne asemakaavatyön pohjaksi. Kaava rajoittuu luoteisreunastaan Hyvinkää - Karjaa rataosaan ja siinä on osoitettu Espoo-Salo-oikoradan varaus 100 metriä leveänä suunnitteluvyöhykkeenä. Ratahaltintokeskus on aiemmin antanut Vihdin kunnalle lausunnon samasta osayleiskaavasta sen luonnosvaiheessa. Kunta on ottanut siinä lausunnossa esitetyt näkökohdat hyvin huomioon. Melun ja tärinän vaikutukset asumiseen sekä liityntäpysäköintiin liittyvät tarpeet on otettava kuitenkin tarkemmin huomioon viimeistään asemakaavoitusvaiheessa. Liityntäpysäköinnin tarve on pääkaupungin rautatieliikennepaikoilla lisääntynyt jatkuvasti ja liityntäpysäköintipaikat tulee esittää jo kaavakartoissa samoin kuin kulkuyhteydet rautatieasemille (2 kpl). Hanko-Hyvinkää rata jää kaava-alueen ulkopuolelle, mutta sen esittäminen selkeästi kaavakartoissa havainnollistaisi kaava-aluetta huomattavasti. Myös puuttuva alikulku Nummelan ratapihan LR -alueelle kaava-alueen ulkopuolelle pitää esittää. Liikennevirastolta ei ote muuta huomautettavaa ehdotuksegta. Matti Levomäki Yksikön päällikkö Pekka Korhonen Kiinteistöpäällikkö Tiedoksi Kirjaamo Teija Snicker-Järvinen Anna Vainio Eero Liehu Kaj Grönqvist / RR Management Oy Liikennevirasto PL HELSINKI puh faksi kennevirasto.fi ken nevi rasto.fi

20 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kehittämis - ja elinkeinojaosto Kehittä mis- ja elinkeinojaost o y _ 1 O Z- LAUSUNTO VIHDIN KUNNAN NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 781/02/022/2009 KEJ 9 Vihdin kunnan ympäristölautakunta on päättänyt asettaa Nummelan eteläosien osayleiskaavan valmistelumateriaalin julkisesti nähtäville vuorovaikutusvaiheen kuulemista varten. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Osayleiskaava sijaitsee Vihdin kunnan eteläosassa, Nummelan etelä- ja kaakkoispuolella. Suunnittelualue rajautuu etelässä Turun moottoritiehen sekä Vihdin ja Lohjan kuntien väliseen rajaan. Kaava-alueen koko on noin 20 km'. Suunnittelualueelta on matkaa Lohjalle noin 18 km. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Osayleiskaavalla on tarkoitus määritellä Nummelan taajaman kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka. Samalla on tarkoitus varautua Espoo-Vihti-Lohja -taajamaradan rakentamiseen. Osayleiskaavatyön pohjana on Nummelan eteläosien rakennemalli, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna Kaava-alueen eteläosa on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä vuonna Osayleiskaava-alue rajautuu Lohjan kaupungin alueella Nummenkylän alueeseen, jolle laadittu Nummenkylän osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että Nummenkylän osayleiskaava-alue sisällytetään taajamaosayleiskaavaan. Taajamaosayleiskaavan luonnos on valmistumassa keväällä Nummenkylän osayleiskaavaehdotuksessa Vihdin kuntaan rajautuvalla alueella on työpaikka-alue (TP) Hiidenmäen kohdalla sekä pientalovaltaiset asuntoalueet (AP) maantien 110 varrella tien molemmin puolin. Muuten kaavaehdotuksessa on maa- ja metsätalousalueita (M, MA). Lohjan kaupunki (ympäristölautakunta) on aiemmin antanut lausunnon Nummelan eteläosien osayleiskaavan (1A) luonnosvaiheen maankäyttövaihtoehdoista sekä Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta (1A). Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksessa on varauduttu Nummelan kasvuun asukkaan taajamasta asukkaan taajamaksi. Nummelan taajaman kasvu jatkuu Helsingin suuntaan. Uutena joukkoliikenneyhteytenä on Länsirata ja sille kaksi asemapaikkaa. Työpaikka-alueita on lisätty pohjavesialueen ulkopuolelle Vanhan Turuntien tuntumaan taajama-alueen reunoille. Julkiset ja kaupalliset palvelut on keskitetty kolmeen paikkaan: Nummelan vanhaan keskustaan sekä uusille asemanseuduille Höytiönnummelle ja Huhmariin.

21 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kehittämis- ja elinkeinojaosto Kehittämis- ja elinkeinojao sto Osayleiskaavaan liittyy lukuisia selvityksiä, joista Lohjan kannalta kiinnostavimpia ovat Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys (Entrecon Oy ) ja Etelä-Nummelan liikenneselvitys (Strafica Oy ja Sito Oy 2008). Kaupan selvitys sisältää kolme tulevaisuusvaihtoehtoa: - VEI: Vihdin Ideapark toteutuu Huhmarin alueelle Vtl:n ja Vt2:n risteykseen (Ideapark enintään k-m2), - VE2: Ideapark ei toteudu, valtateiden Vtl ja Vt2 risteysalueelle sijoittuu paljon tilaa vievän kaupan keskittymä ja - VEO: Ei merkittävää kaupallista keskittymää Vtl/Vt2 -risteysalueelle. Selvityksessä arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia Lohjalla: "Ideapark saattaa houkutella joitakin nykyisin Lohjalla sijaitsevia kaupan ketjumyymälöitä siirtymään uuteen paikkaan Ideaparkkiin. Tällä voi olla vähäinen merkitys Lohjan kaupan tarjonnan monipuolisuuteen ja vetovoimaan ainakin lyhyellä aikavälillä. Suurempi merkitys Ideaparkilla on kuitenkin Lohjalla oleviin kaupan hankkeisiin, sillä Ideapark tarjoaa vaihtoehdon monelle Lohjalle sijoittumassa olevalle erikoiskaupan ketjulle. Tämä voi vaikuttaa Lohjalla vireillä olevien kaupan hankkeiden toteutukseen. Lohjan keskustassa olevien kauppakeskushankkeiden toteutus saattaa viivästyä Ideaparkin tuoman kilpailutilanteen kiristymisen vuoksi. Myös keskustan ulkopuoliset etenkin sisustuskauppaa tavoittelevat retail park -hankkeet voivat viivästyä tai jäädä kokonaan toteutumatta Lohjalla, sillä Ideapark voi tarjota vaihtoehtoisen sijoittumispaikan hankkeiden potentiaalisille vuokralaisille. VE2:ssa tilaa vievän kaupan kilpailu kiristyy Lohjan seudulla. Risteysalue saattaa muodostua etenkin Lohjan pohjoisosien (Muijala, Lempola) kanssa kilpailevaksi tilaa vievän kaupan alueeksi. Tällöin Lohjan pohjoisosiin suunnitellut kaupan hankkeet voivat jäädä osittain toteutumatta. Sen sijaan Lohjan keskustan kaupan hankkeisiin VE2:lla ei ole vaikutuksia, sillä tilaa vievä kauppa ei pääsääntöisesti kilpaile keskustakaupan kanssa. VEO:ssa Lohjan pohjoiset Muijalan, Nummenkylän ja Lempolan alueet kehittyvät etenkin tilaa vievän kaupan sijaintipaikkoina. Läntisen Uudenmaan suurin paljon tilaa vaativan kaupan keskittymä mahdollista synnyttää Pohjois-Lohjalle Vihdin rajan tuntumaan." Seudullisesti arvioidaan, että vaihtoehdossa 1 Lohjan kaupan markkina-alue voisi hieman supistua. Vihdin kaupan seudullinen asema vahvistuisi huomattavasti. Myös VE2:ssa Vihdin asema seudullisena kaupan keskuksena vahvistuisi. Lohjan keskustalle jäisi hyvät mahdollisuudet monipuolistaa tarjontaansa uusien liiketilojen syntymisen myötä. Kaupan myynnin ja tarjonnan kasvu Lohjan seudulla perustuisi kuitenkin nykyisen markkina-alueen väestön ja ostovoiman kasvuun sekä ostovoiman ulosvirtauksen vähenemiseen. Nummelan ja Lohjan markkina-alueet eivät laajenisi merkittävästi nykyisestä. VEO mahdollistaisi myös Lohjan ja Nummelan keskustojen kehittämisen nykyistä monipuolisimpina erikoiskaupan keskuksina. Lohjan seudun kaupallinen asema olisi tässä vaihtoehdossa VE2:n kaltainen, mutta tilaa vievän kaupan tarjonta painottuisi Vihdin sijasta enemmän Lohjalle.

22 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Kehittämis - ja elinkeinojaosto Kehittä mis- ja elink eino] ps to Ostosmatkat pääkaupunkiseudun kaupan keskuksiin vähenisivät jonkin verran oman alueen tarjonnan kehittyessä, mutta monipuolisemmat kauppakeskukset houkuttelisivat edelleen Lohjan seudun asukkaiden ostoeuroja pääkaupunkiseudulle. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu vaihtoehdon 1 mukainen kaupan suuryksikkö eli valtateiden 1 ja 2 risteykseen on osoitettu kaupallisten palvelujen alue määräyksin, että alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä päätoimintaa tukevia toimintoja. Alue on kooltaan 45,5 ha. Selvityksessä on arvioitu, että tällaisen suuryksikön markkinaosuus Lohjan kaupungin ostovoimasta olisi 25 % eli neljännes (36,2 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa vastaava luku olisi 3 % ostovoimasta. Sammatti on arvioitu erikseen. Siellä vaikutus olisi 35 % ostovoimasta eli 2 milj. euroa. Yhteensä mittava kaupan suuryksikkö valtateiden 1 ja 2 risteyksessä veisi Lohjalta ostovoimaa 38,2 milj. euroa Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Uudenmaan maakuntakaavassa ei ole osoitettu valtateiden 1 ja 2 risteysalueelle merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä. Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen ja kaavaprosessiin sisältyvä selvitys kaupan palvelurakenteesta ovat vireillä. Maakuntakaavan luonnoksen on tarkoitus valmistua vuonna Lohjan kaupungin kaupallinen selvitys on valmistunut vuonna 2007 (Tuomas Santasalo Ky). Sen tavoitteena on kaupallinen verkko, jossa Lohjan keskusta on pääkeskus, tilaa vaativa ja marketkauppa keskittyvät Tynninharjulle ja Lempolaan, tekninen erikoiskauppa Lohjanharjun kauppatielle, liikenteeseen tukeutuvat palvelut Karnaisiin ja Muijalassa on mahdollinen pidemmällä aikavälillä toteutuva seudullinen kaupan keskittymä. Nummelan eteläosien osayleiskaavan luonnoksessa Espoo-Lohja -radan maastokäytävä jatkuu Lohjan suuntaan ns. Radioaseman alueen kohdalla. Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu Ratahallintokeskuksen käynnistämän alust avan ylei ssuu nnitelman mukaista raid etta, jok a yh distää taajamaliikenneradan olevaan Hanko-Hyvinkää -rataan Hiidenmäen kohdalla. Lohjaan rajautuvalla alueella on olevan radan varteen osoitettu teollisuusaluetta sekä yhdystie, joka jatkuu Lohjalle. Radioaseman tienoilla on Vihdin puolella pientaloval tainen asun toalue (AP), jonk a tot euttaminen tulee ajankohtaiseksi ensivaihetta myöhemmin, yhdyskuntarakenteen niin edellyttäessä. Vastaavat pientaloalueet on sijoitettu kuntien rajalle Vanhan Turuntien pohjois- ja eteläpuolelle. Moottoritiehen ja Lohjan kaupunkiin rajautuva työpaikka-alue (TP) on myös tarkoitus toteuttaa ensivaihetta myöhemmin. Näiden Hiidenmäen ja Turuntiehen rajautuvien alueiden välillä Lohjan kaupungin rajalla on Hevoskallion liittymästä pohjoiseen laaja maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), joka jatkuu pohjoiseen Hanko-Hyvinkää -radan läheisyyteen.

23 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Kehittämis - ja elinkeinojaosto Kehittämis- ja elinke inojaos to Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu asemat Nummelaan ja Huhmariin. Nummelan aseman läheisyyteen on osoitettu keskustatoimintojen alueita ja asuinkerrostalojen alueita, Huhmariin julkisten palvelujen ja hallinnon alueita sekä kerrostaloalueita. Aluevaraukset on osoitettu toissijaisesti kaavoitettavina alueina, joiden asemakaavoituksen ja toteuttamisen edellytyksenä on yhdyskuntarakenteeseen, joukkoliikenteeseen tai yhdyskuntatalouteen liittyvä ehto. Espoon ja Lohjan kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat yhteisesti teettäneet maankäytön kehityskuvaselvityksen Länsiradan (Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja) kehityskäytävän tulevasta maankäytöstä. Tämä kehityskuva on kuntien yhteinen puheenvuoro alueen kehittämiseksi ja maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Selvitys valmistui Lohjan kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen tiedoksi ja päätti, että Lohjan alueella selvitys otetaan yhdeksi lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa, että selvityksen mukaisesti Lohjan kaupunki vaikuttaa yhdessä alueen kuntien kanssa uuden maakuntakaavan valmisteluun ja että Lohjan kaupunki yhdessä selvitykseen osallistuneiden kuntien kanssa pyrkii siihen, että Länsiratahanke kokonaisuudessaan sisällytetään valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Vastaavasti Vihdin kunnanhallitus päätti kokouksessaan ottaa Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa Vihdin kunnan alueella, sekä että tehdyn selvityksen mukaisesti vaikutetaan yhdessä alueen kuntien kanssa uuden maankuntakaavan valmisteluun siten, että Länsirata toteutetaan mahdollisesti osana Espoo-Salo oikorataa, sekä pyritään sisällyttämään selvityksessä mainitut liikennehankkeet ainakin Nummelaan saakka Helsingin seudun liikennejärjestelmäselvitykseen (HLJ 2011), koska Nummelan kehittäminen edellyttää joukkoliikenteen huomattavaa tehostamista. Vihdin kunta on varautunut toteuttamaan radan edellyttämän maankäytön. Vihdin kunta edellyttää esitettyä nopeampaan aikatauluun ratahankkeen toteuttamisessa. Tätä tukevat valtatie 1:n ruuhkautuminen sekä uudet ilmastopoliittiset velvoitteet. Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen ensimmäisessä vaiheessa Nummelaan on arvioitu sijoittuvan uutta asukasta ja Huhmariin uutta asukasta. Toisessa vaiheessa lisäys olisi Nummelassa yhteensä ja Huhmarissa Kolmannessa vaiheessa laajeneminen tapahtuisi lähinnä Huhmarin suunnalla. (Leena Iso-Markku) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnos (pienennös ja tiivis telmä) Kaavaluonnoksen selostus sekä kaavakartta määräyksineen löytyvät osoitteesta: vihti fi/yalvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/prime100.aspx.

24 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Kehittämis - ja elinkeinojaosto Kehittäm is- ja elinkeino jaos to Esitys Ksj Lohjan kaupunki esittää lausuntonaan Nummelan eteläosien osayleiskaavan valmistelumateriaalista, että Nummelan eteläosien ja Huhmarin alueen kehittäminen tukee Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kuntien yhteisen Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen tavoitteita ja Espoon ja Lohjan välisen ratayhteyden toteuttamista. Kaavan jatkovalmistelussa tulee huomioida Ratahallintokeskuksen käynnistämän Espoo-Lohja -radan alustavan yleissuunnitelman mukainen maastokäytävä myös siltä osin kuin suunniteltu taajamaliikennerata yhdistyy olevaan Hanko-Hyvinkää -rataan Hiidenmäen kohdalla Vihdin kunnan alueella. Valtateiden 1 ja 2 risteykseen esitetty kaupan suuryksikkö on seudullisilta vaikutuksiltaan merkittävä. Seudullisesti mittavan hankkeen vireillä olo heijastuu laajalle alueelle ja hidastaa koko vaikutusalueen kaupan kehittymistä. Vihdin kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan siirtäisi kaupan suuryksikkö täysimääräisesti toteutuessaan neljänneksen erikoiskaupan ja ravintoloiden ostovoimasta Lohjalta Vihtiin. Siirtymä vaikuttaa haitallisesti erityisesti Lohjan kaupunkikeskustan kaupalliseen kehittämiseen Lohjan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Lohjan kaupungin näkökulmasta kaupallisten palvelujen aluevaraukset tulisi seudullisesti suunnitella siten, että erikoiskaupassa tuetaan keskustan kaupallista asemaa Lohjalla. Kaavaluonnoksessa osoitettu kaupan suuryksikkö on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Muilta osin osayleiskaavaluonnoksessa esitetty maankäyttö ei ole ristiriidassa Lohjan kaupungin suunnitelmien kanssa. Päätös Hyväksyttiin. KEJ 34 Nummelan eteläosien osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vihdin kunnanhallitus on päättänyt asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville lausuntoja ja muistutuksia varten (MRL 65 ja MRA 19 ). Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Lausuntoa pyydetään mennessä. Kaavaehdotusta varten on tutkittu saadun palautteen perusteella useita muutoksia kaavakarttaan, -määräyksiin ja -selostukseen. Merkittävin muutos on Huhmarin vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän (KM) korvaaminen tilaa vaativan kaupan merkinnäksi (P). Kaavaselostus: "Osayleiskaavaehdotukseen on varattu 45 hehtaarin suuruinen tilaa vaativan kaupan alue Huhmariin. Toteutuessaan näin suuri tilaa vievän kaupan keskittymä loisi vetovoimaisen kokonaisuuden, joka vahvistaisi Vihdin asemaa seudullisena tilaa vaativan kaupan keskuksena." Ratkaisu vastaa vuonna 2008 tehdyn kaupan selvityksen vaihtoehtoa VE2. Tästä vaihtoehdosta on arvioitu, että tilaa vievän kaupan kilpailu kiristyy Lohjan seudulla. Risteysalue saattaa muodostua

25 LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 Kehittämis - ja elinkeinojaosto Kehitt ämis- inkei n 9 o sto etenkin Lohjan pohjoisosien (Muijala, Lempola ) kanssa kilpailevaksi tilaa vievän kaupan alueeksi. Tällöin Lohjan pohjoisosiin suunnitellut kaupan hankkeet voivat jäädä osittain toteutumatta. Sen sijaan Lohjan keskustan kaupan hankkeisiin VE2:lla ei ole vaikutuksia, sillä tilaa vievä kauppa ei pääsääntöisesti kilpaile keskustakaupan kanssa. VE2:ssa Vihdin asema seudullisena kaupan keskuksena vahvistuisi Huhmarin alueesta puolestaan voisi kehittyä koko seutua palveleva tilaa vievän erikoiskaupan keskus. Kaavaprosessin vireillä ollessa maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut siten, että myös ns. paljon tilaa vievän tavaran kauppa on tullut ohjauksen piiriin. Suuryksikköjen mitoitus pitää esittää riittävällä tarkkuudella maakuntakaavassa, jonka luonnoksen laatiminen on parhaillaan vireillä Uudenmaan liitossa. Maakuntakaavan luonnoksen on määrä valmistua toukokuussa valmisteluvaiheen vuorovaikutusta varten. Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole kaupan suuryksikkömerkintää Huhmarin kohdalla. Alueiden toteuttamisjärjestys on esitetty kaavakartan vinjettiikuvalla. Kuntien rajalla olevat alueet ovat toteuttamisjärjestyksessä kolmesta vaiheesta viimeisessä eli myöhemmässä vaiheessa. ESA -radan linjausta ja radan suunnitteluvarausta on tarkennettu tehdyn alustavan yleissuunnitelman pohjalta. Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavaluonnos on ollut valmisteluvaiheen vuorovaikutusta varten nähtävillä kesällä Kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä Lohjan keskustan osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä vuoden 2011 alussa. Kuntien raja-alueelle esitetty maankäyttö ei ole ristiriidassa Lohjan maankäyttösuunnitelmien kanssa. Taajamaosayleiskaavan laatimista varten Lohjalla on laadittu kaupan selvitys vuonna 2007 sekä sitä täydentävä selvitys ja vaikutusten arviointi vuonna Kaupan selvitysten mukaan Lohjan seudullinen asema on merkittävä erityisesti keskustakaupassa ja autokaupassa. Kaava-aineistoon voi tutustua osoitteessa fi/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/prime100.aspx. (Leena Iso-Markku) Erikseen j aettavat asiakirj at: - Lausuntopyyntö - Nummelan eteläosien osayleiskaava tiedote Esitys Ksj Kehittämis- ja elinkeinojaosto esittää Lohjan kaupungin lausuntona Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa: Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotus ottaa hyvin huomioon Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kuntien yhteisen Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvityksen tavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Lohjan

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI Ehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, jotka koskevat nähtävillä olleen kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maakuntakaavan laadinta

Maakuntakaavan laadinta Hallitus 117 23.08.2011 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 42/07/70/700/2011 hall 117 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma Sihto p. 4766 4260,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot