Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset"

Transkriptio

1 Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy Maija Marjaniemi, menetelmäasiantuntija Rautaruukintie Raahe RAPORTTI TOTEUTUKSESTA Terveempi Pohjois-Suomi Raahen alueen osahanke / Raahen aakk:n toteuttamat ennakoivat STO- ja IVA menetelmävalmennukset Sopimuksen mukaisesti valmennusten tavoitteena on ennakoiva STO- ja IVA osaaminen. - Valmistelu ja taustoitus kunnissa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla: jo tehtyjen päätösten ja meneillään olevien toimintojen ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen näkökulmasta - Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogien valmistelu ja toteutus; Tulevaisuuden uutinen hyvinvointiohjelman ja hankesuunnitelman toteuttamisesta kuntien omien kehittämistarpeiden pohjalta - Toimeenpano: ennakointidialogeista ja hyvinvointiohjelman tavoitteista toimintasuunnitelma STO-vastuineen ja mittareineen - Juurruttaminen: toimintasuunnitelman toteutumisen varmistaminen joryjen ja vastuuhenkilöiden ajankäytön resursointitaulukoinnin avulla - IVA harjoitus ryhmän valitsemilla esimerkeillä, käytössä ja kehitteillä olevia hyviä käytäntöjä arvioimalla tai näiden yhdistelyillä - Arviointi opeteltujen työkalujen avulla: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan valtuustojen ja nimettyjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmien arvioitaviksi / päätettäviksi. Toteutus mennessä toteutunut: Kunnat: Siikajoki, Vihanti, Pyhäjoki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Perhepalveluiden IVA/tilat Raahen kaupungin opetustoimi: Hyvien käytäntöjen IVA / rehtorit ja koulunjohtajat jatkavat aloitettua työtä. STO- ja IVA -valmennukset suunniteltiin siten, että ne tukevat maakunnallisen ja seudullisen hyvinvointiohjelmatyön toteutusta sekä räätälöidysti kuntien omien hyvinvointi- ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutusta. Lähtökohtana valmennusten suunnittelussa on ollut keskittyä kunnan arjessa oleviin asioihin. Siksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi- eli IVAvalmennukset on toteutettu kunnan omilla käytännön esimerkeillä, asioilla, jotka ovat valmistelussa tai valmisteluun tulossa. Ajankohtaisista ja konkreettisista harjoitusesimerkeistä voidaan näin jatkaa valmistelua, hankkia lisää tietoa vaihtoehtojen vertailuun ja valitun vaihtoehdon päätösesitykseen. Tavoitteena on ollut oppia käyttämään IVA-menetelmää päätöksenteon tukena ja sekä apuna toimeenpanon johtamisen ja operatiivisen tason prosesseissa (STO toiminnan tasojen päätöksinä ja toteutuksina). Terveempi Pohjois-Suomi hanke on esitelty Siikajoen, Vihannin, Pyhäjoen ja Raahen valtuustoille. Samassa yhteydessä on esitelty lyhyesti myös päätöksen teon tueksi kehitellyn ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -menetelmän IVAn käyttöä. Valmennuksen suunnittelu 1

2 on lähtenyt kuntien tarpeista ja käytetyt harjoitusesimerkit ovat kuntien itse esittämiä. Valmistelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty kuntien aikaisempia kehittämisprosesseja. Siikajoki (ryhmä 1) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla: - Siikajoella jo tehtyjen päätösten ja meneillään olevien toimintojen ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen näkökulmasta 2. Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogin käyttö; tulevaisuuden uutinen hyvinvointiohjelman ja hankesuunnitelman toteuttamisesta kunnan omien kehittämistarpeiden pohjalta: - hyödynnetty Siikajoella toteutettua ennakointidialogia Kiitoskahvit 2011, josta valtuustolle esimerkki IVA-valmennukseen: Kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen / matalan kynnyksen vaihtoehdot (vaikuttavuustaulukko, johon on kuvattu kunnan tilanne 2009 ja arvioitu sen jälkeen aloitettuja toimintoja ja uusia vaihtoehtoja 3. IVA menetelmän käyttöharjoitus valtuustoseminaarissa Siikajoen esimerkeillä - Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon IVA-koulutuksen valmistelu hankeryhmän kanssa - Toteutus kunnan johtoryhmältä saaduilla esimerkeillä: 1)Terveysaseman tilajärjestelyt, 2)Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot (ryhmikset-päiväkoti) 3)Päihdeongelmaisten asumisjärjestelyt - Ryhmätöiden koonti kunnan johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten ja kerätyn palautteen analysointi 4. Toimeenpano: ennakointidialogin ja aiempien kunnan selvitysten hyödyntäminen hyvinvointiohjelman tavoitteita korostaen, toimintasuunnitelma STO-vastuineen ja mittareineen - Jatkovalmistelu: valtuustoseminaarissa työstetystä ja vertailluista Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdoista edettiin valitun vaihtoehdon, uuden päiväkodin rakentamisen lisäselvityksiin - Valitun vaihtoehdon valmistelu kunnan perusturvajohtajan ja varhaiskasvatusvastaavan kanssa (tiedon hankinta ja valmistelu päätöksentekoon taktisella eli T-tasolla) - IVA-vaikuttavuustaulukon täydentäminen em. tiedoilla Esitys lautakunnalle ja valtuustolle / hallitukselle päätettäväksi (strategisen eli S-tason päätös) Siikajoella valtuustoseminaarissa toteutetut harjoitukset olivat kunnan valmisteluissa olevia tai valmisteluun menossa olevia asioita, joten valmistelua on jatkettu viranhaltija-, työryhmä-, toimikunta- ja lautakuntatyönä. Luottamushenkilöt ja nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, hyte-jory, jatkaa ryhmätöiden koonnin pohjalta asioiden valmistelua päätöksentekoa varten kunnan tarpeiden mukaisesti. 5. Juurruttaminen: työstettyjä esimerkkejä hyödyntäen päätösten ja toimintasuunnitelman toteutumisen varmistaminen - Seminaarissa työstettyjen IVA-taulukoiden vaihtoehtovertailujen jatkaminen toiminnasta vastaavan kanssa, valmistellut päätösesitykset (ks. edellä kohdassa 3.), päätökset ja niiden pohjalta toimintasuunnitelmat; esim. Siikajoella myös matalan kynnyksen toimintojen 2

3 kehittäminen on edennyt kunnassa työllisyystoimikunnan käsittelyyn ja hallituksen päätettäväksi (T-tason, viranhaltijajohdon valmistelu- ja esittelyvastuu, S-tason päätökset) - Toimintasuunnitelma- ja ajankäytön resursointitaulukoiden hyödyntäminen kunnan tarpeiden mukaisesti: Siikajoella on laadittu toukokuussa 2009 Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toteuttamisesta (tehtyjen linjauspäätösten jälkeen) operatiivisen tason toimijoiden kanssa STO -toimintasuunnitelma, josta näkyvät verkoston/työryhmän jäsenten vastuut ja tehtävät toiminnan toteutuksessa (O-tason päätökset ja tehtävät) - Toimintasuunnitelma -työkalun käyttöä on harjoiteltu matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja vanhuspalveluita kehittäneen työryhmän kanssa. - Toteutettiin IVA-tarkastelu Raahen Perhepalveluiden tilavaihtoehdoista (Siikajoen kunnassa sijaitsevan terveysaseman tilavaihtoehdon jatkokäsittelyn sijasta). Valmistelu tehtiin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden johtajan kanssa, joka hyödynsi IVA-menetelmää päätöksenteon tueksi. Hän valmisteli perhepalveluiden prosessien tarkastelua hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikkövastaavien kanssa kesäkuussa Arviointi opeteltujen IVA- ja STO -työkalujen avulla: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan nimetyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn ja valtuuston (lautakunnan / kunnanhallituksen) arvioitaviksi / päätettäviksi - Hyte-joryn kanssa suunniteltiin arvioitavaksi valmisteluun tulevia tai meneillään olevia asioita: esim. varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot, matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävät toiminnot, terveysaseman tilajärjestely - Matalan kynnyksen kohtaamispaikka toteutui ideasta toiminnaksi kahdessa kuukaudessa ja toimii edelleen suunnitellulla tavalla. - Perhepalveluiden tilavaihtoehtojen tarkasteluun (IVA-taulukko kesäkuu 2011) ollaan lisäämässä vaihtoehtoja. Perhepalveluiden IVA-taulukointi mahdollistaa myös palveluprosessien arvioinnin asiakasnäkökulmasta (T-tason arviointi ja valmistelu). Vaihtoehtojen vaikuttavuusarvioinnit ja viedään syksyn 2011 aikana kuntayhtymän hallitukselle arvioitavaksi ja päätettäväksi (S-tason linjaustehtävä). Vihanti (ryhmä 2) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa: hyvät käytännöt STO toiminnan tasoilla - Aikaisempien prosessien tunnistaminen kunnan johdon ja projektihenkilöstön kanssa 2. Toiminnan kehystäminen: ennakointidialogin / tulevaisuusmuistelun käyttö; tulevaisuuden uutinen Vihannissa mallillaan - Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden koulutuksen suunnittelussa hyödynnettiin työllisyystoimikunnan kanssa toteutettua kunnan ja järjestöjen Vihannin malliasema -suunnittelutilaisuutta, tulevaisuuden muistelu -menetelmällä tehtyä suunnitelmakoostetta ja laadittua alustavaa STO -toimintasuunnitelmaa mm. sosiaalisesti työllistävien, matalan kynnyksen toimintojen kehittämiseksi 3. IVA menetelmän käyttöharjoitus valtuustoseminaarissa Vihannin esimerkeillä - Toteutus kunnan johdon kanssa sovituilla esimerkeillä, jotka olivat valmisteluun tai päätöksen tekoon tulevia asioita: 1) Kouluverkko 3

4 2) Matalan kynnyksen kohtaamis- työllistymispaikat 3) Vanhan Raahen tien kunnostus - Ryhmätöiden koonti kunnan johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten 4. Toimeenpano: toimintasuunnitelman laatiminen STO -vastuineen ja mittareineen - Valtuuston kanssa tehtyjen IVA-taulukointien jatkaminen päätöksen teon pohjaksi tulevaisuuden muistelu -menetelmän avulla saatujen tietojen sekä kunnan aiempien selvitysten hyödyntäminen sekä hyvinvointiohjelman tavoitteiden huomioiminen - Jatkovalmistelu valtuustoseminaarin toteuttamilla IVA-esimerkeillä; työllisyystoimikunnan kanssa (T-taso) matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävien toimintojen vaihtoehtojen kartoitus (Syli-projektin synergia) - Kunnanhallituksen linjauspäätös (S-taso) keväällä 2010 työnsuunnittelijasta, joka jalkautui toteuttamaan Vihannin matalan kynnyksen toimintamallia: toimitilat, verkostot, aktivointisuunnitelmat sosiaalityön ja työhallinnon kanssa - Valmistelu työnsuunnittelijan kanssa Vihannissa mallillaan STO toimintasuunnitelmaksi, josta näkyvät esitetyt toiminnat sekä niiden toteutuksessa kunnan, järjestöjen, verkoston, työryhmän jäsenten vastuut ja tehtävät (STO-tason toimijoiden päätökset ja kunkin toimijan tehtävät) - Kunnanhallituksen päätös marraskuussa 2011 aloittaa sosiaalisen työllistämisen Kotiapu Kissankellon toiminta, ensimmäisenä Vihannin VIPU toiminnoista (S-tason linjauspäätös). - Kotiapu Kissankellon aloittaminen Kissankellotoimijoiden kanssa toiminnan IVA-arviointi helmikuussa 2011 (O-taso). - Työllisyystoimikunnan Kissankello toiminnan IVA-arviointi (T-taso) - Hyvinvointijoryn IVA-arvioinnit (T-taso) - Vihannin Hyte-joryn IVA-tarkastelut Kouluverkosta ja Matalan kynnyksen toiminnoista (Ttaso) 5. Juurruttaminen toteutuu työstettyjä esimerkkejä hyödyntäen. Tavoitteena on varmistaa päätösten ja toimintasuunnitelman toteutuminen: - Valtuuston seminaarissa työstettyjen IVA-taulukoiden vaihtoehtovertailujen jatkaminen; - Työllisyystoimikunnan sosiaalisesti työllistävien toimintojen vaikuttavuusarviointien jatkaminen ja esitys VIPU -toimintojen käynnistämisestä kunnanhallitukselle (T-tason valmistelu- ja esittelyvastuu) - Kunnanhallituksen päätös matalan kynnyksen sosiaalisti työllistävien toimintojen käynnistämisestä ja toteuttamisesta (VIPU-paketti). Päätöksenteon tukena IVA- ja VA arvioinnit toimintojen vaikuttavuudesta. - IVA-tarkastelua on jatkettu hyte-joryn kanssa päätösten toimeenpanemiseksi - Tyvien käytäntöjen tunnistaminen toimeenpanon yhteydessä - Toimintasuunnitelma työkalun opettelu hyte-joryn kanssa Kouluverkko- tarkastelussa - Toimintasuunnitelma- ja ajankäytön resursointi työkalut on otettu käyttöön matalan kynnyksen toimintojen päätösten toimeenpanossa Kotiapu Kissankellon toteuttamisessa: vastuiden ja tehtävien tunnistamiseksi STO-taulukointi operatiivisten toimijoiden kanssa. - STO tasot tulleet päätöksenteossa ja toimeenpanossa tutuiksi Matalan kynnyksen työtoiminnoissa: VIPU-toiminnot /Kissankello -toiminta ennakoivan IVA-tarkastelun kohteena - kunnanjohtajan, työllisyystoimikunnan, hyte-joryn ja hallituksen aktiivinen rooli on ollut tärkeä toiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. 6. Arviointi opeteltujen IVA- ja STO -työkalujen avulla: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen kehittämisen edellyttämät päätösesitykset tuodaan 4

5 nimetyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn ja valtuuston (lautakunnan / kunnanhallituksen) arvioitaviksi / päätettäviksi - Hyte-jory arvioi valmennusesimerkkeinä käytettyjen asioiden tilannetta, miten ne ovat edenneet valmistelussa, milloin niitä viedään päätettäviksi, jo päätettyjen asioiden toimeenpanon valmistelu (tilanne Kouluverkkokysymys, Matalan kynnyksen sosiaalisesti työllistävät toiminnot, Vanhan Raahen tien kunnostaminen jne.) - Mahdolliset esitykset vaikuttavuusarviointeineen (IVA-taulukot) lautakunnalle, hallitukselle ja/tai valtuustolle päätettäväksi (mikäli asiat edellyttävät strategisen, S tason päätöstä) - Toimeenpanossa hyvien käytäntöjen arviointi ja tarvittavat STO päätökset - Arvioinnit käytettyjen menetelmien käyttökelpoisuudesta kunnallisen päätöksenteon tukena ja mahdollinen suunnitelma/päätös, milloin IVA-menetelmää kunnassa aiotaan käyttää päätösten valmistelussa - Kunnanhallitukselle Kotiapu Kissankellon toiminnan tilanne- ja toiminnan vaikuttavuusesittely elokuussa 2011 (S-tason tilannearvio) - Kotiapu Kissankellosta on tehty myös sähköinen QPR-mallinnus, jonka avulla sosiaalisen työllistämisen toimintaa ja prosesseja voidaan esitellä, arvioida ja tarkastella sekä levittää toimintamallia myös valtakunnallisessa toimijaverkostossa Pyhäjoki (ryhmä 3) 1. Valmistelu ja taustoitus kunnassa - IVA-valmennuksen valmistelu valtuustolle: ; lyhyt esittely ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmästä Pyhäjoen valtuustossa - Aikaisempien prosessien tunnistaminen ja hyödyntäminen valmistelussa 2. Toiminnan kehystäminen - Valtuuston IVA-valmennusesimerkkien pohjustaminen; kunnan omien esimerkkien valinta; Hyte-joryn kokoontuminen , jossa kunnan kehittämishaasteiden esittely ja mahdolliset esimerkit luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden IVAvalmennukseen. - Valtuuston (luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden) IVA valmennuksen valmistelu hyödyntäen Hyte-joryn, kh:n jäsenten ja 4H-toimijoiden evästyksiä. - Työllisyyden parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvittavien Pyhäjoen matalan kynnyksen toimintojen kartoittaminen yhteistyössä Syli-projektin ja Rannikon Serotoimijoiden kanssa: H-järjestön kanssa sosiaalisen työllistämisen vaihtoehtojen kartoitus Pyhäjoella; toiminnan laajennusmahdollisuuksien selvittäminen Kunnanhallituksen jäsenten, työnsuunnittelijan ja 4H-toimijoiden tapaaminen Keskustelu sosiaalijohtajan kanssa ja sopiminen IVA-valmennuksen aloittamisesta, kun uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä, ja sopimalla etenemisestä mahdollisesti kunnan hyte-jorylta saaduilla esimerkeillä Kouluverkko-vaihtoehtojen esivalmistelu koulutoimenjohtajan ja kunnanjohtajan kanssa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen Pyhäjoen hyvät käytännöt IVA valmistelu koulunjohtajan kanssa esimerkkinä valtuuston koulutukseen 3. Valtuuston IVA-koulutus ja -harjoitus kouluverkko-vaihtoehtoehdoista 5

6 4. Toimeenpano: Kunnanhallitus on nimesi elokuussa 2011 kouluverkkotyöryhmät: 1) lukiotyöryhmä ja 2) perusopetus-työryhmä. 5. Juurruttaminen: Perusopetuksen kouluverkkotyöryhmä hyödyntää työssään vaihtoehdoista tehtyä IVA-taulukointia. 6. Arviointi: Toiminnan ja menetelmän arviointi on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun työryhmä on saanut työnsä tehtyä ja päätöksiä kouluverkosta tehdään. Perusopetuksen kouluverkkotyöryhmä voi jatkaa IVA-taulukointia ajankohtaisista vaikuttavuusnäkökulmista: muut meneillä olevat hankkeet, joilla on vaikutusta kouluverkkoon (ydinvoimapäätöksen merkitys kouluverkkosuunnitelman toteutukseen) sekä kestävä tuottavuus, joka suuntaa tarkastelua koulun perustehtävässä onnistumiseen. Pyhäjoen hyvät käytännöt IVA-esimerkkiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä voidaan myös hyödyntää tukena kouluverkkopäätösten tekemisessä. Toteutuksen koontia ja arviointia Raahen seutukunnassa Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi menetelmän eli IVA:n avulla on saatu näkyväksi ja arvioitaviksi kuntien päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehtojen (päätösvaihtoehtojen) vaikutuksia. Kunnissa IVA-prosessiin on osallistunut strategisen, taktisen ja operatiivisen tason toimijoita. STO-ennakointi on tarkoittanut strategisen tason toimijoiden eli luottamushenkilöiden, taktisen eli toimeenpanevan ja valmistelevan tason sekä operatiivisen toiminnan toteuttajien osallistumista IVA-arviointiin. Arvioinnin kohteina ovat olleet kuntien päätöksentekoon tulevat asiat. IVA on ennakointimenetelmä, jonka avulla eri vaikuttavuusnäkökumista saadaan näkyville samanaikaisesti useita asioita, joita tarvitaan päätöksenteossa. Vaihtoehtojen tarkastelu ja vaikuttavuuksien arviointi ennen päätöksentekoa antaa niin arkityössä toimiville, toimintaa johtaville kuin toiminnoista päättäville mahdollisuuden jo etukäteen yhdessä tunnistaa riskit, joita on syntymässä ja tarkastelu auttaa näkemään myös ne edut, tuet ja hyödyt, joita ratkaisuvaihtoehdoista ihmisille ja ympäristölle on tulossa. Vihannissa STO-ennakointi on tarkoittanut tulevaisuuden muistelun ja IVAn käyttöä toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. IVA tarkastelun kohteena oli kolme päätöksentekoon tulevaa asiaa: kouluverkko, matalan kynnyksen kohtaamis- ja työllistymispaikat sekä vanhan Raahentien korjaaminen. Näistä matalan kynnyksen työllistymispaikkoja valmisteltiin strategisen, taktisen ja operatiivisen tason vuoropuheluna, jossa kaikilla toimijoilla oli oma tehtävänsä toiminnan tasonsa mukaan. Esimerkiksi matalan kynnyksen työllistymispaikaksi kehitetyn Kotiapu Kissankellon päätöksenteossa hyödynnettiin ennakointimenetelmiä ja toimintaa kehitettiin jatkamalla valtuustossa aloitettua IVA-prosessia. Näin syntyi vuoropuhelu kunnan STO-tason toimijoiden välillä sekä aikaansaatiin päätös kunnan sosiaalisen työtoiminnan mallista eli VIPU-mallista: 1) Kunnanhallitus (S-taso) teki linjauspäätöksen Vihannin VIPU-mallista ja päätöksen Kotiapu Kissankellon käynnistämisestä marraskuussa Toiminto aloitti vuoden 2011 alusta. Päätöksen tukena oli työllisyystoimikunnan tekemä IVA-arviointi. 2) Kissankellon työntekijät ohjaajiensa kanssa (O-taso) arvioivat toiminnan vaikutuksia ja edellytyksiä IVA-menetelmällä - ja tulivat tietoisiksi oman työnsä merkityksestä kuntalaisille ja Vihannin kunnalle. 6

7 3) Kunnanhallituksen nimeämä työllisyystoimikunta ja HYTE-jory (T-taso) jatkoivat työntekijöiden tekemää IVA:a ja tulivat tietoisiksi omista vastuistaan ja tarvittavista päätöksistä toiminnan kehittämiseksi. 4) Kunnanhallitus seuraa ja saa säännöllisin välein työllisyystoimikunnan valmisteleman tilannekatsauksen toiminnan etenemisestä, jolloin strateginen taso on tietoinen linjausten mukaisesta toiminnan edistymisestä. Pyhäjoen IVA-kouluverkkotarkastelu oli valtuuston yhteinen harjoitustehtävä. 1) Valmistelu aloitettiin viranhaltijajohdon (T-taso) valmistelulla ja 2) toteutettiin viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden (ST-tasot) kanssa. 3) Prosessi etenee parhaillaan viranhaltija-luottamushenkilö työryhmissä (ST-tasot). 4) Hyvät käytännöt Pyhäjoen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä valmisteltiin koulunjohtajan kanssa (T-taso) ja IVA-taulukointia käytettiin kouluverkkovalmennuksen tukena ja kunnan oman hyvän käytännön esittelynä. Siikajoella on jo aiemmin kokemusta STO-ennakointi menetelmän toteutuksesta, jolla tavoiteltu toiminta on saatu nopeasti käytäntöön. 1) Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Mirjan ja Maunon tupa syntyi tulevaisuuden muistelu menetelmän ja strategisen, taktisen ja operatiivisen kokoonpanon eli STOtoimijoiden avulla ideaksi kahdessa tunnissa ja toteutui kahdessa kuukaudessa. 2) Toiminta vastuutettiin ja jokaisella toimijalla / toiminnan tasolla oli tiedossa tehtävänsä. IVA-harjoitus toteutettiin Siikajoen kunnan omilla esimerkeillä valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin paikalla oli luottamushenkilöitä (S-taso) ja johtavia viranhaltijoita (T-taso). Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon IVA-valmennuksessa 3) Harjoituskohteet päätettiin kunnan johtoryhmässä: Terveysaseman tilavaihoehdot, Siikajoen kylän varhaiskasvatuksen tilavaihtoehdot ja Päihdeongelmaisten asumisjärjestelyt 4) Varhaiskasvatuksen tilavaihtoehtojen selvittelyä jatkettiin viranomaistyönä (T-tason valmistelu), jolloin myös tarvittavat euro.-vaikutukset saatiin jokaiseen vaihtoehtoon tarkennettuna 5) Asia on viety hallituksen käsittelyyn, mutta päätöstä ei ole vielä tehty Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Perhepalveluiden tilavaihtoehtojen IVA-tarkastelu on edennyt uusien vaihtoehtojen tarkasteluun toimialajohtajan ja tulosyksikkövastaavien kanssa (T-tason valmistelu). Tilavaihtoehtojen tarkastelu tuotti asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittämisen, minkä vuoksi tarkastelukohde myös laajeni. IVA-prosessin suunnittelu ja toteutus ovat edenneet sopimuksen mukaisesti, kuntien omien tarpeiden, esimerkkien ja ajoituksen pohjalta. Raahen seutukunnan kunnat ovat allekirjoittaneet. maakunnallisen hyvinvointisopimuksen, jonka toteutusta aidoilla kuntien harjoitusesimerkeillä on edistetty. Esimerkiksi Kotiapu Kissankellon sidosryhmille ja luottamushenkilöille laaditussa esitteessä on etusivulla yhteinen tavoite: Välitämme toisistamme ja ympäristöstämme. Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen Raahen seudun osahanke on vahvistanut seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden etenemistä: kuntien omien ajankohtaisten harjoitusesimerkkien ansiosta IVAa on nyt otettu käyttöön kuntien päätöksenteossa. Hyviä 7

8 käytäntöjä on myös opittu arvioimaan IVA-menetelmällä ja samalla on kyetty vahvistamaan eri toimijoiden ja kuntalaisten roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Valtuustokokousten yhteydessä järjestetyssä seminaareissa projektiryhmän jäsenet ovat toimineet ryhmätöiden vetäjinä. He ovat valmentautuneet IVA-menetelmän osaajiksi kuntakohtaisten esimerkkien, vaihtoehtojen ja vaikuttavuuskriteerien tuottamiseen. Suunnittelu ja toteutus kuten ryhmätöiden valmistelu, aikataulu, sihteeritehtävät, töiden koonti ja esittely sekä palautteiden kerääminen ja analysointi on sovittu ja tehty yhdessä projektiryhmän ja kunnan kanssa. Raahessa esimerkiksi koulujen hyviä käytäntöjä on jo aiemmin vertailtu IVA-menetelmällä. Hyvien käytäntöjen IVA-vertailua ja sen jatkoprosesseja ei ole toteutettu Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen resursseilla, vaan osana muita kehittämisprosesseja, joissa on tietoisesti huomioitu kuntien allekirjoittama hyvinvointisopimus ja sen tavoitteet IVA:n käytöstä kunnallisen päätöksenteon tukena. 1) IVA-vertailu aloitettiin koulunkäynninohjaajien kanssa (O-taso) 2) Hyvien käytäntöjen IVA-työtä on esitelty Raahen valtuustolle Terveempi Pohjois- Suomi hankkeen esittelyn yhteydessä ja opetustoimen johdolle huhtikuussa ) Koulujen hyviä käytäntöjä arvioidaan syksyn 2011 aikana rehtoreiden ja koulunjohtajien kanssa (T-taso) ja IVA-menetelmää esitellään, hyödynnetään sekä arvioidaan johdon työvälineenä. 4) Tavoitteena on vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kouluissa ennakointityökalujen avulla sekä tuomalla näkyväksi koulun arjessa testattuja, hyviä toimintoja, joilla lisätään lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on toteuttanut valmennuksen kolmelle ryhmälle (Siikajoki, Vihanti ja Pyhäjoki), joiden yhteyteen on liitetty valmistelu ja IVA-valmennustuki seudullisten perhepalveluiden tilajärjestelyistä ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämisestä. 8

9 Raahe (suunniteltu ryhmä 4) Liite Terveempi Pohjois-Suomi Raahen osahankkeen valtuustoesittelyn yhteydessä Raahessa on esitelty lyhyesti, kuinka IVA voidaan toteuttaa osana normaalia johdon ja luottamushenkilöiden arkityötä. Raahen opetustoimessa on syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi kehitetty hyviä käytäntöjä ja niitä on arvioitu IVA menetelmällä. Hyvien käytäntöjen IVA-toteutus on ollut Raahessa sikäli innovatiivista, että se on saanut huomiota myös valtakunnallisella tasolla. THL:n sivuilla on kuvaus Raahen koulujen hyvien käytäntöjen IVA-arvioinneista. Maija Marjaniemi osallistui kutsuttuna Raahen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän, hyte-joryn kokoukseen ja esitteli lyhyesti toteutettua koulujen IVAprosessia yhtenä esimerkkinä menetelmän käytöstä. Samalla tavalla ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia voidaan tehdä myös muilla kaupungin toimialoilla yhdestä kahteen tunnin työpanoksella, kun kehittämisen kohteet ovat tiedossa. Ajatuksena oli, että Raahessa valtuuston IVA-valmennus voitaisiin toteuttaa siten, että menetelmäasiantuntija valmistelee yhdessä viranhaltijan kanssa esimerkit valtuuston koulutuksiin. Kokouksessa tuotiin esille, että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmä on kaupungilla jo käytössä ja sitä käytetään esimerkiksi perusturvalautakunnalle asioita esiteltäessä. Tarvetta IVA- valmennukseen ja käyttöön päätöksenteon tukena ei nähty olevan, aika tarvitaan perustyöhön. Raahessa on toteutettu seutukunnallinen IVA-seminaari, jossa seminaarin osallistujat pohtivat paikallisin esimerkein terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä Stakesin (THL) Kirsi Nelimarkan johdolla. Luottamushenkilöistä, viranhaltijoista, järjestötoimijoista ja kuntalaisista koostunut osallistujajoukko päätyi ehkäisevän työn johtamisessa vaihtoehtoon: kunnan monialainen, laajennettu johtoryhmä vastaa ehkäisevän työn johtamisesta. Terveempi Pohjois-Suomi Raahen osahankkeen aikana vuonna 2010 tämä johtoryhmä on nimetty kaikissa kunnissamme. Terveempi Pohjois-Suomi hanketta valmisteltaessa otettiin huomioon asiat, joita ehkäisevän työn onnistumiseksi oli tunnistettu. Ehkäisevän työn johtamisen tarve tuotiin vuoden 2006 seminaarissa myös selvästi esille: hyvät käytännöt eivät välttämättä jatku tai kehity, ellei niiden vaikutuksia arvioida ja ellei niiden merkitystä tunnisteta. Terveys 2000 työryhmä vastasi tuolloin seudullisena ja moniammatillisena työryhmänä ehkäisevän työn kehittämisestä, mutta operatiivisella tasolla työskennelleet työryhmän jäsenet olivat vallattomia vaikuttamaan ja päättämään testattujen, näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen jatkumisesta. Hyte-joryt vastaavat aiemmin tunnistettuihin rakenteiden puutteisiin kunnissamme. TerP-S hankkeen tavoitteena Raahen alueella on auttaa eri päätöksenteon tasoilla ja verkostoissa toimivia tunnistaman, keille päätöksenteko missäkin tilanteessa kuuluu ja keiden on tarpeen olla tietoisia, että toiminnasta tulee vaikuttavaa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukevaa. Vaikka Raahen Hyte-johdon kokouksessa ei nähty tarjottua IVA-valmennusta tarpeelliseksi, Raahen valtuuston IVA-valmennus kuitenkin toteutui. Toteutus eteni kaupungin tarpeista kuten muissakin kunnissa. Valmennuksen toteutti TerPS:n projektihenkilöstö. 9

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Aika 7.12.2009 klo 10.00 11.20 Paikka Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, 5. kerroksen neuvottelutila

PÖYTÄKIRJA. Aika 7.12.2009 klo 10.00 11.20 Paikka Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, 5. kerroksen neuvottelutila 0 PÖYTÄKIRJA PROJEKTIRYHMÄN KOKOUS 2/2009 Terveempi Pohjois-Suomi -hanke Raahen osahanke Aika 7.12.2009 klo 10.00 11.20 Paikka Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, 5. kerroksen neuvottelutila Läsnä Alatalo

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta aikain useinkin kuntalaisten

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

TerPS kehittää ja pilotoi:

TerPS kehittää ja pilotoi: a) Koordinaatio osio b) Kehittämisen osio Maakunnallisten ja alueellisten hyvinvointirakenteiden kehittäminen viestintä koulutus esiselvitys seuranta ja arviointi HyTE työkalut kunnille www.terps.fi Hyvien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Tornio 18.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Muonio 12.4.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Sodankylä 3.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kunnan päätöksenteossa Tuula Löf 27.2.2013 Joensuu Velvoite

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun AKOn rooli. Hyvinvoinnin teemaverkostot Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori

Raahen seudun AKOn rooli. Hyvinvoinnin teemaverkostot Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori Raahen seudun AKOn rooli Hyvinvoinnin teemaverkostot 10. 11.2.2005 Maija Marjaniemi Hyvinvointikoordinaattori AKOn rooli AKOn organisointi Hyvinvointiohjausryhmä Ministerimalli Johtokunta: 5 + 5 Aluevaltuusto

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Hankejohtaja Anne Niska

Hankejohtaja Anne Niska Hankejohtaja Anne Niska Anne.niska@ppshp.fi 0405899214 Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen toiminta-alue Allekirjoittajina yht. 18 kuntaa ja kokonaisbudjetti n. 3.8 milj. Mitä Terveempi Pohjois- Suomi (=TerPS)

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

TEAviisari 2013 Seinäjoki. Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014

TEAviisari 2013 Seinäjoki. Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014 TEAviisari 2013 Seinäjoki Yhteenveto TEAviisarin kuntajohdon tuloksista Oili Ylihärsilä 2.1.2014 www.thl.fi/teaviisari Kuntajohdon kyselyn tulokset Joka toinen vuosi toteutettavan tiedonkeruun tavoitteena

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista TEAviisari 2016 Oma kuntani Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista Liikunnan edistäminen kunnissa 2016 tulokset Joka toinen vuosi toteutettavan tiedonkeruun tavoitteena on seurata

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kittilä 2.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet Karita Pesonen suunnittelija, ravitsemusterapeutti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä D2D-hanke 2003: Miksi 2D-hanke?

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa 18.9.2017 Tapaaminen 18.9. Esittäytymiset Lapsiystävällinen maakunta -pilotti (Ira) Osa LAPEa Palvelukuvaus, toimintatapa Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Tervola 23.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI RAAHEN SEUDUN OSAHANKE LOPPURAPORTTI

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI RAAHEN SEUDUN OSAHANKE LOPPURAPORTTI Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI RAAHEN SEUDUN OSAHANKE LOPPURAPORTTI 6.10.2011 Karita Pesonen, Leena Mikkola-Riekkinen, Liisa Rasi 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. HANKKEEN TAUSTA

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Matti Molander Utajärven kunta M.Molander, A.Merilä, P.Tuovinen, J.Stenvall, A.Koski n.60 km Vaikutusten

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kunnan hyvinvoinnin edistäminen miten tätä johdetaan? Kuntalaisten omaehtoinen toiminta Kunnan strateginen toiminta Eri hallinnonalojen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Savukoski 10.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia Kunnan hyvinvointijohtaminen haasteita ja mahdollisuuksia 1 Kunnan olemassaolon kolmikanta 14.5.2013 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Hyvinvoinnin edistämisen kolmikanta kunnassa 14.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA Kunnanhallitus 150 10.03.2008 Kunnanhallitus 249 28.04.2008 Valtuusto 53 14.05.2008 Kunnanhallitus 373 18.06.2008 Valtuusto 90 27.08.2008 LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot