Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 Helsingin Sissiosasto ry 1 TOIMINNAN PERUSTA SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TARKOITUS TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT KEHITTÄMISEN SUUNTA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS STADIN SISSIEN ERIKOISTUMISEN JA EROTTUMISEN MAHDOLLISUUDET ASUTUSKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TAVOITELTU TULEVAISUUDEN TILA TOIMINNAN PAINOPISTEET UUSIEN JA NUORTEN JÄSENTEN AKTIVOINTI AMPUMATOIMINTA JA AMPUMA-TEAM SISSIKÄYTÄNTÖJEN DOKUMENTOINTI SÄHKÖISEEN TIETOVARASTOON VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNAN JOHTAMINEN MAASTOTOIMINTA JOHTAMISKOULUTUS AMPUMATOIMINTA SALITOIMINTA VIESTITOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA HUOLTO- JA KULJETUSTOIMINTA HALLINTO JA TALOUS SISSIPARLAMENTTI JÄSENHUOLTO TOIMITILAT TALOUS PERINTEET JA PALKITSEMISET JÄRJESTÖ- JA YHTEISTOIMINTA... 11

3 Helsingin Sissiosasto ry 1 Helsingin Sissikerho ry & Helsingin Sissiosasto ry TOIMINTASUUNNITELMA Toiminnan perusta 1.1 Sääntöjen mukainen tarkoitus Yhdistysten sääntöjen mukaisesti Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mm. ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa reservin upseereina sekä johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä kunniakkaita ja perinteisiä suomalaisia sissitaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Osaston tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mm. ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa. Kerhon ja Osaston päätehtävänä on kouluttaa jäsenistään mahdollisimman hyviä reservin johtajia. Tämä toteutetaan antamalla käytännön johtamistehtäviä, kehittämällä henkilökohtaisia taitoja sekä vaalimalla sissihenkeä. Yhdistykset toteuttavat tarkoitustaan tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä Stadin Sissit -nimikkeen alla. 1.2 Toiminta-ajatus ja arvot Stadin Sissit kouluttaa ja harjoittaa reserviläisiä kehittämään henkilökohtaisia taitojaan. Stadin Sissit keskittyy järjestämässään koulutuksessa tiedusteluun, johtamiseen ja sissitoimintaan. Samalla pidämme yllä ja kehitämme sotilaallisia perusvalmiuksia kuten ampumataitoa sekä itsepuolustustaitoa. Tarjoamme mahdollisuuden reserviläisen taitojen harjoitteluun myös sijoitettuun reserviin kuulumattomille. Stadin Sissit kehittää itse koulutusmenetelmiä (oppiminen + taitojen ylläpitäminen + lisäkouluttautuminen + soveltava harjoittelu) ja välineitä, ja tarjoamme lisäksi koulutusyhteistyötä MPK:lle. Toiminta Stadin Sisseissä on hauska harrastus. Stadin Sissit tarjoaa jäsenilleen elämyksiä ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen tavalla, josta on hyötyä muussakin elämässä. Sissien toimintaa ja esiintymistä leimaa sissihenki, joka tarkoittaa - reippautta (oma-aloitteisuutta, fyysistä vilkkautta ja ennakkoluulottomuutta) - suvaitsevaisuutta yksilöiden erilaisuudelle, suhtautumista pilke silmäkulmassa - vastuullisuutta (epäkohtiin tarttumista, jatkuvuuden turvaamista, sissiveljen turvallisuudesta huolehtimista) - innovatiivisuutta (uusien luovien ratkaisujen etsimistä ja niiden aktiivista julkituomista).

4 Helsingin Sissiosasto ry 2 2 Kehittämisen suunta 2.1 Toimintaympäristön muutos Stadin Sissien toimintaympäristöä muuttava keskeinen trendi on puolustusvoimien muokkaaminen tietoyhteiskunnan sodankäyntiin sopivaksi. Tietoyhteiskunnan armeijan joukot ovat pienempiä ja teknologisempia, ja ne toimivat verkottuneesti. Uusien asejärjestelmien kalleuden vuoksi suurta kenttäarmeijaa ei kyetä ylläpitämään, ja armeijan koon pienentyessä reserviläisten kierto SAsijoituksissa ja niistä pois nopeutuu. Maavoimien uusi taistelutapa tuo lisää haasteita reserviläisten koulutukseen, mutta lähestyy samalla sissitoiminnan toimintaperiaatteita. Keskeistä uudessa taistelutavassa on nykyistä hajautetumpi toiminta vastuualueen syvyydessä, modulaarinen joukkojen kokoonpano, tehtävätaktiikan mukainen johtaminen kaikilla tasoilla, ja aloitekyvyn ja liikkeen hyödyntäminen. Kaikki edellämainitut piirteet ovat myös Stadin Sissien maasto- ja johtamiskoulutuksen keskeisiä periaatteita vuosien ajalta. Reserviläiset ovat entistä yksilöllisempiä ja moniarvoisempia ja toisaalta tottuneempia asioimaan erilaisissa verkostoissa ja tukeutumaan niihin kommunikaatio- ja tietoteknisiä välineitä käyttäen. Varsinkin nuoret jäsenet ja potentiaaliset jäsenet odottavat yhdistyksen tarjoavan web-palveluja ja edellyttävät niiltä sisältöä, laatua ja yhteisöllisyyttä. 2.2 Stadin Sissien erikoistumisen ja erottumisen mahdollisuudet Jotta Stadin Sissit selviäisi elinvoimaisena yhteisönä muuttuvassa ympäristössä, toiminnan tulee tarjota siihen osallistuville uutuuksia ja elämyksiä ja sen täytyy olla myös hauskaa. Tapahtumia ja toimintatapoja tulee kehittää koko ajan, jotta vältetään aktiivijäsenistön kyllästyminen ja kaikkoaminen. Etenkin nuoret jäsenet on saatava innostumaan ja heitä on rohkaistava toteuttamaan omia ideoitaan, jotta vältetään yhdistysten ukkoutuminen. Erityisesti täytyy lisätä toiminnallisuutta, jota tuo esimerkiksi sissitoiminnan harjoittelu ja ampumataidon kehittäminen. Kynnyksen tulla mukaan Sissien toimintaan tulee olla matala. Maastotapahtumillamme on kovia kilpailijoita, ja tapahtumiemme omaleimaisuuteen ja laatuun tulee panostaa. Maastotapahtumamme kuten Pahkis erottuvat jo nyt joukosta vaativan johtamis- ja viestiharjoittelun osalta. Edelleen kehittyminen vaatii, että tapahtumien sotilaallinen toiminta on vähintään osallistujien tasolla tai sen ylittävää. Stadin Sissien tulee kehittää osaamista ja toimintaa siten, että pysymme mukana taistelumenetelmien ja johtamistyökalujen kehityksessä. Näin voimme ansaita erityisen roolin reservin koulutusta uudistavana ja kehittävänä toimijana. Stadin Sissit on jo suunnannäyttäjä, ja sellaisena aiomme säilyä. Painopisteen luomiseksi ja vahventamiseksi on tarpeen kehittää yhteistyötä muiden edistyksellisesti ajattelevien ja toimivien yhdistysten kanssa. Luontevimmin tämä tapahtuu yhteisten projektien ja yhdessä järjestettyjen tapahtumien kautta.

5 Helsingin Sissiosasto ry Asutuskeskus toimintaympäristönä Asutuskeskus taistelumaastona asettaa erityisvaatimuksia ja rajoitteita tiedustelulle, johtamiselle ja sissitoiminnalle ja toisaalta tarjoaa välineitä niissä käytettäväksi. Joukot voivat joutua toimimaan siviilien keskellä ja heidän suojanaan. Taajamaympäristö on myös vaativampi kalustolle, viestivälineille ja muille johtamisen välineille. Tiedustelu ja sissitoiminta asutuskeskukseen sovellettuna ja kehitettynä palvelevat erityisen hyvin pääkaupunkiseudun maanpuolustustarpeita. Perinteiset metsässä toimimiseen liittyvät sotilaalliset taidot muodostavat kuitenkin osaamisperustan, ja niitä pidetään kunniassa ja harjoitellaan. Ne luovat pohjan, jolle myös asutuskeskuksessa toimiminen pitkälti perustuu. 2.4 Tavoiteltu tulevaisuuden tila Alla on kuvaus Stadin Sissien tavoitellusta tulevaisuuden tilasta ja kehityksestä. Se konkretisoi toiminnan kehittämisen suuntaa eritellymmiksi tavoitteiksi, joiden tulee toteutua ajallaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Asema toimintaympäristössä 2015à Stadin Sissit on luotettu johtamis-, viesti- ja tiedustelutoimialan koulutuskumppani eteläisen Suomen maakuntajoukoille. Järjestökentässä Stadin Sissit tunnetaan keskustelualoitteiden tekijänä sekä aktiivisena ja rakentavan kriittisenä keskustelijana. Maineeltaan Stadin Sissit on aikaansa edellä toimiva ainutlaatuinen maanpuolustushenkisten yhteisö, jolla on tunnustettu asema määritellyillä maanpuolustuskoulutuksen alueilla. Toiminta 2015à Stadin Sissien kärkiosaamisalueita ovat tiedustelu, johtaminen ja viesti, sekä sissi- ja tiedustelutoiminta erityisesti taajamaolosuhteissa. Stadin Sissit kehittää johtamisvalmiuksia ja -taitoa niin tietotaidon kuin henkilöjohtamisenkin alueilla, kohteena sekä oma jäsenistö että ulkopuoliset reserviläiset, jotka osallistuvat Sissien kursseille. Stadin Sissit järjestää jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa sali- ja ampumatoimintaa sekä soveltaa ja kehittää (kaupunki)erätaitoja yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Välineet 2015à Sissien verkkopalvelut tukeutuvat kaupallisiin ohjelmistotuotteisiin ja niille rakennettuihin sovelluksiin. Sissien parhaat käytännöt ja arvokas hiljainen tieto on taltioitu joustavasti käytettävään turvalliseen sähköiseen tietovarastoon 3 Toiminnan painopisteet 2014 Toimintavuoden painopistealueet ovat: Uusien ja nuorten jäsenten aktivointi, ampumatoiminta (ml. Ampuma-Team) ja Sissikäytäntöjen dokumentointi sähköiseen tietovarastoon. Näiden alueiden tavoitteet otetaan huomioon varsinaisen toiminnan suunnittelussa Sissiparlamentissa ja toimikunnissa.

6 Helsingin Sissiosasto ry Uusien ja nuorten jäsenten aktivointi Tehokas jäsenhankinta on tarpeen yhdistyksemme ukkoutumisen estämiseksi. Jäsenhankintaa parannetaan edelleen viestimällä ulospäin houkuttelevasti, säännöllisesti ja ajantasaisesti kehittämällä toimintamuotoja, jotka vetoavat nuoriin markkinoimalla yhdistystä tehokkaasti tapahtumien yhteydessä tarjoamalla etuja kuten valittuihin tapahtumiin osallistumisen kulujen kattamista jäsenille. Uusien ja nuorten jäsenten aktivointia parannetaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä uusiin jäseniin ja sitouttamalla heidät osallistumaan nimeämällä tapahtumiin tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat järjestämällä houkuttelevampia tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3.2 Ampumatoiminta ja Ampuma-Team Stadin Sissien ampumatoiminnan kulmakiviä on, että kaikkien jäsenten ampumataitoa kehitetään ja pidetään yllä tarvittaessa perusteista lähtevällä kouluttamisella. Osallistumiskynnyksen harjoitteluun ja ammuntatapahtumiin tulee olla matala pelkkä jäsenyys ja ampumaharrastusvakuutus riittää. Vuoden painopistealueena ammunnan osalta on Ampuma-Team toiminnan jatkaminen ja kaikkien jäsenien aktivoiminen ampumatapahtumiin. Ampuma-Team toiminnan tarkoituksena on rakentaa nuorille aktiivisille ampujille väylä osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin ampumakilpailuihin tukemalla heitä ohjatun ja tavoitteellisen harjoittelun kautta. Stadin Sisseissä on kokeneita ampujia, ammunnan kouluttajia ja SRA-tuomareita, jotka harjoittelevat paljon ja osallistuvat kilpailuihin, ja jotka voivat tarjota panoksensa nuortenkin harjoitteluun. Ampuma-Team -toiminta tukee sekä Sissi- Team kilpailutoimintaa että yhdistyksen perinteistä ampumatoimintaa. Kaikilla kiinnostuneilla ja aktiivisilla ampujilla on mahdollisuus osallistua Ampuma-Team toimintaan. Stadin Sissit ottaa prosenttiammunnan tuloksen yhdeksi ampumatoiminnan seurattavaksi tavoitteeksi, ja pyrkii aktivoimaan kaikkia jäseniä pitämään yllä ampumataitoaan vähintään kerran vuodessa. Tapahtumista tiedottamista korostetaan entisestään. Stadin Sissit pyrkii järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ammunnalle paikan riittävän läheltä pääkaupunkiseutua, jotta matkustaminen ei nouse kynnykseksi osallistumiselle. Stadin Sissien oma kyky järjestää ampumatapahtumia säilytetään, ja sitä parannetaan tarvittaessa kalustoa hankkimalla. Aseiden saatavuus lainaksi HRUP:lta ja HelResP:ltä hyödynnetään. 3.3 Sissikäytäntöjen dokumentointi sähköiseen tietovarastoon Stadin Sisseille on vuosikymmenten aikana kertynyt merkittävä kokemus ja tietotaito suurten maasto- ja johtamisharjoitusten järjestämisessä. Tätä tietotaitoa ja parhaita käytäntöjä on suurelta osin onnistuttu siirtämään uusille vastuullisille toimijoille henkilökohtaisen koulutuksen kautta ja jaka-

7 Helsingin Sissiosasto ry 5 malla kirjallisia materiaaleja ja toimintaohjeita eteenpäin. On kuitenkin alueita, joiden osalta dokumentointia voi kehittää. Jotta parhaita sissikäytäntöjä voitaisiin siirtää eteenpäin tehokkaasti, niitä on jalostettava tarkemmiksi toimintaohjeiksi. Myös harjoitusten ja varsinaisen toiminnan edellyttämät suunnitteluasiakirjat, -aikataulut, koulutusmateriaalit ja käskyt on nykyistä paremmin dokumentoitava, jotta ne palvelevat tulevia harjoituksia ja toimijoita. Tarve tehokkaampaan tiedon siirtoon on olemassa Pahkiksen, Esikuntatyöskentelyn kurssin ja muiden tapahtumien osalta ja Parlamentin ja sen toimikuntien osalta. Verkottuneessa toiminnassa ei riitä, että tarvittavat kirjalliset dokumentit ovat olemassa ne on myös saatava joustavasti kaikkien tarvitsijoiden käyttöön siten, että tietojen turvallinen säilyttäminen, käyttäminen ja jakaminen on taattu. Nykyaikaiset sähköiset tietovarastot antavat tähän mahdollisuuden, ja niiden hyödyntäminen aloitetaan toimintavuoden aikana. 4 Varsinainen toiminta Toiminnan johtaminen Sissikerhon hallitus ja Sissiosaston johtokunta muodostavat yhdessä Sissiparlamentin, joka johtaa Stadin Sissien toimintaa. Tapahtumia toteuttavaa ja kehittävää aktiivijoukkoa johdetaan Sissiparlamentin alaisten toimikuntien, työryhmien ja projektien kautta. Toimikunnat huolehtivat perinteisten sektorien maasto, ammunta, sali ja viesti toiminnasta ja kehittymisestä sekä edellisiä tukevasta huolto- ja kuljetustoiminnasta. Vakiintuneita työryhmiä ovat päämaastotapahtuma Pahkiksen jatkuvuudesta huolehtiva Pahkis-JOPO ja Esikuntatyöskentelyn kursseja kehittävä johtoryhmä Esik-JORY, jotka raportoivat toiminnastaan Sissiparlamentille ja joiden kokoonpanon Sissiparlamentti vahvistaa vuosittain. Suurempia tapahtumia varten tai toiminnan laajentamiseen perinteisten sektorien ulkopuolelle asetetaan tarvittaessa projekteja. Kullakin suuremmalla tapahtumalla on asianomaisen toimikunnan nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa hankkeesta kokonaisuutena (resurssit, kalusto, tehtäväsisältö, jne.). Tämän lisäksi jokaiseen tapahtumaan nimetään tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaava henkilö, jonka tehtävä on saada jäseniä osallistumaan tapahtumaan ja värväämään muitakin mukaansa. 4.2 Maastotoiminta Vuoden päätapahtuma on Pahkis, joka on MPK-kurssi. Pahkista markkinoidaan laajasti, ja siihen pyritään saamaan osallistujia myös jäsenistön ulkopuolelta. Pahkiksen osallistujista värvätään myös uusia jäseniä. Tapahtuman järjestämisessä pyritään tekemään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Maastotoimikunta valmistelee lisäksi uudenlaista harjoitusta, jolla Sissitaitokilpailua uudistetaan tulevina vuosina. Stadin Sissit osallistuvat myös MPK:n muille sotilaallisille kursseille. Sissi-Team toiminnalla luodaan edellytyksiä lähettää Sissien omia joukkueita kotimaisiin ja ulkomaisiin sotilastaitokilpailuihin. Menestyksellinen kilpailutoiminta edellyttää hyviä sotilastietoja ja taitoja yhdistettynä hyvään

8 Helsingin Sissiosasto ry 6 fyysiseen kuntoon ja ampumataitoon, joita kaikkia voidaan kehittää Sissien tapahtumien yhteydessä. Sissi-Team -partiot osallistuvat valikoituihin kotimaisiin ja 2-3 kansainväliseen sotilastaitokilpailuun. Maastotoiminnan toimintakalenteri vuodelle 2014: tammikuu Loppiaistulet Wiisaiden laavulla tammikuu Omaistenpäivät Santahaminassa Utria Assault kilpailu Virossa Tiedustelukouluttajakurssi 1 maaliskuu Kaukopartiohiihto RESUL:n talvijotos JäRes-sotilastaitokilpailu Tiedustelun jatkokurssi Kesäyön marssi touko-kesäkuu Sissi-isku Touko-kesäkuu Italian Raid Commando tai Grenadier Heinäkuu Omaistenpäivät Santahaminassa Admiral Pitka Recon Challenge kilpailu Virossa Tiedustelukouluttajakurssi RESUL:n syysjotos Pahkis Tiedustelukurssi Tilaisuuden osoittautuessa suotuisaksi järjestetään pidempiä Jotoksia erämaa-alueilla. Yhteistyötä KaartJR:n Killan kanssa jatketaan osallistumalla molempien KaartJR:n palvelukseenastumiserien alokkaiden omaistenpäivien järjestelyihin. Omaistenpäivissä pyritään aktiivisemmin rekrytoimaan jäseniä Sisseihin. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa ja osallistuu muiden sektorien vetovastuulla olevien tapahtumien järjestelyyn. 4.3 Johtamiskoulutus Stadin Sissien johtamiskoulutuksen tärkeimmät tapahtumat ovat Esikuntatyöskentelyn kurssit, joilla harjoitellaan esikunnan työskentelyssä tarvittavia perustaitoja. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssin (Esik-J) kehittämistä jatketaan mm. uudistamalla kurssin aselajiopetusta. Vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa ensimmäinen Esikuntatyöskentelyn erikoistason (Esik-E) kurssi. Vuoden aikana järjestetään Eskuntatyöskentelyn jatkokurssi keväällä 2014 Esikuntatyöskentelyn erikoiskurssi keväällä 2014 Kysynnän ja resurssitilanteen mukaan erillisiä esikunta- ja johtamisen koulutustapahtumia.

9 Helsingin Sissiosasto ry 7 Johtamiskoulutusta hyödynnetään ja sovelletaan Sissien maasto- ja muissa tapahtumissa. 4.4 Ampumatoiminta Ampumatoiminnan tavoitteena on Sissien ampumataidon kehittäminen ja ylläpito sekä turvallisen aseenkäsittelyn ja asetuntemuksen tason kohottaminen. Ampumatoimikunta vastaa Stadin Sissien ampumatoiminnasta. Ampumatoiminnan painopiste on sovelletun reserviläisammunnan (SRA) harjoittelussa, kilpailutoiminnassa ja Ampuma-Team -toiminnassa. Aktiivisille ampujille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhdistyksen tai piirin edustajana kansainvälisiin reserviläisten ampumatapahtumiin ja kilpailuihin. Stadin Sissien omissa ammunnoissa tarjotaan mahdollisuus sekä ammunnan perusharjoitteluun että soveltaviin harjoituksiin. Perusharjoittelussa koulutetaan ampumatekniikoita tarvittaessa alusta alkaen, ja edetään sovellettuihin ammuntoihin sitä mukaa kun taidot sen mahdollistavat. Säännöllinen harrastaminen vaatii yhdistyksen jäsenyyden sekä ampumaharrastusvakuutuksen. Tapahtumissa tarjotaan mahdollisuus ampua yhdistyksen aseilla. Ohjatuilla säännöllisillä vuoroilla tarjotaan koulutusta pääasiassa pistooliammuntaan, mutta koulutusta järjestetään myös muilla asetyypeillä. Vuonna 2012 käynnistettyä Ampuma-Team toimintaa jatketaan ja pyritään laajentamaan aktiivisten kilpailuihin osallistuvien sissien määrää. Tavoitteena on saada osallistujia myös SRA:n SMkilpailutasolle. Stadin Sissit tukee Helsingin reserviläispiirin järjestämiä sovellettuja reserviläisammuntoja (mm. piirin SRA SM-karsinnat) osallistumalla tapahtumien järjestelyihin. Tuomaritoimintaa varten ampumatoimikunnan jäsenistä kuudella henkilöllä on SRA-tuomarikortti. Ampumatoimintaa suunnataan ja kehitetään marraskuussa 2013 jäsenistölle toteutetun ampumatoimintaa koskevan kyselyn tulosten perusteella. Ampumatoimikunta järjestää ampumarasteja Stadin Sissien omiin tapahtumiin sekä jatkaa yhteistyötä ampumatapahtumissa muiden yhdistysten kanssa (mm. Vantaan reserviläiset, SPOLK). Ampumatoimikunta palkitsee vuosittain aktiivisen Sissiampujan kiertopalkinnolla. Ampumatoimikunnan toimintakalenteri vuodelle 2014: Yksittäiset harjoitukset ja kilpailut: tammikuu Vintergatan-ampumakilpailu Ruotsissa: Sissien jäseniä piirin joukkueeseen huhtikuu Jüriöön ampumakilpailu Virossa: Sissien jäseniä piirin joukkueeseen, mahdollisuuksien mukaan Sissien oma joukkue kilpailuun kesäkuu BSSC Baltic Sea Shooting Competition, Sissien jäseniä piirin joukkueeseen SRA SM-kilpailut (Säkylä), Sissien jäseniä piirin joukkueisiin tai toimitsijoiksi huhti-lokakuu Yksilöosallistumisia Vares Cupiin ja piirin SRA SM-karsintakilpailuihin huhti-lokakuu Yhdistyksen SRA-harjoituskilpailu jäsenille syyskuu Pahkis-tapahtuman tuki

10 Helsingin Sissiosasto ry 8 vuoden aikana Asehuoltokurssi Ohjatut vakioampumavuorot toteutetaan tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa Töölön radalla, ja sisältävät perusharjoittelua sekä harjoitusluonteisia SRA-tyyppisiä sarjakilpailuja. Kaartin Jääkärirykmentin Killan vuorot ja kivääripoolin vuorot Santahaminassa ovat Sissien käytössä ja ampumatoimikunta järjestää kesällä ylimääräisiä vain sisseille kohdistettuja vuoroja ulkoradoilla. Ampumatoimikunta tiedottaa myös muista Sissien käytössä olevista vuoroista pääkaupunkiseudulla. 4.5 Salitoiminta Stadin Sissien salitoiminnan perusta rakentuu viikoittaisiin salivuoroihin Töölöntorinkadun Wanhalla dojolla. Salivuorot ovat maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin sekä sunnuntaipäivällä. Harjoitukset ovat ohjattuja ja avoimia kaikille reserviläisjärjestöjen jäsenille ilman eri maksua. Nitrot jatkavat toimintaansa joka perjantai kuntopiirillä ja venyttelyllä. Vakiovuorojen ohjatussa toiminnassa pidetään kesätauko kesä-, heinä- ja elokuussa ja talvitauko joulukuussa. Tauot eivät kuitenkaan estä omaehtoista harjoittelua. Salitoimikunta pyrkii järjestämään vuonna 2014 jujutsun peruskurssin. Salitoimikunta osallistuu osuudellaan tapahtumiin kuten Sissitaitokilpailuun järjestämällä itsepuolustus- ja sotilastekniikkahenkisiä esittäytymisiä sekä koulutus- ja tehtävärasteja. 4.6 Viestitoiminta Viestitoimikunta ylläpitää Stadin Sissien viestikalustoa, antaa viestialan koulutusta ja tukee Stadin Sissien tapahtumia viestijärjestelyin. Viestitoiminnalla ylläpidetään ja kehitetään poikkeusoloissa ja tilapäisvälinein tapahtuvassa toiminnassa tarpeellista viestintäkykyä. Viestitoimikunnan painopiste on soveltavien viestitekniikoiden tutkimisessa ja kehittämisessä. Erityisesti tutkitaan nopeiden, itsenäisten ja langattomien verkkojen ja laitteiden käyttöä viesti- ja tiedustelutoiminnan tukena. Viesti- ja tiedustelutoiminnan kehittäminen ja testaaminen pyritään liittämään aiempaa tehokkaammin osaksi Pahkis-harjoitusta. Tämän lisäksi viestitoimikunta järjestää Pahkis- organisaation tarvitsemaa viestikoulutusta vähintään yhden koulutustapahtuman verran. 4.7 Tiedotustoiminta Stadin Sissien tiedotusta hoitaa tiedotustoimikunta, jonka jäseniä ovat Sissisanomien päätoimittaja ja Sissien webmaster. Tiedottamisessa keskitytään sähköisen viestinnän ja erityisesti Stadin Sissien nettisivujen (www.stadinsissit.fi) kehittämiseen ja sisällön pitämiseen ajan tasalla. Sissien näkyvin tiedotuskanava on edelleen Sissisanomat. Sissisanomia toimittaa päätoimittaja, joka kokoaa avukseen erikseen nimetyn muutaman hengen toimituksen. Lehden ulkoasun graafisesta

11 Helsingin Sissiosasto ry 9 toteutuksesta ja taitosta huolehtii päätoimittaja. Sissisanomat ilmestyy noin 20-sivuisena neljä kertaa vuoden aikana. Lehden sisältö pidetään korkealaatuisena jäsenkuntaa kiinnostavilla artikkeleilla. Lehdessä kaikki jutut julkaistaan kirjoittajiensa nimillä tai vähintään nimimerkillä. Ilmoituksissa on oltava yhteystiedot. Lehdessä julkaistaan mm. yhdistyksen yhteystiedot toimintakalenteri puheenjohtajien palsta Sissiparlamentin päätöksiä omalla palstallaan toimikuntien toimittamia katsauksia vuoden tapahtumiin ohjeita ja ilmoituksia tulevista tapahtumista. Helsingin Reservin Sanomat (HRS) toimii edelleen jäsen- ja sidosryhmätiedottamiskanavana. Muiden alan lehtien, mm. Suomen Sotilas-lehden ja Gona-lehden (EsRes) käyttöä tiedotuskanavana sekä yhteistyötä niiden kanssa lisätään. Sissisanomien päätoimittaja vastaa artikkelimateriaalin tarjoamisesta HRS:lle, Suomen Sotilaalle sekä muille alan julkaisuille. Helsingin Reservin Sanomat ilmestyy Helsingin reserviläispiirin julkaiseman aikataulun mukaisesti kahdeksalla numerolla vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Stadin Sissien yhteisellä palstalla, jonka toimittamisesta vastaa yhdistyksen webmaster. HRS:lle tarjotaan julkaistavaksi myös yhdistystä esittelevää muuta teksti- ja kuvamateriaalia. Sissien toiminnan tunnettuuden lisäämiseen ja jäsenhuoltoon panostetaan. Uusien jäsenten tiedottaminen ja toimintaan mukaan vetäminen varmistetaan siten, että toimikunnat ottavat uusiin jäseniin yhteyttä heidän ilmoittamiensa kiinnostualueiden mukaan. Uusille jäsenille järjestetään infotilaisuus (Sissipakkaus) vetovoiman lisäämiseksi. Infossa annetaan lyhyt tietoisku Stadin Sissien toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Nykymuotoisen Sissiportaalin jatko verkossa olevana tiedonjako- ja ryhmätyövälineenä arvioidaan uudelleen, ja tarvittaessa siirrytään käytettävyydeltään joustavampaan vaihtoehtoon. Pitkään valmisteilla ollut Stadin Sissien historiikki julkaistaan vuoden 2014 aikana. 4.8 Huolto- ja kuljetustoiminta Huolto- ja kuljetustoimikunta vahventaa huollon ja kuljetuksen osaamista Stadin Sissien piirissä. Huolto- ja kuljetustoimikunta vastaa tarpeiden mukaan Stadin Sissien harjoitusten ja tapahtumien huolto- ja kuljetusjärjestelyistä ja pitää kuljettajarekisteriä, josta selviää kuljettajien yhteystiedot, ajoluvat, erikoisluvat ja viimeisin ajo. Näin kerhoyhtymällä on käytettävissä ajan tasalla oleva lista kuljettajista. Huolto- ja kuljetustoimikunta vastaa edelleen toimitilamme Hiihtomajan isännyydestä. Kevät- ja joulusauna järjestetään perinteiseen tapaan touko- ja joulukuussa.

12 Helsingin Sissiosasto ry 10 5 Hallinto ja talous 5.1 Sissiparlamentti Sissikerhon hallitus ja Sissiosaston johtokunta muodostavat yhdessä Sissiparlamentin, joka huolehtii yhdistysten hallinnosta. Sissiparlamentti kokoontuu tasaisin väliajoin ja käsittelee lisäksi yhteisiä asioita sähköisissä välineissä. Sissiparlamentti kokoontuu valmistelemaan vuosikokouksien päätökset ja loppukesällä erityiseen suunnittelutilaisuuteen. 5.2 Jäsenhuolto Stadin Sissien jäsenistä pidetään omaa rekisteriä, jonka päivityksessä tukeudutaan liittojen jäsenrekistereihin. Jäsentietojen ylläpidosta ja samalla sähköpostituslistojen (Sissispämmi) käytöstä ja ylläpidosta vastaan jäsenrekisterin hoitaja. Liittojen tietoja täydentävien omien jäsentietojen (kuten harrastushalukkuus sektoreittain tai Sissien palkitsemiset) säilytyksessä ja ylläpidossa hyödynnetään toistaiseksi Sissiportaalia. Sissiparlamentti hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella, ja tieto hyväksymisestä toimitetaan sen jälkeen liittoihin. Puheenjohtajiston vastuulla on huolehtia siitä, että toimikunnat ottavat uusiin jäseniin yhteyttä heidän kiinnostuksensa mukaan, ja että heidät houkutellaan mukaan toimintaan. 5.3 Toimitilat Hiihtomaja on varastotila maasto- ja viestivälineille, asiakirja-arkistolle ja perinne-esineille. Toimitilaa käytetään myös kokoustilana toimikunnille ja työryhmille. 5.4 Talous Yhdistysten tulot muodostuvat edelleen pääasiassa sissimaksuista eli jäsenten maksamista jäsenmaksuista ja muiden reserviläisten maksamista toimintamaksuista. Suuria hankintoja ei tehdä ilman ulkopuolista rahoitusta. Sissimaksujen muutos on vuosien ajan seurannut liittojen ja piirien jäsenmaksun korotuksia, mutta samaan aikaan on syntynyt paineita jäsenmaksun korottamiseen. Sissi-Team ja Ampuma-Team toiminnan ylläpitäminen tuo myös paineita jäsenmaksun korottamiseen, koska kilpailuihin osallistuminen aiheuttaa kustannuksia, joita varsinkaan nuorten jäsenten ei voi edellyttää kattavan täysin itse. Yhdistys hyödyntää täysimääräisesti mahdollisuudet saada reserviläisjärjestöjen ja - säätiöiden projekti- ja toimintatukea em. hankkeisiin, mutta tuet eivät pitkällä tähtäimellä ole riittäviä rahoituslähteitä säännöllisen toiminnan rahoittamiselle. Kerhon ja Osaston taloudenpito on Sissiparlamentin ja 2013 kevätkokouksen päätösten mukaisesti tasapuolistettu vastaamaan toiminnallista yhteistyötä.

13 Helsingin Sissiosasto ry 11 Puheenjohtajat, talousupseeri ja Sissisanomien päätoimittaja koordinoivat varainhankintaa, johon kuuluu mm. lehti-ilmoitusten, lahjoitusten ja muiden avustusten hankkiminen. Sissihistoriikin taitto- ja painokustannuksiin on budjetoitu erillinen määräraha vuodelle Perinteet ja palkitsemiset Kerhon ja Osaston liput osallistuvat pääkaupunkiseudulla järjestettäviin itsenäisyyspäivän ja Puolustusvoimain lippujuhlapäivän paraateihin. Liput osallistuvat myös KaartJR:n vuosipäivän paraatiin. Jouluaaton kunniavartioon Hietaniemen sankarihaudoilla osallistutaan perinteisesti lumi- tai maastopuvuin. Sissiansiomitalien myöntämisestä päättää SAM-toimikunta, johon kuuluvat kaikki kerhon ja osaston entiset ja nykyiset jäsenenä olevat puheenjohtajat. Nykyisistä Kerhon ja Osaston puheenjohtajista ja perinneupseereista koottu palkitsemistoimikunta tekee toimikuntien ehdotusten pohjalta Sissiparlamentille esitykset Sissien omien huomionosoitusten myöntämisestä sekä liittojen tai valtakunnallisten huomionosoitusten hakemisesta palkittaville henkilöille. Lisäksi toimikunnat tekevät Sissiparlamentille esitykset toiminnassaan ansioituneiden sissien palkitsemikseksi. Kerhon ja Osaston edesmenneiden kunniapuheenjohtajien Yrjö Levikosken ja Sven Ikäheimosen hautoja kunnioitetaan juhlavuosina. Perinneyhdistys Osasto Marttinan/ErP 4 muistoa kunnioitetaan osallistumalla Kaukopartiohiihtoon ja luovuttamalla perinteiset kiertopalkinnot Pahkiksella - kokonaiskilpailun voittaneelle Osastolle hylsy ja rastitehtäväosion voittaneelle Osastolle kaukopartiomiesten kaataman hirven sarvi. 7 Järjestö- ja yhteistoiminta Stadin Sissit on mukana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä ja toteutuksessa mm. osallistumalla kehittämiskeskusteluihin ja kouluttamalla jäsenistä kykeneviä reserviläiskouluttajia. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä maakuntajoukkoja ja vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta yhteistyössä sotilasläänin ja MPK:n kanssa. Osallistumme näihin liittyvien yhteistoimintaelinten toimintaan. Puheenjohtajiston vastuulla on järjestää suhteiden hoito yhteistyökumppaneihin ja näkyminen heidän tilaisuuksissaan. Sissikerho ja Sissiosasto ovat lisäksi tarvittaessa edustettuina HRUP:n ja Hel- ResP:n hallituksissa. Erityinen uusi yhteistyön ja kehittämisen teema piiri- ja liittotasolla on poikkeusoloihin varautuminen, ja Stadin Sissit ovat mukana siihen liittyvissä työ- ja ohjausryhmissä. Kehitämme yhteistyötä Kaartin Jääkärirykmentin ja sen kiltayhdistyksen kanssa. Yhteistyötä Espoon ja Vantaan reserviläisten, ARU:n ja muiden yhdistysten kanssa tehdään projekteissa, joita haetaan aktiivisesti Stadin Sissien toiminnan kehittämisen yhteydessä. Tuemme esille tulevia hankkeita reserviläiskentän turhien päällekkäisyyksien ja rinnakkaisuuksien karsimiseksi.

14 Helsingin Sissiosasto ry 12

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

JOULUKUU NR. 4/2009 46.VSK PAINOS 600 KPL

JOULUKUU NR. 4/2009 46.VSK PAINOS 600 KPL JOULUKUU NR. 4/2009 46.VSK PAINOS 600 KPL Stadin sissit 50 v. 1959 2009 www.stadinsissit.fi SISSIKONTAKTIT Helsingin Sissikerho ry Kimmo Karila puheenjohtaja 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

SISSI SANOMAT. Pahkis 2015. Kenen joukoissa seisot? ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL

SISSI SANOMAT. Pahkis 2015. Kenen joukoissa seisot? ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL SISSI SANOMAT ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL Pahkis 2015 Kenen joukoissa seisot? SISSIKONTAKTIT TÄSSÄ LEHDESSÄ MM. www.stadinsissit.fi Helsingin Sissikerho ry Antti Brax puheenjohtaja 050-570

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Laatukäsikirja 3.8.2007

Laatukäsikirja 3.8.2007 Laatukäsikirja 3.8.2007 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Se perustuu seuran toimintaa vuosina 1993-2005 ohjanneeseen EBT-tietopakettiin. Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin toukokuussa

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot