Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin"

Transkriptio

1 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset

2

3 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset Helsinki 2008

4 Anne Birgitta Pessi (ent. Yeung) (1975) on kirkkososiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja toimii Akatemiatutkijana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Hän on tutkinut mm. vapaaehtoistoimintaa, motivaatiota, urbaania uskonnollisuutta, onnellisuutta ja kirkon sosiaalista työtä. Parhaillaan hän tutkii mm. altruismin kytköksiä hyvän elämän kokemuksiin sekä yritysten yhteiskuntavastuuta. Ulkoasu: Dynamo Yliopistopaino Helsinki 2008 ISBN

5 Sisällys 1 Johdanto Miksi ja miten autamme? Auttamisen mielikuvat Paljonko suomalaiset auttavat ja millä tavoin? Aktiivista apua vaihtelevin muodoin Rahankeräykset vetoavat Miksi autamme? Auttamisen ilo motivoi Vapauttavatko verot vastuusta tai verohelpotuksia? Keiden apuun luotamme? Lähipiiri tuen ydin Yksilön omaa vastuuta peräänkuulutetaan Konkreettisen avun kolmio: julkinen sektori, lähipiiri, järjestöt Järjestöt versus julkinen sektori Suurten järjestöjen toimintaa arvostetaan Järjestöiltä odotetaan apua ja vapaaehtoistoimintaa Valmius tukea järjestöjä rahallisesti Julkinen sektori vai järjestöt? Auttamisen tulevaisuus Löytyykö auttamisvalmiutta? Millaisiin auttamisen tekoihin ollaan valmiita? Millaisiin kohteisiin rahaa? Miten toisten auttavaisuuden uskotaan kehittyvän? Päätelmät Avun maisemakuva: murtuvia myyttejä Suomalaiset auttajakansa Pääkaupunkiseutu yllättää Oma apu, paras apu? Julkinen sektori pelastaa? Rappeuttava sosiaaliturva? Luottamus toisiin laskusuunnassa? Auttamisen valtava potentiaali Järjestöjä haastetaan Nuoret auttamisen eturintamassa tulevaisuudessakin? Tiivistelmä KIRJALLISUUS LIITTEET

6 1 Johdanto Meillä jokaisella on velvollisuus ja etuoikeus auttaa lähimmäistä. Toisen hyvinvointi on meidän kaikkien yhteisellä vastuulla. Jokainen ihminen voi jossain elämänsä vaiheessa olla avun tarpeessa, ja hänen tulisi silloin tarvitsemaansa apua ja tukea saada. (nainen, 25 v.) RAY selvitti juhlavuotenaan 2008 suomalaisten auttamishalukkuutta sekä luottamusta hyvinvointiyhteiskunnan instituutioihin. Yllä lainattu kommentti paneeliaineistosta tiivistää nuoren naisen suulla hyvin sen vahvan auttamiseetoksen, joka suomalaisessa kulttuurissa on pitkään ollut voimissaan kulttuurissa, joka on poikkeuksellisen pitkään ollut yhtenäiskulttuuri. Raportin ydinkysymys kuuluu, millainen suomalaisen auttamisen tila on tänään: millaisina auttajina suomalaiset piirtyvät ja millä tavoin, ja keihin auttajatahoihin he luottavat. Ydinteeman alla tarkastellaan neljää kysymystä: Miten auttaminen mielletään? Paljonko suomalaiset auttavat ja millä tavoin? Ollaanko auttamisen tekoihin valmiita tulevaisuudessa? Keiden apuun luotetaan, keiden apua peräänkuulutetaan? Hanketta varten haastateltiin tuhatta suomalaista toukokuussa Aineiston (N=1000) keräsi TNS-Gallup. Kysymykset olivat osana laajempaa kyselyä. Johdatuksena auttamisteemaisiin kysymyksiin toimi: Seuraavaksi kysymyksiä auttamisesta. Auttamisella tarkoitetaan kaikkia auttamisen eri muotoja esim. teoin, lahjoituksin, muuten taloudellisesti tai pitämällä yhteyttä. Raportissa esitellään vain tuloksia, joissa löydettiin tilastollisesti merkitseviä eroja suorilla jakaumilla (taustamuuttujina ikä, sukupuoli, asuinpaikka, asuinpaikan koko, ammatti, työssäolo, koulutus, puolue, jota äänestäisi nyt, tulotaso, talouden koko). Vastaajajoukko (ikä v.) on edustava otos suomalaisista, pois lukien Ahvenanmaa. Tutkimuksen lisäaineistona toimii MTV3:n kesäkuussa 2009 keräämä paneeliaineisto, jossa vastaajajoukon koko oli Aineisto kerättiin siten, että MTV3:n tutkimuspaneelin jäsenille lähetettiin henkilökohtainen sähköpostikutsu ja he vastasivat verkossa. Panelistit oli rekrytoitu MTV3:n verkkopalvelujen käyttäjistä. Vastausprosentti oli 40. Tutkimuksen kohteena olivat täysi-ikäiset suomalaiset, ja tulokset on painotettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen Suomen väestöä vastaavaksi. Aineiston ikäjakauma on hieman haastatteluaineistoa suppeampi: vuotiaat. Taustamuuttujina on tarkasteltu sukupuolta, asuinpaikkaa, ikää, koulutusta, työssä- 4

7 oloa, perhesuhteita ja tulotasoa. Tässä raportissa mainitaan joka kerta erikseen, milloin lähteenä on tämä paneeliaineisto. Molempien aineistojen lomakkeet seuraavat tässä raportissa liitteinä. Auttamiskyselyn tuloksista kerrottiin kesällä 2008 Pori Jazzien SuomiAreenalla. RAY järjesti aineistoihin nojaten SuomiAreenalla kaksi keskustelutilaisuutta: 17. heinäkuuta otsikolla Suomalaiset auttajina ja 18. heinäkuuta otsikolla Suomalaisten luottamus hyvinvointiyhteiskunnan instituutioihin. Presidentti Tarja Halonen osallistui ensin mainittuun, osin televisioituun (MTV3) paneeliin. Teemat puhututtivat paljon myös mediassa: kaksi keskustelutilaisuutta tausta-aineistoineen tuottivat yli 100 osumaa pääkirjoituskommentit mukaan lukien. Enemmistö medianäkyvyydestä käsitteli suomalaisten auttamishalun ja -aktiivisuuden maisemakuvaa; kysymys auttamisen tilasta kiinnostaa kovasti. Erityisen huomion ja paljon palstatilaa saivat presidentti Halosen kommentit, joissa korostettiin nuorten auttamisintoa (esim. STT ). Jos tämä raportti voisi osaltaan toimia sekä yhtenä puheenvuorona pitämään yllä keskustelua suomalaisen auttamisen tilasta että rohkaisuna yksilöille ja yhteisöille siitä, että suomalaisten auttamisinnossa on tänäkin päivänä valtavan paljon hyvää ja tervettä pohjaa, jolta ponnistaa, raportti on täyttänyt tavoitteensa. Lopuksi on vielä kiitosten paikka. Laajan datan analysoimisessa suuren työn teki tutkimusapulainen Mette Sundblad. Lämmin kiitos myös SuomiAreenan tilaisuuksien suunnittelujoukolle, erityisesti Kristiina Kumpulalle ja Janne Peräkylälle innostavuudesta ja paneutumisesta. Marika Leed huolehti raportin muodon loppuhionnasta. Kysymykset, innostuksen, hämmästelyn ja pohdinnan aineiston äärellä kotosalla jakoi kärsivällisesti Markus Pessi. 5

8 2 Miksi ja miten autamme? 2.1 Auttamisen mielikuvat Paneeliaineistossa vastaajilta kysyttiin heti aluksi: Mitä teille tulee mieleen sanasta auttaminen? Vastausvaihtoehtoja ei tarjottu; kysymys oli siis täysin avoin. Kun nämä kaikki n vastausta käytiin läpi, voitiin vastauksista hahmotella seuraavat aineistolähtöiset sisältöluokat: Auttamisesta tulee mieleen auttaminen yleisesti määritelmä auttamiselle huolehtia ja huolenpito yleiset kuten auttaa apua tarvitsevaa lähimmäisyys mm. inhimillisyys, velvollisuus, lähimmäisrakkaus myös lähimmäisyyden joukot (perhe, ystävät, äiti) eetos kuten kaveria ei jätetä myös normatiivisuuden ja moraalin näkökulma hyvyys korostuu auttamisen normatiiviisuus auttamisen tärkeys ja hyvä tarkoitus mm. rakkaus, myötätunto, empatia, vapaaehtoisuus vastavuoroisuus esim. tee toisille kuin haluaisit itsellesi tehtävän, ei tiedä koska itse tarvitsee ilo auttaminen onnellisuutta edistävänä auttaminen tuo iloa kohderyhmä ketä autetaan; objekti eli tarkempi rajaus hädässä oleva ihminen, hätä/vaikeudet, spesifit avuntarpeet esim. osallistua pulassa olevan ihmisen vaikeuksien poistamiseen auttamisen tapa miten autetaan; subjekti/taho/paikka yhteiskunta ja sen auttajatahot uskonnolliset tahot, tavat kriittinen ääni esim. unohdettu asia KUVIO 1. Auttamisen mielikuvien kahdeksan luokkaa 6

9 Sisältöluokkien luokitteluun pystyttiin ottamaan paneeliaineiston vastauksista noin 2100 vastausta (N=2081), joissa kysymykseen oli validisti vastattu. Vastausten pituus vaihteli parista sanasta muutamiin lauseisiin. Jokainen vastaus luokiteltiin yhteen yllä esitellyistä luokista pääsisältönsä mukaisesti, jolloin numeerinen yleiskuva suomalaisten auttamismielikuvista näyttää seuraavalta: Auttamisen mielikuvat N % Yleinen ,6 Lähimmäisyys ,6 Hyvyys ,7 Vastavuoroisuus 54 2,6 Ilo 77 3,7 Kohderyhmä 140 6,7 auttamisen tapa ,2 kriittinen ääni 96 4,6 muu / pois 27 1,3 Yhteensä ,0 TAULUKKO 1. Suomalaisten mielikuvat sanasta auttaminen Valtaenemmistö, kolmannes, suomalaisten mielikuvista sanasta auttaminen kohdentuu siis yleisesti auttamisen määritelmään, johon ehkä kysymyksenasettelunkin voidaan ajatella hieman ajatuksia johtavan. Näitä määritelmäorientoituneita mielikuvia auttamisesta kuvaavat seuraavat aineistolainaukset (vastaajan sukupuoli ja ikä mukana): Mies 60 Toisen hädän, tuskan tai ahdistuksen huomioon ottaminen ja näiden paineiden purkaminen. Mies 46 Empaattisuuden konkretisoitumista tekona. Mies 33 Esseetäkö odotatte? Aika laaja on asiajoukko, joka voidaan tämän termin alle laittaa. Auttaminen on sitä, kun ihminen omasta vapaasta tahdostaan, ilman odotusta taloudellisesta hyödystä, tekee jotain lähimmäisensä hyväksi. Toiseksi vahvimmin suomalaisten mielikuvissa sanasta auttaminen painottuu auttamisen monimuotoisuus ja erilaiset auttamisen tavat. Viidennes suomalaisista painottaa pääosin juuri tätä puolta auttamisen mielikuvissaan, kuten esimerkiksi vastaajat seuraavissa vastauksissa: Mies 60 Toisen ihmisen, joka lähinnä itsestään riippumattomista syistä, tarvitsee toisen ihmisen läheisyyttä, henkistä tukea, kannustusta ja yhteisiä ongelman ratkaisuhetkiä. Joskus auttaminen voi olla myös taloudellista tukea. 7

10 Mies 58 Mies 50 Tilapäisen pikaisen avun antaminen lähimmäiselle, yksittäisen ihmisen antamana. suurempi apu voi toteutua vain kollektiivisesti julkisin varoin ja resurssin. Auttaminen on toisen ihmisen hyväksi tehtävää toimintaa. Toiminta on hyvin pitkälle siirtynyt julkisyhteisöjen sekä kolmannen sektorin harteille ja sitä tekevät palkatut työntekijät yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ja toimintaa rahoitetaan kuntien sekä Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella sekä kansalaiskeräysten turvin. Tähän luokkaan luokiteltiin myös erilaiset uskonnollisuuteen ja kristillisyyteen liittyvät vastaukset. Niiden joukko ei ollut suuri (koko aineistossa vain 0,7 %), mutta nämä vastaukset olivat usein painokkaita ja eetoksellisia, kuten esimerkiksi 68-vuotiaan naisen vastaus: Raamatun kertomus Laupiaasta samarialaisesta ja kuvaus viimeisestä tuomiosta. Ihminen ei selviydy maailmassa yksin ja omin voimin. Tarvitsemme toistemme apua. Suurin ja arvokkain tehtävämme, suoranainen kutsumus, on olla lähimmäinen toinen toisillemme. Elämän ohjeeksi sopivat sanat: Auta ja Palvele. Kolmanneksi eniten suomalaisten auttamismielikuvissa painottuu lähimmäisyyden ajatus; kuudennes kansan aatoksista auttamisen suhteen kuuluu tähän luokkaan: Nainen 67 Mies 40 Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioajatteluun ja -ihanteeseen perustuva yhteiskunta, jossa yhteisesti verovaroilla pidämme huolta kaikista yhteiskunnan jäsenistä laadukkaasti ja yksilöllisesti. Toissijaisesti myös se, että välitämme lähimmäisistämme, mutta rahoitamme konkreettisen avun verovaroilla. Yleisinhimillistä toimintaa, jonka tekeminen ja tarpeen ollessa vastaanottaminen on kansalaisvelvollisuus. Tähän lähimmäisyys-luokkaan kuului osassa vastauksista vahvasti myös myös rajojen korostaminen, esimerkiksi 50-vuotiaan miehen vastauksessa: Jokaisen vastuu tiettyyn pisteeseen asti, omien kykyjen mukaan, oltava realistinen, että kaikkia ei pysty yksityisihminen auttaminen. Samoin osassa vastauksista haluttiin korostaa avun väliaikaisuutta; tämä ilmenee esimerkiksi 69-vuotiaan naisen vastauksessa: Auttamisen tulisi kannustaa ihmistä selviämään omillaan. Mielikuvat siis usein johtivat lähimmäisyyden ideaaliin ja ihanteeseen mutta sen rajat tunnistaen. Neljänneksi yleisin luokka luokista vahvimmin normatiivinen painottaa auttamista hyvyyden ilmentymänä; tähän luokaan kuuluvat reilun kymmenesosan (12,7 %) suomalaisista vastaukset: 8

11 Mies 59 Mies 47 Mies 45 Nainen 27 Vastikkeetonta positiivista toimintaa jonka tarkoituksena on yksilön auttaminen yli vaikeasta tilanteesta. Se että antaa vähästäänkin niille apua, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Se on vieraan tai tutun ihmisen kannattelemista mielekkään elämän syrjässä kiinni hetkellisesti tai pitempään auttajan omien voimavarojen rajoissa. Auttaminen on pyyteetöntä, vilpitöntä ja sen pitäisi myös olla pakollista. Oman ajattelumallin muuttaminen. On asetuttava lähimmäisen tilanteeseen, ajateltava epäitsekkäästi sekä muistettava, että sama voi osua myös omalle kohdalle. Muut luokat jäivät selkeästi vähemmälle kannatukselle suomalaisten spontaaneissa auttamismielikuvissa: kohderyhmä, auttamisen ilo tai vastavuoroisuus korostuivat kukin vastauksissa muutamien prosenttien verran, eniten kohderyhmät (6,7 %). Aineistoa avaten; vastavuoroisuutta painotti vastauksessaan, laulun sanoin, esimerkiksi 41-vuotias mies: Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Auttamisen ilo puolestaan korostui aineistossa esimerkiksi seuraavasti: Lähimmäisen rakkaus, lämmin sydän, hymyilyä, autettavalle ja auttajalle hyvä mieli (nainen, 46 v.); Tehdä jotain toisen puolesta, mistä ei itse hyödy muuten kuin kokemalla mielihyvää, että pystyi auttamaan (nainen, 33 v.). Kohderyhmiä koskien suomalaiset puolestaan valottivat mielikuviaan esimerkiksi seuraavasti: Nainen 69 Toinen syntyy perheeseen, jossa asiat kohdallaan ja perheen ja suvun tuki olemassa. Toinen taas on alusta asti turvattomissa oloissa, kaltoin kohdeltu. Auttamisen problemaatio on moninainen. Ketään ei kuitenkaan voi sulkea avun ulkopuolelle. Mies 64 Köyhä, sairas, vanhus, lapsi. Mies 62 Elämässään epäonnistunut ihminen joka ei itse pysty hoitamaan asioitaan. Auttamisen mielikuvat ovat siis kauttaaltaan hyvin positiivisia: auttaminen mielletään vahvasti myönteiseksi asiaksi. Kuitenkin auttamis-sanan spontaaneissa mielikuvissa myös siis kriittiset elementit olivat edustettuina (pääosassa 4,6 % vastauksissa), kuten esimerkiksi seuraavasti: Mies 67 Rahavallan kerjäyskikka. Mies 21 Joka ei pysty auttamaan itseään ei ansaitse apua. Nainen 61 Periaatteessa erinomainen asia, mutta kenenkään puolesta ei voi tehdä kaikkea: autettavankin omaa yritystä tarvitaan monessa kohtaa. Ei saa auttaa avuttomaksi! 9

12 Nainen 30 Auttamisen halu alkaa hiipua, kun nykyään ei esim. Oulussa Rotuaarilla pääsee enää ohi ettei joku ole lipas kourassa vonkaamassa milloin mihinkin tarkoitukseen rahaa. Liika on liikaa ja tuputtaminen on kaikista pahin. Jotkut melkein hihassa roikkuvat. Ja toinen ryhmä on kerjäävät romanialaiset yms. Hekään eivät usko/haukkuvat pystyyn jos ei lanttia tipu. Auttaminen ei tällaisten tapausten jälkeen enää innosta. Kriittiset näkemykset suhteessa auttamiseen saattoivat siis liittyä kyyniseen ihmiskuvaan, valtaa pitävien kritisoimiseen, auttamisen mahdollisiin lieveilmiöihin (esim. auttaa avuttomaksi yllä) tai väsymykseen erilaisten auttamiskanavien ja -tarjonnan äärellä. Myös ajankohtainen kerjäläiskysymys nosti esiin kriittisiä huomioita kuten samaan aikaan aineiston keruun kanssa myös mediassa. On kuitenkin huomioitava, että kriittisissä huomioissa oli mukana myös pahoittelua itsekkyyden hengestä, esim. Unohdettu asia. Nämä vastaukset siis edustavat toivetta, että asia olisi toisin, että ihmiset auttaisivat nykyistä enemmän; kritiikki ei siis kohdistu auttamiseen vaan auttamattomuuteen. Sekä naisilla että miehillä eniten vastauksia lukeutui auttamisen määritelmää koskevaan luokkaan ja tämän jälkeen auttamisen tapaan sekä lähimmäisyyteen. Vahvoja sukupuolieroja auttamisen mielikuvissa ei ole siis nostettavissa esille. Yksi huomio on kuitenkin tehtävä: hyvyyteen liittyvät auttamismielikuvat painottuvat aineistossa naisilla miehiä enemmän, kun taas auttamisen mieltäminen kohderyhmien kautta on tyypillisempää miehille kuin naisille. Ikäeroistakin voidaan nostaa esille muutamia huomioita. Vanhemmilla vastaajilla on auttamismielikuvissaan kuten koko aineistossa eniten yleisen määritelmän vastauksia mutta runsaasti myös, ja muita ikäryhmiä enemmän, lähimmäisyyden eetoksen painotusta. Alle 25-vuotiailla vastaajilla samoin yleinen määritelmä -luokka on suosituin vastaus niin kuin vanhemmillakin, kuten seuraava taulukko osoittaa: 26-vuotiaat ja tätä vanhemmat vastaajat 25-vuotiaat ja tätä nuoremmat vastaajat Auttamisen mielikuvat % % yleinen 31,7 30,7 lähimmäisyys 16,7 16,0 hyvyys 12,4 15,2 vastavuoroisuus 2,6 2,6 ilo 3,9 2,2 kohderyhmä 7,0 4,8 auttamisen tapa 19,4 26,0 kriittinen ääni 4,9 2,2 10

13 Muu / pois 1,3 0,3 yhteensä 100,0 100,0 TAULUKKO 2. Auttamisen mielikuvien ikäerot: alle versus yli 25-vuotiaat Mielenkiintoista kyllä, yli neljännes nuorimpien auttamismielikuvista suuntautuu auttamisen tapaan selkeästi iäkkäämpiä enemmän. Eli nuorten mielikuvissa korostuu teeman konkreettisuus; auttaminen on nuorille konkreettista tekemistä. Kiinnostavaa kyllä, normatiivinen hyvyys-teema nousee nuorten auttamismielikuvissa myös esille vanhempia vastaajia enemmän. Samoin kriittistä ääntä nousee esille vanhempia vastaajia vähemmän. Seuraavat lainaukset ilmentävät nuorten ominaispiirteitä auttamismielikuvissa: Nainen 19 Mies 21 Nainen 20 Nainen 25 Mies 23 Nainen 22 Leipä, ojennettu käsi, hymy, tuki, turva. Hyväntahtoisuus, muista ihmisistä välittäminen, empatia. Vilpitön lähimmäisen rakkaus. Auttaa jotakuta saattamaan loppuun asian, jonka aloittamisessa ei itse ole ollut mukana mutta jonka loppuunsaattamiseen tarvitaan minun apuani. Auttaa toista elämään hyvää ja arvokasta elämää. Kun toinen tarvitsee apua, voi sitä antaa kuuntelu, juttelu ja onnettomuushetken apu esim. Lisäksi sellainen apu kun elämä menee sekaisin tukea tätä henkilöä ja ohjata eteenpäin. Ei jätä yksin. Henkinen tuki vaikeissa tilanteissa, joissa ihminen ei tunne kykynevänsä selviävän yksin. Pelkkä taloudellinen tuki ei riitä auttamiseksi. Päivittäin toisen auttaminen pienissäkin asioissa. Voi olla mitä vain. Auttaminen voi olla jo sitäkin että esim. kantaa kaupasta vanhemman imisen ruokaostokset kotiin. Auttaminen voi olla tekoja, myös kuuntelemista, tukemista vaikeassa tilanteessa. Usein auttaa jo se kun joku kuuntelee huolet ja murheet. Auttaminen taloudellisesti tai liikenneonnettomuudessa. Myös esimerkiksi SPR:n toiminta ja kirkon ulkomaanapu. Rakastamisen jälkeen yksi tärkeimmistä. Se on hyvä teko sille joka apua tarvitsee. Auttaminen merkitsee monille ihmisille paljon ja he arvostavat sitä. Kun auttaa muita saa itse myös apua silloin kun sitä tarvitsee. Summa summarum, auttaminen on siis nuorimmille vastaajille enemmän kuin iäkkäämmille paitsi nimenomaan konkreettista toimintaa niin myös hyvä teko, positiivinen teko, oikea teko. 11

14 2.2 Paljonko suomalaiset auttavat ja millä tavoin? Aktiivista apua vaihtelevin muodoin Kuinka paljon suomalaiset tänä päivänä auttavat toisiaan? Kysymys kuului: Kuinka usein olette auttanut tai avustanut jotain toista ihmistä, ihmisiä tai tahoa esim. järjestöä? Vaihtoehdoiksi tarjottiin seuraavat: ainakin kerran kuukaudessa, kerran parissa kuukaudessa, joitakin kertoja vuodessa, noin kerran vuodessa, harvemmin kuin kerran vuodessa, ei koskaan sekä ei osaa sanoa. Suomalaiset ovat aktiivisia auttajia: puolet auttaa vähintäänkin kuukausittain. Naiset ovat auttaneet miehiä aktiivisemmin: naisista 56 %, miehistä 43 % on auttanut ainakin kerran kuukaudessa. Ikäeroja ei oikeastaan ole; tilastollisesti merkitseviä eroja ikäryhmien välillä ei juurikaan löydetä. Vain muutama kapea huomio erottelee vastaajat ikäryhmittäin; esimerkiksi vuotiaat ja vuotiaat ovat aktiivisemmassa auttamisessa toistensa kanssa samalla tasolla, mutta iäkkäämmistä suurempi joukko (14 %) kuin nuorista (6 %) on heitä, jotka auttavat vain noin kerran vuodessa. Toisaalta taas nuorimmasta vastaajaryhmästä, vuotiaista, löytyy kaikkia muita ikäryhmiä enemmän (nuorista 10 %) heitä, jotka auttavat harvemmin kuin kerran vuodessa. Myöskään sillä, missä päin Suomea vastaaja asuu, ei ole merkitystä suhteessa auttamisaktiivisuuteen. Paikkakunnan koko kuitenkin vaikuttaa; mielenkiintoista kyllä, avuliaimmat suomalaiset löytyvät pääkaupunkiseudulta (tosin tuloksissa ei aivan saavuteta tilastollista merkitsevyyttä). Taajan asutuissa kunnissa autetaan puolestaan vähiten, ja maaseudun ja kaupunkien asukkaat sijoittuvat pääkaupunkiseudun ja taajamien välimaastoon. Merkittävistä eroista ei kuitenkaan ole kyse. Ammattitaustaan liittyen muita eroja ei löydetä kuin se, että viljelijöihin lukeutuvat auttavat selkeästi muita ammattiryhmiä vähemmän. Työssäoloon liittyviä eroja ei löydetä, kuten ei myöskään tulotasoon tai talouden kokoon. Koulutustaustaan liittyvät selkeät erot puolestaan nousevat esille: mitä korkeampi koulutus, sitä enemmän suomalainen auttaa. Samoin puoluetausta vaikuttaa auttamiseen: Keskustapuolueen kannattajat auttavat muita suomalaisia vähemmän, Vihreiden kannattajat puolestaan enemmän. Kysyttäessä vastaajilta, millä tavoin he ovat auttaneet toisia ihmisiä tai muita tahoja, vastausvaihtoehdoiksi tarjottiin seuraavat: auttanut lähipiiriänne tai omaisianne auttanut naapureita auttanut joitakin tuntemattomia ihmisiä 12

15 lahjoittanut rahaa keräykseen osallistunut järjestöjen vapaaehtoistoimintaan luovuttanut verta osallistunut pidempiaikaiseen ja säännölliseen avustushankkeeseen auttanut jotenkin muuten ei mitään ei osaa sanoa. Suomalaiset piirtyvät näille vaihtoehdoille auttajina seuraavasti: KUVIO 2. Suomalaisen auttamisen muodot Kuten kuvio osoittaa, valtaosa avusta suuntautuu lähipiiriin: 91 % suomalaisista on auttanut lähipiiriinsä kuuluvia. Myös keräyksiin rahan antaminen on suomalaisten keskuudessa aktiivista (73 %). Mielenkiintoista kyllä, suomalaiset auttavat naapureitaan ja toisaalta tuntemattomia ihmisiä yhtä paljon (58 % on auttanut). Varsinkin jälkimmäistä lukua, tuntemattomien ihmisten auttamisen tasoa, voidaan pitää korkeana; kaksi kolmesta suomalaisesta on siis auttanut tuntematonta ihmistä. Myös järjestöjen vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on sangen aktiivisella tasolla: useampi kuin joka kolmas (35 %) suomalainen on vapaaehtoistoimija. Lähes joka neljäs suomalainen on myös sitoutunut johonkin pidempiaikaiseen avustushankkeeseen. Auttamisen muodot ovat yhteydessä ikään: yli 64-vuotiaat ovat aktiivisimpia järjestöjen vapaaehtoistoimijoita, yli 50-vuotiaat (sekä vuotiaat 13

16 että yli 64-vuotiaat) ovat aktiivisimpia lähipiirin auttajia, vuotiaat ovat puolestaan sekä naapuriavun että rahankeräyksien aktiiveja, kun taas nuorimmat suomalaiset (15 34-vuotiaat) profiloituvat tuntemattomien ihmisten auttajina. Sukupuolieroja löydetään vain niukalti: naiset dominoivat auttamista ja myös auttamisen eri muotoja, joskin naapuriavun ja verenluovuttamisen suhteen miehet ovat naisia aktiivisempia (ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevässä mielessä). Pidempiaikaiseen auttamiseen sitoutumisessa nuorimmat vastaajat ovat selkeästi muita ryhmiä passiivisempia. Naapuriapu on maaseudulla enemmän voimissaan kuin suuremmilla paikkakunnilla. Pääkaupunkiseudulla osallistutaan muuta vähemmän vapaaehtoistoimintaan (26 % osallistuu, koko Suomen ka. 35 %), kun taas verta luovutetaan muuta maata aktiivisemmin (35 % on luovuttanut, ka. 26 %). Keräyksiin osallistumisessa ja pidempiaikaisiin avustushankkeisiin sitoutumisessa piirtyy koulutus- ja tuloeroja: korkeammin koulutetut ja eniten ansaitsevat ovat aktiivisempia. Jälkimmäinen ryhmä itse asiassa auttaa pienempipalkkaisia enemmän myös lähipiiriään ja omaisiaan Rahankeräykset vetoavat Vastaajilta kysyttiin: Millaiseen keräykseen olet lahjoittanut rahaa? Vastausvaihtoehdot olivat: sotaveteraaneille kansainväliseen katastrofiapuun lasten auttamiseen, esim. Unicef, Plan, World Vision jne. Pelastusarmeijan vuotuiseen joulukeräykseen erilaisiin luontoon liittyviin keräyksiin, esim. WWF, Greenpeace, Luonnonsuojeluliitto jne. erilaisiin sosiaalisiin keräyksiin, esim. mielenterveyspotilaat tai vastaavat paikallisiin keräyksiin kuten koulut, Lionsit, Rotarit ja vastaavat johonkin muuhun ei osaa sanoa. 14

17 KUVIO 3. Suomalaisten osallistuminen rahankeräyksiin Selkeästi eniten suomalaiset ovat lahjoittaneet rahaa sotaveteraaneille (73 %), lapsille (67 %) sekä kansainväliseen kriisityöhön (57 %). Myös Pelastusarmeijan joulukeräys (50 %) sekä erilaiset paikalliset keräykset (46 %) vetoavat suomalaisiin. Suomalaiset antavat rahansa mieluummin ihmisten kuin luonnon auttamiseen. Sotaveteraaneille ovat muita aktiivisemmin rahaa lahjoittaneet miehet, yli 50-vuotiaat, pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat. Kansainvälinen katastrofiapu puolestaan vetoaa erityisesti naisiin ja pääkaupunkiseutulaisiin. Luontoteema puolestaan saa taakseen erityisesti naisten, alle 35-vuotiaiden ja erityisesti pääkaupunkiseutulaisten lantit. Muutamissa rahankeräyksen saroissa (kansainväliset kriisit, Pelastusarmeija, lasten auttaminen) keräykset innostavat sitä enemmän, mitä korkeampi koulutus vastaajalla on; luonnonsuojelussa tai sotaveteraanien kohdalla vastaavia linjoja ei kuitenkaan löydetä. Yrittäjiin puolestaan vetoavat erityisesti sekä luontoteema että paikalliset keräykset (esim. Lions). Keskusta- ja kokoomushenkiset antavat selkeästi muita enemmän rahaa sotaveteraaneille, Vihreiden kannattajat puolestaan kansainväliseen katastrofityöhön ja luonnonsuojeluun. SDP:n kannattajat osallistuvat puolestaan muita selkeästi aktiivisemmin lasten tukemiseen. Merkittävästi muita suurempia summia lahjoittavat Kokoomuksen ja Vihreiden kannattajat. 15

18 Heiltä, jotka ovat lahjoittaneet rahaa, kysyttiin myös, millaisella summalla he auttavat vuodessa keskimäärin. Tyypillisin summa on euroa vuodessa (27 % antaa tämän verran), mutta tyypillisiä summia ovat myös toisaalta yli 100 euroa (19 %), toisaalta euroa (20 %) tai euroa (17 %). Suurimpia summia lahjoittavat vuotiaat, hyvätuloiset (erityisesti yli euroa/v. tienaavat) sekä korkeammin koulutetut. Suurimmat summat keskittyvät erittäin vahvasti pääkaupunkiseudulle ja myös laajemmin muualle Uudellamaalla. 2.3 Miksi autamme? Auttamisen ilo motivoi Auttamisen kannalta motivaatio toiminnan syyt ja perustelut on paitsi kiehtovaa niin myös oleellista. Miksi suomalaiset sitten auttavat toisiaan? Vastaajilta kysyttiin: Ihmisillä on monenlaisia syitä siihen, miksi he haluavat auttaa toisia. Missä määrin seuraavat syyt sopivat teihin? Vastausvaihtoehdot olivat (asteikolla 1 4): hyvin (4), melko hyvin (3), ei kovinkaan hyvin (2), ei lainkaan (2), ei osaa sanoa. Tarjottujen motiivien lista oli seuraava: Auttaminen on Teistä oikein, velvollisuus. Tunnette myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Haluatte toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Myös Teitä on autettu. Autatte siksi, että Teitä autettaisiin tulevaisuudessa. Auttamalla tutustutte ihmisiin. Auttaminen on Teille luonteenomaista. Auttaminen tuottaa Teille iloa. Auttaminen on Teille elämäntapa. Peräti 91 % suomalaisista on sitä mieltä, että auttaminen tuottaa hänelle iloa tai että hän tuntee myötätuntoa (joukko, joka valitsi joko vaihtoehdon sopii melko hyvin tai sopii hyvin ). Samoin selkeä valtaosa (91 %) kertoo kokevansa myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Erot eri väestöryhmien välillä ovat vähäiset. Puolet (51 %) arvioi lisäksi, että auttaminen tuottaa itselle iloa ja sopii hyvin heihin; naisten keskuudessa osuus nousee peräti kahteen kolmasosaan. Valtaosa (84 %) kokee myös auttamisen olevan velvollisuus. Naisista lähes kaikki (94 %) ovat tätä mieltä. Lähes kolme neljästä (72 %) kertoo lisäksi motiivikseen, että heitä itseään on autettu. Eniten apua ovat saaneet tai ainakin eniten avun kokevat auttamistaan motivoivan naiset ja nuoret. Perinteisen auttamismotiivin, kristillisen lähimmäisenrakkauden, kokee auttamisensa motiiviksi tänäkin päivänä puolet. Kristillisyys auttamismotii- 16

19 vina korostuu ikäihmisillä: varttuneen väestön keskuudessa osuus nousee 70 prosenttiin. Tarkasteltaessa motiivien keskiarvoja suhteessa toisiinsa huomataan, että selkeästi vahvimmin suomalaisia motivoi auttamisen ilo (ka. 3,4), eli Auttaminen tuottaa Teille iloa. Hyvin keskeisiä motiiveja ovat myös luonnollisesti edellä mainitut myötätunto ( Tunnette myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan, ka. 3,37) ja auttamisen oikeus, velvollisuus ( Auttaminen on Teistä oikein, velvollisuus, ka. 3,29), kuten myös auttaminen osana omaa luonnetta ( Auttaminen on Teille luonteenomaista, ka. 3,1). Muut motiivit eli kristillinen lähimmäisenrakkaus, vastaanotettu apu, avun toivominen tulevaisuudessa sekä auttaminen elämäntapana liikkuvat keskivertosuomalaisilla kuvaa minua melko hyvin ja ei kuvaa minua kovinkaan hyvin -vaihtoehtojen välimaastossa. Motiiveista naiset antavat miehiä korkeammat arvot arvioinneissaan kaikkien motiivien kohdalla. Erityisesti naiset painottavat motiiveissaan seuraavia: auttaminen tuo iloa, auttaminen on oikein/velvollisuus, tunnen myötätuntoa. Miehet pääsevät naisten lukemiin motiiveissaan vain kohdassa Autatte siksi, että Teitä autettaisiin tulevaisuudessa. Miestenkin auttamismotiiveissa on kuitenkin sama kärki kuin naisilla, eli auttamisen ytimessä on ilo, velvollisuus ja myötätunto. Ikäryhmissä ei motiivikärjessä juurikaan eroja löydetä: yli 25-vuotiaita suomalaisia motivoi auttamiseen erityisesti myötätunto ja ilo. Nuorin vastaajaryhmä kuitenkin profiloituu omaksi joukokseen kiehtovalla tavalla: heille keskeisimpiä auttamismotiiveja on auttamisen ilon lisäksi auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena kuten myös elämäntapana. Asuinaluekin on yhteydessä auttamismotiiveihin. Kaupungeissa, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, auttamiseen motivoidutaan erityisesti myötätunnosta ja velvollisuudentunnosta. Samat motiivit ovat keskeisiä myös maaseudulla, mutta siellä auttaminen kytkeytyy myös, ja nimenomaan muuta maata enemmän, haluun toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta (ka. 2,72, mikä nousee lähelle kuvaa minua melko hyvin -tasoa). Matalimmin koulutetut nousevat esille useamman motiivin kohdalla: halu toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta, autan siksi että minua autettaisiin tulevaisuudessa, auttamalla tutustuu ihmisiin. Korkeimmin koulutetuilla keskeisin auttamismotiivi liittyy myötätuntoon, mutta myös muut koulutustaustaryhmät ovat myötätunnossaan täysin samalla tasolla. Pienituloisimmat suomalaiset motivoituvat auttamaan erityisesti velvollisuudentunnon ja auttamisen tuoman ilon vuoksi. Eniten tienaavat suomalaiset painottavat erityisesti iloa, mutta jäävät motiivipainotuksissaan pienempitulostein taakse (eli kysymyksiin on vastattu hieman eri otteella; matalampia numeroita kautta linjan). 17

20 Samoin on haasteellista arvioida aktiivisesti ja passiivisesti auttavien suomalaisten auttamismotiiveja; motiivien luvut ovat kautta linjan korkeampia aktiiviauttajilla. Se voidaan kuitenkin sanoa, että aktiivisimmin auttavia suomalaisia motivoi erityisesti velvollisuudentunto ja avun tuoma ilo. Vihreiden kannattajat jotka profiloituvat auttavaisina ja auttamismyönteisinä läpi tämän raportin korostavat auttamismotiiveissaan erityisesti velvollisuudentuntoa, myötätuntoa ja iloa. Keskustapuolueen kannattajat korostavat muita enemmän kristillistä lähimmäisenrakkautta, toisiin ihmisiin tutustumista samoin SDP:n kannattajat kuten myös odotusta tulevaisuuden avusta sekä auttamista elämäntapana. Tosin Keskustan kannattajillekin motiiveina keskeisimpiä ovat auttamisen oikeus sekä myötätunto. Kokoomuksen kannattajat auttavat erityisesti ilon ja myötätunnon vuoksi, mutta he eivät eroa muiden puolueiden kannattajista näiden motiivien korostuksessa. SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajia motivoi auttamaan erityisesti auttamisen oikeus, ilo sekä myötätunto, ja he erottuvatkin keskivertosuomalaisista näissä painotuksissa Vapauttavatko verot vastuusta tai verohelpotuksia? Paneeliaineistossa vastaajille esitettiin väite: Koska maksan jo veroja palvelujärjestelmän rahoittamiseksi, teen jo oman osuuteni eikä minun tarvitse auttaa enää muilla tavoin. Väite jakaa kansan vahvasti: kolmannes (31 %) on väitteen kanssa osin eri, osin samaa mieltä ja lisäksi viidennes (26 %) vähintään jokseenkin samaa mieltä sekä reilu neljännes (26 %) jokseenkin eri mieltä. Toisaalta on huomioitava, että yllättävänkin suuri joukko viidennes (17 %) on suomalaisista myös niitä, jotka ovat täysin eri mieltä väitteen kanssa. Kokonaisuudessaan siis lähes puolet (43 %) on väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Naiset kokevat miehiä harvemmin verojen vapauttavan auttamisvastuusta, korkeammin koulutetut matalammin koulutettuja harvemmin. Nuorimmat suomalaiset (18 24-vuotiaat) vastustavat väitettä muita jyrkemmin (51 % jokseenkin tai täysin eri mieltä). Asuinpaikan mukaisia eroja ei juurikaan löydetä. Aika ajoin Suomessakin on käyty keskustelua Yhdysvaltojen mallin mukaisista verohelpotuksista avustamiseen käytetyille varoille. Paneeliaineistossa tarjottiin väite: Kansalaisten pitäisi saada hyvinvointityöhön antamistaan lahjoituksista verohelpotusta. Yllättävän moni kannattaa väitettä: lähes kaksi kolmesta (59 %) suomalaisesta allekirjoittaa sen. Viidennes on väitteen kanssa osin eri, osin samaa mieltä ja vain toinen viidennes vastustaa sitä täysin tai jokseenkin. Miehet kannattavat verohelpotuksia auttamisesta naisia enemmän (62 % versus 55 % vähintään jokseenkin samaa mieltä) samoin Etelä- ja Itä-Suomen lääneissä asuvat. Ikäerojakin 18

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Kansalaismielipide ja kunnat

Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Ilmapuntari KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KANSALAISMIELIPIDE JA KUNNAT Ilmapuntari Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot