OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen"

Transkriptio

1 1 OSAAMISPÄÄOMARAPORTTEJA KOSKEVA OHJEISTO Avain tietämyksen johtamiseen Tanskalainen lähestymistapa Sisällysluettelo Johdanto 1. Mikä on osaamispääomaraportti? 2. Osaamistarina 3. Johdon haasteet 4. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia 5. Toiminnot ja tunnusluvut 6. Julkaistava raportti Johdanto Tässä lyhennelmässä tarkasteltava raportti syntyi Tanskan hallituksen aloitteesta. Se on laadittu tutkijoiden, yritysten, toimialajärjestöjen, konsulttien ja valtion virkamiesten yhteistyön tuloksena ja perustuu sekä käytännön kokemukseen että tutkimustyöhön. Tähän Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriön osaamispääomaraporttien laadintaprojektiin osallistui 17 organisaatiota. Kukin niistä laati parin vuoden aikana kahdenlaisia osaamispääomaraportteja. Näiden kokemusten perusteella laadittiin tämä ohjeisto, jonka tarkoituksena on auttaa muita organisaatioita alkuun osaamispääomaraporttien laatimisessa. Se sisältää suosituksia raporttien käytännön toteutuksesta ja niiden esitystavasta ulkoista julkaisemista varten. Osaamispääomaraporttien laatiminen voi olla monella tavoin hyödyllistä. Suurin hyöty tulee siitä, että osaamispääomaraportteja voidaan käyttää osaamisvoimavarojen johtamisen työkaluna, jonka avulla voidaan luoda lisäarvoa organisaatioissa. Raportit voivat myös edistää organisaation tietämyksen johtamistoimenpiteiden jäsentämistä ja niiden tärkeysjärjestyksen määrittelyä. Osaamispääomaraportin laatiminen voi lisäksi edesauttaa tietojenvaihtokulttuurin Tämä on suomenkielinen lyhennelmä seuraavan raportin keskeisestä sisällöstä: A Guideline for intellectual capital statements - A key to knowledge management, Danish Agency for Trade and Industry (Copenhagen), November 2000.

2 2 syntymistä. Tietoisuus tiedon ja huippuosaamisen tarpeista voi luoda organisaatiolle yhteisen identiteetin. Osaamispääomaraporttien julkaiseminen voi myös parantaa tiedonvälitystä. Tällä voi olla merkitystä sekä työntekijöiden rekrytoinnissa että asiakkaiden kiinnostuksen lisäämisessä. Tässä tarkasteltavassa raportissa päähuomio kiinnitetään ulkoisesti julkaistavien osaamispääomaraporttien laatimiseen. Se perustuu ensisijaisesti 17 yrityksen osaamispääomaraporttien laatimisessa saamiin kokemuksiin. Näiden osaamispääomaraporttien sisällöstä on esimerkkejä alkuperäisessä ohjeistossa (A Guideline for intellectual capital statements). Laajemmin raportteihin voi tutustua internet-sivustolla osoitteessa Esimerkkiyritykset jatkavat osaamispääomaraporttiensa kehittelyä. Myös raporttien laatimista koskevien ohjeiden odotetaan kehittyvän edelleen, kun niissä voidaan ottaa huomioon myös laajemman, useammalla toimialalla toimivan yritysjoukon kokemukset. Tämän raportin ensimmäisessä luvussa luonnehditaan lyhyesti osaamispääomaraportin käsitettä. Kolmessa seuraavassa luvussa kuvataan kahta osaamispääomaraportin osaa, osaamistarinaa ja johdon haasteita, sekä niiden perusteella syntyvää yhtenäistä tietämyksen johtamisstrategiaa. Viidennessä luvussa esitetään, miten johdon haasteet muunnetaan toiminnoiksi ja tunnusluvuiksi. Kuudennessa luvussa esitetään ulkoisesti julkaistavan osaamispääomaraportin laatimisohjeita. Alkuperäisessä englanninkielisessä raportissa on lisäksi seuraavansisältöiset liitteet: 1. Kokemuksia osaamispääomaraporttien laatimisesta - kolme esimerkkiä, 2. Tunnuslukuja, 3. Muita, täydentäviä laskentakehikkoja, 4. Käsitteet, 5. Mukana olleiden yritysten luettelo. Näiden liitteiden sisältöä ei tässä kuvata tarkemmin, vaan niistä kiinnostuneet voivat tutustua alkuperäiseen julkaisuun. 1. Mikä on osaamispääomaraportti? Osaamispääomaraportti on yrityksen tietämyksen johtamistyön oleellinen osa. Siinä raportoidaan yrityksen toimenpiteistä tulevien tulosten varmistamisen edellyttämien osaamisvoimavarojen hankkimiseksi, kehittämiseksi, jakamiseksi ja sitouttamiseksi. Osaamispääomaraportti voi edistää arvon luomista yritykselle parantamalla kasvun, joustavuuden ja innovoinnin edellytyksiä. Sen hyödyllisyys perustuu sen esille tuomiseen, mikä on yrityksen strategia haluttujen tuotteiden tai palvelujen tuottamiseen tarvittavan erityisosaamisen suhteen. Osaamispääomaraportti ja tietämyksen johtaminen Osaamispääomaraportti tukee yrityksen tietämyksen johtamista eli osaamisvoimavaroja hankkivaa, jakavaa, kehittävää ja sitouttavaa johtamista. Osaamispääomaraportti tuottaa tilannekuvauksen yrityksen tietämyksen johtamiseen perustuvista osaamisvoimavarojen kehittämistoimenpiteistä käyttäen apuna tekstiä, numerotietoja ja kuvia.

3 3 Osaamispääomaraportti on sekä strateginen työkalu, jonka avulla voidaan luoda lisäarvoa yritykselle, että viestintäväline, jonka avulla saadaan työntekijät, asiakkaat ja muut tahot osallistumaan tähän prosessiin. Osaamispääomaraportti tähtää siten tulevaisuuteen. Sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole tehdä selkoa tietyn hetken osaamisvoimavarojen kokonaisuudesta. Osaamispääomaraportin tavoitteena ei ole laskea yrityksen osaamisen rahallista arvoa. Tämä ei ilmeisesti ole mahdollistakaan. Osaamispääomaraporttia ei siten voida käyttää yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välisen eron selittämiseen, vaikka tämän joskus ilmoitetaankin olevan raportin tarkoituksena. Osaamispääomaraportin osat Osaamispääomaraportissa on kolme osaa: osaamistarina, johdon haasteet ja raportointi. Raportin laatiminen tässä järjestyksessä on hyödyllistä, joskin käytännössä eri vaiheisiin palataan usein useita kertoja. Osaamispääomaraportti ei ole vain fyysinen asiakirja, vaan yrityksen koko tietämyksen johtamisprosessin ydin. Osaamistarina Osaamistarinassa kuvataan, miten yritys varmistaa, että sen tuotteet tai palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita, ja miten yrityksen voimavarat on organisoitu tämän aikaansaamiseksi. Osaamistarinaan sisältyvät seuraavat ainekset: 1. Yrityksen tehtävä erityisesti käyttäjän kannalta 2. Yrityksen tuotteiden tai palvelujen käyttöarvo: 2a. Käyttäjän tilanne ja hänen yrityksen tuotteeseen tai palveluun kohdistuva tarpeensa sekä tuotteen tai palvelun käyttö 2b. Tuotteen tai palvelun erityispiirteet sen kannalta, miten käyttäjä niistä hyötyy 3. Yrityksen tuotannon perusehdot, jotka tuovat esiin käyttäjän tarpeiden tyydyttämiseksi tarvittavat osaamisvoimavarat. Käyttäjän ja yrityksen osaamisen välisen yhteyden pitäisi siis käydä ilmi osaamistarinasta. Siinä näkyy pyrkimys sovittaa yhteen käyttäjän tarpeet ja yrityksen suorituskyky. Johdon haasteet Johdon haasteet, joilla tässä tarkoitetaan tietämyksen johtamisen haasteita, ovat osaamistarinasta johdettu, tarkasti määritelty joukko haasteita. Ne muunnetaan edelleen toiminnoiksi, joiden avulla toteutetaan osaamistarinan tavoitteita: Johdon haasteet muodostuvat osaamistarinan pohjalta loogisina tietämyksen johtamisen haasteina, jotka yrityksen tulee toteuttaa. Toimintoluettelo kuvaa välttämättömiä tai järkeviä johdon haasteisiin vastaavia toimintatapoja. Nämä toiminnot koskevat asiakkaisiin, työntekijöihin, prosesseihin ja teknologioihin liittyviä osaamisvoimavaroja. Kuhunkin toimintoon liittyy yksi tai useampi tunnusluku.

4 4 Osaamistarinan muuntaminen johdon haasteiksi on luovaa toimintaa, jonka avulla käyttöarvon luomiseen tähtäävä yrityksen strategia määritellään. Haasteet voivat liittyä ensisijaisesti yksilöllisiin taitoihin kuten projektien johtamiseen, mutta useimmiten ne liittyvät työprosesseihin, rutiineihin, järjestelmiin ja vianetsintämenettelyihin. Johdon haasteet laajennetaan edelleen toiminnoiksi, jotka koskevat asiakkaita, työntekijöitä, prosesseja tai teknologioita ja usein näiden yhdistelmiä. Nämä toiminnot kohdistetaan usein arkipäiväisiin asioihin kuten laadunvarmistukseen, työntekijöiden koulutukseen, tuotteita koskeviin asiakashaastatteluihin, asiakaspalveluun jne. Raportointi Kun osaamistarina ja johdon haasteet on määritelty, ne yhdistetään raportiksi. Ulkoisesti julkaistavan raportin lisäksi saatetaan tarvita yksityiskohtaisempia sisäisiä raportteja. Ulkoisesti julkaistava osaamispääomaraportti on asiakirja, jossa esitetään tietämyksen johtamista koskeva yrityksen strategia tekstin, numeroiden ja kuvien avulla. Teksti koskee osaamistarinaa, johdon haasteita ja erikseen määriteltyjä toimintoja. Numeroiden avulla kuvataan toimenpiteet, joihin on ryhdytty johdon haasteisiin vastaamiseksi. Kaikkiin toimintoihin liittyy yksi tai useampia tunnuslukuja. Kuvat ovat valokuvia, piirroksia tai muita kuvioita, joiden avulla viestitään osaamistarinaa ja johdon haasteita sekä luodaan lukijalle mielikuva yrityksen tyylistä, luonteesta ja identiteetistä. Tässä ohjeistossa käsitellään ulkoisesti julkaistavaa osaamispääomaraporttia nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin kohdistuvana viestintävälineenä. Nämä henkilöt voivat vahvistaa tietämyksen johtamista osallistumalla yrityksen kehittämiseen. Tarjoamalle heille tarpeellista tietoa osaamispääomaraportti luo arvoa, ja näin ollen sen pitäisi olla julkisesti saatavilla. Prosessi Osaamispääomaraportin laatimisprosessissa on neljä peräkkäistä vaihetta: osaamistarinan laatiminen, johdon haasteiden määrittely, haasteiden muuntaminen toiminnoiksi ja tunnusluvuiksi sekä raportointi tekstin, numerotietojen ja kuvien avulla. On tavallista aloittaa osaamistarinasta, sen jälkeen määritellä johdon haasteet ja lopulta suunnitella osaamispääomaraportti. Tämän lähestymistavan etuna on seuraavien vaiheiden perusteiden määrittäminen ennen kuhunkin vaiheeseen siirtymistä. Tämä osoittautuu kuitenkin usein vaikeaksi prosessiksi, koska siihen sisältyy useiden seikkojen selvittäminen: millaista osaamistarinaa lähdetään ensisijaisesti kertomaan, mitkä ovat johdon haasteet, mitä toimintoja on käytössä tai otetaan käyttöön ja millaisia tunnuslukuja on käytettävissä. Näitä osatekijöitä on kuitenkin vaikeaa olla tarkastelematta samanaikaisesti niiden välisten riippuvuuksien takia. Käytännössä prosessin vaiheiden välillä onkin runsaasti vuorovaikutusta.

5 5 Osaamispääomaraportin tuottamisen suunnittelu on ensimmäinen haaste. Ei ole kyse pelkästään julkaistavan asiakirjan tuottamisesta, vaan osaamispääomaraportti toimii usein tietämyksen johtamisen liikkeellepanijana. Se tekee johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välisen, yrityksen kehitystä ja osaamisvoimavarojen organisointia koskevan viestinnän mahdolliseksi. Tietämyksen johtaminen ja osaamispääomaraportti muodostavat keskeisen osan yrityksen yleisistä johtamis- ja ohjausprosesseista. Siten tietämyksen johtaminen sulautuu yrityksen kilpailustrategiaan, tuotekehitysstrategiaan ja organisaatiorakenteeseen. Käsitteet osaamispääoma ja raportti Osaamispääomaraportin ytimessä oleva osaamispääoma tuo esiin organisaation toimintakyvyn ja -mahdollisuudet. Keskeistä osaamispääomaraportissa on näin ollen käytännössä toimiva osaaminen. Tämä osaaminen liittyy näkemyksiin, käytännön toimenpiteisiin sekä ihmisen, koneen ja teknologian vuorovaikutukseen yms., joiden avulla yritys voi tuottaa käyttäjille palvelun tai tuotteen. Suuri osa osaamispääomaraportin kannalta kiinnostavasta osaamisesta sijaitsee yrityksen tuotantoverkoston välimaastossa, ts. ihmisten, prosessien ja teknologioiden välissä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden välissä. Osaamiseen voi kuulua mm. seuraavia osa-alueita: Näkemys käyttäjän tilanteesta Tietoisuus työtovereiden tiedoista ja taidoista sekä yhteisten taitojen kehittämismahdollisuuksien ymmärtäminen Esimerkiksi jonkin alan ammattilaisen käytännön taidot, jotka ulottuvat tuotantomenetelmien kehittämis- ja parantamismenetelmien tuntemisesta tietotekniikan hallintaan Yrityksen prosessien ja järjestelmien sekä niiden tuotteiden tai palvelujen laadun parantamiseen soveltuvien hyödyntämismahdollisuuksien tuntemus Yrityksen tuotteiden tai palvelujen edelleenkehittämiseen liittyvä motivaatio tai sitoutuneisuus Osaamistarpeiden muutossuuntien ymmärtäminen ja tarvittavan osaamisen kehittämistapaan liittyvä näkemys Yritykselle merkitykselliset taidot, kyvyt ja asioiden hallinta. Osaamispääoman yhteydessä sana "raportti" voi viitata paitsi tulosraportin kaltaiseen asiakirjaan, myös osaamisvoimavaroihin. Laskentatyökaluna osaamispääomaraportti helpottaa osaamisvoimavarojen kehittämisessä ja johtamisessa saavutettujen edistysaskelten seurantaa. Siten se on käytännöllinen tapa saada yritys tilivelvolliseksi tietämyksensä johtamisesta. 2. Osaamistarina Osaamistarina tuo esiin yrityksen tietämyksen johtamisen tavoitteet kuvailemalla tuotteiden tai palvelujen arvoa käyttäjille ja määrittelemällä tämän arvon luomisessa tarvittavat yrityksen osaamisvoimavarat. Yrityksen nykyisen suorituskyvyn esittelyn lisäksi osaamistarina muotoilee yrityksen tulevaisuuden tietotaidon strategian.

6 6 Osaamistarinan sisältö Hyvässä osaamistarinassa kerrotaan, miten yrityksen tuotteiden tai palvelujen käyttäjät hyötyvät niistä ja millä lailla heidän tilanteensa paranee niiden avulla. Lisäksi osaamistarinassa selostetaan, mitä tämän parannuksen aikaansaaminen edellyttää ja millaisia voimavaroja siihen tarvitaan yrityksessä. Osaamistarinan päätavoitteena on selostaa yrityksen osaamisvoimavarojen organisoinnissa, soveltamisessa ja kehittämisessä toteutettavaa tietämyksen johtamisstrategiaa. Samalla selostetaan, miksi tämä strategia lopulta johtaa haluttuun käyttäjän tilanteen paranemiseen. Toisin sanoen osaamistarina tuo esiin, mitkä asiat yrityksen ja sen työntekijöiden on hallittava erinomaisesti voidakseen luoda arvoa yrityksen tuotteiden ja palvelujen käyttäjille. Näin osaamistarina edistää yrityksen perusarvojen ja sen toiminta-ajatuksen määrittelyä. Osaamistarina ei ole vain yrityksen tämänhetkisen suorituskyvyn kuvaus, vaan siihen liittyy myös strateginen ulottuvuus. Tavoitteena on erottua muista tietämyksen johtamisen avulla. Osaamistarinan laatiminen on luova prosessi. Kyseessä ei ole perinteisten strategisten tavoitteiden esittäminen muutamin sanoin, vaan laajempi, jäsennelty kertomus. Se voidaan kuitenkin tiivistää kuvaukseksi siitä, miten strategiatyö perustuu täsmällisiin tuotteen käyttöarvon määrityksiin, toisin sanoen käyttäjän tilanteen ja tuotteen tai palvelun väliseen suhteeseen. Osaamistarinan sisältöä voidaan täsmentää vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, joista kolme ensimmäistä liittyvät yrityksen asiakkailleen tarjoamaan käyttöarvoon: Millaista toiminta-ajatukseen perustuvaa tuotteeseen tai palveluun liittyvää arvoa yrityksen tulisi luoda ja tarjota käyttäjälle? Mikä on käyttäjän tilanne ja mitä siinä olevia piirteitä yritys voi parantaa? Mitkä tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet tuottavat halutun parannuksen käyttäjän tilanteeseen? Mitkä ovat yrityksen omat tuotannon ehdot, ja millaisessa vuorovaikutuksessa ne ovat tietämyksen johtamisen avulla jäsennettävien erityisten osaamisvoimavarojen tarpeiden kanssa? Käyttöarvo Tuotteen tai palvelun käyttöarvo liittyy siihen, miten kuluttaja sitä käyttäessään kokee sen erottuvan muista. Tuotteen käyttöarvoa koskevat näkökohdat liittyvät keskeisesti käyttäjään ja käyttäjän tilanteeseen. Käyttöarvo on keskeinen käsite yrityksen tietämyksen johtamisen määrittelyssä. Tuotteen tai palvelun käyttöarvo voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Millainen on käyttäjän tilanne? Miten tuotetta tai palvelua käytetään? Mistä syystä yrityksen tuotteet tai palvelut ovat hyödyllisiä? Mitä seikkaa niiden käyttäminen parantaa? Mitkä ovat tuotteen tai palvelun erityispiirteet?

7 7 Miten nämä piirteet ja käyttäjän tilanteen paraneminen riippuvat toisistaan? Käyttöarvoon liittyvät kysymykset koskevat keskeisesti sitä, miten tuotteen tai palvelun on toimittava käytännössä luodakseen asiakkaalle eniten arvoa. Tällöin määritellään yrityksen etevämmyyteen liittyvät edellytykset eli millaisen tuotantoprosessin ja millaisten osaamisvoimavarojen avulla tätä prosessia voidaan tukea. Tuotannon ehdot Käyttäjäkeskeisen käyttöarvon tarkastelusta siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan tietämys- ja osaamisjärjestelmää, jonka avulla uskotaan voitavan tuottaa halutun käyttöarvon luovia tuotteita ja palveluja. Tässä on suuria eroja palvelujen ja tavaroiden tuottajien välillä, suurten ja pienten yritysten välillä, pääomavaltaisten ja työvaltaisten yritysten välillä jne. Näiden erojen seurauksena myös eri yritysten tarvitsemien osaamisvoimavarojen väliset erot ovat huomattavia. Yrityksen omat tuotannon ehdot voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat yrityksen omat tuotannon ehdot? Minkätyyppinen yritys (palveluyritys, teollisuusyritys jne.) on kyseessä? Millaisia prosesseihin liittyviä menettelyjä on käytössä? Miten jakelu- ja toimitusjärjestelmä on organisoitu? Millaisia vaatimuksia tuotannon ehdot asettavat osaamisvoimavaroille? Millaisia henkilökohtaisia taitoja tarvitaan? Millaisia organisaatioon liittyviä voimavaroja tarvitaan? Miten voimavaroja koordinoidaan? Asettamalla tietynlaisen käyttöarvon luomiseen liittyvä tavoite ja yrityksen omat tuotannon ehdot rinnakkain on mahdollista täsmentää yrityksen osaamisvoimavarojen koostumukseen, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Toisin sanoen näin voidaan määrittää yrityksen tietämyksen johtamisen kokonaisvaltainen strategia. 3. Johdon haasteet Yrityksen tietämyksen johtamisen tavoitteena on muotoilla täsmennetyt johdon haasteet. Näiden haasteiden kautta voidaan kehittää osaamistarinassa määriteltyjä tavoitteita ja toteuttaa ne. Tähän toimintoon sisältyy joukko osaamistarinan toteuttamisessa tehtäviä strategisia valintoja. Osaamistarinasta johdon haasteisiin Osaamistarina kuvaa yrityksen tietämyksen johtamisen strategiaa. Osaamistarinassa esitetyn kuvauksen hyödyntäminen edellyttää sen muuntamista kriittisiksi johdon haasteiksi. Tämä

8 8 muuntaminen on strateginen prosessi, koska se voidaan tehdä monin eri tavoin ja koska tarjolla on monia vaihtoehtoisia valintoja ja painotuksia. Johdon haasteiden muotoilu merkitsee kriittisten riippuvuussuhteiden määrittelyä. Tässä prosessissa tehdään valintoja, jotka koskevat käyttöarvon ja osaamisvoimavarojen välisiä kytkentöjä ja jotka tähtäävät tulevaisuuteen. Siten siinä arvioidaan erityyppisten toimenpiteiden seurauksia, joiden usein uskotaan olevan myönteisiä. Johdon haasteet voidaan muotoilla vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Millaisia rajoituksia liittyy osaamistarinan muotoiluun esimerkiksi seuraavien seikkojen osalta: Oikean näkemyksen aikaansaaminen oleellisista asioista kuten käyttäjän tilanteista tai erityisteknologioista Osaamisvoimavarojen oikean koostumuksen suunnittelu ja hankkiminen Olemassaolevien osaamisvoimavarojen parantaminen tai kehittäminen Miten nämä seikat vaikuttavat toisiinsa? Tekemällä valintoja strategisten vaihtoehtojen välillä on mahdollista muuntaa osaamistarina johdon haasteiksi, jotka ovat keskeisiä yrityksen tietämyksen johtamisen strategian toteuttamisessa. Tämän muuntamisen tulee olla loogista, hyvin perusteltua ja pohjautua osaamistarinaan. Se voidaan kuitenkin tehdä monin eri tavoin. Siinä on kyse strategisesta valinnasta, joka koskee yrityksen suunniteltua toimintatapaa, tarvittavia yhteyksiä ja käsityksiä "hyvän" yrityksen ominaisuuksista. 4. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia Yrityksen tietämyksen johtamisstrategian perusajatuksen luomiseen ja viestimiseen ei riitä se, että osaamistarina ja johdon haasteet esitetään lyhyinä asiakohtina. Osaamistarina ja johdon haasteet tulee esittää yhtenäisen kertomuksen muodossa. Analyysistä tarinaan Osaamistarinassa sen analysoidut osat sidotaan mielekkääksi tarinaksi, jonka avulla sen sisältö voidaan viestiä eri tahoille. Tällä tavoin käyttöarvon, tuotannon ehtojen ja johdon haasteiden väliset muunnokset tulevat loogisiksi ja selkeiksi. Vaikka osaamistarina voidaan ilmaista parilla lauseella, sen sisältö on myös kerrottava yksityiskohtaisemmin ja laajemmin. Tällöin tuodaan esiin yrityksen osaamisvoimavarojen ainutlaatuiset piirteet, joihin liittyy täsmennetty joukko johdon haasteita ja toimintoja. Yhtenäinen tietämyksen johtamisstrategia perustuu samaan rakenteeseen, jonka mukaisesti edellä (luvuissa 2 ja 3) kehiteltiin osaamistarina ja johdon haasteet: Käyttöarvo, joka luodaan yrityksen toiminta-ajatuksen perusteella

9 9 Käyttäjän tilanne Tuotteen tai palvelun erityisominaisuudet Tuotannon perusehdot Johdon haasteet Erilaiset tietämyksen johtamisstrategiat Osaamistarina kertoo, mitä yritys tekee, mutta siihen sisältyvät myös tavoitteet ja strategia, jotka kertovat, millainen yrityksen tahdotaan olevan. Yritykset voivat muotoilla osaamistarinansa monin eri tavoin, eikä yhtä ainoaa "oikeaa" vaihtoehtoa ole olemassa. Yritykset eroavat toisistaan suhteessa ympäristöön, menneisyyteen, osaamisvoimavaroihin, johtamiseen ja kilpailutilanteeseen. Niiden välillä voi olla eroja paitsi nykytilanteen osalta, myös kehityssuunnitelmien ja noudatettavien tietämyksen johtamisstrategioiden osalta. Siten niiden laatimat osaamistarinat voivat myös olla hyvin erilaisia. 5. Toiminnot ja tunnusluvut Johdon haasteet muunnetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi määrittelemällä joukko toimintoja. Kuhunkin toimintoon liittyvien erikseen määriteltyjen tunnuslukujen avulla mitataan, miten suurelta osin nämä toiminnot on toteutettu. Kuhunkin johdon haasteeseen liittyy yleensä yhden sijasta useita mahdollisia toimintoja ja usein vielä enemmän mahdollisia tunnuslukuja, jotka osoittavat, toteuttaako yritys toimintojaan ja vastaako se siten haasteisiinsa. Johdon haasteet voidaan muuntaa toiminnoiksi monin eri tavoin. Siksi on hyvin vaikeaa löytää vain yksi tiettyä johdon haastetta vastaava numeerinen tunnusluku. On paljon helpompaa löytää kutakin toimintoa vastaavia lukuja. On yleensä mahdollista löytää yksi toimintoihin liittyvä tunnusluku tai ainakin rajoitettu määrä niitä. Toimintojen määrittely helpottaa siten johdon haasteiden konkretisointia ja niiden toteutumisen mittaamista. Toiminnot voidaan luokitella monin eri tavoin, esimerkiksi voimavarojen luonteen perusteella. Vaihtoehtoisesti ne voidaan ryhmitellä sen mukaan, miten toiminnot vaikuttavat voimavaroihin. Seuraavassa toiminnot jaetaan alla olevien neljän voimavarojen lajin mukaan: Työntekijöillä tarkoitetaan normaalisti yrityksen henkilökuntaa. Jotkut yritykset saattavat kuitenkin harkita joidenkin päätoimisesti muualla työskentelevien lukemista tähän ryhmään. Asiakkaat on yleensä helppo määritellä, mutta voi olla myös käyttäjiä, jotka ovat asiakkaiden asiakkaita. Siksi on joskus pohdittava, onko asiakas todellisuudessa myös käyttäjä. Ellei näin ole, voi olla tarpeen lukea molemmat tähän ryhmään. Lisäksi on huomattava, että jotkut yritykset voivat harkita laajempaa asiakkuuden sisältöä lukemalla siihen myös ulkoisia liikekumppaneita ja näkemällä siten esimerkiksi tavarantoimittajat asiakasvoimavaroina.

10 10 Prosessit ovat jossain määrin yhteisiä toimintoja. Prosessissa yhdistetään useita yksilöitä, raaka-aineita ja teknologioita yhdeksi käsitteeksi. Prosessiin kuuluu usein osia muista voimavarojen lajeista, mutta se on laajuudeltaan rajoitettu ja sitä on oleellisilta osiltaan pidettävä mukana olevien voimavarojen riippuvuussuhteena. Teknologia koskee informaatio- tai tuotantoteknologiaa tai tällaisten teknologioiden edellyttämiä perusrakenteita. Toimintojen ryhmittelyssä voidaan käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: Mitkä toiminnot ovat tärkeitä asiakkaan kannalta? Mitä työntekijöihin kohdistuvia toimintoja tulisi painottaa? Mitkä prosessit ovat keskeisiä toiminnon kannalta? Mitkä teknologiat ovat tärkeitä toiminnon kannalta? Edellä mainittujen neljän toimintolajin tarkastelu voi herättää kysymyksen, miten eräät osaamispohjaisen talouden avainkäsitteet sopivat siihen. Tällaisia ovat esimerkiksi innovointi, asiakassuuntautuneisuus, joustavuus, kasvusuuntautunut strategia, investoinnit huipputeknologiaan jne. Tähän voidaan vastata, että nämä käsitteet sopivat paremmin osaamistarinaan kuin tunnuslukuryhmiin. Käyttämällä johdon haasteista toimintojen kautta etenevää menettelyä voidaan valita yrityksen tietämyksen johtamista mahdollisimman hyvin kuvaavat tunnusluvut. Toiminnot ovat johdon haasteet ja tunnusluvut toisiinsa yhdistävä mekanismi. Tunnuslukujen tulee kuvata sitä, tuovatko toteutetut toiminnot yrityksen lähemmäksi johdon haasteiden ratkaisua. 6. Julkaistava raportti Ulkoisesti julkaistava osaamispääomaraportti kuvaa yrityksen tietämyksen johtamistoimenpiteitä tekstin, numerotietojen ja kuvien avulla. Raportti kertoo osaamistarinan ja johdon haasteista sekä raportoi toteutetuista toiminnoista. Parhaiden käytäntöjen mukaisesti raportti myös ilmaisee sovelletut laskentaperiaatteet ja tarkastelee osaamispääomaraportin uskottavuutta. Osaamispääomaraportin raportointimuoto Tietämyksen johtamisstrategian työstäminen auttaa osaamistarinan ja tietämyksen johtamisen haasteiden ja toimintojen muotoilussa. Osaamispääomaraportti ei kuitenkaan muodostu pelkästään niistä. Julkaistavassa osaamispääomaraportissa esitetään tekstin, numerotietojen ja kuvien yhdistelmä, jonka tarkoituksena on viestiä osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot sekä luoda niille uskottavuutta. Raportin tulisi noudattaa yleisiä loogisen esitystavan, luettavuuden ja hyvän asettelun periaatteita. Siten sekä sen sisällön että sen rakenteen pitäisi olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Siinä on usein seuraavat osat: sisällysluettelo; johtajien osaamiskertomus,

11 11 jossa esitellään osaamispääomaraportin tavoitteet ja sisältö sekä osaamistarina ja johdon haasteet; yrityksen esittely; tarkastuskertomus jos raportti on tarkastettu; laskentaperiaatteiden määrittely. Näistä sisällysluettelo ja johdon kertomus ovat yleensä raportin alussa, kun taas tarkastuskertomus ja laskentaperiaatteet esitetään raportin loppupuolella. Raportin muusta sisällöstä riippuen numeeriset tiedot voidaan esittää joko kunkin asiakohdan yhteydessä tai ne voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Osaamispääomaraportissa esitettävät keskeiset tiedot voidaan jäsentää ainakin kahdella eri tavalla. Yksi tapa on ryhmitellä tiedot osaamisvoimavarojen lajien mukaan (työntekijät, asiakkaat, prosessit, teknologia). Tällöin lukijoiden ajatellaan olevan kiinnostuneimpia aiheista, jotka liittyvät useampaan johdon haasteeseen. Osaamispääomaraportti voidaan myös jäsentää johdon haasteiden pohjalta. Tällöin yrityksen erityisasema saa päähuomion. Osaamispääomaraportti perustuu osaamistarinan ja johdon haasteiden väliseen suhteeseen, josta toiminnot johdetaan. Lisäksi esitetään numerotietoja, jotka osoittavat toiminnot käyttöönotetuiksi. Osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot ovat osaamispääomaraportin valmistelun tukipilarit. Raportissa on osaamistarinan ja johdon haasteet kuvaava teksti, käyttöönotettuja toimintoja kuvaavat numerotiedot ja erilaisia kuvioita havainnollistamassa osaamistarinaa ja johdon haasteita. Osaamispääomaraportin teksti Osaamispääomaraportin tekstissä esitetään yrityksen osaamistarina, johdon haasteet ja toiminnot sekä yrityksen yleiskuvaus. Tekstin tarkoituksena on selostaa, miten osaamistarina muunnetaan osaamispääomaraportissa esitettäviksi toiminnoiksi. Osaamispääomaraportissa tulisi myös tuoda esiin tuotteen tai palvelun käyttöarvon oleelliset osat. Lisäksi johdon haasteiden ymmärtäminen edellyttää yritykselle keskeisten osaamisvoimavarojen määrittelyä. Näin ollen teksti perustuu osaamistarinan ja johdon haasteiden analysointiin. Osaamispääomaraportin numerotiedot Osaamispääomaraportin numerotiedot ja teksti muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Käyttämällä lukuja tekstin havainnollistamiseen yritys raportoi johdon haasteiden toteutustavasta. Vaikka luvut eivät yksinään välitä tekstiin sisältyvää viestiä, ne tekevät kommentoituina osaamistarinan ja johdon haasteet vakavammin otettaviksi ja uskottavammiksi. Yhtä toimintoa kuvaamaan saatetaan tarvita useita tunnuslukuja. Luvut tulisi esittää aikasarjoina niiden kehityssuunnan osoittamiseksi. Osaamispääomaraportissa esitetyt luvut voivat perustua niihin johdon haasteisiin, joihin ne liittyvät, tai ne voidaan esittää taustatietoina, joiden tarkoituksena on kuvata yrityksen osaamisvoimavaroja laajemmin. Tällaiset luvut eivät siten riipu toisistaan eivätkä selitä tai ennusta toisiaan. Useimmissa osaamispääomaraporteissa esitettävät luvut voidaan luokitella yhteen seuraavista ryhmistä: työntekijät, asiakkaat/käyttäjät, prosessit ja teknologiat. Näiden ryhmien avulla voidaan määritellä melko yhdenmukainen käsitteistö, eräänlainen laskentajärjestelmä, jonka avulla eri tunnusluvut voidaan helposti jäljittää.

12 12 Yritysten kokemusten mukaan johdon haasteiden sisältö ja yksityiskohtaisuus ovat tärkeämpiä kuin lukujen esittämisessä sovellettu malli. Jos kuitenkin jotain erityistä mallia sovelletaan, sen tulisi olla yrityksen johtamisprosessien oleellinen osa. Osaamispääomaraportin kuvat Tekstin ja lukujen lisäksi osaamispääomaraportissa on usein erityyppisiä kuvia. Ne voivat olla valokuvia, malleja, värejä ja kaavioita, jotka tukevat osaamistarinaa ja johdon haasteita ja auttavat niiden viestimisessä. Kuvien käyttöön tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Ollakseen tehokkaita niiden tulee kertoa osaamistarinasta enemmän kuin teksti ja luvut yksinään. Hyvä kuvitus tuo, tunnuslukujen tapaan, esiin osaamistarinan vakavan tarkoituksen. Sen avulla voidaan parantaa osaamistarinan selkeyttä ja tuoda esiin sen tavoitteita ja johdon haasteiden osia tai toimintoja. Kuvitus voi auttaa myös osaamispääomaraportin jäsentämisessä ja sen sisällön viestimisessä. Osaamispääomaraportin uskottavuus - laadunarviointiperusteet Ollakseen tehokas osaamispääomaraportin tulee olla uskottava. Tilinpäätösraportointia varten kehitellyt laadunarviointiperusteet soveltuvat myös osaamispääomaraportin arviointiin. Niiden avulla voidaan parantaa raportin yhtenäisyyttä ja laatua. Seuraavia laadunarviointiperusteita voidaan käyttää tarkistuslistana osaamispääomaraporttia laadittaessa. Oleellisuus. Kaikki osaamispääomaraportin käyttäjien päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot tulee sisällyttää raporttiin. Oleellisuus edellyttää, että lukujen tai mittausten ja osaamistarinan välillä ja toisaalta johdon haasteiden ja toimintojen välillä on looginen yhteys. Tällöin lukija voi päätellä, onko osaamistarina muotoiltu järkevästi ja vastaako se hänen odotuksiaan sen sisällöstä. Luotettavuus. Raportoitujen tietojen todentamisen tulee olla mahdollista. Laskentaperiaatteiden ilmoittaminen tekee lukujen alkuperäisen lähteen jäljittämisen ja niiden oikeellisuuden tarkistamisen mahdolliseksi. Osaamistarina ja johdon haasteet voidaan "todentaa" vain tarkastelemalla niiden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Selkeys. Osaamispääomaraportin tulee olla selkeästi jäsennelty ja helppolukuinen. Sen tulee olla johdonmukainen tekstin, lukujen ja kuvien esittämisessä. Huomio tulee kohdistaa tärkeimpiin asioihin. Merkittävyys. Kaikki aineettomat varallisuuserät on otettava mukaan, elleivät ne ole merkityksettömiä. Yritykselle osaamistarinan tai johdon haasteiden kannalta tärkeät luvut ja mittaukset tulee ottaa mukaan, mutta liiallista yksityiskohtaisuutta tulee välttää. Kattavuus. Raportoitujen lukujen tulee antaa kattava kuva yrityksen tilanteesta. Raportissa tulee olla yrityksen tärkeimpiä toimintoja kuvaavia lukuja. Sisällön mielekkyys. Raportissa tulee kuvata tärkeitä asioita kaavamaisen esityksen sijaan. Osaamispääomaraportissa tulee olla tarkasteltavan yrityksen tietämyksen

13 13 johtamisen kannalta tärkeitä tietoja. Esitettävien lukujen ja mittausten tulee vastata yrityksen nykyistä johtamistapaa. Mittaustulosten erillisyys. Kaikki mittaustulokset on raportoitava erikseen. Kehityssuuntia ei saa häivyttää laskemalla tunnuslukuja yhteen. Eri mittaustuloksista voidaan kuitenkin muodostaa indeksejä, kunhan tällä ei pyritä peittelemään vähemmän suotuisia tuloksia. Neutraalisuus. Kaikki oleelliset mittaustulokset on ilmoitettava mahdollisimman objektiivisesti riippumatta siitä, miten ne vaikuttavat yritystä koskevaan yleisnäkemykseen. Vertailukelpoisuus. Eri vuosia koskevien tietojen vertailun tulee olla mahdollista. Näin ollen laskentajaksoa, rakennetta, tietokantaa tai mittausmenetelmää ei tule muuttaa muusta syystä kuin osaamispääomaraportin laadun parantamiseksi. Jatkuvuus ja aikasarjat ovat tärkeitä. Laskentaperiaatteet tulee myös ilmoittaa. Nämä laadunarviointiperusteet voivat joskus olla keskenään ristiriidassa. Tärkeintä on siksi varmistaa osaamispääomaraportin oleellisuuden ja luotettavuuden keskinäinen tasapaino. Näiden perusteiden avulla voidaan liittää raporttiin laatunäkökohtia tilinpäätösraportin tapaan. Tämä on tärkeää sekä julkaistavien että ei-julkaistavien osaamispääomaraporttien osalta. Laskentaperiaatteet Osaamispääomaraportissa tulee ilmoittaa siinä käytetyt mittausmenetelmät. Raportoinnin laatuvaatimukset ja niiden painotuksen perusteet tulisi myös esittää. Nämä tiedot auttavat lukijaa ymmärtämään ja tulkitsemaan osaamispääomaraportin sisällön oikein. Esitettävien lukujen laskentatapa tulee aina esittää. Yleiskuvan saamiseksi on suositeltavaa esittää laskentaperiaatteet yhdellä osaamispääomaraportin sivulla. Koska raportoinnin laatua koskevat vaatimukset voivat olla ristiriidassa keskenään, eri vaatimusten painotukset on hyvä ilmoittaa. Osana laskentaperiaatteita on myös määriteltävä osaamispääomaraportin raportointijakso. Se voi kattaa vuoden ja siten vastata tilinpäätösraportointia. Osaamispääomaraporttia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse julkaista samanaikaisesti vuositilinpäätöksen kanssa eikä joka vuosi. Kiireiden helpottamiseksi osaamispääomaraportti voidaan päättää valmistella tilinpäätöksen jälkeen ja julkaista se joitakin kuukausia tätä myöhemmin. Osaamispääomaraportin tarkastaminen Joissakin yrityksissä osaamispääomaraportti annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkoituksena on tällöin edistää yhdenmukaisen sisäisen tietojärjestelmän rakentamista ja toisaalta parantaa ulkoista uskottavuutta. Osaamispääomaraporttien tarkastusstandardia ei ole olemassa. Tarkastukseen voi kuulua seuraavanlaisia osia:

14 14 1. Numerotietojen tarkistaminen, ts. tietyn luvun olemassaoloon liittyvän asiakirjan ja luvun oikean arvon raportoinnin tarkistaminen. 2. Lukujen tuottamismenetelmien analysointi, mukaanlukien sen arviointi, tukevatko hallinnolliset menettelyt ja sisäinen valvonta tietoja. 3. Onko osaamispääomaraportissa esitetyt asenteet sisäistetty yrityksessä. 4. Tietojen oleellisuuden ja luotettavuuden arviointi yrityksen tilanteessa. Näistä kaksi ensimmäistä kohtaa kuuluvat tilintarkastajien tavanomaiseen työkenttään, ja he ovat yleensä päteviä tekemään näitä arvioita. Kahden jälkimmäisen kohdan käsittely edellyttää kuitenkin yleensä myös muiden eri alueiden asiantuntijoiden osallistumista tarkastukseen. Tarkastuskertomuksesta tulisi ilmetä tarkastuksen laajuus ja tarkastusmenettely. Koska osaamispääomaraportin tarkastaminen ei ole pakollista, yritys voi päättää, parantaako tällainen menettely raportin laatua ja uskottavuutta, kun tarvittavat voimavarat otetaan huomioon.

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Strategiatyön malleja

Strategiatyön malleja : Tammikuu 2009 Strategiatyön malleja Strategiasta ja sen laatimiseen ja toimeenpanoon liittyvistä vaiheista ja osa-alueista on useita koulukuntia. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti eräitä suomalaisten

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin

Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin 1 Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin liittyvä sanasto Sanaston lähteet Sanasto suomi - englanti ja käsitteiden kuvaus Sanasto englanti - suomi Sanaston lähteet Eronen, Anne,

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan

Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan LAATUASKELEITA KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖSTÄ 7 Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan Annikka Nurkka ja Sari Tervonen Tämän artikkelin tavoitteena on johdattaa lukija verkko-opetuksen

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1 SOSIAALITYÖN PROSESSIKUVAUKSET TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ Rovaniemi 13.04.2010 Asta Niskala 4.5.2010 AN 1 Sosiaalityön määritelmä Sosiaalityö kohdistuu ihmisten ja heidän sosiaalisessa ympäristössään olevien

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä HAKU-seminaari 12.4.2011, Kunta-talo, Helsinki Osaamispääomaan perustuvat henkilöstön tunnusluvut arvonluonnin johtamisessa Guy Ahonen KTT, professori Johtaja, tiedolla vaikuttaminen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa?

Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa? LARK 6, tavoite 2: Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistuminen laadun kehittämiseen osana arkitoimintaa Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa? Laatuhankkeiden

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot