Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012"

Transkriptio

1

2

3 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012

4 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Sisältö NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnossa osoitettu osaaminen Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon rakenne, osat ja tutkinnon muodostuminen KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta LVI-järjestelmien toiminnan ylläpito Kiinteistön toimintakunnon ylläpito Ylläpito- ja perussiivous IV-koneen huolto LV-järjestelmien korjaaminen ja huoltaminen Ulkoalueiden kunnossapito Ympäristön hoitokoneiden käyttäminen Kodin siivouspalvelut Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kiinteistöautomaation käyttäminen Pintarakenteiden korjaustyöt

5 3.13 Puhtaanapidon koneiden käsittely Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Vihertyöt Rakennussiivous Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Kosteiden tilojen puhtaanapito Toimistopalvelut Teollisuuslaitosten puhtaanapito Terveydenhuoltotilojen puhtaanapito Tutkinnon osa muusta ammatillisesta tutkinnosta... 29

6 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijienvalinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

7 2 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Arvioijat Arvioinnin oikaisu 1.6 Todistukset Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. lle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnonjärjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon

8 3 järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2 KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnossa osoitettu osaaminen Tutkinnon tarkoituksena on osoittaa käytännön pätevyys itsenäisesti hoitaa kiinteistöpalveluihin liittyvät kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminnan varmistamiseen, kiinteistön yleisen käyttökunnon ylläpitoon tai toimitilahuoltoon kuuluvat työtehtävät. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinteistöpalvelujen perustutkinto sekä kokemusta mainittujen kiinteistöpalvelujen tuottamiseen liittyvistä tehtävistä tai niihin rinnastettava muuten hankittu osaaminen. toimii kiinteässä sopimussuhteessa olevassa kohteessa joko kiinteistön teknisten järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä ja pystyy vastaamaan tarvittavien LVI-teknisten käyttö- ja hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti työskentelee kiinteistön yleisen käyttökunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä ja pystyy vastaamaan kiinteistön ulkoalueiden ympärivuotisesta puhtaanpidosta, kiinteistön käyttöolosuhteiden pitämisestä halutulla tasolla ja siihen liittyvistä pienimuotoisista korjaustoimenpiteistä tai vaihtoehtoisesti työskentelee toimitilahuoltajan tehtävissä, joihin kuuluu kiinteistön puhtaanapitoon liittyvät työt. vastaa palvelutehtävien toteuttamisesta asetettujen aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti tai vaihtoehtoisesti LVIjärjestelmiin liittyvistä vianetsintä- sekä toimintahäiriön poistamiseen liittyvistä huolto- tai mahdollisesti pienimuotoisista korjaustoimenpiteistä. Lisäksi hän luo edellytykset työn turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristön siisteydestä ja kykenee hankkimaan työn kannalta tarpeelliset materiaalit kiinteistönhoitosopimuksen tai palvelukuvauksen mukaisesti. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset kiinteistöpalvelualan tiedot ja taidot, jotka osoittavat palvelutehtäviin ja huoltotyöhön kuuluvien työvälineiden, asennusmenetelmien ja materiaalien hallintaa, kykyä soveltaa tietojaan ja kykyä luoviin ratkaisuihin ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkinnon suorittanut kykenee vastaamaan kiinteistöpalveluihin liittyvien tehtävien toteutuksesta sekä pystyy tekemään itsenäisiä palvelutehtävien toteutukseen liittyviä päätöksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa käyttäytyä sopivalla tavalla viranomaisten ja asiakkaiden kanssa sekä kykenee yhteistoimintaan työhön liittyvien muiden sidosryhmien kanssa.

9 4 Kiinteistönhoitajan ammattitutkintoon sisältyy kolme vaihtoehtoista osaamisalaa, LVIteknisten järjestelmien käyttökunnon varmistamiseen suuntautuva LVI-huoltomies, kiinteistön yleishoitoon suuntautuva kiinteistönhoitaja ja puhtaanapidon tehtäviin suuntautuva toimitilahuoltaja. 2.2 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon rakenne, osat ja tutkinnon muodostuminen Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja 19 valinnaisesta tutkinnon osasta. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Pakolliset osat, LVI-huoltomiehen osaamisala 3.1 Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta 3.2 LVI-järjestelmien toiminnan ylläpito Pakolliset osat, kiinteistönhoitajan osaamisala 3.1 Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta 3.3 Kiinteistön toimintakunnon ylläpito Pakolliset osat, toimitilahuoltajan osaamisala 3.1 Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta 3.4 Ylläpito- ja perussiivous Valinnaiset osat, joista on valittava 2 osaa 3.5 IV-koneen huolto 3.6 LV-järjestelmien korjaaminen 3.7 Ulkoalueiden kunnossapito 3.8 Ympäristön hoitokoneiden käyttäminen 3.9 Kodin puhtaanapitopalvelut 3.10 Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito 3.11 Kiinteistöautomaation käyttäminen 3.12 Pintarakenteiden korjaustyöt 3.13 Puhtaanapidon koneiden käsittely 3.14 Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito 3.15 Liikennevälineiden puhtaanapito 3.16 Vihertyöt 3.17 Rakennussiivous 3.18 Asuinkiinteistöjen puhtaanapito 3.19 Kosteiden tilojen puhtaanapito 3.20 Toimistopalvelut 3.21 Teollisuuslaitosten puhtaanapito 3.22 Terveydenhuoltotilojen puhtaanapito 3.23 Tutkinnon osa muusta ammatillisesta tutkinnosta Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voidaan valita myös toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa.

10 5 3 KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 3.1 Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta osaa selvittää asiakaskohteen kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksiin liittyvien palvelutuotteiden sisältö- ja laatukuvaukset. Kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten tuntemus ja hyödyntäminen jäsentää mielessään työtehtävän ja siihen liittyvät palvelutilanteet palvelusopimusten sekä paikalla oletettavasti olevien asiakasryhmien mukaisesti organisoi työnsä niiden keskinäisen tärkeyden mukaan ja ajallisesti oikein ennakoi saamansa etukäteistiedon perusteella työvaiheet ja varaa mukaansa tarvittavat työvälineet ja materiaalit tunnistaa jo etukäteen mahdolliset työhön liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin itseään tai ympäristöään vaarantamatta osaa määrittää mahdollisten lisätöiden tarpeen ja tehdä ehdotuksia niiden tuotteistamisesta esimiehilleen. Palvelutuotteen rakenteen hallinta havaitsee asiakaskohteessa kiinteistön käytettävyyteen, puhtaanapitoon tai olemassa olevan tekniikan parempaan hyödynnettävyyteen liittyviä tarpeita suunnittelee työvaiheet ja työhön tarvittavan ajan sekä määrittelee tarvittavat työvälineet ja materiaalit kuvaa sanallisesti työn lopputuloksen ja käytettävät laadunvarmennuskäytänteet osaa suunnitella työhönsä liittyvän palvelutilanteen vaiheet ja kohdata asiakasyrityksen erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään. Palvelutilanteessa toimiminen suunnittelee ja ennakoi palvelutilanteen vaiheittain: - aloitus ja asiakkaiden kohtaaminen - ongelman ja vian selvittäminen - häiriön poistamiseen mahdolliset ratkaisumallit - toimintamallin valinta ja käynnistäminen - palvelutilanteen päättäminen selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjoaa hänelle palvelusopimuksiin tai työtilaukseen liittyviä ratkaisuja käynnistää tarvittavia toimenpiteitä palveluiden tuottamiseksi ja tarvittaessa hankkii ulkopuolista apua asiakkaalle käynnistää tarvittavat toimenpiteet vaara- ja poikkeustilanteiden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa havainnoi kiinteistön kuntoa ja turvallisuutta

11 6 huomioi oman ja muun työyhteisön turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin huomioi kestävän kehityksen kannalta oleelliset asiat omassa ja muun työyhteisön toiminnassa ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin opastaa tilojen käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistöpalvelualan palvelutehtävissä itsenäisesti tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.2 LVI-järjestelmien toiminnan ylläpito osaa paikantaa LVI-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt sekä arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden. Vian etsintä ja diagnostiikka suunnittelee vianetsintyön etenemisen ja sen järjestyksen siten, että hän voi sulkea pois mahdolliset häiriön aiheuttajat yksi kerrallaan tilanteeseen nähden järkevällä tavalla tunnistaa häiriöiden aiheuttajat ja tietää, miten kukin toimintahäiriö voidaan poistaa pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat hankkii tarvittaessa itsenäisesti vianetsintään liittyvää ja sen häiriön paikantamisessa auttavaa tietoa osaa itsenäisesti tehdä normaalit LVI-järjestelmiin liittyvät huoltotyöt ja laitteiden vaihdot sekä opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta. Huoltotyön suunnittelu suunnittelee työkohteeseen sopivan ja tarkoituksenmukaisen työjärjestyksen työskentelee järjestelmällisesti ja hänen työvaiheensa muodostavat sujuvan ja olosuhteisiin nähden joutuisan kokonaisuuden arvioi korjaustyön etenemistä suhteessa olosuhteisiin ja tehtyyn huoltosopimukseen Ennakoi mahdollisia työskentely-ympäristöstä aiheutuvia häiriöitä ja minimoi niiden vaikutuksen korjaustyön etenemiseen

12 7 Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen valitsee korjaustyöhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa suorittaa korjaustyön itsenäisesti tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja noudattaa kaikissa korjaustöissä turvallisia ja ergonomisia sekä huolehtii tarvittavista jälkivartioinneista osoittaa osaamisensa toimimalla LVI-järjestelmien huoltotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.3 Kiinteistön toimintakunnon ylläpito osaa itsenäisesti huolehtia kiinteistön yleisten tilojen ja piha-alueen toimintakunnosta. Käytettävyyteen liittyvät asiat suorittaa liputukset ja huolehtii lipusta ohjeiden mukaisesti ja kunnioittavasti tehdä ovien ja ikkunoiden toimintaan liittyvät säädöt huolehtii kiinteistön avainturvallisuudesta siten, että toiminnasta ei aiheudu riskejä käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä tilan käyttötarkoituksen mukaan käyttää kiinteistön sähköisiä ohjausjärjestelmiä tilojen käyttötarkoituksen mukaan huolehtii jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti huolehtii väestönsuojatilojen kunnosta määräysten mukaisesti huolehtii kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta yleisilmeestä ja turvallisuudesta huolehtii kiinteistön nimitauluista ja opasteista siten, että ne ovat hyvässä käyttökunnossa ja siistit

13 8 Ulkoalueiden ylläpito Teknisten järjestelmien toiminnan seuranta Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen varmistaa rakennetun piha-alueen toimintakunnon ja turvallisuuden varmistaa leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanpitoon liittyvät tehtävät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella laatutasolla suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeet valmistajan ohjeiden mukaan suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät toimenpiteet kiinteistöön laaditun ohjeistuksen mukaan tehdä hänelle sallittuja ns. jokamiehen sähkötöitä, kuten valaistukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdot tehdä kiinteistön kylmätiloihin liittyvät seurantatoimenpiteet annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön yleisen ylläpitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

14 9 3.4 Ylläpito- ja perussiivous osaa itsenäisesti puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteen pintamateriaaleja palvelukuvauksen mukaisesti. Ylläpitosiivoustyön suorittaminen Työmenetelmien ja välineiden hallinta huomioi työssään olemassa olevat ohjeet ja asiakaskohteen toiminnan noudattaa asiakaslähtöisesti kohteeseen sovittuja toimintatapoja ja toimii niiden perusteella työskentelee likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden sopivimmalla tavalla selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa tavoitteiden saavuttamiseksi käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi suunnittelee työtehtäväänsä liittyvät työvaiheet ja niiden aikana käyttämänsä työmenetelmät sekä valitsee niihin parhaiten sopivat työvälineet ja materiaalit arvioi omaa työsuoritustaan suhteessa haluttuun laatutasoon ja työhön varattuun resurssiin valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen osaa itsenäisesti puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteen lattia-, taso-, kosketus-, pysty- ja kattopintoja sekä sisusteita sovitun laatutasokuvauksen mukaisesti. Perussiivoustyön suorittaminen huomioi työssään olemassa olevat ohjeet ja asiakaskohteen toiminnan. noudattaa asiakaslähtöisesti kohteeseen sovittuja toimintatapoja ja toimii niiden perusteella työskentelee likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden sopivimmalla tavalla

15 10 Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa tavoitteiden saavuttamiseksi käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi suunnittelee työtehtäväänsä liittyvät työvaiheet ja niiden aikana käyttämänsä työmenetelmät sekä valitsee niihin parhaiten sopivat työvälineet ja materiaalit rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakkaiden tarpeiden mukaan arvioi omaa työsuoritustaan suhteessa haluttuun laatutasoon ja työhön varattuun resurssiin valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat 3.5 IV-koneen huolto osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön ylläpito- ja perussiivouksen käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana osaa paikantaa IV-koneessa yleisimmät toimintahäiriöt sekä arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden. Vian etsintä ja diagnostiikka tekee suunnitelman vian etsintyön etenemisestä ja sen järjestyksestä siten, että hän voi sulkea pois mahdolliset häiriön aiheuttajat yksi kerrallaan tilanteeseen nähden järkevällä tavalla

16 11 tunnistaa häiriöiden aiheuttajat ja tietää, miten kukin toimintahäiriö voidaan poistaa pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat hankkii tarvittaessa itsenäisesti vianetsintään liittyvää ja sen häiriön paikantamisessa auttavaa tietoa osaa itsenäisesti tehdä normaalit IV-koneisiin liittyvät suodattimien ja hihnojen vaihdot sekä isommat korjaukset ja opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta. Työturvallisuuden huomioiminen noudattaa kaikissa korjaustöissä turvallisia ja ergonomisia sekä huolehtii tarvittavista jälkivartioinneista valitsee tekemäänsä työhön soveltuvat henkilösuojaimet, työvälineet ja työmenetelmät Korjaustyön suunnittelu suunnittelee työkohteeseen sopivan ja tarkoituksenmukaisen työjärjestyksen työskentelee järjestelmällisesti ja hänen työvaiheensa muodostavat sujuvan ja olosuhteisiin nähden joutuisan kokonaisuuden arvioi korjaustyön etenemistä suhteessa olosuhteisiin ja tehtyyn huoltosopimukseen Ennakoi mahdollisia työskentely-ympäristöstä aiheutuvia häiriöitä ja pyrkii minimoimaan niiden vaikutuksen korjaustyön etenemiseen Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee korjaustyöhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa suorittaa korjaustyön itsenäisesti tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja osoittaa osaamisensa toimimalla IV-koneen huoltotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

17 LV-järjestelmien korjaaminen ja huoltaminen osaa paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt sekä arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden. Vian etsintä ja diagnostiikka suunnittelee vianetsintyön etenemisen ja sen järjestyksen siten, että hän voi sulkea pois mahdolliset häiriön aiheuttajat yksi kerrallaan tilanteeseen nähden järkevällä tavalla tunnistaa häiriöiden aiheuttajat ja tietää, miten kukin toimintahäiriö voidaan poistaa pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat hankkii tarvittaessa itsenäisesti vianetsintään liittyvää ja sen häiriön paikantamisessa auttavaa tietoa osaa itsenäisesti tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt sekä opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta. Korjaustyön suunnittelu Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen suunnittelee työkohteeseen sopivan ja tarkoituksenmukaisen työjärjestyksen työskentelee järjestelmällisesti ja hänen työvaiheensa muodostavat sujuvan ja olosuhteisiin nähden joutuisan kokonaisuuden arvioi korjaustyön etenemistä suhteessa olosuhteisiin ja tehtyyn huoltosopimukseen Ennakoi mahdollisia työskentely-ympäristöstä aiheutuvia häiriöitä ja minimoi niiden vaikutuksen korjaustyön etenemiseen valitsee korjaustyöhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa suorittaa korjaustyön itsenäisesti tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja noudattaa kaikissa korjaustöissä turvallisia ja ergonomisia sekä huolehtii tarvittavista jälkivartioinneista osoittaa osaamisensa toimimalla LV-järjestelmien huoltotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla.

18 kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.7 Ulkoalueiden kunnossapito osaa itsenäisesti tehdä kiinteistön ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvistä työt. Ulkoalueiden hoitotyöt huolehtii ympärivuotisesta ulkoalueiden puhtaanapidosta siten, että ulkoalueet ovat kohteet huoltosopimuksen mukaisessa kunnossa tekee eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotyöt sopimuksen mukaisesti huomioi eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä käyttää ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita tarkoituksenmukaisesti sekä huoltaa niitä valmistajan ohjeiden mukaan tekee talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt sopimuksen mukaisella laatutasolla poistaa töherrykset kiinteistön pinnoilta pintoja vahingoittamatta Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön ulkoalueiden kunnossapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 13

19 Ympäristön hoitokoneiden käyttäminen osaa itsenäisesti tehdä kiinteistön ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät koneella tehtävät työt. Koneiden käsittely Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen tekee kiinteistönhoitoalalla käytettävien ympäristönhoitokoneiden ajoonlähtötarkastuksen siten, että kaikki työssä merkittävät kohdat ja asiat on tarkistettu sekä todettu kunnossa oleviksi ajaa joutuisasti koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla liittää ja irrottaa sujuvasti koneisiin kytkettäviä työlaitteita arvioi koneen toimintakuntoa ja tekee koneen päivittäiset huollot valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön ulkoalueilla koneilla tehtävän työn käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

20 Kodin siivouspalvelut osaa itsenäisesti tehdä kodin siivoukseen liittyvät tehtävät työt. Siivoustyön toteutus huomioi työssään asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi eri tilojen puhtaustasovaatimukset huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asukkaan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä asukkaiden mukaan arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla kodin siivoustyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

21 Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito osaa itsenäisesti tehdä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät työt. Siivoustyön toteutus Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen toiminnan mukaisesti yhteistyössä asiakkaan edustajien kanssa huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi työssään erilaisten tilojen sekä kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset huomioi työssään kohteen asiakkaiden tarpeet selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti toimii asiakaskohteen turvallisuusohjeiden ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti arvioi omaa työsuoritustaan valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat osoittaa osaamisensa toimimalla kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

22 Kiinteistöautomaation käyttäminen osaa itsenäisesti tehdä tarvittavat ohjaus- ja säätötoimenpiteet kiinteistön automaatiojärjestelmässä. Järjestelmän käyttäminen Työmenetelmien hallinta Työturvallisuuden huomioiminen selvittää, miten käyttötoimenpiteet tehdään kiinteistön automaatiojärjestelmässä muuttaa lämmityksen säätökäyrän kaltevuutta ja suuntaissiirtää sitä olosuhteiden perusteella oikeaan suuntaan asettaa ja muuttaa lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan asetusarvoja asettaa ja muuttaa kiinteistön käyttöön liittyviä aikaohjelmia arvioi tehtyjen muutosten vaikutusta sisäilman laatuun ja energian kulutukseen arvioi säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulosten oikeellisuutta arvioi omaa työsuoritustaan valitsee työhön sopivat työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa suorittaa työn itsenäisesti tarkoituksenmukaisia menetelmiä käyttäen arvioi työsuoritustaan ja tarvittaessa valitsee uuden menetelmän paremman lopputuloksen saavuttaakseen osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön automaatiojärjestelmien käyttämisestä vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

23 Pintarakenteiden korjaustyöt osaa itsenäisesti tehdä kiinteistön rakennusten pintojen korjaustöitä. Järjestelmän käyttäminen toimii sujuvasti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa suunnittelee omaa työskentely aikatauluaan asiakaskohteen toiminnan perusteella tekee rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä tekee kiinteistön kalusteiden pintoihin ja varusteisiin liittyviä korjaustöitä tekee ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat arvioi omaa työsuoritustaan raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön pintojen korjaustyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

24 Puhtaanapidon koneiden käsittely osaa itsenäisesti tehdä kiinteistön tilojen puhtaanapitoon liittyvät koneella tehtävät työt. Koneiden käsittely Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen tekee puhtaanapitotöissä käytettävien ajettavien koneiden käyttöönottotarkastuksen siten, että kaikki työssä merkittävät kohdat ja asiat on tarkistettu sekä todettu kunnossa oleviksi ajaa koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla liittää ja irrottaa koneisiin kytkettäviä työlaitteita arvioi koneen toimintakuntoa ja tekee koneen päivittäiset huollot valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat arvioi työsuoritustaan ja tarvittaessa valitsee uuden työmenetelmän paremman lopputuloksen saavuttaakseen puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä koneet osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön koneilla tehtävän puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

25 Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito osaa itsenäisesti hoitaa hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät. Siivoustyön toteutus Työmenetelmien ja välineiden hallinta Työturvallisuuden huomioiminen huomioon työssään asiakaslähtöisyyden ja oman turvallisuuden huomioi työympäristönsä fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi eri tilojen puhtaustasovaatimukset huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakkaiden aikataulujen mukaan arvioi omaa työsuoritustaan valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat osoittaa osaamisensa toimimalla hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

26 Liikennevälineiden puhtaanapito osaa itsenäisesti hoitaa liikennevälineiden puhtaanapitoon liittyvät tehtävät. Siivoustyön toteutus huomioon työssään asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi erilaisten liikennevälineiden puhtaustasovaatimukset ja puhtausluokituksen huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asukkaan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä asukkaiden mukaan arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla liikennevälineiden puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

27 Vihertyöt osaa itsenäisesti tehdä kiinteistön viheralueiden kausi- ja kunnossapitotyöt. Viheralueiden hoitaminen tekee itsenäisesti nurmikon hoito- ja leikkuutyöt sopimuksessa määritetyn laatutason mukaisesti tekee istutusten kausihuoltoon liittyvät työt kasvien hoitoohjeiden mukaan tekee rikkakasvien torjuntatyöt kohteen edellyttämällä tavalla ja tiheydellä huomioon työssään asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet rytmittää ja jaksottaa työnsä asukkaiden mukaan arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla kiinteistön viheralueiden kunnossapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana

28 Rakennussiivous osaa itsenäisesti tehdä rakennuskohteen siivoukseen liittyvät työt. Siivoustyön toteutus suunnittelee työnsä asiakaslähtöisesti toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa käyttää työssään tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia ja noudattaa turvaohjeita ja viranomaismääräyksiä eri rakennustyövaiheissa edistää kohteen turvallisuutta havainnoiden ja tiedottaen mahdollisista vaaratilanteista huomioi työympäristön fyysisiä olosuhteita töiden suunnittelussa Š tunnistaa ja huomioi eri rakennustyövaiheet ja puhtausvaatimukset Š huomioi työssään työmaan eri tuotantoprosessit toimii yhteistyössä kohteen muiden ammattiryhmien kanssa Š selvittää kohteessa käytetyt pintamateriaalit ja niissä esiintyvät likatyypit Š käyttää eri rakennusvaiheissa tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi toteuttaa jätehuoltoa jätehuoltosuunnitelman mukaisesti rytmittää työnsä tuotannon ja kohteen erityispiirteiden mukaisesti arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen

29 24 osoittaa osaamisensa toimimalla rakennuskohteen siivoustyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.18 Asuinkiinteistöjen puhtaanapito osaa itsenäisesti hoitaa asuinkiinteistöjen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät. Siivoustyön toteutus huomioon työssään asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi eri tilojen puhtaustasovaatimukset huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakkaiden mukaan arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen

30 25 osoittaa osaamisensa toimimalla asuinkiinteistön puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.19 Kosteiden tilojen puhtaanapito osaa itsenäisesti tehdä kosteiden tilojen puhtaanapitoon liittyvät työt. Siivoustyön toteutus huomioi asiakkaat, työturvallisuuden, ergonomian ja aseptiset työtavat töiden suunnittelussa yhteistyössä asiakaskohteen edustajien kanssa huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa Š huomioi erilaisten kosteiden tilojen puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaiden kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakkaiden mukaan käyttää omavalvontaan sovittuja puhtauden mittausmenetelmiä ja raportoi niistä asiakkaalle arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen

31 Toimistopalvelut osoittaa osaamisensa toimimalla kosteiden tilojen puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana osaa itsenäisesti hoitaa toimistopalveluihin liittyvät tehtävät. Toimistopalvelujen toteutus suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen sekä sen toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa toteuttaa palvelua oman palveluorganisaation toimintatavan mukaan Š toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja huolehtia asiakasja tietoturvallisuudesta hoitaa asiakaskohteen sisäisen ja ulkoisen postituksen sovitulla tavalla käyttää tavallisimpia toimistokoneita asiakkaan pyyntöjen pohjalta tarkistaa av-laitteiden toimintakunnon ja tarvikkeiden määrän kokoustiloissa huolehtii toimistotarvike- ja muiden varastojen ylläpidosta asiakaskohteeseen sovitulla tavalla toimii yhteistyössä asiakaskohteen muiden ulkoistettujen toimijoiden kanssa Š pyytää tarvittaessa paikalle eri asioiden ammattilaisia Š arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee työhön sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa Työturvallisuuden huomioiminen

32 27 osoittaa osaamisensa toimimalla toimistopalvelujen käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.21 Teollisuuslaitosten puhtaanapito osaa itsenäisesti tehdä teollisuuslaitosten puhtaanapitoon liittyvät työt. Siivoustyön toteutus suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa Š huomioi erilaisten teollisuuslaitosten puhtaustasovaatimukset Š huomioi työssään kohteen tuotantoprosessit Š selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit käyttää eri teollisuuslaitoksissa tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää työnsä tuotannon ja kohteen erityispiirteiden mukaisesti Š arvioi omaa työsuoritustaan Š raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat Työturvallisuuden huomioiminen

33 28 osoittaa osaamisensa toimimalla teollisuuslaitoksen puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.22 Terveydenhuoltotilojen puhtaanapito osaa itsenäisesti hoitaa terveydenhuoltotilojen puhtaanapitoon liittyvät tehtävät. Puhtaanapitotyön toteutus huomioon työssään asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioi työympäristön fyysiset olosuhteet töidensä suunnittelussa huomioi työssään eri tilojen puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset huomioi työssään likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaiden kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä, aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää ja jaksottaa työnsä kohteen asiakkaiden mukaan käyttää omavalvontaan sovittuja puhtauden mittausmenetelmiä ja raportoi niistä asiakkaalle arvioi omaa työsuoritustaan Työmenetelmien ja välineiden hallinta valitsee harkintansa perusteella kohteeseen ja työtehtävään parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja työmenetelmät sekä tarvittaessa perustelee valintansa huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat

34 29 Työturvallisuuden huomioiminen osoittaa osaamisensa toimimalla terveydenhuoltotilojen puhtaanapitotyön käytännön toteutuksesta vastaavana henkilönä normaaleissa asiakaskohteissa tai muulla tutkintotoimikunnan määrittämällä tavalla. kirjallisen arvion. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana 3.23 Tutkinnon osa muusta ammatillisesta tutkinnosta Tutkintoon voidaan sisällyttää valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös seuraavat tutkinnon osat Talotekniikan perustutkinnosta: Taloteknisten komponenttien sähköistys LVI-korjausrakentaminen Perustutkinnon tutkinnon osa on oltava suoritettu arvosanalla kiitettävä (3). Tutkintoon voidaan sisällyttää valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös minkä tahansa tutkinnon osan seuraavista tutkinnoista: Isännöinnin ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Kylmäasentajan ammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Nuohoojan ammattitutkinto Viherrakentamisen ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto.

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 Lausuntopyyntö 23.2.2012 nro 9/421/2012 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 23.2.2012 nro 8/421/2012. Näyttötutkinnon perusteet. ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012

Lausuntopyyntö 23.2.2012 nro 8/421/2012. Näyttötutkinnon perusteet. ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 Lausuntopyyntö 23.2.2012 nro 8/421/2012 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys xx/011/2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvät kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminnan varmistamiseen,

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 ja määräyksen muutos 31/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 17/421/2014

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 19/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Kiinteistöhoidon

Lisätiedot

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja organisoida putkiasennusurakan työt osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 20/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018 Perusteen nimi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018 SISÄLTÖ 1. Tutkinnon muodostuminen................................

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan rakenteen, siihen kuuluvat toimijat ja sidosryhmät. Hän on innostunut ja motivoitunut

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 26/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:33 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:33 ISBN 978-952-13-5208-9 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 14/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Putkiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Putkiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Putkiasentajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Putkiasentajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Putkiasentajan osaamisalan tutkinnon osaa suorittaja tehdä vaatimusten

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnossa tarkastellaan kokonaispalveluprosessia,

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 29/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:31 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:31 ISBN 978-952-13-5204-1 (nid.)

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ilmastointiasentajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ehdotus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteista 2018

Ehdotus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteista 2018 Ehdotus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteista 2018 Opetushallitus 11.12.2017 Raija Möttönen, koulutuspäällikkö Tampereen seudun ammattiopisto/ Tredu 11.12.2017 Puhtaus- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Seija Ikonen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Seija Ikonen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 11.12.2017 Seija Ikonen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostuminen 2 Tutkinnon laajuus 150 osp Kolme osaamisalaa, joista jokaisella

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. kirvesmiehet,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja OPETUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KULTAAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 35/011/2008 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2008 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2008 ISBN 978 952 13

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 47/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 MÄÄRÄYS 47/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 Opetushallitus

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot