KANSALAIS- & NUORISOJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS KESKUSTELUMUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAIS- & NUORISOJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 6.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 19.3.2013"

Transkriptio

1 KANSALAIS- & NUORISOJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS KESKUSTELUMUISTIO JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto antaa eduskunnalle, ja johon eduskunta vastaa. Siinä pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia ja esitetään hallituksen linjaukset. Tulevaisuusvaliokunta valmistelee eduskunnan vastauksen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030 (lisätietoja Tulevaisuusselonteon valmistelemiseksi on vuoden 2012 aikana toteutettu ennakointivaihe, jonka tulokset ovat nyt valmiina. Ennakointivaiheen tulokset on koottu julkaistuun raporttiin (tulevaisuus.2030.fi). Keväällä 2013 käydään yhteinen keskustelu ennakointivaiheen tuotoksista ja määritellään mitkä asiat ovat olennaisimmat hallituksen ottaa huomioon tulevina vuosina. Osana tätä keskustelua järjestettiin maaliskuussa 2030 sarja kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille. Kaikki kuulemistilaisuudet järjestettiin saman ohjelman mukaisesti. Pääkysymyksiä keskustelulle oli kaksi: Mitkä ovat Suomen kestävän kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät teemat ja miksi? Mitkä ovat tärkeimmistä asioista ne, joihin hallitus voi parhaiten vaikuttaa? Tähän muistioon on koottu kansalais- ja nuorisojärjestöille suunnatun tilaisuuden keskustelujen päätulokset. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 26 henkilöä. Tilaisuuden osallistujalista on liitteenä. Muistio on kiertänyt osallistujien nähtävänä ja myös tilaisuuden jälkeen esitetyt kommentit on otettu huomioon. MITKÄ OVAT SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN JA KANSALAISTEN HYVINVOINNIN KANNALTA TÄRKEIMMÄT TEEMAT? Keskustelua käytiin osallistujien kesken pareittain ja sen jälkeen neljässä pienryhmässä, joita pyydettiin nostamaan esiin muutama keskeinen teema. Seuraavaan on koottu ryhmäkohtaiset päätulokset. Ryhmä 1 - Ryhmä koki valintatehtävän vaikeaksi. Kaikki teemat liittyvät toisiinsa ja tämän tähden on hankala tehdä perusteltua valintaa. - Tärkeää on löytää uusia tapoja oppia ja tuottaa tietoa, joka liittyy yhdessä tekemiseen. Tätä voisi levittää myös hallintoon, innovatiivista ajattelua tarvitaan paljon enemmän perinteisten työtapojen lisäksi. o Kansalaisten hyvinvointi on tärkein

2 o o Niukkuuden mahdollisuudet Tulevaisuuden työelämä Ryhmä 2 - Kansalaisten hyvinvointi on itsestään selvästi tärkein tavoiteltava asia. Jos ei tavoitella hyvinvointia, niin mitä me tavoittelemme? Miksi tavoittelemme rahaa, jos se ei takaa hyvinvointia? Tärkeää on, että hyvinvointi tulee nähdä muunakin kuin materiaalisena hyvinvointina. - Ilmastonmuutos tulee saada voimakkaammin näkyviin ja kestävän kehityksen käsitteen laajentaminen on tärkeää siten, että sisältää myös vihreän kasvun, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut näkökulmat laajasti. Myös sukupolvikysymys, meillä ei ole oikeutta käyttää 2030-lapsien eväitä. o Elinikäinen oppiminen, oppiva yhteiskunta läpi kansalaisten elinkaaren o Moniosaajien Suomi o Niukkuuden mahdollisuudet, missä ilmastonmuutos on saatava voimakkaammin näkyviin Ryhmä 3 - Uusliberalismi kurkkii ennakointiraportissa nurkan takaa. Toistuvat sanat markkinat, huippuosaaminen, digitaalinen, asiakas jne. ovat tästä osoituksena. Selvästi markkinaohjautuva tulevaisuuspaperi. o Kansalaisten hyvinvointi ja osallistuminen, yhteisöllisyys uudeksi otsikoksi o Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo o Konkreettinen ympäristötavoite, ei vain puhetta vaan tekoja Ryhmä 4 - Kansalaisten hyvinvointi mahdollistaa muut osa-alueet, ja sitä voi pitää koko projektin päämääränä. Nuorten hyvinvointi on erityisesti avain koko kansakunnan tulevaisuudelle. Koulutuksella on tässä tärkeä rooli. Demokratiakasvatusta on painotettava, jotta saadaan aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia. Koulutusjärjestelmän pitäisi olla joustava: jos tekee yhden valinnan nuorena, ei pidä olla sidottuna siihen loppuelämäksi. Erilaiset yhteiskunnan ryhmät ja vähemmistöt tulee ottaa huomioon, myös esteettömyys. - Arktinen ulottuvuus on mahdollisuus, joka pitää nähdä ja logistisesti järkevää, mutta luonnonsuojelullinen näkökulma tulee ottaa huomioon. Ennakointiraportissa on yksiulotteisesti nostettu esiin vain logistinen näkökulma. o Kansalaisten hyvinvointi: o Maailman paras koulutusjärjestelmä o Arktinen ulottuvuus Ryhmien tulokset kokonaisuudessa koottiin seuraavaksi yhteenvedoksi: Kansalaisten hyvinvointi on tärkein muuta tekemistä ohjaava päämäärä Hyvinvointi ei ole vain materiaalista Yhteisöllisyys tulee nostaa korkealle Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Nuorten hyvinvointi on tulevaisuuden menestyksen edellytys Kestävän kehityksen näkökulma korkealle prioriteetille Kestävä kehitys on nähtävä laajasti ja integroituna kaikkeen

3 Vihreä kasvu Ilmastonmuutos voimakkaasti näkyviin Tarvitsemme konkreettisia ympäristötekoja Uusi tapa oppia ja uusi tulevaisuuden työelämä Uudet tavat oppia ja tehdä koskevat myös hallintoa Elinikäinen ja yhteisöllinen oppiminen Monitaitoisten osaajien yhteiskunta Koulutusjärjestelmän kehittäminen pohjoismaisena yhteistyönä Demokratiakasvatus, joustavuus ja tasa-arvo Arktinen ulottuvuus Ei vain logistiikkaa, vaan paljon muutakin Kestävällä tavalla toimiminen, luonnonvarojen vastuullinen huomioiminen Yhteisessä keskustelussa nostettiin esiin vielä seuraavia kommentteja: - Suomi voittaa globaalissa työnjaossa on huonosti muotoiltu. Mitä voittaminen tai häviäminen tässä tarkoittaa? Suomen on kannettava globaali vastuunsa eli meidän hyvinvointi ei saa tapahtua muiden kustannuksella. - Ei pidä olla voittajia ja häviäjiä, vaan pitää ottaa potentiaali käyttöön. Potentiaali tällä hetkellä on 27- vuotias työtön kaveri, jolla on suunta hukassa! Isoin muutos tapahtuu, kun saataisiin työttömyys 3 prosenttia alaspäin. - Kyselyssä monet oli arvostanut kansalaisten hyvinvoinnin ja luonnon korkealle, mutta ympäristöasiat ovat ennakointiraportissa retuperällä ja asiantuntijuus ei näy läpi. - Pidän hyvänä, että ilmastonmuutos nousi vahvasti esiin keskustelussa. Niukkuuden mahdollisuudet otsikkona viittaa tähän, mutta tarvitaan lisää lihaa luiden ympärille. Pitäisi käsitellä sekä lmastonmuutoksen uhat että mahdollisuudet. - Olimme tässä tilaisuudessa hyvin yksimielisiä, mutta olisi mielenkiintoista käydä sama keskustelu vaikkapa EK:n kanssa samalla lattialla. - Ennakointiraportissa puhutaan siitä mitä pitäisi tukea ja tehdä, kun pitäisi puhua myös siitä mitä ei tueta, esim. globaali yritystoiminta ei voi johtaa siihen, että yritykset toimivat eettisesti vain Suomessa. MITKÄ OVAT TÄRKEIMMISTÄ ASIOISTA NE, JOIHIN HALLITUS VOI PARHAITEN VAIKUTTAA? Tauon jälkeen keskityttiin tulosten perusteella pienryhmissä keskustelemaan siitä, mitä nykyinen ja tulevat hallitukset voivat parhaiten tehdä päämääriin pääsemiseksi. Seuraavassa on koottu kunkin pienryhmän tulokset. Ryhmä 1: - Nuorten toimeentulo saatava vakaalle pohjalle, ei lainapainotteisuutta opintotukeen. - Suomen on vastattava globaalin arvoverkoston haasteisiin ja avattava näivettynyttä maahanmuuttopolitiikka. - Kestävyysvajeen paikkaaminen on tehtävä ympäristölle haitallisia tukia karsimalla. - Edelläkävijyys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. - Rakennettava rauhaa Suomessa ja maailmalla, lopetettava asekauppa.

4 Ryhmä 2: - Mahdollisuuksien tasa-arvo - Koulutuksen tasa-arvoisuus - Vahva ilmastolaki - Sukupolvien välinen tasa-arvo (toisin kuin raportti, ei lähdetä vaurauden lisäämisen kautta) - Globaali tasa-arvo - Suomi ei saa voittaa muiden kustannuksella globaalissa työnjaossa Ryhmä 3: - Uusi tapa oppia. Oppimisen käsite on miellettävä uudelleen, ei voi rajoittua vain koulutuksen piiriin. Hallitus voi muokata koulutusjärjestelmää. - Kansalaisten hyvinvointiin voi hallitus vaikuttaa monin tavoin ja oltava päämääränä. - Terveet elämäntavat ja liikunnallisuus, ylipainoisuuden kuriin saaminen. Hallitus voi tukea liikuntapaikkojen rakentamista ja kehittää koulujen harrastustoimintaa. Ryhmä 4: - Hallitus voi edistää kaikkia teemoja nostamalla esiin pitkän jänteen tavoitteita neljän vuoden hallitusohjelmatavoitteiden lisäksi. Hallitus voi toteuttaa paljon, mutta yksin ei pysty kaikkeen. - Koulutus on ykköasia. Ryhmä 5: - Koulutusjärjestelmään vaikuttaminen: o Enemmän yhteiskunnallisen osallistamisen koulutusta o Kielten opiskelun keinojen laajentaminen, ei vain kieliopin pänttäämistä o Kansainvälisyyskasvatusta lisää o Koulutuksen tasa-arvoisuus o Toisen asteen kansainvälistä liikkuvuutta tulisi lisätä Ryhmä 6: - Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puoli nostettava paremmin esiin. - Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen koulutus. - Miksi Suomen pitää olla maailman paras? Eikö olisi parempi, jos Suomi olisi hyvä? - Käytännönläheisempää oppimista. Ryhmä 7: - Toteuttaminen tärkeämpää kuin tämä tulevaisuuden suunnittelu. - Liikkumisen vähentäminen ympäristötavoitteeksi. - Tärkeää nähdä maahanmuuttajat resurssina eikä ongelmana. Asenteiden muutos on tärkeää. Työvoimapula olisi osittain ratkottavissa maahanmuuttajien avulla. - Nuoria pitäisi kannustaa yrittäjyyteen. Uuden yrityksen perustaminen on korkea kynnys nuorelle, joten yrittäjyyttä pitäisi brändätä. Yrittäjyydestä voisi puhua jo yläasteella ja luoda positiivista imagoa. Ryhmä 8:

5 - Ympäristöasioihin ei yksi hallitus voi tehdä suurta vaikutusta, mutta kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. - Kansalaisten hyvinvointi tärkein, ja hallitus voi vaikuttaa siihen sillä, mitä se painottaa ja mitä toteuttaa. - Koulutus: Kasvatusvastuu kuuluu perheisiin, mutta kaikilla se ei toteudu, joten koulussa pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia opettaa asennekasvatusta ja vuorovaikutustaitoja. Yhteisessä keskustelussa nostettiin esiin tärkeänä ja mielenkiintoisena asiana arktinen ulottuvuus. Kyse ei ole vain arktinen osaaminen ja Suomi ei pärjää yksin sillä, vaan asia liittyy laajemmin meriklusteriin ja telakka-asioihin. Suomessa on osaamista ja teollisuutta, jota hyödynnetään kaikkialla maailmassa. Viennin edistäminen tuo viime kädessä töitä myös telakoille Suomeen. Loppujen lopuksi on epäselvää mitä arktinen ulottuvuus tarkoittaa. Arktinen on ennemminkin hyvä tarina. Suomen hallitus voi ottaa kantaa myös vahvojen tarinoiden luomiseksi. Pohjoisen osaaminen ja pohjoinen ulottuvuus keskittyy myös hirveästi Suomeen, mutta emme ole yksin. Asioita tehdään yhdessä ja Pohjoismaista yhteistä tekemistä tulisi korostaa. Yhtenä näkökulmana on myös muistettava, että samaan aikaan kun pohjoinen toimeliaisuus kasvaa, niin sama ilmastonmuutos heikentää edellytyksiä toimia monin paikoin etelässä. Yhtenä kärkiteemana nostettiin esiin nuorten työttömyys, joka on iso ongelma ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, jos sitä ei ratkaista. Osaamisen ja oppimisen pitäisi jalostua myös työpaikoiksi. MUITA KESKUSTELUKOMMENTTEJA Hallinto-sanaa käytetään ennakointiraportissa, mutta voisiko olla ennemmin julkinen sektori? Hallintosanalla on negatiivinen assosiaatio itseään pyörittävään organisaatioon. Julkinen sektori takaa laajemman käsitteen, johon liittyy esim. sosiaaliviranomaiset. Tilaisuudessa keskusteltiin useassa kohden ennakointivaiheen menetelmävalinnoista. Toive oli saada tarkempaa kuvausta valmistelun toteutuksen menetelmistä ja perusteluista tehdyille valinnoille. Tilaisuudessa korostettiin, että koko tulevaisuusselonteon valmisteluprosessi toteutetaan nyt uudella tavalla ja tämän kierroksen kokemukset tullaan dokumentoimaan ja miettimään tarkasti mitä osia toistetaan tulevaisuudessa ja mitä osia kehitetään. Menetelmävalintoja on yli vuoden aikana tehty paljon ja harjoitus on monimuotoinen. Tulevaisuusselonteon valmistelu on tällä kertaa itsessään ollut kokeileva eikä valmiiksi loppuun asti suunniteltu. Tilaisuudessa kysyttiin myös eri tulosten hyödyntämisen tavoista. Kaikki prosessin aikana koottu tieto käydään läpi ja hyödynnetään eri tavoin. Kuulemistilaisuudet ja vielä keväällä esimerkiksi ennakointiraporttiin jätetyt kommentit otetaan tiukasti huomioon. Tulevaisuusselonteon sisältöjen linjaaminen ja viimeistelyn vastuu on kuitenkin hallituksen vastuulla.

MINISTERIÖIDEN KUULEMISTILAISUUS 12.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 18.3.2013

MINISTERIÖIDEN KUULEMISTILAISUUS 12.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 18.3.2013 MINISTERIÖIDEN KUULEMISTILAISUUS 12.3.2013 KESKUSTELUISTIO 18.3.2013 JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto

Lisätiedot

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi

Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot II 30.5.2013 Mari Hjelt Tulevaisuusselonteko 27.5.2013 2 Tulevaisuusselonteko Tulevaisuusselonteko

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2015

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2015 ILMASTOKASVATUS OSAAMISEN JA VASTUULLISEN KANSALAISUUDEN PERUSTANA ANNA LEHTONEN 1 & HANNELE CANTELL 2 Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2015 1 Anna Lehtonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot