5306/15 ADD 1 ma/sj/vl 1 DG G 2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5306/15 ADD 1 ma/sj/vl 1 DG G 2A"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. tammikuuta 205 (OR. en) 5306/5 ADD N 28 PE-L 5 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Vastuuvapauden myöntäminen yhteisyrityksille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 Ehdotukset neuvoston suosituksiksi LIITE : Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten... 2 LIITE 2: SESAR-yhteisyritys... 6 LIITE 3: ARTEMIS-yhteisyritys... 8 LIITE 4: Clean Sky -yhteisyritys... 2 LIITE 5: Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyritys... 6 LIITE 6: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys... 9 LIITE 7: ENIAC-yhteisyritys /5 ADD ma/sj/vl

2 LIITE Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu, vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 202 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 208 artiklan 2 kohdan, ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/98/Euratom 2 ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 22 päivänä lokakuuta 2007, 2 EUVL L 298, , s.. EUVL L 90, , s /5 ADD ma/sj/vl 2

3 on tarkastellut ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen, jäljempänä 'yhteisyritys', varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta eräisiin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että nämä sen huomautukset johtavat jatkotoimiin. Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 3

4 LIITTEEN liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETYT HUOMAUTUKSET Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon, jossa tämä katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellisesta asemasta 3 päivänä joulukuuta 203 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja että kyseisen varainhoitovuoden tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Muutamat huomautukset ovat kuitenkin tarpeen. Neuvosto kehottaa tilintarkastustuomioistuimen huomautusten perusteella yhteisyritystä esittämään tilinpäätöksessä tietoja keskeneräisten urakoiden edistymisestä, jotta varmistetaan, että yhteisyrityksen tähän mennessä toteutettaman toiminnan tilanne osoitetaan avoimesti kansainvälisen ITER-organisaation kanssa tehtyjen hankintajärjestelyjen osalta. Seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen kohtuuttoman suuren määrän välttämiseksi neuvosto kehottaa yhteisyritystä talousarvion vuotuisuusperiaatetta noudattaen kiinnittämään riittävästi huomiota maksusitoumus- ja maksumäärärahojen asianmukaiseen toteuttamiseen varainhoitovuoden aikana ja tarvittaessa vapauttamaan käyttämättömät määrärahat. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että yhteisyritys on edistynyt sisäisen valvonnan järjestelmiensä perustamisessa ja täytäntöönpanossa. Koska joitain puutteita on vielä jäljellä, neuvosto kehottaa yhteisyritystä jatkamaan pyrkimyksiään parantaa ja tehdä tehokkaammiksi sisäisen valvonnan järjestelmien eri osatekijöitä. 5306/5 ADD ma/sj/vl 4

5 Neuvosto pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin on edelleen todennut useita heikkouksia hankintamenettelyissä ja avustusten myöntämismenettelyissä. Neuvosto kehottaa yhteisyritystä maksimoimaan kilpailun hankintamenettelyissä ja avustussopimusten hallinnoinnissa sekä tehostamaan valvontaa ja tarkastuksia hankintamenettelyjen ja avustusten myöntämismenettelyjen eri vaiheissa, jotta lievennetään EU:n varoihin mahdollisesti kohdistuvia taloudellisia riskejä. Neuvosto on myös huolestunut merkittävästä kasvusta ITER-hankkeen kuluissa, jotka marraskuussa 203 arvioitiin 290 miljoonaksi euroksi. Ottaen huomioon, että neuvosto hyväksyi kesäkuussa 200 antamissaan päätelmissä ITER-hankkeen rahoitukseksi enintään 6,6 miljardia euroa, neuvosto kehottaa yhteisyritystä ottamaan välittömästi käyttöön asianmukaiset välineet kustannusarvioiden ja mahdollisten kulupoikkeamisten oikeellisuuden seuraamiseksi sekä raportoimaan asianmukaisella tavalla toimiensa tuloksista ja riskeistä vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Neuvosto korostaa, että ITER-hankkeen hallinnoinnissa on tärkeää noudattaa realistista toimintamallia, johon kuuluu realistisen viiteaikataulun laatiminen ja kulutushyödykkeiden hintakehitykseen liittyvien riskien ehkäiseminen. Lopuksi neuvosto kehottaa yhteisyritystä noudattamaan täysin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja muuttamaan varainhoitoa koskevia säännöksiään niin, että niissä otetaan huomioon varainhoidon uuden puiteasetuksen mukanaan tuomat muutokset, panemaan täytäntöön erityistoimet tiettyjen teollis- ja tekijäoikeuksien suojelemiseen liittyvien riskien lieventämiseksi ja hyväksymään tarvittavat säännöt henkilöstösääntöjen asianmukaista täytäntöönpanoa varten. 5306/5 ADD ma/sj/vl 5

6 LIITE 2 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 202 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/202 ja erityisesti sen 208 artiklan 2 kohdan, ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 29/ ja erityisesti sen 4 b artiklan, ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 28 päivänä heinäkuuta 2009, 2 EUVL L 298, , s.. EUVL L 64, , s /5 ADD ma/sj/vl 6

7 on tarkastellut SESAR-yhteisyrityksen, jäljempänä 'yhteisyritys', varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, on tyytyväinen, etteivät varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset anna neuvostolle aihetta huomautuksiin, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 7

8 LIITE 3 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuona 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008 ja erityisesti sen artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 204 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 56/204 2 ja erityisesti sen artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan, ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 8 päivänä joulukuuta 2008, 2 EUVL L 30, , s. 52. EUVL 69, , s /5 ADD ma/sj/vl 8

9 on tarkastellut ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä ARTEMIS-yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 56/204 artiklan 2 kohdan mukaisesti ECSEL-yhteisyritys korvaa ARTEMIS-yhteisyrityksen, jonka toimintaa se jatkaa. Vastuuvapaus olisi näin ollen myönnettävä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta eräisiin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että toimintaa jatkava ECSEL-yhteisyritys ryhtyy jatkotoimiin näiden huomautusten seurauksena, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää ECSEL-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 9

10 LIITTEEN 3 liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETYT HUOMAUTUKSET Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon, jossa tämä katsoo, että ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot taloudellisesta asemasta 3 päivänä joulukuuta 203 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti. Neuvosto kuitenkin pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia sisältävää kertomusta tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, koska tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan ARTEMIS-yhteisyrityksen jälkikäteistarkastusstrategia ei anna riittävää varmuutta siitä, että tämä keskeinen valvontaväline toimisi tehokkaasti. Neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa ECSEL-yhteisyritystä tarkastelemaan kansallisten rahoitusviranomaisten tarkastusstrategioita sen varmistamiseksi, että kaikki kansalliset rahoitusviranomaiset toimittavat tarkastuskertomukset ajallaan ja että niihin sisältyy kaikki tarpeellinen tieto, jotta jälkikäteistarkastusstrategia voi toimia tehokkaasti. Lisäksi seuraavat huomautukset ovat tarpeen. Talousarvion täytäntöönpanon osalta neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä talousarvion vuotuisuusperiaatetta noudattaen kiinnittämään riittävästi huomiota maksusitoumus- ja maksumäärärahojen asianmukaiseen toteuttamiseen varainhoitovuoden aikana ja tarvittaessa vapauttamaan käyttämättömät määrärahat seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen kohtuuttoman suuren määrän välttämiseksi. Neuvosto on lisäksi huolissaan siitä, että sisäisen tarkastuksen yksikköä ei vielä ole perustettu ja että varainhoitosäännöt eivät ole varainhoitoasetuksen mukaisia komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksien osalta. Se korostaa, että tilanne on korjattava nopeasti. 5306/5 ADD ma/sj/vl 0

11 Neuvosto pyytää myös, että otetaan käyttöön asianmukainen menettely eturistiriitatilanteiden käsittelemiseksi. Lisäksi neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä parantamaan lisää tutkimustulosten seurantaa ja niistä raportointia. Lopuksi neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä ottamaan asianmukaisesti huomioon komission toteuttamassa toisessa väliarviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja panemaan ne täytäntöön. 5306/5 ADD ma/sj/vl

12 LIITE 4 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 7/2008 ja erityisesti sen artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 204 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 558/204 2 ja erityisesti sen artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan, ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 7 päivänä marraskuuta 2008, 2 EUVL L 30, , s.. EUVL 69, , s /5 ADD ma/sj/vl 2

13 on tarkastellut Clean Sky -yhteisyrityksen, jäljempänä 'yhteisyritys', varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 558/204 artiklan 2 kohdan mukaisesti Clean Sky 2 -yhteisyritys korvaa Clean Sky-yhteisyrityksen, jonka toimintaa se jatkaa. Vastuuvapaus olisi näin ollen myönnettävä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen, jäljempänä 'toimintaa jatkava yhteisyritys', toimitusjohtajalle, Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta eräisiin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että toimintaa jatkava yhteisyritys ryhtyy jatkotoimiin näiden huomautusten seurauksena, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää toimintaa jatkavan yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 3

14 LIITTEEN 4 liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETYT HUOMAUTUKSET Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon, jossa tämä katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellisesta asemasta 3 päivänä joulukuuta 203 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja että kyseisen varainhoitovuoden tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Muutamat huomautukset ovat kuitenkin tarpeen. Seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen kohtuuttoman suuren määrän välttämiseksi neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä talousarvion vuotuisuusperiaatetta noudattaen kiinnittämään riittävästi huomiota maksusitoumus- ja maksumäärärahojen asianmukaiseen toteuttamiseen varainhoitovuoden aikana ja tarvittaessa vapauttamaan käyttämättömät määrärahat. Neuvosto on tyytyväinen kokonaistoteuttamisasteessa tähän mennessä aikaan saatuihin parannuksiin. Neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä toteuttamaan lisää parannuksia tarjouskilpailuihin liittyvien menojen osalta ja erityisesti lyhentämään viivettä avustussopimusten tekemisessä, jotta maksumäärärahojen käyttöaste olisi tulevaisuudessa parempi. Neuvosto on tyytyväinen yhteisyrityksen vastauksiin, jotka koskevat avustusten taloushallinnointiin liittyvän sovelluksen toteuttamista, ja kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä jatkamaan valvontajärjestelmien ja -menettelyjen, etenkin kuluilmoitusten ennakkotarkastusten, parantamista ja antamaan kaikille toimijoille tarkempia tietoja erityisten työpajojen ja kurssien kautta. 5306/5 ADD ma/sj/vl 4

15 Sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevien tilintarkastustuomioistuimen huomautusten osalta neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä saattamaan omat varainhoitosääntönsä, jotka koskevat sisäisen tarkastuksen järjestelyjä ja erityisesti komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksia, vastaamaan tarkistettua varainhoidon puiteasetusta. Lisäksi neuvosto panee merkille komission sisäisen tarkastuksen osaston havaitsemat puutteet, jotka liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmään ja pyytää toimintaa jatkavaa yhteisyritystä korjaamaan havaitut puutteet viipymättä. Lopuksi neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä myös parantamaan lisää tutkimustulosten seurantaa ja niistä raportointia. 5306/5 ADD ma/sj/vl 5

16 LIITE 5 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2008 ja erityisesti sen artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 204 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 557/204 2 ja erityisesti sen artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan, ottaa huomioon Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 2 päivänä helmikuuta 2009, 2 EUVL L 30, , s. 38. EUVL 69, , s /5 ADD ma/sj/vl 6

17 on tarkastellut Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyrityksen, jäljempänä 'yhteisyritys', varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 557/204 artiklan 2 kohdan mukaisesti toinen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys korvaa Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen-yhteisyrityksen, jonka toimintaa se jatkaa. Vastuuvapaus olisi näin ollen myönnettävä toiselle Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavalle yhteisyritykselle, jäljempänä 'toimintaa jatkava yhteisyritys', toimitusjohtajalle, Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta eräisiin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että toimintaa jatkava yhteisyritys ryhtyy jatkotoimiin näiden huomautusten seurauksena, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää toimintaa jatkavan yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 7

18 LIITTEEN 5 liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETYT HUOMAUTUKSET Neuvosto on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen lausumaan, jonka mukaan yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 3 päivältä joulukuuta 203 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Neuvosto kuitenkin pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia sisältävää kertomusta tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta ottaen huomioon jälkitarkastuksissa havaittu olennaisuusrajan ylittävä virhetaso. Neuvosto panee merkille edistymisen vuoteen 202 verrattuna, mutta kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimet tukeen oikeuttamattomien menojen perimiseksi takaisin ja virhetason alentamiseksi, jotta yhteisyritys saisi tilintarkastustuomioistuimelta huomautuksia sisältämättömän kertomuksen. Lisäksi seuraavat huomautukset ovat tarpeen. Seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen kohtuuttoman suuren määrän välttämiseksi neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä talousarvion vuotuisuusperiaatetta noudattaen kiinnittämään riittävästi huomiota maksusitoumus- ja maksumäärärahojen asianmukaiseen toteuttamiseen varainhoitovuoden aikana ja tarvittaessa vapauttamaan käyttämättömät määrärahat. Neuvosto on tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun edistymiseen tehokkaan ja luotettavan sisäisen valvontajärjestelmän perustamisessa ja kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä jatkamaan toimia tilintarkastustuomioistuimen antamia suosituksia noudattaen. Lopuksi neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa yhteisyritystä myös parantamaan entisestään tutkimustulosten seurantaa. 5306/5 ADD ma/sj/vl 8

19 LIITE 6 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen pääjohtajalle polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 52/2008 ja erityisesti sen artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 204 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 559/204 2 ja erityisesti sen artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan, ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 26 päivänä syyskuuta 2008, 2 EUVL L 53, , s.. EUVL 69, , s /5 ADD ma/sj/vl 9

20 on tarkastellut polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen, jäljempänä 'yhteisyritys', varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 559/204 artiklan 2 kohdan mukaisesti toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys korvaa polttokenno- ja vety -yhteisyrityksen, jonka toimintaa se jatkaa. Vastuuvapaus olisi näin ollen myönnettävä toisen polttokenno- ja vetyyhteisyrityksen, jäljempänä 'toimintaa jatkava yhteisyritys', toimitusjohtajalle, Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta yhteen huomautukseen, joka on tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että toimintaa jatkava yhteisyritys ryhtyy jatkotoimiin tämän huomautuksen seurauksena, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää toimintaa jatkavan yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 20

21 LIITTEEN 6 liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETTY HUOMAUTUS Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon, jossa tämä katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellisesta asemasta 3 päivänä joulukuuta 203 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti ja että kyseisen varainhoitovuoden tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Yksi huomautus on kuitenkin tarpeen. Sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevien tilintarkastustuomioistuimen huomautusten osalta neuvosto panee merkille yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen yksikön havaitsemat puutteet, jotka liittyvät avustusten hallinnointiin/neuvotteluun, sopimusten tekemiseen ja ennakkorahoitukseen, ja pyytää toimintaa jatkavaa yhteisyritystä korjaamaan havaitut puutteet viipymättä. 5306/5 ADD ma/sj/vl 2

22 LIITE 7 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS, annettu..., vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuona 203 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008 ja erityisesti sen artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 204 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 56/204 2 ja erityisesti sen artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan, ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 30 päivänä toukokuuta 2008, 2 EUVL L 30, , s. 2. EUVL 69, , s /5 ADD ma/sj/vl 22

23 on tarkastellut ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tuloslaskelmaa ja 3 päivänä joulukuuta 203 päivättyä tasetta sekä ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 203 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta sekä ENIAC-yhteisyrityksen vastauksia tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, sekä katsoo seuraavaa: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 56/204 artiklan 2 kohdan mukaisesti ECSEL-yhteisyritys korvaa ENIAC-yhteisyrityksen, jonka toimintaa se jatkaa. Vastuuvapaus olisi näin ollen myönnettävä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, Varainhoitovuotta 203 koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautukset antavat neuvostolle aihetta eräisiin huomautuksiin, jotka ovat tämän suosituksen liitteessä. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että toimintaa jatkava ECSEL-yhteisyritys ryhtyy jatkotoimiin näiden huomautusten seurauksena, Edellä mainitun tarkastelun perusteella vastuuvapaus ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta voidaan myöntää, SUOSITTAA näin ollen Euroopan parlamentille, että se myöntää ECSEL-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 203. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja EUVL C 452, , s /5 ADD ma/sj/vl 23

24 LIITTEEN 7 liite NEUVOSTON SUOSITUKSEEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ YHTEISYRITYKSELLE LIITETYT HUOMAUTUKSET Neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon, jossa tämä katsoo, että ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot taloudellisesta asemasta 3 päivänä joulukuuta 203 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti. Neuvosto kuitenkin pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia sisältävää kertomusta tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, koska tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan ENIAC-yhteisyrityksen jälkikäteistarkastusstrategia ei anna riittävää varmuutta siitä, että tämä keskeinen valvontaväline toimisi tehokkaasti. Neuvosto kehottaa toimintaa jatkavaa ECSEL-yhteisyritystä tarkastelemaan kansallisten rahoitusviranomaisten tarkastusstrategioita sen varmistamiseksi, että kaikki kansalliset rahoitusviranomaiset toimittavat tarkastuskertomukset ajallaan ja että niihin sisältyy kaikki tarpeellinen tieto, jotta jälkikäteistarkastusstrategia voi toimia tehokkaasti. Lisäksi seuraavat huomautukset ovat tarpeen. Talousarvion täytäntöönpanon osalta neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä talousarvion vuotuisuusperiaatetta noudattaen kiinnittämään riittävästi huomiota maksusitoumus- ja maksumäärärahojen asianmukaiseen toteuttamiseen varainhoitovuoden aikana ja tarvittaessa vapauttamaan käyttämättömät määrärahat seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen kohtuuttoman suuren määrän välttämiseksi. Neuvosto pyytää myös, että otetaan käyttöön asianmukainen menettely eturistiriitatilanteiden käsittelemiseksi. 5306/5 ADD ma/sj/vl 24

25 Lisäksi neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä parantamaan lisää tutkimustulosten seurantaa ja niistä raportointia. Lopuksi neuvosto kehottaa ECSEL-yhteisyritystä ottamaan asianmukaisesti huomioon komission toteuttamassa toisessa väliarviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja panemaan ne täytäntöön. 5306/5 ADD ma/sj/vl 25

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2013 (08.02) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2013 (08.02) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel,. helmikuuta 203 (08.02) (OR. en) 5753/3 ADD FIN 45 PE-L 5 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Budjettikomitea Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(205)066 Vastuuvapaus 203: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 205 vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno-

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2084(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2013

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2013 Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2013 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luembourg T (+352) 4938

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2124(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2124(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 29.1.2015 2014/2124(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2015 2014/2083(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TOINEN MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0264/

TOINEN MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0264/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0264/2016 28.9.2016 TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2202(DEC))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TOINEN MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0283/

TOINEN MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0283/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0283/2015 2.10.2015 TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2132(DEC))

Lisätiedot

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2014

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2014 Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2014 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Puh. (+352)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 16.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 473/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Yhteenveto EU:n tutkimusalan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin P7_TA(204)030 Vastuuvapaus 202: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 204 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos. Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos. Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos P8_TA-PROV(209)0255 Vastuuvapaus 207: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER). Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta (2017/C 417/07)

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta (2017/C 417/07) C 417/52 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2079(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40)

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/247 KERTOMUS innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

KERTOMUS. Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26)

KERTOMUS. Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/143 KERTOMUS Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26) JOHDANTO 1. Europolin eläkerahasto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38)

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/203 KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

nro 26/ : "Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?".

nro 26/ : Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2019 (OR. en) 6752/19 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UD 69 FIN 164

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 28.1.2015 2014/2087(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41)

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/219 KERTOMUS innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02)

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/25 KERTOMUS Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37)

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37) C 417/228 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2017 (OR. en) 11929/1/17 REV 1 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 9775/17, 9776/17 Asia: N 520 FSTR

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05)

KERTOMUS. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05) C 417/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen (2017/C 417/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen (2017/C 417/18) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/115 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/18) JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus C 417/218 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2017/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2014 COM(2014) 459 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 28.1.2015 2014/2101(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2015

Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2015 Yhteenveto EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten tuloksista: varainhoitovuosi 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398

Lisätiedot

sekä Eurojust-yksikön vastaus

sekä Eurojust-yksikön vastaus Kertomus Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26)

KERTOMUS. Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26) C 417/166 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0102/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0102/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0102/2018 26.3.2018 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2168(DEC))

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

Kertomus Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

Kertomus Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus Kertomus Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20) C 417/126 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20) JOHDANTO

Lisätiedot

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2013/2241(DEC) 7.7.2014 LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(205)08 Vastuuvapaus 203: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 205 vastuuvapauden

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2080(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KERTOMUS. polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaus (2017/C 426/06)

KERTOMUS. polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaus (2017/C 426/06) C 426/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.12.2017 KERTOMUS polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaus (2017/C 426/06) SISÄLLYS JOHDANTO............................................................

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus C 449/128 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2178(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2178(DEC) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2178(DEC) 3.2.2017 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian (nyt Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06)

KERTOMUS. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/47 KERTOMUS Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

Kertomus Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viranomaisen vastaus

Kertomus Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viranomaisen vastaus Kertomus Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

Kertomus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

Kertomus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/04)

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/04) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/37 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/04) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02)

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/17 KERTOMUS Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02) JOHDANTO

Lisätiedot

sekä yhteisyrityksen vastaus

sekä yhteisyrityksen vastaus Kertomus biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

sekä viranomaisen vastaus

sekä viranomaisen vastaus Kertomus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viranomaisen vastaus

sekä viranomaisen vastaus Kertomus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus C 417/150 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0113/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0113/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0113/2017 29.3.2017 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2201(DEC)) Talousarvion

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15)

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) C 449/82 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) JOHDANTO 1. Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

6372/19 ADD 1 1 ECOMP LIMITE FI

6372/19 ADD 1 1 ECOMP LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2019 (OR. en) 6372/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 5 ECOFIN 161 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Talous- ja rahoitusasiat) 12. helmikuuta 2019

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

16886/13 team/vp/mh 1 DQPG

16886/13 team/vp/mh 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2013 (OR. en) 16886/13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3276. istunto (kilpailukyky (sisämarkkinat,

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 12.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 426/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Yhteenveto EU:n tutkimusalan

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0083/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0083/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0083/2017 28.3.2017 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/25) C 417/160 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/25) JOHDANTO

Lisätiedot