LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA 1 (13) Projektisuunnitelma Luonnos Kirjastoverkkopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA 1 (13) Projektisuunnitelma Luonnos 24.8.2012. Kirjastoverkkopalvelut"

Transkriptio

1 1 (13) LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA LUONNOS... 1 FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA... 1 YLEISKUVA... 2 PROJEKTIN TAVOITE... 2 PROJEKTIN TEHTÄVÄT... 2 PROJEKTIN LOPPUTULOKSET... 3 PROJEKTIN RAJAUS... 3 PROJEKTIN YMPÄRISTÖ... 3 SIDOSRYHMÄT... 3 LOPPUTULOKSEN YMPÄRISTÖ... 4 RIIPPUVUUDET MUISTA PROJEKTEISTA... 4 PROJEKTIORGANISAATIO JA RESURSSIT... 5 OHJAUSMENETTELYT... 5 PROJEKTIORGANISAATIO KANSALLISKIRJASTOSSA... 5 PROJEKTIN SUORITUSTAPA JA TYÖMENETELMÄT... 6 DOKUMENTOINTI JA TYÖMENETELMÄT... 6 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 6 VIESTINTÄ... 6 PROJEKTIN TYÖPAKETIT... 6 PROJEKTIN TYÖPAKETIT... 6 PROJEKTIN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN, LUONNOS MUUT ASIAT LIITTEET TYÖPAKETTIEN TARKEMPI KUVAUS AIKATAULU LYHENTEET... 13

2 2 (13) Yleiskuva Projektin tavoite Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus. Sen perustan muodostavat kirjastot, arkistot ja museot sekä kulttuuriperintöaineistoa säilyttävät muut organisaatiot ja näiden tietoteknisistä ratkaisuista vastaavat toimijat. Kansallisella digitaalisella kirjastolla on useita liittymäkohtia tutkimuksen tietoaineistoja tallentaviin, hallinnoiviin, välittäviin ja säilyttäviin organisaatioihin. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on varmistaa kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu ja pitkäaikaissäilytys. Lisäksi hankkeessa edistetään kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen digitointia. Tavoitteiden saavuttamiseksi vakiinnutetaan Kansallisen digitaalisen kirjaston palvelujärjestelmät. Kansalliskirjasto vastaa Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän ylläpitämisestä toimialatasoisena palvelujärjestelmänä. Tieteen tietotekniikan keskus CSC vastaa digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirjaaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnittelu- ja toteuttamishankkeesta saakka. Tämä projektisuunnitelma koskee KDK-asiakasliittymäpalvelua, Finnaa. Painopisteitä vuodelle 2012 ovat: Finna-konsortion muodostaminen ja konsortion toimintaperiaatteiden ja konsortioryhmän sääntöjen vahvistaminen sekä palvelusopimusten solmiminen. Asiakasorganisaatioiden ja Kansalliskirjaston välisen yhteistyön kehittäminen sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen palvelun kehittämisessä Finna-järjestelmän kehittäminen ja tuotantokäytön aloitus 1-aallon organisaatioiden kanssa Sidosryhmäyhteistyön käynnistys (mm. OpenSource-kehittäjäryhmä) Vuodelle 2013 painopisteitä ovat asiakaskunnan laajentaminen ja toiminnallisuuden kehittäminen sekä palvelun lanseeraus suurelle yleisölle useamman organisaation kera. Palvelun kehittämisen kannalta keskeistä on kattavan ja yksityiskohtaisen projektisuunnitelman laatiminen vuosille 2012 ja Tässä työssä vaatimusmäärittelyn sisältämien asioiden tarkistus ja päivitys ovat ensimmäiset tehtävät. Tärkeätä on myös pitää huolta siitä että KDK-asiakasliittymähankkeen sovitut painopistealueet (Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri v1.0, sekä KDK-johtoelimissä keväällä 2012 sovitut toiminnan painopisteet) ovat mukana koko ajan sekä suunnittelutyössä että toteutuksessa. Projektin tehtävät Vuodelle 2012 priorisoitavat tehtävät ovat: 1. Konsortion jäsenten kokoaminen vaiheistetusti (1.aalto, 2.aalto), yhteyshenkilöiden tarkistus ja kontaktointi sekä osallistujien roolitus kehitystyön tekoon liittyen ja yhteisen tavoitetilan luominen. 2. Projektisuunnitelman, työpakettien sekä vaatimusmäärittelyn tarkistus ja päivitys vuosille 2012 ja 2013: tehtävien vaiheistus (osa tehtävistä päällekkäisiä) ja resursointi (kuka tekee, milloin, kenen kanssa ja miten) tärkeimmät asiat. Alla olevien kohtien sisällöt ja aikataulut täsmennetään. 3. Finna-järjestelmän kehitystyön alkaminen/jatkaminen Scrum-ketterän kehitysmenetelmän mukaisesti sprintteinä/kehitysjaksoina yhden tai kahden Scrum-tiimin voimin. Kehityspäällikkö toimii konsortion jäsenten ja loppukäyttäjien edustajien kanssa Scrum product owner/tuoteomistajan roolissa. Tuoteomistaja priorisoi toteutettavat järjestelmän osat asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeiden mukaan ja kommunikoi sidosryhmien Scrum kehitystiimin ja Scrum masterien kanssa. Kehityspäällikkö vetää kansallista OSSkehittäjäryhmää, jonka työ käynnistyy syyskauden alussa.

3 3 (13) 4. Hankkeessa käytettävän OSS:n VuFind:in kehitys- ja käyttäjäryhmiin tutustuminen ja niiden toimintaan osallistuminen. Samalla tehdään muiden VuFind:iä käyttävien tahojen kartoitus sekä benchmarking. 5. Finna-järjestelmän käytön testaus on käynnissä koko kehitysajan aiemmin sovittujen 1. aallon edustajien kanssa. Tavoitteena on tarjota tarpeeksi toiminnallisuutta järjestelmän eri osiossa, jolloin niiden käytöstä voi saada yleiskuvan. Yleiskuvan perusteella voi antaa palautetta esim. käytettävyydestä. Tällöin päästään käyttäjälähtöiseen sekä käyttäjiä osallistavaan kehittämistoimintaan. 6. Tuotantoon siirtyminen 1. aallon kanssa täytyy sopia elo-syyskuun vaihteessa. 7. Europeana-portaalia ja Formula-palvelua markkinoidaan kirjastoille, arkistoille ja museoille. Vuodelle 2013 priorisoitavat tehtävät olisivat: 1. Finna-järjestelmän kehitystyön etenemisestä riippuen aloitetaan vuoden 2012 lopussa ja 2013 alusta järjestelmän asiakkaiden, muiden taustajärjestelmien ja loppukäyttäjien lisääminen. Samalla kerätään palautetta laajemmalta foorumilta liittyen jo olemassa olevan toiminnallisuuden ja käytettävyyden testaukseen sekä uusien kehitysideoiden keräämiseen. 2. Järjestetään koulutusta ja tukea asiakasorganisaatioille. 3. Sovitaan missä vaiheessa, mitkä organisaatiot ja sisällöt sekä taustajärjestelmät ovat ensimmäisinä mukana suurelle yleisölle lanseerattavassa Finna-palvelussa. 4. Asiakasliittymän toiminnallisuuden laajentaminen samalla kun uusia organisaatioita liittyy konsortioon ja palveluun saadaan uusia aineistoja. 5. Europeana-portaalia ja Formula-palvelua markkinoidaan kirjastoille, arkistoille ja museoille. Suomalaisen materiaalin määrä Europeanassa kasvaa. Projektin lopputulokset Vuoden 2013 lopulla Finnan käyttäjinä ja konsortion jäseninä on kymmeniä kirjastoja, arkistoja ja museoita. Toimintatapoja asiakasorganisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti, jotta varmistetaan asiakasorganisaatioiden ja Kansalliskirjaston välinen hyvä yhteistyö ja palvelun jatkuva kehittäminen. Kehittämisehdotusten koonti, käsittely ja valinta on muotoutunut. Kehittämisehdotuksia saadaan sekä asiakasorganisaatioilta että käyttäjiltä. Palvelun käyttäjien (kansalaiset, tutkijat, opettajat ym.) on integroitu palvelun kehittämiseen. Tutkimusyhteistyö eri sidosryhmien kanssa tuottaa lisäarvoa palvelun kehittämiselle. Europeanan yhteistyö on aktiivista. Formulan avulla asiakasorganisaatioiden metadataa välitetään Europeanaan. Projektin rajaus Projektisuunnitelmassa rajataan metadataan liittyvät kehittämisehdotukset eri sektoreiden metadata-projekteihin (Metiva, Museo 2015, AHAA) ja kirjastojärjestelmien kehittäminen Uusi Kirjastojärjestelmä-projektiin. Suunnitelma koskee vain KDK-asiakasliittymähanketta. Suunnitelma ei koske taustajärjestelmien kehitystä paitsi rajapintojen osalta. Suunnitelma ei myöskään koske asiakasorganisaatiossa tehtävää digitointia. Projektin ympäristö Sidosryhmät Finna-asiakasliittymän kehityksessä mukanaolevia sidosryhmiä ovat aineistontuottajat, loppukäyttäjät ja yhteistyökumppanit. Näihin kuuluvat tärkeimpinä kirjasto-, arkisto- ja museojärjestelmiä sekä niiden sisältöjä ylläpitävät organisaatiot, CSC infrastruktuurin toimittajana sekä teknologia-kumppanina, VuFind OSS-yhteisönä sekä erilaiset tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tahot kuten mm. kirjastoalan tutkijat sekä kirjastopalveluiden loppukäyttäjät. Näillä sidosryhmillä on erilaisia rooleja ja erilaisia yhteistyön muotoja joita heidän kanssaan harjoitetaan mutta jokaisen sidosryhmän ja yhteistyökumppanin tarpeiden täyttäminen käyttäjälähtöisesti on koko asiakasliittymän

4 4 (13) onnistumisen kannalta tärkeää. KK:n rooli on tässä keskeisessä asemassa eritoten koordinoinnin ja viestinnän osalta. Yhteistyön muotoja on eri tahojen kanssa monia esimerkiksi: 1. Aallon KAM-organisaatiot osallistuvat etenkin sprintteinä tapahtuvaan kehitystyöhön palautteenantajina sprinttien loppukatselmuksessa Scrum product ownerin/tuoteomistajan kautta. Myös suoraan voi antaa palautetta mm. Jiran ja kautta CSC on teknisen yhteistyökumppanin roolissa IT-infrastruktuurin toimittajana VuFind OSS-yhteisönä on tärkeä kumppani mm. kun teknisiä rajapintoja kehitetään Finna-asiakasliittymään. Lisäksi VuFind-verkosto varmasti toimii myös hyvänä esimerkkinä siitä millaisia palveluita (toiminnallisuuksia ja käyttöliittymiä) ja miten VuFindin kanssa voi (helposti) rakentaa. Jatkossa erilaiset koti- ja ulkomaiset tutkimustahot voisivat toimia apuna Finna-asiakasliittymää tehtäessä ja jatkokehiteltäessä eri rooleissa loppukäyttäjistä käyttöliittymien ja hakumoottorien kehittäjiksi. OKM ja KDK-hallintoelimet: kehittämisen strategiset linjaukset Lopputuloksen ympäristö Finna tarjoaa loppukäyttäjille palvelun, jonka rakenne on allaolevan mukainen. Kuva 1. Yleiskuva Finna-järjestelmästä, sen rakenteesta ja toiminnasta. Riippuvuudet muista projekteista Tällä projektilla on liityntäkohtia Kansalliskirjaston Metadata- ja UKJ-projekteihin. Lisäksi tämä palvelu sisältyy KDK:n toiminta-arkkitehtuurin palveluihin.

5 5 (13) Projektiorganisaatio ja resurssit Ohjausmenettelyt Kansalliskirjaston Finna-projektiryhmään kuuluvat: Kristiina Hormia-Poutanen, Aki Lassila, Tommi Jauhiainen, Heli Kautonen, Tapani Sainio ja Erkki Tolonen. Projektiryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa. Finna-projektin konsortioryhmä toimii projektin ohjausryhmänä. Konsortion koostumus löytyy: Konsortioryhmän tavoitteet, tehtävät ja työskentely kuvataan dokumentissa: ja linkki: Konsortioryhmän säännöt Finnan pitkäntähtäimen kehittämisehdotukset käsitellään KDK-hankkeeseen kuuluvissa johto- ja ohjausryhmässä, joista on kerrottu tarkemmin dokumentissa: Yllä olevassa dokumentissa kerrotaan projektin taustasta ja tavoitteista sekä sieltä löytyy molempien ryhmien tehtävät ja jäsenet. Projektiorganisaatio kansalliskirjastossa Nimi Organisaatio/osasto/yksikkö Rooli/Vastuu Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, KVP KVP yksikön vetäjä Aki Lassila Kehittämispäällikkö Finna-projektin johto Tommi Jauhiainen Tietojärjestelmät, Tekninen kehitys ja resursointi Tietojärjestelmäpäällikkö Heli Kautonen Asiakkuuden hallinta, Palvelupäällikkö Konsortion koordinointi, käytettävyys, viestintä ja resursointi Ari Rouvari Tietojärjestelmäpäällikkö Keskitetty indeksi Bjarne Beckmann Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, Axiell rajapinnat Johan Brunberg Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, keskitetty indeksi Markku Heinäsenaho Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, scrum master Erik Henriksson Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, Admin panel Ville Hirvonen Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, käytettävyys Timo Laine Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, Admin panel Anne Luotonen Asiakkuuden hallinta Käytettävyys Ere Maijala Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, pääsuunnittelija Tomi Mikkonen Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, käyttöliittymät Heidi Partanen Asiakkuuden hallinta Viestintä Anna Pienimäki Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, VuFind Kalle Pyykkönen Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, scrum master Erkki Tolonen Tietojärjestelmät Tekninen kehitys, sisällöt, recor manager Tapani Sainio Asiakkuuden hallinta Konsortion koordinointi, viestintä ja Europeana Projektin joihinkin työpaketteihin osallistuu asiantuntijoida lisäksi muita Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden (KVP) työntekijöitä. Kansalliskirjastossa toimii Finnan kehittämisryhmän lisäksi Kansalliskirjaston oman näkymän kehittämisryhmä Tutkimuskirjastossa.

6 6 (13) Projektin suoritustapa ja työmenetelmät Dokumentointi ja työmenetelmät Projektin ohjauksessa noudatetaan Asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet dokumenttiin kuvattua toimintatapaa Aiemmin mainituista KDK-projektiin kuuluvista johto- ja ohjausryhmästä sekä niiden on toiminnasta ja työmenetelmistä on kerrottu tarkemmin dokumentissa: Alkuperäisten vaatimusmäärittelyiden muuttaminen käyttötapauksiksi tehtävälistaan (backlog). Asiakasorganisaatioiden kehitysehdotusten vastaanotto ja käsittely. Hallinto ja päätöksenteko Päätöksenteosta on kerrottu johto- ja ohjausryhmän osalta dokumentissa: Päätöksenteosta on kerrottu konsortioryhmän osalta: Viestintä Finna-hankkeen viestintäsuunnitelma löytyy: Yllämainitussa dokumentissa käydään läpi viestinnän keskeiset tavoitteet, kohderyhmät, kanavat/välineet ja Finna-viestinnän toimenpiteet vuonna Projektin työpaketit Projektin työpaketit Työpaketti Nimi Vastaava TP 1 Projektin hallinnointi Aki Lassila TP 2 Asiakasliittymäkonsortion koordinointi Heli Kautonen TP 3 Käytettävyys Heli Kautonen TP 4 Asiakasliittymän tekninen kehitystyö ja ylläpito Aki Lassila TP 5 Kansallinen näkymä Aki Lassila TP 6 Keskitetty indeksi Ari Rouvari TP 7 Verkostot Aki Lassila TP 8 Viestintä Heli Kautonen TP 9 Koulutus ja tuki Aki Lassila

7 7 (13) TP 10 Europeana Aki Lassila TP 1 Nimi Projektin hallinnointi Resurssit Kristiina Hormia-Poutanen, Aki Lassila, Tommi Jauhiainen, Heli Kautonen, Tapani Sainio, NN, MM, LL Projektin hallinnointi tehtäviin kuuluu projektiin kuuluvien tehtävien hallinnointi, koordinointi sekä projektisuunnitelman teko ja sen ylläpitäminen. Olennaisena osana projektisuunnitelmaan liittyy riskien hallinta ja siihen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi projektin hallintaan kuuluu projektiin liittyvien dokumenttien luominen ja ajan tasalla pitäminen. Aikataulu (tuotokset) Kehittämisideoiden ja palautteen vastaanotto ja hallinta Rajaus Strategiatyö Osaamisen hallinta ja kehitys Projektin hallintaan kuuluu myös säännöllinen raportointi johto- ja ohjausryhmälle sisältäen projektin etenemiseen liittyvien asioiden kuten mm. aikatauluihin, työmääriin, budjettiin ja riskienhallintaan läpikäynnin. Riskien hallinnan ja hyötyanalyysin päivitys Eri ryhmille raportointi, yhteydenpito: johtoryhmä, ohjausryhmä, käytettävyys ja kansallinen näkymä työryhmät, konsortioryhmä, 1. aallon ryhmä (mukaan tulo tuotantoympäristöön syksy 2012, kokoukset), 2. aallon ryhmä TP 2 Vastaava Heli Kautonen Nimi Asiakasliittymäkonsortion koordinointi Resurssit Tapani Sainio, Aki Lassila, Erkki Tolonen, Kristiina Hormia- Poutanen, NN, MM, LL Asiakasliittymäkonsortion koordinointi -työpaketissa huolehditaan asiakasliittymäpalveluun osallistuvien organisaatioiden (asiakkaiden) muodostaman konsortion hallinnollisista asioista ja yhteistyön toimintatapojen kehittämisestä. Tavoitteena on varmistaa osallistuvien organisaatioiden vaikutusmahdollisuudet asiakasliittymäpalveluun sekä lisätä sektorirajat ylittävää yhteistyötä asiakasliittymähankkeessa. Työpakettiin kuuluu myös Finnan sisältöihin, metadataan, tekijänoikeuksiin ja lisensseihin sekä palveluihin liittyvien kysymysten esiin tuominen ja ratkaisutapojen esittäminen hankkeen johdolle ja sidosryhmille. Konsortion toiminta; Kansalliskirjasto vastaa asiakasliittymäkonsortion sääntöjen ja toimintaperiaatteiden päivityksestä sekä konsortioryhmän kokoonpanon ja toiminnan käytännön tehtävistä. Sopimusten hallinta; Kansalliskirjasto hallinnoi Kansalliskirjaston ja Finnaan osallistuvien organisaatioiden välisiä palvelusopimuksia. Palvelusopimuksella organisaatio liittyy asiakasliittymäkonsortion jäseneksi. palvelusopimukset solmittu 1. aallon organisaatioiden kanssa 9/2012

8 8 (13) palvelusopimukset solmittu 2. aallon organisaatioiden kanssa 2. aallon projektin käynnistyttyä vuonna Asiakastietojen hallinta; Kansalliskirjasto tarjoaa järjestelmän, jolla hallitaan konsortion jäsenten yhteystietoja sekä Finna-palvelun organisaatiokohtaisten asioita. Asiakkaat pääsevät näkemään ja päivittämään oman organisaationsa tietoja. järjestelmän tarvemäärittely 2012, kehittäminen ja ylläpito 2013 tietojen ylläpito. Sisällöt Metadata Tekijänoikeudet ja lisenssit Palvelut (taustajärjestelmien palvelut ja Finnan palvelut, Linked Open Data) TP 3 Vastaava Heli Kautonen Nimi Käytettävyys Resurssit Ville Hirvonen, Anne Luotonen, Tomi Mikkonen, Aki Lassila, Anna Niemelä, NN, LL, MM Projektin käytettävyystyö sisältää palvelun ja sen käytön kokonaisvaltaisen määrittelyn ja suunnittelun, käytettävyystavoitteet, käytettävyyden kehittämisen ja arvioinnin sekä käytettävyyden vaikuttavuuden arvioinnin. Käytettävyystyön tavoitteena on edistää Finna-palvelun käytettävyyttä. Vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus: Finnan käyttöliittymien suunnittelu Käytettävyystestit: käyttöliittymien layout, valintamahdollisuudet, hakumenetelmät jne. per hakunäkymä/käyttäjäryhmät => yhteenveto ja feedback kehitystiimille Käytön seuranta ja arviointi (tilastot ja kyselyt) Käytettävyystutkimukset Palvelukonsepti Käyttäjäryhmät Käytettävyystavoitteet Käytettävyyden vaikuttavuus Käytettävyystyön näkyvyys Käytettävyystyöryhmän työskentely; Osallistuvien organisaatioiden käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijoiden muodostaman käytettävyystyöryhmän tehtävänä on tuoda KDK-asiakaskäyttöliittymän suunnittelu- ja toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa. käytettävyyssuunnitelma ja sen ylläpito käytettävyystoimenpiteiden ideointi, koordinointi, seuranta ja arviointi. TP 4 Nimi Asiakasliittymän tekninen kehitystyö ja ylläpito Resurssit Tommi Jauhiainen, Erkki Tolonen, Markku Heinäsenaho, Kalle Pyykkönen, NN, MM, LL Tärkeimmät tehtävät syksy 2012: Finna tuotantoon, aikataulutus ja milestonet (1. aalto) Kehitystyö (Scrum, version hallinta, OSS yhteistyö) Taustajärjestelmien integrointi (rajapinnat taustajärjestelmiin)

9 9 (13) Käyttöliittymän/ien toteutus Tuotantoympäristö (CSC) Muita tärkeitä kehityskohteita VuFind, päivitys 2. versioon Admin-paneeli, tilastointitarpeiden läpikäynti sektorikohtaisesti ja OKM:n vaatimukset Organisaatioiden omat näkymät Admin paneelin avulla Mobiilikäyttöliittymä Keskitetyn indeksin integrointipalveluun Yleisten kirjastojen materiaalit, Axiell-rajapintojen toimivuus (Vaski, Kyyti) Tuki eri standardeille (mitä kaikkea tuetaan jo ja mitä jatkossa) Tuki monille kirjastokäyttäjän tileille: mitä järjestelmiä tuetaan nyt ja jatkossa Formula toteutus, materiaalin haravointi, formaattimuunnos (ESE ja EDM) sekä siirto halukkaiden organisaatioiden kesken Asiakastoiminnot (KAM-organisaatioiden tarjoamat): aineiston kommentointi, palautteen anto (metadatan korjausehdotukset) tunnistautuminen, oma tila (viitteiden tallennus/siirto), omat kirjastokortit, varaukset, tilaukset, rästimaksut tms. Kehittämisen hallinta: Vaatimusmäärittelyjen pohjalta saadut tehtävät ja toiminnallisuudet Kehitysehdotusten vastaanotto, käsittely ja priorisointi Tekninen toteutuksen hallinta: Päätasolla tehtävinä: Toiminnallisuuksien toteutuksen tekomäärien arviointi, Road mapin teko (milestonet ja tuotantoversion toiminnallisuudet) ja hallinta Järjestelmäarkkitehtuuri, laitteisto ja ohjelmistot: CSC:llä Tuotanto- ja testiympäristöt: CSC:llä Siirtyminen CSC-käyttöympäristöön TP 5 Nimi Kansallinen näkymä Resurssit Ville Hirvonen, Anne Luotonen, NN, MM, LL Kansallinen näkymä -työryhmä Aineistosisällön ja toiminnallisuuksien ja palveluiden määritteleminen Aineistotyyppien harmonisointi ja valinta Käyttöliittymä ja käytettävyyskehityssuunnitelman päivitys (Käytettävyystyöryhmä) Hakunäkymät: hakujen teko ja hakutulosten esitteleminen: 1 kansallinen, 3 sektori ja organisaatiokoht. JKL yliopisto/tutkijanäkymä, aineistonäkymä: kirjallisuus (sis. kirjastot, arkistot ja museo kirjat). Mobiiliversio(t) Sisällöt (metadata eri lähteistä, millä vähimmäismäärällä lähtö tuotantoon) Asiakastoiminnot: aineiston kommentointi, palautteen anto (metadatan korjausehdotukset) tunnistautuminen, oma tila (viitteiden tallennus/siirto), omat kirjastokortit, varaukset, tilaukset, rästimaksut tms. TP 6 Vastaava Ari Rouvari Nimi Keskitetty indeksi Resurssit Erkki Tolonen, NN, MM, LL

10 10 (13) Valitaan keskitetty metadata indeksi Finna-asiakasliittymään integroitavaksi, jotta voidaan hakea lisensoituja elektronisia aineistoja. Ennen valintaa testaillaan kolme tiedossa olevaa indeksiä: Ebscon Base Index, Ex Libriksen Primo Central Index ja Serials Solutionsin Summon Index. Keskitettyjä indekseistä tehdään esiselvitys, jossa niitä vertaillaan kolmesta näkökulmasta: 1) integrointi VuFindin kanssa 2) metadatan kattavuus ja 3) metadatan laatu. Kilpailutus: tarjouspyyntö, valinta ja hankinta, ks. Integrointi Finnaan TP 7 Nimi Verkostot Resurssit Heli Kautonen, Anna Niemelä, NN, MM, LL Tähän liittyy sidosryhmien kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön liittyvät toimet, kuten VuFind-kehittäjäorganisaation kanssa tehtävä kehitysyhteistyö. Loppukäyttäjät Tutkimusyhteistyö Oppilaitokset CSC VuFind, yms. OSS-ryhmät TP 8 Vastaava Heli Kautonen Nimi Viestintä Resurssit Heidi Partanen, Tapani Sainio, Aki Lassila, NN, MM, LL Viestintä kuuluu kaikkiin projektin osiin, ja projektin viestintä on osa KDK-hanketason viestintää sekä Kansalliskirjaston viestintää. Viestinnän tavoitteena on tukea asiakasliittymän tavoitteita ja suunnitelmissa kuvattujen osa-alueiden onnistumista. Tässä työpaketissa määritellään projektin viestinnän yhteiset periaatteet ja käytännöt sekä Finna-palvelun markkinointi. Viestintäsuunnitelman ylläpito ja kehittäminen tavoitteet kohderyhmät kanavat ja välineet vuosittaiset toimenpiteet. Viestintäkanavien ja -välineiden ylläpito ja kehittäminen, mm. Ulkoiset KDK web-sivut Kiwi-sivusto sosiaalinen media. Finnan ulkoinen tiedotus, mm. Sivallus-tiedote: prosessi, lähetyslista + Kiwiin 1. aallon ja 2. aallon tiedotus mediatiedotus. Markkinointi markkinointisuunnitelma (brändin rakentaminen) Finna-logo ja ulkoasu

11 11 (13) Finna-viestintämateriaalit sidosryhmätilaisuudet. TP 9 Nimi Koulutus ja tuki Resurssit Ari Rouvari, NN, MM, LL Tähän työpakettiin kuuluu asiakasorganisaatioiden koulutus ja tukitoimenpiteet. Koulutus Aikataulutus, sisältö ja pito 1. aallon organisaatioille Tukitoimet organisaatioille Finnan käyttäjäorganisaatioille tarjottava tuki ja neuvonta Tilastointi käytöstä (Käyttäjäorganisaatiot, OKM) TP 10 Nimi Europeana Resurssit Tapani Sainio, Ari Rouvari, Heidi Partanen, Heli Kautonen, Ere Maijala, NN, MM, LL Kansalliskirjasto on toteuttanut Formula-palvelun, jolla suomalaisia aineistoja voidaan viedä keskitetysti Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan. Kansallisen aggregaattorin rooli sisältää myös muita tehtäviä, joilla tuetaan Europeanan näkyvyyttä Suomessa ja suomalaisten aineistontarjoajien tietämystä Europeanasta. Kansallisen aggregaattorin tehtävät ; Kansalliskirjasto toimii Suomen kansallisena aggregaattorina Europeanalle. Tehtävään liittyy Europeanan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja Europeanaan liittyvien tilaisuuksien järjestämistä suomalaisille aineistontarjoajille. Europeanan ja Kansalliskirjaston workshop Helsingissä 11/2012 Kansalliskirjasto partnerina Europeana Awareness hankkeessa Sopimukset DEA ja Formula Kansalliskirjasto on solminut Europeanan kanssa Data Exchange Agreementin (DEA). Formulan asiakkaiden kanssa solmitaan Formula-sopimus, joka kattaa DEA-sopimuksen sisällön sekä Formulan työnjakoon liittyvät asiat. Formula-sopimusten solmiminen sekä mahdollinen päivittäminen DEA-sopimuksen muutosten mukaisesti Formula tekninen kehitys Formulan tekninen ylläpito Formulan tuki Projektin riskit ja niihin varautuminen, luonnos KDK-asiakasliittymän riskianalyysi Luonnokseen poimittu kriittisimmiksi arvioidut riskitekijä. Riskianalyysiä työstetään Kansalliskirjastossa ja se tuodaan konsortioryhmän hyvääksyttäväksi.

12 12 (13) Nro Riskin kuvaus Toiminta ja vastuuhenkilö riskin toteutuessa Toimenpiteet vastuuhenkilöineen riskin toteutumisen ehkäisemiseksi Projektiriskit Projektin laajuuteen, vaiheistukseen ja yhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit Kansalliskirjasto (Tulosaluejohtaja, Kehittämispäällikkö) Selkeät vastuut, viestintä, konsortio, näkemys tulevaisuuteen oltava Uuteen toimintamalliin liittyvät strategiset riskit Keskeisten toimijoiden liittyminen asiakas-liittymään OKM, Kansalliskirjasto Resurssit Visio projektinjälkeisestä elämästä Tulevan suunnittelu ennakoitava " päätökset, rahoitus, avustukset, työn resursointi Etujen ja hyötyjen riittävän selvä osoittaminen Kansalliskirjasto (kehittämispäällikkö, viestinnän vastaava) Selvitetään edut ja hyödyt asiakasorganisaatioon päätöksenteon avuksi " testataan asiakasrajapinnassa Proaktiivinen viestintä eri vaiheissa Pitkä aikajänne, positiiviset tulemat Tekijänoikeus-ratkaisuihin liittyvä riski OKM Kansalliskirjasto, konsortion jäsenet Sopimuslisenssien vauhdittaminen Maksulliset palvelut Rahoitus Ulkoiset riskit Rahoitusriski OKM Selkeä liiketoimintamalli Loppukäyttäjien epärealistiset odotukset Kansalliskirjasto (kehittämispäällikkö) Hyvä viestintä, pilotoinnissa huomioiminen, käytettäyvyystutk. Uudet innovaatiot ja teknologiat, aika ajaa ohi Kansalliskirjasto (kehittämispäällikkö) Valittu kehityskelp. järjestelmä, huolehditaan taustajärj. kehittämisestä, asiantuntemusta asiakasliittymätoimistoon

13 13 (13) Muuta Projektiin osallistuvilla henkilöillä ei jää suunnitelmien mukaisesti aikaa projektiin päivittäisletä työltään Axiell:in rajapinnat yleisten kirjastojen materiaaleihin ei toimi Esimies ja projektin tilaaja priorisoivat tehtäviä Otetaan huomioon aikataulussa Muut asiat Liitteet Työpakettien tarkempi kuvaus TP 1.1 Nimi Kehittämisideoiden ja palautteen vastaanotto ja hallinta Resurssit NN, MM, LL Tarkempi kuvaus alatason tehtävästä Aikataulu Lyhenteet

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä Museoliiton ajankohtaispäivä 22.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Asiakasliittymä linjauksia Yhteistyö ja sektorien osallistuminen palvelun kehittämiseen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2.

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. aallon kick-off eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-hankkeen painopistealueet Kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden organisaatiouudistus. Tommi Jauhiainen Asiantuntijaseminaari

Kirjastoverkkopalveluiden organisaatiouudistus. Tommi Jauhiainen Asiantuntijaseminaari Kirjastoverkkopalveluiden organisaatiouudistus Tommi Jauhiainen Asiantuntijaseminaari 19.4.2011. Tuesday, April 19, 2011 Kansalliskirjastolla on kolmen tulosalueen organisaatiorakenne. Kirjastoverkkopalvelut-tulosalueen

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion kokous

KDK-asiakasliittymäkonsortion kokous MUISTIO 1 (6) KDK-asiakasliittymäkonsortion kokous Aika: Tiistai klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, Helsinki Läsnä: Konsortioryhmän puheenjohtaja: johtaja

Lisätiedot

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä Triangelipäivät Turku 30.10.2008 Ari Rouvari Agenda KUI? Haasteet digitaalisessa ympäristössä Hankkeen tavoitteet KUI? Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Markku Heinäsenaho 18.11.2013 KDK-konsortioryhmä Järjestelmäkehityksen suuret linjat 2014 Finna-versiopäivitys Metatiedon käyttöoikeudet ja rajoitukset Avoimet

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2014

FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 (20) FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2014 FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2014... 1 VERSIOHISTORIA... 2 SANASTO... 2 YLEISKUVA... 4 PROJEKTIN TAVOITE... 4 PROJEKTIN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Finna-tilannekatsaus sis. työpaketit

Finna-tilannekatsaus sis. työpaketit Finna-tilannekatsaus sis. työpaketit Erkki Tolonen 11.11.2014 Työpaketit Työpake(t Resurssit Sisältö Aikataulu TP1, Projek(n johtaminen TP2, Finna- asiakashallinta TP4, Tekninen kehitys TP5 - Kansallinen

Lisätiedot

Suunta tästä eteenpäin

Suunta tästä eteenpäin Suunta tästä eteenpäin Nimi- ja paikkatietopalvelujen seminaari 30.1.2018 Minna Karvonen Opetus- ja kulttuuriministeriö KDK- onnistuimmeko? Arvioinnin tulokset liikennevaloina KDK-hankkeen vaikuttavuus

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014 Rahoitushakemus OKM:lle Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Finna ja ontologiat tms.

Finna ja ontologiat tms. Finna ja ontologiat tms. Erkki Tolonen 3.9.2014 Finna.fi - taustaa FINNA on osa Kansallinen digitaalinen kirjasto hanketta, sen asiakasliittymä, joka on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen päälle.

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Melindaan

Yleiset kirjastot Melindaan Yleiset kirjastot Melindaan 30.10.2013 Minna Olkinuora-Tauru Kansallinen metatietovaranto Melindaan liittyminen ja työskentely Melindaan liittyminen Tehdään kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 1 (5) FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014... 1 VERSIOHISTORIA... 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 2 AIKATAULU... 2 SISÄLTÖ... 2 KUSTANNUKSET JA RESURSSIT... 2 OHJAUKSEN JA

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Asiakasliittymän kehittämishanke. Triangelipäivät 30.10.2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto Asiakasliittymän kehittämishanke. Triangelipäivät 30.10.2008 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto Asiakasliittymän kehittämishanke Triangelipäivät 30.10.2008 Kristiina Hormia-Poutanen Haasteet Teknologinen kehitys Uudet käyttäjät uudet käyttötavat ja tarpeet (Googlesukupolvi

Lisätiedot

Konsortioryhmän kokous 6.2.2015

Konsortioryhmän kokous 6.2.2015 1/2015 1 (5) Konsortioryhmän kokous Aika Perjantai klo 13.00 16.00 Paikka Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, kokoushuone Hemuli (D326), Teollisuuskatu 23, Helsinki Paikalla Poissa osastonjohtaja

Lisätiedot

Valtakunnallinen kehittämistehtävä Matti Sarmela

Valtakunnallinen kehittämistehtävä Matti Sarmela Valtakunnallinen kehittämistehtävä 10.11.2017 Matti Sarmela Johdanto Lain yleisistä kirjastoista mukaan (29.12.2016/1492) Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella kehittämistehtävällä

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Finna-tilannekatsaus. Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Finna-tilannekatsaus. Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna-tilannekatsaus Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Finnan uudet aineistot ja näkymät Uusia aineistoja kesän aikana seuraavilta organisaatioilta: Hotelli- ja ravintolamuseo Turun museokeskus

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ

Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ 11.2.2009 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Tavoitteet Uusi arkkitehtuuri Asiakasliittymän toiminnallisuus Palvelut Haasteet ja mahdollisuudet Aikataulu Kansallinen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto 25.9.2008 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantojen digitoinnin

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa 14.12.2016 Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/record/hkm.hkms000005:km0000nf9x Hakutoimintoihin ja kuvailutietojen näyttämiseen yhteiset säännöt Yhteinen

Lisätiedot

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille?

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? Museo 2015 Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? 27.9.2011 Elina Anttila, osastonjohtaja Museovirasto Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta Museo 2015 mahdollistaa

Lisätiedot

Case: Finna-hakupalvelu ja sen käyttäjät

Case: Finna-hakupalvelu ja sen käyttäjät Case: Finna-hakupalvelu ja sen käyttäjät Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto kirjastoverkkopalvelut 18.11.2013 STKS:n seminaari: Informaatiolukutaito asiakkaan kohtaamisessa Miten ja missä?

Lisätiedot

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Missä mennään -webinaari Minna-Liisa Kivinen Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 10.10.2013 Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Ajankohtaista OKM:stä ja KDK:sta

Ajankohtaista OKM:stä ja KDK:sta Ajankohtaista OKM:stä ja KDK:sta Minna Karvonen 8.10.2012 Valtion talousarvioesitys 2013 Kansallinen digitaalinen kirjasto Valtion vuoden 2013 talousarvion menojen (54 093 milj. euroa) jakautuminen pääluokittain

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Erikoiskirjastojen kokous 25.11.2016 Minna-Liisa Kivinen Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde Finna.fi Kansalliskirjaston palvelut

Lisätiedot

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri 26.5.2015 Matti Sarmela Keskeisiä muutostekijöitä KDK-kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kirjastohankkeet ja digitointi

Kansalliset digitaaliset kirjastohankkeet ja digitointi Kansalliset digitaaliset kirjastohankkeet ja digitointi 11. Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Hämeenlinna 7.10.2010 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari 30.1.2018 Jaana Kilkki, Kansallisarkisto Kansallinen Digitaalinen Kirjasto OKM:n hanke 2008-2017 toteuttaa kansallisia

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

Konsortioryhmän kokous

Konsortioryhmän kokous 3/2014 1 (7) Konsortioryhmän kokous Aika Tiistai klo 13.00 15.47 Paikka Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, kokoushuone Hemuli (D326), Teollisuuskatu 23, Helsinki Paikalla Poissa osastonjohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

CC0-lisenssi: case Finna

CC0-lisenssi: case Finna CC0-lisenssi: case Finna Avoin data levällään? STKS:n seminaari 22.1.2014 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Missä ollaan nyt? Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Nykyisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. YKN Matti Sarmela

Kokonaisarkkitehtuuri. YKN Matti Sarmela Kokonaisarkkitehtuuri YKN 6.11.2015 Matti Sarmela Kokonaisarkkitehtuuri: strategian toimeenpanoa monimutkaisuuden hallintaa johtamisen työväline Julkinen sektori periaatteessa yhtä kokonaisarkkitehtuuria

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Muusa-palvelu Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä 20.8.2009 Kansallismuseon auditorio, Helsinki Riitta Autere,Valtion taidemuseo

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ATThankkeet

Kansalliskirjaston ATThankkeet Kansalliskirjaston ATThankkeet Esa-Pekka Keskitalo Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013 LIITE 2 1 (11) Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lähtökohtana on Kansalliskirjaston uudistettu toimintasuunnitelmarunko, joka perustuu strategiaan ja jota noudatetaan strategiakauden

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut palveluiden kehittäminen korkeakouluille, kirjastoverkolle ja muille asiakasryhmille Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Mitä, miksi ja miten?

Mitä, miksi ja miten? ASIAKASLIITTYMÄ Museoiden KDK-päivä 29.4.2010 Ari Rouvari Kansalliskirjasto Mitä, miksi ja miten? AGENDA Asiakasliittymä: perusteet Aikataulu Asiakasliittymän palvelut Hankinta Pilotointi Asiakasliittymä

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Miten Finna muuttaa sisällönkuvailua vai muuttaako?

Miten Finna muuttaa sisällönkuvailua vai muuttaako? Miten Finna muuttaa sisällönkuvailua vai muuttaako? Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto kirjastoverkkopalvelut 22.11.2013 Sisällönkuvailupäivä Kansallinen Finna-hakupalvelu Organisaatioiden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto Digitoinnin työpaja: Videoiden digitoinnin perusteet ja prosessit 5.3.2010 Minna Karvonen 1) Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) politiikkakehyksessä 2) KDK:n: tavoitteet

Lisätiedot

Finnan palvelusopimukseen lisättävät liitteet

Finnan palvelusopimukseen lisättävät liitteet Finnan palvelusopimukseen lisättävät liitteet Maria Virtanen 28.9.2016 Finna-konsortioryhmän kokous Sopimusasioissa ajankohtaista 1. Liite linkityspalvelusta 2. Tietosuojaliite 3. Liite vapaasti käytettävästä

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.2.2015 Vuosi 2015 Tiekartta ja projektisuunnitelma Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014 Työpaketit ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut Finna-päivä 10.11.2015 Kansallismuseo Abrahan Ortelius 1574, Kansalliskirjasto

Lisätiedot