Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33"

Transkriptio

1 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtokunnalle neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 ( 1 ) 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti. TÄRKEIMMÄT HUOMAUTUKSET EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN TALOUSARVION TO- TEUTTAMISESTA 31. JOULUKUUTA 1997 PÄÄTTYNEEN VARAINHOITOVUODEN OSALTA Talousarviokirjanpito ja yleinen kirjanpito 1.2 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 14 artiklan 1 kohdan mukaan talousarvion toteuttamisesta on vastannut keskuksen johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen ( 2 ) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 15 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 188 c artiklan nojalla. 1.5 Vaikka vuosi 1997 oli keskuksen kolmas toimintavuosi (joista kaksi kokonaisia varainhoitovuosia), talousarviokirjanpito tapahtuu edelleen taulukkolaskennan avulla asianmukaisen kirjanpito-ohjelmiston sijaan. Tilintarkastustuomioistuin on jo aiempia varainhoitovuosia koskevassa kertomuksessaan ( 3 ) arvostellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä. 1.6 Keskuksen olisi otettava käyttöön kustannuspaikkapohjaisen kirjanpidon järjestelmä, jotta saataisiin selville keskuksen asiakkailleen suorittamien palvelujen todelliset kustannukset. 1.3 Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa omien tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Se suoritti kirjanpitoa koskevia tarkastuksia sekä käytti muita tässä yhteydessä tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenettelyjä. Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen avulla riittävän perustan jäljempänä esitettyä kantaa varten. 1.4 Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 1997 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. ( 1 ) EYVL L 314, , s. 1. ( 2 ) Kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, keskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 1997 laadittiin ja toimitettiin tämän jälkeen keskuksen johtokunnalle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa. Komission kanssa tehdyt sopimukset 1.7 Keskus teki vuosina 1996 ja 1997 komission kanssa sopimuksia sellaisten käännöstöiden antamisesta komission käännöspalvelulle, jotka tavallisesti kuuluvat keskuksen hoidettavaksi. Tästä aiheutui kuluja keskuksen talousarvioon 0,4 miljoonaa ecua varainhoitovuonna 1996 ja 0,2 miljoonaa ecua varainhoitovuonna 1997 (tästä määrästä 0,06 miljoonaa ecua liittyy muuhun kuin käännöstoimintaan, esimerkiksi terminologian yhdenmukaistamiseen ja standardointiin). 1.8 Tehtyjen sopimusten mukaan laskutus tapahtui eri perustein kuin suoritetun työn seuranta (päivien eikä sivumäärän perusteella); tilintarkastustuomioistuin ei voi tämän vuoksi ottaa kantaa siihen, voidaanko ilmoitetut määrät katsoa perustelluiksi. Lisäksi oli mahdotonta löytää selitystä siihen, miksi käännetyn sivun omakustannushinta oli vuonna 1996 erilainen kuin vuonna 1997 (36 ecua/sivu vuonna 1996 ja 82 ecua/sivu vuonna 1997). ( 3 ) EYVL C 393, , s. 47.

2 C 406/ Terminologian yhdenmukaistamiseen ja standardointiin liittyvän 0,06 miljoonan ecun määrän osalta havaittiin puolestaan, että todentava aineisto ei ole riittävä. Talousarvio 1.9 Niistä määrärahoista, jotka on siirretty automaattisesti varainhoitovuodelta 1996, on käytetty ainoastaan 58 prosenttia eli 0,89 miljoonaa ecua. Tämän seurauksena on peruuntunut huomattava määrä määrärahoja, mikä johtuu siitä, että yhteensä 0,65 miljoonan ecun määrä siirretyistä määrärahoista ei vastannut mitään tiettyjä maksusitoumuksia Vuoden 1997 osalta maksut (9,92 miljoonaa ecua) vastasivat vain 57,1 prosenttia varainhoitovuoden määrärahoista; näistä määrärahoista 30,3 prosenttia siirrettiin automaattisesti varainhoitovuoteen 1998 ja 12,6 prosenttia peruuntui Keskuksen varainhoitoasetuksen 13 artiklassa säädetään, että keskuksen talousarvio on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Näin ei ole tapahtunut. Varainhoitoasetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1.12 Keskuksen varainhoitoasetuksen (annettu syyskuussa 1996) soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt olivat edelleen antamatta keskusta koskevien tarkastusten aikaan (maaliskuussa 1998). Toimipaikka 1.13 Keskuksella on ollut huhtikuusta 1997 alkaen toimitiloja, jotka Luxemburgin valtio on antanut sen käyttöön. Näiden toimitilojen käyttöä koskevista ehdoista ei ole vieläkään tehty kirjallista sopimusta. Varainhoitovuoden saldo 1.14 Toisin kuin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 32 artiklassa säädetään, keskus ei ole ottanut aina seuraavaan talousarvioon edellisen varainhoitovuoden saldoa. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. lokakuuta 1998 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Bernhard FRIEDMANN Presidentti

3 C 406/35 Taulukko 1 Tase varainhoitovuosilta 1996 ja 1997 (1 000 ecua) Vastaavaa Käyttöomaisuus Laitteet ja kalusto 71 9 Atk-laitteisto 156 Aineettomat hyödykkeet 48 8 yhteensä Vastattavaa Pysyvä pääoma Oma pääoma Varainhoitovuoden saldo yhteensä Saamiset Virastojen maksuosuudet Muut saamiset 7 yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Pankkitilit avistatilit Ennakkomaksujärjestelmä yhteensä Lyhytaikaiset velat Automaattisesti siirretyt määrärahat Muut velat Virastojen maksuosuuksien saldo Uudelleen käyttöön otettavat määrärahat 3 yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa yhteensä Lähde: tilintarkastustuomioistuimen laatima esitys, joka perustuu keskuksen toimittamiin tietoihin.

4 C 406/ Taulukko 2 Varainhoitovuosien 1996 ja 1997 saldo (1 000 ecua) Tulot Komissiolta saatu tuki 300 Muut tulot Omat tulot Tulot yhteensä Menot Henkilöstö I osasto Maksut Siirretyt määrärahat Kiinteistöt, koneet, jne. II osasto Maksut Siirretyt määrärahat Menot yhteensä Varainhoitovuoden tulos Edeltävältä varainhoitovuodelta siirretty tulos Siirtyneet ja peruuntuneet määrärahat Kurssierot (9) (10) Varainhoitovuoden saldo Lähde: tilintarkastustuomioistuimen laatima esitys, joka perustuu keskuksen toimittamiin tietoihin.

5 C 406/37 KÄÄNNÖSKESKUKSEN VASTAUS Talousarvio ja yleinen kirjanpito 1.5 Keskus on aina pitänyt käyttämäänsä kirjanpitoohjelmaa tarpeitaan vastaamattomana, kuten keskuksen vastauksesta edellisiä varainhoitovuosia koskevaan kertomukseen ilmenee. Yhdessä eräiden muiden virastojen kanssa keskus on laatinut sopimuksen koordinointiyksikön perustamisesta S12:n asentamista ja tukea varten. Sopimus on saanut myönteisen lausunnon toimivaltaisilta elimiltä. Viime kesäkuussa keskus tutki S12:n asentamista nopeuttaakseen asian etenemistä. Testiversio on käytössä suunnitelmien mukaan marraskuun ensimmäisellä viikolla. 1.6 Keskus on täysin tietoinen tehokkaan kustannuslaskentajärjestelmän tärkeydestä. Suunnitelmissa on S12:n täydentäminen liittämällä siihen yleisen kirjanpidon ja kustannuslaskennan moduulit. Vuoden 1998 aikana keskus on käyttänyt Excel-ohjelmaa kustannuslaskentaan. Sopimukset komission kanssa 1.8 Komission aloitteesta laskutusperusteena on ollut tehdyt työpäivät, koska keskukselle annetut palvelut eivät koostu pelkästään asiakirjojen kääntämisestä, vaan myös terminologiaan liittyvistä palveluista, standardoinnissa avustamisesta, tietokantojen käytöstä jne. Keskus yrittää päästä komission kanssa sopimukseen, jotta dokumentointi tulevaisuudessa olisi aiempaa yksityiskohtaisempaa, vaikka näistä palveluista maksettavat summat ovat vähenemässä (0,4 miljoonaa ecua vuodelle 1996, 0,2 miljoonaa ecua vuodelle 1997 ja 0,045 miljoonaa ecua vuodelle 1998). hintojen määrittäminen on ollut vaikeaa laskennallisista syistä. Ongelman ratkaisemiseksi keskus on luonut tietokannan käännösten seurantaan vuonna 1998 ja aloittanut S12:n asentamisen tarkoituksenaan saada väline, jonka avulla voidaan laskea oikeat tiedot varainhoitovuoden tilinpäätökseen Talousarvion julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä on aiheuttanut suhteellisen korkeat kustannukset. Yhteistyössä neljän muun viraston kanssa on keskusteltu yhteisestä talousarviota koskevasta julkaisusta virallisten julkaisujen toimiston kanssa. Parhaillaan neuvotellaan vuoden 1998 talousarviosta. Euroopan parlamentti puolestaan ehdottaa virastojen talousarvion julkaisemista Internetin kautta siten, että EYVL:ssä tiedotetaan kunkin viraston sivustolle pääsemisestä. Varainhoitoasetusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1.12 Luonnos varainhoitoasetusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä on jätetty varainhoidon valvojalle lausuntoa varten. Jos lausunto on myönteinen, varainhoitoasetusta koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin liittyvä luonnos otetaan hyväksyttäväksi hallintoneuvoston esityslistalle 26. lokakuuta 1998 pidettävään kokoukseen. Toimitilat 1.13 Keskus on viimeistelemässä toimitiloja ja vartiointia koskevaa sopimusta, joka esitetään Luxemburgin viranomaisille. Talousarvio 1.9 ja 1.10 Ottaen huomioon tehtyjen freelancer-käännösten suuren määrän sekä Excel-kirjanpitojärjestelmän ja käännösten seurantajärjestelmän puutteet varainhoitovuoden 1997 lopulla tekeillä olevien tilattujen käännösten Varainhoitovuonna käyttämättä jääneet varat 1.14 Keskuksen oma varainhoitoasetus ei salli aikaisempien varainhoitovuosien käyttämättä jääneiden varojen kirjaamista seuraaviin talousarvioihin. Keskus aikoo tutkia mahdollisuutta muuttaa varainhoitoasetustaan tässä suhteessa.

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 73 lopullinen C7-0070/10 Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä FI FI SISÄLLYSLUETTELO Euroopan

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. ERC:N AVUSTUSSOPIMUS LIITE V (B) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO MENETTELYTAVOISTA SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS MENETTELYTAVOISTA, JOITA ON SOVELLETTU 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, L 262/22 KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot