KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 palautteesta/ Kakkorin 1 (5) Paananen Susanna KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana ( ) saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Lausunnot saatiin seuraavilta: Museovirasto, Trafi, Etelä-Pohjanmaanliitto, Teuvan kunta, Pohjanmaan museo, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Karijoen kunta: valvontalautakunta sekä Pääesikunta. Mielipiteet saatiin seuraavilta: Kalervo Uusitalo, Antti Nisula, Seppo Tienhaara, Pauli Kimpisalo, Antti Aalto, Mikko Savolainen, Kärmesharjun vesiosuuskunta. Lausuntojen perusteella osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään osallisten luettelon osalta. Osallisiin lisätään: Etelä-Pohjanmaan alueverkko, alueella toimivat luonnonsuojelun tai linnustonsuojelun parissa toimivat yhdistykset sekä tiekunnat. Laadittavat selvitykset (OAS, otsikko: 6) osiota tarkennetaan. Muutoin lausunnot on merkitty tiedoksi sekä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Mielipiteiden perusteella osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan täydennetään tiedot käytössä olevasta Parra - Peurajärven ulkoilureitistä myös suunnittelualueen nykytilan kuvaukseen (OAS, otsikko: 5.1). Nyt tiedot on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 5.3. Muutoin mielipiteet on merkitty tiedoksi sekä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa. FCG Design and Engineering Ltd Osmontie 34, P.O. Box 950, FI Helsinki Tel , fax , VAT No FI Registered Office Helsinki

2 2 (5) LAUSUNTOJEN PÄÄKOHDAT: Museovirasto Museoviraston ja Pohjanmaan museon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti asiaa sekä arkeologisen kulttuuriperinnön että rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta hoitaa Pohjanmaan museo. Asiakirjat on toimitettu museoon. Trafi Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja - turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä /omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta, joka myöntää luvan esteen asettamiseen lupaehtojen mukaisesti, jollei lentoturvallisuus vaarannu tai ilmaliikenteen sujuvuus häiriinny. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa taikka haittaa. Tämän selvittämiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto esittää, että tuulipuistoalueen osalta selvitetään alueen korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna. Tämä on hyödyllinen tieto myöhempiä suunnitteluvaiheita varten. Kyseinen tieto voidaan selvittää Finavia Oyj:n paikkatietoaineistosta. Muita liikenteen turvallisuusnäkökulmasta hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessakin arvioitavia asioita ovat mm. turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet esimerkiksi teihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona Liikenteen turvallisuusvirasto pitää myös tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Etelä-Pohjanmaan liitto Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että kaavoitettava hanke on linjassa voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Liitolla ei ole erityistä huomautettavaa siltä osin, kuin osallistumis- ja arviointiasiakirjassa on kuvattu osayleiskaavan maakunnallisia lähtökohtia ja voimassa olevaan maakuntakaavaan liittyviä maankäytön edellytyksiä ja rajoitteita. Osayleiskaavan valmistelua voidaan jatkaa esitetyn aikataulun puitteissa. Teuvan kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty hankkeen tarkoitus, toteutettavat toimenpiteet, vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja luokitukset sekä hankkeeseen liittyvät osalliset.

3 3 (5) Teuvan kunta tähdentää, että uusien tuulivoima-alueiden suunnittelun aloittamisella ei saa vaarantaa jo käynnissä ja kaavoituksen kohteena olevien jen toteutusedellytyksiä ja mahdollisuuksia sähkön siirtoon alue- ja kantaverkkoon. Osallisten luetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan alueverkko, joka harjoittaa sähkön siirtotoimintaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Jatkosuunnitellussa tulee kiinnittää eritystä huomiota sähkönsiirtoon Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle sijoittuvien tuulivoima-alueiden osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä suosittelemme kattavan sähköverkkoselvityksen tekemistä yhdessä verkkoyhtiöiden sekä alueen muiden ja suunnittelevien ja toteuttavien tahojen sekä Fingridin kesken. Pohjanmaan museo Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen tarkoitus, eteneminen, vuorovaikutus sekä aikataulu. Arkeologinen selvitys on tehty ja suunnittelualueelle sijoittuu yksi muinaisjäännöskohde. Jos muita selvityksiä ei jo ole toteutettu, vaikuttaa kaavahankkeen aikataulu varsin nopealta. Museolla ei ole tässä vaiheessa muuta lausuttavaa Kakkorin osayleiskaavan valmistelusta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kaavan laatimisen yhteydessä tulisi muiden selvitysten lisäksi tehdä erillinen maisemaselvitys maisemallisten vaikutusten selvittämiseksi. Osallistumis- ja arviointiselostuksen mukaan kaavan vaikutukset arvioidaan tehtävien selvitysten perusteella. Lisäksi osallisten listasta puuttuvat alueella toimivat luonnonsuojelun tai linnustonsuojelun parissa toimivat yhdistykset Alueen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaa koskevassa vaihemaakuntakaavassa kyseiselle alueelle ei ole osoitettu tässä vaiheessa tuulivoimarakentamista. Karijoen kunta, valvontalautakunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdasta 7.2. osalliset puuttuvat alueen tiekunnat. Tiekunnat tulee lisätä osallisiin, tiekunnat tulee huomioida paremmin hankkeen kaikissa vaiheessa. Pääesikunta Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24 :n mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). Niiden huomioonottamisella turvataan riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille Karijoen kunnan alueella. Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimahankkeita on valmisteltu aiemmin ja niihin liittyen puolustusvoimat on jo antanut lausunnot tuulivoimatoimijalle Kakkorin ja

4 4 (5) Perkiön tuulivoimahankkeiden hyväksyttävyydestä 1. ja 2. viiteasiakirjoilla. Lausuntojen mukaan puolustusvoimat ei vastusta suunnitelmien (Kakkori: 9 kappaletta maksimissaan 210 metriä korkeaa tuulivoimalaa ja Perkiö: 10 kappaletta maksimissaan 210 metriä korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Karijoen alueelle. Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavien vaikutuksien osalta Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut lausunnon, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto. Pääesikunnan operatiivinen osasto valmistelee uuden lausunnon saatuaan lausuntopyynnön asiasta sekä tehtyään ja saatuaan tarvittavat selvitykset. MIELIPITEIDEN PÄÄKOHDAT: Kalervo Uusitalo Kun kyseessä on erityisiä maisemallisia luontoarvoja sisältävä alue jossa on jo rakennettu luontomatkailuun tähtääviä toimenpiteitä kunnankin toimesta, esimerkkinä mainittakoon Kakkori-Parra luontoreitti joka on saanut erittäin hyvän maineen, ja on maineensa vuoksi saamassa yhä suurempaa suosiota ja näin parantaa osaltaan matkailuelinkeinojen kehittymismahdollisuuksia Karijoella, sivuuttaa ei tule myöskään muiden luonnososaliikkujien kuten marjastajien, metsästäjien tai muuten maisemia ihailevien paikkakunnalle antamaa lisäarvoa, ja näihin perusteisiin on mahdollista harkiten mahdollisuus kehittää, monipuolistaa aluetta pienillä rahallisilla uhrauksilla tätä mahdollisuutta ei tule vaarantaa. Alueen pohjavesi varojen käyttäjät on huomioitava eikä pohjavesivaroja tule vaarantaa sopimattomalla rakentamisella. Osayleiskaavassa tulisi ottaa huomioon mm. seuraavat lakiin perustuvat asiat: Maan käyttö ja rakennus laki 1 Lain yleinen tavoite (liite 1 ) laki 5 (liite 2) laki (liite 3) Alueella on runsas monipuolinen riista kanta, ja huomioon tulisi myös ottaa tuulivoimaloiden vaikutus kaikkiin luonnon eläimiin, ja metsästyksen madollisuuteen alueella, kuten liitteestä 4 sivu 2 käy ilmi mm. Ruotsissa on metsästys kielletty tuulivoima kaava-alueella, tuleeko kielto myös suomessa yleiseksi käytännöksi. Yleiset tuulivoimaloiden aiheuttamat terveysvaikutukset ihmisille tulee huomioida mieluummin niin että on riittävän suuri tai vähän ylimitoitettu etäisyys esimerkiksi meluhaittojen osalla, on myös voimayhtiölle tappiollista jos liian pienen etäisyyden vuoksi meluhaitta onkin suurempi kuin melumallinnuksessa on arvioitu ja siitä syystä joudutaan voimala purkamaan, tai rajoittamaan niiden käyttöä. Suomessa sää olosuhteet ovat ratkaisevassa asemassa tuulivoimaloiden kestoikään vaikuttavana tekijänä ja suurten voimaloiden osalla kokemus on osoittautunut että voimaloiden ikä lienee vain noin vuotta siitä syystä on huomioitava niistä aiheutuvat ennen aikaiset purkamiskustannukset jotka ovat huomattavan suuret, jos voimalayhtiö jostain syystä ei kykene niitä purkamaan, vastuu Maankäyttö ja rakennuslain 170 mukaan siirtyy maan omistajalle, ennakko vakuus maiseman entisöimiseksi huomioitava.

5 5 (5) Antti Nisula Mitenkä kunta huomioi maankäyttö- ja rakennuslaissa (jota alueelle sovelletaan) olevan lunastus- tai korvausvelvollisuus pykälän? Koska tuulivoimakaava rajoittaa alueen käyttöä ja aiheuttaa monimuotoisen rasitteen alueen kiinteistöille ja tuulivoimayhtiö on ilmoittanut, ettei maksa korvauksia niille jotka ei tee maanvuokrasopimusta. Kärmesharjun vesiosuuskunta Kärmesharjun vesiosuuskunta huomauttaa alueelle ei tällä hetkellä ole tie yhteyttä, kuin pohjavesialueen kautta. Kakkorin n osayleiskaava osallistumis-ja arviointisuunnitelma ei sisällä mainintaa tieyhteydestä vaikka se on Kunnanhallituksen päätöksessä ehdollisena. Tiestö olisi perusteltua olla mukana osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Tiestö on oleelinen osa tuulivoimalaitos-aluetta ja hankekokonaisuutta. Lisäksi alueelle rakennettava tiestö lisää osallisten määrää ja heidän vaikutusmahdollisuus tulisi huomioida. Kun sähkönsiirolle haetaan Energiamarkkinaviraston lupaa, ELYkeskus antaa luvan edellyttämästä ympäristöselvityksestä vielä lausunnon ja voi vielä ottaa kantaa hankekokonaisuuteen. Tässä vaiheessa on alustavana arviona, että sähkönsiirto ei merkittävästi lisää hankkeen ympäristövaikutuksia, jos se toteutetaan niin, ettei se tuo merkittäviä uusia ympäristövaikutuksia tai ellei jonkin vaikutuksen merkittävyys oleellisesti lisäänny. Sähkönsiirtoalue olisi perusteltua olla mukana itse kaavassa, koska kysessä on hankekokonaisuus, mutta kaava-alueen rajaus jää kunnan harkittavaksi. Lisäksi Kakkori-Kärmesharju alueella on varavedenottamon pohjaveden muodostumisrajaukset Ely-keskuksessa parhaillaan valmistumassa, nämä rajaukset laajentavat pohjavesialueita. Lisäksi pitäisi olla geologisia maastotutkimuksia riittävistä puskurialueista pohjavesialueeseen. Voimalaonnettomuuden sattuessa maastoon saattaa päätyä suuria määriä vaihteisto öljyjä ja jäähdytys nesteitä. Palo-ja pelastustoimi ei tätä pysty mitenkään estämään voimalaitoksessa mahdollisen tulipalon sattuessa. Antti Nisula, Seppo Tienhaara, Pauli Kimpisalo, Antti Aalto, Mikko Savolainen Osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa tulisi otaa huomioon, myös Karijoen kunnan matkailukohteena esille tuoma Iso-Kakkorin vuori ja Parra-Kakkori reitistä. Tuulivoimalaitos-alue tulee asettamaan rajoituksia matkailu ja virkistyskäytölle. Karijoen kunnan sijoitukset matkailukohteelle ovat ollet turhia, jos alueesta tulee tuulivoimalaitos-alue. Yhdeksän tuulivoimalaa ei ole matkailukohde. Osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman mukaan Kakkorin suunnittelualueen läheisyyteen on suunnitteilla noin kolmesataa muuta tuulivoimalaa. Tulisiko keskittää, muille vähemmän haittaa oleville alueille nämä Kakkorin suunnitelmassa olevat yhdeksän voimalaa.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY Diaarinumero Varsinais-Suomi 15.3.2013 VARELY/22/07.04/2011 Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto Egentliga

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot