EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Komission kirjanpitojärjestelmä Vastuuvapaus 2001 Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijät: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam ja Ole Sørensen Liite I Termejä Liite II Tilintarkastustuomioistuimen muistio ( ) Tarkastuslausumat ja komission vastaukset (KOM(2002) 755 lopullinen) DT\ doc PE

2 1. Tavoite Työasiakirjan tavoitteena on esittää lyhyt kuvaus niistä keskeisistä seikoista, jotka ovat nousseet esiin keskustelussa komission kirjanpitojärjestelmästä, ja kertoa aiheesta selvästi ja yksinkertaisesti helposti ymmärrettävässä muodossa sellaisille lukijoille, joilla ei ole kirjanpitoalan koulutusta. Ymmärtämisen helpottamiseksi teknisiä termejä on selitetty (liite I). Laatiessaan tätä työasiakirjaa esittelijät ovat tarkastelleet tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissaan ja muissa asiakirjoissaan esittämiä argumentteja sekä komission tuottamia asiakirjoja sekä lisäksi niitä seikkoja, joita talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet ovat nostaneet esiin niissä lukuisissa kokouksissa, joissa komission kirjanpitojärjestelmää on käsitelty. Työasiakirjan lopussa esitetään johtopäätöksiä, jotka esittelijät pyytävät valiokuntaa hyväksymään, jotta niiden sisällyttämistä vuoden 2001 vastuuvapautta koskevaan mietintöluonnokseen voitaisiin harkita. 2. Kirjanpidon tarkoitus ja luonne Kirjanpidon taustalla olevana tarkoituksena on tilinpäätöstietojen tuottaminen taloudellisesta kokonaisuudesta. Kirjanpitojärjestelmä koostuu ko. kokonaisuuden käyttämistä menetelmistä ja keinoista taloudellisen toimintansa seuraamiseksi ja näiden toimintojen yhteenvedosta tavalla, josta on hyötyä päätöksentekijöille. Varainhoitoasetuksen 132 artiklan 1 kohdassa 1 todetaan, että "toimielinten kirjanpito on järjestelmä, johon järjestetään talousarviota ja rahoitusta koskevat tiedot ja jonka avulla voidaan koota, luokitella ja kirjata numerotietoja." Komissio huomauttaa kesäkuussa 2001 laatimassaan työasiakirjassa, että julkisen talouden kirjanpidossa on laajennettu merkittävästi sen tavoitteita tietojärjestelmänä: siinä on edetty talousarvion toteuttamistietojen kirjaamisesta kokonaiskuvan antamiseen taloudellisesta tilanteesta. Julkisen talouden kirjanpidon tavoitteita ovatkin: Hallintotavoitteet talousarvion toteuttamistietojen kirjaaminen liikkeiden ja saldojen yksilöinti pankkitileillä varojen ja velkojen muutosten esittäminen samoin kuin niiden osatekijät ja yleistilanne tietojen antaminen varainhoidosta: saatavat ja maksut sekä ylijäämät tai vajeet. Valvontatavoitteet päätöksenteossa tarvittavien talous- ja varainhoitotietojen antaminen 1 EYVL L 248, PE /18 DT\ doc

3 laillisuutta ja tehokkuutta koskevien tarkastusten helpottaminen. Analysointiin ja informaatioon liittyvät tavoitteet tietojen tarjoaminen tilinpäätösten laatimiseksi tietojen tarjoaminen avuksi kokonaisuuden toiminnan aiheuttamia taloudellisia ja varainhoidollisia vaikutuksia koskevaan analyysiin asianmukaisten tietojen tarjoaminen päätöksentekijöille. 3. Oikeudellinen kehys Uuden varainhoitoasetuksen 125 artiklassa luodaan perusta uudelle kirjanpitojärjestelmälle: "Suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteen mukaisesti tilinpäätöksessä otetaan huomioon varainhoitovuoden kulut ja tuotot niiden maksupäivästä riippumatta". Ajoituksen osalta asetuksen 181 artiklassa säädetään, että " säännöksiä aletaan soveltaa asteittain, jotta säännökset voisivat tulla kokonaisuudessaan voimaan varainhoitovuonna 2005". 4. Komission kirjanpitojärjestelmän nykyinen rakenne 4.1 Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstö Kirjanpito muodostuu talousarvio- ja liikekirjanpidosta. Talousarviokirjanpito antaa yksityiskohtaisen kuvan vuosittaisen talousarvion toteuttamisesta. Se perustuu kassaperusteisen kirjanpidon muunnettuun versioon (sisältää määrärahasiirrot). Kassaperusteisessa kirjanpidossa ei huomioida keräämättä jääneitä tuloja, jotka on ansaittu, tai menoja, jotka ovat aiheutuneet mutta joita ei ole maksettu. Kassaperusteinen kirjanpito- ja talousarviokirjanpitosäännöstö ja niiden periaatteet ovat yleisiä useimmissa OECD-maissa. Komissio on siirtymässä suoriteperusteiseen järjestelmään, jonka edellytetään uudelleenlaaditun varainhoitoasetuksen 125 artiklassa tulevan voimaan vuonna Eräät jäsenvaltiot ovat jo siirtyneet suoriteperusteiseen kirjanpitoon, mutta niillä on mennyt siihen vuosia. Suoriteperusteinen järjestelmä on tyypillisempi yksityissektorilla. Sen myötä on mahdollista arvioida varat ja velat täysin, samoin kuin perinteiset talousarviotapahtumat. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjataan tulot sillä jaksolla, jonka aikana ne on ansaittu, ja menot sillä jaksolla, jonka aikana ne ovat aiheutuneet. Komission jäsen Schreyer siteerasi seuraavaa määritelmää 24. heinäkuuta 2002 päivätyssä muistiossaan 1 komissiolle: Suoriteperusteisuus tarkoittaa, että kirjanpidossa tapahtumat ja muut vastaavat huomioidaan silloin kun ne tapahtuvat (eikä ainoastaan silloin kun maksu saadaan tai suoritetaan). Tästä syystä tapahtumat kirjataan tileihin ja huomioidaan sen kauden tilinpäätöksissä, joihin ne liittyvät. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa huomioidaan varat, velat, tulot ja menot. (IPSAS 1 standardi julkisen talouden kirjanpito) 1 SEC(2002) 853 (ei saatavilla suomeksi). DT\ doc 3/18 PE

4 Hän toteaa myös, että suoriteperusteista kirjanpitoa sovelletaan ainoastaan liikekirjanpitoon; talousarvion toteutus ja talousarviokirjanpito jäävät kassaperusteisiksi (kaksiosainen järjestelmä). Itse asiassa suoriteperusteinen tieto on täydentävää, koska sekä kassa- että suoriteperusteiset tiedot ovat tarpeen asianmukaisten hallintopäätösten tekemiseksi. 4.2 Tietokonejärjestelmä Komission taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvät tiedot käsitellään tällä hetkellä keskitetysti keskustietojärjestelmässä (SINCOM2), joka otettiin käyttöön vuonna 1997 ja laajennettiin vuonna 1999 kattamaan kaikki komission yksiköt. Tämä järjestelmä koostuu kolmesta erillisjärjestelmästä, jotka ovat yhteydessä sekä toisiinsa että alakohtaisiin järjestelmiin, joita menoja hallinnoivat yksiköt ovat luoneet omia hallinnointitarpeitaan varten. Järjestelmä ei sellaisenaan täyttäisi suoriteperusteisen kirjanpidon standardeja, jotka ovat tarpeen varainhoitovuodesta 2005 varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Kolme keskusalajärjestelmää on suunniteltu eri käyttäjien tarpeisiin: SAP R/3 -järjestelmää käyttävät tilinpitäjän yksiköt sekä varainhoidon valvoja. Tämä on komission virallinen kirjanpitojärjestelmä, jolla hoidetaan talousarviokirjanpito, liikekirjanpito, kassanhallinta, kolmansien osapuolten tietojen varmennus sekä maksujen perintä ja suoritukset SWIFT-verkon kautta Si2-järjestelmä on tuloja ja menoja hyväksyville yksiköille tarkoitettu talousarvion hallinnointiväline. Pääosastot vievät tapahtumat Si2-järjestelmään joko suoraan tai välillisesti, jolloin ne siirretään alakohtaisista tietojenkäsittelyjärjestelmistä käyttämällä vakiomuotoista käyttöliittymää. Tulojen ja menojen hyväksyjän on seurattava pääosaston sisäistä työnkulkua ja varmennettava kaikki Si2-järjestelmään viedyt tapahtumat niiden alkuperästä riippumatta ennen niiden siirtämistä R/3- järjestelmään ja tietovarasto, joka on raportointiväline ja johon kopioidaan tietoa Si2- ja R/3- järjestelmästä. Mitä tulee järjestelmän puutteisiin, Schreyer ilmoitti kirjanpitojärjestelmästä 18. kesäkuuta 2002 pitämässään esityksessä valiokunnalle seuraavaa: järjestelmien yhteentoimivuus aiheuttaa ongelmia tietojen yhtenäisyyden osalta turvallisuus kyseessä ei ole "täysin integroitu" järjestelmä. 4.3 Kriittiset huomautukset komission sisältä Eräs entinen komission tilinpitäjä on esittänyt kritiikkiä komission kirjanpitojärjestelmistä, mikä on herättänyt kommentteja ja vastauksia sekä komissiosta että tilintarkastustuomioistuimesta 1. 1 Fabra Vallèsin kirje PE /18 DT\ doc

5 Nämä kirjanpitojärjestelmää koskevat havainnot voidaan vetää yhteen seuraavasti: virkamiesten riittämätön vaihtuvuus tietyissä varainhoitotehtävissä pyyntö kassatoimintojen tarkastamisesta riippumattomasti vastuu atk-järjestelmän toteutuksesta ja hallinnosta pitäisi antaa tilinpitäjälle SINCOM2:sta luopuminen täysimääräisen SAP:n hyväksi; kirjanpitojärjestelmän alttius petoksille ja virheille kassahallinnon ja kirjanpidon atk-järjestelmien epäluotettavuus ja avoimuuden puute. Asiasta vastaava komission jäsen vastasi yksityiskohtaisesti tähän kritiikkiin asiakirjassa ("factual responses"), joka jaettiin valiokunnan kokouksessa 22. toukokuuta Katsaus eri lähteistä tulleeseen kritiikkiin 5.1 Tilintarkastustuomioistuin Tilintarkastustuomioistuin on perättäisissä vuosikertomuksissaan esittänyt yksityiskohtaista kritiikkiä lukuisista komission kirjanpitojärjestelmän osa-alueista. Nämä huomautukset on vedetty yhteen 17. lokakuuta 2002 päivätyssä tilintarkastustuomioistuimen presidentin kirjeessä 1 sekä tämän työasiakirjan liitteenä olevassa muistiossa. Otteet tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksista, joihin viitataan muistiossa, esitetään kokonaisina tekstikoosteessa 2, jonka parlamentin pääosasto IV on valmistellut, ja niitä käsitellään seuraavassa. Taustamateriaaliksi on kuitenkin hyödyllistä ottaa Fabra Vallèsin kirjallinen vastaus 3, jonka hän esitti esiteltyään vuosikertomuksen 2001 valiokunnan kokouksessa 5. marraskuuta 2002 ja jossa hän vastasi kysymykseen: Mitkä ovat komission kirjanpitojärjestelmän pääasialliset puutteet ja miten ne voidaan korjata? Fabra Vallès vastasi seuraavasti: pääasialliset puutteet liittyvät varojen täydelliseen kirjaamiseen sekä komission käyttöönottamiin kassaperusteisen kirjanpidon periaatteisiin, jotka eivät mahdollista sitä, että toiminta- ja investointimenot tai lopulliset maksut ja ennakko- ja etumaksut erotetaan. Ne eivät myöskään mahdollista saatavien tai velkojen määrittelyä. Suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönotto korjaisi nämä puutteet ja parantaisi tiedon laatua, mikä on tarpeen moitteettoman varainhoidon mahdollistamiseksi. Lisäksi vuoden lopun tilien valmistelu perustuu laajalti tietoihin, jotka tulevat kirjanpitojärjestelmän ulkopuolelta ja joiden luotettavuutta keskeiset kirjanpitoyksiköt eivät takaa. Uudistukset SINCOMin sisällä ovat tarpeen tilanteen muuttamiseksi 4. 1 Liite II. 2 Sähköpostitse COCOBU:n jäsenille (FR ja EN) 6. joulukuuta Kirje, Epävirallinen käännös. DT\ doc 5/18 PE

6 Lisätietoja tilintarkastustuomioistuin yksityiskohtaisesti huomioista kaudelta löytyy 17. lokakuuta 2002 päivätystä muistiossa ja pääosaston IV keräämistä otteista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksista seuraavien otsakkeiden alta: Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstö Yhteisön tilejä koskevat varaumat ja huomautukset SINCOM 2 -järjestelmä Esittelijät haluaisivat kuitenkin korostaa seuraavia kohtia: eräät välimaksut katsotaan edelleen menoiksi, mikä ei ole yhteensopivaa yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten kirjanpitostandardien kanssa, joita yhteisö pyrkii noudattamaan muissa suhteissa talousarviomaksuina vuoden aikana tileille kirjattujen ennakoiden/maksujen kokonaisarvo on aliarvioitu noin miljoonaa ecua (netto). useissa YTK:issa ei ole toteutettu fyysistä inventaaria EMOTR:n velalliset esitetään taseen ulkopuolissa sitoumuksissa eikä varoina taseessa (655,8 milj. ecua). mahdottomuus esittää velallisten määrä taseessa velkojen kohdalla vaikka SINCOM 2 -kirjanpitojärjestelmä on monimutkainen, komissio ei sovita kattavasti ja tietyin väliajoin yhteen kolmen SINCOM 2 -alajärjestelmän tietoja kirjanpito- ja talousarviopäivien ja -kausien määrittely ja prosessointi ja tapa millä sitoumuksiin tehdään muutoksia (aiemman tiedon poistaminen) merkitsevät, että kirjausketjua on usein vaikea seurata ei ole olemassa kattavia hyväksyttyjä ja testattuja suunnitelmia toimintojen jatkamiseksi siinä tapauksessa, että järjestelmä on pois käytöstä vahingon tai tahallisen teon seurauksena. Mitä tulee varainhoitovuoteen 2001, tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa todetaan kohdassa "Tilien luotettavuus" seuraavaa: "IV. Tilintarkastustuomioistuin korostaa, että se on joutunut toistamaan suurimmat osan varauksistaan ja huomautuksistaan useaan otteeseen. Esiin tuodut puutteet johtuvat suurelta osin yhteisön kirjanpitojärjestelmästä, jota ei ole suunniteltu antamaan varmuutta siitä, että yhteisön kaikki omaisuuserät on viety kirjanpitoon. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission yksiköissä olisi viipymättä toteutettava perusteellisia toimia kirjanpitojärjestelmän puutteisiin liittyvien riskien vuoksi (ks. kohdat )." PE /18 DT\ doc

7 Tilintarkastustuomioistuin jatkaa 9.6 kohdassa toteamalla, että "komission toiminnalliset pääosastot eivät aina tiedosta kirjanpitoa koskevien selvitysten ja tarkastusten merkitystä. Budjettipääosaston pääjohtajan esittämään lausumaan liittyvissä varaumissa vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen tekemät havainnot, mutta tilanteen korjaamiseksi ei ole ehdotettu tarkkaa toimintasuunnitelmaa, johon liittyisi realistinen aikataulu." Jäljempänä 9.7. kohdassa tilintarkastustuomioistuin toteaa: "Koska kirjanpitojärjestelmä ei ole kattava, varainhoitovuoden lopun tilinpäätöksien valmistelu perustuu paljolti kirjanpidon ulkopuolisiin selvityksiin [ ]. Tässä yhteydessä tehtyjä arviointeja ei verrata asianomaisiin talousarviokirjauksiin, eivätkä kirjanpidosta vastaavat keskusyksiköt voi aina taata arviointien oikeellisuutta. Lisäksi kirjanpitojärjestelmä, joka perustuu pääasiassa kassaperusteisen kirjanpidon periaatteisiin, ei anna mahdollisuutta erottaa hallintomenoja investointimenoista ja lopullisia maksuja ennakko- tai etumaksuista taikka edes määrittää velkojen ja saamisten määrää." Tilintarkastustuomioistuin käsittelee 9.8 kohdassa suoriteperusteiden kirjanpidon käyttöönottoa, jota uusi varainhoitoasetus edellyttää, mutta varoittaa, että "pelkästään varainhoitoasetuksen säännöksillä ei voi korjata nykyisen kirjanpitojärjestelmän puutteita, vaan lisäksi tarvitaan useita käytännön toimenpiteitä." 5.2 Komissio Komissio, jota on kritisoitu monissa perättäisissä vuosikertomuksissa, tunnustaa itsekin parannustarpeen, kuten se toteaa vastauksessaan kohtaan 9.27 tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa 2000: "Komissio on tietoinen siitä, ettei sillä ole käytössään tarkoituksenmukaista standardeihin perustuvaa tilinpitojärjestelmää, jonka avulla toimielinten tilinpito voitaisiin laatia yhtenevällä tavalla ja johdonmukaisesti." On myös valaisevaa huomata, että talousarviosta vastaava pääjohtaja pystyi vuosittaisessa toimintakertomuksessaan ainoastaan antamaan oman tarkastuslausumansa vuodelta 2001 ilmaisemalla samalla varaumia seuraavasti: varainhoidon tietojärjestelmät, joita pääosastoni on pannut täytäntöön ja joiden puutteita synkronisoinnin, yhdenmukaisuuden, tietoturvan, tarjolla olevien toimintojen ja hankkeiden hallinnon alalla alettiin käsitellä tehokkaasti vasta vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä kirjanpito ja tilinpäätökset, jotka heijastavat edelleen epätäydellisesti yhteisöjen omaisuus- ja rahatilannetta ja jotka on uudistettava kokonaisuudessaan, kuten komission tukemassa monivuotisessa suunnitelmassa on määritelty saatavien perintäprosessi, ottaen huomioon menettelyjen riittämätön dokumentointi ja viipeet valkoisen kirjan toimessa 96 vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisten atk-järjestelmien kehittämisessä. Vahvistus näille varaumille annetaan 25. maaliskuuta 2002 päivätyssä, talousarviosta vastaavalle pääjohtajalle osoitetussa kirjeessä talousarviosta vastaavan pääosaston vuoden DT\ doc 7/18 PE

8 2001 tarkastuslausumasta, jossa komission sisäinen tilintarkastaja toteaa, että sisäinen tarkastusyksikkö ei ole tyytyväinen talousarviosta vastaavan pääosaston tarkastuksiin. 6. Kirjanpidon uudistaminen 6.1 Aiemmat komission asiakirjat Korjatakseen kirjanpitojärjestelmässään havaitut puutteet komissio esitti kesäkuussa 2001 työasiakirjan kirjanpitojärjestelmän uudistamisesta ja sen jälkeen komission jäsen Schreyer esitti 24. heinäkuuta 2002 muistion 1 kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön ja -järjestelmän uudistamisesta. Työasiakirjassa Schreyer esitteli keskeiset toimet, jotka ovat tarpeen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönottamiseksi ja tilintarkastustuomioistuimen kritiikin käsittelemiseksi. Hän totesi seuraavaa: Vuoden 2002 loppuun mennessä komissiota pyydetään päättämään komission yksiköissä käynnissä olevan vaihtoehtojen kartoituksen perusteella seuraavista: kirjanpitosäännöt erityisesti miten yleisesti hyväksytyt kirjanpitokäytännöt voidaan panna täytäntöön ja vaiheet matkalla kohti täydellistä yhdenmukaisuutta niiden kanssa ja atk-järjestelmä, eli valittu järjestelmäarkkitehtuuri sekä osoitetut määrärahat ja alustava kehitysaikataulu. Tässä muistiossa esitetyt seikat ovat rakennuspuita toimintasuunnitelmalle kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön ja -järjestelmän uudistamiseksi. Tässä mielessä ne vastaavat talousarviosta vastaavan pääjohtajan vuosittaisessa toimintakertomuksessaan 2001 esittämiin varaumiin. Vaihtoehtojen kartoitus, joka tehdään tämän muistion perusteella, sekä komission päätös vuoden 2002 loppuun mennessä johtavat viralliseen ja yksityiskohtaiseen toimintasuunnitelmaan. Komissio tunnustaa, että koska sen kirjanpidon on annettava todellisuutta vastaava, kattava ja järjestelmällinen kuva toteutetuista toimista, integroitu kirjanpitoväline (sekä talousarvio- että liikekirjanpitoon), joka perustuu pysyville käsitteille ja standardoiduille kirjanpitomenettelyille, on tarpeen. Komission mukaan tällaisen integroidun välineen pitäisi mahdollistaa seuraava: taseen ja tulostilin lähes automaattinen laatiminen standardoidun ja eritystarpeisiin muunnellun raportointijärjestelmän luominen, joka käyttää kirjanpitotietoja suoraan hyväkseen myötävaikutus sisäiseen tarkastukseen (jäljitettävyys, tarkastettavuus sekä järjestelmässä olevan tiedon laadun arviointi). 1 SEC(2002) 853 (ei saatavilla suomeksi). PE /18 DT\ doc

9 Aikataulun suhteen komissio esittää vastauksissaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2001 kohtiin , että sekä kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön että -järjestelmän yksityiskohtainen kehittäminen käynnistetään vuonna 2003 ja testaus- ja täytäntöönpanovaiheet vuonna Talousarviosta vastaava komission pääosasto on toimittanut 6. joulukuuta 2002 asiakirjan kirjanpitojärjestelmästään. Euroopan yhteisöjen kirjanpitojärjestelmän kehitystä käsittelevässä 8 jaksossa se selvittää seuraavaa: Yksikertaisesti todeten uudistukset keskittyvät seuraavaan: 1. kassaperusteisen raportoinnin säilyttäminen, kun on kyse talousarvion toteutuksesta (kerätyt ja maksetut varat), ja siirtyminen kohti suoriteperusteista liikekirjanpitoa. Tämä kaksiosainen järjestelmä on otettu käyttöön myös useissa jäsenvaltioissa. 2. Integroitu kirjanpito: talousarviokirjanpidon kohentamisella vältetään tarve turvautua kirjanpidon ulkopuolisten luetteloiden käyttöön tilinpäätösten laatimisessa. 3. Konsolidoinnin soveltamisalan määrittely ja sen mukauttaminen kansainvälisten standardien mukaisesti. 4. EY:n tilinpäätösten pitäisi pääkohdiltaan olla yhteneväisiä kansainvälisten standardien kanssa. Nämä tilinpäätökset ovat kirjanpitojärjestelmän tuotteita. Niiden tavoitteena on antaa oikea kuva varoista, taloudellisesta tilanteesta, talousarvion toteutuksesta, kokonaisuuden tuloksista ja kassavirrasta kyseisenä vuonna. Tätä uutta lähestymistapaa sovelletaan useissa vaiheissa ja se koskee useiden varainhoitovuosien tilinpäätöksiä. 6.2 Komission tiedonanto (17. joulukuuta ) Tiedonannolla on komission mukaan kaksi tarkoitusta: hyväksyä yksityiskohtainen ehdotus, jotta komissio voisi tehdä päätöksen kirjanpitoja tilinpäätössäännöstöstä ja etenkin siitä, miten yleisesti hyväksytyt suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteet voidaan panna täytäntöön määritellä hankkeen organisointia, resursseja ja aikataulua koskevat toimet, jotka on toteutettava integroidun tietojenkäsittelyjärjestelmän luomiseksi. Järjestelmävaihtoehdot arvioidaan yksityiskohtaisesti ja niistä valitaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Tiedonannossa asetetaan tulevalle kirjanpitojärjestelmälle keskeiset vaatimukset: suoriteperusteisen kirjanpidon täysimääräinen mahdollistaminen tietojen johdonmukaisuus, mukaan lukien yhteentoimivuutta koskevien periaatteiden noudattaminen 1 KOM(2002) 755 lopullinen. DT\ doc 9/18 PE

10 tehokas tietoturva muut vaatimukset, mukaan lukien helppo ylläpito ja helppokäyttöisyys. Tiedonannossa tarkastellaan myös atk-ratkaisuvaihtoehtoja: vaihtoehto 1: nykyisen järjestelmän käytön jatkaminen (SI 2 ja SAP) Tämä vaihtoehto hylätään, koska järjestelmäarkkitehtuuri käyttää kahta toisiinsa rajapinnan kautta liitettyä erillistä järjestelmää. vaihtoehto 2: yksi vakio-ohjelmistopaketti Kaikkien menoja hallinnoivien yksiköiden olisi käytettävä paketin tarjoamaa vakiotoimintoa samalla tavalla sekä hallinnoinnin että kirjanpidon tarpeisiin. Tämä saattaisi edellyttää julkista hankintamenettelyä, mikä saattaisi johtaa siihen, ettei suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönottoa pystytä toteuttamaan vuodeksi 2005 asetettuun määräaikaan mennessä. vaihtoehto 3: uusi integroitu järjestelmä Tässä vaihtoehdossa suunnitellaan nykyisen paketin käyttämistä kirjanpitotoimintoihin ja kirjanpidon lisätoimintojen saamiseen laajentamalla nykyistä sopimusta. Varainhoitotarpeet hoidettaisiin muilla ratkaisuilla. 7. JOHTOPÄÄTÖKSET Esittelijät suosittelevat, että mietintöluonnokseen komission vastuuvapaudesta 2001 sisällytetään seuraavat kohdat: Yleistä 1. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt vuosikertomuksessaan 2001 huomattavaa kritiikkiä ja viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana toistuvasti tilien paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta koskevia huomautuksia, joista monet ovat nousseet esiin hiljattain komission entisen tilinpitäjän esittämissä huomioissa; 2. tunnustaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän (Si2) edut alakohtaisille yksiköille tiedon siirtämisessä keskusjärjestelmään (SAP R/3) mutta pitää huolestuttavana epäjohdonmukaisuusriskiä, joka kaksitahoisesta syöttöjärjestelmästä aiheutuu; panee merkille, että vuosina 2001 ja 2002 kahden järjestelmän tiedot on pyritty sovittamaan täysin yhteen, mutta viittaa tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiin eli siihen, että tämä toiminta ei ole kattavaa eikä järjestelmällistä eikä näin ollen ole tyydyttävä ratkaisu pitkällä aikavälillä; katsoo, että yhteensovittamisella on tärkeä asema alajärjestelmien tietojen yhdenmukaisuuden parantamisessa ja että yhteensovittaminen olisi asetettava tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ja toteutettava säännöllisesti; PE /18 DT\ doc

11 3. panee tyytyväisenä merkille komission 17. joulukuuta 2002 julkaiseman tiedonannon 1 "Euroopan yhteisöjen kirjanpitojärjestelmän uudistaminen", joka pohjautuu heinäkuussa 2002 tehtyyn muistioon ja kesäkuussa 2001 laadittuun toimintasuunnitelmaan, sekä eksplisiittisen sitoutumisen yhteisön kirjanpitojärjestelmän parantamiseen ja uudistamiseen; katsoo kuitenkin, että tämä olisi voitu esittää kuukautta aikaisemmin; panee kuitenkin merkille nykyisen kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön heikkouksien eksplisiittisen tunnustamisen, selkeiden tavoitteiden asettamisen ja aikataulun vahvistamisen niiden saavuttamiselle; 4. pitää valitettavana, että Euroopan komission esittämässä toimintasuunnitelmassa ei selvästi eroteta toimia, jotka ovat tarpeen nykyisten toiminnallisten puutteiden korjaamiseksi ja nykyisen kassaperusteisen kirjanpidon informaatioarvon lisäämiseksi, ja toimia, jotka ovat tarpeen siirryttäessä kohti täysin suoriteperusteista kirjanpitoa (ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2001, 0.5 kohta); 5. katsoo, että vaikka talousarviosta vastaava pääosasto joutui ratkomaan muita komission uudistusagendan varainhoidollisia näkökohtia, kuten varainhoitoasetuksen uudistaminen ja pääjohtajien toimintakertomukset, olisi kuitenkin voitu ja olisi pitänyt ryhtyä käytännöllisempiin toimiin ao. 18 kuukauden kuluessa, jotta tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheita kirjanpitojärjestelmän suhteen olisi voitu käsitellä; Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstö 6. katsoo, että siirtyminen suoriteperusteiseen kirjanpitoon varojen ja velkojen täysimääräiseksi kirjaamiseksi (tuloihin ja menoihin sovellettavan kassaperusteisen järjestelmän lisänä) on merkittävä askel kohti viimeisimpien kansainvälisten kirjanpitostandardien noudattamista ja edellyttää modernia, täysin integroitua ja tietokoneistettua järjestelmää kaikkien kirjanpitotietojen hallinnoimiseksi; 7. huomauttaa, että siirtyminen suoriteperusteiseen kirjanpitoon on yhteensopiva nykyisten julkisen talouden kirjanpitotendenssien kanssa ja että kuusi viidestätoista jäsenvaltiosta on myös ryhtynyt samaan prosessiin, joka saattaa viedä vuosia; 8. palauttaa mieliin, että komissiolla on nyt sekä oikeudellinen että poliittinen velvollisuus laatia moderni, luotettava ja tarkka kirjanpitojärjestelmä varainhoitovuodeksi 2005, kuten varainhoitoasetuksen 125 artiklassa säädetään; vaatii, että vastuuvapauden myöntäjä pidetään vähintäänkin neljännesvuosittain ajan tasalla konkreettisesta edistymisestä ja mahdollisista vakavista viivästyksistä tässä suhteessa; 9. korostaa kuitenkin, että vaikka kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön uudistaminen suoriteperusteiseksi järjestelmäksi on tarpeellinen keskipitkän ajan tavoite, on erittäin tärkeää korjata nykyisen järjestelmän tiettyjä merkittäviä puutteita välittömästi; 10. katsoo, että komission on ensin eliminoitava tilintarkastustuomioistuimen kritisoimat seikat (0.18 kohta, vuosikertomus 2001) ennen uuden tililuettelon laatimista, jotta uuden kirjanpitojärjestelmän monimutkaisuutta voidaan vähentää mahdollisimman paljon; 1 KOM(2002) 755 lopullinen. DT\ doc 11/18 PE

12 11. panee tyytyväisenä merkille vahvistuksen siitä, että tilinpitäjä on keskeisessä asemassa uusien kirjanpitostandardien kehittämisessä, kuten sekä tilintarkastustuomioistuin että varainhoitoasetus esittävät, ja että häntä avustaa neuvoa-antava komitea, joka koostuu ylemmistä tilintarkastus- ja kirjanpitoasiantuntijoista, mukaan lukien kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta; toteaa, että vastuuvapauden myöntäjä ei ole yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen ehdotetusta osallistumisesta, koska tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuutta on tarpeen kunnioittaa; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen ehdotettu valvontarooli voisi vaarantaa sen riippumattomuuden; 12. korostaa, että on tärkeää kohentaa sisäisiä tarkastustoimia kunnioittamalla perusperiaatetta, jonka mukaan velvollisuudet ja vastuut ovat erillisiä, ja lujittamalla ex-post valvontaa, jotta taataan tietojen eheys ja luotettavuus; 13. katsoo, että ehdotuksia saatavien tai perintämääräysten kirjaamisesta on selkeytettävä ja ne pitäisi panna täytäntöön aikaisemmin kuin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä, mitä aikataulussa ehdotetaan; 14. katsoo, että kassaperusteisen talousarviokirjanpidon lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön lisäratkaisuja, jotta vältyttäisiin useiden eurooppalaisten rahastojen tai budjettikohtien aliarvioinnilta ja jotta vuoden lopun maksukeskittymät vähenisivät huomattavasti; 15. korostaa, että etusija on annettava niille talousarvioaloille, joiden taloudelliset vaikutukset ovat erittäin laajat ja jotka ovat kaikkien epävarmimpia tietojen kattavuuden ja luotettavuuden osalta; Atk-järjestelmä 16. pitää erittäin huolestuttavana integroinnin puutetta nykyisessä automatisoidussa kirjanpitojärjestelmässä, joka käyttää monimutkaista 3-osaista atk-käyttöliittymää, joka kehitettiin komissiossa vuonna 1997 (SINCOM 2) ja jonka käyttöä laajennettiin vuonna 1999; panee huolestuneena merkille, ettei järjestelmä ole pystynyt varmistamaan vaadittua turvatun käytön tasoa eikä järjestelmän eri osista peräisin olevien tietojen syötön luotettavuutta eikä näin ollen ole saavuttanut käyttäjien tai tilintarkastustuomioistuimen luottamusta; 17. on erityisen huolestunut turvamenettelyissä havaituista puutteista, mitä tulee SINCOM 2:n käyttöoikeuksiin, kuten selvät ja dokumentoidut käyttöoikeusmenettelyt ja se että sallittujen käyttäjien määrä on edelleen liian suuri; pyytää komissiota saattamaan vuonna 2001 aloitetut tietoturvan parantamistoimenpiteet loppuun; 18. huomauttaa, että komission on korvaavasta järjestelmästä päättäessään tehtävä pitkän aikavälin suunnitelmia ja kehitettävä markkinoiden luotettavin ja käytännöllisin kirjanpidon atk-järjestelmä, joka on yhteensopiva kansainvälisten kirjanpitostandardien kanssa; suhtautuu varauksella siihen, että vaihtoehto 3 (SINCOM 2:n uudistaminen yhdistettynä SAP:n laajempaan soveltamiseen) tuottaa optimaalisen ratkaisun pitkällä tähtäyksellä, vaikka onkin kustannustehokkaampi PE /18 DT\ doc

13 lyhyellä tähtäyksellä; haluaa takeita siitä, että jos vaihtoehto 3 valitaan, se tarjoaa täyden toimivuuden koko järjestelmässä ja saumattoman yhteensopivuuden eri alajärjestelmien kesken; 19. huomauttaa, että komission olisi korvaavasta järjestelmästä päättäessään ensin tutkittava käyttäjien nykyisestä järjestelmästä (SINCOM2) tekemät valitukset, jotta käyttäjien tarpeista saataisiin kattava ja parempi kuva; katsoo, että tutkimuksella olisi myös se etu, että käyttäjät otetaan alusta asti mukaan uuden kirjanpito- ja tietojärjestelmän kehittämiseen; 20. pyytää tekemään täyden kustannustehokkuusanalyysin vaihtoehdoista 2 ja 3, jotta budjettivallan käyttäjä ja vastuuvapauden myöntäjä voivat arvioida vaikutuksen talousarvioon ja henkilöstöön sekä vaihtoehtojen tehokkuuden; 21. panee tyytyväisenä merkille, että korostetaan koko sen henkilöstön (sekä kirjanpitohenkilöstö että muu henkilöstö) kouluttamista, joka käyttää uutta järjestelmää jossain muodossa, ja katsoo, että tämä on merkittävä osa luotettavan ja käyttäjäystävällisen kirjanpitojärjestelmän asianmukaista soveltamista; 22. tukee viimeaikaisia toimia talousarviotuloksen täydentämisestä tuloksen laajemmalla esittelyllä, joka heijastelee paremmin Euroopan unionin tilien todellista tilannetta; 23. katsoo, että uudessa järjestelmässä on oltava vähintäänkin seuraavat ominaisuudet: täysi suoriteperustainen kirjanpitokapasiteetti ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden kunnioittaminen käyttäjät saavat tiedot yhdestä lähteestä tiedot viedään järjestelmään vain kertaalleen koko järjestelmässä (täysin integroitu) tiedon yhtenäinen määritelmä järjestelmän täysi yhteentoimivuus ylimääräisten tietojen eliminointi tietojen tehokas turvallisuus ja luotettavuus ja takeet täydestä kirjausketjusta toimiva varajärjestelmä varsinaisen järjestelmän vian varalta käyttäjäryhmien ottaminen mukaan kaikissa kehitysvaiheissa (käyttäjäystävällisyyden takaamiseksi ja alakohtaisten tai paikallisten järjestelmien vähentämiseksi) asianmukainen ja suojattu ohjelmiston muutoksenhallinta keskusjärjestelmän ja alakohtaisten järjestelmien johdonmukaisuus tietojen monivuotinen johdonmukaisuus (vertailujen helpottamiseksi ja parannusten osoittamiseksi). DT\ doc 13/18 PE

14 LIITE I TERMEJÄ Talousarviokirjanpito (budget accounts) Liikekirjanpito (general accounts) Kassaperusteinen kirjanpito (cash accounting) Suoriteperusteinen kirjanpito (accruals accounting) Kaksinkertainen kirjanpito (double entry bookkeeping) Talousarviokirjanpito tarjoaa yksityiskohtaiset tiedot talousarvion toteutuksesta sekä menojen (maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat) että tulojen osalta. 1 Liikekirjanpidossa kirjataan kaikki vuoden menot ja tulot käyttämällä ns. kaksinkertaista menettelyä siten, että taloudellisen tilanteen määrittely on mahdollista taseen kautta joulukuun 31. päivänä kunakin vuonna. 2 Tuloja ei kirjata ennen kuin ne saadaan konkreettisesti; menot osoitetaan sille kaudelle, jolloin maksu todella suoritetaan. Kassaperusteisessa kirjanpidossa ei huomioida keräämättä jääneitä tuloja, jotka on ansaittu, tai menoja, jotka ovat aiheutuneet mutta joita ei ole maksettu. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat ja muut vastaavat huomioidaan silloin kun ne tapahtuvat (eikä ainoastaan, kun maksu tai muu vastaava saadaan tai suoritetaan). Näin ollen tapahtumat ja vastaavat kirjataan tileille ja huomioidaan sen kauden tilinpäätöksessä, johon ne liittyvät. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa käsitellään varoja, velkoja, tuloja ja menoja. (IPSAS 1 standardi julkisen talouden kirjanpito). Jokainen tapahtuma otetaan liikekirjanpitoon kirjauksena, jossa käytetään ns. kaksinkertaista menettelyä, joka saa nimensä siitä, että kaikki kirjanpitoon kirjatut tapahtumat tai variaatiot esitetään kirjauksena, joka luo vastaavuuden veloitetun summan (debet) ja saadun summan (kredit) välille niissä eri tileissä, joihin ko. kirjaus vaikuttaa. Järjestelmä ei hyväksy asiakirjoja, joissa debet ja kredit ei ole esitetty balanssissa Lähde: Talousarviosta vastaavan pääosaston asiakirja "The Commission's accounting system", (ei saatavilla suomeksi). PE /18 DT\ doc

15 Tiedonannossa 1 esitetyt vastaukset tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin HUOMAUTUKSET, JOTKA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ON ESITTÄNYT YHTEISÖJEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄSTÄ TILINTARKASTUSLAUSUMISSA VUOSINA LIITE II TOIMET, JOTKA TIEDONANNOSSA ON ESITETTY VASTAUKSENA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HUOMAUTUKSIIN Kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä koskeva sääntely Kirjanpito- ja tilinpäätösmenetelmien yhdenmukaistaminen Kirjanpitomenetelmien ja arvostussääntöjen erot aiheuttivat ongelmia yksittäisten toimielinten tilinpäätösten konsolidoinnissa vuoteen 1998 asti. Vuodesta 1999 ongelmia on esiintynyt enää ajoittain, koska toimielinten käyttämiä menetelmiä on asteittain yhdenmukaistettu. Kirjanpito- ja tilinpäätösstandardit ja -periaatteet Vuosina tilintarkastustuomioistuin totesi toistamiseen, että on tarpeen vahvistaa selkeät kirjanpito- ja tilinpäätösstandardit ja -periaatteet, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaiset ja jotka on mukautettu julkisen sektorin erityistarpeisiin. Yhteisön säännökset olivat liian usein esteenä yhteisön varojen ja velkojen täydelliselle ja asianmukaiselle kirjaamiselle. Tämä johtui pääasiassa siitä, ettei menon ja maksun käsitteitä ole selkeästi erotettu toisistaan. Heinäkuun 25. päivänä 2002 annetulla varainhoitoasetuksella on tarkoitus vähitellen parantaa tilannetta 1. tammikuuta 2003 lähtien. Tiedonannossa esitetään seuraavia toimenpiteitä konsolidoinnin soveltamisalan laajentamiseksi ja konsolidointimenettelyn parantamiseksi: toimielinten ja virastojen tilinpitäjille suunnattu tiedotus ja koulutus virastojen tilinpäätösten analysointi sekä konsolidointikäsikirjan ja yhteisten kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyjen selittäminen konsolidointimenettelyn määrittäminen automaattisen konsolidointimenettelyn luominen ja jatkokehittäminen. Kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden vahvistamisen osalta tiedonannossa esitetään seuraavat toimet: kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeja käsittelevän komitean perustaminen jatkossa laadittavien ja edellä mainitulle komitealle esitettävien ensisijaisten kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien määrittäminen standardien laatiminen ja niiden esittäminen komitealle lausuntoa varten kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyn määrittely kutakin tapahtumatyyppiä varten tililuetteloehdotuksen laatiminen "perusteena olevan tapahtuman" määrittely kutakin tapahtumatyyppiä varten 1 KOM(2002) 755 lopull. 2 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen DAS-sektorin 17. lokakuuta 2002 antama muistio tulevassa vastuuvapauden myöntämismenettelyssä esittelijänä toimivalle Paulo Casacalle huomautuksista, jotka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt komission kirjanpitojärjestelmästä tarkastuslausumissaan vuosina DT\ doc 15/18 PE

16 Kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyt Yhteisön liiketapahtumien kirjauksessa aikaisemmin käytetty kassaperusteinen kirjausmenettely ei sovellu suoriteperusteisten tilinpäätösten esittämiseen, joka edellyttää saamisten ja velvoitteiden kirjaamista. Lisäksi talousarvio- ja liikekirjanpidon väliltä puuttuva yhteys estää varojen ja velkojen asianmukaisen ja täydellisen kirjaamisen. Komissio laati kesäkuussa 2001 toimintasuunnitelmaehdotuksen kirjanpitojärjestelmänsä puutteiden korjaamiseksi. Tämän jälkeen ei kuitenkaan ole toteutettu konkreettisia toimia. Taloudellinen tulos Vuodesta 1999 komissiolta on edellytetty paitsi varsinaisen kirjanpidollisen tuloksen myös laajemman taloudellisen tuloksen esittämistä. Taloudellisessa tuloksessa on otettava huomioon erät, jotka vaikuttavat vuoden lopun varoihin ja velkoihin. Näiden laskentaan vaikuttavat sekä tietyt tarkoitukseen soveltumattomat kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyt että kirjanpitojärjestelmä, jolla ei voida tuottaa tarvittavia tietoja. Taloudellisen tuloksen käsitteen selventämiseksi ja sen laskennassa tarvittavien käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole ilmeisesti toteutettu konkreettisia toimia. Yhteisöjen kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä koskevat varaumat ja huomautukset Edellä olevassa kohdassa mainittujen kansainvälisten periaatteiden täytäntöönpanon lisäksi on tarkoitus toteuttaa seuraavat toimet kassaperusteisen talousarviokirjanpidon ja suoriteperusteisen liikekirjanpidon integroimiseksi: kaikkien pääosastojen liiketapahtumien tutkiminen ja kyseeseen tulevien budjettikohtien yksilöiminen kohdekoodien rakenteen määrittely sekä niiden sisällyttäminen tililuetteloon kohdekoodien yhdistäminen liikekirjanpidon tileihin sekä nimikkeistön säännöllinen päivittäminen kunakin varainhoitovuonna talousarvion kassaperusteisen toteuttamisen ja suoriteperusteisen kirjanpidon täsmäyttäminen ehdollisten varojen ja velkojen täydellisen luettelon olisi oltava käytettävissä varainhoitovuoden 2003 tilinpäätöstä varten. Nämä erät tullaan sisällyttämään tilinpäätökseen säännöllisesti. Ennakko- ja etumaksut Maksujen käsittely menoina nostaa esille kysymyksen ennakko- ja välimaksujen käsittelystä. Nämä maksut ovat itse asiassa käteisvarojen siirtoja, joille ei ole todellista vastakirjausta. Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 1994 lähtien kehottanut ratkaisemaan tämän ongelman, jotta voitaisiin erottaa toisistaan erityyppiset maksut ja taata, että ne kirjataan tileille ja esitetään tilinpäätöksessä yksiselitteisesti. Tämä ongelma on osittain ratkaistu, mutta joitakin ennakkomaksuja käsitellään edelleen menoina. Tämä ei ole niiden yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaista, joita komission on tarkoitus soveltaa. Tiedonannossa esitetään ennakkomaksujen kirjaamista, niiden selvittämistä talousarvion tasolla, niiden integroimista liikekirjanpitoon sekä niitä koskevien alkusaldojen määrittämistä. Siinä esitetään myös kirjanpidon saldojen todentamista omaisuusluettelolla sekä aloittavan taseen laatimista. PE /18 DT\ doc

17 Kassa Kassatapahtumien kirjaaminen on yhteydessä ennakkomaksujen suorittamiseen rahoituksenvälittäjille tai ulkoisia toimia koskevien hankkeiden toteuttamiseksi. Komissio ei ole vielä ottanut käyttöön valvontajärjestelmää, jolla se saisi varmuuden siitä, että ne maksamattomat määrät, joista se laatii luettelon vuoden lopussa, ovat todenmukaisia ja käytettävissä. Käyttöomaisuus Rakennuksia koskevat kysymykset liittyivät vuosina lähinnä omistus- ja vuokraoikeuksien luettelointiin. Vuodesta 1998 on kiinnitetty erityistä huomiota käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen kirjanpidolliseen käsittelyyn. Koska tähän liittyy vain muutamia toimia, vielä ratkaisematta olevat ongelmat koskevat lähinnä tiettyjen kiinteistöjen arvoa. Laitteiden ja kalusteiden osalta nousee säännöllisesti esille kysymys niiden olemassaolon todentamisesta sekä hallinnollisten ja fyysisten inventaarien täsmäyttämisestä. Velallisina olevat kolmannet osapuolet Velallisina olevien kolmansien osapuolten luettelointi on toistuva ongelma, joka on edelleen ratkaisematta. Kysymys liittyy läheisesti perintään, jota varten komissio on esittänyt valkoisessa kirjassaan tiettyä toimea (toimi nro 96). Tämän toimen lopullista toteuttamismääräaikaa lykättiin odottamattomien vaikeuksien vuoksi. Toinen kysymys liittyy sellaisten saatavien arvostamiseen, jotka ovat joko perinteisiä omia varoja (erillinen tili) tai EMOTR-tukiosaston varoja. Komissio saa jäsenvaltioilta molemmissa tapauksissa hyvin yleisluontoisen käsityksen siitä, saadaanko varat tosiasiassa perittyä. Taseen ulkopuoliset sitoumukset Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin luetaan edelleen liikaa sellaisia eriä, jotka tilinpäätösperiaatteiden mukaan olisi esitettävä tilinpäätöksessä (taseessa tai menoina tai tuloina) mutta joita ei komission soveltamien sääntöjen mukaan lainkaan tai välttämättä esitetä taseessa. Jotkin oikeudelliset velvoitteet sisältyvät taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin kun taas toiset esitetään tilinpäätöksessä. Taseen ulkopuolisten sitoumusten kattavuutta ja esittämistä olisi selvennettävä kirjanpitoja tilinpäätösmenettelyjä rationalisoimalla. Sen lisäksi, että käyttöomaisuus viedään kirjanpitojärjestelmään edellä esitetyllä tavalla, tiedonannossa esitetään tilisaldojen todentamista omaisuusluettelolla ja aloittavalla taseella. Tiedonannossa esitetään seuraavien toimien toteuttamista tämän ongelman ratkaisemiseksi: erotetaan toisistaan erityyppiset saamiset ja kolmannet osapuolet erotetaan toisistaan erityyppiset perintämääräykset sen mukaan, ovatko kyseessä omat varat, sakot, kolmannelta osapuolelta perittävä saaminen vai maksetun määrän palauttaminen. erotetaan toisistaan erityyppiset asiakkaat: asiakkaana voi olla "varsinainen asiakas", joka suorittaa komissiolle tietyn maksun (esimerkiksi sakon) tai "toimittaja", jolle komissio on esimerkiksi maksanut ohjelman toteuttamiseksi tietyn summan ja jonka on palautettava liikaa maksetut varat komissiolle. yksilöidään kolmannet osapuolet oikeussubjekteina. Tiedonannossa esitetään täydellisen luettelon laatimista kaikista ehdollisista varoista ja veloista, niiden esittämistä tilinpäätöksessä sekä sellaisen tietojenkäsittelyvälineen kehittämistä, jolla tulojen ja menojen hyväksyjät voivat hallinnoida vakuuksia. DT\ doc 17/18 PE

18 Maksamatta olevat sitoumukset Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 1994 lähtien korostanut sitä, ettei maksamatta olevia sitoumuksia valvota riittävästi ja että jotkin tilinpäätöksessä käynnissä olevina toimintoina esitetyt toiminnot ovat tosiasiassa jo lakanneet. Näihin liittyvät summat ovat merkittäviä. Komissio aloitti jokin aika sitten maksamattomia sitoumuksia koskevan järjestelmällisen selvitystyön, jonka se aikoo saattaa päätökseen vuonna On kuitenkin korostettava sitä, että tämänkaltainen selvitystyö olisi hoidettava kertaluontoisten hankkeiden sijasta säännöllisellä valvonnalla. SINCOM2-järjestelmä SINCOM2-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna Aikaisemmin tuotetut tiedot vietiin järjestelmään vaiheittain, minkä vuoksi sen käyttö oli keskeytettävä. Sen monimutkainen rakenne on seurausta tapahtuneesta kehityksestä. Se koostuu kolmesta toisiinsa löyhästi liitetystä erillisjärjestelmästä 1. Näiden kolmen osajärjestelmän sisältämien tietojen täsmäyttäminen, joka on ainoa tae kokonaisjärjestelmän johdonmukaisuudesta, vaatii runsaasti työtä, eivätkä tulokset aina ole tyydyttäviä, etenkin kun on kyse niiden tietojen kattavuudesta, joiden perusteella tase laaditaan vuoden lopussa (ks. kohta 4). Järjestelmän ajantasaistamisessa noudatettavat menettelyt eivät ole riittäviä. Liian monet käyttäjät pääsevät käyttämään järjestelmän sisältämiä todellisia tietoja. Järjestelmään tehtyjä muutoksia ei ole dokumentoitu riittävällä tavalla. Testattaessa toiminnan uudelleen käynnistämistä vuonna 2000 pääjärjestelmän poiskytkennän jälkeen olosuhteet eivät kaikilta osin täysin vastanneet tilannetta, jossa pääjärjestelmä tuhoutuu täysin. Liian suuri osa käyttäjistä käyttää järjestelmää järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin. Komissio on sitoutunut toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä. Vaikka tiedonannossa ei esitetä erityistoimia, tilinpäätösraportoinnin ja kirjanpitojärjestelmän laadun parantamisella voidaan varmasti tukea parhaillaan käynnissä olevaa maksamattomien sitoumusten selvitystyötä. Komissio luo uuden järjestelmäarkkitehtuurin taloushallintonsa ja kirjanpitonsa tarpeisiin. Tärkeimpinä hankkeessa noudatettavina periaatteina ovat järjestelmien integrointi (ja näin myös tietojen johdonmukaisuuden varmistaminen) sekä tehokkaan tietoturvan ylläpito. Sen lisäksi, että uudella järjestelmällä mahdollistetaan suoriteperusteinen kirjanpito, sen on oltava toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään nykyistä järjestelmää huomattavasti parempi. Kaikki kirjanpidon toiminnot sisältyvät vakio-ohjelmistopakettiin (SAP Enterprise). Muita (hallinnointiin) tarkoitettuja toimintoja koskevat päätökset tehdään seuraavin ratkaisujen ensisijaisuutta koskevin perustein: ensisijaisena vaihtoehtona on SAP Enterprise -järjestelmän toimintojen käyttäminen; toissijaisena sellaisen muun kuin SAP-järjestelmäpaketin ostaminen, joka täyttää integroitavuutta koskevat vaatimukset ja kolmantena toiminnon kehittäminen komission sisällä samoja sääntöjä noudattaen. 1 Si2: talousarviokirjanpito; R3/SAP: liikekirjanpito; tietovarasto: kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot. PE /18 DT\ doc

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus 28.12.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/49 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus (98/C

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 32/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 11/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden

Lisätiedot

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS C 372/32 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaukset (1999/C

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO Julkisten varojen hallinnan

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

LUKIJALLE. ( 1 ) Tuloja ( omat varat ) koskevien neuvoston päätösten, asetusten ja direktiivien sekä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon

LUKIJALLE. ( 1 ) Tuloja ( omat varat ) koskevien neuvoston päätösten, asetusten ja direktiivien sekä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon LUKIJALLE 1 Tilintarkastustuomioistuin, joka on Euroopan unionin riippumaton ulkoinen tarkastuselin, julkaisee joka vuosi vuosikertomuksen. Vuosikertomus kuuluu vastuuvapausmenettelyyn (EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla)

Lausunto nro 7/2015. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) Lausunto nro 7/2015 (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot