Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Turun yliopisto 12"

Transkriptio

1 2014 Toimintakertomus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun yliopisto 12

2 Sisällysluettelo 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Rekisterit Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Osallistuva nuori Nuoret luupin alla Muut tutkimushankkeet Tutkimusinfrastruktuuri Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä ja aineistonkeruujärjestelmät Sähköinen viestintä Koulutusyhteistyö Opinnäytetyöt ja harjoittelu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta Yhteistyöverkostot ja edustukset Toimintaresurssit Hallinto Henkilöstö Talous...7 LIITE 1. Julkaisut, seminaariesitykset ja yleisöluennot sekä opinnäytteet LIITE 2. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaa lukuina vuosina

3 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tehtävänä on kansainvälisesti korkealaatuisen tutkimuksen tekeminen, korkeakoulujen välisen yhteistyön tehostaminen sekä alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan lapsi- ja nuorisotutkimuksen kehittäminen. Kahdeksannen toimintavuoden perustan muodostivat tutkimustoiminta, korkeakouluyhteistyö ja verkottuminen. Erityisesti panostettiin lapsiin kohdistuvien väestötutkimusten yhteistyön lähentämiseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen. Kansainvälinen toiminta aktivoitui merkittävästi ja keskuksen tutkimusaineistot poikivat meta-analyysipyyntöjä varsinaisen yhteistyön lisäksi. Syksyllä saatiin päätökseen NordForskrahoitteinen ( ) yhteispohjoismaisen kouluruokailuhankkeen aineiston kerääminen. Osallistuva nuori -tutkimuskokonaisuudessa toteutettiin valtakunnallinen Luuppi-kysely vuosiluokille 5, 7 ja 9. Tutkimuskeskuksen profiilissa korostui edelleen monitieteinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tutkimus. 2.1 Rekisterit Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on kehittänyt toimintamallia, jonka avulla voidaan poimia lapsiin liittyvää viranomaisten (sairaanhoitopiirit, terveys- ja sosiaalitoimet, THL ym.) keräämää tietoa eri tiedonkeruujärjestelmistä ja yhdistää sitä tutkimusaineistoihin. Kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilötunnisteelliset äitiysneuvolatiedot (n 10000) sekä syntymärekisteri- ja lastenneuvolatiedot (n 10000) vuosilta on jo siirretty keskuksen tutkimustietokantaan. Vuonna 2014 saatiin THL:n lupa koskemaan myös vuonna 2010 syntyneitä lapsia. Lisäksi panostettiin sähköisen datapankin edelleen kehittämiseen eli kerättyjen aineistojen saattamiseen sellaiseen muotoon, että keskuksen ulkopuolisetkin tahot voivat niitä hyödyntää. 2.2 Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen päätutkimushanke on laaja Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus, johon on lähtenyt mukaan 1797 äitiä (rekrytointi toteutettiin ), joista ruotsin-/kaksikielisiä on 160. Puolisoita lähti mukaan 1658, ja lapsia perheisiin syntyi 1827 (kaksosia 30). Keväällä 2014 saatiin päätökseen aineiston keruu lapsen 4 vuoden ikäpisteeseen asti ja tutkimuksen 6-vuotisseuranta käynnistyi. Pääpainopiste käytännön tutkimustyössä vuonna 2014 oli 5-vuotisseurantakäynneillä. Tutkimuksessa kerätään tietoa monin tavoin (biologiset näytteet, joita ovat mm. rintamaito ja verinäytteet, kyselylomakkeet, tutkimuskäyntitiedot). Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimuksen aineistosta on julkaistu kahdeksan kansainvälistä artikkelia toimintavuoden 2014 aikana. Tämän lisäksi tutkijat ovat esitelleen omia osatutkimuksiaan eri tieteenalan foorumeilla (liite 1). Tutkimusperheille lähetettiin kesäkirje ajankohtaisista asioista sekä joulutervehdys. Syyskuussa järjestettiin Hyvän kasvun avaimet -johtoryhmän ja väitöskirjatutkijoiden yhteinen seminaari, jossa käytiin läpi tutkimuksen tietolähteitä, pohdittiin yhdessä tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen liittyviä asioita sekä tutkimusrahoitusta tutkijauran eri vaiheissa. 2.3 Osallistuva nuori Nuoret luupin alla Marraskuussa 2014 toteutettiin neljännen kerran Nuoret luupin alla -koulukysely. Kyselyn kohderyhmä muuttui aiemmista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista ja kohdistui nyt ensimmäisen kerran luokka-asteille 5, 7 ja 9. Otoksessa oli kaikkiaan 1793 oppilasta. Myös otanta 2

4 muuttui aiemmista. Tutkimuksessa tavoiteltiin edustavaa otantaa koko Suomesta. Suuralueittain tarkasteltuna havaittiin, että suuralueet 1 ja 2 olivat yliedustettuina suhteessa suuralueisiin 3 ja 4. Hankkeessa käynnistettiin syksyllä seurantatutkimus, jossa on mukana Nousiaisten ja Mynämäen 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaiset. Hankkeessa seurataan oppilastasolla osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä, kun oppilaille kohdistetaan kuukausittain näitä tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Nousiaisten (N = 220) kunta valittiin interventiokunnaksi ja Mynämäki (N = 209) vertailukunnaksi. Lisäksi Siikaisten ja Oripään kunnat ilmoittautuivat mukaan Nuoret luupin alla -hankekokonaisuuteen, jossa kyselytutkimuksen lisäksi toteutetaan Osallisuuden työpaja vuonna Muut tutkimushankkeet Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on osallistunut yhtenä kumppanina valtakunnalliseen Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen, jota hallinnoi Keski- Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa koottiin hankkeen loppuraportti, joka julkaistiin hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa Pohjoismaisen ProMeal -kouluruokailututkimuksen aineiston keruu saatiin päätökseen toukokuussa Tutkimus tuottaa tietoa koululaisten ruokailusta, ruokailun yhteydestä koulutyöskentelyyn sekä oppilaiden omista kouluruokailukäsityksistä. Menetelminä käytettiin mm. koululounaiden valokuvaamista, oppituntihavainnointia, tietokonetestejä, eläytymiskertomuksia ja fokusryhmähaastatteluja. Hankkeen tutkijatapaaminen järjestettiin Reyjavikissa Islannissa toukokuussa Tutkimusinfrastruktuuri Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen käytössä oleviin tiloihin sisältyi vastaanottotilat tutkittaville lapsille ja perheille sekä työ- ja kokoustiloja sekä Datacityssä että elokuusta alkaen uusissa tiloissa Teutorissa. Osa tiloista (mm. laboratorio) on ollut yhteiskäytössä muiden tutkimusryhmien kanssa unitutkimusyksikön kanssa. Vastaanotossa on mm. tympanometri, otoskooppi ja imulaite lääkäreiden käyttöön. Tutkimushoitajien vastaanotossa on seuraavat laitteet: pituusmittauslaite, digitaalinen henkilövaaka, digitaalinen vauvavaaka sekä verenpainemittari. Lisäksi tutkimuskeskuksen laboratoriossa on kehonkoostumusmittauslaite sekä CRP:n, veren valkosolujen ja glukoosin pikamäärityslaitteet. Yhteistyö VSSHP:n kanssa on painottunut erityisesti tutkimuksiin, joissa hyödynnetään potilastietojärjestelmiä ja kliinistä osaamista. Keskus on myös osa TYKS:in tietoverkkoa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin kesään saakka yhteistyötä FinnBrain -tutkimuksen kanssa vastaanottotilojen yhteiskäytön osalta. 3.1 Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä ja aineistonkeruujärjestelmät Vuoden 2014 aikana kehitettiin edelleen Acentra Oy:n Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskukselle toimittamaa tutkimustiedon hallintajärjestelmää Iiris, joka on tuotettu Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimukseen. Järjestelmä toimii web-selaimen kautta kaikille käyttäjille ilman erityisiä asennusvaatimuksia. 3

5 3.2 Sähköinen viestintä Tutkimuskeskuksella on omat yliopiston alla toimivat verkkosivut osoitteessa Toimintavuonna 2014 kehitettiin sekä ulkoisia että sisäisiä verkkosivuja. Tiedotuslista toimii keskuksen verkkoviestinnän tukena. Listalla oli vuoden 2014 lopussa 261vastaanottajaa, valtaosin Varsinais-Suomen alueelta, mutta myös lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä Suomen Unicef ry:stä. Listalla tiedotettiin pääosin keskuksen tutkimuksia käsittelevät asiat uutiskirjeen (Cyrin Sanomat) muodossa. Cyrin Sanomat ilmestyi toimintavuoden aikana viisi kertaa. 4. Koulutusyhteistyö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaidea perustuu laajapohjaiselle yhteistyölle alueen korkeakoulujen eri laitosten kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä yliopiston eri oppiaineiden ja ammattikorkeakoulujen yksiköiden kanssa tarjoten mm. harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita eri alojen opiskelijoille. Aikaisempien vuosien tapaan harjoittelut ja opinnäytetyöt sidottiin keskuksessa käynnissä olleisiin hankkeisiin. 4.1 Opinnäytetyöt ja harjoittelu Cyri tarjosi vuoden 2014 aikana harjoittelupaikan kahdelle opiskelijalle (kasvatustieteen opiskelija Turun yliopistosta ja ravitsemustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta). Vuoden 2014 aikana on valmistunut yhdeksän pro gradu -tutkielmaa ja yksi kandidaatin työ keskuksen tutkimusaineistoista eri oppiaineisiin (liite 2). Vuoden 2014 loppuun mennessä oli rekisteröitynä 18 tohtorikoulutettavan keskuksen tutkimusaineistoja hyödyntävä väitöskirjatyö eri oppiaineisiin Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Lisäksi kahdessa psykologian alan lisensiaatin työssä hyödynnetään keskuksen aineistoja. 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tutkimusjohtaja Hanna Lagström on nimettynä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan päätöksellä kansallisessa lasten ja odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuosituksia uudistavaan asiantuntijaryhmään. Toimintavuoden 2014 aikana yhteistyö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola -hankkeen kanssa jatkui siten, että keskukselta oli edustus hankkeen ohjausryhmässä. Yhteiskunnallista vaikuttamista seurattiin mediaseurantalistan avulla ja tämän mukaan Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin toiminta esiintyi: paikallis- tai valtakunnan lehdissä seitsemän (7) kertaa asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle tarkoitetuissa lehdissä kaksi (2) kertaa sidosryhmien verkkosivuilla viisi (5)kertaa YLE radio Turku: kaksi (2) kertaa 6. Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen toiminta on perustunut suurelta osin tutkijoiden henkilökohtaisiin kongressimatkoihin ja esitelmiin sekä julkaisuihin. Vuoden 2014 aikana on osallistuttu kansainvä- 4

6 lisiin kokouksiin, seminaareihin ja kongresseihin, joissa tutkijat ovat esittäneet keskuksen aineistoihin kytkeytyviä hankkeita suullisissa esityksissä ja postereissa (liite 3). Vuonna 2013 käynnistyneen yhteispohjoismainen kouluruokailuhankkeen työkokous ja opintomatka järjestettiin Reykjavikissa Islannissa (toukokuu 2014). Tapaamiseen osallistuivat tutkimusjohtaja Hanna Lagström, erikoistutkija Sanna Talvia ja koordinaattori Maarit Laurinen. 7. Yhteistyöverkostot ja edustukset Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus oli mukana seuraavissa verkostoissa: KASTE II- Hyvinvoiva lapsi- ja nuori hankkeen ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on järjestää kuntien peruspalveluita ensisijaisesti lastensuojelun näkökulmasta. Tutkimusjohtaja Hanna Lagström kuului hankkeen ohjausryhmään. Lapsuuden tutkimuksen seura Tutkimusjohtaja Hanna Lagström toimii seuran hallituksen jäsenenä ja tutkija Sanna Roos varajäsenenä. Yhdessä enemmän -hanke Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen on Varsinais-Suomen Lastensuojelu-järjestöt ry:n hanke. Tutkimusjohtaja Lagström kuului toukokuussa 2014 päättyneen hankkeen ohjausryhmään. Murkkuneuvola -hanke ohjausryhmäjäsenyys Hankkeen tavoitteena on järjestää toimintaa, jolla tuetaan vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan. Projektitutkija af Ursin kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Varsinais-Suomen nuorisotyön hallinnon verkko ELY -keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää nuorisotyön verkostojen toimintaa sekä selkiyttää tiedontuotantoa ja työnjakoa. Erikoistutkija Leena Haanpää toimi hankkeen ohjausryhmässä. STRIP seurantatutkimus Tutkimusjohtaja Lagström on vuonna 1990 alkaneen sydän- ja verisuonitautien ehkäisy -tutkimuksen (STRIP) johtotyhmän jäsen. Satakunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen foorumi Nuoret luupin alla -hanke on synnyttänyt yhteistyön Satakunnan alueen Lanufoorumin kanssa. Leena Haanpää on foorumin ohjausryhmän jäsen. Neuvokas perhe -ohjelma Neuvokas perhe -ohjelma on osa Suomen sydänliiton väestöstrategiaa. Tutkimusjohtaja Lagström kuului ohjelman ohjausryhmään. 8. Toimintaresurssit Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on sijoittunut hallinnollisesti Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan erilliseksi yksiköksi vuoden 2011 alusta. Keskus on koko toimintansa ajan kehittänyt ja seurannut toimintaresurssejaan (Liite 2). 8.1 Hallinto Tutkimuskeskuksen pitkän tähtäimen suuntaviivoista vastaa ohjausryhmä, jossa ovat monialaisesti edustettuina kaikki yhteistyökorkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 5

7 ja Turun kaupunki. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja varapuheenjohtajana tutkimus- ja kehityspäällikkö Marjale von Schantz (Taulukko 1). Ohjausryhmän kokouksiin osallistui valmistelijana tutkimusjohtaja Hanna Lagström ja sihteerin erikoistutkija Leena Haanpää. Taulukko 1. Ohjausryhmän kokoonpano alkaen (suluissa henkilökohtainen varajäsen). Diakonia-ammattikorkeakoulu Lehtori Marjaana Marttila (aluekoordinaattori Eila Hannula) Humanistinen ammattikorkeakoulu Koulutussuunnittelija Satu Riikonen (lehtori Matti Pesola) Turun ammattikorkeakoulu lehtori Eeva Timonen-Kallio (tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Ovaska) tutkimus- ja kehityspäällikkö, TtT Marjale von Schantz, terveysala (koulutuspäällikkö Pia Ahonen) Turun kaupunki palvelujohtaja Sirpa Kuronen (Ylilääkäri Minna Aromaa) Turun yliopisto Kliininen opettaja Helena Lapinleimu, kliininen laitos (professori Hasse Karlsson, psykiatria) erikoistutkija Elisa Poskiparta, psykologia (professori Katja Forssén, sosiaalitiede) yliassistentti Juhani Tähtinen, kasvatustiede (yliopistotutkija Niina Junttila, opettajankoulutuslaitos) yliopistonlehtori Merja Anis sosiaalityö (ma. professori Mia Hakovirta, sosiaalipolitiikka) laitoshallintopäällikkö Päivi Salonen, lääketieteellinen tiedekunta (laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen, lääketieteellinen tiedekunta) Åbo Akademi hallintojohtaja Ulla Achrén, hallintovirasto (viestintäpäällikkö Thurid Eriksson, viestintäyksikkö) professori Barbro Back, tietojärjestelmätiede (dosentti Tomas Eklund, tietojärjestelmätiede) Yrkeshögskolan Novia överlärare Pia Liljeroth; vård och sociala området (programansvarig lärare Mona Bischoff, medborgaraktivitet och ungdomsarbete ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (erikoislääkäri Terho Heikkinen) Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissaan ohjausryhmä käsitteli erityisesti keskuksen strategista kehittämistä, keskuksen toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja talousasioita. Ohjausryhmästä ja henkilökunnasta syksyllä 2013 nimetty kokoontui talvella 2014 kahdesti. 8.2 Henkilöstö Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa toimi perushenkilökunnan lisäksi suoraan ja verkottuneena vaihtuva joukko tutkijoita sekä tutkimuksissa avustavaa henkilökuntaa. 6

8 Syksyllä 2013 käynnistynyt koko henkilökunnan yhteinen työnohjaus jatkui vielä alkuvuoden Keskuksen henkilökunnan koulutus- ja virkistäytymispäivä ( ) toteutettiin koulutusristeilynä, ja sisältö rakentui keskuksen henkilökunnalle tehdyn kyselyn pohjalta koottuun työskentelyyn. Toteutuksesta vastasi Sanna Roos. Muuton jälkeisen toiminnan kehittämiseksi järjestettiin tutustumistilaisuus yhdessä muiden Teutorissa toimivien ryhmien kanssa lokakuussa Cyrin henkilökunnan oma jatkotilaisuus järjestettiin Naantalin Luonnonmaalla Tilaisuudessa käytiin läpi muuton aiheuttamia sisäisiä haasteita. Lisäksi henkilökunta osallistui säännöllisesti vuoden aikana Turun yliopiston järjestämään henkilöstökoulutukseen. Jatkettiin viikkovarttikäytäntöä. 8.3 Talous Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toiminnan rahoituksen perustana oli taustaorganisaatioiden myöntämä rahoitus (taulukko 2). Tutkimustoimintaa rahoitettiin eri lähteistä saatavilla projekti- ja apurahoilla. Taulukko 2. Yksikön tulos vuosilta 2014, 2013, 2012 ja Perusrahoitus Strategiarahoitus Liiketoiminnan tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot (Sis. ÅA 60000, (Sis. ÅA 60000, (Sis. ÅA 60000, VSSHP TKU VSSHP VSSHP 30000, 10000, AMK 5000, TKU 20000, TKU ) Novia 1000 ) Novia 1000 ) (Sis.ÅA 60000, VSSHP 30000, TKU ) Valtionavustukset (Akatemia, TEKES) Projektien jaksotukset Muut tulot Käyttökorvaukset TUOTOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Lomarahat Poistot ja arvonalentumiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot (infrastruktuurin rakentaminen) Tilavuokrat ja muut vuokrat Matkakulut Apurahat Kirjallisuus Käyttöoikeudet ja patentit -814 Muut vapaaeht. henkilöstökulut Muut kulut TOIMINNAN KULUT Muut sisäiset erät (yk-lisät, yliopisto) Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS

9 LIITE 1. Julkaisut, seminaariesitykset ja yleisöluennot sekä opinnäytteet 2014 Artikkelit Knaapila AJ, Sandell M, Vaarno J, Hoppu U, Puolimatka T, Kaljonen A, Lagström H. Food neophobia associates with lower dietary quality and higher BMI in Finnish adults. Pub Health Nutr 2014 (doi: /s ). Vaarno J, Niinikoski H, Kaljonen A, Aromaa M, Lagström H. Mothers restrictive eating and food neophobia and fathers' dietary quality associates with breastfeeding duration and introduc-tion of solid foods - the STEPS study. Publ Healt Nutr doi: /s Holmlund S, Kaljonen A, Junttila N, Räihä H, Mäkinen J, Rautava P. Psychological ill-being experienced by first-time mothers and their partners in pregnancy after abortion: a cohort study. J Psychosom Obstet Gynaeco 2014;34: Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P, Rautava P. Relational continuity of care in integrated maternity and child health clinics improve parents service experiences. Int J Integr Care. 2014;Oct 29;14:e029. Toivonen L, Schuez-Havupalo L, Rulli M, Ilonen J, Pelkonen J, Melen K, Julkunen I, Peltola V, Waris M. Blood MxA protein as a marker for respiratory virus infections in young children. J Clin Virol Jan;62:8-13. doi: /j.jcv Epub 2014 Nov 18. Gröndahl-Yli-Hannuksela K, Vuononvirta J, Peltola V, Mertsola J, He Q. Lack of association between mannose binding lectin and antibody responses after acellular pertussis vaccinations. Plos One 2014;9:e doi: /journal.pone Mäkelä J, Vaarno J, Kaljonen A, Niinikoski H, Lagström H. Maternal overweight impacts infant feeding patterns - the STEPS study. Eur J Clin Nutr Jan;68(1):43-9. doi: /ejcn Schuez-Havupalo L, Karppinen S, Toivonen L, Kaljonen A, Jartti T, Waris M, Peltola V. Association between infant swimming and rhinovirus induced wheezing. Acta Paediatr 2014, published online 7 JUL 2014, DOI: /apa Linderborg KM, Kalpio M, Mäkelä J, Niinikoski H, Kallio HP, Lagström H. Tandem mass spectrometric analysis of human milk triacylglycerols from normal weight and overweight mothers on different diets. Food Chemistry 2014;146: Kirja-artikkelit ja raportit Kiilakoski T, af Ursin P. Kirja muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. "Diginatiiveillako poikkeavat lukutavat?" Teoksessa Löytönen M, Inkinen T, Rutanen A (toim.) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Porvoo: Bookwell Oy Lagström H, Talvia S. Ruokasuositus ja tämän päivän haasteet. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014. Turku, Lähteenmäki M, Neitola M. Isien tukiverkostot vauvaperheissä. Teoksessa Mykkänen J, Eerola P. (toim.) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus, 2014 Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto. Vaarno J, Ojansivu P, Lagström H. Ruokakasvatus näkyvänä toimintana varhaiskasvatussuunnitelmissa. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014. Turku, Vaarno J. Lasten neofobia. Teoksessa Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. (toim.) Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa Ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 2014:8 Vaarno J, Ojansivu P. Kasvatushenkilöstön näkemyksiä Sapere ruokakasvatuksesta. Teoksessa Ojansivu P, Sandell M, Lagström H, Lyytikäinen A. (toim.) Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa Ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 2014:8 8

10 Seminaariesitykset ja abstraktit af Ursin P. Explaining Cultural Participation in Childhood - An Application of the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Elementary School Children. Presented at the annual PhD Conference of Faculty of Education, , Turku. Ahlqvist-Björkroth, S.,Junttila, N.,Räihä, H.Vanhempien raskausajan parisuhdetyytyväisyys osana varhaisen vanhempi-lapsi suhteen ja lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittymistä. Psykologia 2014 kongressi. Joensuu Haanpää L Nuoret luupin alla. Satakunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen koordinaatioryhmä , Pori. Haanpää, L Nuoret luupin alla katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Turun kaupungin nuorisolautakunnan kokous , Turku. Kaittila A, Nyqvist, L. Monetary conflicts within intimate relationsships a qualitative study of familieswith children. Abstract. 7 th ESFR Congress, , Madrid, Spain. Karppinen S. Respiratory syncytial-viruksen vaikutus rinoviruksen esiintyvyyteen, LL Sinikka Karppinen Väestöterveys ja kansantaudit. Turun yliopisto, tutkimusseminaari Karppinen S, Toivonen L, Schuez-Havupalo L, Waris M, Peltola V. Viral co-infection of the respiratory tract interference between respiratory syncytical virus and human rhinovirus. 32 nd Annual ES- PID Meeting, Duplin, Ireland, Knaapila A, Laaksonen O, Hoppu U, Lagström H, Sandell M. Olfactory cues associated with approach and avoidance of foods: a pilot study. Poster presented at XXIVth Congress of the European Chemoreception Research Organization (ECRO); Dijon, France, Korja R, Räihä H, Tammisto R, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Junttila N, Piha J. Parental selfefficacy and parents psychological well-being in relation to the later family interaction. (oral presentation) WAIMH-Congress (World s Association of Infant Mental Health), , Edinburgh. Korja R, Räihä H, Tammisto R, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Piha J. Family functioning and mother s marital satisfaction during pregnancy associated with the later family interaction. (oral presentation) WAIMH-Congress, , Edinburgh. Junttila, N., Ahlqvist-Björkroth, S., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J, Korja, R., & Räihä, H. Parents psychosocial ill-being predicts their parental self-efficacy levels. 14th Congress of the World Association for Infant Mental Health. Edinburgh, Lagström H. Family eating context in relation to eating behaviour of preschoolers the STEPS study. Esitys kansainvälisillä lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa Lagström H. Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study). Väestöterveys ja kansantaudit. Turun yliopisto, tutkimusseminaari Lagström H. Lasten ylipaino ja tutkimusmenetelmät kokemuksia Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimuksesta. Lasten lihavuuden ehkäisy. Suomen lihavuustutkijat, syyseminaari Lagström H. Rekisteritiedot täydentämässä kysely- ja haastattelututkimuksia. Rekisteritiedot terveystieteellisessä tutkimuksessa. Turku CRC Lähteenmäki M, Neitola M. Isien tukiverkostot vauvaperheissä. Perhetutkimuksen päivät, Jyväskylä Lähteenmäki M. isien tukiverkostot ja sitoutuminen vauvaperheissä. kasvatustieteenpäivät, Oulu Matarma, T. Physical activity and sedentary behavior in families with 1-3 year old children in the STEPS study. Poster, ICPAPH Conference, , Rio de Janeiro, Brasil. Roos S, Haanpää L. Decision-Making Opportunities at School Influence Adolescents Civic Behaviors. Poster at 2014 Society for Research in Child Development Special Topic Meeting on Positive Youth Development, Prague, Czech Republic. Talvia S. Promeal pohjoismaista kouluruokailua tutkimassa. Esitys Jyväskylän ammattikorkeakoulun ruokapalveluseminaarissa Talvia S. Children s own experiences and perspectives of school lunches in Finland - the Promeal study. Esitys kansainvälisillä lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa Talvia S. Promeal -posteri valtakunnallisilla ravitsemuspäivillä Helsingissä

11 Talvia, S. Promeal tutkimuksen esittely eurooppalaisen Sapere-verkoston yhteistyötapaamisessa Turun yliopistossa Tuominen M, Kaljonen A, Ahonen P, Rautava P. What is the best for the families? A comparison of two maternity and child health clinic models in Southwest Finland. Abstract. European Forum for Primary Care EFPC Conference, , Barcelona, Spain. Vaarno J, Lagström H. A qualitative study of factors related to child nutritional status in Honiara, Solomon Islands. the 2nd International conference on nutrition and growth. Barcelona, Spain. 30 January 1 February 2014 (poster presentation) Vaarno J, Kaljonen A, Lagström H. Maternal restrictive eating influences complementary feeding practices. 5th international conference on Maternal and Infant Nutrition and Nurture. Sydney, Australia. 5-7 November, Vaarno J, Talvia S, Lagström H. Infant and young child feeding practices in Solomon Islands in relation with socio-ecological model, a qualitative study. 5th international conference on Maternal and Infant Nutrition and Nurture. Sydney, Australia. 5-7 November, Yleisöluennot ja sanomalehtikirjoitukset Haanpää, L. Onko lapsen pakko saada kaikki joululahjat, mitä hän toivoo? Helsingin Sanomat Haanpää, L. Antaisiko lapsilisän teinin käyttöön, jos siihen on varaa? Helsingin Sanomat Haanpää L. Tutkimus vahvistaa: Nuoria ei vaikuttaminen kiinnosta. TutkaPro, Haanpää L, Roos S. Kunnissa kuunnellaan nuoria vain toisella korvalla. Aurora, 2/2014, Lyytikäinen, A, Lagström H. Lasten ruokakasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa kohti yhdessä linjattua lapsilähtöistä ja lapsen osallisuutta tukevaa toimintaa. Bolus 2014; 3:4-6. Sandell M, Ojansivu P, Lagström H, Lyytikäinen A. Ruokakasvatus tuo ruokailoa. Kehittyä elintarvike 2014; 2: Opinnäytetyöt Ahonen Riikka: Lapsen temperamentin pysyvyys ja yhteys lapsen kehitykseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Haajanen Jaana. Pienten lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja niiden pysyvyys. Pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Harviainen Lotta. Peruskoulun 9.-luokkalaisten nuorten suhtautuminen liikuntaan ja urheiluun. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Henriksson Satu: Parisuhdetyytyväisyyden yhteys synnytyksen jälkeiseen masennukseen äideillä ja isillä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Keskikylä Henna. Parisuhdetyytyväisyys ja masennus hedelmöityshoitoa saaneilla pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Lehtonen, Ilona. Varhaisille ikävuosille ajoittuneiden välikorvatulehdusten ja päivähoitoratkaisujen yhteys kolmevuotiaan kielenkehitykseen. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia Luoto Janina. Lapsen perhetausta ja sosioemotionaalinen hyvinvointi varhaislapsuudessa. Pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Luthje Kati: Temperamentti ja lapsen sosiaalinen kehitys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Mattinen Marjatta. Perheen tukiverkostojen yhteys vanhempien kokemuksiin parisuhteestaan. Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö Merviö Sinikka. Vanhemmuuden muotoutuminen odotusaikana -Vanhemmuusodotukset, kasvatustyylit ja perheiden arvot. Pro gradu -tutkielmä. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede

12 Roito Sanna. Varhaisen ravitsemuksen yhteys lasten kasvunopeuteen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustieteen osasto Roos Sanna. Guilt, shame, emotion regulation and social cognition: Understanding their associations with preadolescents aggressive behavior. Annales Universitatis Turkuensis B 393, Tunturi, Niina. Perheen toimivuus ja vanhemmaksi kasvaminen - ensi kertaa isäksi tulevien kokemuksia ja odotuksia raskausajalta. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Tuominen Elina, Wargelin Anna. "Semmosta mikä sopii lasten makuun." Neljäsluokkalaisten ajatuksia kouluruokailusta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta Ylikoski Elisa. Lapsen temperamentti ja vanhemmuuden pystyvyyskäsitykset. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia Asiantuntija- ja opetustehtävät Roos S. Opetusseminaarit: Småbarnspsykologi, Pedagogisk psykologi, Mobbning. Åbo Akademi, avoin yliopisto.. 11

13 LIITE 2. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen toimintaa lukuina vuosina Perusrahoitus Mittarit Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi (sis. strategirahaa ) Täydentävä rahoitus Tutkimus Infrastruktuuri Koulutus-yhteistyö sisältää ÅA ÅA ÅA ÅA Kv julkaisut (omista aineistoista) Tilat, laitteet Vastaanottotila, yhteiskäyttöinen laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Ln-tutkijattiedotuslista TKU TKU TKU TKU VSSHP VSSHP VSSHP VSSHP Novia 1000 Novia 1000 AMK kpl 5 kpl 8 kpl 8 kpl Lääkärinvastaanottotilat (2), hoitajan vastaanottotilat (2), näytteenottolaboratorio, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Lääkärinvastaanottotilat (2), hoitajan vastaanottotila, laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite Lääkärinvastaanottotila, hoitajan vastaanottotila, laboratoriotila, 4 syväjääpakastinta, kehonkoostumuslaite 234 henkilöä 222 henkilöä 236 henkilöä 261 henkilöä Jatko-opiskelijat 1 16 henkilöä 17 henkilöä 17 henkilöä 18 henkilöä Opinnäytteet 4 kpl 15 kpl 7 kpl 10 kpl Harjoittelupaikat 5 yo-opiskelijaa 4 yo-opiskelijaa 3 yo-opiskelijaa 2 yo-opiskelijaa Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tutkijaseminaarit 2 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl Oma julkaisusarja 1 julkaisu 3 julkaisua 2 julkaisua 1 julkaisu Yleisöseminaarit 4 kpl 3 kpl 4 kpl - Kv-yhteistyö Osallistuminen kvkongresseihin 5 kpl 9 kpl 5 kpl 13 kpl 1 Käyttävät keskuksen tutkimushankkeissa kerättyjä aineistoja 12

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Toimintakertomus 2009 1. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus...2 2. Toiminnan tavoitteet...2 3. Tutkimustoiminta...3 4. Korkeakouluyhteistyö...4 5. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study)

Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study) Hyvän kasvun avaimet seurantatutkimus (the STEPS Study) Dosentti, tutkimusjohtaja Hanna Lagström Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Järki & Tunne Mieli 2015 päivät 11.-12.2.2015 11.2.2015/HL Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 S i v u 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallitus... 4 2.2 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Sisällys 1. Johdanto 1 2. Osaamiskeskuksen toimintaympäristö 1 3. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla 2 4. SOCCAn

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011... 3 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet... 3 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 4 1.3 Organisaatiouudistus

Lisätiedot

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2011 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

UUSIA TOIMINTATAPOJA ÄITIYSHUOLTOON

UUSIA TOIMINTATAPOJA ÄITIYSHUOLTOON OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 137 TUTKIMUKSIA Pia Ahonen (toim.) UUSIA TOIMINTATAPOJA ÄITIYSHUOLTOON Kymppi-hanke moniulotteisena vaikuttajana Turun ammattikorkeakoulun raportteja 137 Turun

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2008 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2014

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2014 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2014 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2014 Lapsijalanjälki näkyväksi...3 Mitä lapsiperheelle kuuluu...5 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2014...6 Talous...7

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2013 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ HALLITUS 2011-2013: PUHEENJOHTAJA Jussi Simpura, tutkimusprofessori VARAPUHEENJOHTAJA Erkki Vuori, professori JÄSENET Maritta Iso-Aho,

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti

Vuosikertomus 2013. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus... 5 UKK-instituutin toimintakuvaus...6 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98

VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Kymppi-hanke innovaatioympäristönä. Pia Ahonen (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 98 TUTKIMUKSIA Pia Ahonen (toim.) VARSINAISSUOMALAISTA ÄITIYSHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Kymppi-hanke innovaatioympäristönä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 98 Turun

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2005 SISÄLTÖ 4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 7 STRATEGIA JA ORGANISAATIO 10 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 12

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 1 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Toimintakertomus v. 2004 Tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. YHTIÖN TOIMINNAN TAUSTA... 3 Yhtiön osakkaat... 3 Hallinto... 3 Talous...

Lisätiedot