Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset 2012-2014"

Transkriptio

1 TEATTERIKORKEAKOULU / Tanssi ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien (120 op) tutkintovaatimukset OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op) PA01 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, 4 op PA02 Dialogisuus taidepedagogiikassa, 4 op PA03 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, 4 op PA04 Taidekasvatuksen erityispedagogiikka, 4 op PA05 Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät, 4 op 2. Tanssin ja teatterin oppiminen ja opettaminen (20 op) Yhteiset: PB01 Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, 4 op PB02 Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari, 6 op Teatteriopettajat: PB03 Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen, 5 op PB04Teatteripedagogiikan laboratorio, 5 op Tanssinopettajat: PB05 Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin, 5 op PB06 Tanssipedagogiikan laboratorio, 5 op 3. Opetusharjoittelu (20 op) PC01 Perusharjoittelu, 8 op PC02 Syventävä harjoittelu, 12 op SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP) 1. Yhteiset syventävät (21 op) PD01 Teatteri ja tanssi yhdessä, 6 op PD02 Somaattinen työskentely, 5 op PD04 Taiteellis-pedagoginen tapahtuma, 10 op 2. Teatteritaide/tanssitaide (14 op) Teatteriopettajat: PE01 Tieni taiteilijaksi ja opettajaksi, 4 op PE02 Teatterityö, 10 op Tanssinopettajat: PE03 Oman tanssijuuden syventäminen, 7 op PE04 Koreografiset opinnot, 7 op 3. PF00 Valinnaiset opinnot, 5 op 4. Opinnäyte (20 op) PG01 Opinnäyteseminaari, 2 op PG02 Opinnäytteen osiot, 18 op PG03 Kypsyysnäyte

2 TEATTERIKORKEAKOULU Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat Tanssin- ja teatteriopettajan kaksivuotiset maisteriohjelmat (120 op), pohjautuvat ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon tai vastaaviin tietoihin ja taitoihin. Koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa ammattitaitoisia, yhteistyökykyisiä ja omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen omaavia teatteriopettajia ja tanssinopettajia, joille muodostuu elävä suhde taiteilijuuden ja opettajuuden välille ja valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Maisteriohjelmien tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijoilla on kyky toimia alaansa uudistavina ja kehittävinä taidepedagogeina. Koulutus syventää ja laajentaa opiskelijan pedagogista ajattelua ja oman taiteenalan hallintaa sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä taidekasvatuksesta ja taiteesta filosofisena, yhteiskunnallisena, eettisenä ja esteettisenä ilmiönä. Opiskelija tulee tietoiseksi omasta opetusfilosofiastaan, arvomaailmastaan ja taidekäsityksestään sekä kykenee avoimeen dialogiin suhteessa erilaisiin näkemyksiin. Koulutuksessa korostuu kokonaisvaltainen ja moniulotteinen käsitys ihmisestä ja oppimisesta ja sen aikana avataan yhteyksiä myös eri taidemuotojen, erityisesti tanssin ja teatterin välille. Koulutuksessa syvennytään taiteen ja taideopetuksen traditioiden ja uskomusten kriittiseen ja avoimeen tarkasteluun. Koulutuksessa korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön. Opiskelijoilta edellytetään omakohtaista pohdintaa suhteessa taiteilijuuteen ja opettajuuteen. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot arvioidaan asteikolla 0-5. Muut jaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty. Opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuden suorittamisesta annetaan arvosana 1-5. Syventäviin opintoihin kuuluvat opintojaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää vähintään 80-prosenttista läsnäoloa opetuksessa.

3 OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) Arviointi Tampereen yliopisto vastaa opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudesta. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot arvioidaan asteikolla 0-5. Näitä ovat: kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, dialogisuus taidepedagogiikassa, ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, taidekasvatuksen erityispedagogiikka, taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät sekä tutkimusseminaari. Muut jaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty. 1. TAIDEPEDAGOGIIKAN PERUSTEET 20 OP Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua. Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot avaavat erilaisia filosofisia, psykologisia ja yhteiskuntatieteellisiä käsityksiä liittyen oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset, oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen liittyvät filosofiset, psykologiset ja yhteiskuntatieteelliset käsitykset sekä osaa soveltaa niitä omassa ajattelussaan. PA01 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, 4 op Antaa perustiedot kasvatuksen perusteluista eri aikoina ja niistä filosofisista käsityksistä, joilla kasvatuksesta on puhuttu. Keskeisten käsitteiden tekeminen tutuiksi, samoin kasvatuksesta käytävän tieteellisen (kasvatustieteellisen) tarkastelun hahmottaminen. Taiteen ja kasvatuksen suhteen perusteet. PA02 Dialogisuus taidepedagogiikassa, 4 op Tavoitteena on se, että opiskelija tuntee dialogisuuden ilmiönä ja käsitteenä, sekä kykenee pohtimaan dialogisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä taidepedagogiikan arjessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä yksilön ja ryhmän tasolla ja kykenee soveltamaan tietoa oman kokemuksensa ja toimintansa jäsentämiseen. Opiskelija osaa suhtautua kysyvästi, pohtivasti ja kriittisesti, vuorovaikutuksen, ryhmän ja työyhteisön ilmiöihin omassa työssään taidealan opettajana. PA03 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, 4 op Tavoitteena on, että opiskelija tuntee tärkeimmät ihmisen olemukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät filosofiset ja psykologiset käsitykset ja teoriat, kykenee keskustelemaan erilaisista käsityksistä sekä sanallistamaan omaa taidepedagogista ajatteluaan näiden käsitysten pohjalta. PA04 Taidekasvatuksen erityispedagogiikka, 4 op

4 Opiskelija perehtyy yleisimpiin kehityspsykologian suuntauksiin ja kehityksessä ilmeneviin häiriöihin ja poikkeamiin. Opiskelija saa tietoa yhteiskunnallisista erityispalveluista ja oppii omassa työssään soveltamaan erityispedagogista tietoa. Opintojakson tavoitteena on myös antaa opiskelijalle välineet erilaisuuden hyväksymiseen, kohtaamiseen ja ymmärtämiseen sekä oman taideaineen soveltamiseen erityispedagogisesta näkökulmasta. PA05 Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät, 4 op Opiskelija tuntee kasvatustieteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen peruskäsitteet ja tutustuu yleisimpiin tutkimusotteisiin sekä taiteellisen tutkimuksen perusteisiin, sekä osaa laatia tutkimussuunnitelman. Jakson tavoitteena on myös se, että opiskelija oppii käsitteellistämään ja reflektoimaan kokemuksia, ymmärtämään kokemuksen ja kielen yhteyttä sekä liittämään kokemuksellista, käsitteellistä ja teoreettista tietoa toisiinsa. 2. TANSSIN JA TEATTERIN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN (20 OP) Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa tanssin/teatterin oppimisprosesseja. Opiskelija osaa määritellä opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita. Opiskelija osaa työskennellä reflektiivisesti ja tutkia omaa työtänsä. Opiskelija osaa analysoida tanssin-/ teatteriopetuksen suhdetta koreografin/ohjaajan työhön. Yhteiset jaksot: PB01 Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, 4 op Opiskelija osaa toimia vuorovaikutteisesti oman opiskelijaryhmänsä kanssa. Opiskelija osaa analysoida opetusta ja oppimista teorian ja käytännön kannalta sekä suunnitella ja arvioida opetusta. PB02 Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari, 6 op Opiskelija osaa itsenäisesti laatia tutkimussuunnitelman pohjalta oman seminaarityönsä sekä esitellä sen kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kommentoida kriittisesti, analyyttisesti ja rakentavasti toisten opiskelijoiden tutkimussuunnitelmia sekä osallistua tieteelliseen/pedagogiseen keskusteluun. Teatteriopettajat: PB03 Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen, 5 op Opiskelija osaa soveltaa erilaisissa opetustilanteissa tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja teatteriopettamiseen ja taiteelliseen työhön. Opiskelija osaa reflektoida teatterin tekemisen

5 taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä kriittisesti sekä luoda yhteyksiä taiteellis-pedagogisten käytäntöjen ja teorioiden välille. PB04 Teatteripedagogiikan laboratorio, 5 op Opiskelija osaa kehittää omia teatteripedagogisia taitojaan ja tarkastella kriittisesti teatteripedagogiikan käytäntöjä ja oppimistapahtuman osa-alueita. Opiskelija osaa soveltaa myös muilla opintojaksoilla saatuja vaikutteita käytännön opetustyöhön. Opiskelija osaa vastaanottaa palautetta ja sanallistaa kokemuksiaan. Tanssinopettajat: PB05 Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin, 5 op Opiskelija osaa analysoida tanssin opetuksen ja koreografisten prosessien lähtökohtia ja tarkastella kriittisesti tanssin pedagogisia ja taiteellisia käytäntöjä. Opiskelija osaa erotella ja löytää yhtäläisyyksiä taiteellis-pedagogisten käytäntöjen ja teorioiden välillä. PB06 Tanssipedagogiikan laboratorio, 5 op Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti tanssipedagogiikan käytäntöjä ja analysoida tanssinopetuksen rakentumista. Opiskelija osaa kehittää omaa opetustyötään sekä kyseenalaistaa aiemmin käyttämiään pedagogisia menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa myös muilla opintojaksoilla saatuja vaikutteita käytännön opetustyöhön. Opiskelija osaa vastaanottaa palautetta ja sanallistaa kokemuksiaan. 3. OPETUSHARJOITTELU (20 OP) Opetusharjoittelu perustuu opiskelijan taustaan ja ammatillisiin tavoitteisiin. Harjoittelu koostuu opetuksen seuraamisesta, tuntien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista työparin kanssa ja/tai itsenäisesti sekä palautekeskusteluista ohjaavan opettajan kanssa, sekä ryhmänohjauksesta. Opiskelija taltioi työskentelynsä vaiheita reflektiivisen, tutkivan työskentelyn työtapoja hyödyntäen (työpäiväkirja/portfolio). Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa pedagogisia tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisia prosesseja ja toimia erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti ja kehittää omaa alaansa. Opiskelija osaa arvioida omaa työtään, asettaa itselleen tavoitteita ja pohtia erilaisia toimintavaihtoehtoja joustavasti. Opiskelija osaa nähdä koulutuksensa kokonaisuutena sekä muodostaa yhteyksiä teoreettisten ja soveltavien opintojen välille. Toimiessaan työ- ja opiskeluyhteisön jäsenenä opiskelija kehittyy itsenäiseksi, vastuulliseksi ja yhteistyökykyiseksi, omaa alaansa kehittäväksi taideopettajaksi, ja muodostaa vahvan pohjan ammatti-identiteettinsä ja -taitonsa jatkuvalle kehittämiselle.

6 PC01 Perusharjoittelu, 8 op Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tanssin- tai teatterin opetusta johdonmukaisesti ja perustella oman taidepedagogisen näkemyksensä. Opiskelija osaa ottaa huomioon oppilaiden erilaiset taustat sekä oppilaitoksen opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin. Opiskelija osaa rakentaa opetuksensa kokonaisuuksiksi ja asettaa opetukselleen pitkäjänteiset tavoitteet, sekä osaa arvioida opetuksensa toteutumista, antaa oppilailleen palautetta sekä ottaa vastaan palautetta omasta opetuksestaan. PC02 Syventävä harjoittelu, 12 op Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa taiteellis-pedagogisen projektin ja toteuttaa sen projektille asettamiensa taiteellisten ja pedagogisten päämäärien mukaisesti. Opiskelija osaa työskennellä työryhmän vastuullisena jäsenenä ja käyttää rakentavia keinoja ryhmätyön tukemiseen ja ohjaamiseen. Opiskelija osaa toimia joustavasti ja pitkäjänteisesti moniammatillisessa yhteisössä ja yhdistää taiteellisen ja pedagogisen osaamisensa ja ajattelunsa käytännön projektityöskentelyssä. SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP) Arviointi Syventäviin opintoihin kuuluvat opintojaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty. 1. Yhteiset syventävät (21 op) PD01 Teatteri ja tanssi yhdessä, 6 op Opiskelija osaa käyttää kokonaisvaltaisen, fyysisen ilmaisun keinoja ja kehittää näyttämöllistä läsnäoloaan. Opiskelija tuntee liikeanalyysin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fyysisessä ilmaisussaan. Opiskelija tunnistaa rytmin, ajoituksen, energian ja fokuksen merkityksen kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Opiskelija osaa vertailla tanssin ja teatterin yhtymäkohtia ja analysoida esitystapahtumaa kokonaisvaltaisesti. PD02 Somaattinen työskentely, 5 op Jakson lopussa opiskelija osaa soveltaa somaattista työskentelyä omassa taiteellisessa ja pedagogisessa työssään. Opiskelija tunnistaa somatiikan historiallisen, käsitteellisen ja filosofisen taustan. Opiskelija osaa sanallistaa kehotietoisuuden tuottamia kokemuksia ja suhteuttaa niitä alan kirjallisuuteen. PD04 Taiteellis-pedagoginen tapahtuma, 10 op

7 Jakson tarkoituksena on tutkia ja pohtia tanssi- ja teatteripedagogiikan esityksellisiä ulottuvuuksia ja jakamisen tapoja. Laitoksen maisteriohjelmien yhteiseen julkiseen tapahtumaan tähtäävän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia kollektiivisessa taiteellisessa työskentelyssä luovana ammattilaisena. Opiskelija osoittaa sitoutuneisuutta ja kriittistä ajattelua esittävän tapahtuman työprosessissa eri osa-alueilla. Opiskelija osaa suhtautua rakentavasti ja ehdottaa ratkaisuja ryhmätyössä esiintyviin haasteisiin. 2. Teatteritaide / tanssitaide (14 op) Teatteri-/tanssitaiteen opinnot syventävät ja laajentavat opiskelijan oman taiteenalan hallintaa. Ne tukevat opiskelijan henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen rakentumista, syventävät osaamista omalla erityisalueella sekä avaavat osaamista uusille alueille. Opinnot rakentuvat henkilökohtaisen opetussuunnitelman pohjalta siten, että opiskelijalla on mahdollisuus painottaa omaa erityisosaamisensa aluetta: teatteriopinnoissa näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä tai dramaturgiaa, tanssiopinnoissa tanssijantyötä tai koreografiaa. Taiteenalan syventävissä opinnoissa tuetaan myös mahdollisuutta syventyä tiettyyn teatteri- tai tanssitaiteen muotoon (esim. naamioteatteri, nykytanssi, baletti). Opintojen kautta lähestytään myös taidepedagogisia kysymyksiä ja tutkitaan yhteyttä opettajuuden ja taiteilijuuden välillä. Opinnot kytketään pedagogisiin opintoihin mm. ainedidaktisten opintojen kautta. Teatteriopettajat: (14 op) PE01 Tieni taiteilijaksi ja opettajaksi, 4 op Opiskelija tunnistaa itsessään olevan hiljaisen tiedon ja osaa eritellä niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet omiin valintoihin matkalla taiteilijaksi ja opettajaksi. Opiskelija tunnistaa oman suhteensa kirjoittamiseen ja tulee tietoiseksi ominaisuuksistaan kirjallisen ilmaisun alueella. PE02 Teatterityö, 10 op Opiskelija osaa käyttää omia erityisiä ominaisuuksiaan taiteellisessa työskentelyssä. Opiskelija osaa tunnistaa eri ohjausnäkemyksiä ja teatterin muotoja ja eritellä kokonaistaideteoksen osatekijöitä. Opiskelija osaa nimetä, millaista maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä esitys heijastaa. Tanssinopettajat: (14 op) Tanssitaiteen syventävät opinnot koostuvat oman tanssijuuden syventämisestä (sisältää mm. nykytanssin, improvisaation ja baletin opintoja) ja koreografisista opinnoista (koostuu koreografiatyöpajoista, liike- ja teosanalyysin opinnoista). PE03 Oman tanssijuuden syventäminen, 7 op

8 Opiskelija osaa hahmottaa oman kehollisen valmiutensa. Hän kykenee erittelemään tanssillisen artikulaatioon vaikuttavia tekijöitä sekä pystyy soveltamaan oppimaansa syventäessään omaa tanssijuuttaan. PE04 Koreografiset opinnot, 7 op Opiskelija kykenee tarkempaan liikkeelliseen havainnointiin ja ymmärtää ruumiillisuuden merkityksen esittävässä taiteessa. Hänen valmiutensa kehittää omaa liikekieltään on parantunut. Hän tunnistaa erilaisia liikkeentuottamisen lähestymistapoja ja kykenee soveltamaan niitä omaan taiteelliseen työskentelyynsä. Opiskelija osaa nimetä koreografisten diskurssien peruskäsitteet ja analysoida tanssiteosten elementtejä ja rakennetta sekä vertailla erilaisten taidenäkemysten tuottamaa estetiikkaa. Opiskelija osaa löytää myös omat esteettiset tavoitteensa taiteellisessa työskentelyssään. 3. PF00 Valinnaiset opinnot, 5 op Opiskelija kehittää itseään taiteilijana omien taiteellisten kiinnostuksen kohteittensa mukaisesti. 4. Opinnäyte (20 op) PG01 Opinnäyteseminaari, 2 op Opiskelija osaa esitellä opinnäytesuunnitelmansa ja artikuloida opinnäytteen laadinnassa kohdattuja vaiheita ja haasteita. PG02 Opinnäytteen osiot, 18 op Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opinnäytteen, joka kuvaa hänen taidepedagogista näkemystään ja kasvuaan taiteilija-opettajaksi. PG03 Kypsyysnäyte Kypsyysnäyte on suoritettava ennen kuin opinnäyte on hyväksytty opetusneuvostossa. Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte on pääsääntöisesti maisterin tutkinnon opinnäytteen tiivistelmä. Opinnäytteen ohjaaja tekee tiivistelmälle sisällöntarkastuksen. Poikkeuksena ovat Suomessa korkeakelpoisuuden saaneet (esim. suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet), jotka ovat tulleet hyväksytyiksi ulkomaisen korkeakoulututkinnon perusteella tai jotka on hyväksytty maisteriohjelmaan opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella ilman alempaa kotimaista korkeakoulututkintoa. Nämä opiskelijat kirjoittavat yleisenä tenttipäivänä kypsyysnäytteen, jolle tehdään myös kielentarkastus, koska sitä ei ole tehty kandidaatin tutkintoon. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi.

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2016 2020

Tutkintovaatimukset 2016 2020 Tutkintovaatimukset 2016 2020 Teatteriopettajan maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus Teatteriopettajan maisteriohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on teatterialan BA -koulutus tai vastaava teatterialan

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (120 op) Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa,

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Valosuunnittelun maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus: Valosuunnittelun maisteriopinnoissa opiskelijalla on kandidaattiopintoja laajemmat mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin,

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2010 2015 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot