Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset"

Transkriptio

1 Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy Maija Marjaniemi, menetelmäasiantuntija Rautaruukintie Raahe RAPORTTI TOTEUTUKSESTA Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset Sopimuksen mukaisesti valmennusten tavoitteena on ennakoiva STO- ja IVA osaaminen. - Valmistelu ja taustoitus kunnissa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla: jo tehtyjen päätösten ja meneillään olevien toimintojen ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen näkökulmasta - Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogien valmistelu ja toteutus; Tulevaisuuden uutinen hyvinvointiohjelman ja hankesuunnitelman toteuttamisesta kuntien omien kehittämistarpeiden pohjalta - Toimeenpano: ennakointidialogeista ja hyvinvointiohjelman tavoitteista toimintasuunnitelma STO-vastuineen ja mittareineen - Juurruttaminen: toimintasuunnitelman toteutumisen varmistaminen joryjen ja vastuuhenkilöiden ajankäytön resursointitaulukoinnin avulla - IVA harjoitus ryhmän valitsemilla esimerkeillä, käytössä ja kehitteillä olevia hyviä käytäntöjä arvioimalla tai näiden yhdistelyillä - Arviointi opeteltujen työkalujen avulla: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan valtuustojen ja nimettyjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmien arvioitaviksi / päätettäviksi. Toteutus mennessä toteutunut: Kunnat: Siikajoki, Vihanti, Pyhäjoki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Perhepalveluiden IVA/tilat Raahen kaupungin opetustoimi: Hyvien käytäntöjen IVA / rehtorit ja koulunjohtajat jatkavat aloitettua työtä. STO- ja IVA -valmennukset suunniteltiin siten, että ne tukevat maakunnallisen ja seudullisen hyvinvointiohjelmatyön toteutusta sekä räätälöidysti kuntien omien hyvinvointi- ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutusta. Lähtökohtana valmennusten suunnittelussa on ollut keskittyä kunnan arjessa oleviin asioihin. Siksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi- eli IVAvalmennukset on toteutettu kunnan omilla käytännön esimerkeillä, asioilla, jotka ovat valmistelussa tai valmisteluun tulossa. Ajankohtaisista ja konkreettisista harjoitusesimerkeistä voidaan näin jatkaa valmistelua, hankkia lisää tietoa vaihtoehtojen vertailuun ja valitun vaihtoehdon päätösesitykseen. Tavoitteena on ollut oppia käyttämään IVA-menetelmää päätöksenteon tukena ja sekä apuna toimeenpanon johtamisen ja operatiivisen tason prosesseissa (STO toiminnan tasojen päätöksinä ja toteutuksina). Terveempi Pohjois-Suomi hanke on esitelty Siikajoen, Vihannin, Pyhäjoen ja Raahen valtuustoille. Samassa yhteydessä on esitelty lyhyesti myös päätöksen teon tueksi kehitellyn ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -menetelmän IVAn käyttöä. Valmennuksen suunnittelu 1

2 on lähtenyt kuntien tarpeista ja käytetyt harjoitusesimerkit ovat kuntien itse esittämiä. Valmistelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty kuntien aikaisempia kehittämisprosesseja. Siikajoki (ryhmä 1) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla: - Siikajoella jo tehtyjen päätösten ja meneillään olevien toimintojen ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen näkökulmasta 2. Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogin käyttö; tulevaisuuden uutinen hyvinvointiohjelman ja hankesuunnitelman toteuttamisesta kunnan omien kehittämistarpeiden pohjalta: - hyödynnetty Siikajoella toteutettua ennakointidialogia Kiitoskahvit 2011, josta valtuustolle esimerkki IVA-valmennukseen: Kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen / matalan kynnyksen vaihtoehdot (vaikuttavuustaulukko, johon on kuvattu kunnan tilanne 2009 ja arvioitu sen jälkeen aloitettuja toimintoja ja uusia vaihtoehtoja 3. IVA menetelmän käyttöharjoitus valtuustoseminaarissa Siikajoen esimerkeillä - Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon IVA-koulutuksen valmistelu hankeryhmän kanssa - Toteutus kunnan johtoryhmältä saaduilla esimerkeillä: 1)Terveysaseman tilajärjestelyt, 2)Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot (ryhmikset-päiväkoti) 3)Päihdeongelmaisten asumisjärjestelyt - Ryhmätöiden koonti kunnan johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten ja kerätyn palautteen analysointi 4. Toimeenpano: ennakointidialogin ja aiempien kunnan selvitysten hyödyntäminen hyvinvointiohjelman tavoitteita korostaen, toimintasuunnitelma STO-vastuineen ja mittareineen - Jatkovalmistelu: valtuustoseminaarissa työstetystä ja vertailluista Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdoista edettiin valitun vaihtoehdon, uuden päiväkodin rakentamisen lisäselvityksiin - Valitun vaihtoehdon valmistelu kunnan perusturvajohtajan ja varhaiskasvatusvastaavan kanssa (tiedon hankinta ja valmistelu päätöksentekoon taktisella eli T-tasolla) - IVA-vaikuttavuustaulukon täydentäminen em. tiedoilla Esitys lautakunnalle ja valtuustolle / hallitukselle päätettäväksi (strategisen eli S-tason päätös) Siikajoella valtuustoseminaarissa toteutetut harjoitukset olivat kunnan valmisteluissa olevia tai valmisteluun menossa olevia asioita, joten valmistelua on jatkettu viranhaltija-, työryhmä-, toimikunta- ja lautakuntatyönä. Luottamushenkilöt ja nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, hyte-jory, jatkaa ryhmätöiden koonnin pohjalta asioiden valmistelua päätöksentekoa varten kunnan tarpeiden mukaisesti. 5. Juurruttaminen: työstettyjä esimerkkejä hyödyntäen päätösten ja toimintasuunnitelman toteutumisen varmistaminen - Seminaarissa työstettyjen IVA-taulukoiden vaihtoehtovertailujen jatkaminen toiminnasta vastaavan kanssa, valmistellut päätösesitykset (ks. edellä kohdassa 3.), päätökset ja niiden pohjalta toimintasuunnitelmat; esim. Siikajoella myös matalan kynnyksen toimintojen 2

3 kehittäminen on edennyt kunnassa työllisyystoimikunnan käsittelyyn ja hallituksen päätettäväksi (T-tason, viranhaltijajohdon valmistelu- ja esittelyvastuu, S-tason päätökset) - Toimintasuunnitelma- ja ajankäytön resursointitaulukoiden hyödyntäminen kunnan tarpeiden mukaisesti: Siikajoella on laadittu toukokuussa 2009 Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toteuttamisesta (tehtyjen linjauspäätösten jälkeen) operatiivisen tason toimijoiden kanssa STO -toimintasuunnitelma, josta näkyvät verkoston/työryhmän jäsenten vastuut ja tehtävät toiminnan toteutuksessa (O-tason päätökset ja tehtävät) - Toimintasuunnitelma -työkalun käyttöä on harjoiteltu matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja vanhuspalveluita kehittäneen työryhmän kanssa. - Toteutettiin IVA-tarkastelu Raahen Perhepalveluiden tilavaihtoehdoista (Siikajoen kunnassa sijaitsevan terveysaseman tilavaihtoehdon jatkokäsittelyn sijasta). Valmistelu tehtiin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden johtajan kanssa, joka hyödynsi IVA-menetelmää päätöksenteon tueksi. Hän valmisteli perhepalveluiden prosessien tarkastelua hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikkövastaavien kanssa kesäkuussa Arviointi opeteltujen IVA- ja STO -työkalujen avulla: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan nimetyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn ja valtuuston (lautakunnan / kunnanhallituksen) arvioitaviksi / päätettäviksi - Hyte-joryn kanssa suunniteltiin arvioitavaksi valmisteluun tulevia tai meneillään olevia asioita: esim. varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot, matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävät toiminnot, terveysaseman tilajärjestely - Matalan kynnyksen kohtaamispaikka toteutui ideasta toiminnaksi kahdessa kuukaudessa ja toimii edelleen suunnitellulla tavalla. - Perhepalveluiden tilavaihtoehtojen tarkasteluun (IVA-taulukko kesäkuu 2011) ollaan lisäämässä vaihtoehtoja. Perhepalveluiden IVA-taulukointi mahdollistaa myös palveluprosessien arvioinnin asiakasnäkökulmasta (T-tason arviointi ja valmistelu). Vaihtoehtojen vaikuttavuusarvioinnit ja viedään syksyn 2011 aikana kuntayhtymän hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi (S-tason linjaustehtävä). Vihanti (ryhmä 2) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla - Aikaisempien prosessien tunnistaminen kunnan johdon ja projektihenkilöstön kanssa 2. Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogin / tulevaisuusmuistelun käyttö; tulevaisuuden uutinen Vihannissa mallillaan - Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden koulutuksen suunnittelussa hyödynnettiin työllisyystoimikunnan kanssa toteutettua kunnan ja järjestöjen Vihannin malliasema -suunnittelutilaisuutta, tulevaisuuden muistelu -menetelmällä tehtyä suunnitelmakoostetta ja laadittua alustavaa STO -toimintasuunnitelmaa mm. sosiaalisesti työllistävien, matalan kynnyksen toimintojen kehittämiseksi 3. IVA menetelmän käyttöharjoitus valtuustoseminaarissa Vihannin esimerkeillä - Toteutus kunnan johdon kanssa sovituilla esimerkeillä, jotka olivat valmisteluun tai päätöksen tekoon tulevia asioita: 1) Kouluverkko 3

4 2) Matalan kynnyksen kohtaamis- työllistymispaikat 3) Vanhan Raahen tien kunnostus - Ryhmätöiden koonti kunnan johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten 4. Toimeenpano: toimintasuunnitelman laatiminen STO -vastuineen ja mittareineen - Valtuuston kanssa tehtyjen IVA-taulukointien jatkaminen päätöksen teon pohjaksi tulevaisuuden muistelu -menetelmän avulla saatujen tietojen sekä kunnan aiempien selvitysten hyödyntäminen sekä hyvinvointiohjelman tavoitteiden huomioiminen - Jatkovalmistelu valtuustoseminaarin toteuttamilla IVA-esimerkeillä; työllisyystoimikunnan kanssa (T-taso) matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävien toimintojen vaihtoehtojen kartoitus (Syli-projektin synergia) - Kunnanhallituksen linjauspäätös (S-taso) keväällä 2010 työnsuunnittelijasta, joka jalkautui toteuttamaan Vihannin matalan kynnyksen toimintamallia: toimitilat, verkostot, aktivointisuunnitelmat sosiaalityön ja työhallinnon kanssa - Valmistelu työnsuunnittelijan kanssa Vihannissa mallillaan STO toimintasuunnitelmaksi, josta näkyvät esitetyt toiminnat sekä niiden toteutuksessa kunnan, järjestöjen, verkoston, työryhmän jäsenten vastuut ja tehtävät (STO-tason toimijoiden päätökset ja kunkin toimijan tehtävät) - Kunnanhallituksen päätös marraskuussa 2011 aloittaa sosiaalisen työllistämisen Kotiapu Kissankellon toiminta, ensimmäisenä Vihannin VIPU toiminnoista (S-tason linjauspäätös). - Kotiapu Kissankellon aloittaminen Kissankellotoimijoiden kanssa toiminnan IVA-arviointi helmikuussa 2011 (O-taso). - Työllisyystoimikunnan Kissankello toiminnan IVA-arviointi (T-taso) - Hyvinvointijoryn IVA-arvioinnit (T-taso) - Vihannin Hyte-joryn IVA-tarkastelut Kouluverkosta ja Matalan kynnyksen toiminnoista (Ttaso) 5. Juurruttaminen toteutuu työstettyjä esimerkkejä hyödyntäen. Tavoitteena on varmistaa päätösten ja toimintasuunnitelman toteutuminen: - Valtuuston seminaarissa työstettyjen IVA-taulukoiden vaihtoehtovertailujen jatkaminen; - Työllisyystoimikunnan sosiaalisesti työllistävien toimintojen vaikuttavuusarviointien jatkaminen ja esitys VIPU -toimintojen käynnistämisestä kunnanhallitukselle (T-tason valmistelu- ja esittelyvastuu) - Kunnanhallituksen päätös matalan kynnyksen sosiaalisti työllistävien toimintojen käynnistämisestä ja toteuttamisesta (VIPU-paketti). Päätöksenteon tukena IVA- ja VA arvioinnit toimintojen vaikuttavuudesta. - IVA-tarkastelua on jatkettu hyte-joryn kanssa päätösten toimeenpanemiseksi - Tyvien käytäntöjen tunnistaminen toimeenpanon yhteydessä - Toimintasuunnitelma työkalun opettelu hyte-joryn kanssa Kouluverkko- tarkastelussa - Toimintasuunnitelma- ja ajankäytön resursointi työkalut on otettu käyttöön matalan kynnyksen toimintojen päätösten toimeenpanossa Kotiapu Kissankellon toteuttamisessa: vastuiden ja tehtävien tunnistamiseksi STO-taulukointi operatiivisten toimijoiden kanssa. - STO tasot tulleet päätöksenteossa ja toimeenpanossa tutuiksi Matalan kynnyksen työtoiminnoissa: VIPU-toiminnot /Kissankello -toiminta ennakoivan IVA-tarkastelun kohteena - kunnanjohtajan, työllisyystoimikunnan, hyte-joryn ja hallituksen aktiivinen rooli on ollut tärkeä toiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. 6. Arviointi opeteltujen IVA- ja STO -työkalujen avulla: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan 4

5 nimetyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn ja valtuuston (lautakunnan / kunnanhallituksen) arvioitaviksi / päätettäviksi - Hyte-jory arvioi valmennusesimerkkeinä käytettyjen asioiden tilannetta, miten ne ovat edenneet valmistelussa, milloin niitä viedään päätettäviksi, jo päätettyjen asioiden toimeenpanon valmistelu (tilanne Kouluverkkokysymys, Matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävät toiminnot, Vanhan Raahen tien kunnostaminen jne.) - Mahdolliset esitykset vaikuttavuusarviointeineen (IVA-taulukot) lautakunnalle, hallitukselle ja/tai valtuustolle päätettäväksi (mikäli asiat edellyttävät strategisen, S tason päätöstä) - Toimeenpanossa hyvien käytäntöjen arviointi ja tarvittavat STO päätökset - Arvioinnit käytettyjen menetelmien käyttökelpoisuudesta kunnallisen päätöksenteon tukena ja mahdollinen suunnitelma/päätös, milloin IVA-menetelmää kunnassa aiotaan käyttää päätösten valmistelussa - Kunnanhallitukselle Kotiapu Kissankellon toiminnan tilanne- ja toiminnan vaikuttavuusesittely elokuussa 2011 (S-tason tilannearvio) - Kotiapu Kissankellosta on tehty myös sähköinen QPR-mallinnus, jonka avulla sosiaalisen työllistämisen toimintaa ja prosesseja voidaan esitellä, arvioida ja tarkastella sekä levittää toimintamallia myös valtakunnallisessa toimijaverkostossa Pyhäjoki (ryhmä 3) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa - IVA-valmennuksen valmistelu valtuustolle: ; lyhyt esittely ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmästä Pyhäjoen valtuustossa - Aikaisempien prosessien tunnistaminen ja hyödyntäminen valmistelussa 2. Toiminnan kehystäminen - Valtuuston IVA-valmennusesimerkkien pohjustaminen; kunnan omien esimerkkien valinta; Hyte-joryn kokoontuminen , jossa kunnan kehittämishaasteiden esittely ja mahdolliset esimerkit luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden IVAvalmennukseen. - Valtuuston (luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden) IVA valmennuksen valmistelu hyödyntäen Hyte-joryn, kh:n jäsenten ja 4H-toimijoiden evästyksiä. - Työllisyyden parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvittavien Pyhäjoen matalan kynnyksen toimintojen kartoittaminen yhteistyössä Syli-projektin ja Rannikon Serotoimijoiden kanssa: H-järjestön kanssa sosiaalisen työllistämisen vaihtoehtojen kartoitus Pyhäjoella; toiminnan laajennusmahdollisuuksien selvittäminen Kunnanhallituksen jäsenten, työnsuunnittelijan ja 4H-toimijoiden tapaaminen Keskustelu sosiaalijohtajan kanssa ja sopiminen IVA-valmennuksen aloittamisesta, kun uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä, ja sopimalla etenemisestä mahdollisesti kunnan hyte-jorylta saaduilla esimerkeillä Kouluverkko-vaihtoehtojen esivalmistelu koulutoimenjohtajan ja kunnanjohtajan kanssa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen Pyhäjoen hyvät käytännöt IVA valmistelu koulunjohtajan kanssa esimerkkinä valtuuston koulutukseen 3. Valtuuston IVA-koulutus ja -harjoitus kouluverkko-vaihtoehtoehdoista 5

6 4. Toimeenpano: Kunnanhallitus on nimesi elokuussa 2011 kouluverkkotyöryhmät: 1) lukiotyöryhmä ja 2) perusopetus-työryhmä. 5. Juurruttaminen: Perusopetuksen kouluverkkotyöryhmä hyödyntää työssään vaihtoehdoista tehtyä IVA-taulukointia. 6. Arviointi: Toiminnan ja menetelmän arviointi on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun työryhmä on saanut työnsä tehtyä ja päätöksiä kouluverkosta tehdään. Perusopetuksen kouluverkkotyöryhmä voi jatkaa IVA-taulukointia ajankohtaisista vaikuttavuusnäkökulmista: muut meneillä olevat hankkeet, joilla on vaikutusta kouluverkkoon (ydinvoimapäätöksen merkitys kouluverkkosuunnitelman toteutukseen) sekä kestävä tuottavuus, joka suuntaa tarkastelua koulun perustehtävässä onnistumiseen. Pyhäjoen hyvät käytännöt IVA-esimerkkiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä voidaan myös hyödyntää tukena kouluverkkopäätösten tekemisessä. Toteutuksen koontia ja arviointia Raahen seutukunnassa Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi menetelmän eli IVA:n avulla on saatu näkyväksi ja arvioitaviksi kuntien päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehtojen (päätösvaihtoehtojen) vaikutuksia. Kunnissa IVA-prosessiin on osallistunut strategisen, taktisen ja operatiivisen tason toimijoita. STO-ennakointi on tarkoittanut strategisen tason toimijoiden eli luottamushenkilöiden, taktisen eli toimeenpanevan ja valmistelevan tason sekä operatiivisen toiminnan toteuttajien osallistumista IVA-arviointiin. Arvioinnin kohteina ovat olleet kuntien päätöksentekoon tulevat asiat. IVA on ennakointimenetelmä, jonka avulla eri vaikuttavuusnäkökumista saadaan näkyville samanaikaisesti useita asioita, joita tarvitaan päätöksenteossa. Vaihtoehtojen tarkastelu ja vaikuttavuuksien arviointi ennen päätöksentekoa antaa niin arkityössä toimiville, toimintaa johtaville kuin toiminnoista päättäville mahdollisuuden jo etukäteen yhdessä tunnistaa riskit, joita on syntymässä ja tarkastelu auttaa näkemään myös ne edut, tuet ja hyödyt, joita ratkaisuvaihtoehdoista ihmisille ja ympäristölle on tulossa. Vihannissa STO-ennakointi on tarkoittanut tulevaisuuden muistelun ja IVAn käyttöä toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. IVA tarkastelun kohteena oli kolme päätöksentekoon tulevaa asiaa: kouluverkko, matalan kynnyksen kohtaamis- ja työllistymispaikat sekä vanhan Raahentien korjaaminen. Näistä matalan kynnyksen työllistymispaikkoja valmisteltiin strategisen, taktisen ja operatiivisen tason vuoropuheluna, jossa kaikilla toimijoilla oli oma tehtävänsä toiminnan tasonsa mukaan. Esimerkiksi matalan kynnyksen työllistymispaikaksi kehitetyn Kotiapu Kissankellon päätöksenteossa hyödynnettiin ennakointimenetelmiä ja toimintaa kehitettiin jatkamalla valtuustossa aloitettua IVA-prosessia. Näin syntyi vuoropuhelu kunnan STO-tason toimijoiden välillä sekä aikaansaatiin päätös kunnan sosiaalisen työtoiminnan mallista eli VIPU-mallista: 1) Kunnanhallitus (S-taso) teki linjauspäätöksen Vihannin VIPU-mallista ja päätöksen Kotiapu Kissankellon käynnistämisestä marraskuussa Toiminto aloitti vuoden 2011 alusta. Päätöksen tukena oli työllisyystoimikunnan tekemä IVA-arviointi. 2) Kissankellon työntekijät ohjaajiensa kanssa (O-taso) arvioivat toiminnan vaikutuksia ja edellytyksiä IVA-menetelmällä - ja tulivat tietoisiksi oman työnsä merkityksestä kuntalaisille ja Vihannin kunnalle. 6

7 3) Kunnanhallituksen nimeämä työllisyystoimikunta ja HYTE-jory (T-taso) jatkoivat työntekijöiden tekemää IVA:a ja tulivat tietoisiksi omista vastuistaan ja tarvittavista päätöksistä toiminnan kehittämiseksi. 4) Kunnanhallitus seuraa ja saa säännöllisin välein työllisyystoimikunnan valmisteleman tilannekatsauksen toiminnan etenemisestä, jolloin strateginen taso on tietoinen linjausten mukaisesta toiminnan edistymisestä. Pyhäjoen IVA-kouluverkkotarkastelu oli valtuuston yhteinen harjoitustehtävä. 1) Valmistelu aloitettiin viranhaltijajohdon (T-taso) valmistelulla ja 2) toteutettiin viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden (ST-tasot) kanssa. 3) Prosessi etenee parhaillaan viranhaltija-luottamushenkilö työryhmissä (ST-tasot). 4) Hyvät käytännöt Pyhäjoen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä valmisteltiin koulunjohtajan kanssa (T-taso) ja IVA-taulukointia käytettiin kouluverkkovalmennuksen tukena ja kunnan oman hyvän käytännön esittelynä. Siikajoella on jo aiemmin kokemusta STO-ennakointi menetelmän toteutuksesta, jolla tavoiteltu toiminta on saatu nopeasti käytäntöön. 1) Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Mirjan ja Maunon tupa syntyi tulevaisuuden muistelu menetelmän ja strategisen, taktisen ja operatiivisen kokoonpanon eli STOtoimijoiden avulla ideaksi kahdessa tunnissa ja toteutui kahdessa kuukaudessa. 2) Toiminta vastuutettiin ja jokaisella toimijalla / toiminnan tasolla oli tiedossa tehtävänsä. IVA-harjoitus toteutettiin Siikajoen kunnan omilla esimerkeillä valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin paikalla oli luottamushenkilöitä (S-taso) ja johtavia viranhaltijoita (T-taso). Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon IVA-valmennuksessa 3) Harjoituskohteet päätettiin kunnan johtoryhmässä: Terveysaseman tilavaihoehdot, Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot ja Päihdeongelmaisten asumisjärjestelyt 4) Varhaiskasvatuksen tilavaihtoehtojen selvittelyä jatkettiin viranomaistyönä (T-tason valmistelu), jolloin myös tarvittavat euro.-vaikutukset saatiin jokaiseen vaihtoehtoon tarkennettuna 5) Asia on viety hallituksen käsittelyyn, mutta päätöstä ei ole vielä tehty Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Perhepalveluiden tilavaihtoehtojen IVA-tarkastelu on edennyt uusien vaihtoehtojen tarkasteluun toimialajohtajan ja tulosyksikkövastaavien kanssa (T-tason valmistelu). Tilavaihtoehtojen tarkastelu tuotti asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittämisen, minkä vuoksi tarkastelukohde myös laajeni. IVA-prosessin suunnittelu ja toteutus ovat edenneet sopimuksen mukaisesti, kuntien omien tarpeiden, esimerkkien ja ajoituksen pohjalta. Raahen seutukunnan kunnat ovat allekirjoittaneet. maakunnallisen hyvinvointisopimuksen, jonka toteutusta aidoilla kuntien harjoitusesimerkeillä on edistetty. Esimerkiksi Kotiapu Kissankellon sidosryhmille ja luottamushenkilöille laaditussa esitteessä on etusivulla yhteinen tavoite: Välitämme toisistamme ja ympäristöstämme. Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen Raahen seudun osahanke on vahvistanut seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden etenemistä: kuntien omien ajankohtaisten harjoitusesimerkkien ansiosta IVAa on nyt otettu käyttöön kuntien päätöksenteossa. Hyviä 7

8 käytäntöjä on myös opittu arvioimaan IVA-menetelmällä ja samalla on kyetty vahvistamaan eri toimijoiden ja kuntalaisten roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Valtuustokokousten yhteydessä järjestetyssä seminaareissa projektiryhmän jäsenet ovat toimineet ryhmätöiden vetäjinä. He ovat valmentautuneet IVA-menetelmän osaajiksi kuntakohtaisten esimerkkien, vaihtoehtojen ja vaikuttavuuskriteerien tuottamiseen. Suunnittelu ja toteutus kuten ryhmätöiden valmistelu, aikataulu, sihteeritehtävät, töiden koonti ja esittely sekä palautteiden kerääminen ja analysointi on sovittu ja tehty yhdessä projektiryhmän ja kunnan kanssa. Raahessa esimerkiksi koulujen hyviä käytäntöjä on jo aiemmin vertailtu IVA-menetelmällä. Hyvien käytäntöjen IVA-vertailua ja sen jatkoprosesseja ei ole toteutettu Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen resursseilla, vaan osana muita kehittämisprosesseja, joissa on tietoisesti huomioitu kuntien allekirjoittama hyvinvointisopimus ja sen tavoitteet IVA:n käytöstä kunnallisen päätöksenteon tukena. 1) IVA-vertailu aloitettiin koulunkäynninohjaajien kanssa (O-taso) 2) Hyvien käytäntöjen IVA-työtä on esitelty Raahen valtuustolle Terveempi Pohjois- Suomi hankkeen esittelyn yhteydessä ja opetustoimen johdolle huhtikuussa ) Koulujen hyviä käytäntöjä arvioidaan syksyn 2011 aikana rehtoreiden ja koulunjohtajien kanssa (T-taso) ja IVA-menetelmää esitellään, hyödynnetään sekä arvioidaan johdon työvälineenä. 4) Tavoitteena on vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kouluissa ennakointityökalujen avulla sekä tuomalla näkyväksi koulun arjessa testattuja, hyviä toimintoja, joilla lisätään lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on toteuttanut valmennuksen kolmelle ryhmälle (Siikajoki, Vihanti ja Pyhäjoki), joiden yhteyteen on liitetty valmistelu ja IVA-valmennustuki seudullisten perhepalveluiden tilajärjestelyistä ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämisestä. 8

9 Raahe (suunniteltu ryhmä 4) Liite Terveempi Pohjois-Suomi Raahen osahankkeen valtuustoesittelyn yhteydessä Raahessa on esitelty lyhyesti, kuinka IVA voidaan toteuttaa osana normaalia johdon ja luottamushenkilöiden arkityötä. Raahen opetustoimessa on syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi kehitetty hyviä käytäntöjä ja niitä on arvioitu IVA menetelmällä. Hyvien käytäntöjen IVA-toteutus on ollut Raahessa sikäli innovatiivista, että se on saanut huomiota myös valtakunnallisella tasolla. THL:n sivuilla on kuvaus Raahen koulujen hyvien käytäntöjen IVA-arvioinneista. Maija Marjaniemi osallistui kutsuttuna Raahen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn kokoukseen ja esitteli lyhyesti toteutettua koulujen IVAprosessia yhtenä esimerkkinä menetelmän käytöstä. Samalla tavalla ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia voidaan tehdä myös muilla kaupungin toimialoilla yhdestä kahteen tunnin työpanoksella, kun kehittämisen kohteet ovat tiedossa. Ajatuksena oli, että Raahessa valtuuston IVA-valmennus voitaisiin toteuttaa siten, että menetelmäasiantuntija valmistelee yhdessä viranhaltijan kanssa esimerkit valtuuston koulutuksiin. Kokouksessa tuotiin esille, että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmä on kaupungilla jo käytössä ja sitä käytetään esimerkiksi perusturvalautakunnalle asioita esiteltäessä. Tarvetta IVA- valmennukseen ja käyttöön päätöksenteon tukena ei nähty olevan, aika tarvitaan perustyöhön. Raahessa on toteutettu seutukunnallinen IVA-seminaari, jossa seminaarin osallistujat pohtivat paikallisin esimerkein terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä Stakesin (THL) Kirsi Nelimarkan johdolla. Luottamushenkilöistä, viranhaltijoista, järjestötoimijoista ja kuntalaisista koostunut osallistujajoukko päätyi ehkäisevän työn johtamisessa vaihtoehtoon: kunnan monialainen, laajennettu johtoryhmä vastaa ehkäisevän työn johtamisesta. Terveempi Pohjois-Suomi Raahen osahankkeen aikana vuonna 2010 tämä johtoryhmä on nimetty kaikissa kunnissamme. Terveempi Pohjois-Suomi hanketta valmisteltaessa otettiin huomioon asiat, joita ehkäisevän työn onnistumiseksi oli tunnistettu. Ehkäisevän työn johtamisen tarve tuotiin vuoden 2006 seminaarissa myös selvästi esille: hyvät käytännöt eivät välttämättä jatku tai kehity, ellei niiden vaikutuksia arvioida ja ellei niiden merkitystä tunnisteta. Terveys 2000 työryhmä vastasi tuolloin seudullisena ja moniammatillisena työryhmänä ehkäisevän työn kehittämisestä, mutta operatiivisella tasolla työskennelleet työryhmän jäsenet olivat vallattomia vaikuttamaan ja päättämään testattujen, näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen jatkumisesta. Hyte-joryt vastaavat aiemmin tunnistettuihin rakenteiden puutteisiin kunnissamme. TerP-S hankkeen tavoitteena Raahen alueella on auttaa eri päätöksenteon tasoilla ja verkostoissa toimivia tunnistaman, keille päätöksenteko missäkin tilanteessa kuuluu ja keiden on tarpeen olla tietoisia, että toiminnasta tulee vaikuttavaa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukevaa. Vaikka Raahen Hyte-johdon kokouksessa ei nähty tarjottua IVA-valmennusta tarpeelliseksi, Raahen valtuuston IVA-valmennus kuitenkin toteutui. Toteutus eteni kaupungin tarpeista kuten muissakin kunnissa. Valmennuksen toteutti TerPS:n projektihenkilöstö. 9

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

Hankejohtaja Anne Niska

Hankejohtaja Anne Niska Hankejohtaja Anne Niska Anne.niska@ppshp.fi 0405899214 Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen toiminta-alue Allekirjoittajina yht. 18 kuntaa ja kokonaisbudjetti n. 3.8 milj. Mitä Terveempi Pohjois- Suomi (=TerPS)

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kunnan hyvinvoinnin edistäminen miten tätä johdetaan? Kuntalaisten omaehtoinen toiminta Kunnan strateginen toiminta Eri hallinnonalojen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Raahen seudun AKOn rooli. Hyvinvoinnin teemaverkostot Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori

Raahen seudun AKOn rooli. Hyvinvoinnin teemaverkostot Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori Raahen seudun AKOn rooli Hyvinvoinnin teemaverkostot 10. 11.2.2005 Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori AKOn rooli AKOn organisointi Hyvinvointiohjausryhmä Ministerimalli Johtokunta: 5 + 5 Aluevaltuusto

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma Malli perustuu UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities-malliin Suomen versio kehitetty Hämeenlinnan kaupungin kanssa pilottiprojektissa 2012-2013 v.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM 1 14.9.2016 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti Osallisuuden edistäminen valtakunnallisesti 19.11.2014 1 Osallisuuden edistäminen Kaste-ohjelmassa Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaavina periaatteina ovat osallisuus ja asiakaslähtoisyys,

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Outi Kanste, erikoistutkija 1 Esityksen sisältö Miksi monialaista johtamista tarvitaan? Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Viranomaisyhteistyön edistäminen perhe- ja lastensurmien ehkäisemisessä Aluehallintovirasto 28.5.2013

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku. Turku 1.12.

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku. Turku 1.12. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku Turku 1.12.2011 Miksi tänään Turussa Kuntaliiton suositus ja opas ennakkoarvioinnista

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot