Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnot ja koulutusohjelmat"

Transkriptio

1 Tutkinnot ja koulutusohjelmat

2 Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatteri alan opetusta. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan opettajaksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi, näytelmäkirjailijaksi, esitystaiteilijaksi tai joksikin, millä ei ole vielä nimeä. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan opettajaksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi, näytelmäkirjailijaksi, esitystaiteilijaksi tai joksikin, millä ei ole vielä nimeä. Opiskelu Teatterikorkeakoulussa on täysipäiväistä ja vaativaa. Opetus perustuu läsnäoloon ja yhteisopiskeluun pienryhmässä. Opinnot koostuvat taiteellisista töistä, työpajoista, seminaareista ja luennoista. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä. Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy myös kansainvälisyyttä. Hakuaika Teatterikorkeakouluun on alkuvuodesta. Opiskelijavalinnoissa käytetään opetushallituksen valtakunnallista sähköistä hakulomaketta. Monivaiheiset valintakokeet pidetään yleensä huhtitoukokuussa. Kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta joka vuosi uusia opiskelijoita. Ajankohtaista tietoa löytyy osoitteesta

3 2 Kuvat: Noomi Ljungdell Teatterikorkeakoulussa on kaksiportainen tutkinto järjestelmä. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tutkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterin tutkintoon. Joissakin koulutusohjelmissa järjestetään välihaku siirryttäessä maisterin opintoihin. Kandidaatin tutkinto (ba) on laajuudeltaan 180 opinto pistettä. Sen tavoite suoritusaika on kolme vuotta. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinnon (ma) jälkeen opiskelija voi hakea jatko-opintoihin. Teatterikorkeakoulun jatkotutkintoja ovat teatteritaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä tanssitaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Jatkotutkintojen tarkempi esittely osoitteessa

4 4 5 Teatteritaiteen kandidaatin (ba) ja maisterin (ma) tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat: Näyttelijäntyön koulutusohjelma ba/ma [ s.7 Ruotsinkielinen näyttelijäntyön koulutusohjelma ba/ma [ s.8 Ohjauksen koulutusohjelma ba/ma [ s.11 Dramaturgian koulutusohjelma ba/ma [ s.12 Äänisuunnittelun koulutusohjelma ba [ s.16 Valosuunnittelun koulutusohjelma ba [ s.18 Tanssitaiteen kandidaatin (ba) tutkintoon johtava koulutusohjelma: Tanssin koulutusohjelma ba [ s.20 Tanssitaiteen maisterin (ma) tutkintoon johtavat maisteriohjelmat: Tanssijan maisteriohjelma ma [ s.21 Koreografin maisteriohjelma ma [ s.22 Tanssinopettajan maisteriohjelma ma [ s.23 Teatteritaiteen maisterin (ma) tutkintoon johtavat maisteriohjelmat: Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma ma [ s.14 Teatteriopettajan maisteriohjelma ma [ s.15 Nordiska Magisterprogrammet (NorMa) ma [ s.9 Äänisuunnittelun maisteriohjelma ma [ s.16 Valosuunnittelun maisteriohjelma ma [ s.19 Kuva: Jonna Sundberg

5 6 7 On olennaista oppia hallitsemaan kehonsa ja äänensä, mutta myös omat rutiininsa ja työtapansa. Näyttelijäntyön koulutusohjelma (ba/ma) Näyttelijäntyön koulutuksen päämääränä on kasvattaa ensemble-työskentelyn sisäistäneitä itsenäisiä taiteilijoita, jotka ovat luovia, monipuolisia ja rohkeita teat terialan ammattilaisia. Tavoitteena on saada näyttelijäopiskelijassa liikkeelle prosessi, joka kokemuksen, työn ja jatkuvan itseopiskelun kautta johtaa mestaruuteen. Kandidaattiopintojen aikana työtapa on tiiviin kurssimainen ja käsityömäinen: keskitytään perustaitojen ja -tietojen oppimiseen. Opintojen sisältönä on fyysistä ilmaisua, musiikkia ja laulua, näyttelijän äänenkäyttöä ja puhetta sekä näyttelijäntaidetta. Opiskelijat ovat mukana erimuotoisissa esityksissä, esimerkiksi monologeissa, klassikoissa, lauluilloissa sekä elokuva- ja tv-työssä. Kuva: Seppo Kumpulainen Maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan oma vastuu ja itsenäisyys vaativissa taiteellisissa töissä. Opiskelijat saavat hakea ominta työtapaansa erilaisissa työtilanteissa: yksityistunneilla, työpajoissa, esityksissä ja opintomatkoilla. Koulutuksen perusajatuksena säilyy tutkimuksellinen ote näyttelijäntyöhön. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi.

6 8 9 Ruotsinkielinen näyttelijäntyön koulutusohjelma (ba/ma) Pohjoismainen näyttelijäntyön maisteriohjelma NorMa (ma) Ruotsinkielinen näyttelijäntyön koulutusohjelma kouluttaa näyttelijöitä ammattiteatteriin. Koulutuksen päämääränä on toimia henkisenä innoittajana ja kulttuurisena vaikuttajana Suomen ruotsinkielisellä teatterikentällä. Tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä ja ennakkoluulottomia näyttelijöitä sekä tukea heidän kasvuaan taiteilijoina. Taiteellisella tutkimuksella ja uutta luovilla kokeiluilla pyritään jatkuvaan koulutuksen kehittämiseen. Koulutusohjelma muodostuu pääosin seuraavista opintokokonaisuuksista: näyttelijäntyö (pääaine), improvisaatio, puhe, musiikki, laulu ja liikunta, teatteri- ja aatehistoria, kirjallisuus, tekstianalyysi ja kieliopinnot. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita parittomina vuosina. Man måste vara både kritisk och öppen för att hela tiden kunna utvecklas som skådespelare är man aldrig klar. NorMa on teatterin ja teatteripedagogiikan pohjoismainen foorumi uutta luovalle koulutustoiminnalle. Koulutusohjelman opiskelijat valitaan pohjoismaista ja he muodostavat yhteisen maisteriopiskelijoiden ryhmän muiden ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksen opiskelijoiden kanssa. Opiskeluvuosi jakaantuu 5 6 opiskelujaksoon ja koulutus toteutetaan kansainvälisesti tunnustettujen pedagogien ja taiteilijoiden johdolla. Kokeileva ja tutkiva pohjoismainen maisterivuosi on ainutlaatuinen verkosto nuorten pohjoismaisten näyttelijöiden välillä. Seuraavasta sisäänotosta ei ole tehty päätöstä. Kuva: Jonna Sundberg

7 10 11 Ohjauksen koulutusohjelma (ba/ma) Ohjauksen koulutusohjelma antaa valmiudet teatteriohjaajan ammattiin. Taiteellisten opintojen tavoitteena on antaa koulutusohjelman suorittaneelle edellytykset oman taiteellisen ominaislaatunsa ja suoritus kykynsä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjauksen koulutusohjelma auttaa opiskelijaa löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä ja vetäjänä. Opetuksen painopiste on omien aiheiden ja oman muotokielen hahmottamisessa. Olen oppinut peruskäsityötaitojen lisäksi eräänlaista taiteilijan katsetta maailmaan. Kuvat: Seppo Kumpulainen Ohjaajaopiskelijat paneutuvat teatteritaiteen eri alueisiin: dramaturgiaan, näyttelijäntyöhön, lavastukseen, musiikkiin, valo- ja äänisuunnitteluun sekä koreografiaan. Lisäksi perehdytään teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin. Alan yleissivistys hankitaan muun muassa teatterihistorian, draamakirjallisuuden ja draaman teorian opinnoilla. Omat ohjaukset ovat keskeinen opiskelumuoto. Teatterikorkeakoulun opetusteatterin ohella niitä tehdään myös ammattiteattereissa. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi.

8 12 13 Pienryhmässä toimiminen on olennaista taiteellisen ajattelun oppimisessa, koska se ei päästä ketään helpolla. Kuva: Antti Luostarinen Dramaturgian koulutusohjelma (ba/ma) Dramaturgian koulutusohjelma antaa valmiudet näytelmäkirjailijan, dramaturgin, draamatekstin kääntäjän ja käsikirjoittajan tehtäviin. Opintojen ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä taiteilijana, auttaa häntä löytämään lahjakkuutensa laatu ja kehittämään omat työtapansa. Opintojen perusta on draama ja teatteriesityksen dramaturgia. Opiskelijat perehtyvät myös muihin teatteritaiteen alueisiin: ohjaukseen, näyttelijäntyöhön, musiikkiin, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Opintoihin kuuluu teatterihistoriaa, draamakirjallisuutta, draaman teoriaa ja muuta kirjallisuutta, ohjelmiston suunnittelua, tuottamista sekä perehtymistä muihin teatteritaiteen kannalta keskeisiin taiteenaloihin. Opinnoissa painottuvat itsenäiset taiteelliset työt. Opiskelijat kirjoittavat koko ajan omia tekstejään monologeista ja kuunnelmista koko illan näytelmiin, joita esitetään sekä Teatteri korkeakoulun opetusteatterissa että teattereissa, radiossa ja tv:ssä. Opiskelijat harjoittelevat sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi.

9 14 15 Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (ma) Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma on kohtaamispaikka eri taiteen aloilla peruskoulutuksensa saaneille opiskelijoille. Se on tarkoitettu esitystaiteesta (performance art, live art) ja esitysteoriasta tai esitystutkimuksesta (performance studies) kiinnostuneille, itsenäiseen työskentelyyn suuntautuville tulevaisuuden tekijöille. Tämä on tosi hyvä paikka, jos haluaa yhdistää oman taiteen tekemisen ja akatee misen kehyksen. K o u l u t u s oh j e l m a n tavoitteena on kehittää tradition tuntevia ja tulevaisuuteen suuntautuneita taiteilijoita, jotka oman taiteenalansa perustaitoja hyödyntäen luovat uudenlaista tai omanlaistaan esitystaidetta ja esitystutkimusta nykytaiteen kentällä. Teatteriopettajan maisteriohjelma (ma) Teatteriopettajan maisteriohjelma on kaksivuotinen. Se pohjautuu ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon. Taideopettajuus perustuu kohtaamisen taitoon: itsen kohtaaminen ja itsetuntemus ovat tie toisen kohtaamiseen, selkeään ammatti-identiteettiin ja vankkaan ammattitaitoon. Tavoitteena on tukea opiskelijaa omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan pedagogista ajattelua ja oman taiteenalan hallintaa sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä taidekasvatuksesta ja taiteesta filosofisena, yhteiskunnallisena, eettisenä ja esteettisenä ilmiönä. Päämääränä on elävä suhde taiteilijuuden ja opettajuuden välillä sekä se, että opiskelijalla on valmiuksia toimia alaansa uudistavana ja kehittävänä taidepedagogina. Maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Kuva: Miska Reimaluoto Koulutusohjelma toteutetaan englanninkielisenä nimellä ma Degree Programme in Live Art and Performance Studies (laps). Maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita parittomina vuosina.

10 16 17 Äänisuunnittelun koulutusohjelma (ba/ma) Koulutusohjelma tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisuja yhteistyökykyisiä äänisuunnittelijoita kotimaiselle ja ulkomaiselle taidekentälle. Äänisuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana. Koulutus tarjoaa ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Kandidaatin tutkinnon ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu niistä toiseen. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opettajien vaihtelevuus tuo eri näkökulmia ja erilaista osaamista opiskelijoiden ulottuville. Tumma Kuva: Marko Mäkinen Koulutus kehittää opiskelijan ääniesteettistä ajattelua sekä tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumentointiin. Maisteriksi valmistunut äänisuunnittelija on itsenäinen taiteilija, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Hän pystyy kehittämään omaa taiteenalaansa eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien osana että itsenäisenä äänitaiteena. Hänellä on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi.

11 18 19 Valosuunnittelun koulutusohjelma (ba/ma) Tämä on taiteilijuuteen suuntaava koulutusohjelma, mutta samalla myös ammattiin suuntaava. Olen saanut taidon, jota monella muulla ei ole. Valosuunnittelun koulutusohjelma tuottaa valosuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Valosuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä suunnittelijana. Koulutus tarjoaa ammattitaitoa myös museoja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Kandidaatin tutkinnon ensimmäisenä opinto vuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu niistä toiseen. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Koulutus kehittää opiskelijan valoesteettistä ajattelua sekä tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumen tointiin. Maisteriksi valmistunut valosuunnittelija on itsenäinen taiteilija, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Hän pystyy kehittämään omaa taiteenalaansa eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien osana että itsenäisenä valotaiteena. Hänellä on valmius omaksua uutta valon, videon ja kuvasuunnittelun teknologiaa ja uudenlaisia toimintatapoja. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Punos Kuva: Janne Vasama

12 20 21 Tanssin koulutusohjelma (ba) Tanssin koulutusohjelma antaa opiskelijoille monipuoliset perusvalmiudet toimia erilaisissa tehtävissä tanssin kentällä sekä luo valmiuksia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten. Pyrkimyksenä on kouluttaa monipuolisia tanssitaiteilijoita, joiden ammattitaidon perustana on kokonaisvaltainen tanssijuus; tanssin ymmärtäminen kehon ja mielen taiteena, jossa tieto ja taito yhtyvät. Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto koostuu tanssitekniikan ja tanssijantyön, musiikin, tanssikinesiologian, tanssinhistorian ja -teorian opinnoista. Tanssi tekniikassa opiskelijat perehtyvät ensisijaisesti nyky tanssiin, johon muiden tanssitekniikoiden jaksot jazz, baletti ja tanssin erityistaito integroituvat. Suuren opintokokonaisuuden muodostavat tanssijantyön opinnot, joissa tanssiesitykset ja niihin tähtäävät prosessit ovat keskeisessä asemassa. Tanssijantyön opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan tanssijuutta. Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita parillisina vuosina. Tanssijan maisteriohjelma (ma) Tanssijan maisteriohjelman opinnot jatkavat ja syventävät tanssin koulutusohjelmassa saavutettuja esiintymisvalmiuksia. Opinnot syventävät opiskelijan taiteellisia ja tiedollisia valmiuksia sekä ohjaavat opiskelijaa löytämään omakohtaisen suhteen tanssiin ja tanssitaiteeseen. Opiskelija pohtii taiteen ja yhteiskunnan välistä vuoro vaikutusta ja sitä kautta omaa tanssinäkemystään. Pyrkimyksenä on, että tanssitaiteen laitokselta valmistuu itsenäisiä, laaja-alaisen ilmaisutaidon omaavia rohkeita taiteilijoita. Tanssijan maisteriohjelman toinen opiskeluvuosi antaa mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin, esimerkiksi erikoistumisopintojen, työharjoittelun, tanssiryhmän tai itsenäisen projektityön ja räätälöidyn opetus suunnitelman kautta. Maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita parittomina vuosina. Tämä on sellainen ala, jota ei oikein voi oppia kotona kirjasta lukemalla. Blueprint Kuva: Katri Naukkarinen

13 22 23 Koreografin maisteriohjelma (ma) Koreografin maisteriohjelma kouluttaa koreografeja, joilla on valmiudet, tiedot ja taidot koreografisiin prosesseihin ja oma taiteellinen näkemyksensä koreografina. Opinnot antavat tietoa ja taitoa tanssiteoksen valmistamiseen, syvällisen käsityksen koreografin ammatin vaatimuksista ja koreografisen taiteen luonteesta sekä rohkaisevat tämän taidemuodon edistämiseen. Opiskelijaa ohjataan löytämään ajattelun ja taiteen keinoja maailman hahmottamiseen ja dialogin synnyttämiseen yhteiskunnan kanssa. Ohjelmassa kehitetään kykyä hahmottaa kokonaistaideteos eri osa-alueineen ja tutkitaan dramaturgisia prosesseja sekä analyyttisen ajattelun merkitystä tanssiteosta valmistettaessa. Koulutuksen pääpaino on produktioissa, joita edeltävät niihin liittyvät työpajat ja muu opetus. Tanssijanopettajan maisteriohjelma (ma) Tanssinopettajan maisteriohjelma on kaksivuotinen. Se pohjautuu ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon. Taideopettajuus perustuu kohtaamisen taitoon: itsen kohtaaminen ja itsetuntemus ovat tie toisen kohtaamiseen, selkeään ammatti-identiteettiin ja vankkaan ammattitaitoon. Tavoitteena on tukea opiskelijaa omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittämisessä. Lisaksi tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan pedagogista ajattelua ja oman taiteenalan hallintaa sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä taidekasvatuksesta ja taiteesta filosofisena, yhteiskunnallisena, eettisenä ja esteettisenä ilmiönä. Päämääränä on elävä suhde taiteilijuuden ja opettajuuden välillä sekä se, että opiskelijalla valmistuessaan on valmiuksia toimia alaansa uudistavana ja kehittävänä taidepedagogina. Maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita parittomina vuosina. Suurin muutos on ollut omassa ajattelussa: mitä tapahtuu opetus tilanteessa kun opettaja ja oppilas kohtaavat. Kuva: Noomi Ljungdell

14 24 25 Keskusteluja valaan kanssa Kuva: Heidi Strengell

15 26 27 Jatkokoulutus Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ylemmän amk-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittanut hakija tai hakija, jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Jatko-opiskelijoiden hakuprosessi on monivaiheinen alkaen hakuilmoituksesta syys lukukaudella ja päättyen valintapäätökseen huhtikuussa. Uusia opiskelijoita ei oteta joka vuosi. Kansainvälinen yhteistyö Teatterikorkeakoululla on yhteistyötä monien ulkomaisten teatteri- ja tanssikorkeakoulujen sekä joidenkin teattereiden/ ammattilais ryhmien ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. opiskelija- ja opettajavaihto, kansainvälinen harjoittelu, yhteisproduktiot, multimediahankkeet, festivaalitoimintaa ja intensiivikurssit. Yhteistyökumppaneita on Pohjois maissa, Baltiassa, Venäjällä, Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Esitykset ovat merkittävä osa Teatteri korkeakoulun opetuksen ydintä ja taitelijaksi kasvua. Teatterikorkeakoulun lukuja 2010 Hakeneita 1829 Hyväksyttyjä 60 Perustutkinto-opiskelijoita 310 Jatkotutkinto-opiskelijoita 52 Ulkomaisia tutkintoopiskelijoita 15 Kandidaatin tutkintoja 30 Maisterin tutkintoja 58 Tohtorin tutkintoja 1 Tieteellisiä julkaisuja 24 Kv-refereejulkaisuja 6 Henkilötyövuosia 128 Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa 45 Kokonaisrahoitus 13,7 milj. Opetusteatteri Esitykset ovat merkittävä osa Teatteri korkeakoulun opetuksen ydintä ja taitelijaksi kasvua. Ne toteutetaan pääosin opetusteatterissa, jossa työskentelee noin 30 teatterialan ammattilaista. Opetusteatteri on ryhmittynyt ammattiteatterin tavoin. Henkilökunta opastaa opiskelijaa ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja. Teatterikorkeakoulussa esitysten tekemisen perimmäinen syy on koulutus, syventyminen taiteelliseen prosessiin, jossa voi ja saa epäonnistuakin. Kirjasto Teatterikorkeakoulun kirjasto on esittävän taiteen julkinen kirjasto, joka palvelee myös ulkopuolisia tiedontarvitsijoita. Kirjastossa on Suomen laajimmat teatteri- ja tanssitaiteen kokoelmat.

16 28 29 Avoin yliopisto Avoin yliopisto tarjoaa opetusta Teatterikorkeakoulun tutkintoopetuksen alueilta. Opinnot ovat avoimia kiinnostuneille koulutustaustasta ja opintojen tavoitteista riippumatta. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke Teatterikorkeakoulussa tehdään tutkimusta, jolla on elimellinen yhteys tanssin, teatterin ja esitystaiteen kehittämiseen sekä näiden alojen opettamiseen. Teatterikorkeakoulussa tehtävä tutkimus on taiteellista, taiteilijalähtöistä ja taidepedagogista tutkimusta. Tutkimuksen ja jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja kokemusta teatteri- tai tanssitaiteesta, taiteellisen työn problematiikasta ja näiden taiteenalojen opettamisesta. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus koordinoi tutkimushankkeita ja sen yhteydessä toimii vierailevia tutkijoita. Kokos-palvelut Teatterikorkeakoulun Kokospalvelut järjestää tilaus- ja täydennyskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja taidealojen ammattilaisille. Suunnittelupalveluja tarjotaan esitystilojen ja -teknologioiden suunnitteluun erityisesti yleisö- ja ammatti tiloissa. Baal Kuva: Anni Hanén Tervetuloa Teatterikorkeakouluun!

17 30 graafinen suunnittelu: hahmo Kansi: Kesäyön unelma Kuva: Minsu Kuusisto Haapaniemenkatu 6 PL Helsinki

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, maisteriopinnot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, maisteriopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, maisteriopinnot Teatteritaiteen maisterintutkinto, valo- tai äänisuunnittelu Teatteritaiteen kaksivuotinen maisterintutkinto (120

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014 TEATTERIKORKEAKOULU / Tanssi ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014 OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2009 2012

Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun strategia 2012 ja sen toteuttamissuunnitelma 2009 2012 Kansi: TADaC - Theatre Academy Dance Company Teatterikorkeakoulussa aloitti syyskuussa 2007 toimintansa TeaKin ensimmäinen tanssiryhmä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006

TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006 TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYS 1. TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA...2 2. ULKOISEN TOIMINNAN STRATEGIA...3 3. TAVOITTEET...5 3.1.

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2007 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 JOHDANTO 3 1. TEATTERIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun strategian toteuttamissuunnitelma 2008 2011

Teatterikorkeakoulun strategian toteuttamissuunnitelma 2008 2011 Teatterikorkeakoulun strategian toteuttamissuunnitelma 2008 2011 Kansi: Teatterikorkeakoulun esityksestä Ek-Stasis, ohjaus Anni Ojanen Ensi-ilta: 10.1.2007 klo 19 Kuva: Aino Ojanen Yliopistopaino 2007

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin, ohjaus Erkki Saarela, ensi-ilta 18.5.2004. Kuva: Susanna Kekkonen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet

Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet Elokuvakoulujen kansainvälisen käytännön mukaisesti elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella opetetaan elokuvataiteen eri osaamisalueita

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Valosuunnittelun maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus: Valosuunnittelun maisteriopinnoissa opiskelijalla on kandidaattiopintoja laajemmat mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin,

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 Esittävät taiteet, niiden harjoittaminen ja niistä nauttiminen kuuluvat kulttuurien ja yhteisöjen elämään. Niillä on oma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi 11 Tiedotus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (120 op) Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2007

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2007 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2007 Kansi Teatterikorkeakoulun esityksestä Keisarin uudet vaatteet Ohjaus: Pia Aro Ensi-ilta: 13.9.2007 klo 19.00 Valokuvat: Riikka Sundqvist Yliopistopaino 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot