LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA"

Transkriptio

1 LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJA VERKOSSA LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN NÄKÖKULMA LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT Talvikki Virkkala OTM

2 TAUSTAKSI Some ja muut uudet mediat muuttaneet tapaa kommunikoida ja jakaa tietoa Julkisuuden ja yksityisyyden rajat hämärtyneet Ei sido perinteisen media eettinen itsesääntely, ylilyönnit mahdollisia Lainsäädäntö vanhaa : useat aihetta sivuavat lait säädetty ennen somen käytön yleistymistä Ei toistaiseksi vielä korkeimpien tuomioistuinten oikeuskäytäntöä

3 LAINSÄÄDÖNNÖLLINEN KEHIKKO Lapsen yksityisyyden suoja ja julkaistu tieto Missä kulkevat lainsäädännölliset rajat lasta koskevien tietojen julkaisemiselle? Miten tulkittavissa sosiaalisen median ympäristössä? Ei erityistä lakia Lait jotka sääntelevät: Arkaluonteisten tietojen käsittelyä Viranomaisten asiakirjojen salassapitoa Sananvapauden käyttämistä Sananvapauden rajoja Rikoslaki Vahingonkorvauslaki Taustalla ihmis- ja perusoikeudet Yksityiselämän suoja Sananvapaus Muut lapsen ihmis- ja perusoikeudet

4 YKSITYISELÄMÄN SUOJA IHMIS- JA PERUSOIKEUTENA Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) 8 artikla: Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta 1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Perustuslaki (PL ) 10 : Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Tarkkaa alaa vaikea määritellä Jokaisella tietty rauhoitettu alue, jonne kuuluvat tiedot oikeus pitää itsellään jos näin haluaa

5 LAPSEN YKSITYISELÄMÄN SUOJA Toisaalta suppeampi -> aina lakisääteinen huoltaja Toisaalta laajempi -> haavoittuva asema edellyttää erityistä suojaa torjumaan yksityisyyden loukkauksia Lapsen oikeuksien yleissopimus (LOS) 16 artikla 1. Lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti eikä hänen kunniaansa tai mainettansa saa laittomasti halventaa. 2. Lapsella on oikeus lain suojaan tällaiselta puuttumiselta ja halventamiselta.

6 LAPSEN MUUT IHMIS- JA PERUSOIKEUDET LOS 3 artikla Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. PL 6 3 Lapsia on kohdeltavat tasa-arvoisesti yksilönä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. LOS 18 artikla Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintaansa. LOS 12 artikla Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaan. Lapsen huoltolaki (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) 4 : Huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisesta asiasta hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään, kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään kiinnitettävä huomioita lapsen mielipiteisiin ja toivomuksiin.

7 YKSITYISYYDEN LAAJUUS? Laissa määritelty tietoja, jotka ovat arkaluonteisia ja tietoja, jotka eivät ole julkisia Kuuluvat yksityisyyden ydinalueelle

8 ARKALUONTEISET TIEDOT LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Arkaluonteinen henkilötieto (henkilötietolaki 11 ) : tiedot jotka kuvaavat mm. Rikollista tekoa Uskonnollista vakaumusta Henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä Seksuaalista suuntautumista Sosiaalihuollon tarvetta, saatuja sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia tai muita etuuksia Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely lähtökohtaisesti kielletty-> edellyttää henkilön nimenomaista suostumusta tai laissa säänneltyä oikeutta

9 VIRANOMAISEN SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT Salassa pidettävät asiakirjat julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) perusteella (24 ) mm.: Rikosilmoitus ja esitutkinta-asiakirjat (ennen tuomioistuin käsittelyä) Tiedot henkilön terveydentilasta Rikoksen uhria koskevat tiedot Oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat tiedot, oppilaan koesuoritukset, oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja Tiedot henkilön elintavoista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista Sosiaalihuollon asiakirjojen salassapito sosiaalihuollon asiakaslain (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) perusteella (14 ): Kaikki asiakirjat, jotka sisältävät tietoa sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä salassa pidettäviä -> jo tieto siitä että henkilö on asiakas Salassa pidettäviä asiakirjoja koskee vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

10 ASIANOSAISEN VAITIOLOVELVOLLISUUS Vanhempi lapsen laillisena edustajana: asianosaisen/asiakkaan ja tämän edustajan rajoitettu vaitiolovelvollisuus -> ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman/asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään Edunvalvojan määrääminen sosiaalihuollon asiakaslain 10 3 perusteella: jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua -> salassapitovelvollisuus määräytyy julkisuuslain perusteella, ei oikeutta päättää lapsen tietojen luovuttamista ulkopuolisille

11 SANANVAPAUS IHMIS- JA PERUSOIKEUTENA EIS 10 artikla Sananvapaus 1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi. 2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi. PL 12 Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Välineutraalisuus: ei sidottu mihinkään erityiseen viestinnänmuotoon Sananvapauden käyttöön liittyy vastuuta ja velvollisuutta: voidaan asettaa rajoituksia, jotka välttämättömiä hyväksyttävien päämäärien saavuttamiseksi Ei ennakkosensuuria, jälkikäteinen kontrolli

12 SANANVAPAUDEN KÄYTTÄMISEN SÄÄNTELY Sananvapauslaki (laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä) Säännellään julkaistun viestin sisältöön perustuvan vastuun toteuttamista jos viestintään joudutaan jälkikäteen puuttumaan Sanavapauslaki koskee yleisölle suunnattua joukkoviestintää julkaisumuodosta riippumatta Internetissä julkaistut yleisölle suunnatut verkkoviestit Kaikki sähköisen tietoverkon palvelinten kautta yleisölle suunnatut viestit, äänitallenteet, kuvat, videot: twitterin twiitit, kaikille avoimet blogit, julkinen Facebook-päivitys, avoimien keskustelupalstojen kommentit, YouTube-videot jne.

13 VASTUU JULKAISTUSTA VIESTISTÄ Rikoksen tekijän ja osallisen vastuu: Yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena Joka tahallaan tekee rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn teon esim. yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Vahingonkorvausvastuu: Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on mm. sillä, jonka yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu Yleensä kyse henkisen kärsimyksen kuten nöyryytyksen, häpeän tai mielipahan tunteesta

14 YKSITYISELÄMÄÄ LOUKKAAVA TIEDON LEVITTÄMINEN RIKOKSENA Rikoslain 24 luku 8 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Joka oikeudettomasti 1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai 2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon. Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Rikoslain 24 luku 8a Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Jos yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

15 RIKOSTEN ILMITULO? Jos huoltaja tekee rikoksen, virallisen syytteen alainen Ei tarvita huoltajan syyttämispyyntöä Käytännön haaste: miten rikos tulee ilmi?

16 LAPSEN YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAA OIKEUSKÄYTÖNTÖÄ Korkein oikeus (KKO) 2009:3 : A oli tuomittu rangaistukseen alaikäisiin poikiinsa kohdistuvista seksuaalirikoksista. Myöhemmin ollut haastateltavana huoltoriitoihin liittyviä insestiväitteitä käsittelevässä tv:n ajankohtaisohjelmassa, jossa rikosasiaan liittyviä tietoja tullut esiin. A esiintyi ohjelmassa omilla kasvoillaan ja etunimellään. KKO: aihe yhteiskunnallisesti merkityksellinen ja herättänyt keskustelua. Kuitenkin puututtu alaikäisten rikosten uhrien yksityiselämän suojaan. Suojan piiriin kuulunut tieto siitä, että lapset joutuneet rikoksen kohteeksi, lasten terveydentila, sen tutkiminen ja heidän saamansa hoito. A:n katsottiin syyllistyneen yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen. Tietojen paljastuminen oli myös lisännyt lasten ahdistuneisuutta ja aiheuttanut psyykkistä oireilua ->oikeus vahingonkorvaukseen.

17 YHTEENVETOA Yksityisyyden laajuus? Vaikea määrittää: lainsäädännössä arkaluonteisia tietoja ja tietoja, jotka eivät ole julkisia -> yksityiselämän suojan ydinalue Tiedot jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkuuteen ja sosiaalihuollon palveluihin, terveystiedot, rikoksen uhria koskevat tiedot Sananvapauslain mukainen rikos- ja vahingonkorvausvastuu koskee myös yleisölle suunnattua some-viestintää Jälkikäteinen puuttuminen Ennakkosuoja yksityisyyden loukkauksen suhteen olematon Huoltajien velvollisuus ottaa lapsen näkemykset huomioon, lapsen edun määriteltävä myös huoltajien toimintaa

18 POHDINTAA Lainsäädäntö määrittelee viimesijaisia keinoja ja rajoja puuttua ihmisten käyttäytymiseen Lapsen riittävä yksityisyyden suoja eettisenä kysymyksenä? Huomioitavia asioita: Koska kerran julkaistun tiedon lopullinen poistaminen voi olla mahdotonta -> julkaistujen tietojen ja kuvien vaikutus tulevaisuuteen Arkipäiväinenkin ja viaton kuva tai tieto voi tuntua kiusalliselta tai johtaa kiusaamiseen Lapsen oikeus luoda oma verkkoidentiteetti

19 Kiitos!