LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66: KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:

2 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 66.kaupunginosan korttelia 27. Asemakaavan muutoksella muodostuu 66.kaupunginosan korttelin 27 tontit Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä Kaavan nimi HAAPA-HEIKINTIE Kaavan tunnus 66:059 Kaavan päiväys Kaavan laatija Nana Pentti, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan vireilletulo: Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti Hyväksymispäivämäärät Ltk xx.xx.200x Kh xx.xx.200x Kv xx.xx.200x Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyskässä, Vaajakoskentien, Asmalammentien ja Haapa- Heikintien välissä noin 5,5 km kaupungin keskustasta itään päin. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Kaavan tavoitteena on korttelin käyttötarkoituksen tarkistaminen ja kaavan ajanmukaistaminen. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

3 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu.. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Lausunnot ja mielipiteet ja niiden huomioonottaminen kaavaratkaisussa.virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset (????)...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS EI VAIKUTA NIMISTÖÖN ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 13

4 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / ) Seurantalomake, liitetään myöhemmin 3) Ote poistuvasta kaavasta 4) Nähtävillä olon aikana saadut muistutukset, liitetään myöhemmin 5) Tonttijakokartta, liitetään myöhemmin 6) Asemakaavan muutoksen pienennös Ilmakuva suunnittelualueelta

5 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Suunnittelualue sijaitsee Jyskässä Vaajakoskentien, Asmalammentien ja Haapa-Heikintien välissä. Alue on vanhaa Jyskän omakotialuetta. Kaavamuutoksella tarkistetaan korttelin käyttötarkoitus ja kaavan ajanmukaistaminen. Sitova tonttijako hyväksytään kaavan yhteydessä. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä / sanomalehti Keskisuomalaisessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRL 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.201x. Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.xx.201x. Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä xx.yy. - xx.yy.201x. Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä xx.xx.201x Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä xx.xx.201x Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.yy.201x. 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan toteuttaminen on suunniteltu tapahtuvaksi kaavamuutoksen saatua lainvoiman. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on pientaloaluetta, jonka tontit rajoittuvat Asmalammentiehen, Haapa-Heikintiehen, itäosassa Laiduntiehen sekä virkistysalueeseen (PI) ja pientaloalueeseen. Tontin eteläpuolella kulkee Vaajakoskentie. Nykytilassa alueella sijaitsee asuinpientaloja, joista osa on alkuperäisessä asussaan ja osaa on laajennettu/ muutettu. Alueen lähiympäristössä sijaitsevat Jyskän palvelukeskus sekä leikkipuisto Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva

6 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (6) Loivasti kohoava rinne, jossa on etelärajalla korkea tieltä nouseva penger, on alueelle tunnusomainen etelän suunnasta. Suunnittelualueen maisema on rakennettua pientaloympäristöä, jonka tontit ovat varsin suuria ja joiden kasvillisuus on varttunutta. Maisemakuva on puistomainen. Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Alue on loivaa rinnemaastoa, joka laskee etelän suuntaan. Alueen maaperä on moreenia. Kasvillisuus on pääosin puutarha ja pihakasveja, suuria puita kasvaa saarekkeina tonttien reunaosissa. Alueella ei sijaitse arvokkaita luontokohteita. Pienilmasto Alue suuntautuu etelään ja pohjoisilta ilmavirtauksilta suojaavat maaston muodot Rakennettu ympäristö Kaavan alueella sijaitsee 6 tonttia joista 5 on rakennettu. Alueen rakennukset ovat omakotitaloja eri vuosikymmeniltä. Yhdyskuntarakenne Kaava-aluetta ympäröivä alue on asuinpientalojen ja rivitalojen alueita. Alue sijaitsee hyvien ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksien varrella ja lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat n m:n päässä suunnittelualueelta (Jyskän palvelukeskus). Kaupunki-/taajamakuva Taajamakuva muodostuu Haapa-Heikintien varren rivi- ja pientaloasutuksesta sekä paikallistieympäristöstä. Asuminen Kaava-alueella on omakotiasutusta. Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee Haapa-Heikintien ja Laiduntien varren rivi- ja omakotiasutusta. Palvelut Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat n m:n päässä suunnittelualueelta (Jyskän palvelukeskus). Jyväskylän keskustan palvelut sijaitsevat n.6km:n päässä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Lähimmät työpaikat sijaitsevat n. 200m:n päässä alueelta Jyskän palvelukeskuksessa. Virkistys Suunnittelualueella ei ole virkistysalueita. Alueen lähietäisyydellä sijaitsee leikkipuisto sekä pienehköjä lähivirkistysalueita. Liikenne Suunnittelualue sijaitsee liikennöityjen teiden ympäröimänä. Kaavoitettavaa aluetta sivuavien teiden yhteydessä kulkevat erilliset kevyenliikenteen väylät. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole suojelukohteita tai muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue on mukana säilytettävät pientaloalueet- selvitysalueisssa. Tekninen huolto Kaavoitettavan alueen halki kulkevat vesijohto sekä jäte ja sadevesiviemärilinjat. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lähellä kulkeva valtatie aiheuttaa alueen eteläosiin meluhaittoja. Sosiaalinen ympäristö

7 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (7) Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenne- yksityisautoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Alue on osa puistomaista viihtyisää pientaloaluetta Maanomistus Kaavan alue on yksityisessä omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Ote maakuntakaavasta Yleiskaavat Alueella on voimassa Vaajakoski - Jyskän oikeusvaikutteeton osayleiskaava vuodelta 1991.Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkinnällä AP on osoitettu asuinpientalojen alueeksi. Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa 1981 hyväksytty asemakaava. Korttelin käyttötarkoitus on osoitettu A0R-5- merkinnällä erillisten ja kytkettyjen pientalojen ja rivitalojen korttelialueeksi ja ALM-2 merkinnällä liikerakennusten korttelialueeksi jolle saa sijoittaa moottoriajoneuvojen huoltoasemien tiloja.

8 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (8) Karttaote ajantasa-asemakaavasta. KymppiR ohjelma (asuinaluekaavoissa) Maankäytön ja palveluiden yhteensovittamiseksi Jyväskylässä laaditaan kerran vuodessa KymppiR -ohjelma, joka sisältää maankäytön toteuttamisohjelman kymmeneksi vuodeksi. Jatkuva, yhteistoiminnallinen ohjelmatyö varmistaa, että kaupungissa on vuosittain riittävästi tontteja asuntorakentamiselle, tontit sijaitsevat alueellisesti tasapainoisesti eri puolilla kaupunkia ja mahdollistavat monipuolisen asuntotuotannon. Samalla turvataan sosiaalista eheyttä ja huomioidaan eri kaupunginosien erityispiirteet. Näin varmistetaan, että uusia asuntoalueita toteutettaessa palveluihin on varauduttu ja että olemassa olevaa palveluverkkoa hyödynnetään mahdollisimman hyvin. KymppiR2009 ohjelma valmistui syyskuussa Ohjelma oli kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valmistelutyö on jatkuvaa. Ohjelma kiertää kerran vuodessa luottamushenkilöiden käsittelyssä. Näin pyritään varmistamaan valmistelutyön ja poliittisen päätöksenteon yhtenäinen suunta. Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Rakennuskiellot Alue ei ole rakennuskiellossa. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Haapa-Heikintien alue sijoittuu Jyskän säilytettävien pientaloalueiden tarkastelualueelle. Alueen arvojen selvitys sisällytetään jatkotyönä osaksi Jyväskylän säilytettävien pientaloalueiden selvitysraporttia.

9 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (9) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaavan vireilletulokuulutus on ollut Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja toimijat Kaavamuutoksen hakija Tonttituotanto Rakennusvalvonta Yhdyskuntatekniikka Ympäristöosasto Jyväskylän Energia Oy / Vesi Vattenfall/ kaukolämpö Vattenfall/ siirto Keski-Suomen museo Keski-Suomen ELY-keskus Jyskän asukasyhdistys Vireilletulo Asemakaavan muutoshakemus on tullut Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä / ja maanomistajille päivätyllä kirjeellä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmistelu Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen.

10 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (10) Ehdotusvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset toimitetaan kirjallisena Jyväskylän kaupungin keskushallinnon kirjaamoon. Kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Hyväksymisvaihe Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY- keskuksen kesken olisi pitänyt järjestää. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa Osallisten tavoitteet Tavoitteena on alueen säilyminen asuinalueena. Kaupungin asettamat tavoitteet Alueen asemakaavan merkintöjen ajantasaistaminen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavamerkintöjen ajanmukaistaminen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Rakennetun ympäristön säilyminen asumisympäristönä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdettuja tavoitteita ovat kevyen liikenteen yhteyksien, asumisympäristöksi rakennetun ympäristön ja leikkipuiston säilymisen turvaaminen Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena ovat hyvien liikenneyhteyksien varrelle sijoittuvan sijainnin hyödyntäminen sekä alueen säilyminen asuinalueena. Alueella on myös hyvä sijainti ilmansuuntiin ja topografiaan nähden.

11 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (11) 3.5 ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavissa vaihtoehdoissa tarkasteltiin kaava-alueen kokoa, korttelialueiden käyttötarkoituksia sekä kaavamerkintöjä Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty vaikutusten arviointisuunnitelma antaa pohjan kaavaselostukseen liitettävälle vaikutusten selvittämiselle, arvioinnille ja vertailulle. Valitun kaavaratkaisun vaikutusten arviointi on selvitetty kohdassa Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Keväällä 2010 laadittiin alueen ensimmäinen kaavaluonnos, jonka tonttien kokoa ja muotoa, käyttötarkoitusta, rakennusaloja sekä kerrosalan määrää ja kerroslukua muokattiin osallisten tavoitteiden mukaan. Liittymät sijoitettiin kaavaluonnoksessa virkamiesyhteistyön sekä osallisten tavoitteiden mukaan Lausunnot ja mielipiteet ja niiden huomioonottaminen kaavaratkaisussa Asemakaavan luonnoksesta saatiin nähtävilläolon aikana x lausuntoa sekä x mielipidettä. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipide pääpiirteittäin: Asemakaavan muutosluonnoksen jälkeen tehdyt korjaukset Lisätään luonnosvaiheen jälkeen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Vireilletulo Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Aloituskokous Kaavaluonnos nähtävillä ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava mahdollistaa alueen rakentumisen pientalo- ja rivitaloasumisen tarpeisiin Mitoitus Aluetta kuvaavat keskeiset mitoitustiedot : AP-aluetta m2, kerrosluku II, tehokkuus e=0.30 Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on yht. n m Palvelut Kaavamuutoksella muodostuu asuinrakennusten aluetta. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat Jyskän alueen kaupalliset sekä julkiset palvelut.

12 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (12) 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen asumis- ja liikkumisympäristö. 4.3 ALUEVARAUKSET Kaavanmuutos koskee yhtä korttelia (kortteli 66). Kaavanmuutoksessa koko korttelialueen käyttötarkoitukseksi määritellään AP, asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue Korttelialueet Korttelialue AP: Korttelialueen koko on noin m2. Rakennusoikeus on esitetty kerrosalaneliömetreinä tehokkuusluvulla e=0.30. Suurin sallittu kerrosluku on II. o Tonteille saa rakentaa asuinpientaloja ja rivitaloja o Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti; 2 autopaikkaa/ asunto o Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä o Korttelialueelle on osoitettu istutettava alue ja varaus maanalaista johtoa varten o Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta o Asuinrakennusten tulee olla harjakattoisia. Katemateriaalin tulee olla konesaumattu peltikate tai muu sileä pelti o db-merkintä alueen etelälaidassa osoaittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/ 92 mukaiset ohjearvot 4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavaratkaisuun 1. Toimiva aluerakenne; Kaavaratkaisulla eheytetään olevaa aluerakennetta ja varmistetaan rakenteen toimivuus ja saavutettavuus jatkossa 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; Kaavaratkaisu tiivistää ja säilyttää olevan yhdyskuntarakenteen ja kohentaa elinympäristön laatua toimivien ja selkeiden kulkuyhteyksien sekä huolellisen rakennussuunnittelun avulla. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat; Kaavaratkaisussa alueen virkistyskäyttö ja luonnonympäristö säilyvät ennallaan. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; Kaavaratkaisulla parannetaan yhteysverkoston toimintaedellytyksiä selkeiden yhteyksien ja alueen toiminnan vaatimien teknisen huollon tilavarausten suhteen 5. Helsingin seudun erityiskysymykset; Kaavaratkaisu ei ota kantaa Helsingin seudun erityiskysymyksiin 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet; Kaavan alueella ei sijaitse arvokkaita luontokohteita. Säilytettävien pientaloalueiden selvitystyö kattaa Jyskän alueen.

13 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS (13) Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Alue täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alueen rakentamisella on paikallista merkitystä kaupunkikuvaan. Kaava-alueen maisema muuttuu osittain, kun rakentamisen myötä osa puustosta kaadetaan ja alueelle rakennetaan mahdollisesti uusia asuinrakennuksia. Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan istutettujen alueiden säilymiseen sekä rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun. Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin, liikenteeseen tai kulttuuriympäristöön Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun sekä. arvokkaan kulttuuriympäristön säilymiseen. Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen palveluihin tai työpaikkoihin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonnon monimuotoisuuden kannalta ei alueen rakentamisella ole vaikutusta. Kaavamääräykset mahdollistavat alueen luonnonympäristön säilymisen asuintonteille merkityillä istutusalueilla. 4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä kulkeva valtatie aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja. Asemakaavan muutoksessa melu- ja tärinähaitat on otettu huomioon rakentamista koskevilla kaavamääräyksillä. 4.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Kaavamerkinnät ja määräykset noudattavat MRL:n asetusta. 4.7 NIMISTÖ Asemakaavan muutos ei vaikuta nimistöön. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutoksen toteuttaminen aloitetaan kaavan tultua lainvoimaiseksi. 5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Alueelle ei ole tarpeellista laatia erillisiä rakentamistapaohjeita. 5.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Alueen rakentaminen käynnistyy asemakaavan saatua lainvoiman. 5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Toteutusta seurataan kunnallisilla ja valtakunnallisilla seurantajärjestelmillä, yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä. Suurimpana epävarmuustekijänä on kaavan mukaisen rakentamisen toteutumatta jääminen tai viivästyminen.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Sik-La KAAVATUNNUS 01:162 KAAVAN PÄIVÄYS 23.9.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.11.2010 01:162 / Asemakatu 11,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot