OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen"

Transkriptio

1 1 OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen Tanskalainen lähestymistapa Sisällysluettelo Johdanto 1. Mikä on osaamispääomaraportti? 2. Osaamistarina 3. Johdon haasteet 4. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia 5. Toiminnot ja tunnusluvut 6. Julkaistava raportti Johdanto Tässä lyhennelmässä tarkasteltava raportti syntyi Tanskan hallituksen aloitteesta. Se on laadittu tutkijoiden, yritysten, toimialajärjestöjen, konsulttien ja valtion virkamiesten yhteistyön tuloksena ja perustuu sekä käytännön kokemukseen että tutkimustyöhön. Tähän Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriön osaamispääomaraporttien laadintaprojektiin osallistui 17 organisaatiota. Kukin niistä laati parin vuoden aikana kahdenlaisia osaamispääomaraportteja. Näiden kokemusten perusteella laadittiin tämä ohjeisto, jonka tarkoituksena on auttaa muita organisaatioita alkuun osaamispääomaraporttien laatimisessa. Se sisältää suosituksia raporttien käytännön toteutuksesta ja niiden esitystavasta ulkoista julkaisemista varten. Osaamispääomaraporttien laatiminen voi olla monella tavoin hyödyllistä. Suurin hyöty tulee siitä, että osaamispääomaraportteja voidaan käyttää osaamisvoimavarojen johtamisen työkaluna, jonka avulla voidaan luoda lisäarvoa organisaatioissa. Raportit voivat myös edistää organisaation tietämyksen johtamistoimenpiteiden jäsentämistä ja niiden tärkeysjärjestyksen määrittelyä. Osaamispääomaraportin laatiminen voi lisäksi edesauttaa tietojenvaihtokulttuurin Tämä on suomenkielinen lyhennelmä seuraavan raportin keskeisestä sisällöstä: A Guideline for intellectual capital statements - A key to knowledge management, Danish Agency for Trade and Industry (Copenhagen), November 2000.

2 2 syntymistä. Tietoisuus tiedon ja huippuosaamisen tarpeista voi luoda organisaatiolle yhteisen identiteetin. Osaamispääomaraporttien julkaiseminen voi myös parantaa tiedonvälitystä. Tällä voi olla merkitystä sekä työntekijöiden rekrytoinnissa että asiakkaiden kiinnostuksen lisäämisessä. Tässä tarkasteltavassa raportissa päähuomio kiinnitetään ulkoisesti julkaistavien osaamispääomaraporttien laatimiseen. Se perustuu ensisijaisesti 17 yrityksen osaamispääomaraporttien laatimisessa saamiin kokemuksiin. Näiden osaamispääomaraporttien sisällöstä on esimerkkejä alkuperäisessä ohjeistossa (A Guideline for intellectual capital statements). Laajemmin raportteihin voi tutustua internet-sivustolla osoitteessa Esimerkkiyritykset jatkavat osaamispääomaraporttiensa kehittelyä. Myös raporttien laatimista koskevien ohjeiden odotetaan kehittyvän edelleen, kun niissä voidaan ottaa huomioon myös laajemman, useammalla toimialalla toimivan yritysjoukon kokemukset. Tämän raportin ensimmäisessä luvussa luonnehditaan lyhyesti osaamispääomaraportin käsitettä. Kolmessa seuraavassa luvussa kuvataan kahta osaamispääomaraportin osaa, osaamistarinaa ja johdon haasteita, sekä niiden perusteella syntyvää yhtenäistä tietämyksen johtamisstrategiaa. Viidennessä luvussa esitetään, miten johdon haasteet muunnetaan toiminnoiksi ja tunnusluvuiksi. Kuudennessa luvussa esitetään ulkoisesti julkaistavan osaamispääomaraportin laatimisohjeita. Alkuperäisessä englanninkielisessä raportissa on lisäksi seuraavansisältöiset liitteet: 1. Kokemuksia osaamispääomaraporttien laatimisesta - kolme esimerkkiä, 2. Tunnuslukuja, 3. Muita, täydentäviä laskentakehikkoja, 4. Käsitteet, 5. Mukana olleiden yritysten luettelo. Näiden liitteiden sisältöä ei tässä kuvata tarkemmin, vaan niistä kiinnostuneet voivat tutustua alkuperäiseen julkaisuun. 1. Mikä on osaamispääomaraportti? Osaamispääomaraportti on yrityksen tietämyksen johtamistyön oleellinen osa. Siinä raportoidaan yrityksen toimenpiteistä tulevien tulosten varmistamisen edellyttämien osaamisvoimavarojen hankkimiseksi, kehittämiseksi, jakamiseksi ja sitouttamiseksi. Osaamispääomaraportti voi edistää arvon luomista yritykselle parantamalla kasvun, joustavuuden ja innovoinnin edellytyksiä. Sen hyödyllisyys perustuu sen esille tuomiseen, mikä on yrityksen strategia haluttujen tuotteiden tai palvelujen tuottamiseen tarvittavan erityisosaamisen suhteen. Osaamispääomaraportti ja tietämyksen johtaminen Osaamispääomaraportti tukee yrityksen tietämyksen johtamista eli osaamisvoimavaroja hankkivaa, jakavaa, kehittävää ja sitouttavaa johtamista. Osaamispääomaraportti tuottaa tilannekuvauksen yrityksen tietämyksen johtamiseen perustuvista osaamisvoimavarojen kehittämistoimenpiteistä käyttäen apuna tekstiä, numerotietoja ja kuvia.

3 3 Osaamispääomaraportti on sekä strateginen työkalu, jonka avulla voidaan luoda lisäarvoa yritykselle, että viestintäväline, jonka avulla saadaan työntekijät, asiakkaat ja muut tahot osallistumaan tähän prosessiin. Osaamispääomaraportti tähtää siten tulevaisuuteen. Sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole tehdä selkoa tietyn hetken osaamisvoimavarojen kokonaisuudesta. Osaamispääomaraportin tavoitteena ei ole laskea yrityksen osaamisen rahallista arvoa. Tämä ei ilmeisesti ole mahdollistakaan. Osaamispääomaraporttia ei siten voida käyttää yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välisen eron selittämiseen, vaikka tämän joskus ilmoitetaankin olevan raportin tarkoituksena. Osaamispääomaraportin osat Osaamispääomaraportissa on kolme osaa: osaamistarina, johdon haasteet ja raportointi. Raportin laatiminen tässä järjestyksessä on hyödyllistä, joskin käytännössä eri vaiheisiin palataan usein useita kertoja. Osaamispääomaraportti ei ole vain fyysinen asiakirja, vaan yrityksen koko tietämyksen johtamisprosessin ydin. Osaamistarina Osaamistarinassa kuvataan, miten yritys varmistaa, että sen tuotteet tai palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita, ja miten yrityksen voimavarat on organisoitu tämän aikaansaamiseksi. Osaamistarinaan sisältyvät seuraavat ainekset: 1. Yrityksen tehtävä erityisesti käyttäjän kannalta 2. Yrityksen tuotteiden tai palvelujen käyttöarvo: 2a. Käyttäjän tilanne ja hänen yrityksen tuotteeseen tai palveluun kohdistuva tarpeensa sekä tuotteen tai palvelun käyttö 2b. Tuotteen tai palvelun erityispiirteet sen kannalta, miten käyttäjä niistä hyötyy 3. Yrityksen tuotannon perusehdot, jotka tuovat esiin käyttäjän tarpeiden tyydyttämiseksi tarvittavat osaamisvoimavarat. Käyttäjän ja yrityksen osaamisen välisen yhteyden pitäisi siis käydä ilmi osaamistarinasta. Siinä näkyy pyrkimys sovittaa yhteen käyttäjän tarpeet ja yrityksen suorituskyky. Johdon haasteet Johdon haasteet, joilla tässä tarkoitetaan tietämyksen johtamisen haasteita, ovat osaamistarinasta johdettu, tarkasti määritelty joukko haasteita. Ne muunnetaan edelleen toiminnoiksi, joiden avulla toteutetaan osaamistarinan tavoitteita: Johdon haasteet muodostuvat osaamistarinan pohjalta loogisina tietämyksen johtamisen haasteina, jotka yrityksen tulee toteuttaa. Toimintoluettelo kuvaa välttämättömiä tai järkeviä johdon haasteisiin vastaavia toimintatapoja. Nämä toiminnot koskevat asiakkaisiin, työntekijöihin, prosesseihin ja teknologioihin liittyviä osaamisvoimavaroja. Kuhunkin toimintoon liittyy yksi tai useampi tunnusluku.

4 4 Osaamistarinan muuntaminen johdon haasteiksi on luovaa toimintaa, jonka avulla käyttöarvon luomiseen tähtäävä yrityksen strategia määritellään. Haasteet voivat liittyä ensisijaisesti yksilöllisiin taitoihin kuten projektien johtamiseen, mutta useimmiten ne liittyvät työprosesseihin, rutiineihin, järjestelmiin ja vianetsintämenettelyihin. Johdon haasteet laajennetaan edelleen toiminnoiksi, jotka koskevat asiakkaita, työntekijöitä, prosesseja tai teknologioita ja usein näiden yhdistelmiä. Nämä toiminnot kohdistetaan usein arkipäiväisiin asioihin kuten laadunvarmistukseen, työntekijöiden koulutukseen, tuotteita koskeviin asiakashaastatteluihin, asiakaspalveluun jne. Raportointi Kun osaamistarina ja johdon haasteet on määritelty, ne yhdistetään raportiksi. Ulkoisesti julkaistavan raportin lisäksi saatetaan tarvita yksityiskohtaisempia sisäisiä raportteja. Ulkoisesti julkaistava osaamispääomaraportti on asiakirja, jossa esitetään tietämyksen johtamista koskeva yrityksen strategia tekstin, numeroiden ja kuvien avulla. Teksti koskee osaamistarinaa, johdon haasteita ja erikseen määriteltyjä toimintoja. Numeroiden avulla kuvataan toimenpiteet, joihin on ryhdytty johdon haasteisiin vastaamiseksi. Kaikkiin toimintoihin liittyy yksi tai useampia tunnuslukuja. Kuvat ovat valokuvia, piirroksia tai muita kuvioita, joiden avulla viestitään osaamistarinaa ja johdon haasteita sekä luodaan lukijalle mielikuva yrityksen tyylistä, luonteesta ja identiteetistä. Tässä ohjeistossa käsitellään ulkoisesti julkaistavaa osaamispääomaraporttia nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin kohdistuvana viestintävälineenä. Nämä henkilöt voivat vahvistaa tietämyksen johtamista osallistumalla yrityksen kehittämiseen. Tarjoamalle heille tarpeellista tietoa osaamispääomaraportti luo arvoa, ja näin ollen sen pitäisi olla julkisesti saatavilla. Prosessi Osaamispääomaraportin laatimisprosessissa on neljä peräkkäistä vaihetta: osaamistarinan laatiminen, johdon haasteiden määrittely, haasteiden muuntaminen toiminnoiksi ja tunnusluvuiksi sekä raportointi tekstin, numerotietojen ja kuvien avulla. On tavallista aloittaa osaamistarinasta, sen jälkeen määritellä johdon haasteet ja lopulta suunnitella osaamispääomaraportti. Tämän lähestymistavan etuna on seuraavien vaiheiden perusteiden määrittäminen ennen kuhunkin vaiheeseen siirtymistä. Tämä osoittautuu kuitenkin usein vaikeaksi prosessiksi, koska siihen sisältyy useiden seikkojen selvittäminen: millaista osaamistarinaa lähdetään ensisijaisesti kertomaan, mitkä ovat johdon haasteet, mitä toimintoja on käytössä tai otetaan käyttöön ja millaisia tunnuslukuja on käytettävissä. Näitä osatekijöitä on kuitenkin vaikeaa olla tarkastelematta samanaikaisesti niiden välisten riippuvuuksien takia. Käytännössä prosessin vaiheiden välillä onkin runsaasti vuorovaikutusta.

5 5 Osaamispääomaraportin tuottamisen suunnittelu on ensimmäinen haaste. Ei ole kyse pelkästään julkaistavan asiakirjan tuottamisesta, vaan osaamispääomaraportti toimii usein tietämyksen johtamisen liikkeellepanijana. Se tekee johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välisen, yrityksen kehitystä ja osaamisvoimavarojen organisointia koskevan viestinnän mahdolliseksi. Tietämyksen johtaminen ja osaamispääomaraportti muodostavat keskeisen osan yrityksen yleisistä johtamis- ja ohjausprosesseista. Siten tietämyksen johtaminen sulautuu yrityksen kilpailustrategiaan, tuotekehitysstrategiaan ja organisaatiorakenteeseen. Käsitteet osaamispääoma ja raportti Osaamispääomaraportin ytimessä oleva osaamispääoma tuo esiin organisaation toimintakyvyn ja -mahdollisuudet. Keskeistä osaamispääomaraportissa on näin ollen käytännössä toimiva osaaminen. Tämä osaaminen liittyy näkemyksiin, käytännön toimenpiteisiin sekä ihmisen, koneen ja teknologian vuorovaikutukseen yms., joiden avulla yritys voi tuottaa käyttäjille palvelun tai tuotteen. Suuri osa osaamispääomaraportin kannalta kiinnostavasta osaamisesta sijaitsee yrityksen tuotantoverkoston välimaastossa, ts. ihmisten, prosessien ja teknologioiden välissä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden välissä. Osaamiseen voi kuulua mm. seuraavia osa-alueita: Näkemys käyttäjän tilanteesta Tietoisuus työtovereiden tiedoista ja taidoista sekä yhteisten taitojen kehittämismahdollisuuksien ymmärtäminen Esimerkiksi jonkin alan ammattilaisen käytännön taidot, jotka ulottuvat tuotantomenetelmien kehittämis- ja parantamismenetelmien tuntemisesta tietotekniikan hallintaan Yrityksen prosessien ja järjestelmien sekä niiden tuotteiden tai palvelujen laadun parantamiseen soveltuvien hyödyntämismahdollisuuksien tuntemus Yrityksen tuotteiden tai palvelujen edelleenkehittämiseen liittyvä motivaatio tai sitoutuneisuus Osaamistarpeiden muutossuuntien ymmärtäminen ja tarvittavan osaamisen kehittämistapaan liittyvä näkemys Yritykselle merkitykselliset taidot, kyvyt ja asioiden hallinta. Osaamispääoman yhteydessä sana "raportti" voi viitata paitsi tulosraportin kaltaiseen asiakirjaan, myös osaamisvoimavaroihin. Laskentatyökaluna osaamispääomaraportti helpottaa osaamisvoimavarojen kehittämisessä ja johtamisessa saavutettujen edistysaskelten seurantaa. Siten se on käytännöllinen tapa saada yritys tilivelvolliseksi tietämyksensä johtamisesta. 2. Osaamistarina Osaamistarina tuo esiin yrityksen tietämyksen johtamisen tavoitteet kuvailemalla tuotteiden tai palvelujen arvoa käyttäjille ja määrittelemällä tämän arvon luomisessa tarvittavat yrityksen osaamisvoimavarat. Yrityksen nykyisen suorituskyvyn esittelyn lisäksi osaamistarina muotoilee yrityksen tulevaisuuden tietotaidon strategian.

6 6 Osaamistarinan sisältö Hyvässä osaamistarinassa kerrotaan, miten yrityksen tuotteiden tai palvelujen käyttäjät hyötyvät niistä ja millä lailla heidän tilanteensa paranee niiden avulla. Lisäksi osaamistarinassa selostetaan, mitä tämän parannuksen aikaansaaminen edellyttää ja millaisia voimavaroja siihen tarvitaan yrityksessä. Osaamistarinan päätavoitteena on selostaa yrityksen osaamisvoimavarojen organisoinnissa, soveltamisessa ja kehittämisessä toteutettavaa tietämyksen johtamisstrategiaa. Samalla selostetaan, miksi tämä strategia lopulta johtaa haluttuun käyttäjän tilanteen paranemiseen. Toisin sanoen osaamistarina tuo esiin, mitkä asiat yrityksen ja sen työntekijöiden on hallittava erinomaisesti voidakseen luoda arvoa yrityksen tuotteiden ja palvelujen käyttäjille. Näin osaamistarina edistää yrityksen perusarvojen ja sen toiminta-ajatuksen määrittelyä. Osaamistarina ei ole vain yrityksen tämänhetkisen suorituskyvyn kuvaus, vaan siihen liittyy myös strateginen ulottuvuus. Tavoitteena on erottua muista tietämyksen johtamisen avulla. Osaamistarinan laatiminen on luova prosessi. Kyseessä ei ole perinteisten strategisten tavoitteiden esittäminen muutamin sanoin, vaan laajempi, jäsennelty kertomus. Se voidaan kuitenkin tiivistää kuvaukseksi siitä, miten strategiatyö perustuu täsmällisiin tuotteen käyttöarvon määrityksiin, toisin sanoen käyttäjän tilanteen ja tuotteen tai palvelun väliseen suhteeseen. Osaamistarinan sisältöä voidaan täsmentää vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, joista kolme ensimmäistä liittyvät yrityksen asiakkailleen tarjoamaan käyttöarvoon: Millaista toiminta-ajatukseen perustuvaa tuotteeseen tai palveluun liittyvää arvoa yrityksen tulisi luoda ja tarjota käyttäjälle? Mikä on käyttäjän tilanne ja mitä siinä olevia piirteitä yritys voi parantaa? Mitkä tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet tuottavat halutun parannuksen käyttäjän tilanteeseen? Mitkä ovat yrityksen omat tuotannon ehdot, ja millaisessa vuorovaikutuksessa ne ovat tietämyksen johtamisen avulla jäsennettävien erityisten osaamisvoimavarojen tarpeiden kanssa? Käyttöarvo Tuotteen tai palvelun käyttöarvo liittyy siihen, miten kuluttaja sitä käyttäessään kokee sen erottuvan muista. Tuotteen käyttöarvoa koskevat näkökohdat liittyvät keskeisesti käyttäjään ja käyttäjän tilanteeseen. Käyttöarvo on keskeinen käsite yrityksen tietämyksen johtamisen määrittelyssä. Tuotteen tai palvelun käyttöarvo voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Millainen on käyttäjän tilanne? Miten tuotetta tai palvelua käytetään? Mistä syystä yrityksen tuotteet tai palvelut ovat hyödyllisiä? Mitä seikkaa niiden käyttäminen parantaa? Mitkä ovat tuotteen tai palvelun erityispiirteet?

7 7 Miten nämä piirteet ja käyttäjän tilanteen paraneminen riippuvat toisistaan? Käyttöarvoon liittyvät kysymykset koskevat keskeisesti sitä, miten tuotteen tai palvelun on toimittava käytännössä luodakseen asiakkaalle eniten arvoa. Tällöin määritellään yrityksen etevämmyyteen liittyvät edellytykset eli millaisen tuotantoprosessin ja millaisten osaamisvoimavarojen avulla tätä prosessia voidaan tukea. Tuotannon ehdot Käyttäjäkeskeisen käyttöarvon tarkastelusta siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan tietämys- ja osaamisjärjestelmää, jonka avulla uskotaan voitavan tuottaa halutun käyttöarvon luovia tuotteita ja palveluja. Tässä on suuria eroja palvelujen ja tavaroiden tuottajien välillä, suurten ja pienten yritysten välillä, pääomavaltaisten ja työvaltaisten yritysten välillä jne. Näiden erojen seurauksena myös eri yritysten tarvitsemien osaamisvoimavarojen väliset erot ovat huomattavia. Yrityksen omat tuotannon ehdot voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat yrityksen omat tuotannon ehdot? Minkätyyppinen yritys (palveluyritys, teollisuusyritys jne.) on kyseessä? Millaisia prosesseihin liittyviä menettelyjä on käytössä? Miten jakelu- ja toimitusjärjestelmä on organisoitu? Millaisia vaatimuksia tuotannon ehdot asettavat osaamisvoimavaroille? Millaisia henkilökohtaisia taitoja tarvitaan? Millaisia organisaatioon liittyviä voimavaroja tarvitaan? Miten voimavaroja koordinoidaan? Asettamalla tietynlaisen käyttöarvon luomiseen liittyvä tavoite ja yrityksen omat tuotannon ehdot rinnakkain on mahdollista täsmentää yrityksen osaamisvoimavarojen koostumukseen, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Toisin sanoen näin voidaan määrittää yrityksen tietämyksen johtamisen kokonaisvaltainen strategia. 3. Johdon haasteet Yrityksen tietämyksen johtamisen tavoitteena on muotoilla täsmennetyt johdon haasteet. Näiden haasteiden kautta voidaan kehittää osaamistarinassa määriteltyjä tavoitteita ja toteuttaa ne. Tähän toimintoon sisältyy joukko osaamistarinan toteuttamisessa tehtäviä strategisia valintoja. Osaamistarinasta johdon haasteisiin Osaamistarina kuvaa yrityksen tietämyksen johtamisen strategiaa. Osaamistarinassa esitetyn kuvauksen hyödyntäminen edellyttää sen muuntamista kriittisiksi johdon haasteiksi. Tämä

8 8 muuntaminen on strateginen prosessi, koska se voidaan tehdä monin eri tavoin ja koska tarjolla on monia vaihtoehtoisia valintoja ja painotuksia. Johdon haasteiden muotoilu merkitsee kriittisten riippuvuussuhteiden määrittelyä. Tässä prosessissa tehdään valintoja, jotka koskevat käyttöarvon ja osaamisvoimavarojen välisiä kytkentöjä ja jotka tähtäävät tulevaisuuteen. Siten siinä arvioidaan erityyppisten toimenpiteiden seurauksia, joiden usein uskotaan olevan myönteisiä. Johdon haasteet voidaan muotoilla vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Millaisia rajoituksia liittyy osaamistarinan muotoiluun esimerkiksi seuraavien seikkojen osalta: Oikean näkemyksen aikaansaaminen oleellisista asioista kuten käyttäjän tilanteista tai erityisteknologioista Osaamisvoimavarojen oikean koostumuksen suunnittelu ja hankkiminen Olemassaolevien osaamisvoimavarojen parantaminen tai kehittäminen Miten nämä seikat vaikuttavat toisiinsa? Tekemällä valintoja strategisten vaihtoehtojen välillä on mahdollista muuntaa osaamistarina johdon haasteiksi, jotka ovat keskeisiä yrityksen tietämyksen johtamisen strategian toteuttamisessa. Tämän muuntamisen tulee olla loogista, hyvin perusteltua ja pohjautua osaamistarinaan. Se voidaan kuitenkin tehdä monin eri tavoin. Siinä on kyse strategisesta valinnasta, joka koskee yrityksen suunniteltua toimintatapaa, tarvittavia yhteyksiä ja käsityksiä "hyvän" yrityksen ominaisuuksista. 4. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia Yrityksen tietämyksen johtamisstrategian perusajatuksen luomiseen ja viestimiseen ei riitä se, että osaamistarina ja johdon haasteet esitetään lyhyinä asiakohtina. Osaamistarina ja johdon haasteet tulee esittää yhtenäisen kertomuksen muodossa. Analyysistä tarinaan Osaamistarinassa sen analysoidut osat sidotaan mielekkääksi tarinaksi, jonka avulla sen sisältö voidaan viestiä eri tahoille. Tällä tavoin käyttöarvon, tuotannon ehtojen ja johdon haasteiden väliset muunnokset tulevat loogisiksi ja selkeiksi. Vaikka osaamistarina voidaan ilmaista parilla lauseella, sen sisältö on myös kerrottava yksityiskohtaisemmin ja laajemmin. Tällöin tuodaan esiin yrityksen osaamisvoimavarojen ainutlaatuiset piirteet, joihin liittyy täsmennetty joukko johdon haasteita ja toimintoja. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia perustuu samaan rakenteeseen, jonka mukaisesti edellä (luvuissa 2 ja 3) kehiteltiin osaamistarina ja johdon haasteet: Käyttöarvo, joka luodaan yrityksen toiminta-ajatuksen perusteella

9 9 Käyttäjän tilanne Tuotteen tai palvelun erityisominaisuudet Tuotannon perusehdot Johdon haasteet Erilaiset tietämyksen johtamisstrategiat Osaamistarina kertoo, mitä yritys tekee, mutta siihen sisältyvät myös tavoitteet ja strategia, jotka kertovat, millainen yrityksen tahdotaan olevan. Yritykset voivat muotoilla osaamistarinansa monin eri tavoin, eikä yhtä ainoaa "oikeaa" vaihtoehtoa ole olemassa. Yritykset eroavat toisistaan suhteessa ympäristöön, menneisyyteen, osaamisvoimavaroihin, johtamiseen ja kilpailutilanteeseen. Niiden välillä voi olla eroja paitsi nykytilanteen osalta, myös kehityssuunnitelmien ja noudatettavien tietämyksen johtamisstrategioiden osalta. Siten niiden laatimat osaamistarinat voivat myös olla hyvin erilaisia. 5. Toiminnot ja tunnusluvut Johdon haasteet muunnetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi määrittelemällä joukko toimintoja. Kuhunkin toimintoon liittyvien erikseen määriteltyjen tunnuslukujen avulla mitataan, miten suurelta osin nämä toiminnot on toteutettu. Kuhunkin johdon haasteeseen liittyy yleensä yhden sijasta useita mahdollisia toimintoja ja usein vielä enemmän mahdollisia tunnuslukuja, jotka osoittavat, toteuttaako yritys toimintojaan ja vastaako se siten haasteisiinsa. Johdon haasteet voidaan muuntaa toiminnoiksi monin eri tavoin. Siksi on hyvin vaikeaa löytää vain yksi tiettyä johdon haastetta vastaava numeerinen tunnusluku. On paljon helpompaa löytää kutakin toimintoa vastaavia lukuja. On yleensä mahdollista löytää yksi toimintoihin liittyvä tunnusluku tai ainakin rajoitettu määrä niitä. Toimintojen määrittely helpottaa siten johdon haasteiden konkretisointia ja niiden toteutumisen mittaamista. Toiminnot voidaan luokitella monin eri tavoin, esimerkiksi voimavarojen luonteen perusteella. Vaihtoehtoisesti ne voidaan ryhmitellä sen mukaan, miten toiminnot vaikuttavat voimavaroihin. Seuraavassa toiminnot jaetaan alla olevien neljän voimavarojen lajin mukaan: Työntekijöillä tarkoitetaan normaalisti yrityksen henkilökuntaa. Jotkut yritykset saattavat kuitenkin harkita joidenkin päätoimisesti muualla työskentelevien lukemista tähän ryhmään. Asiakkaat on yleensä helppo määritellä, mutta voi olla myös käyttäjiä, jotka ovat asiakkaiden asiakkaita. Siksi on joskus pohdittava, onko asiakas todellisuudessa myös käyttäjä. Ellei näin ole, voi olla tarpeen lukea molemmat tähän ryhmään. Lisäksi on huomattava, että jotkut yritykset voivat harkita laajempaa asiakkuuden sisältöä lukemalla siihen myös ulkoisia liikekumppaneita ja näkemällä siten esimerkiksi tavarantoimittajat asiakasvoimavaroina.

10 10 Prosessit ovat jossain määrin yhteisiä toimintoja. Prosessissa yhdistetään useita yksilöitä, raaka-aineita ja teknologioita yhdeksi käsitteeksi. Prosessiin kuuluu usein osia muista voimavarojen lajeista, mutta se on laajuudeltaan rajoitettu ja sitä on oleellisilta osiltaan pidettävä mukana olevien voimavarojen riippuvuussuhteena. Teknologia koskee informaatio- tai tuotantoteknologiaa tai tällaisten teknologioiden edellyttämiä perusrakenteita. Toimintojen ryhmittelyssä voidaan käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: Mitkä toiminnot ovat tärkeitä asiakkaan kannalta? Mitä työntekijöihin kohdistuvia toimintoja tulisi painottaa? Mitkä prosessit ovat keskeisiä toiminnon kannalta? Mitkä teknologiat ovat tärkeitä toiminnon kannalta? Edellä mainittujen neljän toimintolajin tarkastelu voi herättää kysymyksen, miten eräät osaamispohjaisen talouden avainkäsitteet sopivat siihen. Tällaisia ovat esimerkiksi innovointi, asiakassuuntautuneisuus, joustavuus, kasvusuuntautunut strategia, investoinnit huipputeknologiaan jne. Tähän voidaan vastata, että nämä käsitteet sopivat paremmin osaamistarinaan kuin tunnuslukuryhmiin. Käyttämällä johdon haasteista toimintojen kautta etenevää menettelyä voidaan valita yrityksen tietämyksen johtamista mahdollisimman hyvin kuvaavat tunnusluvut. Toiminnot ovat johdon haasteet ja tunnusluvut toisiinsa yhdistävä mekanismi. Tunnuslukujen tulee kuvata sitä, tuovatko toteutetut toiminnot yrityksen lähemmäksi johdon haasteiden ratkaisua. 6. Julkaistava raportti Ulkoisesti julkaistava osaamispääomaraportti kuvaa yrityksen tietämyksen johtamistoimenpiteitä tekstin, numerotietojen ja kuvien avulla. Raportti kertoo osaamistarinan ja johdon haasteista sekä raportoi toteutetuista toiminnoista. Parhaiden käytäntöjen mukaisesti raportti myös ilmaisee sovelletut laskentaperiaatteet ja tarkastelee osaamispääomaraportin uskottavuutta. Osaamispääomaraportin raportointimuoto Tietämyksen johtamisstrategian työstäminen auttaa osaamistarinan ja tietämyksen johtamisen haasteiden ja toimintojen muotoilussa. Osaamispääomaraportti ei kuitenkaan muodostu pelkästään niistä. Julkaistavassa osaamispääomaraportissa esitetään tekstin, numerotietojen ja kuvien yhdistelmä, jonka tarkoituksena on viestiä osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot sekä luoda niille uskottavuutta. Raportin tulisi noudattaa yleisiä loogisen esitystavan, luettavuuden ja hyvän asettelun periaatteita. Siten sekä sen sisällön että sen rakenteen pitäisi olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Siinä on usein seuraavat osat: sisällysluettelo; johtajien osaamiskertomus,

11 11 jossa esitellään osaamispääomaraportin tavoitteet ja sisältö sekä osaamistarina ja johdon haasteet; yrityksen esittely; tarkastuskertomus jos raportti on tarkastettu; laskentaperiaatteiden määrittely. Näistä sisällysluettelo ja johdon kertomus ovat yleensä raportin alussa, kun taas tarkastuskertomus ja laskentaperiaatteet esitetään raportin loppupuolella. Raportin muusta sisällöstä riippuen numeeriset tiedot voidaan esittää joko kunkin asiakohdan yhteydessä tai ne voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Osaamispääomaraportissa esitettävät keskeiset tiedot voidaan jäsentää ainakin kahdella eri tavalla. Yksi tapa on ryhmitellä tiedot osaamisvoimavarojen lajien mukaan (työntekijät, asiakkaat, prosessit, teknologia). Tällöin lukijoiden ajatellaan olevan kiinnostuneimpia aiheista, jotka liittyvät useampaan johdon haasteeseen. Osaamispääomaraportti voidaan myös jäsentää johdon haasteiden pohjalta. Tällöin yrityksen erityisasema saa päähuomion. Osaamispääomaraportti perustuu osaamistarinan ja johdon haasteiden väliseen suhteeseen, josta toiminnot johdetaan. Lisäksi esitetään numerotietoja, jotka osoittavat toiminnot käyttöönotetuiksi. Osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot ovat osaamispääomaraportin valmistelun tukipilarit. Raportissa on osaamistarinan ja johdon haasteet kuvaava teksti, käyttöönotettuja toimintoja kuvaavat numerotiedot ja erilaisia kuvioita havainnollistamassa osaamistarinaa ja johdon haasteita. Osaamispääomaraportin teksti Osaamispääomaraportin tekstissä esitetään yrityksen osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot sekä yrityksen yleiskuvaus. Tekstin tarkoituksena on selostaa, miten osaamistarina muunnetaan osaamispääomaraportissa esitettäviksi toiminnoiksi. Osaamispääomaraportissa tulisi myös tuoda esiin tuotteen tai palvelun käyttöarvon oleelliset osat. Lisäksi johdon haasteiden ymmärtäminen edellyttää yritykselle keskeisten osaamisvoimavarojen määrittelyä. Näin ollen teksti perustuu osaamistarinan ja johdon haasteiden analysointiin. Osaamispääomaraportin numerotiedot Osaamispääomaraportin numerotiedot ja teksti muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Käyttämällä lukuja tekstin havainnollistamiseen yritys raportoi johdon haasteiden toteutustavasta. Vaikka luvut eivät yksinään välitä tekstiin sisältyvää viestiä, ne tekevät kommentoituina osaamistarinan ja johdon haasteet vakavammin otettaviksi ja uskottavammiksi. Yhtä toimintoa kuvaamaan saatetaan tarvita useita tunnuslukuja. Luvut tulisi esittää aikasarjoina niiden kehityssuunnan osoittamiseksi. Osaamispääomaraportissa esitetyt luvut voivat perustua niihin johdon haasteisiin, joihin ne liittyvät, tai ne voidaan esittää taustatietoina, joiden tarkoituksena on kuvata yrityksen osaamisvoimavaroja laajemmin. Tällaiset luvut eivät siten riipu toisistaan eivätkä selitä tai ennusta toisiaan. Useimmissa osaamispääomaraporteissa esitettävät luvut voidaan luokitella yhteen seuraavista ryhmistä: työntekijät, asiakkaat/käyttäjät, prosessit ja teknologiat. Näiden ryhmien avulla voidaan määritellä melko yhdenmukainen käsitteistö, eräänlainen laskentajärjestelmä, jonka avulla eri tunnusluvut voidaan helposti jäljittää.

12 12 Yritysten kokemusten mukaan johdon haasteiden sisältö ja yksityiskohtaisuus ovat tärkeämpiä kuin lukujen esittämisessä sovellettu malli. Jos kuitenkin jotain erityistä mallia sovelletaan, sen tulisi olla yrityksen johtamisprosessien oleellinen osa. Osaamispääomaraportin kuvat Tekstin ja lukujen lisäksi osaamispääomaraportissa on usein erityyppisiä kuvia. Ne voivat olla valokuvia, malleja, värejä ja kaavioita, jotka tukevat osaamistarinaa ja johdon haasteita ja auttavat niiden viestimisessä. Kuvien käyttöön tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Ollakseen tehokkaita niiden tulee kertoa osaamistarinasta enemmän kuin teksti ja luvut yksinään. Hyvä kuvitus tuo, tunnuslukujen tapaan, esiin osaamistarinan vakavan tarkoituksen. Sen avulla voidaan parantaa osaamistarinan selkeyttä ja tuoda esiin sen tavoitteita ja johdon haasteiden osia tai toimintoja. Kuvitus voi auttaa myös osaamispääomaraportin jäsentämisessä ja sen sisällön viestimisessä. Osaamispääomaraportin uskottavuus - laadunarviointiperusteet Ollakseen tehokas osaamispääomaraportin tulee olla uskottava. Tilinpäätösraportointia varten kehitellyt laadunarviointiperusteet soveltuvat myös osaamispääomaraportin arviointiin. Niiden avulla voidaan parantaa raportin yhtenäisyyttä ja laatua. Seuraavia laadunarviointiperusteita voidaan käyttää tarkistuslistana osaamispääomaraporttia laadittaessa. Oleellisuus. Kaikki osaamispääomaraportin käyttäjien päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot tulee sisällyttää raporttiin. Oleellisuus edellyttää, että lukujen tai mittausten ja osaamistarinan välillä ja toisaalta johdon haasteiden ja toimintojen välillä on looginen yhteys. Tällöin lukija voi päätellä, onko osaamistarina muotoiltu järkevästi ja vastaako se hänen odotuksiaan sen sisällöstä. Luotettavuus. Raportoitujen tietojen todentamisen tulee olla mahdollista. Laskentaperiaatteiden ilmoittaminen tekee lukujen alkuperäisen lähteen jäljittämisen ja niiden oikeellisuuden tarkistamisen mahdolliseksi. Osaamistarina ja johdon haasteet voidaan "todentaa" vain tarkastelemalla niiden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Selkeys. Osaamispääomaraportin tulee olla selkeästi jäsennelty ja helppolukuinen. Sen tulee olla johdonmukainen tekstin, lukujen ja kuvien esittämisessä. Huomio tulee kohdistaa tärkeimpiin asioihin. Merkittävyys. Kaikki aineettomat varallisuuserät on otettava mukaan, elleivät ne ole merkityksettömiä. Yritykselle osaamistarinan tai johdon haasteiden kannalta tärkeät luvut ja mittaukset tulee ottaa mukaan, mutta liiallista yksityiskohtaisuutta tulee välttää. Kattavuus. Raportoitujen lukujen tulee antaa kattava kuva yrityksen tilanteesta. Raportissa tulee olla yrityksen tärkeimpiä toimintoja kuvaavia lukuja. Sisällön mielekkyys. Raportissa tulee kuvata tärkeitä asioita kaavamaisen esityksen sijaan. Osaamispääomaraportissa tulee olla tarkasteltavan yrityksen tietämyksen

13 13 johtamisen kannalta tärkeitä tietoja. Esitettävien lukujen ja mittausten tulee vastata yrityksen nykyistä johtamistapaa. Mittaustulosten erillisyys. Kaikki mittaustulokset on raportoitava erikseen. Kehityssuuntia ei saa häivyttää laskemalla tunnuslukuja yhteen. Eri mittaustuloksista voidaan kuitenkin muodostaa indeksejä, kunhan tällä ei pyritä peittelemään vähemmän suotuisia tuloksia. Neutraalisuus. Kaikki oleelliset mittaustulokset on ilmoitettava mahdollisimman objektiivisesti riippumatta siitä, miten ne vaikuttavat yritystä koskevaan yleisnäkemykseen. Vertailukelpoisuus. Eri vuosia koskevien tietojen vertailun tulee olla mahdollista. Näin ollen laskentajaksoa, rakennetta, tietokantaa tai mittausmenetelmää ei tule muuttaa muusta syystä kuin osaamispääomaraportin laadun parantamiseksi. Jatkuvuus ja aikasarjat ovat tärkeitä. Laskentaperiaatteet tulee myös ilmoittaa. Nämä laadunarviointiperusteet voivat joskus olla keskenään ristiriidassa. Tärkeintä on siksi varmistaa osaamispääomaraportin oleellisuuden ja luotettavuuden keskinäinen tasapaino. Näiden perusteiden avulla voidaan liittää raporttiin laatunäkökohtia tilinpäätösraportin tapaan. Tämä on tärkeää sekä julkaistavien että ei-julkaistavien osaamispääomaraporttien osalta. Laskentaperiaatteet Osaamispääomaraportissa tulee ilmoittaa siinä käytetyt mittausmenetelmät. Raportoinnin laatuvaatimukset ja niiden painotuksen perusteet tulisi myös esittää. Nämä tiedot auttavat lukijaa ymmärtämään ja tulkitsemaan osaamispääomaraportin sisällön oikein. Esitettävien lukujen laskentatapa tulee aina esittää. Yleiskuvan saamiseksi on suositeltavaa esittää laskentaperiaatteet yhdellä osaamispääomaraportin sivulla. Koska raportoinnin laatua koskevat vaatimukset voivat olla ristiriidassa keskenään, eri vaatimusten painotukset on hyvä ilmoittaa. Osana laskentaperiaatteita on myös määriteltävä osaamispääomaraportin raportointijakso. Se voi kattaa vuoden ja siten vastata tilinpäätösraportointia. Osaamispääomaraporttia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse julkaista samanaikaisesti vuositilinpäätöksen kanssa eikä joka vuosi. Kiireiden helpottamiseksi osaamispääomaraportti voidaan päättää valmistella tilinpäätöksen jälkeen ja julkaista se joitakin kuukausia tätä myöhemmin. Osaamispääomaraportin tarkastaminen Joissakin yrityksissä osaamispääomaraportti annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkoituksena on tällöin edistää yhdenmukaisen sisäisen tietojärjestelmän rakentamista ja toisaalta parantaa ulkoista uskottavuutta. Osaamispääomaraporttien tarkastusstandardia ei ole olemassa. Tarkastukseen voi kuulua seuraavanlaisia osia:

14 14 1. Numerotietojen tarkistaminen, ts. tietyn luvun olemassaoloon liittyvän asiakirjan ja luvun oikean arvon raportoinnin tarkistaminen. 2. Lukujen tuottamismenetelmien analysointi, mukaanlukien sen arviointi, tukevatko hallinnolliset menettelyt ja sisäinen valvonta tietoja. 3. Onko osaamispääomaraportissa esitetyt asenteet sisäistetty yrityksessä. 4. Tietojen oleellisuuden ja luotettavuuden arviointi yrityksen tilanteessa. Näistä kaksi ensimmäistä kohtaa kuuluvat tilintarkastajien tavanomaiseen työkenttään, ja he ovat yleensä päteviä tekemään näitä arvioita. Kahden jälkimmäisen kohdan käsittely edellyttää kuitenkin yleensä myös muiden eri alueiden asiantuntijoiden osallistumista tarkastukseen. Tarkastuskertomuksesta tulisi ilmetä tarkastuksen laajuus ja tarkastusmenettely. Koska osaamispääomaraportin tarkastaminen ei ole pakollista, yritys voi päättää, parantaako tällainen menettely raportin laatua ja uskottavuutta, kun tarvittavat voimavarat otetaan huomioon.

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

Työpaja kirjaston päättäjille

Työpaja kirjaston päättäjille Työpaja kirjaston päättäjille 30.1. - 20.2.2013 Helsinki, Tampere, Oulu Anna Niemelä anna.niemela@helsinki.fi Markku Laitinen markku.laitinen@helsinki.fi Ohjelma 9.00-9.20 Tilasto johdon tiedonlähteenä,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot