HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) Perusturvakeskus Sosiaalipalvelut LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) Perusturvakeskus Sosiaalipalvelut 24.4.2014 LUONNOS"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) LIITE 1 Hankinnan kohde/ palvelunkuvaus Yleiset vähimmäisvaatimukset/ Lastensuojelun avo-/ jälkihuollon palvelut 1. Palvelun perusta Palveluja toteutetaan lastensuojelulain (417/2007) säännösten mukaisesti. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia ja tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Palvelua toteutetaan lapsen asiakassuunnitelman mukaisesti. Palvelua toteutettaessa on lisäksi selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämättä tavalla. Palvelut ovat LSL 36 :n mukaisia avohuollon tukitoimia tai LSL 75 :n mukaista jälkihuoltoa. Toiminnan edellytyksenä on asiakkaan vapaaehtoinen sitoutuminen. 2. Hankinnan tausta Palvelun tilaajana on Hyvinkään, Järvenpään, ja Keravan kaupungit sekä Nurmijärven, Kirkkonummen, ja Tuusulan kunnat. Hankinnan kilpailutus toteutetaan yhteistyössä, mutta palvelun tilaajana on kukin kunta itsenäisesti solmitun puitesopimuksen mukaisesti. Palvelu toteutetaan yhteistyössä lapsen ja perheen sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tilaaja toteuttaa hankittavat palvelut tällä hetkellä omana toimintana tai ostopalveluna. Hankittavat palvelut täydentävät tilaajan omaa palvelutoimintaa. Palvelun käyttäjinä tulee olemaan kyseisten kaupunkien ja kuntien lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon asiakkuudessa olevia lapsia/nuoria perheineen. Palvelun asiakkaana on usein koko perhe ja palvelu lähtee kunkin perheen yksilöllisistä tuen tarpeista. Perheeseen kuuluu myös mahdollinen etävanhempi. Lisäksi työskentelyssä on otettava huomioon kunkin perheenjäsenen yksilölliset tarpeet. 3. Hankinnan kohde Hankinta on jaettu osa-alueisiin A-E seuraavasti: A. Lastensuojelun perhetyö (liite 1A) B. Tuettu asuminen (liite 1B) C. Ammatillinen tukihenkilötyö (liite 1 C) D. Perhekuntoutus (liite 1 D)

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (6) E. Valvotut/ tuetut tapaamiset lastensuojelun asiakkaille (liite 1 E) Kutakin osaa on selostettu tarkemmin liitteissä 1A 1E. Tämä liite sisältää kaikille palveluille yhteiset vaatimukset. 4. Yleistä palvelun laadusta Lastensuojelulaki luo perustan laadukkaasti toteutettavalle lastensuojelutyölle. Hankinnan kohteena olevat palvelut on suunnitelmallisia, lakiin perustuvia, asiakkaan ja perheen tarpeisiin vastaavia, jatkuvaan arviointiin perustuvaa toimintaa, jossa toteutuvat lapsen ja perheenjäsenten oikeudet. Ostopalveluna on suunniteltu hankittavan pääasiassa sellaista palvelua, jota tilaajakunnat eivät itse pysty järjestämään omana tuotantonaan ollenkaan tai riittävästi. Palveluntuottajan on oltava rekisteröitynyt yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, jonka vastuullisena pitäjänä toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Palveluille on tyypillistä vuorovaikutuksellinen, asiakasta ja erityisesti lasta osallistava ja kunnioittava työote. Sen toteutuksesta vastaa lastensuojelutyöstä riittävästi kokemusta omaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka saa riittävää tukea ja ohjausta työhönsä palveluntuottajan toteuttamana. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstön koulutus- ja tutkintotaustan selvittämisestä. Laadukas työskentely on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja se toteutetaan lasta ja perhettä kunnioittaen. Kirjaaminen toteutetaan huolellisesti ja systemaattisesti. Keskeistä on myös jatkuva arviointi, säännöllisesti pidettävät asiakassuunnitelmaneuvottelut sekä taito tehdä moniammatillista yhteistyötä. Oikea-aikaisesti annetut lastensuojelun palvelut lisäävät lapsen ja perheen hyvinvointia. Laadukkaan työskentelyn tuloksena asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet on saavutettu, ts. lapsen elämässä ovat tapahtuneet toivotut muutokset ja ne ovat olleet riittäviä ja hyödyllisiä. Palveluntuottajalla on vastuu toiminnan kehittämisestä ja tuottamiensa palvelujen laadusta. Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta säännöllisesti vähintään vuosittain ja esittää yhteenvedon palautteesta tilaajalle pyydettäessä. Toiminnan laatua seurataan ja kehitetään mm. perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta. 5. Palvelun aloitus ja avohuollon tukitoimien tavoitteet Ennen palvelun aloittamista on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän huolellisesti arvioitava lapsen ja perheen tarve ja aiotun tukitoimen tavoitteet sekä mahdollinen vaikuttavuus. Palveluntuottajan on myös harkittava mahdollisuutensa vastata lapsen ja perheen tarpeeseen. Ennen palvelun aloittamista järjestetään tutustuminen.

3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (6) 6. Palvelun toteutus Avo-/jälkihuollon tukitoimesta päätettäessä on arvioitava sitä, mitä lapsi/perhe tarvitsee avo-/jälkihuollolta ja minkälainen tukitoimi parhaiten vastaa tähän tarpeeseen. Avo-/jälkihuollon tukitoimesta tehdään tilaajan ja tuottajan välillä erillinen asiakaskohtainen sopimus. Avo-/jälkihuollon tukitoimien aikainen työskentely on suunnitelmallista ja palveluntuottaja toteuttaa sitä yhdessä lapsen/nuoren, tämän perheen, muun verkoston ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tukitoimien on vastattava niihin ongelmiin, jotka ovat tuen tarpeen taustalla, kuten lapsen/nuoren psyykkiset, emotionaaliset ja sosiaalisen tuen tarpeet. Palvelu päättyy lapsen asiakassuunnitelman tai avo/ jälkihuoltoa koskevan päätöksen mukaisesti. 7. Yhteistyö ja asiakasneuvottelut Palveluntuottaja osallistuu yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen ja vanhempien kanssa asiakassuunnitelmaneuvotteluihin. Sosiaalityöntekijä kirjaa asiakassuunnitelmaan tukitoimen tarkoituksen ja tavoitteet. Koska kysymys on lapsen tarpeen mukaisen lastensuojelun avohuollon tai jälkihuollon järjestämisestä, asiakassuunnitelmassa kuvataan, millä tavoin lapsen/perheen ongelmiin pyritään vaikuttamaan, missä ajassa asiakassuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa ja mitkä ovat palveluntuottajan erityiset tehtävät. Palveluntuottajan velvollisuus on toteuttaa tehtyä asiakassuunnitelmaa ja laatia sen pohjalta palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan lisäksi työskentelyn kesto, työpanos ja arviointipalaverin ajankohta. Palvelusuunnitelmassa konkretisoidaan asiakassuunnitelmassa sovittuja tavoitteita. Palveluntuottaja osallistuu tarvittaessa tilaajan kutsusta myös muihin yhteistyö- ja asiakasneuvotteluihin sekä verkostokokoontumisiin. 8. Työmenetelmät Asiakassuunnitelmaa ja palvelusuunnitelmaa toteuttaessaan palveluntuottajan tehtävänä on valita kulloinkin lapsen tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaavat ja vaikuttavat menetelmät. 9. Tavoitteiden toteutuminen Avohuollon / jälkihuollon tukitoimelle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä palveluntuottajan, tilaajan (lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän) ja lapsen ja vanhempien kanssa asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa lapsen tilanteessa tapahtuvat muutokset ja työskentelyyn vaikuttavat olennaiset seikat, mm. peruuntuneet tapaamiset viipymättä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai tämän sijaiselle.

4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (6) Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan asiakkaan työntekijän vaihtumisesta tilaajalle välittömästi, jotta palvelun tarve voidaan arvioida uudelleen. 10. Kirjaaminen, raportointi ja lausunnot Palveluntuottaja raportoi lapsen ja/tai perheen tilanteesta tilaajalle kerran kuukaudessa. Raporttiin pyydetään asiakkaan (myös lapsen/nuoren) allekirjoitus ja se toimitetaan suoraan lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Raportti on kirjallinen, lapsi ja/tai perhekohtainen ja sisältää käyntikohtaisesti eriteltynä ainakin seuraavat seikat: kuvaus perheen tilanteesta lapsi erityisesti huomioiden kuvaus vanhemmuudesta ja sen voimavaroista kuvaus työskentelystä ja sen sujumisesta kuvaus sovittujen tapaamisten toteutumisesta mahdolliset huolenaiheet sekä edistymiset Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle viipymättä työssä esiin nousseista lasta ja perhettä koskevista erityisistä huolenaiheista. Palveluntuottaja on tarvittaessa velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen lain mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii, että tilaajalle toimitetaan viimeistään kahden viikon kulutta työskentelyn päätyttyä yhteenveto. Yhteenvedosta on ilmettävä ainakin seuraavat seikat: kuvaus ja arvio lapsen ja perheen tilanteesta työskentelyn alkaessa sekä työskentelyn aikana tapahtuneista muutoksista kuvaus ja arvio työskentelyn kestosta, millaista työskentely on ollut ja keiden kanssa on työskennelty kuvaus ja arvio asetetuista tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta sekä käytetyistä menetelmistä kuvaus ja arvio yhteistyöstä perheen ja muiden lapselle läheisten tahojen kanssa kuvaus ja arvio vanhemmuudesta ja sen voimavaroista työskentelyn alkaessa ja tilanteessa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista työskentelyn aikana esiin nousseet mahdolliset huolenaiheet mahdolliset suositukset jatkotyöskentelystä tai työskentelyn aikana ilmenneet uudet tuen tarpeet asiakkaan näkemys työskentelystä Palveluntuottaja on velvollinen pyydettäessä toimittamaan myös erillisen yhteenvedon ja / tai lausunnon esimerkiksi oikeuskäsittelyyn, muistutukseen tai kanteluun liittyen. Lausunto on laadittava huolellisesti, toimitettava pyydetyssä määräajassa ja sen on sisällettävä pyydetyt tiedot. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta erilliseen laskutukseen yhteenvedon ja / tai lausunnon tekemisestä, vaan niiden tekeminen sisältyy palvelun hintaan. Palveluntuottaja osallistuu pyynnöstä esimerkiksi hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen. 11. Palvelutuotantoon käytettävät tilat

5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (6) Määritellään jokaisen palvelutuotekuvauksen yhteydessä. 12. Palvelua toteuttava henkilöstö Henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset määritellään jokaisen palvelutuotekuvauksen yhteydessä. Palveluvastaava ja taustaryhmä ovat vaatimuksena lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa. Lastensuojelun työkokemuksena hyväksytään työkokemus lastensuojelulaitoksessa/ammatillisessa perhekodissa, lastensuojelun palveluja tuottavan yksityisen palveluntuottajan työntekijänä ja kunnan lastensuojelun sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa tai perhetyössä. Palveluntuottaja huolehtii, että sen edustajat sitoutuvat noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuussitoumusta sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että henkilöstöllä on säännöllinen työnohjaus vähintään kerran kuukaudessa sekä järjestää kustannuksellaan henkilöstölle näiden tehtäviin soveltuvaa ammatillista lisä/jatkokoulutusta säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Palveluntuottajan on pidettävä kirjaa koulutuksista ja annettava niistä selvitys pyydettäessä. Palveluntuottaja selvittää henkilöstön työilmapiiriä tai työtyytyväisyyttä vähintään joka toinen vuosi. Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä. Henkilöstön terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tehty kirjallinen suunnitelma ja sen toteuttamista seurataan. Seurannasta vastaa nimetty vastuuhenkilö. Palveluntuottajan palveluksessa olevilla työntekijöillä on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomenkielen taito. Ruotsinkielistä palvelua tarjoavilla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsinkielen ja suomenkielen taito. 13. Henkilöstön rikostaustan selvittäminen Palveluntuottaja noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) säännöksiä. Palveluntuottaja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan selvittämisen ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon tilaajalla on oikeus tutustua tilaajan sitä pyytäessä. Vastuuhenkilön rikostausta tarkistetaan ennen sopimuksen solmimista. 14. Hinnan sisältö

6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (6) Hinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Hinta ilmoitetaan tarjotusta tuotteesta riippuen joko euroa/tunti tai euroa/vrk (alv 0%). Tuntihinta on lapsen/perheen henkilökohtaiseen tapaamiseen käytetty aika. Hintaa muodostettaessa yksi tunti tarkoittaa 60 minuuttia. Laskutus alkavalta 15 minuutilta. Palveluntuottaja voi laskuttaa vain lapsen/perheen tapaamiseen käytetystä ajasta. Laskutusajankohta alkaa aikaisintaan siitä, kun tapaaminen on sovittu alkavaksi. Mikäli palveluntuottajasta riippumattomista syistä tapaaminen ei toteudu, voi palveluntuottaja laskuttaa 50 % suunnitellun tapaamisen hinnasta. Palveluntuottajan on pyrittävä aktiivisesti tavoittamaan asiakasta vähintään 20 minuuttia. Hintaan tulee sisältyä työntekijän matkakulut, mahdolliset ilta-, vkl- ja ylityölisät, kirjaaminen, raportointi, lausunnot ja neuvotteluihin osallistuminen, hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen osallistumiset sekä toimintakulut, sisältäen myös erilaiset retket ja muut maksulliset toiminnot. Myös työntekijän matkoihin kulunut aika tulee sisällyttää hintaan. Hinta sisältää kaikki kustannukset, eikä palveluntuottajalla ole oikeutta laskuttaa mitään erilliskuluja.

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014 1/26 TARJOUSPYYNTÖ 14942 / 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sirkka-Leena Immonen Suomi puh. +358 206158477 sirkka-leena.immonen@kouvola.fi

Lisätiedot

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.6.2015 44, voimaan 11.6.2015 1 Sisältö 1. Palveluseteli...

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut

Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn Työllistymisen palvelut Sisällys 1. Määritelmät... 2 2. Asiakkaan asema... 2 3. Palvelun tuottajan velvoitteet... 3 4. Kunnan velvoitteet... 7 5. Verotus... 8 6. Valvonta

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS 2(29) SISÄLLYS 1. Mitä on tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta... 3 1.1. Vapaaehtoistoimintaa... 3 1.2. Taustalla lastensuojelu... 3 1.3. Tukemista arjessa... 3 1.4. Luottamusta... 3 1.5. Yhteistyötä... 4

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN Läheisverkoston kartoittaminen ja sukulaissijoitus -teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien

Mielenterveyskuntoutujien Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi Toim. Mika Veijalainen VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 ISBN 952-99258-3-2 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA

LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISVASTUU JA OIKEUS JÄLKIHUOLTOON Jälkihuollon järjestämisvastuu on lastensuojelulain 75 mukaan kunnalla. Lapselle tai nuorelle

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot